Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/kxmlgui/kxmlgui6.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1657766 - (show annotations) (download)
Tue Aug 8 02:17:47 2023 UTC (3 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 45554 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 #
4 # Zlatko Popov <[email protected]>, 2006, 2007, 2008, 2009.
5 # Yasen Pramatarov <[email protected]>, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
6 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: kdelibs4\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
11 "POT-Creation-Date: 2023-08-08 02:04+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2022-08-14 17:54+0200\n"
13 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
14 "Language-Team: \n"
15 "Language: bg\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "X-Generator: Lokalize 22.04.3\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:51
23 #, kde-format
24 msgid "Visit component's homepage"
25 msgstr "Посещаване на началната страница на компонента"
26
27 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:99
28 #, kde-format
29 msgctxt "@info:tooltip"
30 msgid ""
31 "Visit components's homepage\n"
32 "%1"
33 msgstr ""
34 "Посещаване на началната страница на компонента\n"
35 "%1"
36
37 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:140
38 #, kde-format
39 msgctxt "@item Component name in about dialog."
40 msgid "%1"
41 msgstr "%1"
42
43 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:143
44 #, kde-format
45 msgid "Version %1"
46 msgstr "Версия %1"
47
48 #: kaboutapplicationcomponentlistdelegate_p.cpp:152
49 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:84
50 #, kde-format
51 msgid "License: %1"
52 msgstr "Лиценз: %1"
53
54 #: kaboutapplicationdialog.cpp:60 kaboutplugindialog.cpp:65
55 #, kde-format
56 msgctxt "@title:window"
57 msgid "About %1"
58 msgstr "Около %1"
59
60 #: kaboutapplicationdialog.cpp:88 kaboutplugindialog.cpp:84
61 #, kde-format
62 msgctxt "@title:tab"
63 msgid "About"
64 msgstr "Относно"
65
66 #: kaboutapplicationdialog.cpp:94
67 #, kde-format
68 msgctxt "@title:tab"
69 msgid "Components"
70 msgstr "Компоненти"
71
72 #: kaboutapplicationdialog.cpp:104 kaboutplugindialog.cpp:92
73 #, kde-format
74 msgctxt "@title:tab"
75 msgid "Author"
76 msgid_plural "Authors"
77 msgstr[0] "Автор"
78 msgstr[1] "Автори"
79
80 #: kaboutapplicationdialog.cpp:111 kaboutplugindialog.cpp:99
81 #, kde-format
82 msgctxt "@title:tab"
83 msgid "Thanks To"
84 msgstr "Благодарности на"
85
86 #: kaboutapplicationdialog.cpp:118 kaboutplugindialog.cpp:105
87 #, kde-format
88 msgctxt "@title:tab"
89 msgid "Translation"
90 msgstr "Превод"
91
92 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:53
93 #, kde-format
94 msgctxt "Action to send an email to a contributor"
95 msgid "Email contributor"
96 msgstr "Е-поща до сътрудника"
97
98 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:58
99 #, kde-format
100 msgid "Visit contributor's homepage"
101 msgstr "Посещаване страницата на сътрудника"
102
103 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:106
104 #, kde-format
105 msgctxt "@info:tooltip Action to send an email to a contributor"
106 msgid ""
107 "Email contributor\n"
108 "%1"
109 msgstr ""
110 "Имейл сътрудник\n"
111 "%1"
112
113 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:112
114 #, kde-format
115 msgctxt "@info:tooltip"
116 msgid ""
117 "Visit contributor's homepage\n"
118 "%1"
119 msgstr ""
120 "Посещаване на началната страница на сътрудника\n"
121 "%1"
122
123 #: kaboutapplicationpersonlistdelegate_p.cpp:181
124 #, kde-format
125 msgctxt "@item Contributor name in about dialog."
126 msgid "%1"
127 msgstr "%1"
128
129 #: kaboutkdedialog_p.cpp:31
130 #, kde-format
131 msgctxt "@title:window"
132 msgid "About KDE"
133 msgstr "Относно KDE"
134
135 #: kaboutkdedialog_p.cpp:34
136 #, kde-format
137 msgid "<html><font size=\"5\">KDE - Be Free!</font></html>"
138 msgstr "<html> <font size=\"5\"> KDE - Бъдете свободни! </font> </html>"
139
140 #: kaboutkdedialog_p.cpp:45
141 #, kde-format
142 msgid ""
143 "<html><b>KDE</b> is a world-wide community of software engineers, artists, "
144 "writers, translators and creators who are committed to <a href=\"%1\">Free "
145 "Software</a> development. KDE produces the Plasma desktop environment, "
146 "hundreds of applications, and the many software libraries that support them."
147 "<br /><br />KDE is a cooperative enterprise: no single entity controls its "
148 "direction or products. Instead, we work together to achieve the common goal "
149 "of building the world's finest Free Software. Everyone is welcome to <a href="
150 "\"%2\">join and contribute</a> to KDE, including you.<br /><br />Visit <a "
151 "href=\"%3\">%3</a> for more information about the KDE community and the "
152 "software we produce.</html>"
153 msgstr ""
154 "<html> <b>KDE</b> е световна общност от софтуерни инженери, художници,"
155 "писатели, преводачи и създатели, които се ангажират с <a href=\"%1\"> "
156 "разработка на безплатен софтуер </a>. KDE произвежда средата на работния "
157 "плот на Plasma,стотици приложения и многото софтуерни библиотеки, които ги "
158 "поддържат.<br /> <br /> KDE е кооперативно предприятие: нито един обект не "
159 "контролира неговото развитие или продукти. Вместо това работим заедно, за да "
160 "постигнем общата цел за изграждане на най-добрия безплатен софтуер в света. "
161 "Всеки е добре дошъл в <a href=\"%2\"> присъединете се и допринесете </a> за "
162 "KDE, включително вие. <br /> <br /> Посещаване на <ahref=\"%3\"> %3 </a> за "
163 "повече информация относно KDE общността и софтуера, който произвеждаме. </"
164 "html>"
165
166 #: kaboutkdedialog_p.cpp:66
167 #, kde-format
168 msgid ""
169 "<html>Software can always be improved, and the KDE team is ready to do so. "
170 "However, you - the user - must tell us when something does not work as "
171 "expected or could be done better.<br /><br />KDE has a bug tracking system. "
172 "Visit <a href=\"%1\">%1</a> or use the \"Report Bug...\" dialog from the "
173 "\"Help\" menu to report bugs.<br /><br />If you have a suggestion for "
174 "improvement then you are welcome to use the bug tracking system to register "
175 "your wish. Make sure you use the severity called \"Wishlist\".</html>"
176 msgstr ""
177 "<html> Софтуерът винаги може да бъде подобрен и екипът на KDE е готов да го "
178 "направи.Вие - потребителят - обаче трябва да ни кажете, когато нещо не "
179 "работи както е очаквано или може да се направи по-добре. <br /> <br /> KDE "
180 "има система за проследяване на грешки. Посещаване на <a href=\"%1\"> %1 </a> "
181 "или използвайте диалоговия прозорец\"Подаване на сигнал за грешка...\"от "
182 "меню \"Помощ\" за докладване на грешки. <br /> <br /> Ако имате предложение "
183 "за подобрение, тогава можете да използвате системата за проследяване на "
184 "грешки, за да се регистрирате свое желание. Уверете се, че използвате "
185 "тежест, наречена \"Списък с желания\". </html>"
186
187 #: kaboutkdedialog_p.cpp:85
188 #, kde-format
189 msgid ""
190 "<html>You do not have to be a software developer to be a member of the KDE "
191 "team. You can join the national teams that translate program interfaces. You "
192 "can provide graphics, themes, sounds, and improved documentation. You decide!"
193 "<br /><br />Visit <a href=\"%1\">%1</a> for information on some projects in "
194 "which you can participate.<br /><br />If you need more information or "
195 "documentation, then a visit to <a href=\"%2\">%2</a> will provide you with "
196 "what you need.</html>"
197 msgstr ""
198 "<html> Не е необходимо да сте разработчик на софтуер, за да сте член на KDE "
199 "екип. Можете да се присъедините към националните екипи, които превеждат "
200 "програмни интерфейси. Вие може да предоставите графики, теми, звуци и "
201 "подобрена документация. Вие решавате!<br /> <br /> Посещаване на <a href="
202 "\"%1\"> %1 </a> за информация относно някои проекти, в които можете да "
203 "участвате. <br /> <br /> Ако имате нужда от повече информация или "
204 "документация, след това посещение на <a href=\"%2\"> %2 </a> ще ви "
205 "предостави това, от което се нуждаете. </html>"
206
207 #: kaboutkdedialog_p.cpp:108
208 #, kde-format
209 msgid ""
210 "<html>KDE software is and will always be available free of charge, however "
211 "creating it is not free.<br /><br />To support development the KDE community "
212 "has formed the KDE e.V., a non-profit organization legally founded in "
213 "Germany. KDE e.V. represents the KDE community in legal and financial "
214 "matters. See <a href=\"%1\">%1</a> for information on KDE e.V.<br /><br /"
215 ">KDE benefits from many kinds of contributions, including financial. We use "
216 "the funds to reimburse members and others for expenses they incur when "
217 "contributing. Further funds are used for legal support and organizing "
218 "conferences and meetings. <br /> <br />We would like to encourage you to "
219 "support our efforts with a financial donation, using one of the ways "
220 "described at <a href=\"%2\">%2</a>.<br /><br />Thank you very much in "
221 "advance for your support.</html>"
222 msgstr ""
223 "<html> Софтуерът KDE е и винаги ще бъде достъпен безплатен, но създаването "
224 "му не е безплатно. <br /> <br /> В подкрепа на развитието на KDE общността е "
225 "сформирала KDE e.V., организация с нестопанска цел, законно основана в "
226 "Германия. KDE e.V. представлява общността на KDE в юридическо и финансово "
227 "отношение . Вижте <a href=\"%1\"> %1 </a> за информация относно KDE e.V. "
228 "<br /> <br /> KDE се възползва от много видове подкрепа, включително "
229 "финансова. Ние използваме средствата за възстановяване на разходите на "
230 "членовете и други за разходите, които те правят в процеса на допринасянето. "
231 "Допълнителни средства се използват за правна подкрепа и организиране "
232 "конференции и срещи. <br /> <br /> Бихме искали да Ви насърчим да подкрепите "
233 "нашите усилия с финансово дарение, използвайки един от начините описано на "
234 "<a href=\"%2\"> %2 </a>. <br /> <br /> Много ви благодарим предварително за "
235 "вашата поддръжка. </html>"
236
237 #: kaboutkdedialog_p.cpp:128
238 #, kde-format
239 msgctxt "@title:tab About KDE"
240 msgid "&About"
241 msgstr "&Относно"
242
243 #: kaboutkdedialog_p.cpp:129
244 #, kde-format
245 msgctxt "@title:tab"
246 msgid "&Report Bugs or Wishes"
247 msgstr "&Докладвайте за грешки или желания"
248
249 #: kaboutkdedialog_p.cpp:130
250 #, kde-format
251 msgctxt "@title:tab"
252 msgid "&Join KDE"
253 msgstr "&Присъединете се към KDE"
254
255 #: kaboutkdedialog_p.cpp:131
256 #, kde-format
257 msgctxt "@title:tab"
258 msgid "&Support KDE"
259 msgstr "&Поддръжка на KDE"
260
261 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:41
262 #, kde-format
263 msgctxt "Version version-number"
264 msgid "Version %1"
265 msgstr "Версия %1"
266
267 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:106
268 #, kde-format
269 msgid "The <em>%1</em> windowing system"
270 msgstr "<em>%1</em> система за прозорци"
271
272 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:107
273 #, kde-format
274 msgid "Qt"
275 msgstr "Qt"
276
277 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:109
278 #, kde-format
279 msgid "%1 (built against %2)"
280 msgstr "%1 (изграден върху %2)"
281
282 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:111
283 #, kde-format
284 msgid "KDE Frameworks"
285 msgstr "KDE Frameworks"
286
287 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:136
288 #, kde-format
289 msgid "Show author photos"
290 msgstr "Показване на снимки на автора"
291
292 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:137
293 #, kde-format
294 msgid "Enabling this will fetch images from an online location"
295 msgstr "Активирането на това ще извлече изображения от онлайн местоположение"
296
297 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:176
298 #, kde-format
299 msgctxt "Reference to website"
300 msgid "Please use %1 to report bugs.\n"
301 msgstr "Моля, използвайте %1 за докладване \n"
302
303 #: kabstractaboutdialog_p.cpp:184
304 #, kde-format
305 msgctxt "Reference to email address"
306 msgid "Please report bugs to %1.\n"
307 msgstr "Моля, докладвайте за грешки на %1. \n"
308
309 #: kactionconflictdetector.cpp:38
310 #, kde-format
311 msgid ""
312 "The key sequence '%1' is ambiguous. Use 'Configure Keyboard Shortcuts'\n"
313 "from the 'Settings' menu to solve the ambiguity.\n"
314 "No action will be triggered."
315 msgstr ""
316 "Последователността на ключовете '%1' е двусмислена. Използвайте "
317 "\"Конфигуриране на преки пътища\"\n"
318 "от менюто \"Настройки\", за да разрешите неяснотите.\n"
319 "Няма да се инициализира действие."
320
321 #: kactionconflictdetector.cpp:42
322 #, kde-format
323 msgctxt "@title:window"
324 msgid "Ambiguous shortcut detected"
325 msgstr "Открита е двусмислена клавишна комбинация"
326
327 #: kbugreport.cpp:62
328 #, kde-format
329 msgctxt "@title:window"
330 msgid "Submit Bug Report"
331 msgstr "Изпращане на доклад за грешка"
332
333 #: kbugreport.cpp:84
334 #, kde-format
335 msgid "Submit Bug Report"
336 msgstr "Изпращане на съобщение за грешка"
337
338 #: kbugreport.cpp:96
339 #, kde-format
340 msgid ""
341 "The application for which you wish to submit a bug report - if incorrect, "
342 "please use the Report Bug menu item of the correct application"
343 msgstr ""
344 "Име на програма, за която е съобщението за грешка. Ако то не правилно "
345 "използвайте падащия списък, за да го изберете."
346
347 #: kbugreport.cpp:97
348 #, kde-format
349 msgid "Application: "
350 msgstr "Програма: "
351
352 #: kbugreport.cpp:107
353 #, kde-format
354 msgid ""
355 "The version of this application - please make sure that no newer version is "
356 "available before sending a bug report"
357 msgstr ""
358 "Версия на програмата. Моля, проверете дали съществува нова версия на "
359 "програмата преди да изпратите съобщение за грешка. Ако съществува по-нова "
360 "версия, обновете програмата до последната стабилна версия и проверете дали "
361 "грешката все още съществува."
362
363 #: kbugreport.cpp:108
364 #, kde-format
365 msgid "Version:"
366 msgstr "Версия:"
367
368 #: kbugreport.cpp:113
369 #, kde-format
370 msgid "no version set (programmer error)"
371 msgstr "няма зададена версия (грешка на програмиста)"
372
373 #: kbugreport.cpp:125
374 #, kde-format
375 msgid "OS:"
376 msgstr "Операционна система:"
377
378 #: kbugreport.cpp:130
379 #, kde-format
380 msgctxt ""
381 "%1 is the operating system name, e.g. 'Windows 10', %2 is the CPU "
382 "architecture, e.g. 'x86_64'"
383 msgid "%1 (%2)"
384 msgstr "%1 (%2)"
385
386 #: kbugreport.cpp:137
387 #, kde-format
388 msgctxt ""
389 "%1 is the operating system name, e.g. 'Fedora Linux', %2 is the operating "
390 "system version, e.g. '35', %3 is the CPU architecture, e.g. 'x86_64'"
391 msgid "%1 %2 (%3)"
392 msgstr "%1 %2 (%3)"
393
394 #: kbugreport.cpp:143
395 #, kde-format
396 msgctxt ""
397 "%1 is the operating system name, e.g. 'Fedora Linux', %2 is the CPU "
398 "architecture, e.g. 'x86_64'"
399 msgid "%1 (%2)"
400 msgstr "%1 (%2)"
401
402 #: kbugreport.cpp:157
403 #, kde-format
404 msgid ""
405 "<qt>To submit a bug report, click on the button below. This will open a web "
406 "browser window on <a href=\"https://bugs.kde.org\">https://bugs.kde.org</a> "
407 "where you will find a form to fill in. The information displayed above will "
408 "be transferred to that server.</qt>"
409 msgstr ""
410 "<qt> За да изпратите доклад за грешка, кликнете върху бутона по-долу. Това "
411 "ще отвори прозорец на браузъра на <a href=\"https://bugs.kde.org\"> https://"
412 "bugs.kde.org </a>където ще намерите формуляр за попълване. Информацията, "
413 "показана по-горе, ще бъде прехвърлена на този сървър. </qt>"
414
415 #: kbugreport.cpp:163
416 #, kde-format
417 msgid ""
418 "<qt>To submit a bug report, click on the button below. This will open a web "
419 "browser window on <a href=\"%1\">%2</a>.</qt>"
420 msgstr ""
421 "<qt> За да изпратите доклад за грешка, кликнете върху бутона по-долу. Това "
422 "ще отвори прозорец на браузъра на <a href=\"%1\"> %2 </a>. </qt>"
423
424 #: kbugreport.cpp:180
425 #, kde-format
426 msgctxt "@action:button"
427 msgid "&Launch Bug Report Wizard"
428 msgstr "&Стартиране на съветника за докладване на грешки"
429
430 #: kbugreport.cpp:182
431 #, kde-format
432 msgctxt "@action:button"
433 msgid "&Submit Bug Report"
434 msgstr "&Изпращане на доклад за грешка"
435
436 #: kcheckaccelerators.cpp:199
437 #, kde-format
438 msgctxt "@title:window"
439 msgid "Dr. Klash' Accelerator Diagnosis"
440 msgstr "Диагностика на акцелератори Dr. Klash"
441
442 #: kcheckaccelerators.cpp:206
443 #, kde-format
444 msgctxt "@option:check"
445 msgid "Disable automatic checking"
446 msgstr "Изключване на автоматичната проверка"
447
448 #: kcheckaccelerators.cpp:252
449 #, kde-format
450 msgid "<h2>Accelerators changed</h2>"
451 msgstr "<h2>Променени ускорители</h2>"
452
453 #: kcheckaccelerators.cpp:256 kcheckaccelerators.cpp:260
454 #, kde-format
455 msgid "Old Text"
456 msgstr "Стар текст"
457
458 #: kcheckaccelerators.cpp:256 kcheckaccelerators.cpp:265
459 #, kde-format
460 msgid "New Text"
461 msgstr "Нов текст"
462
463 #: kcheckaccelerators.cpp:260
464 #, kde-format
465 msgid "<h2>Accelerators removed</h2>"
466 msgstr "<h2>Премахнати ускорители</h2>"
467
468 #: kcheckaccelerators.cpp:264
469 #, kde-format
470 msgid "<h2>Accelerators added (just for your info)</h2>"
471 msgstr "<h2>Добавени ускорители (само за ваша информация)</h2>"
472
473 #: kedittoolbar.cpp:327
474 #, kde-format
475 msgctxt "@title:window"
476 msgid "Change Text"
477 msgstr "Промяна на текст"
478
479 #: kedittoolbar.cpp:337
480 #, kde-format
481 msgid "Icon te&xt:"
482 msgstr "Те&кст на иконата:"
483
484 #: kedittoolbar.cpp:342
485 #, kde-format
486 msgctxt "@option:check"
487 msgid "&Hide text when toolbar shows text alongside icons"
488 msgstr ""
489 "&Скриване на текст, когато лентата с инструменти показва текст до иконите"
490
491 #: kedittoolbar.cpp:591
492 #, kde-format
493 msgctxt "@title:window"
494 msgid "Configure Toolbars"
495 msgstr "Конфигуриране на ленти с инструменти"
496
497 #: kedittoolbar.cpp:654
498 #, kde-format
499 msgid ""
500 "Do you really want to reset all toolbars of this application to their "
501 "default? The changes will be applied immediately."
502 msgstr ""
503 "Сигурни ли сте, че искате всички ленти с инструменти да бъдат възстановени "
504 "до тяхното стандартно състояние? Имайте предвид, че промените ще бъдат "
505 "приложени незабавно."
506
507 #: kedittoolbar.cpp:655
508 #, kde-format
509 msgid "Reset Toolbars"
510 msgstr "Последни инструменти"
511
512 #: kedittoolbar.cpp:656
513 #, kde-format
514 msgid "Reset"
515 msgstr "Анулиране"
516
517 #: kedittoolbar.cpp:975
518 #, kde-format
519 msgid "&Toolbar:"
520 msgstr "&Лента с инструменти:"
521
522 #. i18n("&New"), this);
523 #. new_toolbar->setPixmap(BarIcon("document-new", KIconLoader::SizeSmall));
524 #. new_toolbar->setEnabled(false); // disabled until implemented
525 #. QPushButton *del_toolbar = new QPushButton(i18n("&Delete"), this);
526 #. del_toolbar->setPixmap(BarIcon("edit-delete", KIconLoader::SizeSmall));
527 #. del_toolbar->setEnabled(false); // disabled until implemented
528 #. our list of inactive actions
529 #: kedittoolbar.cpp:991
530 #, kde-format
531 msgid "A&vailable actions:"
532 msgstr "&Всички действия:"
533
534 #: kedittoolbar.cpp:1012 kedittoolbar.cpp:1037
535 #, kde-format
536 msgid "Filter"
537 msgstr "Филтър"
538
539 #: kedittoolbar.cpp:1015
540 #, kde-format
541 msgid "Curr&ent actions:"
542 msgstr "&Избрани действия:"
543
544 #: kedittoolbar.cpp:1040
545 #, kde-format
546 msgctxt "@action:button"
547 msgid "Change &Icon..."
548 msgstr "Промяна на &икона..."
549
550 #: kedittoolbar.cpp:1049
551 #, kde-format
552 msgctxt "@action:button"
553 msgid "Change Te&xt..."
554 msgstr "Промяна на &текст..."
555
556 #: kedittoolbar.cpp:1191
557 #, kde-format
558 msgid "--- separator ---"
559 msgstr "--- разделител ---"
560
561 #: kedittoolbar.cpp:1192
562 #, kde-format
563 msgid "--- expanding spacer ---"
564 msgstr "--- разширяващ се разделител ---"
565
566 #: kedittoolbar.cpp:1214
567 #, kde-format
568 msgctxt "@item:intable Action name in toolbar editor"
569 msgid "%1"
570 msgstr "%1"
571
572 #: kedittoolbar.cpp:1242
573 #, kde-format
574 msgid ""
575 "This element will be replaced with all the elements of an embedded component."
576 msgstr "Този елемент ще бъде заменен с всички елементи на вградения компонент."
577
578 #: kedittoolbar.cpp:1244
579 #, kde-format
580 msgid "<Merge>"
581 msgstr "<Обединяване>"
582
583 #: kedittoolbar.cpp:1246
584 #, kde-format
585 msgid "<Merge %1>"
586 msgstr "<Обединяване на %1>"
587
588 #: kedittoolbar.cpp:1256
589 #, kde-format
590 msgid ""
591 "This is a dynamic list of actions. You can move it, but if you remove it you "
592 "will not be able to re-add it."
593 msgstr ""
594 "Това е динамичен списък от действия. Може да пренареждате елементите на "
595 "списъка, но ако изтриете някой елемент след това няма да можете да го "
596 "добавите отново."
597
598 #: kedittoolbar.cpp:1257
599 #, kde-format
600 msgid "ActionList: %1"
601 msgstr "Списък на действията: %1"
602
603 #: kedittoolbar.cpp:1358 kedittoolbar.cpp:1383
604 #, kde-format
605 msgctxt "@label Action tooltip in toolbar editor, below the action list"
606 msgid "%1"
607 msgstr "%1"
608
609 #: kedittoolbar.cpp:1611
610 #, kde-format
611 msgid "Change Icon"
612 msgstr "Промяна на иконата"
613
614 #. i18n: ectx: Menu (help)
615 #: khelpmenu.cpp:146 ui_standards.rc:180
616 #, kde-format
617 msgid "&Help"
618 msgstr "Помо&щ"
619
620 #: khelpmenu.cpp:253
621 #, kde-format
622 msgid "About %1"
623 msgstr "Относно %1"
624
625 #: kkeysequencewidget.cpp:144
626 #, kde-format
627 msgctxt "@info:tooltip"
628 msgid ""
629 "Click on the button, then enter the shortcut like you would in the program.\n"
630 "Example for Ctrl+A: hold the Ctrl key and press A."
631 msgstr ""
632 "Кликнете върху бутона, след което въведете клавишна комбинация, както бихте "
633 "направили в програмата.\n"
634 "Пример за Ctrl+A: задръжте клавиша Ctrl и натиснете A."
635
636 #: kkeysequencewidget.cpp:167
637 #, kde-format
638 msgctxt "%1 is the number of conflicts"
639 msgid "Shortcut Conflict"
640 msgid_plural "Shortcut Conflicts"
641 msgstr[0] "Конфликт на бързи клавиши"
642 msgstr[1] "Конфликти на бързи клавиши"
643
644 #: kkeysequencewidget.cpp:171
645 #, kde-format
646 msgid "Shortcut '%1' for action '%2'\n"
647 msgstr "Бърз клавиши \"%1\" за действие \"%2\"\n"
648
649 #: kkeysequencewidget.cpp:176
650 #, kde-format
651 msgctxt "%1 is the number of ambiguous shortcut clashes (hidden)"
652 msgid ""
653 "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcut.\n"
654 "Do you want to assign an empty shortcut to this action?\n"
655 "%3"
656 msgid_plural ""
657 "The \"%2\" shortcut is ambiguous with the following shortcuts.\n"
658 "Do you want to assign an empty shortcut to these actions?\n"
659 "%3"
660 msgstr[0] ""
661 "Клавишната комбинация \"%2\" съвпада със следната клавишна комбинация.\n"
662 "Искате ли да присвоите празна клавишна комбинация към това действие?\n"
663 "%3"
664 msgstr[1] ""
665 "Клавишната комбинация \"%2 \" съвпада със следните клавишни комбинации.\n"
666 "Искате ли да присвоите празна клавишна комбинация към това действие?\n"
667 "%3"
668
669 #: kkeysequencewidget.cpp:186 kkeysequencewidget.cpp:293
670 #: kkeysequencewidget.cpp:355
671 #, kde-format
672 msgctxt "@action:button"
673 msgid "Reassign"
674 msgstr "Преназначаване"
675
676 #: kkeysequencewidget.cpp:191
677 #, kde-format
678 msgctxt "@title:window"
679 msgid "Shortcut conflict"
680 msgstr "Конфликт с клавишна комбинация"
681
682 #: kkeysequencewidget.cpp:193
683 #, kde-format
684 msgid ""
685 "<qt>The '%1' key combination is already used by the <b>%2</b> action."
686 "<br>Please select a different one.</qt>"
687 msgstr ""
688 "<qt>Клавишната комбинация \"%1\" вече е зададена за действието <b>%2</b>."
689 "<br>Моля, изберете друга.</qt>"
690
691 #: kkeysequencewidget.cpp:273
692 #, kde-format
693 msgid "Shortcut '%1' in Application '%2' for action '%3'\n"
694 msgstr "Клавишна комбинация \"%1\" в приложението %2 за действие %3\n"
695
696 #: kkeysequencewidget.cpp:282
697 #, kde-format
698 msgctxt ""
699 "%1 is the number of conflicts (hidden), %2 is the key sequence of the "
700 "shortcut that is problematic"
701 msgid "The shortcut '%2' conflicts with the following key combination:\n"
702 msgid_plural ""
703 "The shortcut '%2' conflicts with the following key combinations:\n"
704 msgstr[0] ""
705 "Клавишната комбинация \"%2\"е в конфликт със следната комбинация от "
706 "клавиши:\n"
707 msgstr[1] ""
708 "Клавишната комбинация \"%2\" е в конфликт със следните комбинации от "
709 "клавиши:\n"
710
711 #: kkeysequencewidget.cpp:289
712 #, kde-format
713 msgctxt "%1 is the number of shortcuts with which there is a conflict"
714 msgid "Conflict with Registered Global Shortcut"
715 msgid_plural "Conflict with Registered Global Shortcuts"
716 msgstr[0] "Конфликт с глобална клавишна комбинация"
717 msgstr[1] "Конфликт с глобални клавишни комбинации"
718
719 #: kkeysequencewidget.cpp:302
720 #, kde-format
721 msgid "Reserved Shortcut"
722 msgstr "Запазен бърз клавиш"
723
724 #: kkeysequencewidget.cpp:304
725 #, kde-format
726 msgid ""
727 "The F12 key is reserved on Windows, so cannot be used for a global "
728 "shortcut.\n"
729 "Please choose another one."
730 msgstr ""
731 "Клавишът F12 е запазен за Прозорци, така че не може да се използва за "
732 "глобална клавишна комбинация.\n"
733 "Моля, изберете друг."
734
735 #: kkeysequencewidget.cpp:347
736 #, kde-format
737 msgctxt "@title:window"
738 msgid "Conflict with Standard Application Shortcut"
739 msgstr "Конфликт със стандартна клавишна комбинация на приложението"
740
741 #: kkeysequencewidget.cpp:349
742 #, kde-format
743 msgid ""
744 "The '%1' key combination is also used for the standard action \"%2\" that "
745 "some applications use.\n"
746 "Do you really want to use it as a global shortcut as well?"
747 msgstr ""
748 "Клавишната комбинация \"%1\" вече е зададена за действието \"%2\".\n"
749 "Искате ли да я използвате и като глобален бърз клавиш."
750
751 #: kkeysequencewidget.cpp:393
752 #, kde-format
753 msgctxt "What the user inputs now will be taken as the new shortcut"
754 msgid "Input"
755 msgstr "Въведени данни"
756
757 #: kkeysequencewidget.cpp:395 kshortcuteditwidget.cpp:51
758 #, kde-format
759 msgctxt "No shortcut defined"
760 msgid "None"
761 msgstr "Без"
762
763 #: klicensedialog_p.cpp:33
764 #, kde-format
765 msgctxt "@title:window"
766 msgid "License Agreement"
767 msgstr "Лицензионно споразумение"
768
769 #: kmainwindow.cpp:272
770 #, kde-format
771 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
772 msgid "Your names"
773 msgstr "Ясен Праматаров,Радостин Раднев,Златко Попов"
774
775 #: kmainwindow.cpp:273
776 #, kde-format
777 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
778 msgid "Your emails"
779 msgstr "[email protected],[email protected],[email protected]"
780
781 #: kmenumenuhandler_p.cpp:37
782 #, kde-format
783 msgid "Add to Toolbar"
784 msgstr "Добавяне в лентата с инструменти"
785
786 #: kmenumenuhandler_p.cpp:223
787 #, kde-format
788 msgctxt "@action:inmenu"
789 msgid "Configure Shortcut..."
790 msgstr "Конфигуриране на клавишна комбинация..."
791
792 #: kshortcuteditwidget.cpp:55
793 #, kde-format
794 msgctxt "@option:radio"
795 msgid "Default:"
796 msgstr "По подразбиране:"
797
798 #: kshortcuteditwidget.cpp:62
799 #, kde-format
800 msgctxt "@option:radio"
801 msgid "Custom:"
802 msgstr "Персонализиран:"
803
804 #: kshortcutschemeseditor.cpp:32
805 #, kde-format
806 msgctxt "@title:group"
807 msgid "Shortcut Schemes"
808 msgstr "Схеми за клавишна комбинация"
809
810 #: kshortcutschemeseditor.cpp:37
811 #, kde-format
812 msgid "Current scheme:"
813 msgstr "Текуща схема:"
814
815 #: kshortcutschemeseditor.cpp:47
816 #, kde-format
817 msgctxt "@action:button"
818 msgid "New..."
819 msgstr "Нова..."
820
821 #: kshortcutschemeseditor.cpp:50
822 #, kde-format
823 msgctxt "@action:button"
824 msgid "Delete"
825 msgstr "Изтриване"
826
827 #: kshortcutschemeseditor.cpp:53
828 #, kde-format
829 msgctxt "@action:button"
830 msgid "More Actions"
831 msgstr "Допълнителни действия"
832
833 #: kshortcutschemeseditor.cpp:58
834 #, kde-format
835 msgctxt "@action:inmenu"
836 msgid "Save shortcuts to scheme"
837 msgstr "Запазване на клавишните комбинации в схемата"
838
839 #: kshortcutschemeseditor.cpp:62
840 #, kde-format
841 msgctxt "@action:inmenu"
842 msgid "Export Scheme..."
843 msgstr "Схема за експортиране..."
844
845 #: kshortcutschemeseditor.cpp:66
846 #, kde-format
847 msgctxt "@action:inmenu"
848 msgid "Import Scheme..."
849 msgstr "Схема за импортиране..."
850
851 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
852 #, kde-format
853 msgctxt "@title:window"
854 msgid "Name for New Scheme"
855 msgstr "Име за нова схема"
856
857 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
858 #, kde-format
859 msgid "Name for new scheme:"
860 msgstr "Име на новата схема:"
861
862 #: kshortcutschemeseditor.cpp:115
863 #, kde-format
864 msgid "New Scheme"
865 msgstr "Нова схема"
866
867 #: kshortcutschemeseditor.cpp:121
868 #, kde-format
869 msgid "A scheme with this name already exists."
870 msgstr "Има схема с това име."
871
872 #: kshortcutschemeseditor.cpp:151
873 #, kde-format
874 msgid ""
875 "Do you really want to delete the scheme %1?\n"
876 "Note that this will not remove any system wide shortcut schemes."
877 msgstr ""
878 "Искате ли да изтриете схема \"%1\"?\n"
879 "Имайте предвид, че това няма да премахне другите от компютъра."
880
881 #: kshortcutschemeseditor.cpp:187
882 #, kde-format
883 msgctxt "@title:window"
884 msgid "Export Shortcuts"
885 msgstr "Експортиране на клавишни комбинации"
886
887 #: kshortcutschemeseditor.cpp:187 kshortcutschemeseditor.cpp:198
888 #, kde-format
889 msgid "Shortcuts (*.shortcuts)"
890 msgstr "Клавишни комбинации (* .shortcuts)"
891
892 #: kshortcutschemeseditor.cpp:198
893 #, kde-format
894 msgctxt "@title:window"
895 msgid "Import Shortcuts"
896 msgstr "Импортиране на клавишни комбинации"
897
898 #: kshortcutschemeseditor.cpp:209
899 #, kde-format
900 msgid "Shortcut scheme successfully saved."
901 msgstr "Схемата за клавишна комбинация е успешно запазена."
902
903 #: kshortcutschemeseditor.cpp:212
904 #, kde-format
905 msgid "Error saving the shortcut scheme."
906 msgstr "Грешка при запазването на схемата за клавишна комбинация."
907
908 #: kshortcutsdialog.cpp:70
909 #, kde-format
910 msgid ""
911 "The current shortcut scheme is modified. Save before switching to the new "
912 "one?"
913 msgstr ""
914 "Текущата схема за клавишна комбинация е променена. Запазване, преди да "
915 "преминете към нова?"
916
917 #: kshortcutsdialog.cpp:124
918 #, kde-format
919 msgid "Manage &Schemes"
920 msgstr "Управление на &схеми"
921
922 #: kshortcutsdialog.cpp:149
923 #, kde-format
924 msgctxt "@title:window"
925 msgid "Configure Keyboard Shortcuts"
926 msgstr "Конфигуриране на клавишни комбинации"
927
928 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (KTreeWidgetSearchLineWidget, searchFilter)
929 #: kshortcutsdialog.ui:16
930 #, kde-format
931 msgid ""
932 "Search interactively for shortcut names (e.g. Copy) or combination of keys "
933 "(e.g. Ctrl+C) by typing them here."
934 msgstr ""
935 "Търсете имената на бързи клавиши или клавишни комбинации, като напишете "
936 "това, което търсите (копиране, Ctlr+C)."
937
938 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QTreeWidget, list)
939 #: kshortcutsdialog.ui:23
940 #, kde-format
941 msgid ""
942 "Here you can see a list of key bindings, i.e. associations between actions "
943 "(e.g. 'Copy') shown in the left column and keys or combination of keys (e.g. "
944 "Ctrl+V) shown in the right column."
945 msgstr ""
946 "От тук може да настроите клавишните комбинации за определен тип операции "
947 "(действия). Например операцията \"Копиране\" се извиква с клавишната "
948 "комбинация Ctrl+V."
949
950 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
951 #: kshortcutsdialog.ui:33
952 #, kde-format
953 msgid "Action"
954 msgstr "Операция"
955
956 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
957 #: kshortcutsdialog.ui:38
958 #, kde-format
959 msgid "Shortcut"
960 msgstr "Основна"
961
962 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
963 #: kshortcutsdialog.ui:43
964 #, kde-format
965 msgid "Alternate"
966 msgstr "Алтернативна"
967
968 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
969 #: kshortcutsdialog.ui:48
970 #, kde-format
971 msgid "Global"
972 msgstr "Глобална"
973
974 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
975 #: kshortcutsdialog.ui:53
976 #, kde-format
977 msgid "Global Alternate"
978 msgstr "Глобална алтернативна"
979
980 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
981 #: kshortcutsdialog.ui:58
982 #, kde-format
983 msgid "Mouse Button Gesture"
984 msgstr "Жест с бутон на мишката"
985
986 #. i18n: ectx: property (text), widget (QTreeWidget, list)
987 #: kshortcutsdialog.ui:63
988 #, kde-format
989 msgid "Mouse Shape Gesture"
990 msgstr "Жест с движение на мишката"
991
992 #: kshortcutseditor.cpp:536
993 #, kde-format
994 msgctxt "header for an applications shortcut list"
995 msgid "Shortcuts for %1"
996 msgstr "Бързи клавиши за %1"
997
998 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, priLabel)
999 #: kshortcutseditor.cpp:556 kshortcutwidget.ui:22
1000 #, kde-format
1001 msgid "Main:"
1002 msgstr "Главна:"
1003
1004 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, altLabel)
1005 #: kshortcutseditor.cpp:557 kshortcutwidget.ui:52
1006 #, kde-format
1007 msgid "Alternate:"
1008 msgstr "Алтернативна:"
1009
1010 #: kshortcutseditor.cpp:558
1011 #, kde-format
1012 msgid "Global:"
1013 msgstr "Глобална:"
1014
1015 #: kshortcutseditor.cpp:559
1016 #, kde-format
1017 msgid "Global alternate:"
1018 msgstr "Глобално алтернативна:"
1019
1020 #: kshortcutseditor.cpp:575
1021 #, kde-format
1022 msgid "Action Name"
1023 msgstr "Операция"
1024
1025 #: kshortcutseditor.cpp:579
1026 #, kde-format
1027 msgid "Shortcuts"
1028 msgstr "Бързи клавиши"
1029
1030 #: kshortcutseditor.cpp:583
1031 #, kde-format
1032 msgid "Description"
1033 msgstr "Описание"
1034
1035 #: kshortcutseditoritem.cpp:35
1036 #, kde-format
1037 msgctxt "@item:intable Action name in shortcuts configuration"
1038 msgid "%1"
1039 msgstr "%1"
1040
1041 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:137
1042 #, kde-format
1043 msgctxt "@title:window"
1044 msgid "Configure Language"
1045 msgstr "Конфигуриране на език"
1046
1047 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:141
1048 #, kde-format
1049 msgid "Please choose the language which should be used for this application:"
1050 msgstr "Моля, изберете език за тази програма:"
1051
1052 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:168
1053 #, kde-format
1054 msgctxt "@action:button"
1055 msgid "Add Fallback Language"
1056 msgstr "Добавяне на резервен език"
1057
1058 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:169
1059 #, kde-format
1060 msgctxt "@info:tooltip"
1061 msgid ""
1062 "Adds one more language which will be used if other translations do not "
1063 "contain a proper translation."
1064 msgstr ""
1065 "Добавя още един език, който ще се използва, ако другите преводи не съдържат "
1066 "подходящ превод."
1067
1068 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:261 kswitchlanguagedialog_p.cpp:282
1069 #, kde-format
1070 msgid ""
1071 "The language for this application has been changed. The change will take "
1072 "effect the next time the application is started."
1073 msgstr ""
1074 "Езикът е променен. Промените ще активират при следващото стартиране на "
1075 "програмата."
1076
1077 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:262
1078 #, kde-format
1079 msgctxt "@title:window"
1080 msgid "Application Language Changed"
1081 msgstr "Езикът на приложението е променен"
1082
1083 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:283
1084 #, kde-format
1085 msgid "Application Language Changed"
1086 msgstr "Езикът на програмата е променен"
1087
1088 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:370
1089 #, kde-format
1090 msgid "Primary language:"
1091 msgstr "Първи език:"
1092
1093 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:370
1094 #, kde-format
1095 msgid "Fallback language:"
1096 msgstr "Език по подразбиране:"
1097
1098 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:385
1099 #, kde-format
1100 msgctxt "@action:button"
1101 msgid "Remove"
1102 msgstr "Премахване"
1103
1104 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:391
1105 #, kde-format
1106 msgctxt "@info:tooltip"
1107 msgid ""
1108 "This is the main application language which will be used first, before any "
1109 "other languages."
1110 msgstr ""
1111 "Това е основният език на приложението, който ще се използва преди другите "
1112 "езици."
1113
1114 #: kswitchlanguagedialog_p.cpp:392
1115 #, kde-format
1116 msgctxt "@info:tooltip"
1117 msgid ""
1118 "This is the language which will be used if any previous languages do not "
1119 "contain a proper translation."
1120 msgstr ""
1121 "Това е езикът, който ще се използва, ако някой от предишните езици не "
1122 "съдържа подходящ превод."
1123
1124 #: ktoolbar.cpp:297 ktoolbar.cpp:304
1125 #, kde-format
1126 msgctxt "@title:menu"
1127 msgid "Toolbar Settings"
1128 msgstr "Настройки на инструментите"
1129
1130 #: ktoolbar.cpp:299
1131 #, kde-format
1132 msgctxt "@title:menu"
1133 msgid "Show Text"
1134 msgstr "Показване на текст"
1135
1136 #: ktoolbar.cpp:306
1137 #, kde-format
1138 msgctxt "Toolbar orientation"
1139 msgid "Orientation"
1140 msgstr "Ориентация"
1141
1142 #: ktoolbar.cpp:308
1143 #, kde-format
1144 msgctxt "toolbar position string"
1145 msgid "Top"
1146 msgstr "Горе"
1147
1148 #: ktoolbar.cpp:312
1149 #, kde-format
1150 msgctxt "toolbar position string"
1151 msgid "Left"
1152 msgstr "Ляво"
1153
1154 #: ktoolbar.cpp:315
1155 #, kde-format
1156 msgctxt "toolbar position string"
1157 msgid "Right"
1158 msgstr "Дясно"
1159
1160 #: ktoolbar.cpp:318
1161 #, kde-format
1162 msgctxt "toolbar position string"
1163 msgid "Bottom"
1164 msgstr "Долу"
1165
1166 #: ktoolbar.cpp:329
1167 #, kde-format
1168 msgid "Text Position"
1169 msgstr "Позиция на текста"
1170
1171 #: ktoolbar.cpp:331
1172 #, kde-format
1173 msgctxt "@item:inmenu"
1174 msgid "Icons Only"
1175 msgstr "Само икони"
1176
1177 #: ktoolbar.cpp:334
1178 #, kde-format
1179 msgctxt "@item:inmenu"
1180 msgid "Text Only"
1181 msgstr "Само текст"
1182
1183 #: ktoolbar.cpp:337
1184 #, kde-format
1185 msgctxt "@item:inmenu"
1186 msgid "Text Alongside Icons"
1187 msgstr "Текст до икони"
1188
1189 #: ktoolbar.cpp:340
1190 #, kde-format
1191 msgctxt "@item:inmenu"
1192 msgid "Text Under Icons"
1193 msgstr "Текст под икони"
1194
1195 #: ktoolbar.cpp:351
1196 #, kde-format
1197 msgid "Icon Size"
1198 msgstr "Размер на иконите"
1199
1200 #: ktoolbar.cpp:353
1201 #, kde-format
1202 msgctxt "@item:inmenu Icon size"
1203 msgid "Default"
1204 msgstr "Стандартни"
1205
1206 #: ktoolbar.cpp:373 ktoolbar.cpp:397
1207 #, kde-format
1208 msgid "Small (%1x%2)"
1209 msgstr "Малки (%1x%2)"
1210
1211 #: ktoolbar.cpp:375 ktoolbar.cpp:399
1212 #, kde-format
1213 msgid "Medium (%1x%2)"
1214 msgstr "Средни (%1x%2)"
1215
1216 #: ktoolbar.cpp:377 ktoolbar.cpp:401
1217 #, kde-format
1218 msgid "Large (%1x%2)"
1219 msgstr "Големи (%1x%2)"
1220
1221 #: ktoolbar.cpp:379 ktoolbar.cpp:403
1222 #, kde-format
1223 msgid "Huge (%1x%2)"
1224 msgstr "Огромни (%1x%2)"
1225
1226 #: ktoolbar.cpp:429
1227 #, kde-format
1228 msgid "Lock Toolbar Positions"
1229 msgstr "Заключване на лентите с инструменти"
1230
1231 #: ktoolbarhandler.cpp:93
1232 #, kde-format
1233 msgid "Toolbars Shown"
1234 msgstr "Видими ленти с инструменти"
1235
1236 #: ktooltiphelper.cpp:215
1237 #, kde-format
1238 msgctxt ""
1239 "@info:tooltip %1 is the tooltip of an action, %2 is its keyboard shorcut"
1240 msgid "%1 (%2)"
1241 msgstr "%1 (%2)"
1242
1243 #. i18n: Pressing Shift will show a longer message with contextual info
1244 #. about the thing the tooltip was invoked for. If there is no good way to translate
1245 #. the message, translating "Press Shift to learn more." would also mostly fit what
1246 #. is supposed to be expressed here.
1247 #: ktooltiphelper.cpp:281
1248 #, kde-format
1249 msgctxt "@info:tooltip"
1250 msgid ""
1251 "<small><font color=\"%1\">Press <b>Shift</b> for more Info.</font></small>"
1252 msgstr ""
1253 "<small><font color=\"%1\">Натиснете <b>Shift</b> за повече информация.</"
1254 "font></small>"
1255
1256 #. i18n: The 'Press Shift for more' message is added to tooltips that have an
1257 #. available whatsthis help message. Pressing Shift will show this more exhaustive message.
1258 #. It is particularly important to keep this translation short because:
1259 #. 1. A longer translation will increase the size of *every* tooltip that gets this hint
1260 #. added e.g. a two word tooltip followed by a four word hint.
1261 #. 2. The purpose of this hint is so we can keep the tooltip shorter than it would have to
1262 #. be if we couldn't refer to the message that appears when pressing Shift.
1263 #.
1264 #. %1 can be any tooltip. <br/> produces a linebreak. The other things between < and > are
1265 #. styling information. The word "more" refers to "information".
1266 #: ktooltiphelper.cpp:295
1267 #, kde-format
1268 msgctxt "@info:tooltip keep short"
1269 msgid ""
1270 "%1<br/><small><font color=\"%2\">Press <b>Shift</b> for more.</font></small>"
1271 msgstr ""
1272 "%1<br/><small><font color=\"%2\">Натиснете <b>Shift</b> за още.</font></"
1273 "small>"
1274
1275 #: kundoactions.cpp:30
1276 #, kde-format
1277 msgid "Redo"
1278 msgstr "Възстановяване"
1279
1280 #: kundoactions.cpp:49
1281 #, kde-format
1282 msgid "Undo"
1283 msgstr "Отмяна"
1284
1285 #: kxmlguibuilder.cpp:182 kxmlguibuilder.cpp:361
1286 #, kde-format
1287 msgid "No text"
1288 msgstr "Няма текст"
1289
1290 #: kxmlguiwindow.cpp:190
1291 #, kde-format
1292 msgid "Find Action…"
1293 msgstr "Намиране на действие…"
1294
1295 #: kxmlguiwindow.cpp:528
1296 #, kde-format
1297 msgid ""
1298 "There are two actions (%1, %2) that want to use the same shortcut (%3). This "
1299 "is most probably a bug. Please report it in <a href='https://bugs.kde."
1300 "org'>bugs.kde.org</a>"
1301 msgstr ""
1302 "Има две действия (%1, %2), които искат да използват една и съща клавишна "
1303 "комбинация (%3). Това най-вероятно е грешка. Моля, докладвайте за това в <a "
1304 "href='https://bugs.kde.org '> bugs.kde.org </a>"
1305
1306 #: kxmlguiwindow.cpp:533
1307 #, kde-format
1308 msgid "Ambiguous Shortcuts"
1309 msgstr "Съвпадащи клавишни комбинации"
1310
1311 #. i18n: ectx: Menu (file)
1312 #: ui_standards.rc:5
1313 #, kde-format
1314 msgid "&File"
1315 msgstr "&Файл"
1316
1317 #. i18n: ectx: Menu (game)
1318 #: ui_standards.rc:34
1319 #, kde-format
1320 msgid "&Game"
1321 msgstr "&Игра"
1322
1323 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1324 #: ui_standards.rc:61
1325 #, kde-format
1326 msgid "&Edit"
1327 msgstr "&Редактиране"
1328
1329 #. i18n: ectx: Menu (move)
1330 #: ui_standards.rc:84
1331 #, kde-format
1332 msgctxt "@title:menu Game move"
1333 msgid "&Move"
1334 msgstr "&Преместване"
1335
1336 #. i18n: ectx: Menu (view)
1337 #: ui_standards.rc:102
1338 #, kde-format
1339 msgid "&View"
1340 msgstr "Пре&глед"
1341
1342 #. i18n: ectx: Menu (go)
1343 #: ui_standards.rc:122
1344 #, kde-format
1345 msgid "&Go"
1346 msgstr "Навига&ция"
1347
1348 #. i18n: ectx: Menu (bookmarks)
1349 #: ui_standards.rc:143
1350 #, kde-format
1351 msgid "&Bookmarks"
1352 msgstr "&Отметки"
1353
1354 #. i18n: ectx: Menu (tools)
1355 #: ui_standards.rc:149
1356 #, kde-format
1357 msgid "&Tools"
1358 msgstr "&Инструменти"
1359
1360 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1361 #: ui_standards.rc:153
1362 #, kde-format
1363 msgid "&Settings"
1364 msgstr "&Настройки"
1365
1366 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1367 #: ui_standards.rc:198
1368 #, kde-format
1369 msgid "Main Toolbar"
1370 msgstr "Главна лента с инструменти"