Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___monitors___project_monitor.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659978 - (show annotations) (download)
Mon Sep 11 01:27:11 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 21403 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
3 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
4 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-11 00:39+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 13:51+0200\n"
12 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
14 "Language: sl\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
20 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
21
22 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:1
23 msgid "Kdenlive's User Interface - Project Monitor"
24 msgstr "Uporabniški vmesnik programa Kdenlive - Ogled projekta"
25
26 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:1
27 msgid ""
28 "KDE, Kdenlive, clip, project, monitor, project monitor, overlay, resizing, "
29 "zoombar, preview, toolbar, documentation, user manual, video editor, open "
30 "source, free, learn, easy"
31 msgstr ""
32 "KDE, Kdenlive, posnetek, projekt, ogled, monitor, ogled projekta, "
33 "prekrivanje, spreminjanje velikosti, vrstica povečave, orodna vrstica "
34 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, "
35 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
36
37 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:17
38 msgid "Project Monitor"
39 msgstr "Ogled projekta"
40
41 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:25
42 msgid "Project Monitor elements"
43 msgstr "Elementi Ogleda projekta"
44
45 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:27
46 msgid ""
47 "The Project Monitor displays your project's :term:`timeline` - i.e. the "
48 "edited version of your video. It has the same functions and options as the :"
49 "ref:`ui-monitors_clip_monitor` except for the |edit-mode| icon which "
50 "switches :term:`Edit Mode` on or off."
51 msgstr ""
52 "V Ogledu projekta je prikazana :term:`časovnica<timeline>` vašega projekta, "
53 "tj. zmontirana različica vašega videa. Ima enake funkcije in možnosti kot :"
54 "ref:`ui-monitors_clip_monitor`, razen ikone |edit-mode|, ki vklopi ali "
55 "izklopi :term:`Montažni način`."
56
57 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:29
58 msgid ""
59 "For more details about the icons in the monitor toolbar refer to :ref:`this "
60 "section <ui_elements-monitor_icons>` of the manual."
61 msgstr ""
62 "Podrobnosti o ikonah v orodni vrstici ogleda si oglejte v :ref:`tem razdelku "
63 "<ui_elements-monitor_icons>` priročnika."
64
65 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:35
66 msgid "Project Monitor Controls"
67 msgstr "Kontrolniki Ogleda projekta"
68
69 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:37
70 msgid ""
71 "The position caret. Shows the current location in the project relative to "
72 "the whole project. You can click and drag this to move the position in the "
73 "project."
74 msgstr ""
75 "Karet položaja. Prikaže trenutno mesto v projektu glede na celoten projekt. "
76 "To lahko kliknete in povlečete, če želite premakniti položaj v projektu."
77
78 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:39
79 msgid ""
80 "The timecode control. You can type a timecode here and press :kbd:`Enter` to "
81 "bring the playhead to an exact location."
82 msgstr ""
83 "Kontrolnik za časovno kodo. Tukaj lahko vnesete časovno kodo in pritisnete :"
84 "kbd:`vnašalko`, da postavite predvajalno glavo na točno določeno mesto."
85
86 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:41
87 msgid ""
88 "Timecode control arrows. You can move the Project Monitor one frame at a "
89 "time with these. Alternatively, you can use :kbd:`left` and :kbd:`right` "
90 "(keyboard arrow keys)."
91 msgstr ""
92 "Puščice za nadzor časovne kode. Z njimi lahko premikate Ogled projekta po "
93 "posameznih sličicah. Uporabite lahko tudi :kbd:`levo` in :kbd:`desno` "
94 "(smerne tipke na tipkovnici)."
95
96 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:47
97 msgid "Hamburger Menu"
98 msgstr "Hamburger-meni"
99
100 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:55
101 msgid "Project Monitor options"
102 msgstr "Možnosti Ogleda projekta"
103
104 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:57
105 msgid ""
106 "**Volume** - Set the Project Monitor playback volume. This does not affect "
107 "the master volume setting."
108 msgstr ""
109 "**Glasnost** - nastavite glasnost predvajanja Ogleda projekta. To ne vpliva "
110 "na nastavitev glavne glasnosti."
111
112 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:59
113 msgid ""
114 "**Go to Guide** - If :term:`guides<guide>` are defined the list of guides is "
115 "displayed and selecting one positions the :term:`playhead` at the guide's "
116 "timecode."
117 msgstr ""
118 "**Pojdi na vodilo** - če so :term:`vodila<guide>` določena, se prikaže "
119 "seznam vodil in z izbiro enega se :term:`predvajalna glava<playhead>` "
120 "postavi na časovno kodo izbranega vodila."
121
122 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:61
123 msgid ""
124 "**Force Monitor Size** - You can force the Project Monitor to display the "
125 "video at 100% (original size), 50% or adjust it to the Project Monitor "
126 "widget's size."
127 msgstr ""
128 "**Vsili velikost ogleda** - Ogledu projekta lahko vsilite, da prikaže "
129 "videoposnetek v 100-odstotni velikosti (izvirna velikost), ali ga "
130 "prilagodite velikosti gradnika Ogled projekta."
131
132 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:63
133 msgid ""
134 "**Set current image as thumbnail** - Takes the a snapshot of the current "
135 "frame and uses that as the thumbnail for the clip."
136 msgstr ""
137 "**Nastavi trenutno sliko kot sličico** - zajame posnetek trenutne sličice in "
138 "ga uporabi kot ogledno sličico za posnetek."
139
140 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:65
141 msgid ""
142 "**Audio Scrubbing** - If enabled plays the audio track while scrubbing "
143 "through the timeline. You may want to turn this off to improve scrubbing "
144 "performance or if the noise is distracting."
145 msgstr ""
146 "**Zvočno drsenje** - če je omogočeno, se med premikanjem po časovnici "
147 "predvaja zvočna steza. Morda jo boste želeli izklopiti, če želite izboljšati "
148 "učinkovitost drsenja ali če je šum moteč."
149
150 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:67
151 msgid ""
152 "**Show Audio Levels** - If enabled shows the frequency curve of the master "
153 "audio in the Project Monitor."
154 msgstr ""
155 "**Prikaži ravni zvoka** - če je omogočeno, prikaže frekvenčno krivuljo "
156 "glavnega zvoka v Ogledu projekta."
157
158 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:75
159 msgid "Creating Zones"
160 msgstr "Ustvarjanje območij"
161
162 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:83
163 msgid "Project Monitor zone"
164 msgstr "Območje Ogleda projekta"
165
166 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:85
167 msgid ""
168 "You can use the :kbd:`I` and :kbd:`O` keys or the |zone-in| and |zone-out| "
169 "icons to create a zone in the Project Monitor the same way you make zones in "
170 "the Clip Monitor with the notable exception that the zone defined in the "
171 "Project Monitor also sets the zone in the :term:`Timeline`. The zone will be "
172 "indicated by a colored bar both on the :term:`timeline` and underneath the "
173 "Project Monitor."
174 msgstr ""
175 "S tipkama :kbd:`I` in :kbd:`O` ali ikonama |zone-in| in |zone-out| lahko "
176 "ustvarite območje v Ogledu projekta na enak način kot v Ogledu posnetka, s "
177 "pomembno izjemo, da območje, določeno v Ogledu projekta, določa tudi območje "
178 "v :term:`časovnici<Timeline>`. Območje bo označeno z barvno črto tako na :"
179 "term:`časovnici<timeline>` kot pod Ogledom projekta."
180
181 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:89
182 msgid ""
183 "You can have Kdenlive only render the selected zone - see :ref:`rendering-"
184 "selected_zone`."
185 msgstr ""
186 "Kdenlive lahko izriše tudi samo izbrano območje - glejte :ref:`rendering-"
187 "selected_zone`."
188
189 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:95
190 msgid "Right-click Menu"
191 msgstr "Kontekstni meni"
192
193 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:103
194 msgid "Project Monitor right-click menu options"
195 msgstr "Kontekstni meni (meni desnega klika) za Ogled projekta"
196
197 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:105
198 msgid ""
199 "These are the menu items that are available when you right-click in the "
200 "Project Monitor. These actions affect the clip that is currently selected in "
201 "the :ref:`timeline`. Similar menu items are available from a right-click "
202 "menu in the :ref:`ui-monitors_clip_monitor`. However, the clip monitor menu "
203 "items affect the currently selected clip in the :ref:`project bin "
204 "<project_tree>`."
205 msgstr ""
206 "To so elementi menija, ki so na voljo, ko v Ogled projekta kliknete z desno "
207 "tipko miške. Ta dejanja vplivajo na posnetek, ki je trenutno izbran v :ref:"
208 "`časovnici<timeline>`. Podobni elementi menija so na voljo v kontekstnem "
209 "meniju v :ref:`ui-monitors_clip_monitor`. Vendar menijski elementi ogleda "
210 "posnetka vplivajo na trenutno izbrani posnetek v :ref:`projektni posodi "
211 "<project_tree>`."
212
213 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:117
214 msgid "Item"
215 msgstr "Kos"
216
217 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:118
218 msgid "Shortcut"
219 msgstr "Bližnjica"
220
221 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:119
222 msgid "Description"
223 msgstr "Opis"
224
225 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:120
226 msgid "Play"
227 msgstr "Predvajaj"
228
229 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:122
230 msgid "Plays the :term:`clip` currently selected in the :term:`project bin`"
231 msgstr ""
232 "Predvaja :term:`posnetek<clip>`, ki je trenutno izbran v :term:`projektni "
233 "posodi<project bin>`"
234
235 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:123
236 msgid "Play Zone"
237 msgstr "Obseg predvajanja"
238
239 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:124
240 msgid ":kbd:`Ctrl+Space`"
241 msgstr ":kbd:`Krmilka+preslednica`"
242
243 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:125
244 msgid "Plays the current :term:`zone` and stops"
245 msgstr "Predvaja trenutno :term:`območje<zone>` in se ustavi."
246
247 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:126
248 msgid "Loop Zone"
249 msgstr "Obseg ponavljanja"
250
251 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:127
252 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Space`"
253 msgstr ":kbd:`Krmilka+dvigalka+preslednica`"
254
255 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:128
256 msgid "Plays the current :term:`zone` in a continuous loop"
257 msgstr "Predvaja trenutno :term:`območje<zone>` v neprekinjeni zanki."
258
259 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:129
260 msgid "Loop Selected Clip"
261 msgstr "Ponavljaj izbran posnetek"
262
263 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:131
264 msgid "Plays the currently selected :term:`clip` in a continuous loop"
265 msgstr "Predvaja izbrani :term:`posnetek<clip>` v neprekinjeni zanki."
266
267 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:132
268 msgid "Go to Project Start"
269 msgstr "Pojdi na začetek projekta"
270
271 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:133
272 msgid ":kbd:`Ctrl+Home`"
273 msgstr ":kbd:`Krmilka+domov`"
274
275 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:134
276 msgid "Goes to the beginning of the clip"
277 msgstr "Gre na začetek posnetka."
278
279 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:135
280 msgid "Go to Previous Guide"
281 msgstr "Pojdi na predhodno vodilo"
282
283 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:136
284 msgid ":kbd:`Ctrl+Left`"
285 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka levo`"
286
287 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:137
288 msgid "Goes to the previous :term:`guide`"
289 msgstr "Gre na predhodno :term:`vodilo<guide>`."
290
291 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:138
292 msgid "Go to Previous Snap Point"
293 msgstr "Pojdi na prejšnjo točko pripenjanja"
294
295 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:139
296 msgid ":kbd:`Alt+Left`"
297 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+levo`"
298
299 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:140
300 msgid "Moves the :term:`playhead` to the previous :term:`snap point`"
301 msgstr ""
302 "Premakne :term:`predvajalno glavo<playhead>`na predhodno :term:`točko "
303 "pripenjanja<snap point>`."
304
305 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:141
306 msgid "Go to Zone Start"
307 msgstr "Pojdi na začetek območja"
308
309 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:142
310 msgid ":kbd:`Shift+I`"
311 msgstr ":kbd:`Dvigalka+I`"
312
313 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:143
314 msgid "Goes to the start of the :term:`zone`"
315 msgstr "Gre na začetek :term:`območja<zone>`."
316
317 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:144
318 msgid "Go to Clip Start"
319 msgstr "Pojdi na začetek posnetka"
320
321 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:145
322 msgid ":kbd:`Home`"
323 msgstr ":kbd:`Domov (Home)`"
324
325 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:146
326 msgid "Moves the clip playhead to the beginning of the clip"
327 msgstr "Premakne predvajalno glavo v posnetku na začetek posnetka."
328
329 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:147
330 msgid "Go to Clip End"
331 msgstr "Pojdi na konec posnetka"
332
333 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:148
334 msgid ":kbd:`End`"
335 msgstr ":kbd:`Konec (End)`"
336
337 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:149
338 msgid "Moves the clip playhead to the end of the clip"
339 msgstr "Premakne predvajalno glavo v posnetku na konec posnetka."
340
341 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:150
342 msgid "Go to Zone End"
343 msgstr "Pojdi na konec območja"
344
345 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:151
346 msgid ":kbd:`Shift+O`"
347 msgstr ":kbd:`Dvigalka+O`"
348
349 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:152
350 msgid "Goes to the end of the :term:`zone`"
351 msgstr "Gre na konec :term:`območja<zone>`."
352
353 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:153
354 msgid "Go to Next Snap Point"
355 msgstr "Pojdi na naslednjo točko pripenjanja"
356
357 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:154
358 msgid ":kbd:`Alt+Right`"
359 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+smerna tipka desno`"
360
361 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:155
362 msgid "Moves the :term:`playhead` to the next :term:`snap point`"
363 msgstr ""
364 "Premakne :term:`predvajalno glavo<playhead>`na naslednjo :term:`točko "
365 "pripenjanja<snap point>`."
366
367 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:156
368 msgid "Go to Next Guide"
369 msgstr "Pojdi na naslednje vodilo"
370
371 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:157
372 msgid ":kbd:`Ctrl+Right`"
373 msgstr ":kbd:`Krmilka+smerna tipka desno`"
374
375 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:158
376 msgid "Goes to the next :term:`guide`"
377 msgstr "Gre na naslednje :term:`vodilo<guide>`."
378
379 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:159
380 msgid "Go to Project End"
381 msgstr "Pojdi na konec projekta"
382
383 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:160
384 msgid ":kbd:`Ctrl+End`"
385 msgstr ":kbd:`Krmilka+konec`"
386
387 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:161
388 msgid "Goes the end of the clip"
389 msgstr "Gre na konec posnetka."
390
391 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:162
392 msgid "Go to Guide..."
393 msgstr "Pojdi na vodilo …"
394
395 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:164
396 msgid ""
397 "The menu item pops out a list of existing :term:`guides<guide>` to select "
398 "from. When one is selected the playhead moves to that guide."
399 msgstr ""
400 "Element menija ponudi seznam obstoječih :term:`vodil<guide>`, med katerimi "
401 "lahko izbirate. Če izberete vodilo, se predvajalna glava prestavi na njegov "
402 "položaj."
403
404 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:165
405 msgid "Extract Frame"
406 msgstr "Izvleci sličico"
407
408 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:167
409 msgid ""
410 "Opens the **Save Image** dialog window to save the current frame as an image "
411 "file (default is :file:`.png`) to your file system"
412 msgstr ""
413 "Odpre pogovorno okno **Shrani sliko**, da shranite trenutno sličico kot "
414 "slikovno datoteko (privzeto je to :file:`.png`) v svoj datotečni sistem."
415
416 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:168
417 msgid "Extract Frame to Project"
418 msgstr "Izvleci sličico v projekt"
419
420 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:170
421 msgid ""
422 "Same as :guilabel:`Extract Frame` but in addition the image file is brought "
423 "into the project bin"
424 msgstr ""
425 "Enako kot :guilabel:`Izvleci sličico`, a z dodatkom, da se slikovna datoteka "
426 "doda v projektno posodo"
427
428 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:177
429 msgid "Save Image dialog for extracting frames"
430 msgstr "Pogovorno okno Shrani sliko za izvlečenje sličic"
431
432 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:184
433 msgid "Add Project Note"
434 msgstr "Dodaj opombo projektu"
435
436 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:186
437 msgid ""
438 "Opens the :ref:`Project Notes <notes>` widget and adds a hyperlink to the "
439 "current frame in the clip. You can enter more text to describe the scene."
440 msgstr ""
441 "Odpre gradnik :ref:`Opombe projekta<notes>` in doda hiperpovezavo na "
442 "trenutno sličico v posnetku. Vnesete lahko besedilo, da opišete kader oz. "
443 "prizor."
444
445 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:187
446 msgid "Set Zone In"
447 msgstr "Nastavi začetek območja"
448
449 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:188
450 msgid ":kbd:`I`"
451 msgstr ":kbd:`I`"
452
453 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:189
454 msgid "Sets the :term:`in-point` for the :term:`zone`"
455 msgstr "Nastavi :term:`vhodno točko<in-point>` za :term:`območje<zone>`."
456
457 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:190
458 msgid "Set Zone Out"
459 msgstr "Nastavi konec območja"
460
461 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:191
462 msgid ":kbd:`O`"
463 msgstr ":kbd:`O`"
464
465 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:192
466 msgid "Sets the :term:`out-point` for the :term:`zone`"
467 msgstr "Nastavi :term:`izhodno točko<out-point>` za :term:`območje<zone>`."
468
469 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:193
470 msgid "Set current image as thumbnail"
471 msgstr "Nastavi trenutno sliko kot sličico"
472
473 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:195
474 msgid "Uses the current frame as the thumbnail for the clip in the project bin"
475 msgstr ""
476 "Uporabi trenutno sličico kot ogledno sličico posnetka v projektni posodi"
477
478 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:196
479 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:219
480 msgid "Multitrack View"
481 msgstr "Večstezni pogled"
482
483 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:197
484 msgid ":kbd:`F12`"
485 msgstr ":kbd:`F12`"
486
487 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:198
488 msgid ""
489 "Switches the project monitor area to the :ref:`ui-"
490 "monitors_pm_multitrack_view`. All active tracks will be displayed. For more "
491 "details about how to use this in Editing refer to the :ref:`multicam_tool` "
492 "chapter."
493 msgstr ""
494 "Preklopi področje ogleda projekta v :ref:`ui-monitors_pm_multitrack_view`. "
495 "Prikazane so vse dejavne steze. Podrobnosti o uporabi tega v načinu montaže "
496 "si oglejte v poglavju :ref:`multicam_tool`."
497
498 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:199
499 msgid "Current Monitor Overlay"
500 msgstr "Prekritje trenutnega prikaza"
501
502 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:201
503 msgid "Opens a fly-out for the various available monitor overlays"
504 msgstr "Odpre pojavno okno z različnimi razpoložljivimi prekrivanji ogleda"
505
506 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:202
507 msgid "Monitor Info Overlay"
508 msgstr "Pokaži podrobnosti v sliki"
509
510 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:204
511 msgid "Switches all monitor overlays on or off"
512 msgstr "Vklopi ali izklopi vsa prekrivanja ogleda"
513
514 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:205
515 msgid "Monitor Overlay Timecode"
516 msgstr "Pokaži časovno kodo v sliki"
517
518 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:207
519 msgid "Switches the display of the timecode on or off"
520 msgstr "Vklopi oz. izklopi prikaz časovne kode"
521
522 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:208
523 msgid "Monitor Overlay Playback FPS"
524 msgstr "Hitrost predvajanja (sl/s) kot prekrivanje ogleda"
525
526 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:210
527 msgid "Switches the display of the frame-per-seconds (:term:`fps`) on or off"
528 msgstr ""
529 "Vključi/izključi prikaz hitrosti v sličicah na sekundo (:term:`sl/s<fps>`)"
530
531 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:211
532 msgid "Monitor Overlay Markers"
533 msgstr "Pokaži označevalnike v sliki"
534
535 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:213
536 msgid "Switches the display of the marker lines and thumbnails on or off"
537 msgstr "Vključi/izključi prikaz črt označevalnikov in oglednih sličic"
538
539 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:227
540 msgid ""
541 "Selecting this allows you to view all the video tracks at once in a split "
542 "screen in the project monitor. Kdenlive starts with video track #1 in the "
543 "top left corner and displays the other tracks sequentially. Hidden tracks "
544 "are not displayed."
545 msgstr ""
546 "Če to izberete, si lahko ogledate vse video steze hkrati na deljenem zaslonu "
547 "v ogledu projekta. Kdenlive se zažene z video stezo #1 levo zgoraj in "
548 "prikaže druge steze zaporedno za njo. Skrite steze niso prikazane."
549
550 #: ../../user_interface/monitors/project_monitor.rst:229
551 msgid ""
552 "For more details about how to use this in Editing refer to the :ref:"
553 "`multicam_tool` chapter."
554 msgstr ""
555 "Glejte razdelek o :ref:`montaži pogledov več kamer <multicam_tool>`, da si "
556 "preberete, kako ga lahko uporabite pri montaži."