Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___toolbars.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658819 - (show annotations) (download)
Wed Aug 23 10:19:18 2023 UTC (3 months, 1 week ago) by matjazjeran
File size: 9311 byte(s)
Osvežil in dodal Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-08-22 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-23 08:56+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/toolbars.rst:1
28 msgid "Kdenlive's User Interface - Toolbars"
29 msgstr "Uporabniški vmesnik Kdenlive - Orodne vrstice"
30
31 #: ../../user_interface/toolbars.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, use, using, toolbars, documentation, user manual, video "
34 "editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, raba, uporaba, orodne vrstice, dokumentacija, uporabniški "
37 "priročnik, montažni program, program za montažo, filmska montaža, video "
38 "urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../user_interface/toolbars.rst:20
41 msgid "Toolbars"
42 msgstr "Orodne vrstice"
43
44 #: ../../user_interface/toolbars.rst:26
45 msgid "Menubar"
46 msgstr "Menijska vrstica"
47
48 #: ../../user_interface/toolbars.rst:31
49 msgid ""
50 "Not really a toolbar but it shows the :ref:`Menu` and :ref:`ui-"
51 "workspace_layouts`."
52 msgstr ""
53 "V resnici ni orodna vrstica, vendar prikazuje :ref:`meni<Menu>` in :ref:"
54 "`postavitve delovne površine<ui-workspace_layouts>`."
55
56 #: ../../user_interface/toolbars.rst:33
57 msgid ""
58 "It can be switched on/off in :menuselection:`Settings --> Show Menubar` or "
59 "by :kbd:`Ctrl+M`."
60 msgstr ""
61 "Lahko jo vklopite/izklopite v :menuselection:`Nastavitve --> Pokaži menijsko "
62 "vrstico` ali s :kbd:`krmilka+M`."
63
64 #: ../../user_interface/toolbars.rst:37
65 msgid ""
66 "This switches between having a menubar or having a hamburger menu button in "
67 "the main toolbar showing the menu items."
68 msgstr ""
69 "To preklopi med menijsko vrstico ali gumbom menija hamburgerja v glavni "
70 "orodni vrstici, ki prikazuje elemente menija."
71
72 #: ../../user_interface/toolbars.rst:42
73 msgid "If the main tool bar is switched off you get a warning:"
74 msgstr "Če je glavna orodna vrstica izklopljena, se prikaže opozorilo:"
75
76 #: ../../user_interface/toolbars.rst:52
77 msgid "Main Toolbar"
78 msgstr "Glavna orodna vrstica"
79
80 #: ../../user_interface/toolbars.rst:57
81 msgid ""
82 "The main toolbar can be configured in :menuselection:`Settings --> Configure "
83 "Toolbars` or right-click on the toolbar and choose :guilabel:`Configure "
84 "Toolbars...`. It can be switched on/off in :menuselection:`Settings --> "
85 "Toolbars Shown`."
86 msgstr ""
87 "Glavno orodno vrstico lahko prilagodite z :menuselection:`Nastavitve --> "
88 "Prilagodi orodne vrstice` ali pa z desno tipko miške kliknite orodno vrstico "
89 "in izberite :guilabel:`Prilagodi orodne vrstice…` Lahko jo vklopite/"
90 "izklopite v :menuselection:`Nastavitve --> Prikazane orodne vrstice`."
91
92 #: ../../user_interface/toolbars.rst:63
93 msgid "Extra Toolbar"
94 msgstr "Dodatna orodna vrstica"
95
96 #: ../../user_interface/toolbars.rst:68
97 msgid ""
98 "The extra toolbar contains by default the **Render** button. The extra "
99 "toolbar can be configured in :menuselection:`Settings --> Configure "
100 "Toolbars` or right-click on the toolbar and choose :guilabel:`Configure "
101 "Toolbars...`. It can be switched on/off in :menuselection:`Settings --> "
102 "Toolbars Shown`."
103 msgstr ""
104 "Dodatna orodna vrstica privzeto vsebuje gumb **Izriši**. Dodatno orodno "
105 "vrstico lahko prilagodite v :menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi orodne "
106 "vrstice` ali z desno tipko miške kliknite orodno vrstico in izberite :"
107 "guilabel:`Prilagodi orodne vrstice…` Lahko jo vklopite/izklopite v :"
108 "menuselection:`Nastavitve --> Prikazane orodne vrstice`."
109
110 #: ../../user_interface/toolbars.rst:74
111 msgid "Timeline Toolbar"
112 msgstr "Orodna vrstica časovnice"
113
114 #: ../../user_interface/toolbars.rst:79
115 msgid ""
116 "The timeline toolbar can be configured in :menuselection:`Settings --> "
117 "Configure Toolbars` or right-click on the toolbar and choose :guilabel:"
118 "`Configure Toolbars...`. It cannot be switched off."
119 msgstr ""
120 "Orodno vrstico časovnice lahko prilagodite v :menuselection:`Nastavitve --> "
121 "Prilagodi orodne vrstice` ali z desno tipko miške kliknite orodno vrstico in "
122 "izberite :guilabel:`Prilagodi orodne vrstice…` Ni je možno izklopiti."
123
124 #: ../../user_interface/toolbars.rst:86
125 msgid "Statusbar"
126 msgstr "Vrstica stanja"
127
128 #: ../../user_interface/toolbars.rst:92
129 msgid ""
130 "Not really a toolbar but the statusbar shows on the left hints what you can "
131 "do, and on the right has switches and the zoom slider. It can be switched on "
132 "and off in :menuselection:`Settings --> Show Statusbar`."
133 msgstr ""
134 "V resnici ni orodna vrstica, vendar vrstica stanja na levi strani nakazuje, "
135 "kaj lahko storite, na desni strani pa vsebuje stikala in drsnik za povečavo. "
136 "Lahko jo vklopite/izklopite v :menuselection:`Nastavitve --> Pokaži vrstico "
137 "stanja`."
138
139 #: ../../user_interface/toolbars.rst:94
140 msgid "For more info on the statusbar see :ref:`editing`, :ref:`status_bar` ."
141 msgstr ""
142 "Če želite več informacij o vrstici stanja, glejte :ref:`editing`, :ref:"
143 "`status_bar`."
144
145 #: ../../user_interface/toolbars.rst:100
146 msgid "Configuring the Toolbars"
147 msgstr "Prilagajanje orodnih vrstic"
148
149 #: ../../user_interface/toolbars.rst:102
150 msgid ""
151 "The tools and actions/commands that are available in the toolbars are "
152 "defined in :menuselection:`Settings --> Configure Toolbars`. Alternatively, "
153 "right-click anywhere in a toolbar and select :guilabel:`Configure Toolbars..."
154 "`."
155 msgstr ""
156 "Orodja in dejanja/ukazi, ki so na voljo v orodnih vrsticah, so določene v :"
157 "menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi orodne vrstice`. Namesto tega lahko "
158 "kliknete z desno tipko miške kamorkoli v orodno vrstico in izberete :"
159 "guilabel:`Prilagodi orodne vrstice …`"
160
161 #: ../../user_interface/toolbars.rst:108
162 msgid "1 - Select which toolbar you want to configure"
163 msgstr "1 - Izberite orodno vrstico, ki jo želite prilagoditi."
164
165 #: ../../user_interface/toolbars.rst:110
166 msgid ""
167 "2 - List of available actions/commands/tools. You can search for them in the "
168 "'filter' field. Select the item you want to add to the toolbar and click on "
169 "the right-arrow in (4)"
170 msgstr ""
171 "2 - Seznam razpoložljivih dejanj/ukazov/orodij. Poiščete jih lahko s poljem "
172 "»filter«. Izberite element, ki ga želite dodati v orodno vrstico, in "
173 "kliknite puščico z desno puščico v (4)."
174
175 #: ../../user_interface/toolbars.rst:112
176 msgid ""
177 "3 - List of actions/commands/tools already available in the selected "
178 "toolbar. You can search for items in the 'filter' field. Select the item you "
179 "want to process and click on an arrow in (4). Arrows up and down move the "
180 "selected item up or down in the list. Arrow left deletes it from the list."
181 msgstr ""
182 "3 - Seznam dejanj/ukazov/orodij, ki so že na voljo v izbrani orodni vrstici. "
183 "Elemente lahko poiščete v polju »filter«. Izberite element, ki ga želite "
184 "obdelati, in kliknite puščico v (4). Puščici navzgor in navzdol premakneta "
185 "izbrani element gor ali dol po seznamu. Puščica levo ga izbriše s seznama."
186
187 #: ../../user_interface/toolbars.rst:114
188 msgid ""
189 "4 - Arrows to move items around in the list (up or down) and into or out of "
190 "the lists (left or right)."
191 msgstr ""
192 "4 - Puščice za premikanje elementov na seznamu (navzgor oz. navzdol) in na "
193 "oz. iz seznamov (levo ali desno)."
194
195 #: ../../user_interface/toolbars.rst:118
196 msgid ""
197 "If you are running out of screen space because you have many tracks it is a "
198 "good idea to move commands or actions from the menu to the Extra or Timeline "
199 "Toolbar, and also from the Status Bar to the Timeline Toolbar. Then switch "
200 "off the menu bar in :menuselection:`Settings --> Show Menubar` or with :kbd:"
201 "`Ctrl+M` and the Status Bar in :menuselection:`Settings --> Show Statusbar`. "
202 "Please note that with the Status Bar off you will not get any keybinding "
203 "information."
204 msgstr ""
205 "Če vam zmanjkuje prostora na zaslonu, ker imate veliko stez, je dobro, da "
206 "ukaze ali dejanja premaknete iz menija v orodno vrstico Dodatno ali "
207 "Časovnica in tudi iz vrstice stanja v orodno vrstico časovnice. Nato "
208 "izklopite menijsko vrstico v :menuselection:`Nastavitve --> Prikaži menijsko "
209 "vrstico` ali s :kbd:`krmilka+M`, vrstico stanja pa v :menuselection:"
210 "`Nastavitve --> Prikaži vrstico stanja`. Upoštevajte, da z izklopljeno "
211 "vrstico stanja ne boste dobili nobenih podatkov o kombinacijah tipk."
212
213 #: ../../user_interface/toolbars.rst:123
214 msgid "Hiding and Showing the Toolbars"
215 msgstr "Skrivanje in prikazovanje orodnih vrstic"
216
217 #: ../../user_interface/toolbars.rst:125
218 msgid ""
219 "You can also control this from the :ref:`toolbars_shown` menu item in the :"
220 "menuselection:`Settings` menu."
221 msgstr ""
222 "To lahko nadzirate tudi iz elementa menija :ref:`toolbars_shown` v meniju :"
223 "menuselection:`Nastavitve`."