Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/messagelib/libmessagecore.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660647 - (show annotations) (download)
Thu Sep 21 07:41:39 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by ltoscano
File size: 14096 byte(s)
The master branch of a few modules is Qt6 only now

All pim ones

1 # SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
3 # This file is distributed under the same license as the messagelib package.
4 # FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: messagelib\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-21 00:45+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2022-01-25 18:11+0100\n"
12 "Last-Translator: mkkDr2010 <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
14 "Language: bg\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 3.0\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21 #, kde-format
22 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
23 msgid "Your names"
24 msgstr "Ясен Праматаров"
25
26 #, kde-format
27 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
28 msgid "Your emails"
29 msgstr "[email protected]"
30
31 #: attachment/attachmentcompressjob.cpp:50
32 #, kde-format
33 msgid "Could not initiate attachment compression."
34 msgstr "Не може да се започне компресиране на прикачения файл."
35
36 #: attachment/attachmentcompressjob.cpp:60
37 #, kde-format
38 msgid "Could not compress the attachment."
39 msgstr "Неуспешно компресиране на прикачения файл."
40
41 #: attachment/attachmentfromfolderjob.cpp:51
42 #, kde-format
43 msgid "Could not create compressed file."
44 msgstr "Не може да се създаде компресиран файл."
45
46 #: attachment/attachmentfromfolderjob.cpp:90
47 #, kde-format
48 msgid ""
49 "The resulting attachment would be larger than the maximum allowed size, "
50 "aborting."
51 msgstr ""
52 "Полученият прикачен файл ще бъде по-голям от максимално допустимия размер, "
53 "прекъсване."
54
55 #: attachment/attachmentfromfolderjob.cpp:100
56 #: attachment/attachmentfromfolderjob.cpp:119
57 #, kde-format
58 msgid "Could not add %1 to the archive"
59 msgstr "Не може да се добави %1 към архива"
60
61 #: attachment/attachmentfromfolderjob.cpp:113
62 #, kde-format
63 msgid "Could not open %1 for reading."
64 msgstr "Не може да се отвори %1 за четене."
65
66 #: attachment/attachmentfromurljob.cpp:68
67 #, kde-format
68 msgctxt "a file called 'unknown.ext'"
69 msgid "unknown%1"
70 msgstr "неизвестен%1"
71
72 #: attachment/attachmentfromurljob.cpp:70
73 #, kde-format
74 msgctxt "a file called 'unknown'"
75 msgid "unknown"
76 msgstr "неизвестен"
77
78 #: attachment/attachmentfromurljob.cpp:102
79 #, kde-format
80 msgid "\"%1\" not found. Please specify the full path."
81 msgstr "\"%1\" не е намерен. Моля, задайте пълния път."
82
83 #: attachment/attachmentfromurljob.cpp:111
84 #, kde-format
85 msgid "You may not attach files bigger than %1. Share it with storage service."
86 msgstr ""
87 "Не можете да прикачите файл по-голям от %1. Споделете го с услуга за "
88 "съхранение в облак."
89
90 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:134
91 #, kde-format
92 msgid ""
93 "<p>The <em>MIME type</em> of the file:</p><p>Normally, you do not need to "
94 "touch this setting, since the type of the file is automatically checked; "
95 "but, sometimes, %1 may not detect the type correctly -- here is where you "
96 "can fix that.</p>"
97 msgstr ""
98 "<p><em>MIME тип</em> на файл:</p><p>Обикновено не се налага да променяте "
99 "тази настройка, защото типът на файла се разпознава автоматично, но понякога "
100 "%1 не може да го разпознае и тук е мястото да го направите.</p>"
101
102 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:142
103 #, kde-format
104 msgid ""
105 "<p>The estimated size of the attachment:</p><p>Note that, in an email "
106 "message, a binary file encoded with base64 will take up four thirds the "
107 "actual size of the file.</p>"
108 msgstr ""
109 "<p>Очакваният размер на прикачения файл: </p><p> Обърнете внимание, че в "
110 "имейл съобщение, двоичен файл, кодиран с base64, ще отнеме четири трети от "
111 "действителния размер на файла.</p>"
112
113 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:147
114 #, kde-format
115 msgid ""
116 "<p>The file name of the part:</p><p>Although this defaults to the name of "
117 "the attached file, it does not specify the file to be attached; rather, it "
118 "suggests a file name to be used by the recipient's mail agent when saving "
119 "the part to disk.</p>"
120 msgstr ""
121 "<p>Името на файла на частта: </p><p>, въпреки че това по подразбиране е "
122 "името на прикачения файл, той не уточнява файла, който трябва да бъде "
123 "прикачен; по-скоро предполага име на файл, което да се използва от агента на "
124 "получателя, когато записва частта на диска.</p>"
125
126 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:154
127 #, kde-format
128 msgid ""
129 "<p>A description of the part:</p><p>This is just an informational "
130 "description of the part, much like the Subject is for the whole message; "
131 "most mail agents will show this information in their message previews "
132 "alongside the attachment's icon.</p>"
133 msgstr ""
134 "<p>Описание на частта: </p><p> Това е просто информационно описание на "
135 "частта, подобно на Темата за цялото съобщение; Повечето пощенски агенти ще "
136 "покажат тази информация в техните прегледи на съобщението заедно с иконата "
137 "на прикачения файл.</p>"
138
139 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:161
140 #, kde-format
141 msgid ""
142 "<p>The transport encoding of this part:</p><p>Normally, you do not need to "
143 "change this, since %1 will use a decent default encoding, depending on the "
144 "MIME type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the "
145 "resulting message, e.g. if a PostScript file does not contain binary data, "
146 "but consists of pure text -- in this case, choosing \"quoted-printable\" "
147 "over the default \"base64\" will save up to 25% in resulting message size.</"
148 "p>"
149 msgstr ""
150 "<p>Транспортното кодиране на тази част:</p><p> Обикновено не е необходимо да "
151 "променяте това, тъй като %1 ще използва подходящо кодиране по подразбиране, "
152 "в зависимост от типа MIME; И все пак, понякога можете значително да намалите "
153 "размера на полученото съобщение. Например, ако PostScript файл не съдържа "
154 "двоични данни, но се състои от чист текст - в този случай, изборът на "
155 "\"quoted-printable\" пред \"base64\", както е по подразбиране, ще спести до "
156 "25% в размера на съобщението.</p>"
157
158 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:172
159 #, kde-format
160 msgid ""
161 "<p>Check this option if you want to suggest to the recipient the automatic "
162 "(inline) display of this part in the message preview, instead of the default "
163 "icon view;</p><p>Technically, this is carried out by setting this part's "
164 "<em>Content-Disposition</em> header field to \"inline\" instead of the "
165 "default \"attachment\".</p>"
166 msgstr ""
167 "<p>Изберете тази опция, ако искате да предложите на получателя автоматичното "
168 "(вградено) представяне на тази част във визуализацията на съобщението, "
169 "вместо иконата по подразбиране;</p><p> технически, това се извършва чрез "
170 "настройка тази част <em> Content-Disposition </em> заглавното поле \"inline"
171 "\" вместо по подразбиране \"attachment\". </ p>"
172
173 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:180
174 #, kde-format
175 msgid ""
176 "<p>Check this option if you want this message part to be signed.</p><p>The "
177 "signature will be made with the key that you associated with the currently-"
178 "selected identity.</p>"
179 msgstr ""
180 "<p> Изберете тази опция, ако искате да бъде подписано това съобщение.</"
181 "p><p>Подписът ще бъде направен с ключа, който сте свързали с текущо "
182 "избраната идентичност.</p>"
183
184 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:186
185 #, kde-format
186 msgid ""
187 "<p>Check this option if you want this message part to be encrypted.</"
188 "p><p>The part will be encrypted for the recipients of this message.</p>"
189 msgstr ""
190 "<p>Изберете тази опция, ако искате тази съобщения да бъде криптирана.</p><p> "
191 "Частта ще бъде криптирана за получателите на това съобщение.</p>"
192
193 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:307
194 #: attachment/attachmentpropertiesdialog.cpp:322
195 #, kde-format
196 msgctxt "@title:window"
197 msgid "Attachment Properties"
198 msgstr "Свойства на прикачения файл"
199
200 #: attachment/attachmentupdatejob.cpp:40
201 #, kde-format
202 msgid "URL is empty."
203 msgstr "URL е празен."
204
205 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
206 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:39
207 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog_readonly.ui:60
208 #, kde-format
209 msgctxt "MIME type of this attachment"
210 msgid "Type:"
211 msgstr "Вид:"
212
213 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
214 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:82
215 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog_readonly.ui:87
216 #, kde-format
217 msgctxt "size of the attachment"
218 msgid "Size:"
219 msgstr "Размер:"
220
221 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
222 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:109
223 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog_readonly.ui:114
224 #, kde-format
225 msgctxt "file name of the attachment"
226 msgid "Name:"
227 msgstr "Име:"
228
229 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
230 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, descriptionLabel)
231 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:139
232 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog_readonly.ui:134
233 #, kde-format
234 msgctxt "description of the attachment"
235 msgid "Description:"
236 msgstr "Описание:"
237
238 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
239 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:169
240 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog_readonly.ui:154
241 #, kde-format
242 msgctxt "encoding of the attachment"
243 msgid "Encoding:"
244 msgstr "Кодиране:"
245
246 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, autoDisplay)
247 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:187
248 #, kde-format
249 msgid "Suggest automatic display"
250 msgstr "Предложение за автоматично показване"
251
252 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, encrypt)
253 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:194
254 #, kde-format
255 msgid "Encrypt this attachment"
256 msgstr "Шифроване на този прикачен файл"
257
258 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, sign)
259 #: attachment/ui/attachmentpropertiesdialog.ui:201
260 #, kde-format
261 msgid "Sign this attachment"
262 msgstr "Подписване на този прикачен файл"
263
264 #. i18n: ectx: whatsthis, entry (OverrideCharacterEncoding), group (Reader)
265 #: settings/messagecore.kcfg:32
266 #, kde-format
267 msgid ""
268 "Changing this from its default 'Auto' will force the use of the specified "
269 "encoding for all emails, regardless of what they specify themselves."
270 msgstr ""
271 "Промяната на това от \"Автоматично\", както е по подразбиране, ще принуди "
272 "използването на посоченото кодиране за всички имейли, независимо от "
273 "кодирането, с което те се представят."
274
275 #. i18n: ectx: label, entry (QuotedText3), group (Reader)
276 #: settings/messagecore.kcfg:35
277 #, kde-format
278 msgid "This is the color used in the 3rd level of quoted text"
279 msgstr "Този цвят е използван за 3 ниво на цитиран текст"
280
281 #. i18n: ectx: label, entry (QuotedText2), group (Reader)
282 #: settings/messagecore.kcfg:39
283 #, kde-format
284 msgid "This is the color used in the 2nd level of quoted text"
285 msgstr "Този цвят е използван за 2 ниво на цитиран текст"
286
287 #. i18n: ectx: label, entry (QuotedText1), group (Reader)
288 #: settings/messagecore.kcfg:43
289 #, kde-format
290 msgid "This is the color used in the 1st level of quoted text"
291 msgstr "Този цвят е използван за 1 ниво на цитиран текст"
292
293 #. i18n: ectx: label, entry (ReplaceReplyPrefix), group (Composer)
294 #: settings/messagecore.kcfg:54
295 #, kde-format
296 msgid "Replace recognized prefi&x with \"Re:\""
297 msgstr "Заменяне на разпознатия префикс с \"Re:\""
298
299 #. i18n: ectx: label, entry (ReplaceForwardPrefix), group (Composer)
300 #: settings/messagecore.kcfg:62
301 #, kde-format
302 msgid "Replace recognized prefix with \"&Fwd:\""
303 msgstr "Заменяне на разпознатия префикс с \"&Fwd:\""
304
305 #. i18n: ectx: label, entry (MaximumAttachmentSize), group (Composer)
306 #: settings/messagecore.kcfg:67
307 #, kde-format
308 msgid ""
309 "The maximum size in bits that email attachments are allowed to have (-1 for "
310 "no limit)"
311 msgstr ""
312 "Максималният размер в бита, които са позволени да имат (-1 за без "
313 "ограничения)"
314
315 #: utils/stringutil.cpp:418
316 #, kde-format
317 msgctxt "signal that this email is defined in my identity"
318 msgid "Me"
319 msgstr "От мен"