Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/websites-docs-krita-org/docs_krita_org_reference_manual___tools___assistant.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1656660 - (show annotations) (download)
Wed Jul 26 01:27:26 2023 UTC (4 months, 1 week ago) by scripty
File size: 6307 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of Krita Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2021 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the Krita package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: krita ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-26 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2022-07-28 12:52+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 3.1.1\n"
25
26 #: ../../<rst_epilog>:0
27 msgid ".. image:: images/assistants/Assistants_2_pointperspective_03.png"
28 msgstr ".. image:: images/assistants/Assistants_2_pointperspective_03.png"
29
30 #: ../../<rst_epilog>:42
31 msgid ""
32 ".. image:: images/icons/assistant_tool.svg\n"
33 " :alt: toolassistant"
34 msgstr ""
35 ".. image:: images/icons/assistant_tool.svg\n"
36 " :alt: Orodje Pomočnik"
37
38 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:1
39 msgid "Krita's assistant tool reference."
40 msgstr "Podrobnosti o Kritinem orodju pomočnika."
41
42 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:12
43 msgid "Painting Assistants"
44 msgstr "Pomočniki za slikanje"
45
46 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:12
47 msgid "Tools"
48 msgstr "Orodja"
49
50 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:17
51 msgid "Assistant Tool"
52 msgstr "Orodje Pomočnik"
53
54 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:19
55 msgid "|toolassistant|"
56 msgstr "Orodje Pomočnik"
57
58 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:21
59 msgid ""
60 "Create, edit, and remove drawing assistants on the canvas. There are a "
61 "number of different assistants that can be used from this tool. The tool "
62 "options allow you to add new assistants, and to save/load assistants. To add "
63 "a new assistant, select a type from the tool options and begin clicking on "
64 "the canvas. Each assistant is created a bit differently. There are also "
65 "additional controls on existing assistants that allow you to move and delete "
66 "them."
67 msgstr ""
68 "Ustvarite, uredite in odstranite pomočnike za risanje na platnu. Obstaja več "
69 "različnih pomočnikov, ki jih lahko uporabljate prek tega orodja. Možnosti "
70 "orodja omogočajo dodajanje novih pomočnikov in shranjevanje/nalaganje "
71 "pomočnikov. Če želite dodati novega pomočnika, izberite vrsto iz možnosti "
72 "orodja in začnite klikati po platnu. Vsak pomočnik je ustvarjen nekoliko "
73 "drugače. Obstajajo tudi dodatni kontrolniki na obstoječih pomočnikih, ki vam "
74 "omogočajo premikanje in brisanje."
75
76 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:23
77 msgid ""
78 "The set of assistants on the current canvas can be saved to a \"\\*."
79 "paintingassistant\" file using the :guilabel:`Save` button in the tool "
80 "options. These assistants can then be loaded onto a different canvas using "
81 "the Open button. This functionality is also useful for creating copies of "
82 "the same drawing assistant(s) on the current canvas."
83 msgstr ""
84 "Nabor pomočnikov na trenutnem platnu lahko shranite v datoteko »\\*."
85 "paintingassistant« z gumbom :guilabel:`Shrani` v možnostih orodja. Te "
86 "pomočnike lahko nato naložite na drugo platno z gumbom Odpri. Ta "
87 "funkcionalnost je uporabna tudi za ustvarjanje kopij istega pomočnika za "
88 "risanje na trenutnem platnu."
89
90 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:25
91 msgid "Check :ref:`painting_with_assistants` for more information."
92 msgstr ""
93 "Če želite več informacij, glejte :ref:`slikanje s pomočniki "
94 "<painting_with_assistants>`."
95
96 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:28
97 msgid "Tool Options"
98 msgstr "Možnosti orodja"
99
100 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:33
101 msgid "Global Color:"
102 msgstr "Globalna barva:"
103
104 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:33
105 msgid ""
106 "Global color allows you to set the color and opacity of all assistants at "
107 "once."
108 msgstr ""
109 "Globalna barva vam omogoča, da nastavite barvo in prekrivnost vseh "
110 "pomočnikov hkrati."
111
112 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:38
113 msgid "Custom Color:"
114 msgstr "Barva po meri:"
115
116 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:38
117 msgid ""
118 "Custom color allows you to set a color and opacity per assistant, allowing "
119 "for different colors on an assistant. To use this functionality, first "
120 "'select' an assistant by tapping its move widget. Then go to the tool "
121 "options docker to see the :guilabel:`Custom Color` check box. Check that, "
122 "and then use the opacity and color buttons to pick either for this "
123 "particular assistant."
124 msgstr ""
125 "Barva po meri vam omogoča, da nastavite barvo in prekrivno za posameznega "
126 "pomočnika, kar omogoča različne barve na pomočniku. Če želite uporabiti to "
127 "funkcionalnost, najprej »izberite« pomočnika tako, da tapnete njegov gradnik "
128 "premikanja. Nato pojdite na zloženo okno možnosti orodja, da vidite "
129 "potrditveno polje :guilabel:`Barva po meri`. Potrdite to možnost in nato "
130 "uporabite gumbe za prekrivnost in barvo, da opravite izbor za tega pomočnika."
131
132 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:42
133 msgid "Limit assistant to area"
134 msgstr "Omeji pomočnika na področje"
135
136 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:46
137 msgid ""
138 "In the above image, two extra vanishing points have been added to a 2 point "
139 "assistant, limiting the area in which the grid is drawn and the brush will "
140 "snap."
141 msgstr ""
142 "Na zgornji sliki sta bili pomočniku za 2 točki dodani dve dodatni točki "
143 "izginotja, kar omejuje področje, v katerem je mreža narisana, čopič pa se bo "
144 "pripenjal."
145
146 #: ../../reference_manual/tools/assistant.rst:48
147 msgid ""
148 "This option adds two extra handles to every assistant, for drawing a "
149 "rectangle which will limit the assistant. This is very useful for comic "
150 "pages, which may need multiple assistants per page, and will otherwise "
151 "become very crowded."
152 msgstr ""
153 "Ta možnost doda dve dodatni ročici vsakemu pomočniku za risanje "
154 "pravokotnika, ki bo omejil pomočnika. To je zelo uporabno za strani stripa, "
155 "ki morda potrebujejo več pomočnikov na stran, in bo v nasprotnem primeru "
156 "nastala velika gneča."