Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/plasma-welcome/plasma-welcome.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660749 - (show annotations) (download)
Sat Sep 23 02:04:31 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by scripty
File size: 34263 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
2 # This file is distributed under the same license as the plasma-welcome package.
3 #
4 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2023.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: plasma-welcome\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2023-09-23 01:46+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2023-09-15 18:43+0200\n"
11 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
12 "Language-Team: \n"
13 "Language: bg\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18 "X-Generator: Lokalize 23.04.3\n"
19
20 #, kde-format
21 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
22 msgid "Your names"
23 msgstr "Минчо Кондарев"
24
25 #, kde-format
26 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
27 msgid "Your emails"
28 msgstr "[email protected]"
29
30 #: src/contents/ui/Main.qml:64
31 #, kde-format
32 msgctxt "@action:button"
33 msgid "&Skip"
34 msgstr "Пр&опускане"
35
36 #: src/contents/ui/Main.qml:64
37 #, kde-format
38 msgctxt "@action:button"
39 msgid "&Back"
40 msgstr "На&зад"
41
42 #: src/contents/ui/Main.qml:93
43 #, kde-format
44 msgctxt "@action:button"
45 msgid "&Finish"
46 msgstr "З&авършване"
47
48 #: src/contents/ui/Main.qml:93
49 #, kde-format
50 msgctxt "@action:button"
51 msgid "&Next"
52 msgstr "&Напред"
53
54 #: src/contents/ui/Main.qml:175
55 #, kde-format
56 msgctxt "@title: window"
57 msgid "Share Anonymous Usage Information"
58 msgstr "Анонимно споделяне за начина на използване системата"
59
60 #: src/contents/ui/Main.qml:176
61 #, kde-format
62 msgctxt "@info:usagetip"
63 msgid ""
64 "Our developers will use this anonymous data to improve KDE software. You can "
65 "choose how much to share in System Settings, and here too."
66 msgstr ""
67 "Нашите разработчици ще използват тези анонимни данни, за да подобрят "
68 "софтуера на KDE. Вие можете да да изберете в каква степен те да бъдат "
69 "споделени в Системни настройки, както и тук."
70
71 #: src/contents/ui/Main.qml:184
72 #, kde-format
73 msgctxt "@title: window"
74 msgid "Connect Online Accounts"
75 msgstr "Свързване на онлайн акаунти"
76
77 #: src/contents/ui/Main.qml:185
78 #, kde-format
79 msgctxt "@info:usagetip"
80 msgid ""
81 "This will let you access their content in KDE apps. You can set it up in "
82 "System Settings, and here too."
83 msgstr ""
84 "Това ще ви позволи да получите достъп до тяхното съдържание в приложенията "
85 "на KDE. Можете да го настроите в Системни настройки, както и тук."
86
87 #: src/contents/ui/pages/Contribute.qml:16
88 #, kde-format
89 msgctxt "@title:window"
90 msgid "Get Involved"
91 msgstr "Включете се"
92
93 #: src/contents/ui/pages/Contribute.qml:17
94 #, kde-kuit-format
95 msgctxt "@info:usagetip"
96 msgid ""
97 "KDE is not a big company; it's an international volunteer community, and its "
98 "software is made by people like you donating their time and passion. You too "
99 "can help make things better, whether it's through translation, visual "
100 "design, and promotion, or programming and bug triaging.<nl/><nl/>By "
101 "contributing to KDE, you can become part of something special, meet new "
102 "friends, learn new skills, and make a difference to millions while working "
103 "with people from around the globe to deliver a stunning free software "
104 "computing experience."
105 msgstr ""
106 "KDE не е голяма компания, а международна доброволческа общност, която се "
107 "създава от хора като вас, които даряват времето и страстта си. Вие също "
108 "можете да помогнете за подобряването на нещата, независимо дали става дума "
109 "за превод, визуално оформление, популяризиране или програмиране и "
110 "отстраняване на грешки.<nl/><nl/>Като допринасяте за KDE, можете да станете "
111 "част от нещо специално, да се запознаете с нови приятели, да усвоите нови "
112 "умения и да промените живота на милиони хора, докато работите с хора от цял "
113 "свят, за да предоставите зашеметяващ свободен софтуер и компютърно "
114 "изживяване."
115
116 #: src/contents/ui/pages/Contribute.qml:23
117 #, kde-format
118 msgctxt "@action:button"
119 msgid "Start Contributing!"
120 msgstr "Дайте Вашия принос!"
121
122 #: src/contents/ui/pages/Contribute.qml:44 src/contents/ui/pages/Donate.qml:44
123 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:100
124 #, kde-format
125 msgctxt "@action:button clicking on this takes the user to a web page"
126 msgid "Visit %1"
127 msgstr "Посетете %1"
128
129 #: src/contents/ui/pages/Discover.qml:21
130 #, kde-format
131 msgctxt "@title:window"
132 msgid "Manage Software"
133 msgstr "Управление на програми"
134
135 #: src/contents/ui/pages/Discover.qml:22
136 #, fuzzy, kde-kuit-format
137 #| msgctxt "@info:usagetip"
138 #| msgid ""
139 #| "The <application>Discover</application> app helps you find and install "
140 #| "applications, games, and tools. You can search or browse by category, "
141 #| "look at screenshots, and read reviews to help you find the perfect app."
142 msgctxt ""
143 "@info:usagetip %1 is 'Discover', the name of KDE's software center app"
144 msgid ""
145 "The <application>%1</application> app helps you find and install "
146 "applications, games, and tools. You can search or browse by category, look "
147 "at screenshots, and read reviews to help you find the perfect app."
148 msgstr ""
149 "<application>Discover</application> ви помага да намерите и инсталирате "
150 "приложения, игри и инструменти. Можете да търсите или разглеждате по "
151 "категории и да погледнете снимки на екрана и да прочетете ревютата, за да ви "
152 "помогнат да изберете перфектното приложение."
153
154 #: src/contents/ui/pages/Discover.qml:103
155 #, kde-format
156 msgctxt "@action:button %1 is the name of an app"
157 msgid "Show %1 in Discover"
158 msgstr "Показване на %1 в Discover"
159
160 #: src/contents/ui/pages/Donate.qml:15
161 #, kde-format
162 msgctxt "@title:window"
163 msgid "Support Your Freedom"
164 msgstr "Подкрепете свободата"
165
166 #: src/contents/ui/pages/Donate.qml:16
167 #, kde-kuit-format
168 msgctxt "@info:usagetip"
169 msgid ""
170 "Miraculously, KDE operates on a shoestring budget, relying largely on "
171 "donations of labor and resources. You can help change that!<nl/><nl/"
172 ">Financial donations help KDE pay for development sprints, hardware and "
173 "server resources, and expanded employment. Donations are tax-deductible in "
174 "Germany."
175 msgstr ""
176 "KDE работи с ограничен бюджет, като разчита основно на дарения на труд и "
177 "ресурси. Вие можете да помогнете това да се промени!<nl/><nl/>Финансовите "
178 "дарения помагат на KDE да плаща за развойни дейности, хардуер и сървърни "
179 "ресурси и разширяване на заетостта. Даренията могат да бъдат приспадани от "
180 "данъците в Германия."
181
182 #: src/contents/ui/pages/Donate.qml:22
183 #: src/contents/ui/pages/PlasmaUpdate.qml:37
184 #, kde-format
185 msgctxt "@action:button"
186 msgid "Make a donation"
187 msgstr "Направете дарение"
188
189 #: src/contents/ui/pages/Live.qml:19
190 #, kde-format
191 msgctxt "@title:window %1 is the name of the user's distro"
192 msgid "Welcome to %1!"
193 msgstr "Добре дошли в %1!"
194
195 #: src/contents/ui/pages/Live.qml:22
196 #, kde-kuit-format
197 msgctxt "@info:usagetip %1 is the name of the user's distro"
198 msgid ""
199 "Pressing the icon below will begin installing %1. Alternatively, you can "
200 "close the window to explore the live environment or continue here to find "
201 "out about KDE Plasma."
202 msgstr ""
203 "Натискането на иконата по-долу ще започне инсталирането на %1. Като "
204 "алтернатива можете да затворите прозореца, за да разгледате средата на живо "
205 "или да продължите тук, за да получите информация за KDE Plasma."
206
207 #: src/contents/ui/pages/Live.qml:24
208 #, kde-kuit-format
209 msgctxt "@info:usagetip %1 is the name of the user's distro"
210 msgid ""
211 "You can close the window to explore the live environment or continue here to "
212 "find out about KDE Plasma."
213 msgstr ""
214 "Можете да затворите прозореца, за да разгледате средата на живо или да "
215 "продължите тук, за да получите информация за KDE Plasma."
216
217 #: src/contents/ui/pages/Live.qml:30
218 #, kde-format
219 msgctxt "@action:button"
220 msgid "Visit home page"
221 msgstr "Домашна страница"
222
223 #: src/contents/ui/pages/Network.qml:23
224 #, kde-format
225 msgctxt "@info:window"
226 msgid "Access the Internet"
227 msgstr "Свързване с интернет"
228
229 #: src/contents/ui/pages/Network.qml:24
230 #, kde-kuit-format
231 msgctxt "@info:usagetip"
232 msgid ""
233 "You can connect to the internet and manage your network connections with the "
234 "<interface>Networks applet</interface>. To access it, click on the "
235 "<interface>Networks</interface> icon in your <interface>System Tray</"
236 "interface>, which lives in the bottom-right corner of the screen."
237 msgstr ""
238 "Можете да се свържете с интернет и да управлявате мрежовите си връзки с "
239 "помощта на <интерфейс>Мрежи</интерфейс>. За да получите достъп до него, "
240 "щракнете върху <интерфейс>Мрежи</интерфейс> в <интерфейс>Системна лента</"
241 "интерфейс>.интерфейс>, която се намира в долния десен ъгъл на екрана."
242
243 #: src/contents/ui/pages/Network.qml:250
244 #, kde-format
245 msgctxt "@info"
246 msgid ""
247 "This page is being shown regardless of network connectivity because you are "
248 "using a development version."
249 msgstr ""
250 "Тази страница се показва независимо от мрежовата свързаност, защото "
251 "използвате версия за разработчици."
252
253 #: src/contents/ui/pages/PlasmaUpdate.qml:21
254 #, kde-format
255 msgctxt "@title:window"
256 msgid "Plasma has been updated to version %1"
257 msgstr "Plasma е актуализирана до версия %1"
258
259 #: src/contents/ui/pages/PlasmaUpdate.qml:22
260 #, kde-kuit-format
261 msgctxt "@info:usagetip"
262 msgid ""
263 "KDE contributors have spent the last four months hard at work on this "
264 "release. We hope you enjoy using Plasma as much as we enjoyed making it!"
265 msgstr ""
266 "Сътрудниците на KDE прекараха последните четири месеца в усилена работа по "
267 "това издание. Надяваме се, че ще се радвате да използвате Plasma толкова, "
268 "колкото ние се радвахме на създаването ѝ!"
269
270 #: src/contents/ui/pages/PlasmaUpdate.qml:27
271 #, kde-format
272 msgctxt "@action:button"
273 msgid "Find out what's new in Plasma %1"
274 msgstr "Вижте новостите в Plasma %1"
275
276 #: src/contents/ui/pages/PlasmaUpdate.qml:32
277 #, kde-format
278 msgctxt "@action:button"
279 msgid "Help work on the next release"
280 msgstr "Помогнете в създаването на следващото издание"
281
282 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:19
283 #, kde-format
284 msgctxt "@info:window"
285 msgid "Powerful When Needed"
286 msgstr "Използване на пълната мощност на системата, когато е необходимо"
287
288 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:20
289 #, kde-kuit-format
290 msgctxt "@info:usagetip"
291 msgid ""
292 "Plasma is an extremely feature-rich environment, designed to super-charge "
293 "your productivity! Here is just a smattering of the things it can do for you:"
294 msgstr ""
295 "Plasma е изключително богата на функции среда, създадена да подобри "
296 "значителновашата продуктивност! Ето само малка част от нещата, които тя може "
297 "да направи за вас:"
298
299 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:64
300 #, kde-format
301 msgctxt "@title:row Short form of the 'Vaults' Plasma feature"
302 msgid "Vaults"
303 msgstr "Трезори"
304
305 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:65
306 #, kde-format
307 msgctxt "@info Caption for Plasma Vaults button"
308 msgid "Store sensitive files securely"
309 msgstr "Сигурно съхраняване на файловете"
310
311 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:74
312 #, kde-format
313 msgctxt "@title:row Name of the 'Activities' Plasma feature"
314 msgid "Activities"
315 msgstr "Дейности"
316
317 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:75
318 #, kde-format
319 msgctxt ""
320 "@info Caption for Activities button. Note that 'Separate' is being used as "
321 "an imperative verb here, not a noun."
322 msgid "Separate work, school, or home tasks"
323 msgstr "Разделяне на служебни, училищни или домашни задачи"
324
325 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:84
326 #, kde-format
327 msgctxt "@title:row Name of the 'KDE Connect' feature"
328 msgid "KDE Connect"
329 msgstr "KDE Connect"
330
331 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:85
332 #, kde-format
333 msgctxt "@info Caption for KDE Connect button"
334 msgid "Connect your phone and your computer"
335 msgstr "Свързване на вашия телефон и компютър"
336
337 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:96
338 #, kde-format
339 msgctxt "@title:row"
340 msgid "KRunner"
341 msgstr "KRunner"
342
343 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:97
344 #, kde-format
345 msgctxt "@info Caption for KRunner button"
346 msgid "Search for anything"
347 msgstr "Неограничено търсене"
348
349 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:106
350 #, kde-format
351 msgctxt "@title:row Name of the 'Overview' KWin effect"
352 msgid "Overview"
353 msgstr "Преглед"
354
355 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:107
356 #, kde-format
357 msgctxt "@info Caption for Overview button"
358 msgid "Your system command center"
359 msgstr "Вашият системен команден център"
360
361 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:116
362 #, kde-format
363 msgctxt "@title:row"
364 msgid "Get New Stuff"
365 msgstr "Изтегляне на нови неща"
366
367 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:117
368 #, kde-format
369 msgctxt "@info Caption for Get New Stuff button"
370 msgid "Extend the system with add-ons"
371 msgstr "Разширяване на системата с добавки"
372
373 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:124
374 #, kde-format
375 msgctxt "@action:button"
376 msgid "Learn about more Plasma features"
377 msgstr "Научете повече за възможностите на Plasma"
378
379 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:133
380 #, kde-format
381 msgctxt "@info:window"
382 msgid "Plasma Vaults"
383 msgstr "Трезор на Plasma"
384
385 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:134
386 #, kde-kuit-format
387 msgctxt "@info:usagetip"
388 msgid ""
389 "Plasma Vaults allows you to create encrypted folders, called "
390 "<interface>Vaults.</interface> Inside each Vault, you can securely store "
391 "your passwords, files, pictures, and documents, safe from prying eyes. "
392 "Vaults can live inside folders that are synced to cloud storage services "
393 "too, providing extra privacy for that content.<nl/><nl/>To get started, "
394 "click the arrow on the <interface>System Tray</interface> to show hidden "
395 "items, and then click the <interface>Vaults</interface> icon."
396 msgstr ""
397 "Трезор на Plasma ви позволява да създавате криптирани папки, наречени "
398 "<interface>Трезори.</interface> Във всяко от тях можете да съхранявате "
399 "сигурно паролите си, файловете, снимките и документите си, защитени от "
400 "любопитни очи. Трезорите могат да се намират в папки, които са "
401 "синхронизирани с услуги за съхранение в облак също така, осигурявайки "
402 "допълнителна поверителност за това съдържание.<nl/><nl/>За да започнете, "
403 "щракнете върху стрелката на <interface>Системната област</interface>, за да "
404 "покажете скритите елементи, а след това щракнете върху иконата "
405 "<interface>Трезори</interface>."
406
407 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:142
408 #, kde-format
409 msgctxt "@info:window"
410 msgid "Activities"
411 msgstr "Дейности"
412
413 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:143
414 #, kde-kuit-format
415 msgctxt "@info:usagetip"
416 msgid ""
417 "Activities can be used to separate high-level projects or workflows so you "
418 "can focus on one at a time. You can have an activity for \"Home\", \"School"
419 "\", \"Work\", and so on. Each Activity has access to all your files but has "
420 "its own set of open apps and windows, recent documents, \"Favorite\" apps, "
421 "and desktop widgets.<nl/><nl/>To get started, launch <interface>System "
422 "Settings</interface> and search for \"Activities\". On that page, you can "
423 "create more Activities. You can then switch between them using the "
424 "<shortcut>Meta+Tab</shortcut> keyboard shortcut."
425 msgstr ""
426 "Дейностите могат да се използват за разделяне на проекти или работни процеси "
427 "на високо ниво, така че можете да се съсредоточите върху един или друг "
428 "проект в даден момент. Можете да имате дейност за \"Дом\", \"Училище\", "
429 "\"Работа\" и т.н. Всяка дейност има достъп до всички ваши файлове, но има "
430 "свой собствен набор от отворени приложения и прозорци, скорошни документи, "
431 "\"Предпочитани\" приложения, и уиджети на работния плот.<nl/><nl/>За да "
432 "започнете, стартирайте <interface>Системни настройки</interface> и потърсете "
433 "\"Дейности\". На тази страница можете да да създадете нови дейности. След "
434 "това можете да превключвате между тях с помощта на клавишната комбинация "
435 "<shortcut>Meta+Tab</shortcut>."
436
437 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:148
438 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:179
439 #, kde-format
440 msgctxt "@action:button"
441 msgid "Open Settings…"
442 msgstr "Отваряне на панела с настройки…"
443
444 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:159
445 #, kde-format
446 msgctxt "@info:window"
447 msgid "KDE Connect"
448 msgstr "KDE Connect"
449
450 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:163
451 #, kde-kuit-format
452 msgctxt "@info:usagetip"
453 msgid ""
454 "KDE Connect lets you integrate your phone with your computer in various ways:"
455 "<nl/><list><item>See notifications from your phone on your computer</"
456 "item><item>Reply to text messages from your phone on your computer</"
457 "item><item>Sync your clipboard contents between your computer and your "
458 "phone</item><item>Make a noise on your phone when it's been misplaced</"
459 "item><item>Copy pictures, videos, and other files from your phone to your "
460 "computer, and vice versa</item><item>…And much more!</item></list><nl/>To "
461 "get started, launch <interface>System Settings</interface> and search for "
462 "\"KDE Connect\". On that page, you can pair your phone."
463 msgstr ""
464 "KDE Connect ви позволява да интегрирате телефона си с компютъра по различни "
465 "начини:<nl/><list><item>Показване на известията от телефона на компютъра си</"
466 "item><item>Отговаряне на текстови съобщения от телефона си на компютъра</"
467 "item><item>Синхронизиране на съдържанието на клипборда между компютъра и "
468 "телефона ви</item><item>Издаване на сигнал от телефона, когато не знаете "
469 "къде е</item><item>Копиране на снимки, видеоклипове и други файлове от "
470 "телефона в компютъра и обратно</item><item>...И още много други неща!</"
471 "item></list><nl/>За да да започнете, стартирайте <interface>Системни "
472 "настройки</interface> и потърсете \"KDE Connect\". На тази страница можете "
473 "да сдвоите телефона си."
474
475 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:190
476 #, kde-format
477 msgctxt "@info:window"
478 msgid "KRunner"
479 msgstr "KRunner"
480
481 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:194
482 #, kde-kuit-format
483 msgctxt ""
484 "@info:usagetip translators: In the example queries, make sure to use the "
485 "keywords as they are localized in the actual runner plugins. If needed, "
486 "change 'Shanghai' to a city that on the other side of the world from likely "
487 "speakers of the language"
488 msgid ""
489 "KRunner is Plasma's exceptionally powerful and versatile search system. It "
490 "powers the search functionality in the Application Launcher menu and the "
491 "Overview screen, and it can be accessed as a standalone search bar using the "
492 "<shortcut>Alt+Space</shortcut> keyboard shortcut.<nl/><nl/>In addition to "
493 "finding your files and folders, KRunner can launch apps, search the web, "
494 "convert between currencies, calculate math problems, and a lot more. Try "
495 "typing any of the following into one of those search fields:<nl/><list><item>"
496 "\"time Shanghai\"</item><item>\"27/3\"</item><item>\"200 EUR in USD\"</"
497 "item><item>\"25 miles in km\"</item><item>…And much more!</item></list><nl/"
498 ">To learn more, open the KRunner search bar using the <shortcut>Alt+Space</"
499 "shortcut> keyboard shortcut and click on the question mark icon."
500 msgstr ""
501 "KRunner е изключително мощната и гъвкава система за търсене на Plasma. Тя "
502 "задвижва функциите за търсене в менюто за стартиране на приложения и в "
503 "екрана за общ преглед. Може да бъде използвана като самостоятелна лента за "
504 "търсене с помощта на <shortcut>Alt+Space</shortcut> клавишна комбинация.<nl/"
505 "><nl/>В допълнение към намиране на файлове и папки, KRunner може да стартира "
506 "приложения, да търси в интернет, да конвертира между валути, да изчислява "
507 "математически задачи и много други. Опитайте въведете някое от следните неща "
508 "в някое от тези полета за търсене:<nl/><list><item>\"време Шанхай\"</"
509 "item><item>\"27/3\"</item><item>\"200 EUR в USD\"</item><item>\"25 мили в км"
510 "\"</item><item>...И много други!</item></list><nl/>За да научите повече, "
511 "отворете лентата за търсене на KRunner, като използвате <shortcut>Alt+Space</"
512 "shortcut> и щракнете върху иконата с въпросителен знак."
513
514 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:210
515 #, kde-format
516 msgctxt "@info:window The name of a KWin effect"
517 msgid "Overview"
518 msgstr "Преглед"
519
520 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:211
521 #, kde-kuit-format
522 msgctxt "@info:usagetip"
523 msgid ""
524 "Overview is a full-screen overlay that shows all of your open windows, "
525 "letting you easily access any of them. It also shows your current Virtual "
526 "Desktops, allowing you to add more, remove some, and switch between them. "
527 "Finally, it offers a KRunner-powered search field that can also filter "
528 "through open windows.<nl/><nl/>You can access Overview using the "
529 "<shortcut>Meta+W</shortcut> keyboard shortcut."
530 msgstr ""
531 "Общ преглед е наслагване на цял екран, което показва всички отворени "
532 "прозорци, и ви позволява да имате лесен достъп до всеки от тях. Показва и "
533 "текущия ви виртуален десктоп, като ви позволява да добавяте нови, да "
534 "премахвате някои и да превключвате между тях. И накрая, той предлага поле за "
535 "търсене, управлявано от KRunner, което може да филтрира и през отворените "
536 "прозорци.<nl/><nl/>Можете да получите достъп до Преглед, като използвате "
537 "<shortcut>Meta+W</shortcut> клавишна комбинация."
538
539 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:219
540 #, kde-format
541 msgctxt "@info:window"
542 msgid "Get New Stuff"
543 msgstr "Изтегляне на нови неща"
544
545 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:220
546 #, kde-kuit-format
547 msgctxt "@info:usagetip"
548 msgid ""
549 "Throughout Plasma, System Settings, and KDE apps, you'll find buttons marked "
550 "\"Get New <emphasis>thing</emphasis>…\". Clicking on them will show you 3rd-"
551 "party content to extend the system, made by other people like you! In this "
552 "way, it is often possible to add functionality you want without having to "
553 "ask KDE developers to implement it themselves.<nl/><nl/>Note that content "
554 "acquired this way has not been reviewed by your distributor for "
555 "functionality or stability."
556 msgstr ""
557 "В Plasma, системните настройки и приложенията на KDE ще откриете бутони с "
558 "надпис \"Изтегляне на нови <emphasis>неща </emphasis>...\". Щракването "
559 "върху тях ще ви покаже съдържание от трети страни, с което да разширите "
560 "системата, създадено от други хора като вас! По този начин често е възможно "
561 "да добавите желаната от вас функционалност, без да се налага да карате "
562 "разработчиците на KDE да я реализират.<nl/><nl/>Отбележете, че съдържанието, "
563 "придобито по този начин, не е прегледано от вашия дистрибутор за "
564 "функционалност или стабилност."
565
566 #: src/contents/ui/pages/PowerfulWhenNeeded.qml:225
567 #, kde-format
568 msgctxt "@action:button"
569 msgid "See 3rd-Party Content…"
570 msgstr "Вижте наличните съдържания от трети страни..."
571
572 #: src/contents/ui/pages/SimpleByDefault.qml:16
573 #, kde-format
574 msgctxt "@info:window"
575 msgid "Simple by Default"
576 msgstr "Опростена по подразбиране"
577
578 #: src/contents/ui/pages/SimpleByDefault.qml:17
579 #, fuzzy, kde-kuit-format
580 #| msgctxt "@info:usagetip"
581 #| msgid ""
582 #| "Plasma is designed to be simple and usable out of the box. Things are "
583 #| "where you'd expect, and there is generally no need to configure anything "
584 #| "before you can be comfortable and productive.<nl/><nl/>Should you feel "
585 #| "the need to, you'll find what you need in the <application>System "
586 #| "Settings</application> app."
587 msgctxt ""
588 "@info:usagetip %1 is either 'System Settings' or 'Plasma Settings', the "
589 "settings app for Plasma Desktop or Plasma Mobile"
590 msgid ""
591 "Plasma is designed to be simple and usable out of the box. Things are where "
592 "you'd expect, and there is generally no need to configure anything before "
593 "you can be comfortable and productive.<nl/><nl/>Should you feel the need to, "
594 "you'll find what you need in the <application>%1</application> app."
595 msgstr ""
596 "Plasma е проектирана така, че да бъде проста и да може да се използва "
597 "веднага след инсталирането. Нещата са там, където очаквате, и като цяло не е "
598 "необходимо да конфигурирате нищо, за да се чувствате удобно и продуктивно."
599 "<nl/><nl/>Ако имате нужда от промени, ще намерите необходимото в "
600 "<application>Системни настройки</application>."
601
602 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:17
603 #, kde-format
604 msgctxt "@title"
605 msgid "Welcome"
606 msgstr "Добре дошли"
607
608 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:19
609 #, kde-kuit-format
610 msgctxt "@info:usagetip %1 is custom text supplied by the distro"
611 msgid ""
612 "%1<nl/><nl/>This operating system is running Plasma, a free and open-source "
613 "desktop environment created by KDE, an international software community of "
614 "volunteers. It is designed to be simple by default for a smooth experience, "
615 "but powerful when needed to help you really get things done. We hope you "
616 "love it!"
617 msgstr ""
618 "%1<nl/><nl/>Тази операционна система използва KDE Plasma. Plasma е безплатна "
619 "среда за настолни компютри с отворен код, създадена от KDE, международна "
620 "софтуерна общност от доброволци. Работната среда на Plasma е проста по "
621 "подразбиране, за да работи безпроблемно, но е мощна и комплексна, когато е "
622 "необходимо, за да ви помогне наистина да свършите нещо.<nl/>Надяваме се, че "
623 "ще я харесате!"
624
625 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:20
626 #, kde-kuit-format
627 msgctxt "@info:usagetip %1 is the name of the user's distro"
628 msgid ""
629 "Welcome to the %1 operating system running KDE Plasma!<nl/><nl/>Plasma is a "
630 "free and open-source desktop environment created by KDE, an international "
631 "software community of volunteers. It is designed to be simple by default for "
632 "a smooth experience, but powerful when needed to help you really get things "
633 "done. We hope you love it!"
634 msgstr ""
635 "Добре дошли в %1, използваща KDE Plasma. Plasma е безплатна среда за "
636 "настолни компютри с отворен код, създадена от KDE, международна софтуерна "
637 "общност от доброволци. Работната среда на Plasma е проста по подразбиране, "
638 "за да работи безпроблемно, но е мощна и комплексна, когато е необходимо, за "
639 "да ви помогне наистина да свършите нещо.<nl/>Надяваме се, че ще я харесате!"
640
641 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:29
642 #, kde-format
643 msgctxt "@action:button"
644 msgid "Learn more about the KDE community"
645 msgstr "Научете повече за общността на KDE"
646
647 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:34
648 #, kde-format
649 msgctxt "@action:button %1 is the name of the user's distro"
650 msgid "Learn more about %1"
651 msgstr "Научете повече за %1"
652
653 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:72
654 #, kde-format
655 msgctxt "@title"
656 msgid "Image loading failed"
657 msgstr "Неуспешно зареждане на изображението"
658
659 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:73
660 #, kde-kuit-format
661 msgctxt "@info:placeholder"
662 msgid "Could not load <filename>%1</filename>. Make sure it exists."
663 msgstr ""
664 "Неуспешно зареждане на <filename>%1</filename>. Уверете се, че е налично. "
665
666 #: src/contents/ui/pages/Welcome.qml:107
667 #, kde-format
668 msgctxt "@info"
669 msgid "The KDE mascot Konqi welcomes you to the KDE community!"
670 msgstr "Змейчето Konqi ви приветства с добре дошли в общността на KDE!"
671
672 #: src/main.cpp:40
673 #, kde-format
674 msgctxt "@info:usagetip"
675 msgid "A welcome app for KDE Plasma"
676 msgstr "Програма за приветстване и начални настройки на KDE Plasma"
677
678 #: src/main.cpp:45
679 #, kde-format
680 msgctxt "@title"
681 msgid "Welcome Center"
682 msgstr "Добре дошли"
683
684 #: src/main.cpp:53
685 #, kde-format
686 msgctxt "@info copyright string"
687 msgid "(c) 2021"
688 msgstr "(c) 2021"
689
690 #: src/main.cpp:54
691 #, kde-format
692 msgctxt "@info:credit"
693 msgid "Felipe Kinoshita"
694 msgstr "Felipe Kinoshita"
695
696 #: src/main.cpp:55 src/main.cpp:59
697 #, kde-format
698 msgctxt "@info:credit"
699 msgid "Author"
700 msgstr "Автор"
701
702 #: src/main.cpp:58
703 #, kde-format
704 msgctxt "@info:credit"
705 msgid "Nate Graham"
706 msgstr "Nate Graham"
707
708 #: src/main.cpp:71
709 #, kde-format
710 msgid "Display release notes for the current Plasma release."
711 msgstr "Показване на бележките на текущото издание на Plasma."
712
713 #: src/main.cpp:72
714 #, kde-format
715 msgid "Display the live page intended for distro live environments."
716 msgstr ""
717 "Показване на страницата, предвидена за средата на живо на дистрибуцията. "
718
719 #: src/qml/ApplicationIcon.qml:39
720 #, kde-format
721 msgctxt "@action:button"
722 msgid "Launch %1 now"
723 msgstr "Стартиране на %1 сега"