Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___menu___view_menu.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 41456 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:18+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:1
28 msgid "Kdenlive's User Interface - View Menu"
29 msgstr "Uporabniški vmesnik Kdenlive - Meni Pogled"
30
31 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, view, layout, dock, audio, mixer, sequence, title, timeline, "
34 "animation, subtitle, render, documentation, user manual, video editor, open "
35 "source, free, learn, easy, view menu "
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, pogled, postavitev, sidrišče, sidranje, zvok, mešalnik, "
38 "zaporedje, naslov, časovnica, animacija, podnaslov, izris, izrisovanje, "
39 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montaža, program za videomontažo, "
40 "odprta koda, brezplačno, učenje, enostavno, meni pogled"
41
42 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:1
43 msgid ""
44 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
45 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Jack (https://"
46 "userbase.kde.org/User:Jack) - Carl Schwan <[email protected]> - Jack "
47 "(https://userbase.kde.org/User:Jack) - Roger (https://userbase.kde.org/User:"
48 "Roger) - Jack (https://userbase.kde.org/User:Jack - Yuri Chornoivan - Annew "
49 "(https://userbase.kde.org/User:Annew) - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
50 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Eugen Mohr - "
51 "Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
52 msgstr ""
53 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
54 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Jack (https://"
55 "userbase.kde.org/User:Jack) - Carl Schwan <[email protected]> - Jack "
56 "(https://userbase.kde.org/User:Jack) - Roger (https://userbase.kde.org/User:"
57 "Roger) - Jack (https://userbase.kde.org/User:Jack - Yuri Chornoivan - Annew "
58 "(https://userbase.kde.org/User:Annew) - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
59 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Eugen Mohr - "
60 "Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/berndmj) "
61
62 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:1
63 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
64 msgstr "Izdano pod dovoljenjem Creative Commons SA 4.0"
65
66 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:31
67 msgid "View Menu"
68 msgstr "Meni Pogled"
69
70 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:33
71 msgid ""
72 "The View Menu controls the widgets that appear on screen, and is used for "
73 "managing screen layouts."
74 msgstr ""
75 "V meniju Pogled lahko nadzorujete okna in gradnike, prikazane na zaslonu. "
76 "Shranite lahko tudi postavitev ali naložite shranjeno postavitev."
77
78 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:35
79 msgid "Use the navigation on the left to go to the various menu items"
80 msgstr ""
81 "Uporabite krmarjenje na levi strani za pomik v različne elemente menija"
82
83 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:44
84 msgid "Kdenlive View Menu"
85 msgstr "Meni Pogled programa Kdenlive"
86
87 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:47
88 msgid ""
89 ":guilabel:`Full Screen Mode` toggles the main window of Kdenlive in and out "
90 "of full screen mode."
91 msgstr ""
92 ":guilabel:`Celozaslonski način` preklopi glavno okno Kdenlive iz oz. v "
93 "celozaslonski način."
94
95 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:49
96 msgid ""
97 "Please note: This is not to be confused with :kbd:`F11` which toggles the "
98 "Project or Clip Monitor in and out of full screen mode."
99 msgstr ""
100 "Opomba: Tega ne smete zamešati z :kbd:`F11`, ki preklopi ogled projekta ali "
101 "posnetka iz in v celozaslonski način."
102
103 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:51
104 msgid ""
105 ":guilabel:`Show Title Bars` toggles the display of the title bars of the "
106 "various :term:`widgets<widget>` on and off. Turn it off if you need more "
107 "real estate on your screen. For some widgets you need titlebars to move them "
108 "around."
109 msgstr ""
110 ":guilabel:`Pokaži naslovne vrstice` vklopi oz. izklopi prikaz naslovnih "
111 "vrstic različnih :term:`gradnikov<widget>`. Izklopite ga, če potrebujete več "
112 "prostora na zaslonu. Za nekatere gradnike potrebujete naslovne vrstice, da "
113 "jih premikate naokoli."
114
115 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:57
116 msgid "Title Bar"
117 msgstr "Z naslovno vrstico"
118
119 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:62
120 msgid "No Title Bar"
121 msgstr "Brez naslovne vrstice"
122
123 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:70
124 msgid "Find Action"
125 msgstr "Poišči dejanje"
126
127 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:72
128 msgid ""
129 "This is a new feature since version 22.04. It allows you to search for any "
130 "command or action available. Simply enter the search and then select the "
131 "command or action you want to execute. Kdenlive uses fuzzy search or look-"
132 "ahead search, so that every character you type changes the search result on "
133 "the fly."
134 msgstr ""
135 "To je nova funkcija od različice 22.04. Omogoča iskanje vseh ukazov ali "
136 "dejanj, ki so na voljo. Preprosto vnesite iskani niz in nato izberite ukaz "
137 "ali dejanje, ki ga želite izvršiti. Kdenlive uporablja mehka iskanja ali "
138 "iskanje po videzu naprej, tako da vsak znak, ki ga vnesete, sproti spreminja "
139 "rezultat iskanja."
140
141 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:79
142 msgid "Kdenlive Find Action"
143 msgstr "Iskanje dejanj v Kdenlive"
144
145 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:87
146 msgid "Load Layout"
147 msgstr "Naloži postavitev"
148
149 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:89
150 msgid ""
151 "This function lets you switch to a previously saved custom workspace layout. "
152 "More details are available in the :ref:`ui-workspace_layouts` section of "
153 "this documentation."
154 msgstr ""
155 "S to funkcijo lahko preklopite na predhodno shranjeno postavitev delovnega "
156 "prostora po meri. Več podrobnosti je na voljo v razdelku :ref:`ui-"
157 "workspace_layouts` te dokumentacije."
158
159 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:95
160 msgid "Loading a workspace layout"
161 msgstr "Nalaganje postavitve delovnega prostora"
162
163 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:97
164 msgid ""
165 "Once you load a saved layout that layout will remain the current one when "
166 "starting Kdenlive until you switch to another saved layout or modify the "
167 "current one. If you do make changes to a custom layout after loading it and "
168 "then quit Kdenlive, you will not be prompted to save your changes to the "
169 "named layout. The changes will be remembered and applied the next time you "
170 "launch Kdenlive, but be aware that you are now working with an unnamed "
171 "layout. If you like the layout and want to preserve it, save it back to the "
172 "original name or save it as a new name."
173 msgstr ""
174 "Ko naložite shranjeno postavitev, bo ta postavitev ostala trenutna pri "
175 "zagonu Kdenlive, dokler ne preklopite na drugo shranjeno postavitev ali "
176 "spremenite trenutno. Če spremenite postavitev po meri po nalaganju in nato "
177 "zapustite Kdenlive, ne boste pozvani, da shranite spremembe v imenovano "
178 "postavitev. Spremembe si boste zapomnili in uporabili naslednjič, ko boste "
179 "zagnali Kdenlive, vendar se zavedajte, da zdaj delate z neimenovano "
180 "postavitev. Če vam je postavitev všeč in jo želite ohraniti, jo shranite "
181 "nazaj v izvirno ime ali jo shranite pod novim imenom."
182
183 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:105
184 msgid "Save Layout"
185 msgstr "Shrani postavitev"
186
187 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:107
188 msgid "This function allows you to save the workspace layout."
189 msgstr "Ta funkcija omogoča shranjevanje postavitve delovnega prostora."
190
191 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:118
192 msgid "Saving the current workspace layout"
193 msgstr "Shranjevanje trenutne postavitve delovnega prostora"
194
195 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:120
196 msgid ""
197 "In the example shown, no custom layouts have been saved yet so they are just "
198 "labeled 1 through 4. Click :menuselection:`Save Layout As` and then choose "
199 "one of the four choices presented."
200 msgstr ""
201 "V prikazanem primeru še niso bile shranjene nobene postavitve po meri, tako "
202 "da so le označene z oznako 1 do 4. Kliknite :menuselection:`Shrani "
203 "postavitev kot` in nato izberite eno od štirih predstavljenih možnosti."
204
205 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:131
206 msgid "Naming the saved layout"
207 msgstr "Poimenovanje shranjene postavitve"
208
209 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:133
210 msgid ""
211 "The Save Layout dialog appears and you can give your custom layout a name."
212 msgstr ""
213 "Prikaže se pogovorno okno Shrani postavitev in postavitev po meri lahko "
214 "poimenujete."
215
216 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:141
217 msgid "Manage Layouts"
218 msgstr "Upravljaj postavitve"
219
220 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:143
221 msgid "This function allows you to manage the saved workspace layouts."
222 msgstr ""
223 "Ta funkcija omogoča upravljanje shranjenih postavitev delovnega prostora."
224
225 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:150
226 msgid "Kdenlive Manage Layouts function"
227 msgstr "Funkcija upravljanja postavitev v Kdenlive"
228
229 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:152
230 msgid "You can delete, re-arrange, reset, import and export the saved layouts."
231 msgstr ""
232 "Shranjene postavitve lahko izbrišete, prerazporedite, ponastavite, uvozite "
233 "in izvozite."
234
235 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:160
236 msgid "Dock Area Orientation"
237 msgstr "Usmerjenost sidrišč"
238
239 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:162
240 msgid "This function controls how Kdenlive arranges the workspace layout:"
241 msgstr ""
242 "Ta funkcija nadzira, kako Kdenlive razporeja postavitev delovnega prostora:"
243
244 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:164
245 msgid ""
246 "Arrange Dock Areas in Columns - Widgets can be stacked like washing machine "
247 "and dryer at both ends of the screen and scaled vertically independent from "
248 "the screen split between the Timeline and the area above"
249 msgstr ""
250 "Razporeditobmočja priklopa v stolpcih - gradnike lahko zložimo kot pralni "
251 "stroj in sušilec na oba konca zaslona in navpično neodvisno od zaslona, "
252 "razdeljenega med časovnico in zgornjim območjem"
253
254 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:166
255 msgid ""
256 "Arrange Dock Areas in Rows - Widgets can be put next to each other and "
257 "scaling them horizontally does not affect the widgets in the row above them."
258 msgstr ""
259 "Razporedi območja priklopa v vrsticah - gradniki se lahko postavijo drug ob "
260 "drugega in vodoravno ne vplivajo na pripomočke v vrstici nad njimi."
261
262 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:168
263 msgid ""
264 "See the :ref:`ui-customizing_interface` for more details and an illustration."
265 msgstr ""
266 "Glejte podrobnosti in ilustracijo v poglavju :ref:`ui-customizing_interface`."
267
268 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:174
269 msgid "Audio Mixer"
270 msgstr "Mešalnik zvoka"
271
272 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:176
273 msgid "Switches the Audio Mixer :term:`widget` on or off."
274 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Mešalnik zvoka."
275
276 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:183
277 msgid "Kdenlive Audio Mixer widget"
278 msgstr "Gradnik Mešalnik zvoka programa Kdenlive"
279
280 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:185
281 msgid ""
282 "This is the main tool for audio handling. It shows all audio tracks and a "
283 "master volume."
284 msgstr ""
285 "To je glavno orodje za upravljanje zvoka. Prikazuje vse zvočne steze in "
286 "glavno glasnost."
287
288 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:187
289 msgid ""
290 "For more details please refer to the :ref:`audio_mixer` section of the "
291 "documentation."
292 msgstr "Za več podrobnosti glejte razdelek :ref:`audio_mixer` v dokumentaciji."
293
294 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:195
295 msgid "Audio Spectrum"
296 msgstr "Zvočni spekter"
297
298 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:197
299 msgid "Switches the Audio Spectrum :term:`widget` on or off."
300 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Zvočni spekter."
301
302 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:204
303 msgid "Kdenlive Audio Spectrum widget"
304 msgstr "Gradnik Zvočni spekter programa Kdenlive"
305
306 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:206
307 msgid ""
308 "This allows you to monitor the audio properties of your clip in detail. The "
309 "graph only displays data while the clip is playing in the clip or project "
310 "monitor."
311 msgstr ""
312 "Tako lahko podrobno spremljate zvočne lastnosti posnetka. Grafikon prikazuje "
313 "podatke samo med predvajanjem posnetka v ogledu posnetka ali projekta."
314
315 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:208
316 msgid ""
317 "It graphs the loudness of the audio in decibels (vertical axis) for each "
318 "audio frequency (horizontal axis) in the current frame."
319 msgstr ""
320 "Izriše grafikon glasnosti zvoka (v decibelih - navpična os) za vsako zvočno "
321 "frekvenco (vodoravna os) v trenutni sličici. Modra krivulja je +- najvišja "
322 "vrednost glede na prejšnjih nekaj vzorcev."
323
324 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:210
325 msgid ""
326 "For more information read :ref:`The Audio Spectrum and the Spectrogram "
327 "<audio_spectrum_and_spectrogram>` section in the :ref:`Glossary`."
328 msgstr ""
329 "Za več informacij preberite :ref:`Zvočni spekter in spektrogram "
330 "<audio_spectrum_and_spectrogram>`v razdelku :ref:`slovarčka <Glossary>`."
331
332 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:212
333 msgid ""
334 "See also the :ref:`Spectrogram <audio_spectrum_and_spectrogram>` scope which "
335 "displays a graphical representation of the spectrum over the entire clip."
336 msgstr ""
337 "Glejte tudi merilnik :ref:`Spektrogram <audio_spectrum_and_spectrogram>`, ki "
338 "prikazuje grafični prikaz spektra nad celotnim posnetkom."
339
340 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:220
341 msgid "Clip Monitor"
342 msgstr "Prikaz posnetka"
343
344 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:222
345 msgid "Switches the Clip Monitor :term:`widget` on or off."
346 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` ogleda posnetka."
347
348 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:228
349 msgid "Clip Properties"
350 msgstr "Lastnosti posnetka"
351
352 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:230
353 msgid "Switches the Clip Properties :term:`widget` on or off."
354 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Lastnosti posnetka."
355
356 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:237
357 msgid "Kdenlive Clip Properties widget"
358 msgstr "Gradnik Lastnosti posnetka programa Kdenlive"
359
360 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:239
361 msgid ""
362 "The Clip Properties :term:`widget` displays the properties of the selected "
363 "clip. You can change some of the properties."
364 msgstr ""
365 "V :term:`gradniku<widget>` Lastnosti posnetka so prikazane lastnosti "
366 "izbranega posnetka. Nekatere lastnosti lahko spremenite."
367
368 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:247
369 msgid "Compositions"
370 msgstr "Kompozicije"
371
372 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:249
373 msgid "Switches the Compositions :term:`widget` on or off."
374 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Sestave."
375
376 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:256
377 msgid "Kdenlive Compositions widget"
378 msgstr "Gradnik Sestave programa Kdenlive"
379
380 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:258
381 msgid ""
382 "The Compositions :term:`widget` lists all compositions available in Kdenlive."
383 msgstr ""
384 "V :term:`gradniku<widget>` Sestave so naštete vse sestave, ki so na voljo v "
385 "Kdenlive."
386
387 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:260
388 msgid ""
389 "You can drag a composition from the list and drop it on a clip in the "
390 "Timeline."
391 msgstr ""
392 "Sestavo lahko povlečete s seznama in jo spustite na posnetek v časovnici."
393
394 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:268
395 msgid "Effects/Composition Stack"
396 msgstr "Sklad učinkov/sestav"
397
398 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:270
399 msgid "Switches the Effects/Composition Stack on or off."
400 msgstr "Vklopi ali izklopi sklad učinkov/sestav."
401
402 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:272
403 msgid ""
404 "The Effects/Composition Stack shows all effects applied to a clip or a "
405 "track. This is where you make changes to the effect settings. See the :ref:"
406 "`Effects/Composition Stack <effects_and_compositions>` section of this "
407 "documentation for more details."
408 msgstr ""
409 "Sklad učinkov/sestav prikazuje vse učinke, ki so uveljavljeni na posnetku "
410 "ali stezi. Tukaj spreminjate nastavitve učinka. Za več podrobnosti si "
411 "oglejte razdelek :ref:`Sklad učinkov/sestav <effects_and_compositions>` te "
412 "dokumentacije."
413
414 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:278
415 msgid "Effects"
416 msgstr "Učinki"
417
418 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:280
419 msgid "Switches the Effects :term:`widget` on or off."
420 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Učinki."
421
422 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:287
423 msgid "Kdenlive Effects widget"
424 msgstr "Gradnik Učinki programa Kdenlive"
425
426 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:289
427 msgid ""
428 "The Effects :term:`widget` lists all the effects available in Kdenlive. It "
429 "has groups for effect types (audio, video), custom effects, favorite effects "
430 "and an option to download effects from |KDE_store|."
431 msgstr ""
432 ":term:`Gradnik<widget>` Učinki je seznam vseh učinkov, ki so na voljo v "
433 "Kdenlive. Vsebuje skupine za vrste učinkov (zvok, video), učinke po meri, "
434 "priljubljene učinke in možnost prenosa učinkov iz trgovine |KDE_store|."
435
436 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:291
437 msgid ""
438 "You can drag an effect from this list and drop it on a clip in the Timeline, "
439 "the Project Bin or on the Effect Stack."
440 msgstr ""
441 "Učinek lahko povlečete s tega seznama in ga spustite na posnetek v "
442 "časovnici, projektni posodi ali v skladu učinkov."
443
444 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:293
445 msgid ""
446 "More details about effects are available in the :ref:`Effects and "
447 "Compositions <effects_and_compositions>` section of this documentation."
448 msgstr ""
449 "Več podrobnosti o učinkih je na voljo v razdelku :ref:`Učinki in sestave "
450 "<effects_and_compositions>` v tej dokumentaciji."
451
452 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:301
453 msgid "Guides"
454 msgstr "Vodila"
455
456 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:303
457 msgid "Switches the Guides :term:`widget` on or off."
458 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Vodila."
459
460 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:305
461 msgid ""
462 "Guides and Markers are a powerful tool to speed up your workflow. More "
463 "details about them in the :ref:`guides` section of the documentation."
464 msgstr ""
465 "Vodila in označevalniki so močna orodja za pospešitev dela. Več podrobnosti "
466 "o njih najdete v razdelku :ref:’Vodila<guides>’ v dokumentaciji."
467
468 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:311
469 msgid "Histogram"
470 msgstr "Histogram"
471
472 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:313
473 msgid "Switches the Histogram :term:`widget` on or off."
474 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Histogram."
475
476 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:320
477 msgid "Kdenlive Histogram widget"
478 msgstr "Gradnik Histogram programa Kdenlive"
479
480 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:322
481 msgid ""
482 "This scope displays a frequency histogram of the luminance of the color "
483 "components of the video. This information is useful when used in combination "
484 "with color correction effects to perform color correction on the video. "
485 "Color correction includes increasing the brightness or adjusting the white "
486 "balance to ensure that white remains white and not blue."
487 msgstr ""
488 "Ta obseg prikazuje frekvenčni histogram svetilnosti barvnih komponent videa. "
489 "Te informacije so uporabne, če se uporabljajo v kombinaciji z učinki "
490 "korekcije barv za izvajanje poprave barv na videoposnetku. Korekcija barv "
491 "vključuje povečanje svetlosti ali prilagajanje beline, da se zagotovi, da "
492 "bela ostane bela in ne modra."
493
494 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:324
495 msgid ""
496 "The histograms have the luminance on the horizontal axis going from 0 on the "
497 "left to 255 on the right. The vertical axis represents the count of the "
498 "total number of pixels in the current video frame with a given luminance."
499 msgstr ""
500 "Histogrami imajo svetilnost na vodoravni osi, ki poteka od 0 na levi do 255 "
501 "na desni. Navpična os predstavlja štetje skupnega števila slikovnih točk v "
502 "trenutni video sličici z dano svetilnostjo."
503
504 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:326
505 msgid ""
506 "For more information read the :ref:`How the Histogram Works "
507 "<histogram_working>` section in the :ref:`Glossary`."
508 msgstr ""
509 "Če želite več informacij, preberite razdelek :ref:`Kako deluje Histogram "
510 "<histogram_working>` v razdelku :ref:`Slovarčka<Glossary>`."
511
512 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:328
513 msgid "See also the :ref:`effects-histogram` video effect."
514 msgstr "Glejte tudi video učinek :ref:`effects-histogram`."
515
516 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:332
517 msgid ":ref:`scopes_directx`"
518 msgstr ":ref:`scopes_directx`"
519
520 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:338
521 msgid "Library"
522 msgstr "Knjižnica"
523
524 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:340
525 msgid "Switches the Library :term:`widget` on or off."
526 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Knjižnica."
527
528 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:347
529 msgid "Kdenlive Library widget"
530 msgstr ":term:`Gradnik<widget>` knjižnice Kdenlive"
531
532 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:349
533 msgid ""
534 "The Library holds items for generic use in projects. For example watermarks, "
535 "logos, lower-thirds, intros, and so on. Please refer to the :ref:`Library "
536 "<the_library>` section of this documentation for more details."
537 msgstr ""
538 "Knjižnica vsebuje elemente za splošno uporabo v projektih. Npr. vodni žigi, "
539 "logotipi, pasice (nižje tretjine), uvodniki itn. Za več podrobnosti glejte "
540 "razdelek :ref:`Knjižnica<the_library>`."
541
542 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:357
543 msgid "Media Browser"
544 msgstr "Predstavnostni predvajalnik"
545
546 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:359
547 msgid "Switches the Media Browser :term:`widget` on or off."
548 msgstr "Vklopi ali izklopi `gradnik<widget>`Predstavnostni predvajalnik."
549
550 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:366
551 msgid "Kdenlive Media Browser widget"
552 msgstr "`Gradnik<widget>` Predstavnostni predvajalnik Kdenlive"
553
554 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:368
555 msgid ""
556 "The Media Browser allows you to easily navigate your file system and add "
557 "clips to your project. For more details refer to the :ref:`Media Browser "
558 "<media_browser>` section of this documentation."
559 msgstr ""
560 "Predstavnostni predvajalnik omogoča enostavno krmarjenje po datotečnem "
561 "sistemu in dodajanje posnetkov v projekt. Če želite več podrobnosti, glejte "
562 "razdelek :ref:`Predstavnostni predvajalnik <media_browser>` te dokumentacije."
563
564 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:376
565 msgid "Online Resources"
566 msgstr "Spletni viri"
567
568 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:378
569 msgid "Switches the Online Resources :term:`widget` on or off."
570 msgstr "Vklopi ali izklopi `gradnik<widget>` Spletni viri."
571
572 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:385
573 msgid "Kdenlive Online Resources widget"
574 msgstr "`Gradnik<widget>` Spletni viri Kdenlive"
575
576 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:387
577 msgid ""
578 "The Online Resources :term:`widget` allow you to include assets from various "
579 "online media providers like Pixabay or Pexels in your project."
580 msgstr ""
581 "Spletni viri omogočajo, da v projekt vključite sredstva različnih ponudnikov "
582 "spletnih medijev, kot sta Pixabay ali Pexels."
583
584 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:397
585 msgid "Project Bin"
586 msgstr "Projektna posoda"
587
588 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:399
589 msgid "Switches the Project Bin :term:`widget` on or off."
590 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Projektna posoda."
591
592 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:406
593 msgid "Kdenlive Project Bin widget"
594 msgstr "`Gradnik<widget>` Projektna posoda Kdenlive"
595
596 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:408
597 msgid ""
598 "The Project Bin is the place where Kdenlive lists all the clips (video, "
599 "audio, titles, images) or assets associated with the project. For more "
600 "details refer to the :ref:`Project Bin <project_tree>` section of this "
601 "documentation."
602 msgstr ""
603 "Projektna posoda je mesto, na katerem Kdenlive izpiše vse posnetke (video, "
604 "zvok, naslovi, slike) ali sredstva, povezana s projektom. Če želite več "
605 "podrobnosti, glejte razdelek :ref:`Projektna posoda <project_tree>` v tej "
606 "dokumentaciji."
607
608 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:410
609 msgid ""
610 "New in 23.04: Sequences (needed for nested timelines). For more details "
611 "please see the :ref:`Sequences <sequence>` section of the documentation."
612 msgstr ""
613 "Novo v 23.04: Zaporedja (potrebna za gnezdene časovnice). Za več podrobnosti "
614 "si oglejte razdelek :ref:`Zaporedja <sequence>` v dokumentaciji."
615
616 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:418
617 msgid "Project Monitor"
618 msgstr "Prikaz projekta"
619
620 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:420
621 msgid "Switches the Project Monitor on or off."
622 msgstr "Vklopi ali izklopi Ogled projekta."
623
624 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:422
625 msgid ""
626 "The Project Monitor is used to display your project's timeline, i.e. the "
627 "edited version of your video. In Edit Mode you can directly manipulate "
628 "certain effects from within the Project Monitor. Please refer to the :ref:"
629 "`Project Monitor <ui-monitors_project_monitor>` section of this "
630 "documentation for more details."
631 msgstr ""
632 "Ogled projekt se uporablja za prikaz časovnice projekta, t.j. montažne "
633 "različice videoposnetka. V načinu montaže (urejanja) lahko neposredno "
634 "manipulirate z določenimi učinki znotraj Ogleda projekta. Več podrobnosti "
635 "najdete v razdelku :ref:`Ogled projekta <ui-monitors_project_monitor>` te "
636 "dokumentacije."
637
638 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:428
639 msgid "Project Notes"
640 msgstr "Opombe projekta"
641
642 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:430
643 msgid "Switches the Project Notes :term:`widget` on or off."
644 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Opombe projekta."
645
646 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:437
647 msgid "Kdenlive Project Notes widget"
648 msgstr "Gradnik Opombe projekta Kdenlive"
649
650 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:439
651 msgid ""
652 "Project Notes can be used to keep notes about your project, like ideas or "
653 "things to do. Please refer to the :ref:`Project Notes <notes>` section of "
654 "this documentation for more details."
655 msgstr ""
656 "Opombe projekta lahko uporabljate za vodenje zapiskov o projektu, kot so "
657 "ideje ali zadeve, ki jih je treba narediti. Za več podrobnosti glejte "
658 "razdelek :ref: `Opombe projekta <notes>`."
659
660 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:447
661 msgid "RGB Parade"
662 msgstr "Parada RGB"
663
664 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:449
665 msgid "Switches the RGB Parade :term:`widget` on or off."
666 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Parada RGB."
667
668 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:456
669 msgid "Kdenlive RGB Parade widget"
670 msgstr "Gradnik Parada RGB Kdenlive"
671
672 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:458
673 msgid ""
674 "The RGB Parade :term:`widget` displays a histogram of the RGB components of "
675 "the video data."
676 msgstr ""
677 ":term:`Gradnik<widget>` Parada RGB prikazuje histogram komponent RGB video "
678 "podatkov."
679
680 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:460
681 msgid ""
682 "The horizontal axis represents the timeline in the video frame. The vertical "
683 "axis is the pixel luminance from 0 to 255. The brightness of the point on "
684 "the graph represents the count of the number of pixels with this luminance "
685 "in this column of pixels in the video frame."
686 msgstr ""
687 "Vodoravna os predstavlja časovnico v video sličici. Navpična os je "
688 "svetilnost slikovnih točk od 0 do 255. Svetlost točke na grafu predstavlja "
689 "štetje števila slikovnih točk s to svetilnost v tem stolpcu slikovnih točk v "
690 "video sličici."
691
692 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:462
693 msgid ""
694 "More details including a more thorough explanation is available in the :ref:"
695 "`RGB Parade <waveform_and_RGB_parade>` section in the :ref:`Glossary`."
696 msgstr ""
697 "Več podrobnosti, vključno s podrobnejšo razlago, je na voljo v razdelku :ref:"
698 "`Parad RGB <waveform_and_RGB_parade>` v razdelku :ref:`Slovarček<Glossary>`."
699
700 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:464
701 msgid "See also the :ref:`effects-rgb_parade` video effect."
702 msgstr "Glejte tudi video učinek :ref:`effects-rgb_parade`."
703
704 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:472
705 msgid "Screen Grab"
706 msgstr "Zajem zaslona"
707
708 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:474
709 msgid "Switches the Screen Grab :term:`widget` on or off."
710 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Zajem zaslona."
711
712 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:476
713 msgid ""
714 "This function has issues and should not be used. It has not been maintained "
715 "for a while. There are other tools and applications for screen recording or "
716 "grabbing available, hence this function will most likely be deprecated."
717 msgstr ""
718 "Ta funkcija ima težave in se ne sme uporabljati. Že nekaj časa ni "
719 "vzdrževana. Na voljo so druga orodja in programi za snemanje ali zajem "
720 "zaslona, zato bo ta funkcija najverjetneje opuščena."
721
722 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:482
723 msgid "Speech Editor"
724 msgstr "Urejevalnik govora"
725
726 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:484
727 msgid "Switches the Speech Editor :term:`widget` on or off."
728 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Urejevalnik govora."
729
730 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:491
731 msgid "Kdenlive Speech Editor widget"
732 msgstr ":term:`Gradnik<widget>` Urejevalnik govora Kdenlive"
733
734 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:493
735 msgid ""
736 "The Speech Editor :term:`widget` allows you to use AI-based speech "
737 "recognition to create subtitles for your video. You need to configure speech-"
738 "to-text in Kdenlive in order to use this. More details about the "
739 "configuration and potentially necessary installations as well as how to use "
740 "speech recognition is available in the :ref:`Speech-to-Text <effects-"
741 "speech_to_text>` section of this documentation."
742 msgstr ""
743 " :term:`Gradnik<widget>` Urejevalnik govora omogoča uporabo prepoznavanja "
744 "govora na osnovi umetne inteligence za ustvarjanje podnaslovov za "
745 "videoposnetek. Če želite to uporabiti, morate prilagoditi govor v besedilo v "
746 "Kdenlive. Več podrobnosti o prilagoditvah in potencialno potrebnih "
747 "namestitvah ter o uporabi prepoznavanja govora je na voljo v razdelku :ref:"
748 "`Govor-v-besedilo` v tej dokumentaciji."
749
750 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:501
751 msgid "Subtitles"
752 msgstr "Podnaslavljanje"
753
754 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:503
755 msgid "Switches the Subtitle :term:`widget` on or off."
756 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Podnaslovi."
757
758 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:510
759 msgid "Kdenlive Subtitles widget"
760 msgstr "Gradnik Podnaslovi Kdenlive"
761
762 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:512
763 msgid ""
764 "The Subtitle :term:`widget` is used to manage the subtitles for your "
765 "project. For more details please refer to the :ref:`Subtitles <effects-"
766 "subtitles>` section of this documentation."
767 msgstr ""
768 ":term:`Gradnik<widget>` Podnaslov se uporablja za upravljanje podnaslovov za "
769 "vaš projekt. Za več podrobnosti glejte razdelek :ref:`Podnaslovi <subtitle>' "
770 "te dokumentacije."
771
772 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:520
773 msgid "Time Remapping"
774 msgstr "Časovno preslikovanje"
775
776 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:522
777 msgid "The Time Remapping :term:`widget` allows you to create speed ramping."
778 msgstr ""
779 ":term:`widget` Časovno preslikovanje vam omogoča, da ustvarite spremembo "
780 "hitrosti."
781
782 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:529
783 msgid "Kdenlive Time Remapping widget"
784 msgstr "Gradnik Časovno preslikovanje Kdenlive"
785
786 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:531
787 msgid ""
788 "More details are available in the :ref:`Time Remapping <effects-"
789 "time_remapping>` section of this documentation."
790 msgstr ""
791 "Več podrobnosti je na voljo v razdelku :ref:`Časovno preslikovanje "
792 "<time_remapping>` v tej dokumentaciji."
793
794 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:539
795 msgid "Timeline"
796 msgstr "Časovnica"
797
798 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:541
799 msgid "Switches the Timeline on or off."
800 msgstr "Vklopi ali izklopi časovnico."
801
802 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:543
803 msgid ""
804 "The Timeline is the central part of Kdenlive where you put together your "
805 "video. A more detailed description is available in the :ref:`timeline` "
806 "section of this documentation."
807 msgstr ""
808 "Časovnica je osrednji del Kdenlive, kjer sestavite svoj videoposnetek. "
809 "Podrobnejši opis je na voljo v razdelku :ref:`timeline` te dokumentacije."
810
811 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:549
812 msgid "Undo History"
813 msgstr "Zgodovina razveljavitev"
814
815 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:551
816 msgid "Switches the Undo History :term:`widget` on or off."
817 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Zgodovina razveljavitev."
818
819 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:553
820 msgid ""
821 "The Undo History shows all the operations performed so far and allows to "
822 "quickly restore your project to the state it was in several changes ago."
823 msgstr ""
824 "Zgodovina razveljavitev prikazuje vse doslej izvedene operacije in omogoča "
825 "hitro obnovitev projekta v stanje, v katerem je bil pred več spremembami."
826
827 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:560
828 msgid "Kdenlive Undo History widget"
829 msgstr "Gradnik Zgodovina razveljavitev Kdenlive"
830
831 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:562
832 msgid ""
833 "There may be times when you want to quickly restore your project to the "
834 "state it was in several changes ago. Instead of repeatedly executing single "
835 "undo operations, it might be more efficient to jump right to the operation "
836 "in question – if you could easily locate it."
837 msgstr ""
838 "Morda pride trenutek, ko želite projekt hitro obnoviti v stanje, v katerem "
839 "je bil pred več spremembami. Namesto večkratnega izvajanje posameznih "
840 "operacij razveljavitve, bi bilo morda učinkovitejše skočiti naravnost na "
841 "zadevno operacijo – če bi jo zlahka našli."
842
843 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:573
844 msgid "Figure 1"
845 msgstr "Slika 1"
846
847 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:575
848 msgid ""
849 "That is where :menuselection:`View --> Undo History` comes in. It opens a "
850 "dockable window which lists all the changes made to your project in the "
851 "order they were made. When a project file is first opened the window looks "
852 "like Figure 1."
853 msgstr ""
854 "Pri tem pomaga :menuselection:`Pogled > Zgodovina razveljavitev`. Odpre "
855 "okno, v katerem so navedene vse spremembe projekta v zaporedju, v katerem so "
856 "bile opravljene. Ko je datoteka projekta prvič odprta, je okno videti kot na "
857 "sliki 1."
858
859 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:585
860 msgid "Figure 2"
861 msgstr "Slika 2"
862
863 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:587
864 msgid ""
865 "Each operation you perform from then on gets added to the list, as shown in "
866 "Figure 2. Notice that the most recent operation you have performed is "
867 "highlighted."
868 msgstr ""
869 "Vsaka operacija, ki jo izvedete od takrat naprej, se doda na seznam, kot je "
870 "prikazano na sliki 2. Opazite lahko, da je poudarjena najnovejša operacija, "
871 "ki ste jo izvedli."
872
873 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:597
874 msgid "Figure 3"
875 msgstr "Slika 3"
876
877 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:599
878 msgid ""
879 "In this example, if you wanted to undo the last three operations with one "
880 "click all you have to do is click on the **Create color clip** entry and "
881 "those three changes will be reversed in one fell swoop. At this point if "
882 "you are unhappy with undoing those changes you can easily redo them by "
883 "clicking on any of the entries which are still in the list."
884 msgstr ""
885 "V tem primeru, če ste želeli razveljaviti zadnje tri operacije z enim "
886 "klikom, je vse, kar morate storiti, da kliknete vnos **Ustvari barvni "
887 "posnetek** in te tri spremembe bodo povrnjene v hipu. Če ste v tem trenutku "
888 "nezadovoljni z razveljavitvijo teh sprememb, jih lahko preprosto ponovno "
889 "opravite s klikom na poljubnega od vnosov, ki so še vedno na seznamu."
890
891 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:609
892 msgid "Figure 4"
893 msgstr "Slika 4"
894
895 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:611
896 msgid ""
897 "However, if you decided that reverting to that **Create color clip** entry "
898 "looked good and you then made another change to the project the three "
899 "remaining operations that were in the list in Figure 3 will be flushed from "
900 "the buffer and be no longer available. They will be replaced by the new "
901 "operation you just performed. See the result in Figure 4."
902 msgstr ""
903 "Če pa ste se odločili, da je povrnitev na vnos **Ustvari barvni posnetek** "
904 "videti dobro in ste nato opravili še eno spremembo projekta, bodo tri "
905 "preostale operacije, ki so bile na seznamu na sliki 3, odpravljene iz "
906 "medpomnilnika in ne bodo več na voljo. Zamenjala jih bo nova operacija, ki "
907 "ste jo pravkar izvedli. Glejte rezultat na sliki 4."
908
909 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:621
910 msgid "Figure 5"
911 msgstr "Slika 5"
912
913 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:623
914 msgid ""
915 "Whenever you save your project the icon that looks like the backspace icon "
916 "is repositioned next to the most recent operation in the list. Figure 5 "
917 "shows three additional operations which were performed after the file save "
918 "shown by the square. After saving the file you can still revert back to "
919 "changes which were made before the save."
920 msgstr ""
921 "Ko shranite projekt, se ikona, ki je videti kot ikona vračalke, prestavi k "
922 "najnovejši operacije na seznamu. Na sliki 5 so s kvadratom prikazane tri "
923 "dodatne operacije, ki so bile izvedene po shranjevanju datoteke. Po "
924 "shranjevanju datoteke se lahko še vedno vrnete na spremembe, opravljene pred "
925 "shranjevanjem."
926
927 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:631
928 msgid "Vectorscope"
929 msgstr "Vektroskop"
930
931 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:633
932 msgid "Switches the Vectorscope :term:`widget` on or off."
933 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` vektroskopa."
934
935 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:640
936 msgid "Kdenlive Vectorscope widget"
937 msgstr ":term:`Gradnik<widget>` Vektroskop Kdenlive"
938
939 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:642
940 msgid ""
941 "The Vectorscope :term:`widget` allows you to monitor the colour properties "
942 "of your clip in detail."
943 msgstr ""
944 ":term:`Gradnik<widget>` Vektroskop vam omogoča podrobno spremljanje barvnih "
945 "lastnosti vašega posnetka."
946
947 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:644
948 msgid ""
949 "More details are available in the :ref:`Vectorscope <vectorscope_working>` "
950 "and :ref:`What the I and O Lines are Good for <vectorscope_i-q_lines>` "
951 "sections of this documentation."
952 msgstr ""
953 "Več podrobnosti je na voljo v razdelkih :ref:`Vektroskop "
954 "<vectorscope_working>` in :ref:`Čemu služijo črte I in O <vectorscope_i-"
955 "q_lines>` te dokumentacije."
956
957 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:646
958 msgid ""
959 "See also the :ref:`effects-vectorscope` and :ref:`effects-"
960 "vectorscope_advanced` video effects."
961 msgstr ""
962 "Glejte tudi video učinka :ref:`effects-vectorscope` in :ref:`effects-"
963 "vectorscope_advanced`."
964
965 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:654
966 msgid "Waveform"
967 msgstr "Oblika signala"
968
969 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:656
970 msgid "Switches the Waveform :term:`widget` on or off."
971 msgstr "Vklopi ali izklopi :term:`gradnik<widget>` Oblika signala."
972
973 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:663
974 msgid "Kdenlive Waveform widget"
975 msgstr "Gradnik Oblika signala programa Kdenlive"
976
977 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:665
978 msgid ""
979 "Contrary to what its name might suggest the Waveform :term:`widget` is not "
980 "for audio but represents the Luma component (whiteness) of the video. It is "
981 "the same type of graph as for the `RGB Parade`_. The horizontal axis "
982 "represents the horizontal axis in the video frame. The vertical axis is the "
983 "pixel :term:`luma` from 0 to 255. The brightness of the point on the graph "
984 "represents the count of the number of pixels with this :term:`luma` in this "
985 "column of pixels in the video frame."
986 msgstr ""
987 "V nasprotju s tem, kar bi njegovo ime lahko namigovalo, :term:"
988 "`gradnik<widget>` Oblika signala ni namenjen zvoku, ampak predstavlja "
989 "komponento lume (belino) videa. To je enaka vrsta grafa kot za `Parado "
990 "RGB`_. Vodoravna os predstavlja vodoravno os v video sličici. Navpična os je "
991 "luma slikovne točke od 0 do 255. Svetlost točke na grafu predstavlja štetje "
992 "števila slikovnih točk s takšno vrednostjo :term:`lume<luma>` v tem stolpcu "
993 "slikovnih točk v video sličic."
994
995 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:667
996 msgid ""
997 "More details are available in the :ref:`Waveform <waveform_and_RGB_parade>` "
998 "section in the :ref:`Glossary`."
999 msgstr ""
1000 "Več podrobnosti je na voljo v razdelku :ref:`Oblika signala "
1001 "<waveform_and_RGB_parade>` v razdelku :ref:`Slovarček <Glossary>`."
1002
1003 #: ../../user_interface/menu/view_menu.rst:669
1004 msgid "See also the :ref:`effects-video_waveform_monitor` video effect."
1005 msgstr "Glejte tudi video učinek :ref:`effects-video_waveform_monitor`."