Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/mailcommon/libmailcommon.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660647 - (show annotations) (download)
Thu Sep 21 07:41:39 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by ltoscano
File size: 98920 byte(s)
The master branch of a few modules is Qt6 only now

All pim ones

1 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
2 # This file is distributed under the same license as the mailcommon package.
3 #
4 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: mailcommon\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2023-09-21 00:45+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2022-07-21 12:01+0200\n"
11 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
13 "Language: bg\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18 "X-Generator: Lokalize 22.04.3\n"
19
20 #: collectionpage/collectionexpirypage.cpp:23
21 #, kde-format
22 msgctxt "@title:tab Expiry settings for a folder."
23 msgid "Expiry"
24 msgstr "Бракуване"
25
26 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:35
27 #, kde-format
28 msgctxt "Expire messages after %1"
29 msgid " day"
30 msgid_plural " days"
31 msgstr[0] " ден"
32 msgstr[1] " дни"
33
34 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:36
35 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:42
36 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:54
37 #, kde-format
38 msgid "Never"
39 msgstr "Никога"
40
41 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:66
42 #, kde-format
43 msgid "Save Settings and Expire Now"
44 msgstr "Запазване на настройките и бракуване сега"
45
46 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:67
47 #, kde-format
48 msgid "Expire messages with invalid date"
49 msgstr "Бракуване на съобщения с невалидна дата"
50
51 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:73
52 #, kde-format
53 msgid "Expire read messages after:"
54 msgstr "Бракуване на прочетените съобщения след:"
55
56 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:76
57 #, kde-format
58 msgid "Expire unread messages after:"
59 msgstr "Бракуване на непрочетените съобщения след:"
60
61 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:90
62 #, kde-format
63 msgid "Move expired messages to:"
64 msgstr "Преместване на бракувани съобщения в:"
65
66 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:101
67 #, kde-format
68 msgid "Delete expired messages permanently"
69 msgstr "Изтриване на бракуваните съобщения"
70
71 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:172
72 #, kde-format
73 msgid ""
74 "Please select a folder to expire messages into.\n"
75 "If this is not done, expired messages will be permanently deleted."
76 msgstr ""
77 "Моля, изберете папка за съхранение на бракувани съобщения.\n"
78 "Ако това не бъде направено, бракуваните съобщения ще бъдат изтрити за "
79 "постоянно."
80
81 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:173
82 #, kde-format
83 msgid "No Folder Selected"
84 msgstr "Не е избрана папка"
85
86 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:187
87 #, kde-format
88 msgid ""
89 "Please select a different folder than the current folder to expire messages "
90 "into.\n"
91 "If this is not done, expired messages will be permanently deleted."
92 msgstr ""
93 "Моля, изберете папка, различна от текущата папка за бракувани съобщения .\n"
94 "Ако това не бъде направено, бракуваните съобщения ще бъдат изтрити за "
95 "постоянно."
96
97 #: collectionpage/collectionexpirywidget.cpp:189
98 #, kde-format
99 msgid "Wrong Folder Selected"
100 msgstr "Избрана е грешна папка"
101
102 #: collectionpage/collectiongeneralpage.cpp:44
103 #, kde-format
104 msgctxt "@title:tab General settings for a folder."
105 msgid "General"
106 msgstr "Общи"
107
108 #: collectionpage/collectiongeneralpage.cpp:65
109 #, kde-format
110 msgctxt "@label:textbox Name of the folder."
111 msgid "Folder &Name:"
112 msgstr "&Име на папката:"
113
114 #: collectionpage/collectiongeneralpage.cpp:110
115 #, kde-format
116 msgid "Share unread state with all users"
117 msgstr "Споделяне на непрочетено състояние с всички потребители"
118
119 #: collectionpage/collectiongeneralpage.cpp:113
120 #, kde-format
121 msgid ""
122 "If enabled, the unread state of messages in this folder will be the same for "
123 "all users having access to this folder. If disabled (the default), every "
124 "user with access to this folder has their own unread state."
125 msgstr ""
126 "Ако е активирано, непрочетеното състояние на съобщенията в тази папка ще "
127 "бъде еднакво за всички потребители, които имат достъп до тази папка. Ако е "
128 "деактивирано (по подразбиране), всеки потребител с достъп до тази папка има "
129 "свое непрочетено състояние."
130
131 #: collectionpage/collectiongeneralpage.cpp:213
132 #, kde-format
133 msgid ""
134 "You have configured this folder to contain groupware information. That means "
135 "that this folder will disappear once the configuration dialog is closed."
136 msgstr ""
137 "Конфигурирахте тази папка да съдържа информация за групов софтуер. Това "
138 "означава, че тази папка ще изчезне, след като диалоговият прозорец за "
139 "конфигуриране бъде затворен."
140
141 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:25
142 #, kde-format
143 msgid "Act on new/unread mail in this folder"
144 msgstr "Действие върху нова/непрочетена поща в тази папка"
145
146 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:27
147 #, kde-format
148 msgid ""
149 "<qt><p>If this option is enabled then you will be notified about new/unread "
150 "mail in this folder. Moreover, going to the next/previous folder with unread "
151 "messages will stop at this folder.</p><p>Uncheck this option if you do not "
152 "want to be notified about new/unread mail in this folder and if you want "
153 "this folder to be skipped when going to the next/previous folder with unread "
154 "messages. This is useful for ignoring any new/unread mail in your trash and "
155 "spam folder.</p></qt>"
156 msgstr ""
157 "<qt> <p> Ако тази опция е активирана, ще бъдете уведомени за нова / "
158 "непрочетена поща в тази папка. Освен това преминаването към следващата / "
159 "предишната папка с непрочетени съобщения ще спре в тази папка. </p> <p > "
160 "Махнете отметката от тази опция, ако не искате да получавате известия за "
161 "нова / непрочетена поща в тази папка и ако искате тази папка да бъде "
162 "пропусната при преминаване към следващата / предишната папка с непрочетени "
163 "съобщения. Това е полезно за игнориране на всяко ново / непрочетено поща във "
164 "вашата папка за боклук и нежелана поща. </p> </qt>"
165
166 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:38
167 #, kde-format
168 msgid "Keep replies in this folder"
169 msgstr "Запазване на отговорите в тази папка"
170
171 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:40
172 #, kde-format
173 msgid ""
174 "Check this option if you want replies you write to mails in this folder to "
175 "be put in this same folder after sending, instead of in the configured sent-"
176 "mail folder."
177 msgstr ""
178 "Отметнете тази опция, ако искате отговорите, които пишете на имейли в тази "
179 "папка, да бъдат поставени в същата папка след изпращане, вместо в "
180 "конфигурираната папка за изпратени имейли."
181
182 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:46
183 #, kde-format
184 msgid "Hide this folder in the folder selection dialog"
185 msgstr "Скриване на тази папка в диалоговия прозорец за избор на папка"
186
187 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:48
188 #, kde-kuit-format
189 msgctxt "@info:whatsthis"
190 msgid ""
191 "Check this option if you do not want this folder to be shown in folder "
192 "selection dialogs, such as the <interface>Jump to Folder</interface> dialog."
193 msgstr ""
194 "Проверете тази опция, ако не искате тази папка да се показва в диалоговите "
195 "прозорци за избор на папки, като диалоговия прозорец <interface> Jump to "
196 "Folder </interface>."
197
198 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:54
199 #, kde-format
200 msgid "Use &default identity"
201 msgstr "Използване на &идентичност по подразбиране"
202
203 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:60
204 #, kde-format
205 msgid ""
206 "Select the sender identity to be used when writing new mail or replying to "
207 "mail in this folder. This means that if you are in one of your work folders, "
208 "you can make KMail use the corresponding sender email address, signature and "
209 "signing or encryption keys automatically. Identities can be set up in the "
210 "main configuration dialog. (Settings -> Configure KMail)"
211 msgstr ""
212 "Изберете самоличността на подателя, която да се използва, когато пишете нова "
213 "поща или отговаряте на поща в тази папка. Това означава, че ако сте в една "
214 "от работните си папки, можете да накарате KMail да използва съответния имейл "
215 "адрес на подателя, ключове за подпис и подписване или криптиране "
216 "автоматично. Идентичността може да се настрои в главния диалогов прозорец за "
217 "конфигуриране. (Настройки -> Конфигуриране на KMail)"
218
219 #: collectionpage/collectiongeneralwidget.cpp:66
220 #, kde-format
221 msgid "&Sender identity:"
222 msgstr "Идентичност на подателя:"
223
224 #: collectionpage/collectiontemplateswidget.cpp:26
225 #, kde-format
226 msgid "&Use custom message templates in this folder"
227 msgstr "Запазване на отговорите в тази папка"
228
229 #: collectionpage/collectiontemplateswidget.cpp:42
230 #, kde-format
231 msgid "&Copy Global Templates"
232 msgstr "&Копиране на глобалните шаблони"
233
234 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:32
235 #, kde-format
236 msgid "Show Sender/Receiver Column in List of Messages"
237 msgstr "Показване на колона подател/получател в списъка на съобщенията"
238
239 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:36
240 #, kde-format
241 msgctxt "@item:inlistbox Show default value."
242 msgid "Default"
243 msgstr "По подразбиране"
244
245 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:37
246 #, kde-format
247 msgctxt "@item:inlistbox Show sender."
248 msgid "Sender"
249 msgstr "Подател"
250
251 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:38
252 #, kde-format
253 msgctxt "@item:inlistbox Show receiver."
254 msgid "Receiver"
255 msgstr "Получател"
256
257 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:39
258 #, kde-format
259 msgid "Sho&w column:"
260 msgstr "Показване на колона:"
261
262 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:42
263 #, kde-format
264 msgid "Use default message list aggregation:"
265 msgstr "Използване на групиране по подразбиране:"
266
267 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:59
268 #, kde-format
269 msgid "Use default message list theme"
270 msgstr "Използване на тема по подразбиране"
271
272 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:76
273 #, kde-format
274 msgid "Prefer HTML to text"
275 msgstr "Предпочитане на HTML пред текст"
276
277 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:77
278 #, kde-format
279 msgid "Message format:"
280 msgstr "Формат на съобщението:"
281
282 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:78
283 #, kde-format
284 msgid "Prefer text to HTML"
285 msgstr "Предпочитане на текст пред HTML"
286
287 #: collectionpage/collectionviewwidget.cpp:80
288 #, kde-format
289 msgid "Use Global Settings"
290 msgstr "Използване на глобални настройки"
291
292 #: filter/dialog/filteractionmissingaccountdialog.cpp:33
293 #, kde-format
294 msgctxt "@title:window"
295 msgid "Select Account"
296 msgstr "Избиране на акаунт"
297
298 #: filter/dialog/filteractionmissingaccountdialog.cpp:39
299 #, kde-format
300 msgid ""
301 "Filter account is missing. Please select account to use with filter \"%1\""
302 msgstr ""
303 "Липсва акаунт за филтриране. Моля, изберете акаунт, който да използвате с "
304 "филтър \"%1\""
305
306 #: filter/dialog/filteractionmissingfolderdialog.cpp:38
307 #: folder/folderrequester.cpp:73
308 #, kde-format
309 msgctxt "@title:window"
310 msgid "Select Folder"
311 msgstr "Избиране на папка"
312
313 #: filter/dialog/filteractionmissingfolderdialog.cpp:41
314 #, kde-format
315 msgid "Folder path was \"%1\"."
316 msgstr "Пътят на папката беше \"%1\"."
317
318 #: filter/dialog/filteractionmissingfolderdialog.cpp:46
319 #, kde-format
320 msgid "The following folders can be used for this filter:"
321 msgstr "Следните папки могат да се използват за този филтър:"
322
323 #: filter/dialog/filteractionmissingfolderdialog.cpp:67
324 #, kde-format
325 msgid "Please select a folder:"
326 msgstr "Моля, изберете папка:"
327
328 #: filter/dialog/filteractionmissingfolderdialog.cpp:70
329 #, kde-format
330 msgid ""
331 "Filter folder is missing. Please select a folder to use with filter \"%1\":"
332 msgstr ""
333 "Липсва папка с филтър. Моля, изберете папка, която да използвате с филтър "
334 "\"%1\":"
335
336 #: filter/dialog/filteractionmissingidentitydialog.cpp:32
337 #, kde-format
338 msgctxt "@title:window"
339 msgid "Select Identity"
340 msgstr "Избиране на самоличност"
341
342 #: filter/dialog/filteractionmissingidentitydialog.cpp:38
343 #, kde-format
344 msgid ""
345 "Filter identity is missing. Please select an identity to use with filter "
346 "\"%1\""
347 msgstr ""
348 "Личността на филтъра липсва. Моля, изберете идентичност, която да използвате "
349 "с филтъра \"%1\""
350
351 #: filter/dialog/filteractionmissingsoundurldialog.cpp:31
352 #, kde-format
353 msgctxt "@title:window"
354 msgid "Select sound"
355 msgstr "Избиране на звук"
356
357 #: filter/dialog/filteractionmissingsoundurldialog.cpp:35
358 #, kde-format
359 msgid "Sound file was \"%1\"."
360 msgstr "Звуковият файл беше \"%1\"."
361
362 #: filter/dialog/filteractionmissingsoundurldialog.cpp:42
363 #, kde-format
364 msgid "Sound file is missing. Please select a sound to use with filter \"%1\""
365 msgstr ""
366 "Звуковият файл липсва. Моля, изберете звук, който да използвате с филтър "
367 "\"%1\""
368
369 #: filter/dialog/filteractionmissingtagdialog.cpp:37
370 #, kde-format
371 msgctxt "@title:window"
372 msgid "Select Tag"
373 msgstr "Избиране на етикет"
374
375 #: filter/dialog/filteractionmissingtagdialog.cpp:40
376 #, kde-format
377 msgid "Tag was \"%1\"."
378 msgstr "Етикетът беше \"%1\"."
379
380 #: filter/dialog/filteractionmissingtagdialog.cpp:47
381 #, kde-format
382 msgid "Filter tag is missing. Please select a tag to use with filter \"%1\""
383 msgstr ""
384 "Липсва етикет за филтър. Моля, изберете етикет, който да се използва с "
385 "филтър \"%1\""
386
387 #: filter/dialog/filteractionmissingtagdialog.cpp:71
388 #, kde-format
389 msgid "Add Tag..."
390 msgstr "Добавяне на етикет..."
391
392 #: filter/dialog/filteractionmissingtemplatedialog.cpp:32
393 #, kde-format
394 msgctxt "@title:window"
395 msgid "Select Template"
396 msgstr "Избиране на шаблон"
397
398 #: filter/dialog/filteractionmissingtemplatedialog.cpp:38
399 #, kde-format
400 msgid ""
401 "Filter template is missing. Please select a template to use with filter "
402 "\"%1\""
403 msgstr ""
404 "Липсва шаблон за филтър. Моля, изберете шаблон, който да използвате с филтър "
405 "\"%1\""
406
407 #: filter/dialog/filteractionmissingtransportdialog.cpp:31
408 #, kde-format
409 msgctxt "@title:window"
410 msgid "Select Transport"
411 msgstr "Избиране на транспорт"
412
413 #: filter/dialog/filteractionmissingtransportdialog.cpp:37
414 #, kde-format
415 msgid ""
416 "Filter transport is missing. Please select a transport to use with filter "
417 "\"%1\""
418 msgstr ""
419 "Липсва транспорт на филтър. Моля, изберете транспорт, който да използвате с "
420 "филтър \"%1\""
421
422 #: filter/dialog/selectthunderbirdfilterfilesdialog.cpp:28
423 #, kde-format
424 msgctxt "@title:window"
425 msgid "Select thunderbird filter files"
426 msgstr "Избиране на файлове с филтри на thunderbird"
427
428 #: filter/dialog/selectthunderbirdfilterfileswidget.cpp:31
429 #, kde-format
430 msgid " (default)"
431 msgstr " (по подразбиране)"
432
433 #: filter/dialog/selectthunderbirdfilterfileswidget.cpp:116
434 #, fuzzy, kde-format
435 #| msgid "Thunderbird filters"
436 msgid "Thunderbird File (*.dat)"
437 msgstr "Thunderbird филтри"
438
439 #: filter/filteractions/filteraction.cpp:133
440 #, kde-format
441 msgid "### \"action '%1' not supported\""
442 msgstr "### \" действие '%1' не се поддържа \""
443
444 #: filter/filteractions/filteractionaddheader.cpp:21
445 #, kde-format
446 msgid "Add Header"
447 msgstr "Добавяне на заглавна част"
448
449 #: filter/filteractions/filteractionaddheader.cpp:76
450 #, kde-format
451 msgid "With value:"
452 msgstr "Със стойност:"
453
454 #: filter/filteractions/filteractionaddheader.cpp:202
455 #, kde-format
456 msgid "The header name was missing."
457 msgstr "Липсва името на заглавната част."
458
459 #: filter/filteractions/filteractionaddheader.cpp:208
460 #, kde-format
461 msgid "The header value was missing."
462 msgstr "Липсваше стойността на заглавната част."
463
464 #: filter/filteractions/filteractionaddtag.cpp:24
465 #, kde-format
466 msgid "Add Tag"
467 msgstr "Добавяне на етикет"
468
469 #: filter/filteractions/filteractionaddtag.cpp:150
470 #, kde-format
471 msgid "No tag selected."
472 msgstr "Не е избран етикет."
473
474 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:32
475 #, kde-format
476 msgid "Add to Address Book"
477 msgstr "Добавяне в адресника"
478
479 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:33
480 #, kde-format
481 msgctxt "Email sender"
482 msgid "From"
483 msgstr "От"
484
485 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:34
486 #, kde-format
487 msgctxt "Email recipient"
488 msgid "To"
489 msgstr "До"
490
491 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:35
492 #: search/searchpatternedit.cpp:52
493 #, kde-format
494 msgid "CC"
495 msgstr "Копие до:"
496
497 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:36
498 #, kde-format
499 msgid "BCC"
500 msgstr "Скр. копие до:"
501
502 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:39
503 #, kde-format
504 msgid "KMail Filter"
505 msgstr "KMail филтър"
506
507 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:116
508 #, kde-format
509 msgid "with category"
510 msgstr "с категория"
511
512 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:124
513 #, kde-format
514 msgid "in address book"
515 msgstr "в адресната книга"
516
517 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:134
518 #, kde-format
519 msgid ""
520 "This defines the preferred address book.\n"
521 "If it is not accessible, the filter will fallback to the default address "
522 "book."
523 msgstr ""
524 "Това определя предпочитаната адресна книга.\n"
525 "Ако не е достъпна, филтърът ще се върне към адресната книга по подразбиране."
526
527 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:286
528 #, kde-format
529 msgid "Header type selected is unknown."
530 msgstr "Избраният тип заглавна част е неизвестен."
531
532 #: filter/filteractions/filteractionaddtoaddressbook.cpp:292
533 #, kde-format
534 msgid "No addressbook selected."
535 msgstr "Не е избрана адресна книга."
536
537 #: filter/filteractions/filteractioncopy.cpp:19
538 #, kde-format
539 msgid "Copy Into Folder"
540 msgstr "Копиране в папка"
541
542 #: filter/filteractions/filteractioncopy.cpp:68
543 #: filter/filteractions/filteractionmove.cpp:66
544 #, kde-format
545 msgid "Folder destination was not defined."
546 msgstr "Дестинацията на папката не беше дефинирана."
547
548 #: filter/filteractions/filteractiondecrypt.cpp:27
549 #: filter/filteractions/filteractiondecrypt.cpp:40
550 #, kde-format
551 msgid "Decrypt"
552 msgstr "Дешифриране"
553
554 #: filter/filteractions/filteractiondecrypt.cpp:95
555 #, kde-format
556 msgid "<b>Warning:</b> Decrypted emails may be uploaded to a server!"
557 msgstr ""
558 "<b> Предупреждение: </b> Декриптирани имейли могат да бъдат качени на сървър!"
559
560 #: filter/filteractions/filteractiondecrypt.cpp:97
561 #, kde-format
562 msgid ""
563 "<p>If the email folder that you are filtering into is connected to a remote "
564 "account (like an IMAP-Server) the decrypted content will go there.</p>"
565 msgstr ""
566 "<p>Ако имейл папката, която филтрирате, е свързана с отдалечен акаунт (като "
567 "IMAP-сървър), дешифрираното съдържание ще отиде там.</p>"
568
569 #: filter/filteractions/filteractiondelete.cpp:18
570 #, kde-format
571 msgid "Delete Message"
572 msgstr "Изтриване на съобщение"
573
574 #: filter/filteractions/filteractiondelete.cpp:41
575 #, kde-format
576 msgid "Be careful, mails will be removed."
577 msgstr "Внимавайте, писмата ще бъдат премахнати."
578
579 #: filter/filteractions/filteractionencrypt.cpp:43
580 #, kde-format
581 msgid "Encrypt"
582 msgstr "Шифроване"
583
584 #: filter/filteractions/filteractionencrypt.cpp:206
585 #, kde-format
586 msgid "No encryption key has been selected"
587 msgstr "Не е избран ключ за криптиране"
588
589 #: filter/filteractions/filteractionencrypt.cpp:242
590 #, kde-format
591 msgid "Re-encrypt encrypted emails with this key"
592 msgstr "Повторно шифроване на криптирани имейли с този ключ"
593
594 #: filter/filteractions/filteractionencrypt.cpp:252
595 #, kde-format
596 msgid "<b>Warning:</b> Seckey necessary to read emails."
597 msgstr "<b>Предупреждение:</b> Необходим е Seckey за прочитане на имейлите."
598
599 #: filter/filteractions/filteractionencrypt.cpp:254
600 #, kde-format
601 msgid ""
602 "<p>Once an email has been encrypted you will need a crypto setup with your "
603 "secret key to access the contents again.</p><p>If you keep emails stored on "
604 "an email server and use several clients, each of them must be configured to "
605 "enable decryption.</p>"
606 msgstr ""
607 "<p>След като имейл е шифрован, ще ви е необходима крипто настройка с вашия "
608 "таен ключ, за да осъществите отново достъп до съдържанието. </p> <p> Ако "
609 "имате имейли, съхранени на имейл сървър и използвате няколко клиента, всеки "
610 "от тях трябва да бъде конфигуриран с активиране на дешифрирането.</p>"
611
612 #: filter/filteractions/filteractionexec.cpp:15
613 #, kde-format
614 msgid "Execute Command"
615 msgstr "Изпълнение на команда"
616
617 #: filter/filteractions/filteractionexec.cpp:36
618 #, kde-format
619 msgid "Missing command."
620 msgstr "Липсваща команда."
621
622 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:35
623 #, kde-format
624 msgctxt "Forward directly not with a command"
625 msgid "Forward To"
626 msgstr "Препращане до"
627
628 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:91
629 #, kde-format
630 msgid "The addressee to whom the message will be forwarded."
631 msgstr "Адресатът, на когото ще бъде препратено съобщението."
632
633 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:92
634 #, kde-format
635 msgid "The filter will forward the message to the addressee entered here."
636 msgstr "Филтърът ще препрати съобщението до адресата, въведен тук."
637
638 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:99
639 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:198
640 #, kde-format
641 msgid "Default Template"
642 msgstr "Шаблон по подразбиране"
643
644 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:110
645 #, kde-format
646 msgid "The template used when forwarding"
647 msgstr "Шаблонът, използван при препращане"
648
649 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:111
650 #, kde-format
651 msgid "Set the forwarding template that will be used with this filter."
652 msgstr "Задаване шаблона за препращане, който ще се използва с този филтър."
653
654 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:226
655 #, kde-format
656 msgid "Forward to %1 with default template"
657 msgstr "Препращане към %1 със шаблон по подразбиране"
658
659 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:228
660 #, kde-format
661 msgid "Forward to %1 with template %2"
662 msgstr "Препращане към %1 с шаблон %2"
663
664 #: filter/filteractions/filteractionforward.cpp:234
665 #: filter/filteractions/filteractionreplyto.cpp:51
666 #, kde-format
667 msgid "Email address was not defined."
668 msgstr "Имейл адресът не беше дефиниран."
669
670 #: filter/filteractions/filteractionmove.cpp:23
671 #, kde-format
672 msgid "Move Into Folder"
673 msgstr "Преместване в папка"
674
675 #: filter/filteractions/filteractionpipethrough.cpp:20
676 #, kde-format
677 msgctxt "pipe through with command"
678 msgid "Pipe Through"
679 msgstr "Пренасочване през"
680
681 #: filter/filteractions/filteractionpipethrough.cpp:36
682 #, kde-format
683 msgid "No action defined."
684 msgstr "Няма определено действие."
685
686 #: filter/filteractions/filteractionplaysound.cpp:22
687 #, kde-format
688 msgid "Play Sound"
689 msgstr "Възпроизвеждане на звук"
690
691 #: filter/filteractions/filteractionplaysound.cpp:77
692 #, kde-format
693 msgid "Sound file was not defined."
694 msgstr "Звуковият файл не беше дефиниран."
695
696 #: filter/filteractions/filteractionredirect.cpp:27
697 #, kde-format
698 msgid "Redirect To"
699 msgstr "Пренасочване към"
700
701 #: filter/filteractions/filteractionredirect.cpp:71
702 #, kde-format
703 msgid "Email address was missing."
704 msgstr "Липсваше имейл адрес."
705
706 #: filter/filteractions/filteractionremoveheader.cpp:22
707 #, kde-format
708 msgid "Remove Header"
709 msgstr "Премахване на заглавната част"
710
711 #: filter/filteractions/filteractionremoveheader.cpp:96
712 #, kde-format
713 msgid "Header name undefined."
714 msgstr "Името на заглавната част е неопределено."
715
716 #: filter/filteractions/filteractionreplyto.cpp:20
717 #, kde-format
718 msgid "Set Reply-To To"
719 msgstr "Задаване на отговор към"
720
721 #: filter/filteractions/filteractionrewriteheader.cpp:25
722 #, kde-format
723 msgid "Rewrite Header"
724 msgstr "Пренаписване на заглавната част"
725
726 #: filter/filteractions/filteractionrewriteheader.cpp:42
727 #, kde-format
728 msgid "Header not defined"
729 msgstr "Заглавната част не е дефинирана"
730
731 #: filter/filteractions/filteractionrewriteheader.cpp:48
732 #, kde-format
733 msgid "Search string is empty."
734 msgstr "Низът за търсене е празен."
735
736 #: filter/filteractions/filteractionrewriteheader.cpp:110
737 #, kde-format
738 msgid "Replace:"
739 msgstr "Заместване:"
740
741 #: filter/filteractions/filteractionrewriteheader.cpp:121
742 #, kde-format
743 msgid "With:"
744 msgstr "С:"
745
746 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:28
747 #, kde-format
748 msgid "Send Fake MDN"
749 msgstr "Изпращане на фалшив MDN"
750
751 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:33
752 #, kde-format
753 msgctxt "MDN type"
754 msgid "Ignore"
755 msgstr "Пренебрегване"
756
757 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:34
758 #, kde-format
759 msgctxt "MDN type"
760 msgid "Displayed"
761 msgstr "Показани"
762
763 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:35
764 #, kde-format
765 msgctxt "MDN type"
766 msgid "Deleted"
767 msgstr "Изтрит"
768
769 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:36
770 #, kde-format
771 msgctxt "MDN type"
772 msgid "Dispatched"
773 msgstr "Изпратено"
774
775 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:37
776 #, kde-format
777 msgctxt "MDN type"
778 msgid "Processed"
779 msgstr "Обработен"
780
781 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:38
782 #, kde-format
783 msgctxt "MDN type"
784 msgid "Denied"
785 msgstr "Отказано"
786
787 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:39
788 #, kde-format
789 msgctxt "MDN type"
790 msgid "Failed"
791 msgstr "Неуспешно"
792
793 #: filter/filteractions/filteractionsendfakedisposition.cpp:115
794 #, kde-format
795 msgid "Fake type undefined."
796 msgstr "Фалшив тип недефиниран."
797
798 #: filter/filteractions/filteractionsendreceipt.cpp:21
799 #, kde-format
800 msgid "Confirm Delivery"
801 msgstr "Потвърждаване на доставката"
802
803 #: filter/filteractions/filteractionsetidentity.cpp:29
804 #, kde-format
805 msgid "Set Identity To"
806 msgstr "Задаване на самоличност на"
807
808 #: filter/filteractions/filteractionsetstatus.cpp:20
809 #, kde-format
810 msgid "Mark As"
811 msgstr "Маркиране като"
812
813 #: filter/filteractions/filteractionsetstatus.cpp:32
814 #, kde-format
815 msgid "Status not specified."
816 msgstr "Състояние не е посочено."
817
818 #: filter/filteractions/filteractionsettransport.cpp:36
819 #, kde-format
820 msgid "Set Transport To"
821 msgstr "Задаване на транспорт на"
822
823 #: filter/filteractions/filteractionsettransport.cpp:142
824 #, kde-format
825 msgid "Mail transport not defined."
826 msgstr "Транспортът на пощата не е дефиниран."
827
828 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:31
829 #, kde-format
830 msgctxt "msg status"
831 msgid "Important"
832 msgstr "Важно"
833
834 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:32
835 #, kde-format
836 msgctxt "msg status"
837 msgid "Read"
838 msgstr "Четене"
839
840 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:33
841 #, kde-format
842 msgctxt "msg status"
843 msgid "Unread"
844 msgstr "Непрочетено"
845
846 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:34
847 #, kde-format
848 msgctxt "msg status"
849 msgid "Replied"
850 msgstr "Отговорено"
851
852 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:35
853 #, kde-format
854 msgctxt "msg status"
855 msgid "Forwarded"
856 msgstr "Препратено"
857
858 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:36
859 #, kde-format
860 msgctxt "msg status"
861 msgid "Watched"
862 msgstr "Видяно"
863
864 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:37
865 #, kde-format
866 msgctxt "msg status"
867 msgid "Ignored"
868 msgstr "Изоставен"
869
870 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:38
871 #, kde-format
872 msgctxt "msg status"
873 msgid "Spam"
874 msgstr "Спам"
875
876 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:39
877 #, kde-format
878 msgctxt "msg status"
879 msgid "Ham"
880 msgstr "Шунка"
881
882 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:40
883 #, kde-format
884 msgctxt "msg status"
885 msgid "Action Item"
886 msgstr "Действие"
887
888 #: filter/filteractions/filteractionstatus.cpp:100
889 #, kde-format
890 msgid "Status is missing."
891 msgstr "Състоянието липсва."
892
893 #: filter/filteractions/filteractionunsetstatus.cpp:19
894 #, kde-format
895 msgctxt "action: to unset the status"
896 msgid "Unset Status"
897 msgstr "Изтриване на състоянието"
898
899 #: filter/filteractions/filteractionunsetstatus.cpp:37
900 #, kde-format
901 msgid "Status not defined."
902 msgstr "Състояние не е дефинирано."
903
904 #: filter/filteractions/filteractionwidget.cpp:69
905 #, kde-format
906 msgid "Please select an action."
907 msgstr "Моля, изберете действие."
908
909 #: filter/filteractions/filteractionwithurl.cpp:22
910 #, kde-format
911 msgid "Help"
912 msgstr "Помощ"
913
914 #: filter/filteractions/filteractionwithurl.cpp:64
915 #, kde-format
916 msgid "You can get specific header when you use %{headername}."
917 msgstr ""
918 "Можете да получите конкретна заглавна част, когато използвате %{headername}."
919
920 #: filter/filterconverter/filterconverttosieveresultdialog.cpp:37
921 #, kde-format
922 msgctxt "@title:window"
923 msgid "Convert to Sieve Script"
924 msgstr "Конвертиране в Sieve скрипт"
925
926 #: filter/filterconverter/filterconverttosieveresultdialog.cpp:44
927 #, kde-format
928 msgid "Save..."
929 msgstr "Запис..."
930
931 #: filter/filterconverter/filterconverttosieveresultdialog.cpp:67
932 #, kde-format
933 msgid "Share..."
934 msgstr "Споделяне..."
935
936 #: filter/filterconverter/filterconverttosieveresultdialog.cpp:83
937 #, kde-format
938 msgid "Sieve Files (*.siv);;All Files (*)"
939 msgstr "Sieve файлове (* .siv) ;; Всички файлове (*)"
940
941 #: filter/filterconverter/filterconverttosieveresultdialog.cpp:84
942 #, kde-format
943 msgctxt "@title:window"
944 msgid "Convert to Script Sieve"
945 msgstr "Конвертиране в скрипт Sieve"
946
947 #: filter/filterimporter/filterimportergmail.cpp:48
948 #, kde-format
949 msgid "Gmail filter %1"
950 msgstr "Gmail филтър %1"
951
952 #: filter/filterimporter/filterimporterprocmail.cpp:52
953 #, kde-format
954 msgid "Procmail filter %1"
955 msgstr "Procmail филтър %1"
956
957 #: filter/filterimporterexporter.cpp:112
958 #, kde-format
959 msgid ""
960 "The following filters have not been saved because they were invalid (e.g. "
961 "containing no actions or no search rules)."
962 msgstr ""
963 "Следните филтри не са запазени, защото са невалидни (напр. Не съдържат "
964 "действия или правила за търсене)."
965
966 #: filter/filterimporterexporter.cpp:138
967 #, kde-format
968 msgid "Import KMail Filters"
969 msgstr "Импортиране на KMail филтри"
970
971 #: filter/filterimporterexporter.cpp:146
972 #, kde-format
973 msgid "Import Evolution Filters"
974 msgstr "Импортиране на филтри за еволюция"
975
976 #: filter/filterimporterexporter.cpp:150
977 #, kde-format
978 msgid "Import Sylpheed Filters"
979 msgstr "Импортиране на Sylpheed филтри"
980
981 #: filter/filterimporterexporter.cpp:154
982 #, kde-format
983 msgid "Import Procmail Filters"
984 msgstr "Импортиране на Procmail филтри"
985
986 #: filter/filterimporterexporter.cpp:158
987 #, kde-format
988 msgid "Import Balsa Filters"
989 msgstr "Импортиране на филтри на Balsa"
990
991 #: filter/filterimporterexporter.cpp:162
992 #, kde-format
993 msgid "Import Claws Mail Filters"
994 msgstr "Импортиране на филтри на Claws"
995
996 #: filter/filterimporterexporter.cpp:166
997 #, kde-format
998 msgid "Import Gmail Filters"
999 msgstr "Импортиране на филтри за Gmail"
1000
1001 #: filter/filterimporterexporter.cpp:180 filter/filterimporterexporter.cpp:216
1002 #: filter/filterimporterexporter.cpp:236
1003 #, kde-format
1004 msgid ""
1005 "The selected file is not readable. Your file access permissions might be "
1006 "insufficient."
1007 msgstr ""
1008 "Избраният файл не може да се чете. Разрешенията ви за достъп до файлове може "
1009 "да са недостатъчни."
1010
1011 #: filter/filterimporterexporter.cpp:316
1012 #, kde-format
1013 msgid "Export Filters"
1014 msgstr "Експортиране на филтри"
1015
1016 #: filter/filterselectiondialog.cpp:29
1017 #, kde-format
1018 msgid "Select All"
1019 msgstr "Избиране Всички"
1020
1021 #: filter/filterselectiondialog.cpp:30
1022 #, kde-format
1023 msgid "Unselect All"
1024 msgstr "Размаркиране на всички"
1025
1026 #: filter/filterselectiondialog.cpp:34
1027 #, kde-format
1028 msgctxt "@title:window"
1029 msgid "Select Filters"
1030 msgstr "Избиране на филтри"
1031
1032 #: filter/filterselectiondialog.cpp:45 filter/kmfilterlistbox.cpp:51
1033 #: folder/foldertreewidget.cpp:84
1034 #, kde-format
1035 msgctxt "@info Displayed grayed-out inside the textbox, verb to search"
1036 msgid "Search"
1037 msgstr "Търсене"
1038
1039 #: filter/invalidfilters/invalidfilterdialog.cpp:29
1040 #, kde-format
1041 msgctxt "@title:window"
1042 msgid "Invalid Filters"
1043 msgstr "Невалидни филтри"
1044
1045 #: filter/invalidfilters/invalidfilterdialog.cpp:40
1046 #, kde-format
1047 msgid "Discard"
1048 msgstr "Отхвърляне"
1049
1050 #: filter/invalidfilters/invalidfilterwidget.cpp:22
1051 #, kde-format
1052 msgid ""
1053 "The following filters are invalid (e.g. containing no actions or no search "
1054 "rules). Discard or edit invalid filters?"
1055 msgstr ""
1056 "Следните филтри са невалидни (напр. Не съдържат действия или правила за "
1057 "търсене). Отхвърляне или редактиране на невалидни филтри?"
1058
1059 #: filter/kmfilteraccountlist.cpp:24
1060 #, kde-format
1061 msgid "Account Name"
1062 msgstr "Име на профила"
1063
1064 #: filter/kmfilteraccountlist.cpp:24
1065 #, kde-format
1066 msgid "Type"
1067 msgstr "Вид"
1068
1069 #: filter/kmfilterdialog.cpp:72
1070 #, kde-format
1071 msgctxt "@title:window"
1072 msgid "Filter Rules"
1073 msgstr "Правила за филтриране"
1074
1075 #: filter/kmfilterdialog.cpp:90
1076 #, kde-format
1077 msgid "Import..."
1078 msgstr "Импортиране..."
1079
1080 #: filter/kmfilterdialog.cpp:92
1081 #, kde-format
1082 msgid "Export..."
1083 msgstr "Експортиране..."
1084
1085 #: filter/kmfilterdialog.cpp:94
1086 #, kde-format
1087 msgid "Convert to..."
1088 msgstr "Конвертиране в..."
1089
1090 #: filter/kmfilterdialog.cpp:98
1091 #, kde-format
1092 msgid "KMail filters"
1093 msgstr "KMail филтри"
1094
1095 #: filter/kmfilterdialog.cpp:102
1096 #, kde-format
1097 msgid "Thunderbird filters"
1098 msgstr "Thunderbird филтри"
1099
1100 #: filter/kmfilterdialog.cpp:106
1101 #, kde-format
1102 msgid "Evolution filters"
1103 msgstr "Evolution филтри"
1104
1105 #: filter/kmfilterdialog.cpp:110
1106 #, kde-format
1107 msgid "Sylpheed filters"
1108 msgstr "Sylpheed филтри"
1109
1110 #: filter/kmfilterdialog.cpp:114
1111 #, kde-format
1112 msgid "Procmail filters"
1113 msgstr "Procmail филтри"
1114
1115 #: filter/kmfilterdialog.cpp:118
1116 #, kde-format
1117 msgid "Balsa filters"
1118 msgstr "Balsa филтри"
1119
1120 #: filter/kmfilterdialog.cpp:122
1121 #, kde-format
1122 msgid "Claws Mail filters"
1123 msgstr "Claws Mail филтри"
1124
1125 #: filter/kmfilterdialog.cpp:126
1126 #, kde-format
1127 msgid "Icedove Mail filters"
1128 msgstr "Icedove Mail филтри"
1129
1130 #: filter/kmfilterdialog.cpp:132
1131 #, kde-format
1132 msgid "Gmail filters"
1133 msgstr "Gmail филтри"
1134
1135 #: filter/kmfilterdialog.cpp:140
1136 #, kde-format
1137 msgid "Sieve script"
1138 msgstr "Sieve скрипт"
1139
1140 #: filter/kmfilterdialog.cpp:162
1141 #, kde-format
1142 msgid "Available Filters"
1143 msgstr "Налични филтри"
1144
1145 #: filter/kmfilterdialog.cpp:168
1146 #, kde-format
1147 msgctxt "General mail filter settings."
1148 msgid "General"
1149 msgstr "Общи"
1150
1151 #: filter/kmfilterdialog.cpp:172
1152 #, kde-format
1153 msgctxt "Advanced mail filter settings."
1154 msgid "Advanced"
1155 msgstr "Допълнителни"
1156
1157 #: filter/kmfilterdialog.cpp:182
1158 #, kde-format
1159 msgid "Filter actions:"
1160 msgstr "Филтърни действия:"
1161
1162 #: filter/kmfilterdialog.cpp:193
1163 #, kde-format
1164 msgid "Apply this filter to incoming messages:"
1165 msgstr "Прилагане на този филтър към входящи съобщения:"
1166
1167 #: filter/kmfilterdialog.cpp:203
1168 #, kde-format
1169 msgid "From all accounts"
1170 msgstr "от всички акаунти"
1171
1172 #: filter/kmfilterdialog.cpp:207
1173 #, kde-format
1174 msgid "From all but online IMAP accounts"
1175 msgstr "от всички, освен онлайн IMAP акаунти"
1176
1177 #: filter/kmfilterdialog.cpp:211
1178 #, kde-format
1179 msgid "From selected accounts only"
1180 msgstr "само от проверени акаунти"
1181
1182 #: filter/kmfilterdialog.cpp:219
1183 #, kde-format
1184 msgid "Apply this filter to &sent messages"
1185 msgstr "Прилагане на този филтър към &изпратени съобщения"
1186
1187 #: filter/kmfilterdialog.cpp:221
1188 #, kde-format
1189 msgid ""
1190 "<p>The filter will be triggered <b>after</b> the message is sent and it will "
1191 "only affect the local copy of the message.</p><p>If the recipient's copy "
1192 "also needs to be modified, please use \"Apply this filter <b>before</b> "
1193 "sending messages\".</p>"
1194 msgstr ""
1195 "<p> Филтърът ще се задейства <b> след </b> съобщението е изпратено и ще "
1196 "засегне само локалното копие на съобщението. </p> <p> Ако копието на "
1197 "получателя също трябва да бъде променено, моля, използвайте \"Прилагане на "
1198 "този филтър <b> преди </b> изпращане на съобщения \". </p>"
1199
1200 #: filter/kmfilterdialog.cpp:227
1201 #, kde-format
1202 msgid "Apply this filter &before sending messages"
1203 msgstr "Прилагане на този филтър &преди изпращане на съобщения"
1204
1205 #: filter/kmfilterdialog.cpp:229
1206 #, kde-format
1207 msgid ""
1208 "<p>The filter will be triggered <b>before</b> the message is sent and it "
1209 "will affect both the local copy and the sent copy of the message.</p><p>This "
1210 "is required if the recipient's copy also needs to be modified.</p>"
1211 msgstr ""
1212 "<p> Филтърът ще се задейства <b> преди </b> съобщението да бъде изпратено и "
1213 "ще повлияе както на локалното копие, така и на изпратеното копие на "
1214 "съобщението. </p> <p> Това се изисква, ако копие също трябва да бъде "
1215 "променено. </p>"
1216
1217 #: filter/kmfilterdialog.cpp:234
1218 #, kde-format
1219 msgid "Apply this filter on manual &filtering"
1220 msgstr "Прилагане на този филтър за ръчно &филтриране"
1221
1222 #: filter/kmfilterdialog.cpp:237
1223 #, kde-format
1224 msgid "Apply this filter on inbound emails in all folders"
1225 msgstr "Прилагане на този филтър към входящи имейли във всички папки"
1226
1227 #: filter/kmfilterdialog.cpp:239
1228 #, kde-format
1229 msgid ""
1230 "<p>The filter will be applied on inbound emails from all folders belonging "
1231 "to all accounts selected above. This is useful when using local filters with "
1232 "IMAP accounts where new emails may have already been moved to different "
1233 "folders by server-side filters.</p>"
1234 msgstr ""
1235 "<p> Филтърът ще се приложи към входящи имейли от всички папки, принадлежащи "
1236 "към всички акаунти, избрани по-горе. Това е полезно, когато се използват "
1237 "локални филтри с IMAP акаунти, където новите имейли може вече да са били "
1238 "преместени в различни папки от сървърни филтри. < / p>"
1239
1240 #: filter/kmfilterdialog.cpp:245
1241 #, kde-format
1242 msgid "If this filter &matches, stop processing here"
1243 msgstr "Ако този филтър &съвпада, спиране на обработката тук"
1244
1245 #: filter/kmfilterdialog.cpp:248
1246 #, kde-format
1247 msgid "Add this filter to the Apply Filter menu"
1248 msgstr "Добавяне на този филтър към менюто Прилагане на филтър"
1249
1250 #: filter/kmfilterdialog.cpp:266
1251 #, kde-format
1252 msgid "Additionally add this filter to the toolbar"
1253 msgstr "Добавяне допълнително на този филтър към лентата с инструменти"
1254
1255 #: filter/kmfilterdialog.cpp:273
1256 #, kde-format
1257 msgid "Shortcut:"
1258 msgstr "Клавишна комбинация:"
1259
1260 #: filter/kmfilterdialog.cpp:279
1261 #, kde-format
1262 msgid "Icon for this filter:"
1263 msgstr "Икона за този филтър:"
1264
1265 #: filter/kmfilterdialog.cpp:287
1266 #, kde-format
1267 msgid "Run selected filter(s) on: "
1268 msgstr "Изпълняване на избрания филтър върху: "
1269
1270 #: filter/kmfilterdialog.cpp:293
1271 #, kde-format
1272 msgid "Run Now"
1273 msgstr "Изпълнение сега"
1274
1275 #: filter/kmfilterdialog.cpp:419
1276 #, kde-format
1277 msgctxt "@info"
1278 msgid "Unable to apply this filter since there are no folders selected."
1279 msgstr "Не може да се приложи този филтър, тъй като няма избрани папки."
1280
1281 #: filter/kmfilterdialog.cpp:419
1282 #, kde-format
1283 msgid "No folder selected."
1284 msgstr "Няма избрана папка."
1285
1286 #: filter/kmfilterdialog.cpp:426
1287 #, kde-format
1288 msgctxt "@info"
1289 msgid ""
1290 "Some filters were changed and not saved yet. You must save your filters "
1291 "before they can be applied."
1292 msgstr ""
1293 "Някои филтри бяха променени и все още не са запазени. Трябва да запазите "
1294 "филтрите си, преди да могат да бъдат приложени."
1295
1296 #: filter/kmfilterdialog.cpp:428 filter/kmfilterdialog.cpp:708
1297 #, kde-format
1298 msgid "Filters changed."
1299 msgstr "Филтрите са променени."
1300
1301 #: filter/kmfilterdialog.cpp:434
1302 #, kde-format
1303 msgctxt "@info"
1304 msgid "Unable to apply a filter since there are no filters currently selected."
1305 msgstr "Не може да се приложи филтър, тъй като в момента няма избрани филтри."
1306
1307 #: filter/kmfilterdialog.cpp:434 filter/kmfilterdialog.cpp:729
1308 #, kde-format
1309 msgid "No filters selected."
1310 msgstr "Няма избрани филтри."
1311
1312 #: filter/kmfilterdialog.cpp:658
1313 #, kde-format
1314 msgid "No filter was imported."
1315 msgstr "Не е импортиран филтър."
1316
1317 #: filter/kmfilterdialog.cpp:669
1318 #, kde-format
1319 msgid "Filters which were imported:"
1320 msgstr "Филтри, които бяха импортирани:"
1321
1322 #: filter/kmfilterdialog.cpp:677
1323 #, kde-format
1324 msgid "Any filter found."
1325 msgstr "Намерен е всеки филтър."
1326
1327 #: filter/kmfilterdialog.cpp:706
1328 #, kde-format
1329 msgctxt "@info"
1330 msgid ""
1331 "Some filters were changed and not saved yet.<br>You must save your filters "
1332 "before they can be exported."
1333 msgstr ""
1334 "Някои филтри бяха променени и все още не са запазени. <br> Трябва да "
1335 "запазите филтрите си, преди да могат да бъдат експортирани."
1336
1337 #: filter/kmfilterdialog.cpp:712
1338 #, kde-format
1339 msgid "We cannot convert all KMail filters to sieve scripts but we can try :)"
1340 msgstr ""
1341 "Не можем да конвертираме всички филтри на KMail в скриптове на Sieve, но "
1342 "можем да опитаме :)"
1343
1344 #: filter/kmfilterdialog.cpp:713 filter/kmfilterdialog.cpp:729
1345 #, kde-format
1346 msgid "Convert KMail filters to sieve scripts"
1347 msgstr "Конвертиране на KMail филтри в скриптове на Sieve"
1348
1349 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:41
1350 #, kde-format
1351 msgid ""
1352 "<qt><p>This is the list of defined filters. They are processed top-to-bottom."
1353 "</p><p>Click on any filter to edit it using the controls in the right-hand "
1354 "half of the dialog.</p></qt>"
1355 msgstr ""
1356 "<qt> <p> Това е списъкът с дефинирани филтри. Те се обработват отгоре "
1357 "надолу. </p> <p> Щракнете върху който и да е филтър, за да го редактирате с "
1358 "помощта на контролите в дясната половина на диалоговия прозорец . </p> </qt>"
1359
1360 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:83
1361 #, kde-format
1362 msgctxt "Move selected filter up."
1363 msgid "Up"
1364 msgstr "Преместване нагоре"
1365
1366 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:84
1367 #, kde-format
1368 msgctxt "Move selected filter down."
1369 msgid "Down"
1370 msgstr "Преместване надолу"
1371
1372 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:85
1373 #, kde-format
1374 msgctxt "Move selected filter to the top."
1375 msgid "Top"
1376 msgstr "Преместване най-отгоре"
1377
1378 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:86
1379 #, kde-format
1380 msgctxt "Move selected filter to the bottom."
1381 msgid "Bottom"
1382 msgstr "Преместване най-отдолу"
1383
1384 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:88
1385 #, kde-format
1386 msgid ""
1387 "<qt><p>Click this button to move the currently-selected filter <em>up</em> "
1388 "one in the list above.</p><p>This is useful since the order of the filters "
1389 "in the list determines the order in which they are tried on messages: The "
1390 "topmost filter gets tried first.</p><p>If you have clicked this button "
1391 "accidentally, you can undo this by clicking on the <em>Down</em> button.</"
1392 "p></qt>"
1393 msgstr ""
1394 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да преместите избрания в момента <em> "
1395 "филтър <em> нагоре </em> в списъка по-горе. </p> <p> Това е полезно, тъй "
1396 "като реда на филтрите в списъка определя реда, в който се изпробват при "
1397 "съобщенията: Най-горният филтър се пробва първо. </p> <p> Ако сте щракнали "
1398 "този бутон случайно, можете да отмените това, като кликнете върху бутона "
1399 "<em> Надолу </em> . </p> </qt>"
1400
1401 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:96
1402 #, kde-format
1403 msgid ""
1404 "<qt><p>Click this button to move the currently-selected filter <em>down</em> "
1405 "one in the list above.</p><p>This is useful since the order of the filters "
1406 "in the list determines the order in which they are tried on messages: The "
1407 "topmost filter gets tried first.</p><p>If you have clicked this button "
1408 "accidentally, you can undo this by clicking on the <em>Up</em> button.</p></"
1409 "qt>"
1410 msgstr ""
1411 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да преместите избрания в момента <em> "
1412 "филтър <em> надолу </em> в списъка по-горе. </p> <p> Това е полезно, тъй "
1413 "като реда на филтрите в списъка определя реда, в който се изпробват при "
1414 "съобщенията: Най-горният филтър се пробва първо. </p> <p> Ако сте щракнали "
1415 "този бутон случайно, можете да отмените това, като щракнете върху бутона "
1416 "<em> Нагоре </em> . </p> </qt>"
1417
1418 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:104
1419 #, kde-format
1420 msgid ""
1421 "<qt><p>Click this button to move the currently-selected filter to bottom of "
1422 "list.</p><p>This is useful since the order of the filters in the list "
1423 "determines the order in which they are tried on messages: The topmost filter "
1424 "gets tried first.</p></qt>"
1425 msgstr ""
1426 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да преместите избрания в момента "
1427 "филтър в дъното на списъка. </p> <p> Това е полезно, тъй като редът на "
1428 "филтрите в списъка определя реда, в който са изпробвани съобщения: Първо се "
1429 "пробва най-горният филтър. </p> </qt>"
1430
1431 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:110
1432 #, kde-format
1433 msgid ""
1434 "<qt><p>Click this button to move the currently-selected filter to top of "
1435 "list.</p><p>This is useful since the order of the filters in the list "
1436 "determines the order in which they are tried on messages: The topmost filter "
1437 "gets tried first.</p></qt>"
1438 msgstr ""
1439 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да преместите избрания в момента "
1440 "филтър в горната част на списъка. </p> <p> Това е полезно, тъй като редът на "
1441 "филтрите в списъка определя реда, в който са изпробвани съобщения: Първо се "
1442 "пробва най-горният филтър. </p> </qt>"
1443
1444 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:140
1445 #, kde-format
1446 msgctxt "@action:button in filter list manipulator"
1447 msgid "New"
1448 msgstr "Ново"
1449
1450 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:141
1451 #, kde-format
1452 msgid "Copy"
1453 msgstr "Копиране"
1454
1455 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:142
1456 #, kde-format
1457 msgid "Delete"
1458 msgstr "Изтриване"
1459
1460 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:143
1461 #, kde-format
1462 msgid "Rename"
1463 msgstr "Преименуване"
1464
1465 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:145
1466 #, kde-format
1467 msgid ""
1468 "<qt><p>Click this button to create a new filter.</p><p>The filter will be "
1469 "inserted just before the currently-selected one, but you can always change "
1470 "that later on.</p><p>If you have clicked this button accidentally, you can "
1471 "undo this by clicking on the <em>Delete</em> button.</p></qt>"
1472 msgstr ""
1473 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да създадете нов филтър. </p> <p> "
1474 "Филтърът ще бъде вмъкнат точно преди избрания в момента, но винаги можете да "
1475 "го промените по-късно. </p> < p> Ако сте щракнали този бутон случайно, "
1476 "можете да отмените това, като кликнете върху бутона <em> Изтрий </em>. </p> "
1477 "</qt>"
1478
1479 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:152
1480 #, kde-format
1481 msgid ""
1482 "<qt><p>Click this button to copy a filter.</p><p>If you have clicked this "
1483 "button accidentally, you can undo this by clicking on the <em>Delete</em> "
1484 "button.</p></qt>"
1485 msgstr ""
1486 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да копирате филтър. </p> <p> Ако сте "
1487 "щракнали този бутон случайно, можете да отмените това, като кликнете върху "
1488 "бутона <em> Изтрий </em>. </ p> </qt>"
1489
1490 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:156
1491 #, kde-format
1492 msgid ""
1493 "<qt><p>Click this button to <em>delete</em> the currently-selected filter "
1494 "from the list above.</p><p>There is no way to get the filter back once it is "
1495 "deleted, but you can always leave the dialog by clicking <em>Cancel</em> to "
1496 "discard the changes made.</p></qt>"
1497 msgstr ""
1498 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да <em> изтриете </em> избрания в "
1499 "момента филтър от списъка по-горе. </p> <p> Няма начин да получите филтъра "
1500 "обратно, след като бъде изтрит, но винаги можете да напуснете диалоговия "
1501 "прозорец, като щракнете върху <em> Отказ </em>, за да отхвърлите направените "
1502 "промени. </p> </qt>"
1503
1504 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:163
1505 #, kde-format
1506 msgid ""
1507 "<qt><p>Click this button to rename the currently-selected filter.</"
1508 "p><p>Filters are named automatically, as long as they start with \"&lt;\".</"
1509 "p><p>If you have renamed a filter accidentally and want automatic naming "
1510 "back, click this button and select <em>Clear</em> followed by <em>OK</em> in "
1511 "the appearing dialog.</p></qt>"
1512 msgstr ""
1513 "<qt> <p> Щракнете върху този бутон, за да преименувате избрания в момента "
1514 "филтър. </p> <p> Филтрите се именуват автоматично, стига да започват с \" "
1515 "&lt; \". </p> <p> Ако случайно сте преименували филтър и искате да върнете "
1516 "автоматично именуване, щракнете върху този бутон и изберете <em> Изчистване "
1517 "</em>, последвано от <em> OK </em> в появилия се диалогов прозорец. </p> </"
1518 "qt>"
1519
1520 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:290
1521 #, kde-format
1522 msgid "unnamed"
1523 msgstr "неозаглавен"
1524
1525 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:444
1526 #, kde-format
1527 msgid "Do you want to remove the filter \"%1\"?"
1528 msgstr "Искате ли да премахнете филтъра \"%1\"?"
1529
1530 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:444
1531 #, kde-format
1532 msgid "Do you want to remove selected filters?"
1533 msgstr "Искате ли да премахнете избраните филтри?"
1534
1535 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:445
1536 #, kde-format
1537 msgid "Remove Filter"
1538 msgstr "Премахване на филтъра"
1539
1540 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:445
1541 #, kde-format
1542 msgid "Remove Filters"
1543 msgstr "Премахване на филтри"
1544
1545 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:661
1546 #, kde-format
1547 msgid "Rename Filter"
1548 msgstr "Преименуване на филтър"
1549
1550 #: filter/kmfilterlistbox.cpp:662
1551 #, kde-format
1552 msgid ""
1553 "Rename filter \"%1\" to:\n"
1554 "(leave the field empty for automatic naming)"
1555 msgstr ""
1556 "Преименуване на филтъра \"%1\"на: \n"
1557 "(оставете полето празно за автоматично именуване)"
1558
1559 #: filter/mailfilter.cpp:131
1560 #, kde-format
1561 msgid "<b>Applying filter action:</b> %1"
1562 msgstr "<b> Прилагане на действие на филтъра: </b>%1"
1563
1564 #: filter/mailfilter.cpp:140
1565 #, kde-format
1566 msgid "A critical error occurred. Processing stops here."
1567 msgstr "Възникна критична грешка. Обработката спира тук."
1568
1569 #: filter/mailfilter.cpp:147
1570 #, kde-format
1571 msgid "A problem was found while applying this action."
1572 msgstr "При прилагането на това действие бе открит проблем."
1573
1574 #: filter/mailfilter.cpp:427
1575 #, kde-format
1576 msgid "<qt>Too many filter actions in filter rule <b>%1</b>.</qt>"
1577 msgstr ""
1578 "<qt> Твърде много действия за филтриране в правилото за филтриране <b>%1 </"
1579 "b>. </qt>"
1580
1581 #: filter/mailfilter.cpp:461
1582 #, kde-format
1583 msgid ""
1584 "<qt>Unknown filter action <b>%1</b><br />in filter rule <b>%2</b>.<br /"
1585 ">Ignoring it.</qt>"
1586 msgstr ""
1587 "<qt> Неизвестно действие на филтъра <b>%1 </b> <br /> в правило за филтър <b>"
1588 "%2 </b>. <br /> Игнориране. </qt>"
1589
1590 #: filter/mailfilter.cpp:569
1591 #, kde-format
1592 msgid "Any action defined."
1593 msgstr "Всяко действие, дефинирано."
1594
1595 #: filter/soundtestwidget.cpp:33 filter/soundtestwidget.cpp:110
1596 #, kde-format
1597 msgid "Play"
1598 msgstr "Старт"
1599
1600 #: filter/soundtestwidget.cpp:62
1601 #, kde-format
1602 msgctxt "@title:window"
1603 msgid "Select Sound File"
1604 msgstr "Избиране на звуков файл"
1605
1606 #: filter/soundtestwidget.cpp:107
1607 #, kde-format
1608 msgid "Pause"
1609 msgstr "Пауза"
1610
1611 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
1612 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:19
1613 #, kde-format
1614 msgid "Name:"
1615 msgstr "Име:"
1616
1617 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
1618 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:45
1619 #, kde-format
1620 msgid "Criteria"
1621 msgstr "Критерии"
1622
1623 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
1624 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:87
1625 #, kde-format
1626 msgid "Actions"
1627 msgstr "Действия"
1628
1629 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
1630 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:129
1631 #, kde-format
1632 msgid "Apply options"
1633 msgstr "Прилагане на опции"
1634
1635 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, applyToIncomingCB)
1636 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:138
1637 #, kde-format
1638 msgid "Apply to incoming messages"
1639 msgstr "Прилагане към входящи съобщения"
1640
1641 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, applyToSentCB)
1642 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:145
1643 #, kde-format
1644 msgid "Apply to sent messages"
1645 msgstr "Прилагане към изпратени съобщения"
1646
1647 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, applyBeforeSendCB)
1648 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:152
1649 #, kde-format
1650 msgid "Apply before sending messages"
1651 msgstr "Прилагане преди изпращане на съобщения"
1652
1653 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, applyManuallyCB)
1654 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:159
1655 #, kde-format
1656 msgid "Apply on manual filtering"
1657 msgstr "Прилагане при ръчно филтриране"
1658
1659 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, stopIfMatchesCB)
1660 #: filter/ui/filterconfigwidget.ui:169
1661 #, kde-format
1662 msgid "Stop processing if matches"
1663 msgstr "Спиране на обработката, ако съвпада"
1664
1665 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, selectFile)
1666 #: filter/ui/selectthunderbirdfilterfileswidget.ui:29
1667 #, kde-format
1668 msgid "Select File:"
1669 msgstr "Избиране на файл:"
1670
1671 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, selectFromConfig)
1672 #: filter/ui/selectthunderbirdfilterfileswidget.ui:45
1673 #, kde-format
1674 msgid "Select file from config:"
1675 msgstr "Избиране на файл от конфигурацията:"
1676
1677 #: folder/accountconfigorderdialog.cpp:57
1678 #, kde-format
1679 msgctxt "@title:window"
1680 msgid "Edit Accounts Order"
1681 msgstr "Редактиране на поръчка на акаунти"
1682
1683 #: folder/accountconfigorderdialog.cpp:74
1684 #, kde-format
1685 msgid "Use custom order"
1686 msgstr "Използване на персонализиран ред"
1687
1688 #: folder/accountconfigorderdialog.cpp:91
1689 #, kde-format
1690 msgctxt "Move selected account up."
1691 msgid "Up"
1692 msgstr "Up"
1693
1694 #: folder/accountconfigorderdialog.cpp:99
1695 #, kde-format
1696 msgctxt "Move selected account down."
1697 msgid "Down"
1698 msgstr "Down"
1699
1700 #: folder/folderrequester.cpp:45
1701 #, kde-format
1702 msgid "Select Folder"
1703 msgstr "Избор на папка"
1704
1705 #: folder/folderrequester.cpp:113
1706 #, kde-format
1707 msgid "Local Folders"
1708 msgstr "Локални папки"
1709
1710 #: folder/folderrequester.cpp:123 folder/folderrequester.cpp:141
1711 #, kde-format
1712 msgid "Please select a folder"
1713 msgstr "Моля, изберете папка"
1714
1715 #: folder/folderselectiondialog.cpp:64 folder/folderselectiondialog.cpp:124
1716 #, kde-format
1717 msgid "&New Subfolder..."
1718 msgstr "&Нова подпапка..."
1719
1720 #: folder/folderselectiondialog.cpp:64
1721 #, kde-format
1722 msgid "Create a new subfolder under the currently selected folder"
1723 msgstr "Създаване на нова подпапка под текущо избраната папка"
1724
1725 #: folder/folderselectiondialog.cpp:177
1726 #, kde-format
1727 msgctxt "@title:window"
1728 msgid "New Folder"
1729 msgstr "Нова папка"
1730
1731 #: folder/folderselectiondialog.cpp:177
1732 #, kde-format
1733 msgctxt "@label:textbox, name of a thing"
1734 msgid "Name"
1735 msgstr "Име"
1736
1737 #: folder/folderselectiondialog.cpp:194
1738 #, kde-format
1739 msgid "Could not create folder: %1"
1740 msgstr "Грешка при създаване на папката: %1"
1741
1742 #: folder/folderselectiondialog.cpp:194
1743 #, kde-format
1744 msgid "Folder creation failed"
1745 msgstr "Неуспешно създаване на папка"
1746
1747 #: folder/foldertreeview.cpp:128
1748 #, kde-format
1749 msgid "View Columns"
1750 msgstr "Преглед на колони"
1751
1752 #: folder/foldertreeview.cpp:138
1753 #, kde-format
1754 msgid "Icon Size"
1755 msgstr "Размерът на икони"
1756
1757 #: folder/foldertreeview.cpp:154
1758 #, kde-format
1759 msgid "Display Tooltips"
1760 msgstr "Показване на подсказки"
1761
1762 #: folder/foldertreeview.cpp:158
1763 #, kde-format
1764 msgctxt "@action:inmenu Always display tooltips"
1765 msgid "Always"
1766 msgstr "Винаги"
1767
1768 #: folder/foldertreeview.cpp:165
1769 #, kde-format
1770 msgctxt "@action:inmenu Never display tooltips."
1771 msgid "Never"
1772 msgstr "Никога"
1773
1774 #: folder/foldertreeview.cpp:172
1775 #, kde-format
1776 msgctxt "@action:inmenu"
1777 msgid "Sort Items"
1778 msgstr "Сортиране на елементи"
1779
1780 #: folder/foldertreeview.cpp:176
1781 #, kde-format
1782 msgctxt "@action:inmenu"
1783 msgid "Automatically, by Current Column"
1784 msgstr "Автоматично, по текуща колона"
1785
1786 #: folder/foldertreeview.cpp:183
1787 #, kde-format
1788 msgctxt "@action:inmenu"
1789 msgid "Manually, by Drag And Drop"
1790 msgstr "Ръчно, чрез плъзгане и пускане"
1791
1792 #: folder/foldertreeview.cpp:473 folder/foldertreeview.cpp:515
1793 #, kde-format
1794 msgid "<qt>Go to the next unread message in folder <b>%1</b>?</qt>"
1795 msgstr ""
1796 "<qt> Отидете до следващото непрочетено съобщение в папка <b>%1 </b>? </qt>"
1797
1798 #: folder/foldertreeview.cpp:474 folder/foldertreeview.cpp:516
1799 #, kde-format
1800 msgid "Go to Next Unread Message"
1801 msgstr "Към следващото непрочетено съобщение"
1802
1803 #: folder/foldertreeview.cpp:475 folder/foldertreeview.cpp:517
1804 #, kde-format
1805 msgid "Go To"
1806 msgstr "Навигация"
1807
1808 #: folder/foldertreeview.cpp:476 folder/foldertreeview.cpp:518
1809 #, kde-format
1810 msgid "Do Not Go To"
1811 msgstr "Да не се отива на"
1812
1813 #: folder/foldertreewidget.cpp:78 folder/foldertreewidget.cpp:312
1814 #, kde-format
1815 msgid "You can start typing to filter the list of folders."
1816 msgstr "Можете да започнете да пишете, за да филтрирате списъка с папки."
1817
1818 #: folder/foldertreewidget.cpp:312
1819 #, kde-format
1820 msgid "Path: (%1)"
1821 msgstr "Път: (%1)"
1822
1823 #: folder/foldertreewidgetproxymodel.cpp:233
1824 #, kde-format
1825 msgid "%1 (Offline)"
1826 msgstr "%1 (офлайн)"
1827
1828 #: folder/foldertreewidgetproxymodel.cpp:237
1829 #, kde-format
1830 msgid "%1 (Reached %2% quota)"
1831 msgstr "%1 (Достигната %2% квота)"
1832
1833 #: job/backupjob.cpp:94
1834 #, kde-format
1835 msgid "Unable to retrieve folder list."
1836 msgstr "Не може да се извлече списък с папки."
1837
1838 #: job/backupjob.cpp:121
1839 #, kde-format
1840 msgid "The operation was canceled by the user."
1841 msgstr "Операцията беше отменена от потребителя."
1842
1843 #: job/backupjob.cpp:151
1844 #, kde-format
1845 msgid "Failed to archive the folder '%1'."
1846 msgstr "Неуспешно архивиране на папката \"%1\"."
1847
1848 #: job/backupjob.cpp:155
1849 #, kde-format
1850 msgid "Archiving failed"
1851 msgstr "Архивирането е неуспешно"
1852
1853 #: job/backupjob.cpp:165
1854 #, kde-format
1855 msgid "Unable to finalize the archive file."
1856 msgstr "Архивният файл не може да бъде финализиран."
1857
1858 #: job/backupjob.cpp:170 job/backupjob.cpp:192
1859 #, kde-format
1860 msgid "Archiving finished"
1861 msgstr "Архивирането завърши"
1862
1863 #: job/backupjob.cpp:181
1864 #, kde-format
1865 msgid ""
1866 "Archiving folder '%1' successfully completed. The archive was written to the "
1867 "file '%2'."
1868 msgstr ""
1869 "Архивирането на папка '%1' завърши успешно. Архивът беше записан във файла "
1870 "'%2'."
1871
1872 #: job/backupjob.cpp:186
1873 #, kde-format
1874 msgid "1 message of size %2 was archived."
1875 msgid_plural "%1 messages with the total size of %2 were archived."
1876 msgstr[0] "1 съобщение с размер %2 беше архивирано."
1877 msgstr[1] "%1 съобщения с общ размер %2 бяха архивирани."
1878
1879 #: job/backupjob.cpp:190
1880 #, kde-format
1881 msgid "The archive file has a size of %1."
1882 msgstr "Архивният файл има размер %1."
1883
1884 #: job/backupjob.cpp:242
1885 #, kde-format
1886 msgid "Failed to write a message into the archive folder '%1'."
1887 msgstr "Неуспешно записване на съобщение в архивната папка '%1'."
1888
1889 #: job/backupjob.cpp:266
1890 #, kde-format
1891 msgid "Downloading a message in folder '%1' failed."
1892 msgstr "Изтеглянето на съобщение в папка \"%1\" е неуспешно."
1893
1894 #: job/backupjob.cpp:332
1895 #, kde-format
1896 msgid "Archiving folder %1"
1897 msgstr "Архивиране на папка %1"
1898
1899 #: job/backupjob.cpp:357
1900 #, kde-format
1901 msgid "Unable to create folder structure for folder '%1' within archive file."
1902 msgstr ""
1903 "Не може да се създаде структура на папката за папка '%1' в архивния файл."
1904
1905 #: job/backupjob.cpp:369
1906 #, kde-format
1907 msgid "Unable to get message list for folder %1."
1908 msgstr "Не може да се получи списък със съобщения за папка %1."
1909
1910 #: job/backupjob.cpp:407
1911 #, kde-format
1912 msgid "Unable to open archive for writing."
1913 msgstr "Не може да се отвори архив за писане."
1914
1915 #: job/backupjob.cpp:411
1916 #, kde-format
1917 msgid "Archiving"
1918 msgstr "Архивиране"
1919
1920 #: job/expirejob.cpp:154
1921 #, kde-format
1922 msgid "Removing 1 old message from folder %2..."
1923 msgid_plural "Removing %1 old messages from folder %2..."
1924 msgstr[0] "Премахване на 1 старо съобщение от папка %2..."
1925 msgstr[1] "Премахване на %1 стари съобщения от папка %2..."
1926
1927 #: job/expirejob.cpp:160
1928 #, kde-format
1929 msgid "Cannot expire messages from folder %1: destination folder %2 not found"
1930 msgstr ""
1931 "Не могат да се бракуват съобщенията от папка %1: целевата папка %2 не е "
1932 "намерена"
1933
1934 #: job/expirejob.cpp:171
1935 #, kde-format
1936 msgid "Moving 1 old message from folder %2 to folder %3..."
1937 msgid_plural "Moving %1 old messages from folder %2 to folder %3..."
1938 msgstr[0] "Преместване на 1 старо съобщение от папка %2 в папка %3..."
1939 msgstr[1] "Преместване на %1 стари съобщения от папка %2 в папка %3..."
1940
1941 #: job/expirejob.cpp:232
1942 #, kde-format
1943 msgid "Removed 1 old message from folder %2."
1944 msgid_plural "Removed %1 old messages from folder %2."
1945 msgstr[0] "Премахнато 1 старо съобщение от папка %2."
1946 msgstr[1] "Премахнати %1 стари съобщения от папка %2."
1947
1948 #: job/expirejob.cpp:234
1949 #, kde-format
1950 msgid "Moved 1 old message from folder %2 to folder %3."
1951 msgid_plural "Moved %1 old messages from folder %2 to folder %3."
1952 msgstr[0] "Преместено 1 старо съобщение от папка %2 в папка %3."
1953 msgstr[1] "Преместихте%1 стари съобщения от папка %2 в папка %3."
1954
1955 #: job/expirejob.cpp:244
1956 #, kde-format
1957 msgid "Removing old messages from folder %1 was canceled."
1958 msgstr "Премахването на стари съобщения от папка %1 бе отменено."
1959
1960 #: job/expirejob.cpp:247
1961 #, kde-format
1962 msgid "Moving old messages from folder %1 to folder %2 was canceled."
1963 msgstr "Преместването на стари съобщения от папка %1 в папка %2 бе отменено."
1964
1965 #: job/expirejob.cpp:256
1966 #, kde-format
1967 msgid "Removing old messages from folder %1 failed."
1968 msgstr "Премахването на стари съобщения от папка %1 е неуспешно."
1969
1970 #: job/expirejob.cpp:258
1971 #, kde-format
1972 msgid "Moving old messages from folder %1 to folder %2 failed."
1973 msgstr "Преместването на стари съобщения от папка %1 в папка %2 е неуспешно."
1974
1975 #: kernel/mailkernel.cpp:179 kernel/mailkernel.cpp:201
1976 #, kde-format
1977 msgid "You do not have read/write permission to your inbox folder."
1978 msgstr "Нямате разрешение за четене / запис в папката на входящата ви поща."
1979
1980 #: kernel/mailkernel.cpp:230
1981 #, kde-format
1982 msgid "The Email program encountered a fatal error and will terminate now"
1983 msgstr ""
1984 "Програмата за електронна поща срещна фатална грешка и ще се прекрати сега"
1985
1986 #: kernel/mailkernel.cpp:233
1987 #, kde-format
1988 msgid ""
1989 "The Email program encountered a fatal error and will terminate now.\n"
1990 "The error was:\n"
1991 "%1"
1992 msgstr ""
1993 "Програмата за електронна поща срещна фатална грешка и ще се прекрати сега\n"
1994 "Грешка:\n"
1995 "%1"
1996
1997 #: search/searchpattern.cpp:235
1998 #, kde-format
1999 msgctxt "name used for a virgin filter"
2000 msgid "unknown"
2001 msgstr "неизвестен"
2002
2003 #: search/searchpattern.cpp:243
2004 #, kde-format
2005 msgid "(match any of the following)"
2006 msgstr "(съответства на някое от следните)"
2007
2008 #: search/searchpattern.cpp:246
2009 #, kde-format
2010 msgid "(match all of the following)"
2011 msgstr "(съответства на всички от следните)"
2012
2013 #: search/searchpattern.cpp:249
2014 #, kde-format
2015 msgid "(match all messages)"
2016 msgstr "(съвпада с всички съобщения)"
2017
2018 #: search/searchpatternedit.cpp:41
2019 msgid "Complete Message"
2020 msgstr "Пълно съобщение"
2021
2022 #: search/searchpatternedit.cpp:42
2023 msgid "Body of Message"
2024 msgstr "Съдържание на съобщение"
2025
2026 #: search/searchpatternedit.cpp:43
2027 msgid "Anywhere in Headers"
2028 msgstr "Навсякъде в заглавните части"
2029
2030 #: search/searchpatternedit.cpp:44
2031 msgid "All Recipients"
2032 msgstr "Всички получатели"
2033
2034 #: search/searchpatternedit.cpp:45
2035 msgid "Size in Bytes"
2036 msgstr "Размер в байтове"
2037
2038 #: search/searchpatternedit.cpp:46
2039 msgid "Age in Days"
2040 msgstr "Възраст в дни"
2041
2042 #: search/searchpatternedit.cpp:47
2043 msgid "Message Status"
2044 msgstr "Състояние на съобщението"
2045
2046 #: search/searchpatternedit.cpp:48
2047 msgid "Message Tag"
2048 msgstr "Етикет на съобщение"
2049
2050 #: search/searchpatternedit.cpp:49
2051 msgid "Subject"
2052 msgstr "Тема"
2053
2054 #: search/searchpatternedit.cpp:50
2055 msgid "From"
2056 msgstr "От"
2057
2058 #: search/searchpatternedit.cpp:51
2059 msgid "To"
2060 msgstr "До"
2061
2062 #: search/searchpatternedit.cpp:53
2063 msgid "Reply To"
2064 msgstr "Отговор на"
2065
2066 #: search/searchpatternedit.cpp:54
2067 msgid "Organization"
2068 msgstr "Организация"
2069
2070 #: search/searchpatternedit.cpp:55
2071 msgid "Date"
2072 msgstr "Дата"
2073
2074 #: search/searchpatternedit.cpp:56
2075 msgid "Encryption"
2076 msgstr "Криптиране"
2077
2078 #: search/searchpatternedit.cpp:144 search/searchpatternedit.cpp:145
2079 #, kde-format
2080 msgid "Choose or type your own criteria"
2081 msgstr "Изберете или въведете свои собствени критерии"
2082
2083 #: search/searchpatternedit.cpp:580
2084 #, kde-format
2085 msgid "Match a&ll of the following"
2086 msgstr "Съвпадение с &всяко от следните"
2087
2088 #: search/searchpatternedit.cpp:581
2089 #, kde-format
2090 msgid "Match an&y of the following"
2091 msgstr "Съвпадение с някои от следните"
2092
2093 #: search/searchpatternedit.cpp:583
2094 #, kde-format
2095 msgid "Match all messages"
2096 msgstr "Съвпадение на всички съобщения"
2097
2098 #: search/searchpatternedit.cpp:594
2099 #, kde-format
2100 msgid "Filter criteria:"
2101 msgstr "Критерии за филтриране:"
2102
2103 #: search/searchrule/searchrule.cpp:177
2104 #, kde-format
2105 msgid "equal"
2106 msgstr "равен"
2107
2108 #: search/searchrule/searchrule.cpp:180
2109 #, kde-format
2110 msgid "not equal"
2111 msgstr "не е равно"
2112
2113 #: search/searchrule/searchrule.cpp:183
2114 #, kde-format
2115 msgid "is greater"
2116 msgstr "е по-голямо"
2117
2118 #: search/searchrule/searchrule.cpp:186
2119 #, kde-format
2120 msgid "is less or equal"
2121 msgstr "е по-малко или равно"
2122
2123 #: search/searchrule/searchrule.cpp:189
2124 #, kde-format
2125 msgid "is less"
2126 msgstr "е по-малко"
2127
2128 #: search/searchrule/searchrule.cpp:192
2129 #, kde-format
2130 msgid "is greater or equal"
2131 msgstr "е по-голямо или равно"
2132
2133 #: search/searchrule/searchrule.cpp:195
2134 #, kde-format
2135 msgid "is in addressbook"
2136 msgstr "е в адресната книга"
2137
2138 #: search/searchrule/searchrule.cpp:198
2139 #, kde-format
2140 msgid "is not in addressbook"
2141 msgstr "не е в адресната книга"
2142
2143 #: search/searchrule/searchrule.cpp:201 search/searchrule/searchrule.cpp:204
2144 #, kde-format
2145 msgid "is in category"
2146 msgstr "е в категория"
2147
2148 #: search/searchrule/searchrule.cpp:207
2149 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:28
2150 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:145
2151 #, kde-format
2152 msgid "has an attachment"
2153 msgstr "има прикачен файл"
2154
2155 #: search/searchrule/searchrule.cpp:210
2156 #, kde-format
2157 msgid "has not an attachment"
2158 msgstr "няма прикачен файл"
2159
2160 #: search/searchrule/searchrule.cpp:213
2161 #, kde-format
2162 msgid "start with"
2163 msgstr "започват с"
2164
2165 #: search/searchrule/searchrule.cpp:216
2166 #, kde-format
2167 msgid "not start with"
2168 msgstr "не започва с"
2169
2170 #: search/searchrule/searchrule.cpp:219
2171 #, kde-format
2172 msgid "end with"
2173 msgstr "завърши с"
2174
2175 #: search/searchrule/searchrule.cpp:222
2176 #, kde-format
2177 msgid "not end with"
2178 msgstr "не завършва с"
2179
2180 #: search/searchrule/searchrule.cpp:225
2181 #, kde-format
2182 msgid "none"
2183 msgstr "без"
2184
2185 #: search/searchrule/searchrule.cpp:228
2186 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:25
2187 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:24
2188 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:93
2189 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:24
2190 #, kde-format
2191 msgid "contains"
2192 msgstr "съдържа"
2193
2194 #: search/searchrule/searchrule.cpp:231
2195 #, kde-format
2196 msgid "not contains"
2197 msgstr "не съдържа"
2198
2199 #: search/searchrule/searchrule.cpp:234
2200 #, kde-format
2201 msgid "has regexp"
2202 msgstr "има регулярно изражение"
2203
2204 #: search/searchrule/searchrule.cpp:237
2205 #, kde-format
2206 msgid "not regexp"
2207 msgstr "не regexp"
2208
2209 #: search/searchrule/searchrule.cpp:251
2210 #, kde-format
2211 msgid "size equals not supported"
2212 msgstr "равен размер не се поддържа"
2213
2214 #: search/searchrule/searchrule.cpp:254
2215 #, kde-format
2216 msgid "size not equals not supported"
2217 msgstr "неравен размер не се поддържа"
2218
2219 #: search/searchrule/searchrule.cpp:285 search/searchrule/searchrule.cpp:392
2220 #: search/searchrule/searchrule.cpp:474
2221 #, kde-format
2222 msgid "\"%1\" is not supported with condition \"%2\""
2223 msgstr "\"%1\"не се поддържа с условие \"%2\""
2224
2225 #: search/searchrule/searchrule.cpp:292
2226 #, kde-format
2227 msgid "<status> not implemented/supported"
2228 msgstr "<status> не е приложен / поддържан"
2229
2230 #: search/searchrule/searchrule.cpp:295
2231 #, kde-format
2232 msgid "<any header> not implemented/supported"
2233 msgstr "<всяка заглавна част> не е приложена / поддържана"
2234
2235 #: search/searchrule/searchrule.cpp:298
2236 #, kde-format
2237 msgid "<contents> not implemented/supported"
2238 msgstr "<съдържанието> не е внедрено / поддържано"
2239
2240 #: search/searchrule/searchrule.cpp:301
2241 #, kde-format
2242 msgid "<age in days> not implemented/supported"
2243 msgstr "<възраст в дни> не е приложена / поддържана"
2244
2245 #: search/searchrule/searchrule.cpp:304
2246 #, kde-format
2247 msgid "<date> not implemented/supported"
2248 msgstr "<дата> не е приложена / поддържана"
2249
2250 #: search/searchrule/searchrule.cpp:307
2251 #, kde-format
2252 msgid "<recipients> not implemented/supported"
2253 msgstr "<получателите> не са приложени / поддържани"
2254
2255 #: search/searchrule/searchrule.cpp:309
2256 #, kde-format
2257 msgid "<Tag> is not supported"
2258 msgstr "<Tag> не се поддържа"
2259
2260 #: search/searchrule/searchrule.cpp:312
2261 #, kde-format
2262 msgid "<message> not implemented/supported"
2263 msgstr "<съобщение> не е приложено / поддържано"
2264
2265 #: search/searchrule/searchruledate.cpp:23
2266 #, kde-format
2267 msgid "Date is not valid."
2268 msgstr "Датата не е валидна."
2269
2270 #: search/searchrule/searchrulenumerical.cpp:137
2271 #, kde-format
2272 msgid "Content is not a number."
2273 msgstr "Съдържанието не е число."
2274
2275 #: search/searchrule/searchrulestring.cpp:235
2276 #, kde-format
2277 msgid "String is empty."
2278 msgstr "Низът е празен."
2279
2280 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:22
2281 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:21
2282 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:21
2283 msgid "is equal to"
2284 msgstr "е равно на"
2285
2286 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:23
2287 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:22
2288 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:22
2289 msgid "is not equal to"
2290 msgstr "не е равно на"
2291
2292 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:24
2293 msgid "is after"
2294 msgstr "е след"
2295
2296 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:25
2297 msgid "is before or equal to"
2298 msgstr "е преди или равно на"
2299
2300 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:26
2301 msgid "is before"
2302 msgstr "е преди"
2303
2304 #: search/widgethandler/daterulewidgethandler.cpp:27
2305 msgid "is after or equal to"
2306 msgstr "е след или е равно на"
2307
2308 #: search/widgethandler/encryptionwidgethandler.cpp:17
2309 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:18
2310 msgid "is"
2311 msgstr "е"
2312
2313 #: search/widgethandler/encryptionwidgethandler.cpp:17
2314 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:18
2315 msgid "is not"
2316 msgstr "не е"
2317
2318 #: search/widgethandler/encryptionwidgethandler.cpp:54
2319 #, kde-format
2320 msgid "encrypted"
2321 msgstr "криптиран"
2322
2323 #: search/widgethandler/encryptionwidgethandler.cpp:91
2324 #, kde-format
2325 msgid "is encrypted"
2326 msgstr "е криптиран"
2327
2328 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:26
2329 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:25
2330 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:94
2331 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:25
2332 msgid "does not contain"
2333 msgstr "не съдържа"
2334
2335 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:27
2336 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:95
2337 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:26
2338 msgid "equals"
2339 msgstr "съвпада с"
2340
2341 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:28
2342 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:96
2343 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:27
2344 msgid "does not equal"
2345 msgstr "не е равно"
2346
2347 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:29
2348 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:28
2349 msgid "starts with"
2350 msgstr "започва с"
2351
2352 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:30
2353 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:29
2354 msgid "does not start with"
2355 msgstr "не започва с"
2356
2357 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:31
2358 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:30
2359 msgid "ends with"
2360 msgstr "завършва със"
2361
2362 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:32
2363 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:31
2364 msgid "does not end with"
2365 msgstr "не завършва с"
2366
2367 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:34
2368 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:26
2369 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:97
2370 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:33
2371 msgid "matches regular expr."
2372 msgstr "съответства на регулярен израз:"
2373
2374 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:35
2375 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:27
2376 #: search/widgethandler/tagrulewidgethandler.cpp:98
2377 #: search/widgethandler/textrulerwidgethandler.cpp:34
2378 msgid "does not match reg. expr."
2379 msgstr "не съответства на регулярен израз:"
2380
2381 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:36
2382 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:151
2383 #, kde-format
2384 msgid "is in address book"
2385 msgstr "е в адресната книга"
2386
2387 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:37
2388 #: search/widgethandler/headersrulerwidgethandler.cpp:153
2389 #, kde-format
2390 msgid "is not in address book"
2391 msgstr "не е в адресната книга"
2392
2393 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:29
2394 #: search/widgethandler/messagerulewidgethandler.cpp:147
2395 #, kde-format
2396 msgid "has no attachment"
2397 msgstr "няма прикачен файл"
2398
2399 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:23
2400 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:23
2401 msgid "is greater than"
2402 msgstr "е по-голямо от"
2403
2404 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:24
2405 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:24
2406 msgid "is less than or equal to"
2407 msgstr "е по-малко или равно на"
2408
2409 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:25
2410 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:25
2411 msgid "is less than"
2412 msgstr "е по-малко от"
2413
2414 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:26
2415 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:26
2416 msgid "is greater than or equal to"
2417 msgstr "е по-голямо или равно на"
2418
2419 #: search/widgethandler/numericdoublerulewidgethandler.cpp:157
2420 #, kde-format
2421 msgctxt "spinbox suffix: unit for kilobyte"
2422 msgid " kB"
2423 msgstr " кБ"
2424
2425 #: search/widgethandler/numericrulewidgethandler.cpp:157
2426 #, kde-format
2427 msgctxt "Unit suffix where units are days."
2428 msgid " day"
2429 msgid_plural " days"
2430 msgstr[0] " ден"
2431 msgstr[1] " дни"
2432
2433 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:28
2434 msgctxt "message status"
2435 msgid "Important"
2436 msgstr "Важно"
2437
2438 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:29
2439 msgctxt "message status"
2440 msgid "Action Item"
2441 msgstr "Действие"
2442
2443 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:30
2444 msgctxt "message status"
2445 msgid "Unread"
2446 msgstr "Непрочетено"
2447
2448 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:31
2449 msgctxt "message status"
2450 msgid "Read"
2451 msgstr "Четене"
2452
2453 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:32
2454 msgctxt "message status"
2455 msgid "Deleted"
2456 msgstr "Изтрит"
2457
2458 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:33
2459 msgctxt "message status"
2460 msgid "Replied"
2461 msgstr "Отговорено"
2462
2463 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:34
2464 msgctxt "message status"
2465 msgid "Forwarded"
2466 msgstr "Препратено"
2467
2468 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:35
2469 msgctxt "message status"
2470 msgid "Queued"
2471 msgstr "На опашка"
2472
2473 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:36
2474 msgctxt "message status"
2475 msgid "Sent"
2476 msgstr "Изпратено"
2477
2478 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:37
2479 msgctxt "message status"
2480 msgid "Watched"
2481 msgstr "Видяно"
2482
2483 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:38
2484 msgctxt "message status"
2485 msgid "Ignored"
2486 msgstr "Изоставен"
2487
2488 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:39
2489 msgctxt "message status"
2490 msgid "Spam"
2491 msgstr "Спам"
2492
2493 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:40
2494 msgctxt "message status"
2495 msgid "Ham"
2496 msgstr "Желана поща"
2497
2498 #: search/widgethandler/statusrulewidgethandler.cpp:41
2499 msgctxt "message status"
2500 msgid "Has Attachment"
2501 msgstr "Има прикачен файл"
2502
2503 #: snippets/snippetattachmentwidget.cpp:26
2504 #, kde-format
2505 msgid "Click on button for selecting attachment file"
2506 msgstr "Щракнете върху бутона за избор на прикачен файл"
2507
2508 #: snippets/snippetattachmentwidget.cpp:32
2509 #: snippets/snippetselectattachmentwidget.cpp:52
2510 #, kde-format
2511 msgid "Select Attachments"
2512 msgstr "Избиране на прикачени файлове"
2513
2514 #: snippets/snippetattachmentwidget.cpp:33
2515 #, kde-format
2516 msgid "..."
2517 msgstr "…"
2518
2519 #: snippets/snippetcustomfileattachmentnamedialog.cpp:28
2520 #, kde-format
2521 msgctxt "@title:window"
2522 msgid "Customize File Name Attachment"
2523 msgstr "Задаване на персонализирано име на прикачен файл"
2524
2525 #: snippets/snippetcustomfileattachmentnamewidget.cpp:29
2526 #, kde-format
2527 msgid "Filename:"
2528 msgstr "Име на файл:"
2529
2530 #: snippets/snippetcustomfileattachmentnamewidget.cpp:47
2531 #, kde-format
2532 msgid "Insert Variables"
2533 msgstr "Вмъкване на променливи"
2534
2535 #: snippets/snippetselectattachmentdialog.cpp:26
2536 #, kde-format
2537 msgctxt "@title:window"
2538 msgid "Select Attachments"
2539 msgstr "Избиране на прикачени файлове"
2540
2541 #: snippets/snippetselectattachmentwidget.cpp:45
2542 #, kde-format
2543 msgid "Do you want to delete selected attachment?"
2544 msgstr "Искате ли да изтриете избрания прикачен файл?"
2545
2546 #: snippets/snippetsmanager.cpp:154
2547 #, kde-format
2548 msgid "General"
2549 msgstr "Общи"
2550
2551 #: snippets/snippetsmanager.cpp:160
2552 #, kde-format
2553 msgctxt "@title:window"
2554 msgid "Add Snippet"
2555 msgstr "Добавяне на фрагмент"
2556
2557 #: snippets/snippetsmanager.cpp:226
2558 #, kde-format
2559 msgctxt "@title:window"
2560 msgid "Edit Snippet"
2561 msgstr "Редактиране на фрагмент"
2562
2563 #: snippets/snippetsmanager.cpp:286
2564 #, kde-kuit-format
2565 msgctxt "@info"
2566 msgid ""
2567 "Do you really want to remove snippet \"%1\"?<nl/><warning>There is no way to "
2568 "undo the removal.</warning>"
2569 msgstr ""
2570 "Наистина ли искате да премахнете шаблона \"%1\"? <nl /> <warning> Няма начин "
2571 "да отмените премахването. </warning>"
2572
2573 #: snippets/snippetsmanager.cpp:305
2574 #, kde-format
2575 msgctxt "@title:window"
2576 msgid "Add Group"
2577 msgstr "Добавяне на група"
2578
2579 #: snippets/snippetsmanager.cpp:330
2580 #, kde-format
2581 msgctxt "@title:window"
2582 msgid "Edit Group"
2583 msgstr "Редактиране на група"
2584
2585 #: snippets/snippetsmanager.cpp:359
2586 #, kde-kuit-format
2587 msgctxt "@info"
2588 msgid ""
2589 "Do you really want to remove group \"%1\" along with all its snippets?<nl/"
2590 "><warning>There is no way to undo the removal.</warning>"
2591 msgstr ""
2592 "Наистина ли искате да премахнете групата \"%1\" заедно с всички нейни "
2593 "шаблони? <nl /> <warning> Няма начин да отмените премахването. </warning>"
2594
2595 #: snippets/snippetsmanager.cpp:369
2596 #, kde-format
2597 msgctxt "@info"
2598 msgid "Do you really want to remove group \"%1\"?"
2599 msgstr "Наистина ли искате да премахнете групата \"%1\" ?"
2600
2601 #: snippets/snippetsmanager.cpp:437 snippets/snippetsmanager.cpp:466
2602 #, kde-format
2603 msgctxt "@action"
2604 msgid "Snippet %1"
2605 msgstr "Фрагмент%1"
2606
2607 #: snippets/snippetsmanager.cpp:558
2608 #, kde-format
2609 msgid "Add Snippet..."
2610 msgstr "Добавяне на шаблон..."
2611
2612 #: snippets/snippetsmanager.cpp:560
2613 #, kde-format
2614 msgid "Edit Snippet..."
2615 msgstr "Редактиране на шаблон..."
2616
2617 #: snippets/snippetsmanager.cpp:562
2618 #, kde-format
2619 msgid "Remove Snippet"
2620 msgstr "Премахване на шаблон"
2621
2622 #: snippets/snippetsmanager.cpp:565
2623 #, kde-format
2624 msgid "Add Group..."
2625 msgstr "Добавяне на група..."
2626
2627 #: snippets/snippetsmanager.cpp:567
2628 #, kde-format
2629 msgid "Rename Group..."
2630 msgstr "Преименуване на група..."
2631
2632 #: snippets/snippetsmanager.cpp:569
2633 #, kde-format
2634 msgid "Remove Group"
2635 msgstr "Премахване на групата"
2636
2637 #: snippets/snippetsmanager.cpp:572
2638 #, kde-format
2639 msgid "Insert Snippet"
2640 msgstr "Вмъкване на фрагмент"
2641
2642 #: snippets/snippetsmodel.cpp:526 snippets/snippetsmodel.cpp:555
2643 #, kde-format
2644 msgid "Do you want to update snippet?"
2645 msgstr "Искате ли да актуализирате фрагмент?"
2646
2647 #: snippets/snippetsmodel.cpp:527 snippets/snippetsmodel.cpp:556
2648 #, kde-format
2649 msgid "Update snippet"
2650 msgstr "Актуализиране на фрагмент"
2651
2652 #: snippets/snippetsmodel.cpp:528 snippets/snippetsmodel.cpp:557
2653 #, kde-format
2654 msgid "Update"
2655 msgstr "Актуализиране"
2656
2657 #: snippets/snippettreeview.cpp:64
2658 #, kde-format
2659 msgid "Text Snippets"
2660 msgstr "Текстови шаблони и фрагменти"
2661
2662 #: snippets/snippetvariabledialog.cpp:37
2663 #, kde-format
2664 msgctxt "@title:window"
2665 msgid "Enter Values for Variables"
2666 msgstr "Въведете стойности за променливи"
2667
2668 #: snippets/snippetvariabledialog.cpp:40
2669 #, kde-format
2670 msgid "Enter the replacement values for '%1':"
2671 msgstr "Въведете заместващите стойности за '%1':"
2672
2673 #: snippets/snippetvariabledialog.cpp:45
2674 #, kde-format
2675 msgid "Make value &default"
2676 msgstr "Задаване като стойност &по подразбиране"
2677
2678 #: snippets/snippetvariabledialog.cpp:48
2679 #, kde-format
2680 msgctxt "@info:tooltip"
2681 msgid ""
2682 "Enable this to save the value entered to the right as the default value for "
2683 "this variable"
2684 msgstr ""
2685 "Активирайте това, за да запазите стойността, въведена вдясно като стойност "
2686 "по подразбиране за тази променлива"
2687
2688 #: snippets/snippetvariabledialog.cpp:51
2689 #, kde-format
2690 msgctxt "@info:whatsthis"
2691 msgid ""
2692 "If you enable this option, the value entered to the right will be saved. If "
2693 "you use the same variable later, even in another snippet, the value entered "
2694 "to the right will be the default value for that variable."
2695 msgstr ""
2696 "Ако активирате тази опция, стойността, въведена отдясно, ще бъде запазена. "
2697 "Ако използвате същата променлива по-късно, дори в друг фрагмент, стойността, "
2698 "въведена вдясно, ще бъде стойността по подразбиране за тази променлива."
2699
2700 #: snippets/snippetwidget.cpp:56
2701 #, kde-format
2702 msgid ""
2703 "Enter a keyword here to enable fast insertion of this snippet while writing "
2704 "an email. For instance if you choose \"greeting\" as the keyword, you can "
2705 "then type \\greeting in your email and then press the tab key, and it will "
2706 "be replaced with the contents of this snippet."
2707 msgstr ""
2708 "Въведете ключова дума тук, за да активирате бързото вмъкване на този "
2709 "фрагмент, докато пишете имейл. Например, ако изберете \"поздрав\" като "
2710 "ключова дума, след това можете да въведете \\поздрав в имейла си и след това "
2711 "да натиснете клавиша tab и той ще бъде заменен със съдържанието на този "
2712 "фрагмент."
2713
2714 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, nameLabel)
2715 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:31
2716 #, kde-format
2717 msgid "&Name:"
2718 msgstr "&Име:"
2719
2720 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabelGroup)
2721 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:52
2722 #, kde-format
2723 msgctxt "Group to which the snippet belongs."
2724 msgid "Group:"
2725 msgstr "Група:"
2726
2727 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_6)
2728 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:65
2729 #, kde-format
2730 msgid "Attachments:"
2731 msgstr "Прикачени файлове:"
2732
2733 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel)
2734 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:82
2735 #, kde-format
2736 msgid "&Snippet:"
2737 msgstr "&Фрагмент:"
2738
2739 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_3)
2740 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:102
2741 #, kde-format
2742 msgid "To:"
2743 msgstr "До:"
2744
2745 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_4)
2746 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:113
2747 #, kde-format
2748 msgid "Cc:"
2749 msgstr "Копие до:"
2750
2751 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
2752 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:120
2753 #, kde-format
2754 msgid "Keyword:"
2755 msgstr "Ключова дума:"
2756
2757 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, keyWidgetLabel)
2758 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:127
2759 #, kde-format
2760 msgid "Sho&rtcut:"
2761 msgstr "&Пряк път:"
2762
2763 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_5)
2764 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:164
2765 #, kde-format
2766 msgid "Bcc:"
2767 msgstr "Скр. коп. до:"
2768
2769 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label_2)
2770 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:184
2771 #, kde-format
2772 msgid "Subject:"
2773 msgstr "Тема:"
2774
2775 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, pushButtonVariables)
2776 #: snippets/ui/snippetwidget.ui:191
2777 #, kde-format
2778 msgid "Variables"
2779 msgstr "Променливи"
2780
2781 #: tag/addtagdialog.cpp:39
2782 #, kde-format
2783 msgctxt "@title:window"
2784 msgid "Add Tag"
2785 msgstr "Добавяне на етикет"
2786
2787 #: tag/addtagdialog.cpp:76
2788 #, kde-format
2789 msgid "Tag %1 already exists"
2790 msgstr "Етикет %1 вече съществува"
2791
2792 #: tag/tagwidget.cpp:63
2793 #, kde-format
2794 msgctxt "@label:listbox Name of the tag"
2795 msgid "Name:"
2796 msgstr "Име:"
2797
2798 #: tag/tagwidget.cpp:70
2799 #, kde-format
2800 msgid "Change te&xt color:"
2801 msgstr "Промяна на цвета на те&кст:"
2802
2803 #: tag/tagwidget.cpp:82
2804 #, kde-format
2805 msgid "Change &background color:"
2806 msgstr "Промяна на цвета на фона:"
2807
2808 #: tag/tagwidget.cpp:94
2809 #, kde-format
2810 msgid "Change fo&nt:"
2811 msgstr "Промяна на &шрифт:"
2812
2813 #: tag/tagwidget.cpp:100
2814 #, kde-format
2815 msgid "&Bold"
2816 msgstr "&Получер"
2817
2818 #: tag/tagwidget.cpp:104
2819 #, kde-format
2820 msgid "&Italics"
2821 msgstr "&Курсив"
2822
2823 #: tag/tagwidget.cpp:122
2824 #, kde-format
2825 msgid "Message tag &icon:"
2826 msgstr "Икона на тага на съобщение:"
2827
2828 #: tag/tagwidget.cpp:133
2829 #, kde-format
2830 msgid "Shortc&ut:"
2831 msgstr "Пряк пъ&т:"
2832
2833 #: tag/tagwidget.cpp:144
2834 #, kde-format
2835 msgid "Enable &toolbar button"
2836 msgstr "Активиране на &бутона на лентата с инструменти"
2837
2838 #: widgets/favoritecollectionwidget.cpp:90
2839 #, kde-format
2840 msgid "Icon size"
2841 msgstr "Размер на икона"
2842
2843 #: widgets/favoritecollectionwidget.cpp:109
2844 #, kde-format
2845 msgid "Mode"
2846 msgstr "Режим"
2847
2848 #: widgets/favoritecollectionwidget.cpp:113
2849 #, kde-format
2850 msgid "List Mode"
2851 msgstr "Режим списък"
2852
2853 #: widgets/favoritecollectionwidget.cpp:123
2854 #, kde-format
2855 msgid "Icon Mode"
2856 msgstr "Режим икони"
2857
2858 #: widgets/favoritecollectionwidget.cpp:234
2859 #, kde-format
2860 msgid "Drop your favorite folders here..."
2861 msgstr "Завлечете любимите си папки тук..."
2862
2863 #: widgets/redirectdialog.cpp:67
2864 #, kde-format
2865 msgid "Resend-To:"
2866 msgstr "Повторно изпращане до:"
2867
2868 #: widgets/redirectdialog.cpp:70
2869 #, kde-format
2870 msgid "Resend-Cc:"
2871 msgstr "Повторно изпращане на копие:"
2872
2873 #: widgets/redirectdialog.cpp:73
2874 #, kde-format
2875 msgid "Resend-Bcc:"
2876 msgstr "Повторно изпращане на скрито копие:"
2877
2878 #: widgets/redirectdialog.cpp:102
2879 #, kde-format
2880 msgctxt "@title:window"
2881 msgid "Redirect Message"
2882 msgstr "Пренасочване на съобщение"
2883
2884 #: widgets/redirectdialog.cpp:123
2885 #, kde-format
2886 msgid "Select the recipient addresses to redirect to:"
2887 msgstr "Избиране на адресите на получателя за пренасочване:"
2888
2889 #: widgets/redirectdialog.cpp:152
2890 #, kde-format
2891 msgid "Identity:"
2892 msgstr "Самоличност:"
2893
2894 #: widgets/redirectdialog.cpp:156
2895 #, kde-format
2896 msgid "Transport:"
2897 msgstr "Транспорт:"
2898
2899 #: widgets/redirectdialog.cpp:158
2900 #, kde-format
2901 msgid "&Send Now"
2902 msgstr "Изпра&щане сега"
2903
2904 #: widgets/redirectdialog.cpp:159
2905 #, kde-format
2906 msgid "Send &Later"
2907 msgstr "Изпращане &по-късно"
2908
2909 #: widgets/redirectdialog.cpp:207
2910 #, kde-format
2911 msgid "You cannot redirect the message without an address."
2912 msgstr "Не можете да пренасочвате съобщението без адрес."
2913
2914 #: widgets/redirectdialog.cpp:207
2915 #, kde-format
2916 msgid "Empty Redirection Address"
2917 msgstr "Празен адрес за пренасочване"
2918
2919 #: widgets/redirectwidget.cpp:39
2920 #, kde-format
2921 msgid "Use the Address-Selection Dialog"
2922 msgstr "Използвайте диалоговия прозорец за избор на адрес"
2923
2924 #: widgets/redirectwidget.cpp:41
2925 #, kde-format
2926 msgid ""
2927 "This button opens a separate dialog where you can select recipients out of "
2928 "all available addresses."
2929 msgstr ""
2930 "Този ​​бутон отваря отделен диалогов прозорец, където можете да изберете "
2931 "получатели от всички налични адреси."