Contents of /trunk/l10n-kf6/bg/messages/akregator/akregator.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660647 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Sep 21 07:41:39 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by ltoscano
File MIME type: text/x-gettext
File size: 80842 byte(s)
The master branch of a few modules is Qt6 only now

All pim ones

1 # Copyright (C) YEAR This file is copyright:
2 # This file is distributed under the same license as the akregator package.
3 #
4 # Mincho Kondarev <[email protected]>, 2022.
5 msgid ""
6 msgstr ""
7 "Project-Id-Version: akregator\n"
8 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
9 "POT-Creation-Date: 2023-09-21 00:45+0000\n"
10 "PO-Revision-Date: 2022-06-28 09:53+0200\n"
11 "Last-Translator: Mincho Kondarev <[email protected]>\n"
12 "Language-Team: Bulgarian <[email protected]>\n"
13 "Language: bg\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18 "X-Generator: Lokalize 22.04.2\n"
19
20 #, kde-format
21 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
22 msgid "Your names"
23 msgstr "Минчо Кондарев"
24
25 #, kde-format
26 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
27 msgid "Your emails"
28 msgstr "[email protected]"
29
30 #: src/about/introduction_akregator.html:18
31 msgid ""
32 "Feed readers provide a convenient way to browse different kinds of content, "
33 "including news, blogs, and other content from online sites. Instead of "
34 "checking all your favorite web sites manually for updates, Akregator "
35 "collects the content for you."
36 msgstr ""
37 "Четецът на емисии предоставя удобен начин за преглед на различни видове "
38 "съдържание, включително новини, блогове и друго съдържание от онлайн "
39 "сайтове. Вместо да проверява ръчно всичките ви любими уеб сайтове за "
40 "актуализации, Akregator събира съдържанието вместо вас."
41
42 #: src/about/introduction_akregator.html:19
43 msgid ""
44 "For more information about using Akregator, check the <a href='https://"
45 "kontact.kde.org/components/akregator/'>Akregator website</a>. If you do not "
46 "want to see this page anymore, <a href='config:/disable_introduction'>click "
47 "here</a>."
48 msgstr ""
49 "За повече информация относно използването на Akregator, проверете <a "
50 "href='https://kontact.kde.org/components/akregator.html'> уебсайта на "
51 "Akregator </a>. Ако повече не искате да виждате тази страница, <a "
52 "href='config:/disable_introduction'> кликнете тук </a>."
53
54 #: src/about/introduction_akregator.html:20
55 msgid "We hope that you will enjoy Akregator."
56 msgstr "Надяваме се, че ще ви хареса Akregator."
57
58 #: src/about/introduction_akregator.html:21
59 msgid "Thank you, The Akregator Team"
60 msgstr "Благодаря, екипът на Akregator"
61
62 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:72
63 msgid "Mark as Read"
64 msgstr "Маркиране като прочетено"
65
66 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:75
67 msgid "Mark as Unread"
68 msgstr "Маркиране като непрочетено"
69
70 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:79
71 msgid "Remove Important Status"
72 msgstr "Премахване на статуса Важно"
73
74 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:81
75 msgid "Mark as Important"
76 msgstr "Маркиране като &важно"
77
78 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:83
79 msgid "Open Link in External Browser"
80 msgstr "Отваряне на връзка във външен браузър"
81
82 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:84
83 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:110
84 #, kde-format
85 msgid "Open In Background Tab"
86 msgstr "Отваряне във раздел на заден план"
87
88 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:85
89 msgid "Send File Address"
90 msgstr "Изпращане на адрес на файл"
91
92 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:86
93 msgid "Send Link Address"
94 msgstr "Изпращане на адрес за връзка"
95
96 #: src/formatter/html/5.2/combinedview.html:87 src/mainwidget.cpp:1063
97 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:96
98 #, kde-format
99 msgid "Delete Article"
100 msgstr "Изтриване на статия"
101
102 #: src/formatter/html/5.2/normalview.html:52
103 msgid ""
104 "<b>Note:</b> For security reasons, external reference is blocked (See "
105 "configure dialog)."
106 msgstr ""
107 "<b> Забележка: </ b> От съображения за сигурност, външната справка е "
108 "блокирана (вижте диалоговия прозорец за конфигуриране)."
109
110 #: configuration/akregator_config_archive.cpp:33
111 #, kde-format
112 msgctxt "Limit feed archive size to:"
113 msgid " article"
114 msgid_plural " articles"
115 msgstr[0] " статия"
116 msgstr[1] " статии"
117
118 #: configuration/akregator_config_archive.cpp:34
119 #, kde-format
120 msgctxt "Delete articles older than:"
121 msgid " day"
122 msgid_plural " days"
123 msgstr[0] " ден"
124 msgstr[1] " дни"
125
126 #: configuration/akregator_config_general.cpp:32
127 #, kde-format
128 msgid " minute"
129 msgid_plural " minutes"
130 msgstr[0] " минута"
131 msgstr[1] " минути"
132
133 #: configuration/akregatorconfigurepluginlistwidget.cpp:51
134 #, kde-format
135 msgid "Webengine Plugins"
136 msgstr "Приставки за Webengine"
137
138 #: configuration/settings_advanced.cpp:27
139 #, kde-format
140 msgctxt "Mark selected article read after"
141 msgid " second"
142 msgid_plural " seconds"
143 msgstr[0] " секунда"
144 msgstr[1] " секунди"
145
146 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
147 #: configuration/ui/settings_advancedbase.ui:30
148 #, kde-format
149 msgid "Article List"
150 msgstr "Списък от статии"
151
152 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_UseMarkReadDelay)
153 #: configuration/ui/settings_advancedbase.ui:38
154 #, kde-format
155 msgid "Mar&k selected article read after"
156 msgstr "&Маркиране на статията като прочетена след"
157
158 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ResetQuickFilterOnNodeChange)
159 #: configuration/ui/settings_advancedbase.ui:73
160 #, kde-format
161 msgid "Reset search bar when changing feeds"
162 msgstr "Нулиране на лентата за търсене при смяна на емисии"
163
164 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_3)
165 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:30
166 #, kde-format
167 msgid "Article List Colors"
168 msgstr "Цветове за списъка от статии"
169
170 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbl_unreadArticles)
171 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:53
172 #, kde-format
173 msgid "Unread articles:"
174 msgstr "Непрочетени статии:"
175
176 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbl_newArticles)
177 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:76
178 #, kde-format
179 msgid "New articles:"
180 msgstr "Нови статии:"
181
182 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_UseCustomColors)
183 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:98
184 #, kde-format
185 msgid "Use custom colors"
186 msgstr "Използване на потребителски цветове"
187
188 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
189 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:121
190 #, kde-format
191 msgid "Font Size"
192 msgstr "Размер на шрифта"
193
194 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbl_MinimumFontSize)
195 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:127
196 #, kde-format
197 msgid "Minimum font size:"
198 msgstr "Минимален размер на шрифта:"
199
200 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, lbl_MediumFontSize)
201 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:176
202 #, kde-format
203 msgid "Medium font size:"
204 msgstr "Оптимален размер на шрифта:"
205
206 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
207 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:228
208 #, kde-format
209 msgid "Fonts"
210 msgstr "Шрифтове"
211
212 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
213 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:234
214 #, kde-format
215 msgid "Standard font:"
216 msgstr "Стандартен шрифт:"
217
218 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2_2)
219 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:244
220 #, kde-format
221 msgid "Fixed font:"
222 msgstr "Равноширок шрифт:"
223
224 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
225 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:254
226 #, kde-format
227 msgid "Serif font:"
228 msgstr "Серифен шрифт:"
229
230 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel4)
231 #: configuration/ui/settings_appearance.ui:264
232 #, kde-format
233 msgid "Sans serif font:"
234 msgstr "Безсерифен шрифт:"
235
236 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
237 #: configuration/ui/settings_archive.ui:30
238 #, kde-format
239 msgid "Default Archive Settings"
240 msgstr "Стандартни настройки на архивирането"
241
242 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_DisableArchiving)
243 #: configuration/ui/settings_archive.ui:36
244 #, kde-format
245 msgid "Disa&ble archiving"
246 msgstr "Б&ез архивиране"
247
248 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_KeepAllArticles)
249 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_keepAllArticles)
250 #: configuration/ui/settings_archive.ui:43
251 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:332
252 #, kde-format
253 msgid "&Keep all articles"
254 msgstr "Запазва&не на всички статии"
255
256 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_LimitArticleNumber)
257 #: configuration/ui/settings_archive.ui:64
258 #, kde-format
259 msgid "Limit feed archi&ve size to:"
260 msgstr "Ограничение на раз&мера на архива до:"
261
262 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_LimitArticleAge)
263 #: configuration/ui/settings_archive.ui:100
264 #, kde-format
265 msgid "Delete articles older than: "
266 msgstr "Изтриване на статии по-стари от: "
267
268 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_DoNotExpireImportantArticles)
269 #: configuration/ui/settings_archive.ui:138
270 #, kde-format
271 msgid "Do not expire important articles"
272 msgstr "Без изтриване на важните статии"
273
274 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, LMBlabel)
275 #: configuration/ui/settings_browser.ui:20
276 #, kde-format
277 msgid "Left mouse click:"
278 msgstr "Щракване с левия бутон:"
279
280 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_LMBBehaviour)
281 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_MMBBehaviour)
282 #: configuration/ui/settings_browser.ui:28
283 #: configuration/ui/settings_browser.ui:54
284 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:324
285 #, kde-format
286 msgid "Open in Tab"
287 msgstr "Отваряне във раздел"
288
289 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_LMBBehaviour)
290 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_MMBBehaviour)
291 #: configuration/ui/settings_browser.ui:33
292 #: configuration/ui/settings_browser.ui:59
293 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:330
294 #, kde-format
295 msgid "Open in Background Tab"
296 msgstr "Отваряне във раздела във фонов режим"
297
298 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_LMBBehaviour)
299 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, kcfg_MMBBehaviour)
300 #: configuration/ui/settings_browser.ui:38
301 #: configuration/ui/settings_browser.ui:64
302 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:336
303 #, kde-format
304 msgid "Open in External Browser"
305 msgstr "Отваряне във външен браузър"
306
307 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, MMBlabel)
308 #: configuration/ui/settings_browser.ui:46
309 #, kde-format
310 msgid "Middle mouse click:"
311 msgstr "Щракване със средния бутон:"
312
313 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, externalBrowserGroupBox)
314 #: configuration/ui/settings_browser.ui:74
315 #, kde-format
316 msgid "External Browsing"
317 msgstr "Външно сърфиране"
318
319 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLineEdit, kcfg_ExternalBrowserCustomCommand)
320 #: configuration/ui/settings_browser.ui:83
321 #, no-c-format, kde-format
322 msgid "firefox %u"
323 msgstr "firefox %u"
324
325 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, kcfg_ExternalBrowserUseCustomCommand)
326 #: configuration/ui/settings_browser.ui:90
327 #, kde-format
328 msgid "Use &this command:"
329 msgstr "Команда за и&зползване:"
330
331 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, kcfg_ExternalBrowserUseKdeDefault)
332 #: configuration/ui/settings_browser.ui:97
333 #, kde-format
334 msgid "Use default web &browser"
335 msgstr "Използване на &уеб браузър по подразбиране"
336
337 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, tabsGroupBox)
338 #: configuration/ui/settings_browser.ui:110
339 #, kde-format
340 msgid "Tabs"
341 msgstr "Раздели"
342
343 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_AlwaysShowTabBar)
344 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
345 #: configuration/ui/settings_browser.ui:116 interfaces/akregator.kcfg:202
346 #, kde-format
347 msgid "Always show the tab bar"
348 msgstr "Винаги да се показва лентата с раздели"
349
350 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_CloseButtonOnTabs)
351 #: configuration/ui/settings_browser.ui:123
352 #, kde-format
353 msgid "Show close button on each tab"
354 msgstr "Показване на бутоните за затваряне на подпрозорците"
355
356 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_NewWindowInTab)
357 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
358 #: configuration/ui/settings_browser.ui:130 interfaces/akregator.kcfg:212
359 #, kde-format
360 msgid "Open links in new tab instead of in new window"
361 msgstr "Отваряне на връзки в нов раздел вместо в нов прозорец"
362
363 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
364 #: configuration/ui/settings_browser.ui:140
365 #, kde-format
366 msgid "Security"
367 msgstr "Сигурност"
368
369 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_CheckPhishingUrl)
370 #: configuration/ui/settings_browser.ui:146
371 #, kde-format
372 msgid "Verify URLs using Google's Safe Browsing API"
373 msgstr ""
374 "Проверка на URL адресите с помощта на API за безопасно сърфиране на Google"
375
376 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_EnableJavascript)
377 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
378 #: configuration/ui/settings_browser.ui:153 interfaces/akregator.kcfg:198
379 #, kde-format
380 msgid "Enable Javascript"
381 msgstr "Активиране на Javascript"
382
383 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
384 #: configuration/ui/settings_browser.ui:163
385 #, kde-format
386 msgid "Misc"
387 msgstr "Разни"
388
389 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_AccessKeyEnabled)
390 #: configuration/ui/settings_browser.ui:169
391 #, kde-format
392 msgid "Access Key Enabled"
393 msgstr "Активиран ключ за достъп"
394
395 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_3)
396 #: configuration/ui/settings_general.ui:30
397 #, kde-format
398 msgctxt "global settings"
399 msgid "Global"
400 msgstr "Глобални"
401
402 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ShowTrayIcon)
403 #: configuration/ui/settings_general.ui:36
404 #, kde-format
405 msgid "Show tra&y icon"
406 msgstr "Показване на &икона в системния панел"
407
408 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_ShowUnreadInTaskbar)
409 #: configuration/ui/settings_general.ui:43
410 #, kde-format
411 msgid "Show unread articles in Taskbar"
412 msgstr "Показване на непрочетени статии в лентата на задачите"
413
414 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_HideReadFeeds)
415 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
416 #: configuration/ui/settings_general.ui:50 interfaces/akregator.kcfg:9
417 #, kde-format
418 msgid "Hide feeds with no unread articles"
419 msgstr "Скрива емисии без непрочетени статии"
420
421 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LockFeedsInPlace)
422 #: configuration/ui/settings_general.ui:57
423 #, kde-format
424 msgid "Lock feeds in place"
425 msgstr "Спиране на емисиите на място"
426
427 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_AutoExpandFolders)
428 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
429 #: configuration/ui/settings_general.ui:64 interfaces/akregator.kcfg:27
430 #, kde-format
431 msgid "Auto-expand folders containing unread articles"
432 msgstr "Автоматично разгъване на папки, съдържащи непрочетени статии"
433
434 #. i18n: ectx: property (whatsThis), widget (QCheckBox, kcfg_UseNotifications)
435 #: configuration/ui/settings_general.ui:74
436 #, kde-format
437 msgid "Select this if you want to get notified when there are new articles."
438 msgstr ""
439 "Ако отметката е включена, ще бъдете уведомявани като пристигне нова статия."
440
441 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_UseNotifications)
442 #: configuration/ui/settings_general.ui:77
443 #, kde-format
444 msgid "Use &notifications for all feeds"
445 msgstr "И&звестяване за всички емисии"
446
447 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_DisableSaveAsNotification)
448 #: configuration/ui/settings_general.ui:84
449 #, kde-format
450 msgid "Disable save as finished notification"
451 msgstr "Деактивиране на запазване като завършено известие"
452
453 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_UseIntervalFetch)
454 #: configuration/ui/settings_general.ui:91
455 #, kde-format
456 msgid "&Use interval fetching"
457 msgstr "&Изтегляне през определен интервал"
458
459 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, autoFetchIntervalLabel)
460 #: configuration/ui/settings_general.ui:119
461 #, kde-format
462 msgid "Fetch feeds every:"
463 msgstr "Изтегляне на емисии на всеки:"
464
465 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox_2)
466 #: configuration/ui/settings_general.ui:160
467 #, kde-format
468 msgid "Startup"
469 msgstr "Стартиране"
470
471 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_MarkAllFeedsReadOnStartup)
472 #: configuration/ui/settings_general.ui:166
473 #, kde-format
474 msgid "Mark &all feeds as read on startup"
475 msgstr "Маркиране на &всички емисии като прочетени при стартиране"
476
477 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_FetchOnStartup)
478 #: configuration/ui/settings_general.ui:173
479 #, kde-format
480 msgid "Fetch all fee&ds on startup"
481 msgstr "Изтегляне на всички &емисии при стартиране"
482
483 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
484 #: configuration/ui/settings_general.ui:183
485 #, kde-format
486 msgid "Network"
487 msgstr "Мрежа"
488
489 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_UseHTMLCache)
490 #: configuration/ui/settings_general.ui:189
491 #, kde-format
492 msgid "Use the &browser cache (less network traffic)"
493 msgstr "Използване на кеш-паметта на &браузъра (по-малко трафик)"
494
495 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, kcfg_LoadExternalReferences)
496 #: configuration/ui/settings_security.ui:17
497 #, kde-format
498 msgid "Allow feed to load external references from internet."
499 msgstr "Разрешаване на емисиите да зареждат външни препратки от интернет."
500
501 #: export/akregatorstorageexporter.cpp:280
502 #, kde-format
503 msgid "Akregator Export for %1"
504 msgstr "Експортиране на Akregator за %1"
505
506 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
507 #: interfaces/akregator.kcfg:10
508 #, kde-format
509 msgid "Hides feeds with no unread articles"
510 msgstr "Скрива емисии без непрочетени статии"
511
512 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
513 #: interfaces/akregator.kcfg:21
514 #, kde-format
515 msgid "Prevent feeds from being moved in the list"
516 msgstr "Предотвратяване на преместване на емисиите в списъка"
517
518 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
519 #: interfaces/akregator.kcfg:22
520 #, kde-format
521 msgid "Locks feeds where they are"
522 msgstr "Спиране на емисиите, където са в момента"
523
524 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
525 #: interfaces/akregator.kcfg:26
526 #, kde-format
527 msgid "Auto-Expand folders with unread articles"
528 msgstr "Автоматично разгъване на папки с непрочетени статии"
529
530 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
531 #: interfaces/akregator.kcfg:31 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:318
532 #, kde-format
533 msgid "Show Quick Filter"
534 msgstr "Показване на бърз филтър"
535
536 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
537 #: interfaces/akregator.kcfg:32
538 #, kde-format
539 msgid "Show Quick Filter Bar"
540 msgstr "Показване на лентата за бърз филтър"
541
542 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
543 #: interfaces/akregator.kcfg:36
544 #, kde-format
545 msgid "Status Filter"
546 msgstr "Филтър за състояние"
547
548 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
549 #: interfaces/akregator.kcfg:37
550 #, kde-format
551 msgid "Stores the last status filter setting"
552 msgstr "Съхранява последната настройка на филтъра за състоянието"
553
554 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
555 #: interfaces/akregator.kcfg:41
556 #, kde-format
557 msgid "Text Filter"
558 msgstr "Текстов филтър"
559
560 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
561 #: interfaces/akregator.kcfg:42
562 #, kde-format
563 msgid "Stores the last search line text"
564 msgstr "Съхранява текста на последния ред за търсене"
565
566 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
567 #: interfaces/akregator.kcfg:45
568 #, kde-format
569 msgid "View Mode"
570 msgstr "Режим на преглед"
571
572 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
573 #: interfaces/akregator.kcfg:46
574 #, kde-format
575 msgid "Article display mode."
576 msgstr "Режим на преглед на статиите."
577
578 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
579 #: interfaces/akregator.kcfg:50
580 #, kde-format
581 msgid "Sizes for first splitter"
582 msgstr "Размер на първия разделител"
583
584 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
585 #: interfaces/akregator.kcfg:51
586 #, kde-format
587 msgid "First (usually vertical) splitter widget sizes."
588 msgstr "Размер на първия разделител (обикновено по вертикала)."
589
590 #. i18n: ectx: label, entry, group (View)
591 #: interfaces/akregator.kcfg:55
592 #, kde-format
593 msgid "Sizes for second splitter"
594 msgstr "Размер на втория разделител"
595
596 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (View)
597 #: interfaces/akregator.kcfg:56
598 #, kde-format
599 msgid "Second (usually horizontal) splitter widget sizes."
600 msgstr "Размер на първия разделител (обикновено по хоризонтала)."
601
602 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
603 #: interfaces/akregator.kcfg:100
604 #, kde-format
605 msgid "Archive Mode"
606 msgstr "Режим за архивиране"
607
608 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
609 #: interfaces/akregator.kcfg:104
610 #, kde-format
611 msgid "Keep All Articles"
612 msgstr "Запазване на всички статии"
613
614 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
615 #: interfaces/akregator.kcfg:105
616 #, kde-format
617 msgid "Save an unlimited number of articles."
618 msgstr "Запазване на неограничен брой статии."
619
620 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
621 #: interfaces/akregator.kcfg:108
622 #, kde-format
623 msgid "Limit Number of Articles"
624 msgstr "Ограничение на броя на статиите"
625
626 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
627 #: interfaces/akregator.kcfg:109
628 #, kde-format
629 msgid "Limit the number of articles in a feed"
630 msgstr "Запазване на ограничен брой статии"
631
632 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
633 #: interfaces/akregator.kcfg:112
634 #, kde-format
635 msgid "Delete Expired Articles"
636 msgstr "Изтриване на старите статии"
637
638 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
639 #: interfaces/akregator.kcfg:113
640 #, kde-format
641 msgid "Delete expired articles"
642 msgstr "Изтриване на старите статии"
643
644 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
645 #: interfaces/akregator.kcfg:116
646 #, kde-format
647 msgid "Disable Archiving"
648 msgstr "Изключване на архивирането"
649
650 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
651 #: interfaces/akregator.kcfg:117
652 #, kde-format
653 msgid "Do not save any articles"
654 msgstr "Без запазване на статии"
655
656 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
657 #: interfaces/akregator.kcfg:122
658 #, kde-format
659 msgid "Expiry Age"
660 msgstr "Изтичане на статия"
661
662 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
663 #: interfaces/akregator.kcfg:123
664 #, kde-format
665 msgid "Default expiry age for articles in days."
666 msgstr "Срок за изтичане на статия в дни."
667
668 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
669 #: interfaces/akregator.kcfg:127
670 #, kde-format
671 msgid "Article Limit"
672 msgstr "Ограничение на статиите"
673
674 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
675 #: interfaces/akregator.kcfg:128
676 #, kde-format
677 msgid "Number of articles to keep per feed."
678 msgstr "Брой статии за съхранение за емисия."
679
680 #. i18n: ectx: label, entry, group (Archive)
681 #: interfaces/akregator.kcfg:132
682 #, kde-format
683 msgid "Do Not Expire Important Articles"
684 msgstr "Без изтичане на важните статии"
685
686 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Archive)
687 #: interfaces/akregator.kcfg:133
688 #, kde-format
689 msgid ""
690 "When this option is enabled, articles you marked as important will not be "
691 "removed when limit the archive size by either age or number of the articles."
692 msgstr ""
693 "Ако отметката е включена, статиите, маркирани като важни, няма да изтичат. Т."
694 "е. те ще се архивират, но няма да се премахват от хранилището."
695
696 #. i18n: ectx: label, entry, group (Network)
697 #: interfaces/akregator.kcfg:139
698 #, kde-format
699 msgid "Concurrent Fetches"
700 msgstr "Едновременни изтегляния"
701
702 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Network)
703 #: interfaces/akregator.kcfg:140
704 #, kde-format
705 msgid "Number of concurrent fetches"
706 msgstr "Брой едновременни изтегляния"
707
708 #. i18n: ectx: label, entry, group (Network)
709 #: interfaces/akregator.kcfg:144
710 #, kde-format
711 msgid "Use HTML Cache"
712 msgstr "Използване на кеш-паметта за HTML"
713
714 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Network)
715 #: interfaces/akregator.kcfg:145
716 #, kde-format
717 msgid ""
718 "Use the KDE-wide HTML cache settings when downloading feeds, to avoid "
719 "unnecessary traffic. Disable only when necessary."
720 msgstr ""
721 "Използване на кеш-паметта за HTML при изтегляне на емисии с цели спестяване "
722 "на трафик и увеличаване на скоростта. Изключете отметката само ако наистина "
723 "е необходимо."
724
725 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Network)
726 #: interfaces/akregator.kcfg:149
727 #, kde-format
728 msgid ""
729 "This option allows user to specify custom user-agent string instead of using "
730 "the default one. This is here because some proxies may interrupt the "
731 "connection because of having \"gator\" in the name."
732 msgstr ""
733 "Опцията ви позволява да посочите потребителски низ вместо този по "
734 "подразбиране. Това е направено заради някои проксита, които може да "
735 "прекъснат връзката, защото в името има \"gator\"."
736
737 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
738 #: interfaces/akregator.kcfg:155
739 #, kde-format
740 msgid "Fetch on startup"
741 msgstr "Изтегляне при стартиране"
742
743 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
744 #: interfaces/akregator.kcfg:156
745 #, kde-format
746 msgid "Fetch feedlist on startup."
747 msgstr "Изтегляне на списъка при стартиране."
748
749 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
750 #: interfaces/akregator.kcfg:160
751 #, kde-format
752 msgid "Mark all feeds as read on startup"
753 msgstr "Маркиране на всички емисии като прочетени при стартиране"
754
755 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
756 #: interfaces/akregator.kcfg:161
757 #, kde-format
758 msgid "Mark all feeds as read on startup."
759 msgstr "Маркиране на всички емисии като прочетени при стартиране."
760
761 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
762 #: interfaces/akregator.kcfg:165
763 #, kde-format
764 msgid "Use interval fetching"
765 msgstr "Използване на интервал на изтегляне"
766
767 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
768 #: interfaces/akregator.kcfg:166
769 #, no-c-format, kde-format
770 msgid "Fetch all feeds every %1 minutes."
771 msgstr "Проверка на всички емисии на всеки %1 минути."
772
773 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
774 #: interfaces/akregator.kcfg:170
775 #, kde-format
776 msgid "Interval for autofetching"
777 msgstr "Интервал за автоматично обновяване"
778
779 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
780 #: interfaces/akregator.kcfg:171
781 #, kde-format
782 msgid "Interval for autofetching in minutes."
783 msgstr "Интервал за автоматично обновяване в минути."
784
785 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
786 #: interfaces/akregator.kcfg:175
787 #, kde-format
788 msgid "Use notifications"
789 msgstr "Използване на известяване"
790
791 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
792 #: interfaces/akregator.kcfg:176
793 #, kde-format
794 msgid "Specifies if the balloon notifications are used or not."
795 msgstr "Използване на подсказки за известяване."
796
797 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
798 #: interfaces/akregator.kcfg:180
799 #, kde-format
800 msgid "Show tray icon"
801 msgstr "Показване на иконата в системния панел"
802
803 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
804 #: interfaces/akregator.kcfg:181
805 #, kde-format
806 msgid "Specifies if the tray icon is shown or not."
807 msgstr "Определя дали да се покаже икона в системния панел."
808
809 #. i18n: ectx: label, entry, group (General)
810 #: interfaces/akregator.kcfg:185
811 #, kde-format
812 msgid "Show Unread In Taskbar"
813 msgstr "Показване на непрочетено в лентата на задачите"
814
815 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (General)
816 #: interfaces/akregator.kcfg:186
817 #, kde-format
818 msgid "Specifies if we show unread article in taskbar."
819 msgstr "Указва дали да показваме непрочетена статия в лентата на задачите."
820
821 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
822 #: interfaces/akregator.kcfg:203
823 #, kde-format
824 msgid "Always show the tab bar, even when only one tab is open"
825 msgstr ""
826 "Винаги показва лентата с раздели, дори когато е отворен само един раздел"
827
828 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
829 #: interfaces/akregator.kcfg:207
830 #, kde-format
831 msgid "Show close buttons on tabs"
832 msgstr "Показване на бутоните за затваряне на подпрозорците"
833
834 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
835 #: interfaces/akregator.kcfg:208
836 #, kde-format
837 msgid "Show close buttons on tabs instead of icons"
838 msgstr ""
839 "Показване на бутоните за затваряне на подпрозорците вместо иконите на "
840 "сайтовете"
841
842 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
843 #: interfaces/akregator.kcfg:213
844 #, kde-format
845 msgid ""
846 "Open a link which would normally open in a new window (external browser) in "
847 "a new tab instead"
848 msgstr ""
849 "Отваряне на връзка, която обикновено се отваря в нов прозорец (външен "
850 "браузър), в нов раздел вместо това"
851
852 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
853 #: interfaces/akregator.kcfg:217
854 #, kde-format
855 msgid "Use default KDE web browser"
856 msgstr "Използване на стандартния браузър на KDE"
857
858 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
859 #: interfaces/akregator.kcfg:218
860 #, kde-format
861 msgid "Use KDE web browser when opening in external browser."
862 msgstr "Използване на уеб браузъра на KDE за външен браузър."
863
864 #. i18n: ectx: label, entry, group (Browser)
865 #: interfaces/akregator.kcfg:222
866 #, kde-format
867 msgid "Use this command:"
868 msgstr "Команда за използване:"
869
870 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
871 #: interfaces/akregator.kcfg:223
872 #, kde-format
873 msgid "Use the specified command when opening in external browser."
874 msgstr "Команда за отваряне на външния браузър."
875
876 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
877 #: interfaces/akregator.kcfg:227
878 #, no-c-format, kde-format
879 msgid "Command to launch external browser. URL will substitute for %u."
880 msgstr "Команда за стартиране на външен браузър. URL ще замени %u."
881
882 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
883 #: interfaces/akregator.kcfg:231
884 #, kde-format
885 msgid "What the click with left mouse button should do."
886 msgstr "Операция при щракване на левия бутон на мишката."
887
888 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Browser)
889 #: interfaces/akregator.kcfg:240
890 #, kde-format
891 msgid "What the click with middle mouse button should do."
892 msgstr "Операция при щракване на средния бутон на мишката."
893
894 #. i18n: ectx: label, entry, group (Advanced)
895 #: interfaces/akregator.kcfg:265
896 #, kde-format
897 msgid "Archive Backend"
898 msgstr "Приставка за архивиране"
899
900 #. i18n: ectx: whatsthis, entry (UseMarkReadDelay), group (Advanced)
901 #: interfaces/akregator.kcfg:269
902 #, kde-format
903 msgid "Whether to delay before marking an article as read upon selecting it."
904 msgstr "Дали да има забавяне преди маркирането на емисията като прочетена."
905
906 #. i18n: ectx: whatsthis, entry (MarkReadDelay), group (Advanced)
907 #: interfaces/akregator.kcfg:273
908 #, kde-format
909 msgid ""
910 "Configurable delay between selecting an article and it being marked as read."
911 msgstr "Забавяне между маркирането на статия и отбелязването и като прочетена."
912
913 #. i18n: ectx: whatsthis, entry, group (Advanced)
914 #: interfaces/akregator.kcfg:277
915 #, kde-format
916 msgid "Resets the quick filter when changing feeds."
917 msgstr "Нулира бързия филтър при смяна на емисии."
918
919 #: kontactplugin/akregator_plugin.cpp:27 src/aboutdata.cpp:19
920 #: src/akregator_part.cpp:136
921 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:142
922 #: src/trayicon.cpp:41 src/trayicon.cpp:42 src/trayicon.cpp:54
923 #, kde-format
924 msgid "Akregator"
925 msgstr "Akregator"
926
927 #: kontactplugin/akregator_plugin.cpp:29
928 #, kde-format
929 msgctxt "@action:inmenu"
930 msgid "New Feed..."
931 msgstr "Нова емисия..."
932
933 #: kontactplugin/akregator_plugin.cpp:32
934 #, kde-format
935 msgctxt "@info:status"
936 msgid "Create a new feed"
937 msgstr "Създаване на нова емисия"
938
939 #: kontactplugin/akregator_plugin.cpp:33
940 #, kde-format
941 msgctxt "@info:whatsthis"
942 msgid "You will be presented with a dialog where you can add a new feed."
943 msgstr ""
944 "Ще ви бъде представен диалогов прозорец, където можете да добавите нова "
945 "емисия."
946
947 #: src/aboutdata.cpp:21
948 #, kde-format
949 msgid "A KDE Feed Reader"
950 msgstr "Преглед на емисии на KDE"
951
952 #: src/aboutdata.cpp:23
953 #, kde-format
954 msgid "Copyright © 2004–%1 Akregator authors"
955 msgstr "Copyright © 2004–%1 Akregator authors"
956
957 #: src/aboutdata.cpp:27
958 #, kde-format
959 msgid "Laurent Montel"
960 msgstr "Laurent Montel"
961
962 #: src/aboutdata.cpp:27
963 #, kde-format
964 msgid "Maintainer"
965 msgstr "Поддръжка"
966
967 #: src/aboutdata.cpp:28
968 #, kde-format
969 msgid "Frank Osterfeld"
970 msgstr "Frank Osterfeld"
971
972 #: src/aboutdata.cpp:28
973 #, kde-format
974 msgid "Former maintainer"
975 msgstr "Предишна поддръжка"
976
977 #: src/aboutdata.cpp:29
978 #, kde-format
979 msgid "Teemu Rytilahti"
980 msgstr "Teemu Rytilahti"
981
982 #: src/aboutdata.cpp:29 src/aboutdata.cpp:30 src/aboutdata.cpp:31
983 #: src/aboutdata.cpp:32
984 #, kde-format
985 msgid "Developer"
986 msgstr "Разработчик"
987
988 #: src/aboutdata.cpp:30
989 #, kde-format
990 msgid "Sashmit Bhaduri"
991 msgstr "Sashmit Bhaduri"
992
993 #: src/aboutdata.cpp:31
994 #, kde-format
995 msgid "Pierre Habouzit"
996 msgstr "Pierre Habouzit"
997
998 #: src/aboutdata.cpp:32
999 #, kde-format
1000 msgid "Stanislav Karchebny"
1001 msgstr "Stanislav Karchebny"
1002
1003 #: src/aboutdata.cpp:33
1004 #, kde-format
1005 msgid "Gary Cramblitt"
1006 msgstr "Gary Cramblitt"
1007
1008 #: src/aboutdata.cpp:33 src/aboutdata.cpp:34 src/aboutdata.cpp:35
1009 #, kde-format
1010 msgid "Contributor"
1011 msgstr "Сътрудник"
1012
1013 #: src/aboutdata.cpp:34
1014 #, kde-format
1015 msgid "Stephan Binner"
1016 msgstr "Stephan Binner"
1017
1018 #: src/aboutdata.cpp:35
1019 #, kde-format
1020 msgid "Christof Musik"
1021 msgstr "Christof Musik"
1022
1023 #: src/aboutdata.cpp:36
1024 #, kde-format
1025 msgid "Anne-Marie Mahfouf"
1026 msgstr "Anne-Marie Mahfouf"
1027
1028 #: src/aboutdata.cpp:36
1029 #, kde-format
1030 msgid "Handbook"
1031 msgstr "Наръчник"
1032
1033 #: src/aboutdata.cpp:37
1034 #, kde-format
1035 msgid "Frerich Raabe"
1036 msgstr "Frerich Raabe"
1037
1038 #: src/aboutdata.cpp:37
1039 #, kde-format
1040 msgid "Author of librss"
1041 msgstr "Author of librss"
1042
1043 #: src/aboutdata.cpp:38
1044 #, kde-format
1045 msgid "Eckhart Woerner"
1046 msgstr "Eckhart Woerner"
1047
1048 #: src/aboutdata.cpp:38
1049 #, kde-format
1050 msgid "Bug tracker management, Usability improvements"
1051 msgstr "Управление на откриване на грешки, подобрения в използваемостта"
1052
1053 #: src/aboutdata.cpp:39
1054 #, kde-format
1055 msgid "Heinrich Wendel"
1056 msgstr "Heinrich Wendel"
1057
1058 #: src/aboutdata.cpp:39
1059 #, kde-format
1060 msgid "Tons of bug fixes"
1061 msgstr "Много оправени грешки"
1062
1063 #: src/aboutdata.cpp:40
1064 #, kde-format
1065 msgid "Eike Hein"
1066 msgstr "Eike Hein"
1067
1068 #: src/aboutdata.cpp:40
1069 #, kde-format
1070 msgid "'Delayed mark as read' feature"
1071 msgstr "Функция \"Отложено маркиране като прочетено\""
1072
1073 #: src/aboutdata.cpp:41
1074 #, kde-format
1075 msgid "Marcel Dierkes"
1076 msgstr "Marcel Dierkes"
1077
1078 #: src/aboutdata.cpp:41
1079 #, kde-format
1080 msgid "Icons"
1081 msgstr "Икони"
1082
1083 #: src/aboutdata.cpp:42
1084 #, kde-format
1085 msgid "George Staikos"
1086 msgstr "George Staikos"
1087
1088 #: src/aboutdata.cpp:42
1089 #, kde-format
1090 msgid "Insomnia"
1091 msgstr "Insomnia"
1092
1093 #: src/aboutdata.cpp:43
1094 #, kde-format
1095 msgid "Philipp Droessler"
1096 msgstr "Philipp Droessler"
1097
1098 #: src/aboutdata.cpp:43
1099 #, kde-format
1100 msgid "Gentoo Ebuild"
1101 msgstr "Gentoo Ebuild"
1102
1103 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:64 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:287
1104 #, kde-format
1105 msgid "&Fetch Feed"
1106 msgstr "&Изтегляне на емисия"
1107
1108 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:65 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:243
1109 #, kde-format
1110 msgid "&Delete Feed"
1111 msgstr "&Изтриване на емисия"
1112
1113 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:66 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:249
1114 #, kde-format
1115 msgid "&Edit Feed..."
1116 msgstr "&Редактиране на емисия..."
1117
1118 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:67 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:306
1119 #, kde-format
1120 msgid "&Mark Feed as Read"
1121 msgstr "М&аркиране на емисията като прочетена"
1122
1123 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:83
1124 #, kde-format
1125 msgid "&Fetch Feeds"
1126 msgstr "&Изтегляне на емисии"
1127
1128 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:84
1129 #, kde-format
1130 msgid "&Delete Folder"
1131 msgstr "&Изтриване на папка"
1132
1133 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:85
1134 #, kde-format
1135 msgid "&Rename Folder"
1136 msgstr "&Преименуване на папка"
1137
1138 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:86
1139 #, kde-format
1140 msgid "&Mark Feeds as Read"
1141 msgstr "М&аркиране на емисиите като прочетени"
1142
1143 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:191
1144 #, kde-format
1145 msgid "&Import Feeds..."
1146 msgstr "И&мпортиране на емисии..."
1147
1148 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:195
1149 #, kde-format
1150 msgid "&Export Feeds..."
1151 msgstr "&Експортиране на емисии..."
1152
1153 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:200
1154 #, kde-format
1155 msgid "&Configure Akregator..."
1156 msgstr "&Конфигуриране на Akregator..."
1157
1158 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:219
1159 #, kde-format
1160 msgid "&Open Homepage"
1161 msgstr "&Отваряне на домашната страница"
1162
1163 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:225
1164 #, kde-format
1165 msgid "Reload All Tabs"
1166 msgstr "Презареждане на всички раздели"
1167
1168 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:231
1169 #, kde-format
1170 msgid "&Add Feed..."
1171 msgstr "До&бавяне на емисия..."
1172
1173 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:237
1174 #, kde-format
1175 msgid "Ne&w Folder..."
1176 msgstr "&Нова папка..."
1177
1178 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:262
1179 #, kde-format
1180 msgid "&Normal View"
1181 msgstr "&Стандартен изглед"
1182
1183 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:271
1184 #, kde-format
1185 msgid "&Widescreen View"
1186 msgstr "&Широкоекранен изглед"
1187
1188 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:280
1189 #, kde-format
1190 msgid "C&ombined View"
1191 msgstr "&Комбиниран изглед"
1192
1193 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:293
1194 #, kde-format
1195 msgid "Fe&tch All Feeds"
1196 msgstr "И&зтегляне на всички емисии"
1197
1198 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:299
1199 #, kde-format
1200 msgid "C&ancel Feed Fetches"
1201 msgstr "&Отмяна на изтегляния на емисии"
1202
1203 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:312
1204 #, kde-format
1205 msgid "Ma&rk All Feeds as Read"
1206 msgstr "М&аркиране на всички емисии като прочетени"
1207
1208 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:341 src/actions/actionmanagerimpl.cpp:609
1209 #, kde-format
1210 msgid "Copy Link Address"
1211 msgstr "Копиране на адреса на връзката"
1212
1213 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:346
1214 #, kde-format
1215 msgid "Pre&vious Unread Article"
1216 msgstr "Предишна &непрочетена статия"
1217
1218 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:352
1219 #, kde-format
1220 msgid "Ne&xt Unread Article"
1221 msgstr "Следваща н&епрочетена статия"
1222
1223 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:360
1224 #, kde-format
1225 msgid "&Delete"
1226 msgstr "&Изтриване"
1227
1228 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:365
1229 #, kde-format
1230 msgid "&Mark As"
1231 msgstr "&Маркиране като"
1232
1233 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:369
1234 #, kde-format
1235 msgctxt "as in: mark as read"
1236 msgid "&Read"
1237 msgstr "&Прочетена"
1238
1239 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:371
1240 #, kde-format
1241 msgid "Mark selected article as read"
1242 msgstr "Маркиране на статията като прочетена"
1243
1244 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:377
1245 #, kde-format
1246 msgctxt "as in: mark as new"
1247 msgid "&New"
1248 msgstr "&Ново"
1249
1250 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:380
1251 #, kde-format
1252 msgid "Mark selected article as new"
1253 msgstr "Маркиране на статията като нова"
1254
1255 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:385
1256 #, kde-format
1257 msgctxt "as in: mark as unread"
1258 msgid "&Unread"
1259 msgstr "&Непрочетено"
1260
1261 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:387
1262 #, kde-format
1263 msgid "Mark selected article as unread"
1264 msgstr "Маркиране на статията като непрочетена"
1265
1266 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:393
1267 #, kde-format
1268 msgid "&Mark as Important"
1269 msgstr "Маркиране като &важно"
1270
1271 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:397
1272 #, kde-format
1273 msgid "Remove &Important Mark"
1274 msgstr "Премахване на маркирането &Важно"
1275
1276 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:401
1277 #, kde-format
1278 msgid "Move Node Up"
1279 msgstr "Преместване на възел нагоре"
1280
1281 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:406
1282 #, kde-format
1283 msgid "Move Node Down"
1284 msgstr "Преместване на възел надолу"
1285
1286 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:411
1287 #, kde-format
1288 msgid "Move Node Left"
1289 msgstr "Преместване на възел наляво"
1290
1291 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:416
1292 #, kde-format
1293 msgid "Move Node Right"
1294 msgstr "Преместване на възел надясно"
1295
1296 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:422
1297 #, kde-format
1298 msgid "Send &Link Address..."
1299 msgstr "Изпращане на &адрес на връзката..."
1300
1301 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:427
1302 #, kde-format
1303 msgid "Send &File..."
1304 msgstr "Изпращане на &файл..."
1305
1306 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:433
1307 #, kde-format
1308 msgid "Set Focus to Quick Search"
1309 msgstr "Фокусиране на бързо търсене"
1310
1311 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:465
1312 #, kde-format
1313 msgid "&Previous Article"
1314 msgstr "Преди&шна статия"
1315
1316 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:469
1317 #, kde-format
1318 msgid "&Next Article"
1319 msgstr "Следва&ща статия"
1320
1321 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:485
1322 #, kde-format
1323 msgid "&Previous Feed"
1324 msgstr "Преди&шен емисия"
1325
1326 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:490
1327 #, kde-format
1328 msgid "&Next Feed"
1329 msgstr "Следва&ща емисия"
1330
1331 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:496
1332 #, kde-format
1333 msgid "N&ext Unread Feed"
1334 msgstr "Следваща &непрочетена емисия"
1335
1336 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:502
1337 #, kde-format
1338 msgid "Prev&ious Unread Feed"
1339 msgstr "Предишна н&епрочетена емисия"
1340
1341 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:507
1342 #, kde-format
1343 msgid "Go to Top of Tree"
1344 msgstr "В началото на дървото"
1345
1346 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:512
1347 #, kde-format
1348 msgid "Go to Bottom of Tree"
1349 msgstr "В края на дървото"
1350
1351 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:517
1352 #, kde-format
1353 msgid "Go Left in Tree"
1354 msgstr "Наляво в дървото"
1355
1356 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:522
1357 #, kde-format
1358 msgid "Go Right in Tree"
1359 msgstr "Надясно"
1360
1361 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:527
1362 #, kde-format
1363 msgid "Go Up in Tree"
1364 msgstr "Нагоре"
1365
1366 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:532
1367 #, kde-format
1368 msgid "Go Down in Tree"
1369 msgstr "Надолу"
1370
1371 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:538
1372 #, kde-format
1373 msgid "Hide Read Feeds"
1374 msgstr "Скриване на прочетените емисии"
1375
1376 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:544
1377 #, kde-format
1378 msgid "Lock Feeds In Place"
1379 msgstr "Спиране на емисиите на място"
1380
1381 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:550
1382 #, kde-format
1383 msgid "Auto-expand folders with unread articles"
1384 msgstr "Автоматично разгъване на папки с непрочетени статии"
1385
1386 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:566
1387 #, kde-format
1388 msgid "Select Next Tab"
1389 msgstr "Следващ подпрозорец"
1390
1391 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:571
1392 #, kde-format
1393 msgid "Select Previous Tab"
1394 msgstr "Предишен подпрозорец"
1395
1396 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:577
1397 #, kde-format
1398 msgid "Detach Tab"
1399 msgstr "Отделяне на раздел"
1400
1401 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:591
1402 #, kde-format
1403 msgid "Mute"
1404 msgstr "Изключване на звука"
1405
1406 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:595
1407 #, kde-format
1408 msgid "Unmute"
1409 msgstr "Включване на звука"
1410
1411 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:598
1412 #, kde-format
1413 msgid "Speak Text"
1414 msgstr "Изговаряне на текст"
1415
1416 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:603
1417 #, kde-format
1418 msgid "&Find in Message..."
1419 msgstr "Тър&сене в съобщение..."
1420
1421 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:614
1422 #, kde-format
1423 msgid "Close Tab"
1424 msgstr "Затваряне на раздел"
1425
1426 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:627
1427 #, kde-format
1428 msgid "Activate Tab %1"
1429 msgstr "Активиране на раздел %1"
1430
1431 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:633
1432 #, kde-format
1433 msgid "&Save Link As..."
1434 msgstr "&Запазване на връзка като..."
1435
1436 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:637
1437 #, kde-format
1438 msgid "Copy &Link Address"
1439 msgstr "Копиране на &адреса на връзката"
1440
1441 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:640
1442 #, kde-format
1443 msgid "Copy Image Location"
1444 msgstr "Копиране на местоположението на изображението"
1445
1446 #: src/actions/actionmanagerimpl.cpp:647
1447 #, kde-format
1448 msgid "Save Image On Disk..."
1449 msgstr "Запазване на изображението на диска..."
1450
1451 #: src/actions/actions.cpp:19
1452 #, kde-format
1453 msgid "Open Link in New &Tab"
1454 msgstr "Отваряне на връзка в нов &раздел"
1455
1456 #: src/actions/actions.cpp:26
1457 #, kde-format
1458 msgid "Open Link in External &Browser"
1459 msgstr "Отваряне на връзка във външен &браузър"
1460
1461 #: src/addfeeddialog.cpp:49
1462 #, kde-format
1463 msgctxt "@title:window"
1464 msgid "Add Feed"
1465 msgstr "Добавяне на емисия"
1466
1467 #: src/addfeeddialog.cpp:99
1468 #, kde-format
1469 msgid "Downloading %1"
1470 msgstr "Изтегляне от %1"
1471
1472 #: src/addfeeddialog.cpp:115
1473 #, kde-format
1474 msgid "Feed not found from %1."
1475 msgstr "Не са намерени емисии от %1."
1476
1477 #: src/addfeeddialog.cpp:121
1478 #, kde-format
1479 msgid "Feed found, downloading..."
1480 msgstr "Намерени са емисии, изтегляне..."
1481
1482 #: src/akregator_options.h:20 src/akregator_options.h:28
1483 #, kde-format
1484 msgid "Add a feed with the given URL"
1485 msgstr "Добавяне на емисия с дадения URL адрес"
1486
1487 #: src/akregator_options.h:23
1488 #, kde-format
1489 msgid "When adding feeds, place them in this group"
1490 msgstr "Когато добавяте емисии, поставете ги в тази група"
1491
1492 #: src/akregator_options.h:25
1493 #, kde-format
1494 msgid "Hide main window on startup"
1495 msgstr "Скриване на главния прозорец при стартиране"
1496
1497 #: src/akregator_options.h:30
1498 #, kde-format
1499 msgid "Lists the available options for user feedback"
1500 msgstr "Списък на наличните опции за обратна връзка от потребителите"
1501
1502 #: src/akregator_part.cpp:78
1503 #, kde-format
1504 msgid "Feeds"
1505 msgstr "Емисии"
1506
1507 #: src/akregator_part.cpp:89
1508 #, kde-format
1509 msgid "KDE Dot News"
1510 msgstr "Новини на KDE"
1511
1512 #: src/akregator_part.cpp:94
1513 #, kde-format
1514 msgid "Linux.com"
1515 msgstr "Linux.com"
1516
1517 #: src/akregator_part.cpp:99
1518 #, kde-format
1519 msgid "Planet KDE"
1520 msgstr "Planet KDE"
1521
1522 #: src/akregator_part.cpp:104
1523 #, kde-format
1524 msgid "KDE Apps"
1525 msgstr "KDE Apps"
1526
1527 #: src/akregator_part.cpp:110
1528 #, kde-format
1529 msgid "Spanish feeds"
1530 msgstr "Испански емисии"
1531
1532 #: src/akregator_part.cpp:114
1533 #, kde-format
1534 msgid "Planet KDE España"
1535 msgstr "Planet KDE España"
1536
1537 #: src/akregator_part.cpp:427
1538 #, kde-format
1539 msgid ""
1540 "Access denied: Cannot save feed list to <b>%1</b>. Please check your "
1541 "permissions."
1542 msgstr ""
1543 "Достъпът е отказан: Не може да се запази списък с емисии в <b> %1 </b>. "
1544 "Моля, проверете вашите разрешения."
1545
1546 #: src/akregator_part.cpp:428 src/akregator_part.cpp:479
1547 #, kde-format
1548 msgid "Write Error"
1549 msgstr "Грешка при запис"
1550
1551 #: src/akregator_part.cpp:464
1552 #, kde-format
1553 msgid "Could not import the file %1 (no valid OPML)"
1554 msgstr "Грешка при импортиране на файла %1 (невалиден OPML)"
1555
1556 #: src/akregator_part.cpp:464 src/command/loadfeedlistcommand.cpp:71
1557 #, kde-format
1558 msgid "OPML Parsing Error"
1559 msgstr "Грешка при синтактичния анализ на XML"
1560
1561 #: src/akregator_part.cpp:468
1562 #, kde-format
1563 msgid ""
1564 "The file %1 could not be read, check if it exists or if it is readable for "
1565 "the current user."
1566 msgstr ""
1567 "Грешка при четене от файла %1. Моля, проверете дали файлът съществува и дали "
1568 "имате права за четене от файла."
1569
1570 #: src/akregator_part.cpp:469 src/command/loadfeedlistcommand.cpp:142
1571 #, kde-format
1572 msgid "Read Error"
1573 msgstr "Грешка при четене"
1574
1575 #: src/akregator_part.cpp:479
1576 #, kde-format
1577 msgid "Access denied: cannot write to file %1. Please check your permissions."
1578 msgstr ""
1579 "Достъпът е отказан: не може да пише във файл %1. Моля, проверете вашите "
1580 "разрешения."
1581
1582 #: src/akregator_part.cpp:494 src/akregator_part.cpp:503
1583 #, kde-format
1584 msgid "OPML Outlines (%1);;All Files (*)"
1585 msgstr "OPML очертания (%1) ;; Всички файлове (*)"
1586
1587 #: src/akregator_part.cpp:627
1588 #, kde-format
1589 msgid "Imported Folder"
1590 msgstr "Импортирана папка"
1591
1592 #: src/articlejobs.cpp:184
1593 #, kde-format
1594 msgid "The feed to be listed was already removed."
1595 msgstr ""
1596 "Емисията, която трябва да бъде включена в списъка, вече беше премахната."
1597
1598 #: src/articlelistview.cpp:156 src/subscription/subscriptionlistview.cpp:180
1599 #, kde-format
1600 msgid "Columns"
1601 msgstr "Колони"
1602
1603 #: src/articlelistview.cpp:214
1604 #, kde-format
1605 msgid "No result found"
1606 msgstr "Няма намерен резултат"
1607
1608 #: src/articlelistview.cpp:375
1609 #, kde-format
1610 msgid ""
1611 "<h2>Article list</h2>Here you can browse articles from the currently "
1612 "selected feed. You can also manage articles, as marking them as persistent "
1613 "(\"Mark as Important\") or delete them, using the right mouse button menu. "
1614 "To view the web page of the article, you can open the article internally in "
1615 "a tab or in an external browser window."
1616 msgstr ""
1617 "<h2> Списък със статии </h2> Тук можете да разглеждате статии от избраната в "
1618 "момента емисия. Можете също така да управлявате статии, като ги маркирате "
1619 "като постоянни (\" Маркиране като важни \") или да ги изтривате, като "
1620 "използвате десния бутон на мишката, за да видите уеб страницата на статията, "
1621 "можете да я отворите вътре в раздел или във външен прозорец на браузъра."
1622
1623 #: src/articlemodel.cpp:74
1624 #, kde-format
1625 msgctxt "Articlelist's column header"
1626 msgid "Title"
1627 msgstr "Заглавие"
1628
1629 #: src/articlemodel.cpp:76
1630 #, kde-format
1631 msgctxt "Articlelist's column header"
1632 msgid "Feed"
1633 msgstr "Емисия"
1634
1635 #: src/articlemodel.cpp:78
1636 #, kde-format
1637 msgctxt "Articlelist's column header"
1638 msgid "Date"
1639 msgstr "Дата"
1640
1641 #: src/articlemodel.cpp:80
1642 #, kde-format
1643 msgctxt "Articlelist's column header"
1644 msgid "Author"
1645 msgstr "Автор"
1646
1647 #: src/articlemodel.cpp:82
1648 #, kde-format
1649 msgctxt "Articlelist's column header"
1650 msgid "Description"
1651 msgstr "Описание"
1652
1653 #: src/articlemodel.cpp:84
1654 #, kde-format
1655 msgctxt "Articlelist's column header"
1656 msgid "Content"
1657 msgstr "Съдържание"
1658
1659 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:143
1660 #, kde-format
1661 msgid "Akregator is a KDE news feed reader."
1662 msgstr "Akregator е четец на новини на KDE."
1663
1664 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:184
1665 #, kde-format
1666 msgctxt "@title:window"
1667 msgid "Save As"
1668 msgstr "Запазване като"
1669
1670 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:373
1671 #, kde-format
1672 msgid "Disable"
1673 msgstr "Деактивиране"
1674
1675 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:374
1676 #, kde-format
1677 msgid "Keep Enabled"
1678 msgstr "Запазване на активирани"
1679
1680 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:376
1681 #, kde-format
1682 msgid "Are you sure you want to disable this introduction page?"
1683 msgstr "Наистина ли искате да деактивирате тази страница за въвеждане?"
1684
1685 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:377
1686 #, kde-format
1687 msgid "Disable Introduction Page"
1688 msgstr "Деактивиране на страницата за въвеждане"
1689
1690 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:412
1691 #, kde-format
1692 msgid "This web site is a malware, do you want to continue to show it?"
1693 msgstr ""
1694 "Този ​​уеб сайт е злонамерен софтуер, искате ли да продължите да го показвате?"
1695
1696 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:413
1697 #, kde-format
1698 msgid "Malware"
1699 msgstr "Зловреден софтуер"
1700
1701 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:425
1702 #, kde-format
1703 msgid "The network is broken."
1704 msgstr "Мрежата е прекъсната."
1705
1706 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:425
1707 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:428
1708 #, kde-format
1709 msgid "Check Phishing Url"
1710 msgstr "Проверяване на URL адреса за фишинг"
1711
1712 #: src/articleviewer-ng/webengine/articleviewerwebengine.cpp:428
1713 #, kde-format
1714 msgid "The url %1 is not valid."
1715 msgstr "URL адресът %1 не е валиден."
1716
1717 #: src/command/createfoldercommand.cpp:47
1718 #, kde-format
1719 msgid "Add Folder"
1720 msgstr "Добавяне на папка"
1721
1722 #: src/command/createfoldercommand.cpp:47
1723 #, kde-format
1724 msgid "Folder name:"
1725 msgstr "Име на папка:"
1726
1727 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:39
1728 #, kde-format
1729 msgid ""
1730 "<qt>Are you sure you want to delete this folder and its feeds and subfolders?"
1731 "</qt>"
1732 msgstr ""
1733 "<qt>Сигурни ли сте, че искате папката и всички нейни подпапки, заедно с "
1734 "всички източници, да бъдат изтрити?</qt>"
1735
1736 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:40
1737 #, kde-format
1738 msgid ""
1739 "<qt>Are you sure you want to delete folder <b>%1</b> and its feeds and "
1740 "subfolders?</qt>"
1741 msgstr ""
1742 "<qt>Сигурни ли сте, че искате папка <b>%1</b>, заедно с всичките си подпапки "
1743 "и емисии, да бъде изтрита?</qt>"
1744
1745 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:44
1746 #, kde-format
1747 msgid "Delete Folder"
1748 msgstr "Изтриване на папка"
1749
1750 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:61
1751 #, kde-format
1752 msgid "<qt>Are you sure you want to delete this feed?</qt>"
1753 msgstr "<qt>Сигурни ли сте, че искате емисията да бъде изтрита?</qt>"
1754
1755 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:63
1756 #, kde-format
1757 msgid "<qt>Are you sure you want to delete feed <b>%1</b>?</qt>"
1758 msgstr "<qt>Сигурни ли сте, че искате емисия <b>%1</b> да бъде изтрит?</qt>"
1759
1760 #: src/command/deletesubscriptioncommand.cpp:68
1761 #, kde-format
1762 msgid "Delete Feed"
1763 msgstr "Изтриване на емисия"
1764
1765 #: src/command/importfeedlistcommand.cpp:48
1766 #, kde-format
1767 msgid "Imported Feeds"
1768 msgstr "Внесени емисии"
1769
1770 #: src/command/importfeedlistcommand.cpp:77
1771 #, kde-format
1772 msgid "Add Imported Folder"
1773 msgstr "Добавяне на импортирана папка"
1774
1775 #: src/command/importfeedlistcommand.cpp:78
1776 #, kde-format
1777 msgid "Imported folder name:"
1778 msgstr "Име на импортираната папка:"
1779
1780 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:63
1781 #, kde-format
1782 msgid ""
1783 "<qt>The standard feed list is corrupted (invalid OPML). A backup was created:"
1784 "<p><b>%1</b></p></qt>"
1785 msgstr ""
1786 "<qt>Списъкът с източници е повреден (невалиден XML). Създадено е резервно "
1787 "копие:<p><b>%1</b></p></qt>"
1788
1789 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:67
1790 #, kde-format
1791 msgid ""
1792 "<qt>The standard feed list is corrupted (invalid OPML). Could not create a "
1793 "backup.</qt>"
1794 msgstr ""
1795 "<qt> Стандартният списък с емисии е повреден (невалиден OPML). Не можа да се "
1796 "създаде резервно копие. </qt>"
1797
1798 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:129
1799 #, kde-format
1800 msgid "Opening Feed List..."
1801 msgstr "Отваряне на списък с емисии..."
1802
1803 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:142
1804 #, kde-format
1805 msgid "<qt>Could not open feed list (%1) for reading.</qt>"
1806 msgstr "<qt> Не можа да се отвори списък с емисии (%1) за четене. </qt>"
1807
1808 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:155
1809 #, kde-format
1810 msgctxt "error message window caption"
1811 msgid "XML Parsing Error"
1812 msgstr "Грешка при синтактичния анализ на XML"
1813
1814 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:157
1815 #, kde-kuit-format
1816 msgid "<qt><p>XML parsing error in line %1, column %2 of %3:</p><p>%4</p></qt>"
1817 msgstr ""
1818 "<qt> <p> Грешка при синтактичния анализ на XML в ред %1, колона %2 от %3: </"
1819 "p> <p> %4 </p> </qt>"
1820
1821 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:164
1822 #, kde-format
1823 msgid ""
1824 "<qt>The standard feed list is corrupted (invalid XML). A backup was created:"
1825 "<p><b>%1</b></p></qt>"
1826 msgstr ""
1827 "<qt>Списъкът с източници е повреден (невалиден XML). Създадено е резервно "
1828 "копие:<p><b>%1</b></p></qt>"
1829
1830 #: src/command/loadfeedlistcommand.cpp:168
1831 #, kde-format
1832 msgid ""
1833 "<qt>The standard feed list is corrupted (invalid XML). Could not create a "
1834 "backup.</qt>"
1835 msgstr ""
1836 "<qt> Стандартният списък с емисии е повреден (невалиден XML). Не можа да се "
1837 "създаде резервно копие. </qt>"
1838
1839 #: src/crashwidget/crashwidget.cpp:21
1840 #, kde-format
1841 msgid ""
1842 "Akregator did not close correctly. Would you like to restore the previous "
1843 "session?"
1844 msgstr ""
1845 "Akregator не се затвори правилно. Искате ли да възстановите предишната сесия?"
1846
1847 #: src/crashwidget/crashwidget.cpp:37
1848 #, kde-format
1849 msgid "Restore Session"
1850 msgstr "Възстановяване на сесията"
1851
1852 #: src/crashwidget/crashwidget.cpp:43
1853 #, kde-format
1854 msgid "Do Not Restore Session"
1855 msgstr "Без възстановяване на сесията"
1856
1857 #: src/crashwidget/crashwidget.cpp:49
1858 #, kde-format
1859 msgid "Ask me later"
1860 msgstr "Попитай ме по-късно"
1861
1862 #. i18n: ectx: Menu (edit)
1863 #: src/data/akregator_part.rc:14 src/data/akregator_shell.rc:11
1864 #, kde-format
1865 msgid "&Edit"
1866 msgstr "&Редактиране"
1867
1868 #. i18n: ectx: Menu (view)
1869 #: src/data/akregator_part.rc:22 src/data/akregator_shell.rc:16
1870 #, kde-format
1871 msgid "&View"
1872 msgstr "&Изглед"
1873
1874 #. i18n: ectx: Menu (go)
1875 #: src/data/akregator_part.rc:37 src/data/akregator_shell.rc:24
1876 #, kde-format
1877 msgid "&Go"
1878 msgstr "Навига&ция"
1879
1880 #. i18n: ectx: Menu (feed)
1881 #: src/data/akregator_part.rc:50 src/data/akregator_shell.rc:29
1882 #, kde-format
1883 msgid "Fee&d"
1884 msgstr "Еми&сии"
1885
1886 #. i18n: ectx: Menu (article)
1887 #: src/data/akregator_part.rc:63 src/data/akregator_shell.rc:34
1888 #, kde-format
1889 msgid "&Article"
1890 msgstr "&Статия"
1891
1892 #. i18n: ectx: Menu (settings)
1893 #: src/data/akregator_part.rc:80 src/data/akregator_shell.rc:39
1894 #, kde-format
1895 msgid "&Settings"
1896 msgstr "&Настройки"
1897
1898 #. i18n: ectx: ToolBar (mainToolBar)
1899 #: src/data/akregator_part.rc:93 src/data/akregator_shell.rc:54
1900 #, kde-format
1901 msgid "Main Toolbar"
1902 msgstr "Основна лента с инструменти"
1903
1904 #. i18n: ectx: Menu (file)
1905 #: src/data/akregator_shell.rc:4
1906 #, kde-format
1907 msgid "&File"
1908 msgstr "&Файл"
1909
1910 #: src/feed/feedlist.cpp:160
1911 #, kde-format
1912 msgid "All Feeds"
1913 msgstr "Всички емисии"
1914
1915 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:45 src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:77
1916 #, kde-format
1917 msgid "Minute"
1918 msgid_plural "Minutes"
1919 msgstr[0] "Минута"
1920 msgstr[1] "Минути"
1921
1922 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:46 src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:78
1923 #, kde-format
1924 msgid "Hour"
1925 msgid_plural "Hours"
1926 msgstr[0] "Час"
1927 msgstr[1] "Часа"
1928
1929 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:47 src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:79
1930 #, kde-format
1931 msgid "Day"
1932 msgid_plural "Days"
1933 msgstr[0] "Ден"
1934 msgstr[1] "Дни"
1935
1936 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:60 src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:112
1937 #, kde-format
1938 msgctxt "@title:window"
1939 msgid "Feed Properties"
1940 msgstr "Свойства на емисия"
1941
1942 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:80
1943 #, kde-format
1944 msgctxt "never fetch new articles"
1945 msgid "Never"
1946 msgstr "Никога"
1947
1948 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:81
1949 #, kde-format
1950 msgid " day"
1951 msgid_plural " days"
1952 msgstr[0] " ден"
1953 msgstr[1] " дни"
1954
1955 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:82
1956 #, kde-format
1957 msgid " article"
1958 msgid_plural " articles"
1959 msgstr[0] " статия"
1960 msgstr[1] " статии"
1961
1962 #: src/feed/feedpropertiesdialog.cpp:112
1963 #, kde-format
1964 msgctxt "@title:window"
1965 msgid "Properties of %1"
1966 msgstr "Свойства на %1"
1967
1968 #: src/formatter/articleformatter.cpp:36
1969 #, kde-format
1970 msgid "(%1, %2)"
1971 msgstr "(%1, %2)"
1972
1973 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:58
1974 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:109
1975 #, kde-format
1976 msgid " (no unread articles)"
1977 msgstr " (няма непрочетени статии)"
1978
1979 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:60
1980 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:111
1981 #, kde-format
1982 msgid " (1 unread article)"
1983 msgid_plural " (%1 unread articles)"
1984 msgstr[0] " (1 непрочетена статия)"
1985 msgstr[1] " (%1 непрочетени статии)"
1986
1987 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:75
1988 #, kde-format
1989 msgid "<b>Description:</b> %1<br />"
1990 msgstr "<b> Описание: </b> %1 <br />"
1991
1992 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:82
1993 #, kde-format
1994 msgid "<b>Homepage:</b> <a href=\"%1\">%1</a>"
1995 msgstr "<b> Начална страница: </b> <a href=\"%1\"> %1 </a>"
1996
1997 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:89
1998 #, kde-format
1999 msgid "<b>Copyright:</b> %1</a>"
2000 msgstr "<b> Авторско право: </b> %1 </a>"
2001
2002 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:141
2003 #, kde-format
2004 msgid "Date"
2005 msgstr "Дата"
2006
2007 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:142
2008 #, kde-format
2009 msgid "Comment"
2010 msgstr "Коментар"
2011
2012 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:143
2013 #, kde-format
2014 msgid "Complete Story"
2015 msgstr "Текст на статията"
2016
2017 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:144
2018 #, kde-format
2019 msgid "Author"
2020 msgstr "Автор"
2021
2022 #: src/formatter/grantleeviewformatter.cpp:145
2023 #, kde-format
2024 msgid "Enclosure"
2025 msgstr "Заграждение"
2026
2027 #: src/frame/frame.cpp:21
2028 #, kde-format
2029 msgid "Untitled"
2030 msgstr "Неозаглавен"
2031
2032 #: src/frame/frame.cpp:141
2033 #, kde-format
2034 msgid "Loading..."
2035 msgstr "Зареждане..."
2036
2037 #: src/frame/frame.cpp:157
2038 #, kde-format
2039 msgid "Loading canceled"
2040 msgstr "Зареждането е прекъснато"
2041
2042 #: src/frame/frame.cpp:169
2043 #, kde-format
2044 msgid "Loading completed"
2045 msgstr "Зареждането завърши"
2046
2047 #: src/mainwidget.cpp:144
2048 #, kde-format
2049 msgid "You can view multiple articles in several open tabs."
2050 msgstr ""
2051 "Може да разглеждате няколко статии едновременно отворени в различни "
2052 "подпрозорци."
2053
2054 #: src/mainwidget.cpp:148
2055 #, kde-format
2056 msgid "Articles list."
2057 msgstr "Списък от статии."
2058
2059 #: src/mainwidget.cpp:210 src/mainwidget.cpp:635
2060 #, kde-format
2061 msgid "Articles"
2062 msgstr "Статии"
2063
2064 #: src/mainwidget.cpp:239
2065 #, kde-format
2066 msgid "About"
2067 msgstr "За програмата"
2068
2069 #: src/mainwidget.cpp:765
2070 #, kde-format
2071 msgid ""
2072 "<qt>Are you sure you want to mark <b>all articles in the feed</b> as read?</"
2073 "qt>"
2074 msgstr ""
2075 "<qt>Сигурни ли сте, че искате да маркирате <b>всички статии в емисията </b>, "
2076 "като прочетени? </qt>"
2077
2078 #: src/mainwidget.cpp:766
2079 #, kde-format
2080 msgid "Mark Feed as Read"
2081 msgstr "Маркиране на емисията като прочетена"
2082
2083 #: src/mainwidget.cpp:769
2084 #, kde-format
2085 msgid "<qt>Are you sure you want to mark <b>all feeds</b> as read?</qt>"
2086 msgstr ""
2087 "<qt>Сигурни ли сте, че искате да маркирате <b>всички статии</b>, като "
2088 "прочетени? </qt>"
2089
2090 #: src/mainwidget.cpp:771
2091 #, kde-format
2092 msgid ""
2093 "<qt>Are you sure you want to mark <b>all feeds in the folder</b> as read?</"
2094 "qt>"
2095 msgstr ""
2096 "<qt>Сигурни ли сте, че искате да маркирате <b>всички статии в папката </b>, "
2097 "като прочетени? </qt>"
2098
2099 #: src/mainwidget.cpp:773
2100 #, kde-format
2101 msgid "Mark Feeds as Read"
2102 msgstr "Маркиране на емисиите като прочетени"
2103
2104 #: src/mainwidget.cpp:837 src/mainwidget.cpp:846 src/mainwidget.cpp:1248
2105 #, kde-format
2106 msgid "Networking is not available."
2107 msgstr "Мрежата не е налична."
2108
2109 #: src/mainwidget.cpp:854
2110 #, kde-format
2111 msgid "Fetching Feeds..."
2112 msgstr "Изтегляне на емисии..."
2113
2114 #: src/mainwidget.cpp:1053
2115 #, kde-format
2116 msgid "<qt>Are you sure you want to delete article <b>%1</b>?</qt>"
2117 msgstr "<qt>Сигурни ли сте, че искате да бъде изтрита статията <b>%1</b>?</qt>"
2118
2119 #: src/mainwidget.cpp:1056
2120 #, kde-format
2121 msgid "<qt>Are you sure you want to delete the selected article?</qt>"
2122 msgid_plural ""
2123 "<qt>Are you sure you want to delete the %1 selected articles?</qt>"
2124 msgstr[0] "<qt> Наистина ли искате да изтриете избраната статия? </qt>"
2125 msgstr[1] "<qt> Наистина ли искате да изтриете %1 избрани статии? </qt>"
2126
2127 #: src/mainwidget.cpp:1245
2128 #, kde-format
2129 msgid "Networking is available now."
2130 msgstr "Мрежата вече е достъпна."
2131
2132 #: src/mainwindow.cpp:121
2133 #, kde-format
2134 msgid ""
2135 "<qt>This will hide the menu bar completely. You can show it again by typing "
2136 "%1.</qt>"
2137 msgstr ""
2138 "<qt>Това ще скрие напълно меню лентата. Можете да я покажете отново като "
2139 "натиснете %1.</qt>"
2140
2141 #: src/mainwindow.cpp:124
2142 #, kde-format
2143 msgid "Hide menu bar"
2144 msgstr "Скриване на меню лентата"
2145
2146 #: src/mainwindow.cpp:153
2147 #, kde-format
2148 msgid ""
2149 "Could not find the Akregator part; please check your installation.\n"
2150 "%1"
2151 msgstr ""
2152 "Неуспешно намиране на Akregator; моля проверете вашата инсталация.\n"
2153 "%1"
2154
2155 #: src/notificationmanager.cpp:48
2156 #, kde-format
2157 msgid ""
2158 "Feed added:\n"
2159 " %1"
2160 msgstr ""
2161 "Добавен е емисия:\n"
2162 " %1"
2163
2164 #: src/notificationmanager.cpp:55
2165 #, kde-format
2166 msgid ""
2167 "Feeds added:\n"
2168 " %1"
2169 msgstr ""
2170 "Добавени са емисии:\n"
2171 " %1"
2172
2173 #: src/notificationmanager.cpp:69
2174 #, kde-format
2175 msgid "<i>and 1 other</i>"
2176 msgid_plural "<i>and %1 others</i>"
2177 msgstr[0] "<i> и още 1 </i>"
2178 msgstr[1] "<i> и още %1 други </i>"
2179
2180 #: src/progressmanager.cpp:127
2181 #, kde-format
2182 msgid "Fetch completed"
2183 msgstr "Изтеглянето завърши"
2184
2185 #: src/progressmanager.cpp:136
2186 #, kde-format
2187 msgid "Fetch error"
2188 msgstr "Грешка при изтеглянето"
2189
2190 #: src/progressmanager.cpp:145
2191 #, kde-format
2192 msgid "Fetch aborted"
2193 msgstr "Изтеглянето е прекъснато"
2194
2195 #: src/subscription/subscriptionlistjobs.cpp:54
2196 #, kde-format
2197 msgid "Feed list was deleted"
2198 msgstr "Списъкът с емисии беше изтрит"
2199
2200 #: src/subscription/subscriptionlistjobs.cpp:64
2201 #, kde-format
2202 msgid "Node or destination folder not found"
2203 msgstr "Възелът или приемната папка не са намерени"
2204
2205 #: src/subscription/subscriptionlistjobs.cpp:71
2206 #, kde-format
2207 msgid "Cannot move folder %1 to its own subfolder %2"
2208 msgstr "Папка %1 не може да бъде местена в собствените и подпапки (%2)"
2209
2210 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:49
2211 #, kde-format
2212 msgid "Timeout on remote server"
2213 msgstr "Просрочено време за сървъра"
2214
2215 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:51
2216 #, kde-format
2217 msgid "Unknown host"
2218 msgstr "Неизвестен хост"
2219
2220 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:53
2221 #, kde-format
2222 msgid "Feed file not found on remote server"
2223 msgstr "Файлът с емисии не е намерен на отдалечения сървър"
2224
2225 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:55
2226 #, kde-format
2227 msgid "Could not read feed (invalid XML)"
2228 msgstr "Емисията не може да бъде прочетена (невалиден XML)"
2229
2230 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:57
2231 #, kde-format
2232 msgid "Could not read feed (unknown format)"
2233 msgstr "Емисията не може да бъде прочетена (неизвестен формат)"
2234
2235 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:59
2236 #, kde-format
2237 msgid "Could not read feed (invalid feed)"
2238 msgstr "Емисията не може да бъде прочетена (невалидна емисия)"
2239
2240 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:229
2241 #, kde-format
2242 msgid "Could not fetch feed: %1"
2243 msgstr "Невъзможно изтегляне от емисия: %1"
2244
2245 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:274
2246 #, kde-format
2247 msgctxt "Feedlist's column header"
2248 msgid "Feeds"
2249 msgstr "Емисии"
2250
2251 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:276
2252 #, kde-format
2253 msgctxt "Feedlist's column header"
2254 msgid "Unread"
2255 msgstr "Непрочетено"
2256
2257 #: src/subscription/subscriptionlistmodel.cpp:278
2258 #, kde-format
2259 msgctxt "Feedlist's column header"
2260 msgid "Total"
2261 msgstr "Общо"
2262
2263 #: src/tabwidget.cpp:92
2264 #, kde-format
2265 msgid "Close the current tab"
2266 msgstr "Затваряне на текущия подпрозорец"
2267
2268 #: src/tabwidget.cpp:95
2269 #, kde-format
2270 msgid "Close tab"
2271 msgstr "Затваряне на раздела"
2272
2273 #: src/tabwidget.cpp:118
2274 #, kde-format
2275 msgctxt "@action:inmenu"
2276 msgid "Detach Tab"
2277 msgstr "Отделяне на раздел"
2278
2279 #: src/tabwidget.cpp:123
2280 #, kde-format
2281 msgctxt "@action:inmenu"
2282 msgid "Close Tab"
2283 msgstr "Затваряне на раздел"
2284
2285 #: src/tabwidget.cpp:127
2286 #, kde-format
2287 msgctxt "@action:inmenu"
2288 msgid "Close All Other Tabs"
2289 msgstr "Затваряне на всички останали раздели"
2290
2291 #: src/tabwidget.cpp:131
2292 #, kde-format
2293 msgctxt "@action:inmenu"
2294 msgid "Close All Tabs"
2295 msgstr "Затваряне на всички раздели"
2296
2297 #: src/trayicon.cpp:55
2298 #, kde-format
2299 msgid "There are no unread articles"
2300 msgstr "Няма непрочетени статии"
2301
2302 #: src/trayicon.cpp:55
2303 #, kde-format
2304 msgid "1 unread article"
2305 msgid_plural "%1 unread articles"
2306 msgstr[0] "(1 непрочетена статия)"
2307 msgstr[1] "(%1 непрочетени статии)"
2308
2309 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, Akregator::AddFeedWidgetBase)
2310 #: src/ui/addfeedwidgetbase.ui:14
2311 #, kde-format
2312 msgid "Add Feed"
2313 msgstr "Добавяне на емисия"
2314
2315 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel1)
2316 #: src/ui/addfeedwidgetbase.ui:122
2317 #, kde-format
2318 msgid "Add New Source"
2319 msgstr "Добавяне на нова емисия"
2320
2321 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
2322 #: src/ui/addfeedwidgetbase.ui:135
2323 #, kde-format
2324 msgid "Feed &URL:"
2325 msgstr "&Адрес:"
2326
2327 #. i18n: ectx: property (windowTitle), widget (QWidget, Akregator::FeedPropertiesWidgetBase)
2328 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:20
2329 #, kde-format
2330 msgid "Feed Properties"
2331 msgstr "Свойства на емисия"
2332
2333 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab1)
2334 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:42
2335 #, kde-format
2336 msgid "&General"
2337 msgstr "О&бщи"
2338
2339 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, cb_updateInterval)
2340 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:54
2341 #, kde-format
2342 msgid "U&se a custom update interval"
2343 msgstr "По&требителски интервал за обновяване"
2344
2345 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, updateLabel)
2346 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:88
2347 #, kde-format
2348 msgid "Update ever&y:"
2349 msgstr "Актуализиране &всеки:"
2350
2351 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, checkBox_useNotification)
2352 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:117
2353 #, kde-format
2354 msgid "Notify when new articles arri&ve"
2355 msgstr "Из&вестяване при нови статии"
2356
2357 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel3)
2358 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:132
2359 #, kde-format
2360 msgid "&URL:"
2361 msgstr "&Адрес:"
2362
2363 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, textLabel2)
2364 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:142
2365 #, kde-format
2366 msgid "&Name:"
2367 msgstr "&Име:"
2368
2369 #. i18n: ectx: property (toolTip), widget (QLineEdit, feedNameEdit)
2370 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:161
2371 #, kde-format
2372 msgid "Display name of RSS column"
2373 msgstr "Показване на името от колоната RSS"
2374
2375 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, label)
2376 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:171
2377 #, kde-format
2378 msgid "Comment:"
2379 msgstr "Коментар:"
2380
2381 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab2)
2382 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:194
2383 #, kde-format
2384 msgid "Ar&chive"
2385 msgstr "&Архив"
2386
2387 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_globalDefault)
2388 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:206
2389 #, kde-format
2390 msgid "&Use default settings"
2391 msgstr "&Използване на настройките по подразбиране"
2392
2393 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_disableArchiving)
2394 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:216
2395 #, kde-format
2396 msgid "Di&sable archiving"
2397 msgstr "Б&ез архивиране"
2398
2399 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_limitArticleNumber)
2400 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:247
2401 #, kde-format
2402 msgid "Limit archi&ve to:"
2403 msgstr "Лимит на а&рхива:"
2404
2405 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, rb_limitArticleAge)
2406 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:277
2407 #, kde-format
2408 msgid "&Delete articles older than:"
2409 msgstr "&Изтриване на статии по-стари от:"
2410
2411 #. i18n: ectx: attribute (title), widget (QWidget, tab3)
2412 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:340
2413 #, kde-format
2414 msgid "Adva&nced"
2415 msgstr "&Допълнителни"
2416
2417 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, checkBox_loadWebsite)
2418 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:373
2419 #, kde-format
2420 msgid "Load the &full website when reading articles"
2421 msgstr "Зареждане на цялата &уебстраница при четене на статията"
2422
2423 #. i18n: ectx: property (text), widget (QCheckBox, checkBox_markRead)
2424 #: src/ui/feedpropertieswidgetbase.ui:380
2425 #, kde-format
2426 msgid "Mar&k articles as read when they arrive"
2427 msgstr "&Маркиране на всички статии като прочетени когато пристигнат"
2428
2429 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:40
2430 #, kde-format
2431 msgid "Disable Introduction"
2432 msgstr "Деактивиране на въведението"
2433
2434 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:58
2435 #, kde-format
2436 msgid "&Copy Email Address"
2437 msgstr "&Копиране на имейл адрес"
2438
2439 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:67
2440 #, kde-format
2441 msgid "Address copied to clipboard."
2442 msgstr "Адресът е копиран в буфера."
2443
2444 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:98
2445 #, kde-format
2446 msgid "Mark Article as Read"
2447 msgstr "Маркиране на статията като прочетена"
2448
2449 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:100
2450 #, kde-format
2451 msgid "Mark Article as Unread"
2452 msgstr "Маркиране на статията като непрочетена"
2453
2454 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:102
2455 #, kde-format
2456 msgid "Change Important Flag"
2457 msgstr "Промяна на флага за важност"
2458
2459 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:104
2460 #, kde-format
2461 msgid "Send the URL of the article"
2462 msgstr "Изпратете URL адреса на статията"
2463
2464 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:106
2465 #, kde-format
2466 msgid "Send the Html Page of Article"
2467 msgstr "Изпращане на Html страницата на статията"
2468
2469 #: src/urlhandler/webengine/urlhandlerwebengine.cpp:108
2470 #, kde-format
2471 msgid "Open In External Browser"
2472 msgstr "Отваряне във външен браузър"
2473
2474 #: src/widgets/searchbar.cpp:40
2475 #, kde-format
2476 msgid "Search articles..."
2477 msgstr "Търсене на статии..."
2478
2479 #: src/widgets/searchbar.cpp:112
2480 #, kde-format
2481 msgid "Search articles...<%1>"
2482 msgstr "Търсене на статии... <%1>"
2483
2484 #: src/widgets/statussearchline.cpp:42
2485 #, kde-format
2486 msgid "All Articles"
2487 msgstr "Всички статии"
2488
2489 #: src/widgets/statussearchline.cpp:43
2490 #, kde-format
2491 msgctxt "Unread articles filter"
2492 msgid "Unread"
2493 msgstr "Непрочетено"
2494
2495 #: src/widgets/statussearchline.cpp:44
2496 #, kde-format
2497 msgctxt "New articles filter"
2498 msgid "New"
2499 msgstr "Ново"
2500
2501 #: src/widgets/statussearchline.cpp:45
2502 #, kde-format
2503 msgctxt "Read articles filter"
2504 msgid "Read"
2505 msgstr "Четене"
2506
2507 #: src/widgets/statussearchline.cpp:46
2508 #, kde-format
2509 msgctxt "Important articles filter"
2510 msgid "Important"
2511 msgstr "Важно"
2512
2513 #~ msgctxt "@title:window"
2514 #~ msgid "Print Document"
2515 #~ msgstr "Отпечатване на документ"

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Author Date Id Revision
svn:mime-type text/x-gettext