Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/plasma-browser-integration/plasma-browser-extension._static_.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1645801 - (show annotations) (download)
Wed Mar 1 22:58:21 2023 UTC (9 months ago) by ltoscano
File size: 18318 byte(s)
Move the main plasma modules to kf6

A few of them (from plasma-bigscreen) haven't switched
to Qt6 in master yet.

1 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
2 msgid ""
3 msgstr ""
4 "Project-Id-Version: \n"
5 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
6 "POT-Creation-Date: 2021-01-02 02:39:09.793433\n"
7 "PO-Revision-Date: 2022-07-10 16:18+0200\n"
8 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
9 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
10 "Language: bg\n"
11 "MIME-Version: 1.0\n"
12 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14 "X-Generator: Lokalize 22.04.2\n"
15 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
16
17 #: browseraction_mpris_enable_on:0
18 msgctxt "Heading for list of domains to enable media controls on"
19 msgid "Enable media controls on:"
20 msgstr "Активиране на медийните контроли на:"
21
22 #: browseraction_mpris_title:0
23 msgctxt "Title for Media controls in popup"
24 msgid "Media Controls"
25 msgstr "Контрол на медиите"
26
27 #: browseraction_title:0
28 msgctxt "Title for toolbar popup"
29 msgid "Plasma Browser Integration"
30 msgstr "Интеграция на браузър в Plasma"
31
32 #: general_error_host_disconnected_title:0
33 msgctxt ""
34 "Title for plasma-browser-integration-host binary unexpectedly closing/"
35 "crashing"
36 msgid "The native host disconnected unexpectedly."
37 msgstr "Нативният хост прекъсна неочаквано."
38
39 #: general_error_not_supported_os:0
40 msgid "This extension is only supported on Linux and FreeBSD."
41 msgstr "Това разширение се поддържа само на Linux и FreeBSD."
42
43 #: general_error_not_supported_os_title:0
44 msgid "Unsupported operating system"
45 msgstr "Неподдържана операционна система"
46
47 #: general_error_startup_failed:0
48 msgctxt ""
49 "Description for failure to start plasma-browser-integration-host binary"
50 msgid ""
51 "Make sure the 'plasma-browser-integration' package is installed correctly "
52 "and that you are running Plasma 5.13 or later."
53 msgstr ""
54 "Уверете се, че пакетът \"plasma-browser-integration\" е инсталиран правилно "
55 "и, че използвате Plasma 5.13 или по-нова."
56
57 #: general_error_startup_failed_title:0
58 msgctxt "Title for failure to start plasma-browser-integration-host binary"
59 msgid "Failed to connect to the native host."
60 msgstr "Неуспешно свързване с нативния хост."
61
62 #: general_error_startup_failed_wiki_link:0
63 msgid "Visit project wiki page for more information"
64 msgstr "Посетете wiki страницата на проекта за повече информация"
65
66 #: general_error_unknown:0
67 msgctxt ""
68 "An unknown error occurred, usually used when an error message by the system "
69 "is not provided"
70 msgid "Unknown Error"
71 msgstr "Неизвестна грешка"
72
73 #: kdeconnect_call_device:0
74 msgctxt "Context menu, call phone number on device $1"
75 msgid "Call on '$1'"
76 msgstr "Обадете се на \"$1\""
77
78 #: kdeconnect_open_device:0
79 msgctxt "Context menu, open link on device $1, similar to 'Open in New Tab'"
80 msgid "Open on '$1'"
81 msgstr "Отваряне на \"$1\""
82
83 #: kdeconnect_open_via:0
84 msgctxt "Context menu, open link on device whose name we don't (yet) know"
85 msgid "Open via KDE Connect"
86 msgstr "Отваряне чрез KDE Connect"
87
88 #: options_about_bugs:0
89 msgid ""
90 "If you find an issue, please check the <a href=\"$1\">list of open bugs</a> "
91 "and then <a href=\"$2\">file a bug report</a>."
92 msgstr ""
93 "Ако откриете проблем, моля, проверете <a href=\"$1\"> списъка с отворени "
94 "грешки </a>и след това <a href=\"$2\"> подайте доклад за грешка </a>."
95
96 #: options_about_changelog_link:0
97 msgctxt "Link to view browser extension changelog"
98 msgid "View Changelog"
99 msgstr "Преглед на дневника за промени"
100
101 #: options_about_copyright:0
102 msgid "© 2017-2020 Kai Uwe Broulik and David Edmundson"
103 msgstr "© 2017-2020 Kai Uwe Broulik и David Edmundson"
104
105 #: options_about_created_by_kde:0
106 msgid ""
107 "This browser extension was created by the <a href=\"$1\">KDE Community</a>. "
108 "You can find more information about this project on the <a href=\"$2\">KDE "
109 "Community Wiki</a>."
110 msgstr ""
111 "Това разширение на браузъра е създадено от <a href=\"$1\"> Общността на KDE "
112 "</a>. Можете да намерите повече информация за този проект в <a href="
113 "\"$2\">KDE Community Wiki</a>."
114
115 #: options_about_donate:0
116 msgid ""
117 "If you like what you saw, please consider <a href=\"$1\">donating to KDE</"
118 "a>, so we can continue to make the best free software possible."
119 msgstr ""
120 "Ако харесвате видяното, моля, помислете за <a href=\"$1\"> дарение на KDE </"
121 "a>, за да можем да продължим да правим възможно най-добрия безплатен софтуер."
122
123 #: options_about_extension_version:0
124 msgctxt "Version of browser extension"
125 msgid "Extension version: $1"
126 msgstr "Версия на разширението: $1"
127
128 #: options_about_host_version:0
129 msgctxt "Version of extension native host"
130 msgid "Host version: $1"
131 msgstr "Хост версия: $1"
132
133 #: options_about_kde:0
134 msgctxt "KDE description taken from kaboutkdedialog_p.h in kmxlgui"
135 msgid ""
136 "KDE is a world-wide community of software engineers, artists, writers, "
137 "translators and creators who are committed to <a href=\"$1\">Free Software</"
138 "a> development. KDE produces the Plasma desktop environment, hundreds of "
139 "applications, and the many software libraries that support them. KDE is a "
140 "cooperative enterprise: no single entity controls its direction or products. "
141 "Instead, we work together to achieve the common goal of building the world's "
142 "finest Free Software. Everyone is welcome to <a href=\"$2\">join and "
143 "contribute</a> to KDE, including you. Visit <a href=\"$3\">$3</a> for more "
144 "information about the KDE community and the software we produce."
145 msgstr ""
146 "KDE е световна общност от софтуерни инженери, художници, писатели,преводачи "
147 "и създатели, ангажирани с <a href=\"$1\"> безплатен софтуер </а> развитие. "
148 "KDE произвежда средата на работния плот на Plasma, стотици приложения и "
149 "многото софтуерни библиотеки, които ги поддържат. KDE е кооперативно "
150 "предприятие: нито едно предприятие не контролира неговите насоки или "
151 "продукти.Вместо това работим заедно, за да постигнем общата цел за "
152 "изграждане на най-добрият безплатен софтуер. Всеки е добре дошъл да <a href="
153 "\"$2\"> се присъедини и допринесе </a> за KDE, включително и вие. Посетете "
154 "<a href=\"$3\"> $3 </a> за повече информация за KDE общността и софтуера, "
155 "който произвеждаме."
156
157 #: options_about_license:0
158 msgid "License: <a href=\"$1\">GNU General Public License Version 3</a>"
159 msgstr "Лиценз: <a href=\"$1\"> GNU General Public License Version 3 </a>"
160
161 #: options_about_translated_by:0
162 msgid "Translated by: $1"
163 msgstr "Преведено от: $1"
164
165 #: options_about_translators:0
166 msgctxt "Name of translators"
167 msgid "Your names"
168 msgstr "Минчо Кондарев"
169
170 #: options_heading_krunner:0
171 msgctxt "Title for settings about KRunner plugins"
172 msgid "Plasma Search"
173 msgstr "Plasma търсене"
174
175 #: options_not_supported_os:0
176 msgid "This extension is not supported on this operating system."
177 msgstr "Това разширение не се поддържа от тази операционна система."
178
179 #: options_plugin_breezeScrollBars_description:0
180 msgctxt "Description for Breeze style scroll bars plugin"
181 msgid ""
182 "This may interfere with the appearance of websites that already apply a "
183 "custom styling to their scroll bars."
184 msgstr ""
185 "Това може да попречи на появата на уебсайтове, които вече прилагат "
186 "персонализиран стил на техните ленти за превъртане."
187
188 #: options_plugin_breezeScrollBars_title:0
189 msgctxt "Title for Breeze style scroll bars plugin"
190 msgid "Use Breeze-style scroll bars"
191 msgstr "Използване на ленти за превъртане в стил Breeze"
192
193 #: options_plugin_downloads_addToRecentDocuments:0
194 msgctxt "Option for adding downloaded files to recent documents"
195 msgid "Add downloaded files to recent documents"
196 msgstr "Добавяне на изтеглени файлове към последните документи"
197
198 #: options_plugin_downloads_saveOriginUrl:0
199 msgctxt "Option for saving download source URL in file metadata"
200 msgid "Save URL a file was downloaded from in the file's attributes"
201 msgstr "Запазване на URL адрес, от който е изтеглен файл в атрибутите на файла"
202
203 #: options_plugin_downloads_saveOriginUrl_description:0
204 msgid ""
205 "Note: The URL may contain sensitive information that could be disclosed when "
206 "the file is accessible by or shared with others"
207 msgstr ""
208 "Забележка: URL адресът може да съдържа чувствителна информация, която може "
209 "да бъде разкрита, когато файлът е достъпен от или споделен с други"
210
211 #: options_plugin_downloads_title:0
212 msgctxt "Title for Downloads plugin"
213 msgid "Show downloads in notification area"
214 msgstr "Показване на изтеглянията в областта за уведомяване"
215
216 #: options_plugin_historyrunner_description:0
217 msgctxt "Description for Browser History KRunner plugin"
218 msgid ""
219 "This feature might need <a id=\"$1\" href=\"$2\">additional permissions</a> "
220 "to be used."
221 msgstr ""
222 "Тази функция може да изисква <a id=\"$1\" href=\"$2\">допълнителни "
223 "разрешения</a>, за да бъде използвана."
224
225 #: options_plugin_historyrunner_title:0
226 msgctxt "Title for Browser History KRunner plugin"
227 msgid "Search through browser history"
228 msgstr "Търсене в историята на браузъра"
229
230 #: options_plugin_kdeconnect_description:0
231 msgctxt "Description for KDE Connect plugin"
232 msgid ""
233 "Adds a context menu entry to links enabling you to send them to your phone "
234 "and other paired devices using <a href=\"$1\">KDE Connect</a>."
235 msgstr ""
236 "Добавя ред в контекстното меню на връзки, който ви позволява да ги изпращате "
237 "на телефона си други сдвоени устройства, използващи <a href=\"$1\"> KDE "
238 "Connect </a>."
239
240 #: options_plugin_kdeconnect_title:0
241 msgctxt "Title for KDE Connect plugin"
242 msgid "Send via KDE Connect"
243 msgstr "Изпратете чрез KDE Connect"
244
245 #: options_plugin_mpris_description:0
246 msgctxt "Description for Media Controls plugin"
247 msgid ""
248 "Lets you control video and audio players in websites using the Media "
249 "Controller plasmoid."
250 msgstr ""
251 "Позволява ви да контролирате видео и аудио плейъри в уебсайтове чрез уиджета "
252 "Медиен контролер."
253
254 #: options_plugin_mpris_media_sessions_description:0
255 msgctxt "Description for MediaSessions API Control plugin"
256 msgid "Extract metadata and thumbnails of currently playing content."
257 msgstr ""
258 "Извличане на метаданни и миниатюри на текущо възпроизвеждано съдържание."
259
260 #: options_plugin_mpris_media_sessions_title:0
261 msgctxt "Title for MediaSessions API Control plugin"
262 msgid "Enhanced Media Controls"
263 msgstr "Подобрени медийни контроли"
264
265 #: options_plugin_mpris_title:0
266 msgctxt "Title for Media Controls plugin"
267 msgid "Media Controls"
268 msgstr "Контрол на медиите"
269
270 #: options_plugin_purpose_description:0
271 msgctxt "Description for Purpose / Web Share plugin"
272 msgid ""
273 "Adds a \"Share...\" context menu entry and allows websites to open a dialog "
274 "for sharing contents using the Web Share API."
275 msgstr ""
276 "Добавя в контекстното меню \"Споделяне ...\" и позволява на уеб сайтовете да "
277 "отворят диалогов прозорец за споделяне на съдържание чрез Web Share API."
278
279 #: options_plugin_purpose_title:0
280 msgctxt "Title for Purpose / Web Share plugin"
281 msgid "Content Sharing"
282 msgstr "Споделяне на съдържание"
283
284 #: options_plugin_tabsrunner_description:0
285 msgctxt "Description for Browser Tabs KRunner plugin"
286 msgid ""
287 "Make sure the “Browser Tabs” module is enabled in <a id=\"$1\" href="
288 "\"$2\">Plasma Search settings</a>."
289 msgstr ""
290 "Уверете се, че модулът \"Браузър с раздели” е активиран в <a id=\"$1\" href="
291 "\"$2\">Настройки на Plasma търсене</a>."
292
293 #: options_plugin_tabsrunner_title:0
294 msgctxt "Title for Browser Tabs KRunner plugin"
295 msgid "Find browser tabs in “Run Command” window"
296 msgstr "Намиране на раздели на браузър в прозореца \"Изпълнение на команда\""
297
298 #: options_save_failed:0
299 msgid "Saving settings failed"
300 msgstr "Запазването на настройките е неуспешно"
301
302 #: options_save_success:0
303 msgid "Settings successfully saved"
304 msgstr "Настройките са запазени успешно"
305
306 #: options_tab_about:0
307 msgctxt "The 'About this plugin' tab in settings"
308 msgid "About"
309 msgstr "Относно"
310
311 #: options_tab_general:0
312 msgctxt "The 'General settings' tab in settings"
313 msgid "General"
314 msgstr "Общи"
315
316 #: options_title:0
317 msgctxt "Title for settings page"
318 msgid "Plasma Integration Settings"
319 msgstr "Настройки на интеграция на Plasma"
320
321 #: permission_request_already:0
322 msgid "You have already granted this permission."
323 msgstr "Вече сте предоставили това разрешение."
324
325 #: permission_request_button_request:0
326 msgctxt "@action:button"
327 msgid "Request Permission"
328 msgstr "Изискване на разрешение"
329
330 #: permission_request_button_revoke:0
331 msgctxt "@action:button"
332 msgid "Revoke Permission"
333 msgstr "Отказване на разрешение"
334
335 #: permission_request_historyrunner_1:0
336 msgctxt "Explanation for why additional permissions are needed"
337 msgid ""
338 "In order to provide search results for your browser history, additional "
339 "permissions are required."
340 msgstr ""
341 "За да предоставите резултати от търсенето за историята на вашия браузър, са "
342 "необходими допълнителни разрешения."
343
344 #: permission_request_historyrunner_2:0
345 msgctxt "Explanation about disabling history runner"
346 msgid ""
347 "You can disable this feature in <a id=\"$1\" href=\"$2\">Plasma search "
348 "settings</a>."
349 msgstr ""
350 "Можете да деактивирате тази функция в <a id=\"$1\" href=\"$2\">Настройки на "
351 "Plasma търсене</a>."
352
353 #: permission_request_title:0
354 msgctxt "Title for page about requesting additional permissions"
355 msgid "Additional permissions required"
356 msgstr "Необходими са допълнителни разрешения"
357
358 #: purpose_share:0
359 msgctxt "Context menu, share link or page via Purpose framework"
360 msgid "Share..."
361 msgstr "Споделяне..."
362
363 #: purpose_share_failed_text:0
364 msgctxt "Text of share failed notification"
365 msgid "Could not share this content: $1"
366 msgstr "Не можа да се сподели това съдържание: $1"
367
368 #: purpose_share_failed_title:0
369 msgctxt "Title of share failed notification"
370 msgid "Sharing Failed"
371 msgstr "Споделянето е неуспешно"
372
373 #: purpose_share_finished_text:0
374 msgctxt "Text of the share finished notification"
375 msgid "The shared content link ($1) has been copied to the clipboard."
376 msgstr "Връзката за споделено съдържание ($1) е копирана в клипборда."
377
378 #: purpose_share_finished_title:0
379 msgctxt "Title of share finished notification"
380 msgid "Content Shared"
381 msgstr "Съдържание споделено"
382
383 #: store_description:0
384 msgctxt "The extension description on the extension store"
385 msgid ""
386 "Multitask efficiently by controlling browser functions from the desktop, "
387 "even while Chrome is in the background. Manage audio and video playback, "
388 "check downloads in the notification area, send files to your phone using KDE "
389 "Connect and more inside the KDE Plasma Desktop!\n"
390 "\n"
391 "The plasma-browser-integration package must be installed for this extension "
392 "to work. It should be available from your distribution's package manager "
393 "when running Plasma 5.13 or later.\n"
394 "\n"
395 "NOTE: This extension is not supported on Debian."
396 msgstr ""
397 "Извършвайте множество задачи ефективно, като контролирате функциите на "
398 "браузъра от работния плот, дори когато Chrome е на заден план. Управлявайте "
399 "възпроизвеждането на аудио и видео, проверявайте изтеглянията в областта за "
400 "уведомяване, изпращайте файлове на телефона си с помощта на KDE Connect и "
401 "други в KDE Plasma!\n"
402 "\n"
403 "Пакетът plasma-browser-integration трябва да бъде инсталиран, за да работи "
404 "това разширение. Той трябва да бъде достъпен от диспечера на пакети на "
405 "вашата дистрибуция, когато се изпълнява Plasma 5.13 или по-нова версия.\n"
406 "\n"
407 "ЗАБЕЛЕЖКА: Това разширение не се поддържа от Debian."