Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___menu___edit_menu.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 5376 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-05-28 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 08:35+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:1
28 msgid "Edit menu in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Meni Uredi v montažnem programu Kdenlive"
30
31 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, edit, menu, undo, redo, copy, paste, effect, documentation, "
34 "user manual, video editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, urejanje, meni, razveljavitev, ponovno kopiranje, lepljenje, "
37 "kopiraj, prilepi, uredi, učinek, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
38 "montažni program, program za montažo, videomontaža, odprta koda, brezplačno, "
39 "učenje, enostavno"
40
41 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:31
42 msgid "Edit Menu"
43 msgstr "Meni Uredi"
44
45 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:35
46 msgid "Undo"
47 msgstr "Razveljavi"
48
49 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:37
50 msgid ""
51 ":menuselection:`Edit --> Undo` is used to reverse the last change you made "
52 "or operation you performed in Kdenlive. If you have made multiple changes "
53 "to your project, **Undo** can be used repeatedly to rollback each of the "
54 "changes in the reverse order they were performed. **Undo** can also be "
55 "executed from the icon on the **Extra Toolbar** (:menuselection:`Settings --"
56 "> Toolbars Shown`) or by using the default keyboard shortcut :kbd:`Ctrl+Z`."
57 msgstr ""
58 ":menuselection:`Uredi --> Razveljavi` se uporablja za razveljavitev zadnje "
59 "spremembe, ki ste jo opravili, ali operacijo, ki ste jo izvedli v Kdenlive. "
60 "Če ste v projektu opravili več sprememb, lahko **Razveljavi** uporabite "
61 "večkrat za povrnitev vsake opravljene spremembe v obratnem vrstnem redu. "
62 "**Razveljavi** se lahko izvrši tudi s klikom ikone v orodni vrstici "
63 "**Dodatno** (:menuselection:`Nastavitve --> Prikazane orodne vrstice`) ali z "
64 "bližnjico :kbd:`krmilka+Z`."
65
66 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:39
67 msgid ""
68 "To view a navigable list of all the changes which can be undone, see :ref:"
69 "`Undo_History`."
70 msgstr ""
71 "Če si želite ogledati seznam za krmarjenje po vseh spremembah, ki jih je "
72 "mogoče razveljaviti, si oglejte :ref:`zgodovino razveljavitev "
73 "<Undo_History>`."
74
75 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:42
76 msgid "Redo"
77 msgstr "Znova uveljavi"
78
79 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:44
80 msgid ""
81 ":menuselection:`Edit --> Redo` reverses the previous `Undo`_ operation. The "
82 "default keyboard shortcut is :kbd:`Ctrl+Shift+Z`."
83 msgstr ""
84 ":menuselection:`Uredi --> Ponovi` povrne prejšnjo operacijo :`Razveljavi "
85 "<Undo>`_ . Privzeta tipkovna bližnjica je :kbd:`krmilka+dvigalka+Z`."
86
87 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:47
88 msgid "Copy"
89 msgstr "Kopiraj"
90
91 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:49
92 msgid ""
93 "Copies a clip selected in the timeline to the clipboard. The default "
94 "keyboard shortcut is :kbd:`Ctrl+C`. It also copies the effects attached to "
95 "the clip to the clipboard. Use `Paste`_ to paste the clip into a different "
96 "spot on the timeline. Use `Paste Effects`_ to paste just the effects from "
97 "the copied clip onto a different clip or group of clips."
98 msgstr ""
99 "Kopira posnetek, izbran na časovnici, v odložišče. Privzeta kombinacija tipk "
100 "je :kbd:`krmilka+C`. Prav tako na odložišče kopira učinke, ki so povezani s "
101 "posnetkom. Uporabite `Prilepi`_ za lepljenje posnetka na drugo mesto na "
102 "časovnici. Uporabite `Prilepi učinke<Paste Effects>`_ za lepljenje samo "
103 "učinkov iz kopiranega posnetka na drug posnetek."
104
105 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:52
106 msgid "Paste"
107 msgstr "Prilepi"
108
109 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:54
110 msgid ""
111 "Pastes an existing clip in the clipboard into a different spot on the "
112 "timeline (where the playhead is, to be exact). The default keyboard shortcut "
113 "is :kbd:`Ctrl+V`."
114 msgstr ""
115 "Prilepi obstoječi posnetek iz odložišča na drugo mesto na časovnici (na "
116 "mesto predvajalne glave). Privzete tipke za bližnjico so :kbd:`krmilka+V`."
117
118 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:59
119 msgid "Paste Effects"
120 msgstr "Prilepi učinke"
121
122 #: ../../user_interface/menu/edit_menu.rst:61
123 msgid ""
124 "You need to have selected a clip and copied it first. Then select another "
125 "clip or a group of clips. **Paste Effects** then pastes just the effects "
126 "from the previously selected clip to the newly selected clip or group of "
127 "clips."
128 msgstr ""
129 "Najprej morate izbrati posnetek in ga kopirati. Nato izberite drug posnetek "
130 "ali skupino posnetkov. **Prilepi učinke** nato prilepi samo učinke iz prej "
131 "izbranega posnetka v novo izbrani posnetek ali skupino posnetkov."