Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/messagelib/libtemplateparser.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660647 - (show annotations) (download)
Thu Sep 21 07:41:39 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by ltoscano
File size: 37291 byte(s)
The master branch of a few modules is Qt6 only now

All pim ones

1 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
2 # This file is distributed under the same license as the messagelib package.
3 #
4 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: messagelib\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2023-09-21 00:46+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2022-06-28 09:54+0200\n"
11 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
13 "Language: bg\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "X-Generator: Lokalize 22.04.2\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20 #: customtemplates.cpp:72 customtemplates.cpp:123
21 #, kde-format
22 msgctxt "Message->"
23 msgid "Universal"
24 msgstr "Универсален"
25
26 #: customtemplates.cpp:73 customtemplates.cpp:129
27 #, kde-format
28 msgctxt "Message->"
29 msgid "Reply"
30 msgstr "Отговор"
31
32 #: customtemplates.cpp:74 customtemplates.cpp:132
33 #, kde-format
34 msgctxt "Message->"
35 msgid "Reply to All"
36 msgstr "Отговор на всички"
37
38 #: customtemplates.cpp:75 customtemplates.cpp:135
39 #, kde-format
40 msgctxt "Message->"
41 msgid "Forward"
42 msgstr "Напред"
43
44 #: customtemplates.cpp:77 templatesconfiguration.cpp:73
45 #, kde-format
46 msgid "<a href=\"whatsthis\">How does this work?</a>"
47 msgstr "<a href=\"whatsthis\">Как работи това?</a>"
48
49 #: customtemplates.cpp:87
50 #, kde-format
51 msgid ""
52 "<qt><p>Here you can add, edit, and delete custom message templates to use "
53 "when you compose a reply or forwarding message. Create the custom template "
54 "by typing the name into the input box and press the '+' button. Also, you "
55 "can bind a keyboard combination to the template for faster operations.</"
56 "p><p>Message templates support substitution commands, by simply typing them "
57 "or selecting them from the <i>Insert command</i> menu.</p><p>There are four "
58 "types of custom templates: used to <i>Reply</i>, <i>Reply to All</i>, "
59 "<i>Forward</i>, and <i>Universal</i> which can be used for all kinds of "
60 "operations. You cannot bind a keyboard shortcut to <i>Universal</i> "
61 "templates.</p></qt>"
62 msgstr ""
63 "<qt> <p> Тук можете да добавяте, редактирате и изтривате персонализирани "
64 "шаблони за съобщения, които да използвате, когато съставяте отговор или "
65 "препращащо съобщение. Създайте персонализиран шаблон, като въведете името в "
66 "полето за въвеждане и натиснете бутона\" + \". Също така можете да свържете "
67 "комбинация от клавиатура към шаблона за по-бързи операции. </p> <p> "
68 "Шаблоните за съобщения поддържат команди за заместване, като просто ги "
69 "напишете или изберете от менюто <i> Вмъкване на команда </i>. </ p> <p> Има "
70 "четири типа персонализирани шаблони: използвани за <i> Отговор </i>, <i> "
71 "Отговор на всички </i>, <i> Препращане </i> и <i> Универсален < / i>, които "
72 "могат да се използват за всякакви операции. Не можете да свържете клавишна "
73 "комбинация към <i> Универсален </i> шаблони. </p> </qt>"
74
75 #: customtemplates.cpp:138
76 #, kde-format
77 msgctxt "Message->"
78 msgid "Unknown"
79 msgstr "Неизвестно"
80
81 #: customtemplates.cpp:252
82 #, kde-format
83 msgid "A template with same name already exists."
84 msgstr "Шаблон със същото име вече съществува."
85
86 #: customtemplates.cpp:252
87 #, kde-format
88 msgid "Cannot create template"
89 msgstr "Не може да се създаде шаблон"
90
91 #: customtemplates.cpp:344
92 #, kde-format
93 msgctxt "@info"
94 msgid "Do you really want to remove template \"%1\"?"
95 msgstr "Наистина ли искате да премахнете шаблон \"%1\"?"
96
97 #: customtemplates.cpp:345
98 #, kde-format
99 msgctxt "@title:window"
100 msgid "Remove Template?"
101 msgstr "Премахване на шаблон?"
102
103 #: customtemplatesmenu.cpp:48
104 #, kde-format
105 msgid "With Custom Template"
106 msgstr "С персонализиран шаблон"
107
108 #: customtemplatesmenu.cpp:51
109 #, kde-format
110 msgid "Reply With Custom Template"
111 msgstr "Отговор с персонализиран шаблон"
112
113 #: customtemplatesmenu.cpp:54
114 #, kde-format
115 msgid "Reply to All With Custom Template"
116 msgstr "Отговор на всички с персонализиран шаблон"
117
118 #: customtemplatesmenu.cpp:179 customtemplatesmenu.cpp:184
119 #: customtemplatesmenu.cpp:189
120 #, kde-format
121 msgid "(no custom templates)"
122 msgstr "(без персонализирани шаблони)"
123
124 #: defaulttemplates.cpp:16
125 #, kde-format
126 msgid "Default new message template"
127 msgstr "Шаблон за ново съобщение по подразбиране"
128
129 #: defaulttemplates.cpp:21
130 #, kde-format
131 msgid "Default reply template"
132 msgstr "Шаблон за отговор по подразбиране"
133
134 #: defaulttemplates.cpp:26
135 #, kde-format
136 msgctxt ""
137 "Default reply template.%1: date of original message, %2: time of original "
138 "message, %3: quoted text of original message, %4: cursor Position"
139 msgid ""
140 "On %1 %2 you wrote:\n"
141 "%3\n"
142 "%4"
143 msgstr ""
144 "На %1 %2 написахте:\n"
145 "%3\n"
146 " %4"
147
148 #: defaulttemplates.cpp:37
149 #, kde-format
150 msgid "Default reply all template"
151 msgstr "Шаблон за отговор по подразбиране"
152
153 #: defaulttemplates.cpp:41
154 #, kde-format
155 msgctxt ""
156 "Default reply all template: %1: date, %2: time, %3: name of original sender, "
157 "%4: quoted text of original message, %5: cursor position"
158 msgid ""
159 "On %1 %2 %3 wrote:\n"
160 "%4\n"
161 "%5"
162 msgstr ""
163 "На %1 %2 %3 написа: \n"
164 "%4\n"
165 "%5"
166
167 #: defaulttemplates.cpp:53
168 #, kde-format
169 msgid "Default forward template"
170 msgstr "Шаблон за препращане по подразбиране"
171
172 #: defaulttemplates.cpp:60
173 #, kde-format
174 msgctxt ""
175 "Default forward template: %1: subject of original message, %2: date of "
176 "original message, %3: time of original message, %4: mail address of original "
177 "sender, %5: original message text"
178 msgid ""
179 "\n"
180 "---------- Forwarded Message ----------\n"
181 "\n"
182 "Subject: %1\n"
183 "Date: %2, %3\n"
184 "From: %4\n"
185 "%OADDRESSEESADDR\n"
186 "\n"
187 "%5\n"
188 "-----------------------------------------"
189 msgstr ""
190 "\n"
191 "---------- Препратено съобщение ----------\n"
192 "\n"
193 "Тема: %1 \n"
194 "Дата: %2, %3 \n"
195 "От: %4 \n"
196 " %OADDRESSEESADDR \n"
197 "\n"
198 " %5 \n"
199 "----------------------------------------"
200
201 #. i18n: ectx: label, entry (Content), group (CTemplates #$(name))
202 #: settings/customtemplates_kfg.kcfg:13
203 #, kde-format
204 msgid "Template content"
205 msgstr "Съдържание на шаблона"
206
207 #. i18n: ectx: label, entry (Shortcut), group (CTemplates #$(name))
208 #: settings/customtemplates_kfg.kcfg:17
209 #, kde-format
210 msgid "Template shortcut"
211 msgstr "Шаблон за пряк път"
212
213 #. i18n: ectx: label, entry (Type), group (CTemplates #$(name))
214 #: settings/customtemplates_kfg.kcfg:21
215 #, kde-format
216 msgid "Template type"
217 msgstr "Тип шаблон"
218
219 #. i18n: ectx: label, entry (StripSignature), group (TemplateParser)
220 #: settings/templateparser.kcfg:11
221 #, kde-format
222 msgid "Remove the signature when replying"
223 msgstr "Премахване на подписа при отговор"
224
225 #. i18n: ectx: label, entry (SmartQuote), group (TemplateParser)
226 #: settings/templateparser.kcfg:15
227 #, kde-format
228 msgid "Use smart &quoting"
229 msgstr "Използване на интелигентно &цитиране"
230
231 #. i18n: ectx: label, entry (ReplyUsingVisualFormat), group (TemplateParser)
232 #: settings/templateparser.kcfg:19
233 #, kde-format
234 msgid ""
235 "Reply or forward using the same visual format as the original message (plain "
236 "text or HTML)"
237 msgstr ""
238 "Отговор или препращане със същия визуален формат като оригиналното съобщение "
239 "(обикновен текст или HTML)"
240
241 #. i18n: ectx: label, entry (TemplateNewMessage), group (TemplateParser)
242 #: settings/templateparser.kcfg:26
243 #, kde-format
244 msgid "Message template for new message"
245 msgstr "Шаблон за нови съобщения"
246
247 #. i18n: ectx: label, entry (TemplateReply), group (TemplateParser)
248 #: settings/templateparser.kcfg:30
249 #, kde-format
250 msgid "Message template for reply"
251 msgstr "Шаблон за отговор"
252
253 #. i18n: ectx: label, entry (TemplateReplyAll), group (TemplateParser)
254 #: settings/templateparser.kcfg:34
255 #, kde-format
256 msgid "Message template for reply to all"
257 msgstr "Шаблон за отговор до всички"
258
259 #. i18n: ectx: label, entry (TemplateForward), group (TemplateParser)
260 #: settings/templateparser.kcfg:38
261 #, kde-format
262 msgid "Message template for forward"
263 msgstr "Шаблон за препращане"
264
265 #. i18n: ectx: label, entry (QuoteString), group (TemplateParser)
266 #: settings/templateparser.kcfg:42
267 #, kde-format
268 msgid "Quote characters"
269 msgstr "Символи за цитиране"
270
271 #: templateparserjob.cpp:350
272 #, kde-format
273 msgctxt "@info"
274 msgid "Cannot insert content from file %1: %2"
275 msgstr "Не може да се вмъкне съдържание от файл %1: %2"
276
277 #: templateparserjob.cpp:520
278 #, kde-format
279 msgctxt "@item:intext email To"
280 msgid "To:"
281 msgstr "До:"
282
283 #: templateparserjob.cpp:531
284 #, kde-format
285 msgctxt "@item:intext email CC"
286 msgid "CC:"
287 msgstr "Копие до:"
288
289 #: templateparserjob.cpp:1186
290 #, kde-format
291 msgctxt "@item:intext"
292 msgid "Attachment %1"
293 msgstr "Прикачен файл %1"
294
295 #: templateparserjob.cpp:1395
296 #, kde-kuit-format
297 msgctxt "@info"
298 msgid "Pipe command <command>%1</command> failed."
299 msgstr "Командната тръба <command> %1 </command> се провали."
300
301 #: templatescommandmenu.cpp:28
302 msgid "Quoted Message Text"
303 msgstr "Цитиран текст на съобщението"
304
305 #: templatescommandmenu.cpp:30
306 msgid "Message Text as Is"
307 msgstr "Текст на съобщението такъв, какъвто е"
308
309 #: templatescommandmenu.cpp:32
310 msgid "Message Id"
311 msgstr "Идентификатор на съобщението"
312
313 #: templatescommandmenu.cpp:34 templatescommandmenu.cpp:87
314 msgid "Date"
315 msgstr "Дата"
316
317 #: templatescommandmenu.cpp:36 templatescommandmenu.cpp:89
318 msgid "Date in Short Format"
319 msgstr "Дата в кратък формат"
320
321 #: templatescommandmenu.cpp:38 templatescommandmenu.cpp:91
322 msgid "Date in C Locale"
323 msgstr "Дата в локал C"
324
325 #: templatescommandmenu.cpp:40 templatescommandmenu.cpp:93
326 msgid "Day of Week"
327 msgstr "Ден на седмицата"
328
329 #: templatescommandmenu.cpp:42 templatescommandmenu.cpp:95
330 msgid "Time"
331 msgstr "Дата и час"
332
333 #: templatescommandmenu.cpp:44 templatescommandmenu.cpp:97
334 msgid "Time in Long Format"
335 msgstr "Време в дълъг формат"
336
337 #: templatescommandmenu.cpp:46 templatescommandmenu.cpp:99
338 msgid "Time in C Locale"
339 msgstr "Време в C Locale"
340
341 #: templatescommandmenu.cpp:48 templatescommandmenu.cpp:100
342 msgid "To Field Address"
343 msgstr "Адрес от полето Получател"
344
345 #: templatescommandmenu.cpp:50 templatescommandmenu.cpp:102
346 msgid "To Field Name"
347 msgstr "Име от полето Получател"
348
349 #: templatescommandmenu.cpp:52 templatescommandmenu.cpp:104
350 msgid "To Field First Name"
351 msgstr "Първо име от полето Получател"
352
353 #: templatescommandmenu.cpp:54 templatescommandmenu.cpp:106
354 msgid "To Field Last Name"
355 msgstr "Фамилия от полето Получател"
356
357 #: templatescommandmenu.cpp:56 templatescommandmenu.cpp:108
358 msgid "CC Field Address"
359 msgstr "Адрес от поле Копие до:"
360
361 #: templatescommandmenu.cpp:58 templatescommandmenu.cpp:110
362 msgid "CC Field Name"
363 msgstr "Име от поле Копие до:"
364
365 #: templatescommandmenu.cpp:60 templatescommandmenu.cpp:112
366 msgid "CC Field First Name"
367 msgstr "Първо име от поле Копие до:"
368
369 #: templatescommandmenu.cpp:62 templatescommandmenu.cpp:114
370 msgid "CC Field Last Name"
371 msgstr "Фамилия от поле Копие до:"
372
373 #: templatescommandmenu.cpp:64 templatescommandmenu.cpp:116
374 msgid "From Field Address"
375 msgstr "Адрес от полето Подател"
376
377 #: templatescommandmenu.cpp:66
378 msgid "From Field Name"
379 msgstr "Име от полето Подател"
380
381 #: templatescommandmenu.cpp:68 templatescommandmenu.cpp:120
382 msgid "From Field First Name"
383 msgstr "Първо име от полето Подател"
384
385 #: templatescommandmenu.cpp:70 templatescommandmenu.cpp:122
386 msgid "From Field Last Name"
387 msgstr "Фамилия от полето Подател"
388
389 #: templatescommandmenu.cpp:72
390 msgid "Addresses of all recipients"
391 msgstr "Адреси на всички получатели"
392
393 #: templatescommandmenu.cpp:74
394 msgctxt "Template value for subject of the message"
395 msgid "Subject"
396 msgstr "Предмет"
397
398 #: templatescommandmenu.cpp:76
399 msgid "Quoted Headers"
400 msgstr "Цитирани заглавни части"
401
402 #: templatescommandmenu.cpp:78
403 msgid "Headers as Is"
404 msgstr "Заглавни части както са си"
405
406 #: templatescommandmenu.cpp:80 templatescommandmenu.cpp:126
407 msgid "Header Content"
408 msgstr "Съдържание на заглавна част"
409
410 #: templatescommandmenu.cpp:82
411 msgid "Reply as Quoted Plain Text"
412 msgstr "Отговор като цитиран обикновен текст"
413
414 #: templatescommandmenu.cpp:84
415 msgid "Reply as Quoted HTML Text"
416 msgstr "Отговор като цитиран HTML текст"
417
418 #: templatescommandmenu.cpp:118
419 msgid "From field Name"
420 msgstr "От полето Име"
421
422 #: templatescommandmenu.cpp:124
423 msgctxt "Template subject command."
424 msgid "Subject"
425 msgstr "Предмет"
426
427 #: templatescommandmenu.cpp:129
428 msgid "Pipe Original Message Body and Insert Result as Quoted Text"
429 msgstr ""
430 "Прекарване на оригиналното тяло на съобщението и вмъкване на резултата като "
431 "цитиран текст"
432
433 #: templatescommandmenu.cpp:131
434 msgid "Pipe Original Message Body and Insert Result as Is"
435 msgstr ""
436 "Прекарване на оригиналното тяло на съобщението и вмъкване на резултат както е"
437
438 #: templatescommandmenu.cpp:133
439 msgid "Pipe Original Message with Headers and Insert Result as Is"
440 msgstr ""
441 "Прекарване на оригинално съобщение със заглавни части и вмъкване на резултат "
442 "както е"
443
444 #: templatescommandmenu.cpp:135
445 msgid "Pipe Current Message Body and Insert Result as Is"
446 msgstr ""
447 "Прекарване на текущото тяло на съобщението и вмъкване на резултата както е"
448
449 #: templatescommandmenu.cpp:137
450 msgid "Pipe Current Message Body and Replace with Result"
451 msgstr "Прекарване на текущото тяло на съобщението и замяна с резултата"
452
453 #: templatescommandmenu.cpp:142
454 msgctxt "Inserts user signature, also known as footer, into message"
455 msgid "Signature"
456 msgstr "Подпис"
457
458 #: templatescommandmenu.cpp:144
459 msgid "Insert File Content"
460 msgstr "Вмъкване на съдържание на файл"
461
462 #: templatescommandmenu.cpp:148
463 msgctxt ""
464 "All characters, up to and including the next newline, are discarded without "
465 "performing any macro expansion"
466 msgid "Discard to Next Line"
467 msgstr "Отхвърляне до следващия ред"
468
469 #: templatescommandmenu.cpp:151
470 msgid "Template Comment"
471 msgstr "Коментар на шаблон"
472
473 #: templatescommandmenu.cpp:153
474 msgid "No Operation"
475 msgstr "Без операция"
476
477 #: templatescommandmenu.cpp:155
478 msgid "Clear Generated Message"
479 msgstr "Изчистване на генерирано съобщение"
480
481 #: templatescommandmenu.cpp:156
482 msgid "Cursor position"
483 msgstr "Позиция на показалеца"
484
485 #: templatescommandmenu.cpp:158
486 msgid "Blank text"
487 msgstr "Празен текст"
488
489 #: templatescommandmenu.cpp:160
490 msgid "Dictionary Language"
491 msgstr "Език на речник"
492
493 #: templatescommandmenu.cpp:161
494 msgid "Language"
495 msgstr "Език"
496
497 #: templatescommandmenu.cpp:166
498 msgid "Turn Debug On"
499 msgstr "Включване на отстраняване на грешки"
500
501 #: templatescommandmenu.cpp:168
502 msgid "Turn Debug Off"
503 msgstr "Изключване на отстраняване на грешки"
504
505 #: templatescommandmenu.cpp:201
506 #, kde-format
507 msgid "Insert Command"
508 msgstr "Вмъкване на команда"
509
510 #: templatescommandmenu.cpp:214
511 #, kde-format
512 msgid "Original Message"
513 msgstr "Оригинално съобщение"
514
515 #: templatescommandmenu.cpp:228
516 #, kde-format
517 msgid "Current Message"
518 msgstr "Текущо съобщение"
519
520 #: templatescommandmenu.cpp:241
521 #, kde-format
522 msgid "Process with External Programs"
523 msgstr "Обработване с външни програми"
524
525 #: templatescommandmenu.cpp:254
526 #, kde-format
527 msgctxt "Miscellaneous template commands menu"
528 msgid "Miscellaneous"
529 msgstr "Допълнителни"
530
531 #: templatescommandmenu.cpp:268
532 #, kde-format
533 msgctxt "Debug template commands menu"
534 msgid "Debug"
535 msgstr "Откриване на грешки"
536
537 #: templatesconfiguration.cpp:50
538 #, kde-format
539 msgid ""
540 "<p>Here you can create and manage templates to use when composing new "
541 "messages, replies or forwarded messages.</p><p>The message templates support "
542 "substitution commands, either simply type them or select them from the "
543 "<i>Insert command</i> menu.</p>"
544 msgstr ""
545 "<p> Тук можете да създавате и управлявате шаблони, които да използвате при "
546 "съставянето на нови съобщения, отговори или препратени съобщения. </p> <p> "
547 "Шаблоните за съобщения поддържат команди за заместване, или просто ги "
548 "въведете, или ги изберете от <i> Вмъкване на команда </i> меню. </p>"
549
550 #: templatesconfiguration.cpp:58
551 #, kde-format
552 msgid ""
553 "<p>Templates specified here are folder-specific. They override both global "
554 "templates and per-identity templates.</p>"
555 msgstr ""
556 "<p> Шаблоните, посочени тук, са специфични за папки. Те заменят както "
557 "глобалните шаблони, така и шаблоните за идентичност. </p>"
558
559 #: templatesconfiguration.cpp:63
560 #, kde-format
561 msgid ""
562 "<p>Templates specified here are identity-specific. They override global "
563 "templates, but can be overridden by per-folder templates if they are "
564 "specified.</p>"
565 msgstr ""
566 "<p> Шаблоните, посочени тук, са специфични за идентичността. Те заменят "
567 "глобалните шаблони, но могат да бъдат заменени от шаблони за всяка папка, "
568 "ако са посочени. </p>"
569
570 #: templatesconfiguration.cpp:68
571 #, kde-format
572 msgid ""
573 "<p>These are global (default) templates. They can be overridden by per-"
574 "identity templates or per-folder templates if they are specified.</p>"
575 msgstr ""
576 "<p> Това са глобални (по подразбиране) шаблони. Те могат да бъдат заменени "
577 "от шаблони за идентичност или шаблони за папки, ако са посочени. </p>"
578
579 #: templatesconfiguration.cpp:100
580 #, kde-format
581 msgid "Do you want to reset current template or all templates to default?"
582 msgstr ""
583 "Искате ли да нулирате текущия шаблон или всички шаблони по подразбиране?"
584
585 #: templatesconfiguration.cpp:101
586 #, kde-format
587 msgid "Reset to default"
588 msgstr "Възстановяване на стандарта"
589
590 #: templatesconfiguration.cpp:102
591 #, kde-format
592 msgid "Reset Current Template"
593 msgstr "Нулиране на текущия шаблон"
594
595 #: templatesconfiguration.cpp:103
596 #, kde-format
597 msgid "Reset All Templates"
598 msgstr "Нулиране на всички шаблони"
599
600 #: templatesconfiguration.cpp:361
601 #, kde-format
602 msgid ""
603 "Use of \"Reply using plain text\" and \"Reply using HTML text\" in pairs is "
604 "not correct. Use only one of the aforementioned commands with \" Reply as "
605 "Quoted Message command\" as per your need\n"
606 "(a)Reply using plain text for quotes to be strictly in plain text\n"
607 "(b)Reply using HTML text for quotes being in HTML format if present"
608 msgstr ""
609 "Използването на \" Отговор с обикновен текст \"и \" Отговор с HTML текст "
610 "\"по двойки не е правилно. Използвайте само една от гореспоменатите команди "
611 "с \" Отговор като цитирано съобщение \"според вашите нужди \n"
612 "(а) Отговор с обикновен текст, за да кавичките бъдат строго в обикновен "
613 "текст \n"
614 "(б) Отговор с използване на HTML текст за цитати в HTML формат, ако има "
615 "такива"
616
617 #: templatesinsertcommandpushbutton.cpp:20
618 #, kde-format
619 msgid "&Insert Command"
620 msgstr "&Вмъкване на команда"
621
622 #: templatesinsertcommandpushbutton.cpp:28
623 #, kde-format
624 msgctxt "@info:tooltip"
625 msgid "Select a command to insert into the template"
626 msgstr "Изберете команда, която да вмъкнете в шаблона"
627
628 #: templatesinsertcommandpushbutton.cpp:30
629 #, kde-format
630 msgctxt "@info:whatsthis"
631 msgid ""
632 "Traverse this menu to find a command to insert into the current template "
633 "being edited. The command will be inserted at the cursor location, so you "
634 "want to move your cursor to the desired insertion point first."
635 msgstr ""
636 "Преминете през това меню, за да намерите команда, която да вмъкнете в "
637 "текущия шаблон, който се редактира. Командата ще бъде вмъкната на мястото на "
638 "курсора, така че първо преместете курсора до желаната точка за вмъкване."
639
640 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, mName)
641 #: ui/customtemplates_base.ui:86
642 #, kde-format
643 msgctxt "@info:tooltip"
644 msgid "Enter a name for the custom template"
645 msgstr "Въведете име за персонализирания шаблон"
646
647 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, mName)
648 #: ui/customtemplates_base.ui:89
649 #, kde-format
650 msgctxt "@info:whatsthis"
651 msgid ""
652 "To create a custom template, first enter a name for that template and press "
653 "the '+' button."
654 msgstr ""
655 "За да създадете персонализиран шаблон, първо въведете име за този шаблон и "
656 "натиснете бутона \"+\"."
657
658 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, mAdd)
659 #: ui/customtemplates_base.ui:96
660 #, kde-format
661 msgctxt "@info:tooltip"
662 msgid "Add a new custom template"
663 msgstr "Добавяне на нов персонализиран шаблон"
664
665 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, mAdd)
666 #: ui/customtemplates_base.ui:99
667 #, kde-format
668 msgctxt "@info:whatsthis"
669 msgid ""
670 "Press this button if you want to create a new custom template with the "
671 "specified name"
672 msgstr ""
673 "Натиснете този бутон, ако искате да създадете нов потребителски шаблон с "
674 "посоченото име"
675
676 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, mRemove)
677 #: ui/customtemplates_base.ui:106
678 #, kde-format
679 msgctxt "@info:tooltip"
680 msgid "Remove the selected custom template"
681 msgstr "Премахване на избрания персонализиран шаблон"
682
683 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, mRemove)
684 #: ui/customtemplates_base.ui:109
685 #, kde-format
686 msgctxt "@info:whatsthis"
687 msgid ""
688 "Press this button if you want to remove the currently selected custom "
689 "template"
690 msgstr ""
691 "Натиснете този бутон, ако искате да премахнете избрания в момента шаблон по "
692 "избор"
693
694 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QPushButton, mDuplicate)
695 #: ui/customtemplates_base.ui:116
696 #, kde-format
697 msgctxt "@info:tooltip"
698 msgid "Duplicate the selected custom template"
699 msgstr "Дублиране на избрания персонализиран шаблон"
700
701 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QPushButton, mDuplicate)
702 #: ui/customtemplates_base.ui:119
703 #, kde-format
704 msgctxt "@info:whatsthis"
705 msgid ""
706 "Press this button if you want to duplicate the currently selected custom "
707 "template"
708 msgstr ""
709 "Натиснете този бутон, ако искате да дублирате избрания в момента "
710 "персонализиран шаблон"
711
712 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QTreeWidget, mList)
713 #: ui/customtemplates_base.ui:134
714 #, kde-format
715 msgctxt "@info:tooltip"
716 msgid "List of custom templates available"
717 msgstr "Списък на наличните персонализирани шаблони"
718
719 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTreeWidget, mList)
720 #: ui/customtemplates_base.ui:137
721 #, kde-format
722 msgctxt "@info:whatsthis"
723 msgid "This is a list of all the custom templates available."
724 msgstr "Това е списък с всички налични персонализирани шаблони."
725
726 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, mList)
727 #: ui/customtemplates_base.ui:147
728 #, kde-format
729 msgctxt "@title:column Type of custom template"
730 msgid "Type"
731 msgstr "Вид"
732
733 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, mList)
734 #: ui/customtemplates_base.ui:152
735 #, kde-format
736 msgctxt "@title:column Name of the custom template."
737 msgid "Name"
738 msgstr "Име"
739
740 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, mToLabel)
741 #: ui/customtemplates_base.ui:195
742 #, kde-format
743 msgctxt "@label:textbox Recipient mail address"
744 msgid "To:"
745 msgstr "До:"
746
747 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, mCCLabel)
748 #: ui/customtemplates_base.ui:202
749 #, kde-format
750 msgctxt "@label"
751 msgid "CC:"
752 msgstr "Копие до:"
753
754 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplateParserEmailAddressRequesterInterfaceWidget, mToEdit)
755 #: ui/customtemplates_base.ui:219
756 #, kde-format
757 msgctxt "@info:tooltip"
758 msgid "Additional recipients of the message"
759 msgstr "Допълнителни получатели на съобщението"
760
761 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplateParserEmailAddressRequesterInterfaceWidget, mToEdit)
762 #: ui/customtemplates_base.ui:222
763 #, kde-format
764 msgctxt "@info:whatsthis"
765 msgid ""
766 "When using this template, the default recipients are those you enter here. "
767 "This is a comma-separated list of mail addresses."
768 msgstr ""
769 "Когато използвате този шаблон, получателите по подразбиране са тези, които "
770 "въвеждате тук. Това е списък с пощенски адреси, разделени със запетая."
771
772 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplateParserEmailAddressRequesterInterfaceWidget, mCCEdit)
773 #: ui/customtemplates_base.ui:235
774 #, kde-format
775 msgctxt "@info:tooltip"
776 msgid "Additional recipients who get a copy of the message"
777 msgstr "Допълнителни получатели, които получават копие на съобщението"
778
779 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplateParserEmailAddressRequesterInterfaceWidget, mCCEdit)
780 #: ui/customtemplates_base.ui:238
781 #, kde-format
782 msgctxt "@info:whatsthis"
783 msgid ""
784 "When using this template, the recipients you enter here will by default get "
785 "a copy of this message. This is a comma-separated list of mail addresses."
786 msgstr ""
787 "Когато използвате този шаблон, получателите, които въведете тук, по "
788 "подразбиране ще получат копие на това съобщение. Това е списък с пощенски "
789 "адреси, разделени със запетая."
790
791 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, mEdit)
792 #: ui/customtemplates_base.ui:255
793 #, kde-format
794 msgctxt "@info:tooltip"
795 msgid "The custom template"
796 msgstr "Персонализираният шаблон"
797
798 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, mEdit)
799 #: ui/customtemplates_base.ui:258
800 #, kde-format
801 msgctxt "@info:whatsthis"
802 msgid "This area contains the associated custom template."
803 msgstr "Тази област съдържа свързания персонализиран шаблон."
804
805 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, mType)
806 #: ui/customtemplates_base.ui:283
807 #, kde-format
808 msgctxt "@item:inlistbox Universal custom template type."
809 msgid "Universal"
810 msgstr "Универсален"
811
812 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, mType)
813 #: ui/customtemplates_base.ui:288
814 #, kde-format
815 msgctxt "@item:inlistbox Custom template type for message replies"
816 msgid "Reply"
817 msgstr "Отговор"
818
819 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, mType)
820 #: ui/customtemplates_base.ui:293
821 #, kde-format
822 msgctxt "@item:inlistbox Custom template type for reply-to-all messages"
823 msgid "Reply to All"
824 msgstr "Отговор на всички"
825
826 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, mType)
827 #: ui/customtemplates_base.ui:298
828 #, kde-format
829 msgctxt "@item:inlistbox Custom template type for message forwards"
830 msgid "Forward"
831 msgstr "Напред"
832
833 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1_2)
834 #: ui/customtemplates_base.ui:306
835 #, kde-format
836 msgctxt "@label"
837 msgid "Shortc&ut:"
838 msgstr "Пряк пъ&т:"
839
840 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
841 #: ui/customtemplates_base.ui:325
842 #, kde-format
843 msgctxt "@label"
844 msgid "&Template type:"
845 msgstr "&Тип шаблон:"
846
847 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, TemplatesConfigurationBase)
848 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:26
849 #, kde-format
850 msgctxt "@title:window"
851 msgid "Template Configuration"
852 msgstr "Конфигурация на шаблона"
853
854 #. i18n: ectx: attribute (label), widget (QWidget, page_new)
855 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:77
856 #, kde-format
857 msgctxt "@title Message template"
858 msgid "New Message"
859 msgstr "Ново съобщение"
860
861 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_new)
862 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:89
863 #, kde-format
864 msgctxt "@info:tooltip"
865 msgid "Create the template for new messages"
866 msgstr "Създаване на шаблон за нови съобщения"
867
868 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_new)
869 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:92
870 #, kde-format
871 msgctxt "@info:whatsthis"
872 msgid ""
873 "In this area you create the template for new email messages. For more "
874 "information about how to create the template, press the \"How does this work?"
875 "\" link on this dialog."
876 msgstr ""
877 "В тази област създавате шаблона за ново писмо. За повече информация как да "
878 "създадете шаблона, натиснете връзката \" Как работи това? \" в този диалогов "
879 "прозорец."
880
881 #. i18n: ectx: attribute (label), widget (QWidget, page_reply)
882 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:108
883 #, kde-format
884 msgctxt "@title Message template"
885 msgid "Reply to Sender"
886 msgstr "Отговори на изпращача"
887
888 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_reply)
889 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:146
890 #, kde-format
891 msgctxt "@info:tooltip"
892 msgid "Create the template for message replies"
893 msgstr "Създаване на шаблон за отговори на съобщения"
894
895 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_reply)
896 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:149
897 #, kde-format
898 msgctxt "@info:whatsthis"
899 msgid ""
900 "In this area you create the template for messages replies. For more "
901 "information about how to create the template, press the \"How does this work?"
902 "\" link on this dialog."
903 msgstr ""
904 "В тази област създавате шаблона за отговори на съобщения. За повече "
905 "информация как да създадете шаблона, натиснете връзката \" Как работи това? "
906 "\" в този диалогов прозорец."
907
908 #. i18n: ectx: attribute (label), widget (QWidget, page_reply_all)
909 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:165
910 #, kde-format
911 msgctxt "@title Message template"
912 msgid "Reply to All / Reply to List"
913 msgstr "Отговор на всички / отговор на списък"
914
915 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_reply_all)
916 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:203
917 #, kde-format
918 msgctxt "@info:tooltip"
919 msgid "Create the template for replying to all recipients or to a mailing list"
920 msgstr ""
921 "Създайте шаблона за отговор на всички получатели или на пощенски списък"
922
923 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_reply_all)
924 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:206
925 #, kde-format
926 msgctxt "@info:whatsthis"
927 msgid ""
928 "In this area you create the template for reply-to-all messages or replies to "
929 "a mailing list. For more information about how to create the template, "
930 "press the \"How does this work?\" link on this dialog."
931 msgstr ""
932 "В тази област създавате шаблона за отговор към всички или отговор на "
933 "пощенски списък на. За повече информация как да създадете шаблона, натиснете "
934 "връзката \" Как работи това? \" в този диалогов прозорец."
935
936 #. i18n: ectx: attribute (label), widget (QWidget, page_forward)
937 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:222
938 #, kde-format
939 msgctxt "@title Message template"
940 msgid "Forward Message"
941 msgstr "Препращане на съобщение"
942
943 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_forward)
944 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:260
945 #, kde-format
946 msgctxt "@info:tooltip"
947 msgid "Create the template for message forwards"
948 msgstr "Създаване на шаблон за препращане на съобщения"
949
950 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (TemplateParser::TemplatesTextEdit, textEdit_forward)
951 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:263
952 #, kde-format
953 msgctxt "@info:whatsthis"
954 msgid ""
955 "In this area you create the template for message forwards. For more "
956 "information about how to create the template, press the \"How does this work?"
957 "\" link on this dialog."
958 msgstr ""
959 "В тази област създавате шаблона за препращане на съобщения. За повече "
960 "информация как да създадете шаблона, натиснете \"Как работи това?\" в този "
961 "диалогов прозорец."
962
963 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
964 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:303
965 #, kde-format
966 msgctxt "@label:textbox Prefix for quoted message lines"
967 msgid "&Quote indicator:"
968 msgstr "Индикатор за цитиране:"
969
970 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, lineEdit_quote)
971 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:316
972 #, kde-format
973 msgctxt "@info:tooltip"
974 msgid "Set the Prefix for quoted message lines"
975 msgstr "Задаване на префикса за цитираните редове на съобщението"
976
977 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QLineEdit, lineEdit_quote)
978 #: ui/templatesconfiguration_base.ui:326
979 #, no-c-format, kde-format
980 msgctxt "@info:whatsthis"
981 msgid ""
982 "\n"
983 " <qt>The following placeholders are supported in the quote "
984 "indicator:\n"
985 " <ul>\n"
986 " <li>%f: sender's initials</li>\n"
987 " <li>%%: percent sign</li>\n"
988 " <li>%_: space</li>\n"
989 " </ul></qt>\n"
990 " "
991 msgstr ""
992 "\n"
993 " <qt>Следните заместители са поддържани в индикатор на цитат:\n"
994 " <ul>\n"
995 " <li>%f: инициали на подател</li>\n"
996 " <li>%%: символ за процент</li>\n"
997 " <li>%_: интервал</li>\n"
998 " </ul></qt>\n"
999 " "