Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/drkonqi/drkonqi5.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659709 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Sep 7 02:10:46 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by scripty
File MIME type: text/x-gettext
File size: 62630 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of drkonqi.po to Bulgarian
2 # Bulgarian translation of KDE.
3 # This file is licensed under the GPL.
4 #
5 # $Id$
6 #
7 # Zlatko Popov <[email protected]>, 2006, 2007, 2008.
8 # Yasen Pramatarov <[email protected]>, 2009, 2011, 2013.
9 # Dimitar Popov <[email protected]>, 2011.
10 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022, 2023.
11 msgid ""
12 msgstr ""
13 "Project-Id-Version: drkonqi\n"
14 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
15 "POT-Creation-Date: 2023-09-06 01:55+0000\n"
16 "PO-Revision-Date: 2023-09-06 10:08+0200\n"
17 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
18 "Language-Team: \n"
19 "Language: bg\n"
20 "MIME-Version: 1.0\n"
21 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23 "X-Generator: Lokalize 23.04.3\n"
24 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26 #, kde-format
27 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
28 msgid "Your names"
29 msgstr "Димитър Попов,Радостин Раднев,Ясен Праматаров"
30
31 #, kde-format
32 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
33 msgid "Your emails"
34 msgstr "[email protected],[email protected],[email protected]"
35
36 #: backtracewidget.cpp:57
37 #, kde-format
38 msgctxt "@action:button"
39 msgid "&Reload"
40 msgstr "&Презареждане"
41
42 #: backtracewidget.cpp:60
43 #, kde-format
44 msgctxt "@info:tooltip"
45 msgid ""
46 "Use this button to reload the crash information (backtrace). This is useful "
47 "when you have installed the proper debug symbol packages and you want to "
48 "obtain a better backtrace."
49 msgstr ""
50 "Използвайте този бутон, за да презаредите информацията за срива (обратно "
51 "проследяване). Това е полезно, когато сте инсталирали правилните пакети за "
52 "отстраняване на грешки и искате да получите по-добро обратно проследяване."
53
54 #: backtracewidget.cpp:67
55 #, kde-format
56 msgctxt "@action:button"
57 msgid "&Install Debug Symbols"
58 msgstr "&Инсталирайте символи за отстраняване на грешки"
59
60 #: backtracewidget.cpp:70 qml/DeveloperPage.qml:55
61 #, kde-format
62 msgctxt "@info:tooltip"
63 msgid "Use this button to install the missing debug symbols packages."
64 msgstr ""
65 "Използвайте този бутон, за да инсталирате липсващите пакети за отстраняване "
66 "на грешки."
67
68 #: backtracewidget.cpp:77
69 #, kde-format
70 msgctxt "@info:tooltip"
71 msgid ""
72 "Symbol installation is unavailable because the application was updated or "
73 "uninstalled after it had been started."
74 msgstr ""
75 "Инсталирането на символ не е налично, тъй като приложението е актуализирано "
76 "или деинсталирано, след като е стартиран."
77
78 #: backtracewidget.cpp:85 qml/DeveloperPage.qml:75
79 #, kde-format
80 msgctxt "@info:tooltip"
81 msgid ""
82 "Use this button to copy the crash information (backtrace) to the clipboard."
83 msgstr ""
84 "Използвайте този бутон, за да копирате информацията за срива (обратно "
85 "проследяване) в клипборда."
86
87 #: backtracewidget.cpp:94 qml/DeveloperPage.qml:83
88 #, kde-format
89 msgctxt "@info:tooltip"
90 msgid ""
91 "Use this button to save the crash information (backtrace) to a file. This is "
92 "useful if you want to take a look at it or to report the bug later."
93 msgstr ""
94 "Използвайте този бутон, за да запазите информацията за срива (обратното "
95 "проследяване) във файл. Това е полезно, ако искате да го разгледате или да "
96 "съобщите за грешката по-късно."
97
98 #: backtracewidget.cpp:115
99 #, kde-format
100 msgid ""
101 "<h2>What is a \"backtrace\" ?</h2><p>A backtrace basically describes what "
102 "was happening inside the application when it crashed, so the developers may "
103 "track down where the mess started. They may look meaningless to you, but "
104 "they might actually contain a wealth of useful information.<br />Backtraces "
105 "are commonly used during interactive and post-mortem debugging.</p>"
106 msgstr ""
107 "<h2> Какво е\"обратно проследяване\"? </h2><p>Обратното проследяване описва "
108 "основно, какво се случва в приложението, когато се срине, така че "
109 "разработчиците да могат да проследят откъде е започнала грешката. Може да ви "
110 "изглеждат безсмислени, но те всъщност могат да съдържат богата и полезна "
111 "информация.<br />Обратни проследяване често се използва по време на "
112 "интерактивно и след срив отстраняване на грешки.</p>"
113
114 #: backtracewidget.cpp:135
115 #, kde-format
116 msgctxt "@info:status"
117 msgid "Loading..."
118 msgstr "Зареждане..."
119
120 #: backtracewidget.cpp:138
121 #, kde-format
122 msgctxt "@info:status"
123 msgid "Generating backtrace... (this may take some time)"
124 msgstr "Зареждане на данни за срива... (може да отнеме време)"
125
126 #: backtracewidget.cpp:189
127 #, kde-format
128 msgctxt "@info"
129 msgid ""
130 "Another debugger is currently debugging the same application. The crash "
131 "information could not be fetched."
132 msgstr ""
133 "Понастоящем друга програма за отстраняване на грешки обработва същото "
134 "приложение. Информацията за срива не може да бъде извлечена."
135
136 #: backtracewidget.cpp:193
137 #, kde-format
138 msgctxt "@info:status"
139 msgid "The crash information could not be fetched."
140 msgstr "Данните за срива не могат да бъдат получени."
141
142 #: backtracewidget.cpp:196
143 #, kde-kuit-format
144 msgctxt "@info/rich"
145 msgid ""
146 "Another debugging process is attached to the crashed application. Therefore, "
147 "the DrKonqi debugger cannot fetch the backtrace. Please close the other "
148 "debugger and click <interface>Reload</interface>."
149 msgstr ""
150 "Друг процес за отстраняване на грешки е прикачен към сриналото се "
151 "приложение. В този случай DrKonqi не може да извлече обратното проследяване. "
152 "Моля, затворете другата програма и щракнете върху <interface> Презареждане </"
153 "interface>."
154
155 #: backtracewidget.cpp:241 qml/RatingItem.qml:43
156 #, kde-format
157 msgctxt "@info"
158 msgid "The generated crash information is useful"
159 msgstr "Тези данни за срива са използваеми"
160
161 #: backtracewidget.cpp:244 qml/RatingItem.qml:45
162 #, kde-format
163 msgctxt "@info"
164 msgid "The generated crash information may be useful"
165 msgstr "Тези данни за срива може да са използваеми"
166
167 #: backtracewidget.cpp:247 qml/RatingItem.qml:47
168 #, kde-format
169 msgctxt "@info"
170 msgid "The generated crash information is probably not useful"
171 msgstr "Тези данни за срива може би не са използваеми"
172
173 #: backtracewidget.cpp:250 qml/RatingItem.qml:49
174 #, kde-format
175 msgctxt "@info"
176 msgid "The generated crash information is not useful"
177 msgstr "Тези данни за срива не са използваеми"
178
179 #: backtracewidget.cpp:255
180 #, kde-format
181 msgctxt "@info"
182 msgid ""
183 "The rating of this crash information is invalid. This is a bug in DrKonqi "
184 "itself."
185 msgstr ""
186 "Оценката на тази информация за срива е невалидна. Това е грешка в DrKonqi."
187
188 #: backtracewidget.cpp:267
189 #, kde-kuit-format
190 msgctxt "@info/rich"
191 msgid ""
192 "You can click the <interface>Install Debug Symbols</interface> button in "
193 "order to automatically install the missing debugging information packages. "
194 "If this method does not work: please read <link url='%1'>How to create "
195 "useful crash reports</link> to learn how to get a useful backtrace; install "
196 "the needed packages (<link url='%2'>list of files</link>) and click the "
197 "<interface>Reload</interface> button."
198 msgstr ""
199 "Можете да щракнете върху бутона <interface> Инсталиране на символи за "
200 "отстраняване на грешки </interface> за автоматично инсталиране на липсващите "
201 "пакети за отстраняване на грешки. Ако този метод не работи: моля, прочетете "
202 "<link url='%1'> Как да създавате полезни доклади за сривове </link>, за да "
203 "научите, как да получите полезно обратно проследяване; Инсталиране на "
204 "необходимите пакети (<link url='%2'> списък с файлове </link>) и щракнете "
205 "върху бутон <interface> Презареждане </interface>."
206
207 #: backtracewidget.cpp:285
208 #, kde-kuit-format
209 msgctxt "@info/rich"
210 msgid ""
211 "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
212 "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages (<link "
213 "url='%2'>list of files</link>) and click the <interface>Reload</interface> "
214 "button."
215 msgstr ""
216 "Моля, прочетете <link url='%1'> Как да създавате полезни доклади за сривове "
217 "</link> , за да научите, как да получите полезни данни за обратно "
218 "проследяване; инсталирайте необходимите пакети (<link url='%2'>списък с "
219 "файлове </link>) и щракнете върху бутон <interface> Презареждане </"
220 "interface>."
221
222 #: backtracewidget.cpp:301
223 #, kde-format
224 msgctxt "@info:status"
225 msgid "The debugger has quit unexpectedly."
226 msgstr "Програмата за откриване на грешки се затвори неочаквано."
227
228 #: backtracewidget.cpp:303 backtracewidget.cpp:319 qml/DeveloperPage.qml:201
229 #: qml/DeveloperPage.qml:205
230 #, kde-format
231 msgctxt "@info:status"
232 msgid "The crash information could not be generated."
233 msgstr "Информацията за срива не можа да бъде генерирана."
234
235 #: backtracewidget.cpp:307 qml/DeveloperPage.qml:202
236 #, kde-kuit-format
237 msgctxt "@info/rich"
238 msgid ""
239 "You could try to regenerate the backtrace by clicking the <interface>Reload</"
240 "interface> button."
241 msgstr ""
242 "Можете да опитате да регенерирате обратното проследяване, като щракнете "
243 "върху бутон <interface> Презареждане </interface>."
244
245 #: backtracewidget.cpp:316
246 #, kde-format
247 msgctxt "@info:status"
248 msgid ""
249 "<strong>The debugger application is missing or could not be launched.</"
250 "strong>"
251 msgstr ""
252 "<strong> Приложението за отстраняване на грешки липсва или не може да бъде "
253 "стартирано. </силен>"
254
255 #: backtracewidget.cpp:322
256 #, kde-kuit-format
257 msgctxt "@info/rich"
258 msgid ""
259 "<strong>You need to first install the debugger application (%1) then click "
260 "the <interface>Reload</interface> button.</strong>"
261 msgstr ""
262 "<strong> Първо трябва да инсталирате приложението за отстраняване на грешки "
263 "(%1), след което щракнете бутона <interface> Презареждане </interface>. </"
264 "strong>"
265
266 #: backtracewidget.cpp:378 qml/DeveloperPage.qml:103
267 #, kde-format
268 msgctxt "@title:window"
269 msgid "Error during the installation of debug symbols"
270 msgstr "Грешка по време на инсталирането на символи за отстраняване на грешки"
271
272 #. i18nc here because that'd close the html tag but we need to append an unordered list of paths
273 #: backtracewidget.cpp:409 qml/DeveloperPage.qml:229
274 #, kde-format
275 msgid ""
276 "The packages containing debug information for the following application and "
277 "libraries are missing:"
278 msgstr ""
279 "Пакетите, съдържащи информация за отстраняване на грешки за следното "
280 "приложение или библиотеки липсват:"
281
282 #: backtracewidget.cpp:418
283 #, kde-format
284 msgctxt "messagebox title"
285 msgid "Missing debug information packages"
286 msgstr "Липсващи информационни пакети за отстраняване на грешки"
287
288 #: bugzillaintegration/reportinterface.cpp:190
289 #, kde-kuit-format
290 msgctxt "@info/plain"
291 msgid ""
292 "<placeholder>In detail, tell us what you were doing when the application "
293 "crashed.</placeholder>"
294 msgstr ""
295 "<placeholder> По-подробно, кажете ни какво сте правили, когато приложението "
296 "се срина. </placeholder>"
297
298 #: coredump/gui/DetailsLoader.cpp:30
299 #, kde-format
300 msgctxt "@info"
301 msgid "Subprocess exited with error: %1"
302 msgstr "Подпроцесът приключи с грешка: %1"
303
304 #: coredump/gui/DetailsLoader.cpp:34
305 #, kde-format
306 msgctxt "@info"
307 msgid "Subprocess crashed. Check your installation."
308 msgstr "Подпроцесът се срина. Проверете инсталацията."
309
310 #: coredump/gui/main.cpp:30
311 #, kde-format
312 msgctxt "@title CLI title"
313 msgid "Crashed Processes Viewer"
314 msgstr "Преглед на сринали се процеси"
315
316 #: coredump/gui/main.cpp:32
317 #, kde-format
318 msgctxt "@info program description"
319 msgid "Offers detailed view of past crashes"
320 msgstr "Предоставя подробен изглед от минали сривове"
321
322 #: coredump/gui/main.cpp:34
323 #, kde-format
324 msgid "(C) 2020-2022, The DrKonqi Authors"
325 msgstr "(C) 2020-2022, The DrKonqi Authors"
326
327 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:19
328 msgctxt "@title"
329 msgid "Details"
330 msgstr "Подробности"
331
332 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:28
333 msgctxt "@action"
334 msgid "Copy to Clipboard"
335 msgstr "Копиране в клипборда"
336
337 #: coredump/gui/qml/DetailsPage.qml:37
338 msgctxt "@action"
339 msgid "Run Interactive Debugger"
340 msgstr "Стартиране на интерактивна програма за проследяване на грешки"
341
342 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:13
343 msgctxt "@title"
344 msgid "Crashes"
345 msgstr "Сривове"
346
347 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:47
348 msgctxt "@info place holder for empty listview"
349 msgid "Loading crash reports"
350 msgstr "Зареждане на доклади за срив"
351
352 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:55
353 msgctxt "@info place holder for empty listview"
354 msgid "No processes have crashed yet"
355 msgstr "Засега няма срив на процеси"
356
357 #: coredump/gui/qml/ListPage.qml:63
358 msgctxt "@info place holder for empty listview"
359 msgid "No crashes matching the search"
360 msgstr "Няма сривове отговарящи на търсенето"
361
362 #: coredump/gui/qml/main.qml:12
363 msgctxt "@title:window"
364 msgid "Overview"
365 msgstr "Преглед"
366
367 #: debugpackageinstaller.cpp:51
368 #, kde-format
369 msgctxt "@info:progress"
370 msgid "Requesting installation of missing debug symbols packages..."
371 msgstr ""
372 "Заявка за инсталиране на липсващите пакети за отстраняване на грешки..."
373
374 #: debugpackageinstaller.cpp:53
375 #, kde-format
376 msgid "Cancel"
377 msgstr "Отказ"
378
379 #: debugpackageinstaller.cpp:58
380 #, kde-format
381 msgctxt "@title:window"
382 msgid "Missing debug symbols"
383 msgstr "Липсващи символи за отстраняване на грешки"
384
385 #: debugpackageinstaller.cpp:88
386 #, kde-format
387 msgctxt "@info"
388 msgid "Could not find debug symbol packages for this application."
389 msgstr ""
390 "Неуспешно намиране на пакети за отстраняване на грешки за това приложение."
391
392 #: debugpackageinstaller.cpp:98
393 #, kde-format
394 msgctxt "@info"
395 msgid ""
396 "An error was encountered during the installation of the debug symbol "
397 "packages."
398 msgstr ""
399 "Възникна грешка по време на инсталирането на пакетите за символи за "
400 "отстраняване на грешки."
401
402 #: drkonqi.cpp:147
403 #, kde-kuit-format
404 msgctxt "@info"
405 msgid "Report saved to <filename>%1</filename>."
406 msgstr "Докладът е записа в <filename>%1</filename>."
407
408 #: drkonqi.cpp:149
409 #, kde-format
410 msgctxt "@info"
411 msgid "Could not create a file in which to save the report."
412 msgstr "Грешка при създаване на файл с доклада."
413
414 #: drkonqi.cpp:156
415 #, kde-format
416 msgctxt "@title:window"
417 msgid "Save Report"
418 msgstr "Запазване на доклада"
419
420 #: drkonqi.cpp:185
421 #, kde-kuit-format
422 msgctxt "@info"
423 msgid "Cannot open file <filename>%1</filename> for writing."
424 msgstr "Грешка при отваряне на <filename>%1</filename> за запис."
425
426 #: drkonqi_globals.cpp:12
427 #, kde-format
428 msgctxt "@action:button"
429 msgid "&Restart Application"
430 msgstr "&Презареждане на програмата"
431
432 #: drkonqi_globals.cpp:14
433 #, kde-format
434 msgctxt "@info:tooltip"
435 msgid "Use this button to restart the crashed application."
436 msgstr "Използвайте този бутон за презареждане на блокиралата програма."
437
438 #: drkonqidialog.cpp:121
439 #, kde-format
440 msgctxt "@title:tab general information"
441 msgid "&General"
442 msgstr "&Общи"
443
444 #: drkonqidialog.cpp:125
445 #, kde-format
446 msgctxt "@title:tab"
447 msgid "&Developer Information"
448 msgstr "Данни за &разработчика"
449
450 #: drkonqidialog.cpp:160 qml/MainPage.qml:29
451 #, kde-kuit-format
452 msgctxt "@info"
453 msgid ""
454 "<para>We are sorry, <application>%1</application> closed unexpectedly.</para>"
455 msgstr ""
456 "<para>Съжаляваме, <application>%1</application> спря неочаквано.</para>"
457
458 #: drkonqidialog.cpp:168
459 #, kde-kuit-format
460 msgctxt "@info"
461 msgid ""
462 "<para>As the Crash Handler itself has failed, the automatic reporting "
463 "process is disabled to reduce the risks of failing again.<nl /><nl />Please, "
464 "<link url='%1'>manually report</link> this error to the KDE bug tracking "
465 "system. Do not forget to include the backtrace from the <interface>Developer "
466 "Information</interface> tab.</para>"
467 msgstr ""
468 "<para> Тъй като самият Crash Handler е неуспешен, автоматичното отчитане на "
469 "процеса е деактивирано, за да се намалят рисковете от повторен неуспех. <nl /"
470 "> <nl /> Моля,<link url='%1'> докладвайте ръчно</link> за тази грешка в "
471 "системата за проследяването на грешки в KDE. Не забравяйте да включите "
472 "обратнотопроследяване от раздела <interface>Информация за разработчици </"
473 "interface>.</para>"
474
475 #: drkonqidialog.cpp:178
476 #, kde-kuit-format
477 msgctxt "@info"
478 msgid ""
479 "<para>The reporting assistant is disabled because the crash handler dialog "
480 "was started in safe mode.<nl />You can manually report this bug to %1 "
481 "(including the backtrace from the <interface>Developer Information</"
482 "interface> tab.)</para>"
483 msgstr ""
484 "<para> Помощникът за отчитане е деактивиран, тъй като диалоговият прозорец "
485 "на манипулатора за срив бе стартиран в безопасен режим. <nl /> Можете ръчно "
486 "да съобщите за тази грешка на %1(включително обратно проследяване от "
487 "раздел<interface> Информация за разработчици </interface>.) </para>"
488
489 #: drkonqidialog.cpp:187
490 #, kde-kuit-format
491 msgctxt "@info"
492 msgid ""
493 "<para>The reporting assistant is disabled because the crashed application "
494 "appears to have been updated or uninstalled since it had been started. This "
495 "prevents accurate crash reporting and can also be the cause of this crash.</"
496 "para><para>After updating it is always a good idea to log out and back in to "
497 "make sure the update is fully applied and will not cause any side effects.</"
498 "para>"
499 msgstr ""
500 "<para> Помощникът за отчитане е деактивиран, тъй като авариралото приложение "
501 "изглежда е актуализирано или деинсталирано откакто е стартиран. Това "
502 "предотвратява точното отчитане на сривове и също може да бъде причината за "
503 "този срив.</para><para>След актуализиране винаги е добра идея да излезете и "
504 "да влезете отново и се уверете, че актуализацията е приложена изцяло и няма "
505 "да причини странични ефекти..</para>"
506
507 #: drkonqidialog.cpp:196 qml/main.qml:62
508 #, kde-kuit-format
509 msgctxt "@info"
510 msgid ""
511 "<para>You can help us improve KDE Software by reporting this error.<nl /"
512 "><link url='%1'>Learn more about bug reporting.</link></para>"
513 msgstr ""
514 "<para> Можете да ни помогнете да подобрим KDE софтуера, като съобщите за "
515 "тази грешка. <nl /> <link url = '%1'> Научете повече за докладването на "
516 "грешки. </link> </para>"
517
518 #: drkonqidialog.cpp:203 qml/main.qml:24
519 #, kde-kuit-format
520 msgctxt "@info"
521 msgid ""
522 "<para>You cannot report this error, because <application>%1</application> "
523 "does not provide a bug reporting address.</para>"
524 msgstr ""
525 "<para> Не можете да съобщите за тази грешка, защото <application> %1 </"
526 "application>не предоставя адрес за докладване на грешки. </para>"
527
528 #: drkonqidialog.cpp:211
529 #, kde-format
530 msgctxt "@label"
531 msgid "Details:"
532 msgstr "Подробности:"
533
534 #: drkonqidialog.cpp:215
535 #, kde-kuit-format
536 msgctxt "@info Note the time information is divided into date and time parts"
537 msgid ""
538 "<para>Executable: <application>%1</application> PID: %2 Signal: %3 (%4) "
539 "Time: %5 %6</para>"
540 msgstr ""
541 "<para> Изпълним файл: <application> %1 </application> PID: %2 Сигнал: %3 "
542 "(%4) Време: %5 %6 </para>"
543
544 #: drkonqidialog.cpp:245
545 #, kde-format
546 msgctxt ""
547 "@action:button this is the debug menu button label which contains the "
548 "debugging applications"
549 msgid "&Debug"
550 msgstr "&Отстраняване на грешки"
551
552 #: drkonqidialog.cpp:247
553 #, kde-format
554 msgctxt "@info:tooltip"
555 msgid "Starts a program to debug the crashed application."
556 msgstr ""
557 "Зареждане на програма за проследяване на грешка в сриналото се приложение."
558
559 #: drkonqidialog.cpp:276
560 #, kde-format
561 msgctxt "@info:tooltip"
562 msgid "Close this dialog (you will lose the crash information.)"
563 msgstr "Затваряне на прозореца (данните за срива ще бъдат изгубени)"
564
565 #: drkonqidialog.cpp:285
566 #, kde-format
567 msgctxt "@action:inmenu 1 is the debugger name"
568 msgid "Debug in %1"
569 msgstr "Отстраняване на грешки в %1"
570
571 #: main.cpp:137
572 #, kde-format
573 msgid "Crash Handler"
574 msgstr "Програма за следене на грешки"
575
576 #: main.cpp:139
577 #, kde-format
578 msgid "Crash Handler gives the user feedback if a program has crashed."
579 msgstr ""
580 "Програмата за следене на грешки дава на потребителя информация при срив на "
581 "даден процес или приложение."
582
583 #: main.cpp:142
584 #, kde-format
585 msgid "(C) 2000-2018, The DrKonqi Authors"
586 msgstr "(C) 2000-2018, The DrKonqi Authors"
587
588 #: main.cpp:143
589 #, kde-format
590 msgctxt "@info:credit"
591 msgid "Hans Petter Bieker"
592 msgstr "Hans Petter Bieker"
593
594 #: main.cpp:144
595 #, kde-format
596 msgctxt "@info:credit"
597 msgid "Dario Andres Rodriguez"
598 msgstr "Dario Andres Rodriguez"
599
600 #: main.cpp:145
601 #, kde-format
602 msgctxt "@info:credit"
603 msgid "George Kiagiadakis"
604 msgstr "George Kiagiadakis"
605
606 #: main.cpp:146
607 #, kde-format
608 msgctxt "@info:credit"
609 msgid "A. L. Spehr"
610 msgstr "A. L. Spehr"
611
612 #: main.cpp:153
613 #, kde-format
614 msgctxt "@info:shell"
615 msgid "The signal <number> that was caught"
616 msgstr "Уловеният сигнал <number>"
617
618 #: main.cpp:154
619 #, kde-format
620 msgctxt "@info:shell"
621 msgid "<Name> of the program"
622 msgstr "<Име> на програмата"
623
624 #: main.cpp:155
625 #, kde-format
626 msgctxt "@info:shell"
627 msgid "<Path> to the executable"
628 msgstr "<Path> към изпълнимия файл"
629
630 #: main.cpp:156
631 #, kde-format
632 msgctxt "@info:shell"
633 msgid "The <version> of the program"
634 msgstr "<Версията> на програмата"
635
636 #: main.cpp:157
637 #, kde-format
638 msgctxt "@info:shell"
639 msgid "The bug <address> to use"
640 msgstr "Грешката <адрес>, която да се използва"
641
642 #: main.cpp:158
643 #, kde-format
644 msgctxt "@info:shell"
645 msgid "Translated <name> of the program"
646 msgstr "Преведено <name> на програмата"
647
648 #: main.cpp:159
649 #, kde-format
650 msgctxt "@info:shell"
651 msgid "Bugzilla product name"
652 msgstr "Bugzilla продуктово име"
653
654 #: main.cpp:160
655 #, kde-format
656 msgctxt "@info:shell"
657 msgid "The <PID> of the program"
658 msgstr "<PID> на програмата"
659
660 #: main.cpp:161
661 #, kde-format
662 msgctxt "@info:shell"
663 msgid "Startup <ID> of the program"
664 msgstr "Стартиране <ID> на програмата"
665
666 #: main.cpp:162
667 #, kde-format
668 msgctxt "@info:shell"
669 msgid "The program was started by kdeinit"
670 msgstr "Програмата е стартирана от kdeinit"
671
672 #: main.cpp:163
673 #, kde-format
674 msgctxt "@info:shell"
675 msgid "Disable arbitrary disk access"
676 msgstr "Изключване на произволния достъп до диска"
677
678 #: main.cpp:164
679 #, kde-format
680 msgctxt "@info:shell"
681 msgid "The program has already been restarted"
682 msgstr "Програмата вече е презаредена"
683
684 #: main.cpp:167
685 #, kde-format
686 msgctxt "@info:shell"
687 msgid "Keep the program running and generate the backtrace at startup"
688 msgstr ""
689 "Поддържане на програмата работеща и генериране на обратната проследяване при "
690 "начало стартиране"
691
692 #: main.cpp:169
693 #, kde-format
694 msgctxt "@info:shell"
695 msgid "The <thread id> of the failing thread"
696 msgstr "<thread id> на неуспешната нишка"
697
698 #: main.cpp:170
699 #, kde-format
700 msgctxt "@info:shell"
701 msgid "Do not show a notification but launch the debug dialog directly"
702 msgstr ""
703 "Без показване на известие, но директно стартиране на диалоговия прозорец за "
704 "отстраняване на грешки"
705
706 #: qml/BacktracePage.qml:11
707 msgctxt "@title"
708 msgid "Fetching the Backtrace (Automatic Crash Information)"
709 msgstr "Получаване на backtrace (автоматично генерирани данни за грешката)"
710
711 #: qml/BacktracePage.qml:25
712 msgctxt "@action:button"
713 msgid "Show backtrace content (advanced)"
714 msgstr "Показване на съдържанието за обратно проследяване (разширено)"
715
716 #: qml/BacktracePage.qml:46 qml/ContextPage.qml:88 qml/DuplicatesPage.qml:130
717 msgctxt "@action:button"
718 msgid "Next"
719 msgstr "Следващ"
720
721 #: qml/BugzillaPage.qml:43
722 msgctxt "@info"
723 msgid "Failed to contact bugs.kde.org: <message>%1</message>"
724 msgstr "Неуспешно свързване с bugs.kde.org: <message> %1 </message>"
725
726 #: qml/BugzillaPage.qml:48
727 msgctxt "@action"
728 msgid "Retry"
729 msgstr "Повторно опитване"
730
731 #: qml/BugzillaPage.qml:62
732 msgctxt "@info"
733 msgid "Trying to contact bugs.kde.org..."
734 msgstr "Опит за свърване с bugs.kde.org..."
735
736 #: qml/ContextPage.qml:14
737 msgctxt "@title:window"
738 msgid "What do You Know About the Crash?"
739 msgstr "Какво знаете за сриването?"
740
741 #: qml/ContextPage.qml:18
742 msgctxt "@info/rich"
743 msgid "Do you remember what you were doing prior to the crash?"
744 msgstr "Спомняте ли си какво правехте преди сриването?"
745
746 #: qml/ContextPage.qml:28
747 msgctxt "@action:button"
748 msgid "Yes"
749 msgstr "Да"
750
751 #: qml/ContextPage.qml:33
752 msgctxt "@action:button"
753 msgid "No"
754 msgstr "Не"
755
756 #: qml/ContextPage.qml:39
757 msgctxt "@info/rich"
758 msgid "Does the application crash again if you repeat the same situation?"
759 msgstr "Приложението отново ли се срива, ако повторите същата ситуация?"
760
761 #: qml/ContextPage.qml:52
762 msgctxt "@info/rich"
763 msgid "Please select which additional information you can provide:"
764 msgstr "Моля, изберете коя допълнителна информация можете да предоставите:"
765
766 #: qml/ContextPage.qml:59
767 msgctxt ""
768 "@option:check kind of information the user can provide about the crash, %1 "
769 "is the application name"
770 msgid ""
771 "What I was doing when the application <application>%1</application> crashed"
772 msgstr ""
773 "Какво правех, когато приложението <application>%1</application>се срина"
774
775 #: qml/ContextPage.qml:65
776 msgctxt "@action:check"
777 msgid "Unusual desktop behavior I noticed"
778 msgstr "Необичайно поведение на работния плот, което забелязах"
779
780 #: qml/ContextPage.qml:70
781 msgctxt "@action:check"
782 msgid "Custom settings of the application that may be related"
783 msgstr ""
784 "Персонализирани настройки на приложението, които могат да бъдат свързани"
785
786 #: qml/ContextPage.qml:79 qml/DeveloperPage.qml:222
787 msgctxt "@title"
788 msgid "Not Sufficiently Useful"
789 msgstr "Недостатъчно полезен"
790
791 #: qml/ContextPage.qml:80
792 msgctxt "@info"
793 msgid ""
794 "<para>The information you can provide is not considered helpful enough in "
795 "this case. If you can't think of any more information you can close the bug "
796 "report dialog.</para>"
797 msgstr ""
798 "<para>Информацията, която предоставяте, не е е достатъчно полезна в този "
799 "случай. Ако не можете да предоставите повече информация, затворете "
800 "диалоговия прозорец.</para>"
801
802 #: qml/DeveloperPage.qml:25
803 msgctxt "@title:window"
804 msgid "Developer Information"
805 msgstr "Информация за разработчици"
806
807 #: qml/DeveloperPage.qml:33
808 msgctxt "@action"
809 msgid "Report on bugs.kde.org"
810 msgstr "Докладване на bugs.kde.org"
811
812 #: qml/DeveloperPage.qml:35
813 msgctxt "@info:tooltip"
814 msgid "Starts the bug report assistant."
815 msgstr "Зареждане на програмата за докладване на грешки"
816
817 #: qml/DeveloperPage.qml:42
818 msgctxt "@action:button"
819 msgid "Install Debug Symbols"
820 msgstr "Инсталиране символи за отстраняване на грешки"
821
822 #: qml/DeveloperPage.qml:62
823 msgctxt "@action:button"
824 msgid "Reload"
825 msgstr "Презареждане"
826
827 #: qml/DeveloperPage.qml:64
828 msgctxt "@info:tooltip"
829 msgid ""
830 "Use this button to reload the crash information (backtrace). This is useful "
831 "when you have\n"
832 "installed the proper debug symbol packages and you want to obtain a better "
833 "backtrace."
834 msgstr ""
835 "Използвайте този бутон, за да презаредите информацията за срива (обратно "
836 "проследяване). Това е полезно, когато\n"
837 "сте инсталирали правилните пакети за отстраняване на грешки и искате да "
838 "получите по-добро обратно проследяване."
839
840 #: qml/DeveloperPage.qml:74
841 msgctxt "@action:button"
842 msgid "Copy"
843 msgstr "Копиране"
844
845 #: qml/DeveloperPage.qml:81
846 msgctxt "@action:button"
847 msgid "Save"
848 msgstr "Запазване"
849
850 #: qml/DeveloperPage.qml:120
851 msgctxt "@info"
852 msgid ""
853 "<subtitle>What is a \"backtrace\" ?</subtitle><para>A backtrace basically "
854 "describes what was\n"
855 "happening inside the application when it crashed, so the developers may "
856 "track\n"
857 "down where the mess started. They may look meaningless to you, but they "
858 "might\n"
859 "actually contain a wealth of useful information.<nl />Backtraces are "
860 "commonly\n"
861 "used during interactive and post-mortem debugging.</para>"
862 msgstr ""
863 "<subtitle> Какво е \"обратно проследяване\" ?</subtitle><para>Обратното "
864 "проследяване описва основно,\n"
865 "какво се случва в приложението, когато се срине, така че разработчиците да "
866 "могат да проследят откъде\n"
867 " е започнала грешката. Данните може да ви изглеждат безсмислени, но те "
868 "всъщност могат да съдържат \n"
869 "богата и полезна информация.<nl />Обратни проследявания често се използват \n"
870 "при отстраняване на грешки интерактивно по време на и след сриването.</para>"
871
872 #: qml/DeveloperPage.qml:187
873 msgctxt "@info/rich"
874 msgid ""
875 "You can click the <interface>Install Debug Symbols</interface> button in "
876 "order to automatically install the missing debugging information packages. "
877 "If this method\n"
878 "does not work: please read <link url='%1'>How to create useful crash "
879 "reports</link> to learn how to get a useful\n"
880 "backtrace; install the needed packages (<link url='%2'>list of files</link>) "
881 "and click the <interface>Reload</interface> button."
882 msgstr ""
883 "Можете да щракнете върху бутона <interface> Инсталиране на символи за "
884 "отстраняване на грешки </interface> за автоматично инсталиране на липсващите "
885 "пакети за отстраняване на грешки. Ако този метод не работи: моля, прочетете "
886 "<link url='%1'> Как да създавате полезни доклади за сривове </link>, за да "
887 "научите, как да получите полезно обратно проследяване; Инсталиране на "
888 "необходимите пакети (<link url='%2'> списък с файлове </link>) и щракнете "
889 "върху бутон <interface> Презареждане </interface>."
890
891 #: qml/DeveloperPage.qml:195
892 msgctxt "@info/rich"
893 msgid ""
894 "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
895 "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages\n"
896 "(<link url='%2'>list of files</link>) and click the <interface>Reload</"
897 "interface> button."
898 msgstr ""
899 "Моля, прочетете <link url='%1'> Как да създавате полезни доклади за сривове "
900 "</link> , за да научите, как да получите полезни данни за обратно "
901 "проследяване; инсталирайте необходимите пакети (<link url='%2'>списък с "
902 "файлове </link>) и щракнете върху бутон <interface> Презареждане </"
903 "interface>."
904
905 #: qml/DeveloperPage.qml:207
906 msgctxt "@info/rich"
907 msgid ""
908 "<emphasis strong='true'>You need to first install the debugger application "
909 "(%1) then click the <interface>Reload</interface> button.</emphasis>"
910 msgstr ""
911 "<emphasis strong='true'>Първо трябва да инсталирате приложението за "
912 "отстраняване на грешки (%1), след което щракнете бутона <interface> "
913 "Презареждане </interface>. </emphasis>"
914
915 #: qml/DuplicatesLoadingPage.qml:14 qml/DuplicatesPage.qml:14
916 msgctxt "@title"
917 msgid "Look for Possible Duplicate Reports"
918 msgstr "Търсене за възможни подобни грешки"
919
920 #: qml/DuplicatesLoadingPage.qml:46
921 msgctxt "@info"
922 msgid "Searching bug database for duplicates…"
923 msgstr "Търсят се дубликати…"
924
925 #: qml/DuplicatesPage.qml:20
926 msgctxt "@info/rich"
927 msgid ""
928 "See if your bug has already been reported. Double click a report in the list "
929 "and compare it to yours. You can suggest that your crash is a duplicate of "
930 "that report or directly attach your information to it."
931 msgstr ""
932 "Вижте дали грешката ви вече е докладвана. Щракнете двукратно върху доклада в "
933 "списъка и го сравнете с вашия. Можете да предположите, че сривът ви е "
934 "дубликат на този доклад или директно да прикачите вашата информация към него."
935
936 #: qml/DuplicatesPage.qml:45
937 msgctxt "@title"
938 msgid "Duplicate?"
939 msgstr "Дублиране?"
940
941 #: qml/DuplicatesPage.qml:46
942 msgctxt "@label"
943 msgid "Are you quite certain your crash is a duplicate of this bug report?"
944 msgstr "Сигурни ли сте, че сривът е дубликат на този доклад?"
945
946 #: qml/DuplicatesPage.qml:74
947 msgctxt "@action:button"
948 msgid "Crash is a duplicate"
949 msgstr "Сривът е дубликат"
950
951 #: qml/DuplicatesPage.qml:76
952 msgctxt "@info:tooltip"
953 msgid ""
954 "Use this action when you are certain that your crash is a duplicate of this "
955 "bug report"
956 msgstr ""
957 "Използвайте този бутон, ако сте сигурни, че сривът, който сте получили, е "
958 "дубликат с този доклад за грешка"
959
960 #: qml/DuplicatesPage.qml:87
961 msgctxt "@action:button"
962 msgid "Crash is not a duplicate"
963 msgstr "Сривът не е дубликат"
964
965 #: qml/DuplicatesPage.qml:95
966 msgctxt "@action:button"
967 msgid "Suggest this crash is related"
968 msgstr "Предположение за свързан срив"
969
970 #: qml/DuplicatesPage.qml:97
971 msgctxt "@info:tooltip"
972 msgid ""
973 "Use this button to suggest that\n"
974 " the crash you experienced is related to "
975 "this bug\n"
976 " report"
977 msgstr ""
978 "Използвайте този бутон, за да предположите, че\n"
979 " сривът, който сте получили, е свързан с "
980 "този доклад\n"
981 " за грешка"
982
983 #: qml/DuplicatesPage.qml:110
984 msgctxt "@action:button"
985 msgid "This crash is not related"
986 msgstr "Този срив не е свързан"
987
988 #: qml/LoginPage.qml:14
989 msgctxt "@title"
990 msgid "Login into the bug tracking system"
991 msgstr "Влизане в системата за управление на грешки"
992
993 #: qml/LoginPage.qml:66
994 msgctxt "@info:status '1' is replaced with the short URL of the bugzilla "
995 msgid "You need to login with your %1 account in order to proceed."
996 msgstr "Трябва да влезете с вашия %1 акаунт, за да продължите."
997
998 #: qml/LoginPage.qml:71
999 msgctxt "@label:textbox bugzilla account email"
1000 msgid "E-mail Address:"
1001 msgstr "Имейл адрес:"
1002
1003 #: qml/LoginPage.qml:77
1004 msgctxt "@label:textbox bugzilla account password"
1005 msgid "Password:"
1006 msgstr "Парола:"
1007
1008 #: qml/LoginPage.qml:84
1009 msgctxt "@option:check"
1010 msgid "Save login information using the KDE Wallet system"
1011 msgstr "Запазване на потребителското име и парола в системата KWallet"
1012
1013 #: qml/LoginPage.qml:91
1014 msgctxt "@info/rich"
1015 msgid ""
1016 "<note>You need a user account on the <link url='%1'>KDE bug tracking system</"
1017 "link> in order to file a bug report, because we may need to contact you "
1018 "later\n"
1019 "for requesting further information. If you do not have one, you can freely "
1020 "<link url='%2'>create one here</link>. Please do not use disposable email "
1021 "accounts.</note>"
1022 msgstr ""
1023 "<note> Нуждаете се от потребителски акаунт в <link url='%1'>системата за "
1024 "проследяване на грешки в KDE </link>, за да подадете доклад за грешка, "
1025 "защото може да се наложи да се свържем с вас по-късно за искане на "
1026 "допълнителна информация. Ако нямате такъв, можете безплатно <link "
1027 "url='%2'>да създадете такъв тук </link>. Моля, не използвайте еднократни "
1028 "имейл акаунти.</note>"
1029
1030 #: qml/LoginPage.qml:105
1031 msgctxt "@action:button"
1032 msgid "Login"
1033 msgstr "Вход"
1034
1035 #: qml/LoginPage.qml:106
1036 msgctxt "@info:tooltip"
1037 msgid ""
1038 "Use this button to login to the KDE bug tracking system using the provided e-"
1039 "mail address and password."
1040 msgstr ""
1041 "Използвайте този бутон, за да влезете в системата за проследяване на грешки "
1042 "в KDE, като използвате предоставения e-пощенски адрес и парола."
1043
1044 #: qml/main.qml:31
1045 msgctxt "@info"
1046 msgid ""
1047 "<para>As the Crash Handler itself has failed, the\n"
1048 "automatic reporting process is disabled to reduce the\n"
1049 "risks of failing again.<nl /><nl />\n"
1050 "Please, <link url='%1'>manually report</link> this error\n"
1051 "to the KDE bug tracking system. Do not forget to include\n"
1052 "the backtrace from the <interface>Developer Information</interface>\n"
1053 "page.</para>"
1054 msgstr ""
1055 "<para> Тъй като самият Crash Handler е неуспешен, \n"
1056 "автоматичното отчитане на процеса е деактивирано, за да\n"
1057 " се намалят рисковете от повторен неуспех. <nl /> <nl /> \n"
1058 "Моля,<link url='%1'> докладвайте ръчно</link> за тази грешка\n"
1059 "в системата за проследяването на грешки на KDE. Не забравяйте\n"
1060 "да включите обратното проследяване от раздела \n"
1061 "<interface>Информация за разработчици </interface>.</para>"
1062
1063 #: qml/main.qml:43
1064 msgctxt "@info"
1065 msgid ""
1066 "<para>The reporting assistant is disabled because the crash handler dialog "
1067 "was started in safe mode.<nl />\n"
1068 "You can manually report this bug to <link>%1</link> (including the backtrace "
1069 "from the <interface>Developer Information</interface> page.)</para>"
1070 msgstr ""
1071 "<para> Помощникът за докладване на грешки е деактивиран, тъй като "
1072 "диалоговият прозорец на манипулатора за срив бе стартиран в безопасен режим."
1073 "<nl />\n"
1074 "Можете ръчно да съобщите за тази грешка на <link>%1</link>(включително "
1075 "данните от раздел<interface> Информация за разработчици </interface>.) </"
1076 "para>"
1077
1078 #: qml/main.qml:50
1079 msgctxt "@info"
1080 msgid ""
1081 "<para>The reporting assistant is disabled because\n"
1082 "the crashed application appears to have been updated or\n"
1083 "uninstalled since it had been started. This prevents accurate\n"
1084 "crash reporting and can also be the cause of this crash.</para>\n"
1085 "<para>After updating it is always a good idea to log out and back\n"
1086 "in to make sure the update is fully applied and will not cause\n"
1087 "any side effects.</para>"
1088 msgstr ""
1089 "<para> Помощникът за отчитане е деактивиран, тъй като\n"
1090 "сриналото се приложение изглежда е актуализирано или \n"
1091 "деинсталирано след стартирането. Това предотвратява точното\n"
1092 " отчитане на сривове и също може да бъде причина за този срив.</para>\n"
1093 "<para>След актуализиране винаги е добра идея да излезете и да влезете "
1094 "отново\n"
1095 " и се уверете, че актуализацията е приложена изцяло и няма да причини "
1096 "странични ефекти.</para>"
1097
1098 #: qml/MainPage.qml:55
1099 msgctxt "@action"
1100 msgid "Send Automatic Report"
1101 msgstr "Автоматично изпращане доклад за грешка"
1102
1103 #: qml/MainPage.qml:69
1104 msgctxt "@action"
1105 msgid "See Developer Information"
1106 msgstr "Вижте Информация за разработчици"
1107
1108 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:14
1109 msgctxt "@title"
1110 msgid "Problem is Already Reported"
1111 msgstr "Проблемът вече е докладван"
1112
1113 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:29
1114 msgctxt "@info"
1115 msgid ""
1116 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link>, "
1117 "which is a duplicate of the <emphasis strong='true'>closed</emphasis> <link "
1118 "url=\"%2\">Bug %2</link>."
1119 msgstr ""
1120 "Сривът вече е докладван като <link url=\"%1\">Грешка %1</link>, което е "
1121 "дубликат на <emphasis strong='true'>затворена </emphasis> <link url="
1122 "\"%2\">Грешка %2</link>."
1123
1124 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:34
1125 msgctxt "@info"
1126 msgid ""
1127 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link> which "
1128 "has been <emphasis strong='true'>closed</emphasis>."
1129 msgstr ""
1130 "Сривът вече е докладван като <link url=\"%1\">Грешка %1</link>, която е "
1131 "била <emphasis strong='true'>затворена</emphasis>."
1132
1133 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:39
1134 msgctxt "@info"
1135 msgid ""
1136 "Your crash has already been reported as <link url=\"%1\">Bug %1</link>, "
1137 "which is a <emphasis strong='true'>duplicate</emphasis> of <link url="
1138 "\"%2\">Bug %2</link>"
1139 msgstr ""
1140 "Сривът вече е докладван като <link url=\"%1\">Грешка %1</link>, която е "
1141 "<emphasis strong='true'>дубликат</emphasis> на <link url=\"%2\">Грешка %2</"
1142 "link>"
1143
1144 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:43
1145 msgctxt "@info"
1146 msgid ""
1147 "Your crash is a <emphasis strong='true'>duplicate</emphasis> and has already "
1148 "been reported as <link url=\"%1\">Bug %2</link>."
1149 msgstr ""
1150 "Сривът е <emphasis strong='true'>дубликат</emphasis> и вече е докладван като "
1151 "<link url=\"%1\">Грешка %2</link>."
1152
1153 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:52
1154 msgctxt "@label"
1155 msgid ""
1156 "You may choose to add additional information, but you should only do so if "
1157 "you have new or requested information."
1158 msgstr ""
1159 "Можете да изберете да добавите допълнителна информация, но трябва да го "
1160 "направите само ако имате нова или поискана информация."
1161
1162 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:60
1163 msgctxt "@action:button"
1164 msgid "Close"
1165 msgstr "Затваряне"
1166
1167 #: qml/PerfectDuplicatePage.qml:65
1168 msgctxt "@action:button"
1169 msgid "Attach Additional Information"
1170 msgstr "Прикачване на допълнителна информация"
1171
1172 #: qml/PreviewPage.qml:14
1173 msgctxt "@title"
1174 msgid "Preview the Report"
1175 msgstr "Преглед на доклада"
1176
1177 #: qml/PreviewPage.qml:20
1178 msgctxt "@label/rich"
1179 msgid ""
1180 "<para>This is a preview of the report's contents which will be sent.</"
1181 "para><para>If you want to modify it go to the previous pages.</para>"
1182 msgstr ""
1183 "<para>Това е преглед на съдържанието на доклада, който ще бъде изпратен.</"
1184 "para><para>Ако искате да го промените, върнете се на предишните страници.</"
1185 "para>"
1186
1187 #: qml/PreviewPage.qml:38
1188 msgctxt "@action:button"
1189 msgid "Submit"
1190 msgstr "Изпращане"
1191
1192 #: qml/RatingItem.qml:33
1193 msgctxt "@info"
1194 msgid "Waiting for data…"
1195 msgstr "В очакване на данни..."
1196
1197 #: qml/ReportPage.qml:15
1198 msgctxt "@title"
1199 msgid "Enter the Details about the Crash"
1200 msgstr "Въведете подробности за грешката"
1201
1202 #: qml/ReportPage.qml:26
1203 msgctxt "@info"
1204 msgid "Please provide the following information in English."
1205 msgstr "Моля, предоставете следната информация на английски език."
1206
1207 #: qml/ReportPage.qml:35 qml/ReportPage.qml:54
1208 msgctxt "@info"
1209 msgid "Title of the bug report:"
1210 msgstr "Заглавие на доклада за грешка:"
1211
1212 #: qml/ReportPage.qml:40
1213 msgctxt "@info:tooltip examples of good bug report titles"
1214 msgid ""
1215 "<subtitle>Examples of good titles:</subtitle>\n"
1216 "<list>\n"
1217 "<item>Plasma crashed after adding the Notes widget and writing on it</item>\n"
1218 "<item>Konqueror crashed when accessing the Facebook application 'X'</item>\n"
1219 "<item>Kopete closed after resuming the computer and talking to a MSN buddy</"
1220 "item>\n"
1221 "<item>Kate closed while editing a log file and pressing the Delete key a "
1222 "couple of times</item>\n"
1223 "</list>"
1224 msgstr ""
1225 "<subtitle> Примери за добри заглавия:</subtitle>\n"
1226 "<list>\n"
1227 "<item>Plasma се срина след добавяне уиджета Notes и писането в него</item>\n"
1228 "<item>Konqueror се срина при достъп на приложението на Facebook 'X'</item>\n"
1229 "<item>Kopete внезапно се затвори след приспиване на компютъра и разговор с "
1230 "приятел от MSN\"</item>\n"
1231 "<item>Kate затвори, докато редактирах регистрационен файл и натиснах клавиша "
1232 "Delete няколко пъти</item>\n"
1233 "</list>"
1234
1235 #: qml/ReportPage.qml:61 qml/ReportPage.qml:102
1236 msgctxt "@info"
1237 msgid "Information about the crash:"
1238 msgstr "Информация на срива:"
1239
1240 #: qml/ReportPage.qml:66
1241 msgctxt "@info"
1242 msgid ""
1243 "<subtitle>Describe in as much detail as possible the crash circumstances:</"
1244 "subtitle>\n"
1245 "<list>\n"
1246 "<item>Detail which actions were you taking inside and outside the "
1247 "application an instant before the crash.</item>\n"
1248 "<item>Note if you noticed any unusual behavior in the application or in the "
1249 "whole environment.</item>\n"
1250 "<item>Note any non-default configuration in the application</item>\n"
1251 "</list>"
1252 msgstr ""
1253 "<subtitle>Опишете възможно най-подробно обстоятелствата на срива:</"
1254 "subtitle>\n"
1255 "<list>\n"
1256 "<item>Подробно опишете кои действия сте извършвали в приложението и извън "
1257 "него непосредствено преди срива.</item>\n"
1258 "<item>Отбележете дали сте забелязали някакво необичайно поведение в "
1259 "приложението или в цялата среда.</item>\n"
1260 "<item>Отбележете всяка конфигурация в приложението, която не е по "
1261 "подразбиране</item>\n"
1262 "</list>"
1263
1264 #: qml/ReportPage.qml:80
1265 msgctxt "the minimum required length of a text was reached"
1266 msgid "Minimum length reached"
1267 msgstr "Достигната е минимална дължина"
1268
1269 #: qml/ReportPage.qml:82
1270 msgctxt "the minimum required length of a text wasn't reached yet"
1271 msgid "Provide more information"
1272 msgstr "Има нужда от повече данни"
1273
1274 #: qml/ReportPage.qml:108
1275 msgctxt "@info"
1276 msgid "Distribution method:"
1277 msgstr "Метод на разпределение:"
1278
1279 #: qml/ReportPage.qml:131
1280 msgctxt "@option:check"
1281 msgid "KDE Platform is compiled from source"
1282 msgstr "KDE платформата е компилирана от изходен код"
1283
1284 #: qml/ReportPage.qml:139
1285 msgctxt "@info"
1286 msgid ""
1287 "<note>The crash and system information will be automatically added to the "
1288 "bug report.</note>"
1289 msgstr ""
1290 "<note>Информацията за срив и системната информация ще бъдат автоматично "
1291 "добавени към доклада за грешка.</note>"
1292
1293 #: qml/ReportPage.qml:148
1294 msgctxt "@action:button"
1295 msgid "Preview Report"
1296 msgstr "Предварителен преглед на доклада"
1297
1298 #: qml/SendingPage.qml:45
1299 msgctxt "@action:button"
1300 msgid "Save Report to File"
1301 msgstr "Запис на доклада във файл"
1302
1303 #: qml/SendingPage.qml:46
1304 msgctxt "@info:tooltip"
1305 msgid ""
1306 "Use this button to save the crash information to a file for manual reporting."
1307 msgstr ""
1308 "Използвайте този бутон, за да запазите информацията за срива във файл за "
1309 "ръчно докладване."
1310
1311 #: qml/SendingPage.qml:63
1312 msgctxt "@info"
1313 msgid "Failed to submit bug report: <message>%1</message>"
1314 msgstr "Неуспешно изпращане на доклада: <message>%1</message>"
1315
1316 #: qml/SendingPage.qml:67
1317 msgctxt "@action retry submitting bug report"
1318 msgid "Retry Submission"
1319 msgstr "Повторно изпращане"
1320
1321 #: qml/SendingPage.qml:81
1322 msgctxt "@info"
1323 msgid "Submitting bug report..."
1324 msgstr "Изпращане на доклад за грешка..."
1325
1326 #: qml/SentPage.qml:12
1327 msgctxt "@title"
1328 msgid "Crash Report Sent"
1329 msgstr "Докладът за грешка е изпратен"
1330
1331 #: qml/SentPage.qml:19 qml/SentryPage.qml:17
1332 msgctxt "@action %1 is an application name e.g. kwrite"
1333 msgid "Restart %1"
1334 msgstr "Рестартиране на %1"
1335
1336 #: qml/SentPage.qml:27
1337 msgctxt "@info"
1338 msgid "URL: <link url='%1'>%1</link>"
1339 msgstr "URL: <link url='%1'>%1</link>"
1340
1341 #: qml/SentPage.qml:32
1342 msgctxt "@info"
1343 msgid "Thank you for being part of KDE. You can now close this window."
1344 msgstr ""
1345 "Благодарим ви, че сте част от KDE. Вече можете да затворите този прозорец."
1346
1347 #: qml/SentryPage.qml:47
1348 msgctxt "@label"
1349 msgid "Crash Report Sent"
1350 msgstr "Докладът за грешка е изпратен"
1351
1352 #: qml/SentryPage.qml:54
1353 msgctxt "@label"
1354 msgid "Always report crashes automatically in the future"
1355 msgstr "Занапред винаги да се изпраща автоматично доклад за срив"
1356
1357 #: qml/SentryPage.qml:63
1358 msgctxt "@info:tooltip"
1359 msgid ""
1360 "Always automatically submit a crash report to KDE's crash tracking system. "
1361 "No manual input required.\n"
1362 "You will not receive any more crash notifications."
1363 msgstr ""
1364 "Автоматично изпращане на доклад за срив към системата за проследяване на "
1365 "срив на KDE.Не е необходимо ръчно въвеждане.\n"
1366 "Няма да получавате повече известия за сривове."
1367
1368 #: qml/WelcomePage.qml:14
1369 msgctxt "@title:window"
1370 msgid "Welcome to the Reporting Assistant"
1371 msgstr "Добре дошли в помощника за отчитане"
1372
1373 #: qml/WelcomePage.qml:19
1374 msgctxt "@info/rich"
1375 msgid ""
1376 "This assistant will analyze the crash information and guide you through the "
1377 "bug reporting process."
1378 msgstr ""
1379 "Този асистент ще анализира информацията за срива и ще ви преведе през процес "
1380 "на докладване на грешки."
1381
1382 #: qml/WelcomePage.qml:32
1383 msgctxt "@info/rich note before starting the bug reporting process"
1384 msgid ""
1385 "<para><note>Since communication between you and the developers is required "
1386 "for effective debugging,\n"
1387 "to continue reporting this bug it is <emphasis strong='true'>required for "
1388 "you to agree that developers may contact you</emphasis>.\n"
1389 "</note></para><para>Feel free to close this dialog if you do not accept this."
1390 "</para>"
1391 msgstr ""
1392 "<para><note>Тъй като комуникацията между вас и разработчиците е необходима "
1393 "за ефективно отстраняване на грешки,\n"
1394 "за да продължите да докладвате за тази грешка<emphasis strong='true'>е "
1395 "необходимо да се съгласите, че разработчиците може да се свържат с вас.</"
1396 "emphasis>.\n"
1397 "</note></para><para> Чувствайте се свободни да затворите този диалогов "
1398 "прозорец, ако не сте съгласни.</para>"
1399
1400 #: qml/WelcomePage.qml:45
1401 msgctxt "@action:button"
1402 msgid "I Agree to be Contacted"
1403 msgstr "Съгласен съм за обратна връзка"
1404
1405 #: qmlextensions/platformmodel.cpp:36
1406 #, kde-format
1407 msgctxt "@info/status error"
1408 msgid "Failed to get platform list"
1409 msgstr "Извличането на списък с платформи е неуспешно"
1410
1411 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:38
1412 #, kde-format
1413 msgctxt "@item:inlistbox user didn't tried to repeat the crash situation"
1414 msgid "I did not try again"
1415 msgstr "Не съм опитвал отново"
1416
1417 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:40
1418 #, kde-format
1419 msgctxt "@item:inlistbox the crash cannot be reproduce. reproduciblity->never"
1420 msgid "Never"
1421 msgstr "Никога"
1422
1423 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:42
1424 #, kde-format
1425 msgctxt "@item:inlistbox the bug can be reproduced sometimes"
1426 msgid "Sometimes"
1427 msgstr "Понякога"
1428
1429 #: qmlextensions/reproducibilitymodel.cpp:44
1430 #, kde-format
1431 msgctxt "@item:inlistbox the bug can be reproduced every time"
1432 msgid "Every time"
1433 msgstr "Всеки път"
1434
1435 #: statusnotifier.cpp:29
1436 #, kde-format
1437 msgctxt "Notification text"
1438 msgid "The application closed unexpectedly."
1439 msgstr "Приложението се затвори неочаквано."
1440
1441 #: statusnotifier.cpp:31
1442 #, kde-format
1443 msgctxt "Notification text"
1444 msgid "Please report this error to help improve this software."
1445 msgstr ""
1446 "Моля, докладвайте за тази грешка, за да помогнете за подобряването на този "
1447 "софтуер."
1448
1449 #: statusnotifier.cpp:33
1450 #, kde-format
1451 msgctxt "Notification text"
1452 msgid ""
1453 "The application closed unexpectedly. A report is being automatically "
1454 "submitted."
1455 msgstr ""
1456 "Приложението се затвори неочаквано. Автоматично се изпрати съобщение за срив."
1457
1458 #: statusnotifier.cpp:47
1459 #, kde-format
1460 msgctxt "Placeholder is an application name; it crashed"
1461 msgid "%1 Closed Unexpectedly"
1462 msgstr "%1 затвори неочаквано"
1463
1464 #: statusnotifier.cpp:65
1465 #, kde-format
1466 msgid "Please report this error to help improve this software."
1467 msgstr ""
1468 "Моля, докладвайте за тази грешка, за да помогнете за подобряването на този "
1469 "софтуер."
1470
1471 #: statusnotifier.cpp:72
1472 #, kde-format
1473 msgid "Report &Bug"
1474 msgstr "Доклад и грешка"
1475
1476 #: statusnotifier.cpp:78
1477 #, kde-format
1478 msgid "&Restart Application"
1479 msgstr "&Рестартиране на приложението"
1480
1481 #: statusnotifier.cpp:89
1482 #, kde-format
1483 msgctxt "Allows the user to hide this notifier item"
1484 msgid "Hide"
1485 msgstr "Скриване"
1486
1487 #: statusnotifier.cpp:120
1488 #, kde-format
1489 msgctxt "Notification action button, keep short"
1490 msgid "Report Bug"
1491 msgstr "Сигнал за грешка"
1492
1493 #: statusnotifier.cpp:123
1494 #, kde-format
1495 msgctxt "Notification action button, keep short"
1496 msgid "Restart App"
1497 msgstr "Рестарт"
1498
1499 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:22
1500 #, kde-format
1501 msgid "backtraceparsertest_manual"
1502 msgstr "backtraceparsertest_manual"
1503
1504 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:27
1505 #, kde-format
1506 msgid "The debugger name passed to the parser factory"
1507 msgstr "Името на дебъгъра, предадено на парсера"
1508
1509 #: tests/backtraceparsertest/backtraceparsertest_manual.cpp:28
1510 #, kde-format
1511 msgid "A file containing the backtrace."
1512 msgstr "Файл с данни от обратно проследяване"
1513
1514 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:118
1515 #, kde-format
1516 msgid "BugzillaLib Test (DrKonqi2)"
1517 msgstr "BugzillaLib Test (DrKonqi2)"
1518
1519 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:120
1520 #, kde-format
1521 msgid "Test application for bugtracker manager lib"
1522 msgstr "Тестова програма за bugtracker manager lib"
1523
1524 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:122
1525 #, kde-format
1526 msgid "(c) 2009, DrKonqi2 Developers"
1527 msgstr "(c) 2009, DrKonqi2 Developers"
1528
1529 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:125
1530 #, kde-format
1531 msgctxt "@info:shell"
1532 msgid "bugstest.kde.org username"
1533 msgstr "bugstest.kde.org username"
1534
1535 #: tests/bugzillalibtest/bugzillalibtest.cpp:126
1536 #, kde-format
1537 msgctxt "@info:shell"
1538 msgid "bugstest.kde.org password"
1539 msgstr "bugstest.kde.org password"
1540
1541 #~ msgctxt "@info/rich"
1542 #~ msgid ""
1543 #~ "Please read <link url='%1'>How to create useful crash reports</link> to "
1544 #~ "learn how to get a useful backtrace; install the needed packages (<link "
1545 #~ "url='%2'>\n"
1546 #~ "list of files</link>) and click the <interface>Reload</interface> button."
1547 #~ msgstr ""
1548 #~ "Моля, прочетете <link url='%1'> Как да създавате полезни доклади за "
1549 #~ "сривове </link> , за да научите, как да получите полезни данни за обратно "
1550 #~ "проследяване; инсталирайте необходимите пакети (<link url='%2'>списък с "
1551 #~ "файлове </link>) и щракнете върху бутон <interface> Презареждане </"
1552 #~ "interface>."
1553
1554 #~ msgctxt "@title:window"
1555 #~ msgid "Select Filename"
1556 #~ msgstr "Избор на име на файл"
1557
1558 #~ msgctxt "@action"
1559 #~ msgid "Report Bug"
1560 #~ msgstr "Подаване на сигнал за грешка"
1561
1562 #~ msgctxt "@action"
1563 #~ msgid "Restart Application"
1564 #~ msgstr "Рестартиране на приложението"
1565
1566 #~ msgctxt "@label"
1567 #~ msgid "Automatically submit crash data"
1568 #~ msgstr "Автоматично изпращане на данни за срива"
1569
1570 #~ msgctxt ""
1571 #~ "@info Note the time information is divided into date and time parts"
1572 #~ msgid ""
1573 #~ "<para>Executable: <application>%1</application> PID: %2 Signal: %3 (%4) "
1574 #~ "Time: %5</para>"
1575 #~ msgstr ""
1576 #~ "<para> Изпълним файл: <application>%1</application> PID: %2 Сигнал: %3 "
1577 #~ "(%4) Време: %5</para>"

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Author Date Id Revision
svn:mime-type text/x-gettext