Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/kde-cli-tools/kioclient.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1653207 - (show annotations) (download)
Mon Jun 5 02:13:39 2023 UTC (5 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 10440 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Copyright (C) YEAR This_file_is_part_of_KDE
2 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3 #
4 # Yasen Pramatarov <[email protected]>, 2009, 2011, 2013.
5 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: kioclient\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-06-05 01:59+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2022-05-20 19:07+0200\n"
12 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
14 "Language: bg\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Lokalize 22.04.0\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21 #, kde-format
22 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
23 msgid "Your names"
24 msgstr "Your names"
25
26 #, kde-format
27 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
28 msgid "Your emails"
29 msgstr "Your emails"
30
31 #: kioclient.cpp:55
32 #, kde-format
33 msgid ""
34 "\n"
35 "Syntax:\n"
36 msgstr ""
37 "\n"
38 "Синтаксис:\n"
39
40 #: kioclient.cpp:57
41 #, kde-format
42 msgctxt "The argument is the command \"kioclient openProperties\""
43 msgid ""
44 " %1 'url'\n"
45 " # Opens a properties dialog of 'url'\n"
46 "\n"
47 msgstr ""
48 " %1 'url'\n"
49 " # Отваря прозорец със свойствата на 'url'\n"
50 "\n"
51
52 #: kioclient.cpp:64
53 #, kde-format
54 msgctxt "The argument is the command \"kioclient exec\""
55 msgid ""
56 " %1 'url' ['mimetype']\n"
57 " # Tries to open the document pointed to by 'url', in the "
58 "application\n"
59 " # associated with it in KDE. You may omit 'mimetype'.\n"
60 " # In that case the mimetype is determined automatically.\n"
61 " # 'url' can be the URL of a document, a *.desktop file,\n"
62 " # or an executable.\n"
63 msgstr ""
64 " %1 'url' ['mimetype']\n"
65 " # Отваря посочения в 'url' документ с приложението,\n"
66 " # с което е асоциирано в KDE. Може да пропуснете 'mimetype'.\n"
67 " # В този случай mimetype се определя \n"
68 " # автоматично. URL може да бъде както и URL на\n"
69 " # документ, така и *.desktop файл.\n"
70 " # 'url' може също да бъде и изпълним файл.\n"
71
72 #: kioclient.cpp:75
73 #, kde-format
74 msgctxt "The argument is the command \"kioclient move\""
75 msgid ""
76 " %1 'src' 'dest'\n"
77 " # Moves the URL 'src' to 'dest'.\n"
78 " # 'src' may be a list of URLs.\n"
79 " # 'dest' may be \"trash:/\" to move the files to the trash.\n"
80 " # The short version 'kioclient mv' is also available.\n"
81 "\n"
82 msgstr ""
83 " %1 'src' 'dest'\n"
84 " # премества URL 'src' в 'dest'.\n"
85 " # 'src' може да е списък с URLs.\n"
86 " # 'dest' може да бъде \"trash:/\" за да преместите файловете в "
87 "кошчето.\n"
88 " # Кратката версия 'kioclient mv' също е налична.\n"
89 "\n"
90
91 #: kioclient.cpp:85
92 #, kde-format
93 msgctxt "The argument is the command \"kioclient download\""
94 msgid ""
95 " %1 ['src']\n"
96 " # Copies the URL 'src' to a user-specified location.\n"
97 " # 'src' may be a list of URLs, if not present then\n"
98 " # a URL will be requested.\n"
99 "\n"
100 msgstr ""
101 " %1 ['src']\n"
102 " # Копира URL 'src' до зададено от потребителя местоположение'.\n"
103 " # 'src' може да е списък с URL адреси. Ако не е посочен URL, \n"
104 " # ще бъдете запитан за него.\n"
105 "\n"
106
107 #: kioclient.cpp:94
108 #, kde-format
109 msgctxt "The argument is the command \"kioclient copy\""
110 msgid ""
111 " %1 'src' 'dest'\n"
112 " # Copies the URL 'src' to 'dest'.\n"
113 " # 'src' may be a list of URLs.\n"
114 " # The short version 'kioclient cp' is also available.\n"
115 "\n"
116 msgstr ""
117 " %1 'src' 'dest'\n"
118 " # Копира URL адреса 'src' в 'dest'.\n"
119 " # 'src' може да е списък с URL адреси.\n"
120
121 #: kioclient.cpp:103
122 #, kde-format
123 msgctxt "The argument is the command \"kioclient cat\""
124 msgid ""
125 " %1 'url'\n"
126 " # Prints the contents of the file 'url' to the standard output\n"
127 "\n"
128 msgstr ""
129 " %1 'url'\n"
130 " # Извежда съдържанието на директорията 'url' към stdout\n"
131 "\n"
132
133 #: kioclient.cpp:110
134 #, kde-format
135 msgctxt "The argument is the command \"kioclient ls\""
136 msgid ""
137 " %1 'url'\n"
138 " # Lists the contents of the directory 'url' to stdout\n"
139 "\n"
140 msgstr ""
141 " %1 'url'\n"
142 " # Показва съдържанието на директорията 'url' към stdout\n"
143 "\n"
144
145 #: kioclient.cpp:117
146 #, kde-format
147 msgctxt "The argument is the command \"kioclient remove\""
148 msgid ""
149 " %1 'url'\n"
150 " # Removes the URL\n"
151 " # 'url' may be a list of URLs.\n"
152 " # The short version 'kioclient rm' is also available.\n"
153 "\n"
154 msgstr ""
155 " %1 'url'\n"
156 " # Премахва URL адреса\n"
157 " # 'url' може да е списък с URL адреси.\n"
158 " # Кратката версия 'kioclient rm' също е налична.\n"
159 "\n"
160
161 #: kioclient.cpp:126
162 #, kde-format
163 msgctxt "The argument is the command \"kioclient stat\""
164 msgid ""
165 " %1 'url'\n"
166 " # Shows all of the available information for 'url'\n"
167 "\n"
168 msgstr ""
169 " %1 'url'\n"
170 " #Показва цялата налична информация за 'url'\n"
171 "\n"
172
173 #: kioclient.cpp:133
174 #, kde-format
175 msgctxt "The argument is the command \"kioclient appmenu\""
176 msgid ""
177 " %1\n"
178 " # Opens a basic application launcher\n"
179 "\n"
180 msgstr ""
181 " %1\n"
182 " # Отваря стартер на приложения\n"
183 "\n"
184
185 #: kioclient.cpp:139
186 #, kde-format
187 msgid "*** Examples:\n"
188 msgstr "*** Примери:\n"
189
190 #: kioclient.cpp:140
191 #, kde-format
192 msgid ""
193 " kioclient exec file:/home/weis/data/test.html\n"
194 " // Opens the file with the default application associated\n"
195 " // with this MimeType\n"
196 "\n"
197 msgstr ""
198 " kioclient exec file:/home/weis/data/test.html\n"
199 " // Отваря файла със стандартните свързвания\n"
200 "\n"
201
202 #: kioclient.cpp:145
203 #, kde-format
204 msgid ""
205 " kioclient exec ftp://localhost/\n"
206 " // Opens URL with the default handler for ftp:// scheme\n"
207 "\n"
208 msgstr ""
209 " kioclient exec ftp://localhost/\n"
210 " // Отваря URL с приложението по подразбиране за ftp:// "
211 "схемата \n"
212 "\n"
213
214 #: kioclient.cpp:149
215 #, kde-format
216 msgid ""
217 " kioclient exec file:/root/Desktop/emacs.desktop\n"
218 " // Starts emacs\n"
219 "\n"
220 msgstr ""
221 " kioclient exec file:/root/Desktop/emacs.desktop\n"
222 " // Стартира emacs\n"
223 "\n"
224
225 #: kioclient.cpp:153
226 #, kde-format
227 msgid ""
228 " kioclient exec .\n"
229 " // Opens the current directory in the default\n"
230 " // file manager. Very convenient.\n"
231 "\n"
232 msgstr ""
233 " kioclient exec .\n"
234 " // Отваря текущата директория във файловия // "
235 "мениджър по подразбиране. Много удобно\n"
236 "\n"
237
238 #: kioclient.cpp:172
239 #, kde-format
240 msgid "KIO Client"
241 msgstr "Клиент KIO"
242
243 #: kioclient.cpp:173
244 #, kde-format
245 msgid "Command-line tool for network-transparent operations"
246 msgstr "Програма от команден ред за прозрачни мрежови операции"
247
248 #: kioclient.cpp:180
249 #, kde-format
250 msgid "Use message boxes and other native notifications"
251 msgstr "Използване на прозорци за съобщения и други нативни известия"
252
253 #: kioclient.cpp:183
254 #, kde-format
255 msgid ""
256 "Non-interactive use: no message boxes. If you don't want a graphical "
257 "connection, use --platform offscreen"
258 msgstr ""
259 "Неинтерактивна употреба: без прозорци за съобщения. Ако не искате графична "
260 "връзка, използвайте --platform offscreen"
261
262 #: kioclient.cpp:187
263 #, kde-format
264 msgid "Overwrite destination if it exists (for copy and move)"
265 msgstr "Презаписване на назначението, ако съществува (при копиране и местене)"
266
267 #: kioclient.cpp:191
268 #, kde-format
269 msgid "file or URL"
270 msgstr "файл или URL-адрес"
271
272 #: kioclient.cpp:191 kioclient.cpp:193 kioclient.cpp:196 kioclient.cpp:201
273 #, kde-format
274 msgid "urls..."
275 msgstr "urls..."
276
277 #: kioclient.cpp:193 kioclient.cpp:196
278 #, kde-format
279 msgid "Source URL or URLs"
280 msgstr "URL-адрес(и) на източник"
281
282 #: kioclient.cpp:194 kioclient.cpp:197
283 #, kde-format
284 msgid "Destination URL"
285 msgstr "URL-адрес на назначение"
286
287 #: kioclient.cpp:194 kioclient.cpp:197
288 #, kde-format
289 msgid "url"
290 msgstr "url"
291
292 #: kioclient.cpp:199
293 #, kde-format
294 msgid "Show available commands"
295 msgstr "Показване на наличните команди"
296
297 #: kioclient.cpp:200
298 #, kde-format
299 msgid "Command (see --commands)"
300 msgstr "Команда (вж. --commands)"
301
302 #: kioclient.cpp:200
303 #, kde-format
304 msgid "command"
305 msgstr "команда"
306
307 #: kioclient.cpp:201
308 #, kde-format
309 msgid "Arguments for command"
310 msgstr "Аргументи на командата"
311
312 #: kioclient.cpp:225
313 #, kde-format
314 msgctxt "@info:shell"
315 msgid "%1: Syntax error, not enough arguments\n"
316 msgstr "%1: Синтактична грешка. Недостатъчно аргументи\n"
317
318 #: kioclient.cpp:229
319 #, kde-format
320 msgctxt "@info:shell"
321 msgid "%1: Syntax error, too many arguments\n"
322 msgstr "%1: Синтактична грешка. Прекалено много аргументи\n"
323
324 #: kioclient.cpp:434
325 #, kde-format
326 msgid "Destination where to download the files"
327 msgstr "Дестинация за изтеглените файловете"
328
329 #: kioclient.cpp:476
330 #, kde-format
331 msgctxt "@info:shell"
332 msgid "%1: Syntax error, unknown command '%2'\n"
333 msgstr "%1: Синтактична грешка. Непозната команда \"%2\"\n"
334
335 #: kioclient.cpp:492
336 #, kde-format
337 msgctxt "@info:shell"
338 msgid "%1: %2\n"
339 msgstr "%1: %2\n"