Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___menu___clip_menu.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 40136 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:26+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:1
28 msgid "|Side by side|"
29 msgstr "|Slika ob sliki|"
30
31 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:1
32 msgid "|Deshaked|"
33 msgstr "|Odtreseno|"
34
35 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:1
36 msgid "|Original|"
37 msgstr "|Izvirnik|"
38
39 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:23
40 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:31
41 msgid "Clip Menu"
42 msgstr "Meni Posnetek"
43
44 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:25
45 msgid ""
46 "The functions in this menu affect the clip that is selected in the Timeline "
47 "**or** in the Project Bin. Menu functions are available depending on whether "
48 "a clip is selected in the Project Bin or in the Timeline."
49 msgstr ""
50 "Funkcije, nadzorovane iz tega menija, vplivajo na posnetek, izbran na "
51 "časovnici **ali** projektni posodi. Menijske funkcije so na voljo glede na "
52 "to, ali je posnetek izbran v projektni posodi ali na časovnici."
53
54 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:38
55 msgid "Markers"
56 msgstr "Označevalniki"
57
58 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:40
59 msgid ""
60 "The menu allows you to Add, Edit or Delete Markers or Guides. For more "
61 "details see the section about :ref:`Markers` in this documentation."
62 msgstr ""
63 "V meniju lahko dodajate, urejate ali brišete označevalnike ali vodila. Za "
64 "več podrobnosti glejte razdelek o :ref:`Označevalniki <Markers>` v tej "
65 "dokumentaciji."
66
67 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:42
68 msgid ""
69 "The Add Marker function behaves differently depending on whether a clip is "
70 "selected in the Project Bin or in the Timeline **and** where the playhead is "
71 "currently **and** whether the focus is on the Timeline or the Clip Monitor."
72 msgstr ""
73 "Funkcija Dodaj označevalnik se obnaša različno glede na to, ali je posnetek "
74 "izbran v projektni posodi ali na časovnici, **in** kje je trenutno "
75 "predvajalna glava **in**, ali je pozornost na časovnici ali na ogledu "
76 "posnetkov."
77
78 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:45
79 msgid "Add Marker"
80 msgstr "Dodaj označevalnik"
81
82 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:47
83 msgid ""
84 "Adds a Marker to the clip at the current timepoint. Markers are properties "
85 "of the clips in the Project Bin. So this action puts a marker in the clip in "
86 "the Project Bin."
87 msgstr ""
88 "V posnetek doda označevalnik na trenutni časovni točki. Označevalniki so "
89 "lastnosti posnetkov v projektni posodi. To dejanje torej postavi "
90 "označevalnik v posnetek v projektni posodi."
91
92 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:49
93 msgid ""
94 "In order for the Add Marker to work a clip must be selected in the Timeline. "
95 "You can create multiple Markers in the Guides widget for the clip selected "
96 "in the Project Bin independent of the Timeline."
97 msgstr ""
98 "Za delovanje funkcije Dodaj označevalnik mora biti na časovnici izbran "
99 "posnetek. V gradniku Vodila lahko ustvarite več označevalnikov za posnetek, "
100 "izbran v projektni posodi, neodvisno od časovnice."
101
102 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:53
103 msgid "Edit Marker..."
104 msgstr "Uredi označevalnik …"
105
106 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:55
107 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:63
108 msgid ""
109 "For this to work the playhead needs to be right on top of a Marker. If it is "
110 "not you get an error on the bottom left \"No Marker found at Cursor time\". "
111 "Use the :kbd:`Left` and :kbd:`Right` keys to move the playhead one frame at "
112 "a time, or use them with :kbd:`ALT` to jump to the next or previous edit "
113 "point (for example cuts, clip edges, Markers and Guides)."
114 msgstr ""
115 "Da bi to delovalo, mora biti predvajalna glava nad označevalnikom. Če ni, se "
116 "na spodnjem levem robu prikaže napaka »Na položaju kazalca ni "
117 "označevalnika«. S tipkama :kbd:`Levo` in :kbd:`Desno` premikate predvajalno "
118 "glavo po posameznih sličicah ali ju uporabite skupaj s tipko :kbd:`Alt/"
119 "izmenjalko` za preskok na naslednjo ali prejšnjo točko montaže (npr. rez, "
120 "rob posnetka, označevalnik ali vodilo)."
121
122 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:57
123 msgid ""
124 "As Markers are properties of the clips in the Project Bin, this action "
125 "changes the Marker from the clip in the Project Bin and thus in any other "
126 "instance of this clip in the Timeline."
127 msgstr ""
128 "Ker so označevalniki lastnosti posnetkov v projektni posodi, to dejanje "
129 "spremeni označevalnik posnetka v projektni posodi in s tem tudi vse druge "
130 "primere tega posnetka na časovnici."
131
132 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:61
133 msgid "Delete Marker"
134 msgstr "Izbriši označevalnik"
135
136 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:65
137 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:73
138 msgid ""
139 "As Markers are properties of the clips in the Project Bin, this action "
140 "removes the Marker from the clip in the Project Bin and thus from any other "
141 "instance of this clip in the Timeline."
142 msgstr ""
143 "Ker so označevalniki lastnosti posnetkov v projektni posodi, to dejanje "
144 "odstrani označevalnik iz posnetka v projektni posodi in s tem iz vseh drugih "
145 "primerov tega posnetka na časovnici."
146
147 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:69
148 msgid "Delete All Markers"
149 msgstr "Izbriši vse označevalnike"
150
151 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:71
152 msgid "Deletes all Markers from the current clip."
153 msgstr "Izbriše vse označevalnike s trenutnega posnetka."
154
155 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:77
156 msgid "Automatic Transition"
157 msgstr "Samodejni prehod"
158
159 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:79
160 msgid ""
161 "When a transition is selected, this menu item allows you toggle the "
162 "transition to and from :ref:`transitions_compositions` mode."
163 msgstr ""
164 "Ko izberete prehod, vam ta element menija omogoča, da prehod preklopite v in "
165 "iz načina :ref:`transitions_compositions`."
166
167 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:87
168 msgid "Delete Effects"
169 msgstr "Izbriši učinke"
170
171 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:89
172 msgid "Deletes all effects from the selected clip."
173 msgstr "Izbriše vse učinke z izbranega posnetka."
174
175 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:95
176 msgid "Extract Audio"
177 msgstr "Izvleci zvok"
178
179 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:97
180 msgid ""
181 "Only available if the selected clip is a video clip with an audio track. "
182 "This function extracts the audio from the clip and adds it as a 48kHz :file:"
183 "`wav` file to the Project Bin. The process runs as a Clip Job in the Project "
184 "Bin and may take some time. A small progress bar underneath the clip "
185 "indicates the progress."
186 msgstr ""
187 "Na voljo samo, če je izbrani posnetek videoposnetek z zvočno stezo. Ta "
188 "funkcija izvleče zvok iz posnetka in ga doda kot 48kHz-datoteko :file:`wav` "
189 "v projektno posodo. Postopek se izvede kot opravilo posnetka v projektni "
190 "posodi in lahko traja nekaj časa. Majhna vrstica napredka pod posnetkom "
191 "prikazuje napredek."
192
193 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:99
194 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:121
195 msgid ""
196 "This function is also available via the right-click menu of the clip in the "
197 "Project Bin."
198 msgstr ""
199 "Ta funkcija je na voljo tudi v kontekstnem meniju posnetka v projektni "
200 "posodi."
201
202 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:103
203 msgid "Clip Jobs"
204 msgstr "Posli posnetka"
205
206 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:109
207 msgid "Opens a flyout to select different options:"
208 msgstr "Odpre okno za izbiro različnih možnosti:"
209
210 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:111
211 msgid "`Automatic Scene Split`_"
212 msgstr "`Samodejna delitev prizora`_"
213
214 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:113
215 msgid "`Stabilize`_"
216 msgstr "`Stabiliziraj`_"
217
218 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:115
219 msgid "`Duplicate Clip with Speed Change`_"
220 msgstr "`Podvoji posnetek s spremembo hitrosti`_"
221
222 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:117
223 msgid "My Clip Job (this may look different in your environment)"
224 msgstr "Moje opravilo posnetka (v vašem okolju je to morda videti drugače)"
225
226 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:119
227 msgid "`Configure Clip Jobs`_"
228 msgstr "`Prilagodi posle posnetka`_"
229
230 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:127
231 msgid "Automatic Scene Split"
232 msgstr "Samodejna delitev prizora"
233
234 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:133
235 msgid "Scene Detection"
236 msgstr "Zaznavanje prizorov"
237
238 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:135
239 msgid ""
240 "This job detects scene changes in the clip and creates markers and/or cuts "
241 "the clip into sub-clips. The :guilabel:`Change threshold` determines the "
242 "difference in the video stream to be considered a scene change. You may need "
243 "to experiment with this parameter to get satisfactory results for your "
244 "specific situation and source material."
245 msgstr ""
246 "To opravilo zazna spremembe prizora v posnetku in ustvari označevalnike in/"
247 "ali razreže posnetek na podposnetke oz. kadre. Z nastavitvijo :guilabel:"
248 "`Spremeni prag` se določi razlika v video toku, ki naj šteje za spremembo "
249 "prizora. Morda boste morali eksperimentirati s tem parametrom, da boste "
250 "dobili zadovoljive rezultate za specifične razmere in izvorni material."
251
252 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:137
253 msgid ""
254 "If you want Kdenlive to create sub-clips for each scene check the :guilabel:"
255 "`Cut scenes`."
256 msgstr ""
257 "Če želite, da Kdenlive ustvari podposnetke oz. kadre za vsak prizor, "
258 "potrdite :guilabel:`Razreži prizore`."
259
260 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:143
261 msgid "Automatic Scene Detection with markers"
262 msgstr "Samodejno zaznavanje prizora z označevalniki"
263
264 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:149
265 msgid "Automatic Scene Detection with cuts"
266 msgstr "Samodejno zaznavanje prizora z rezi"
267
268 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:157
269 msgid "Stabilize"
270 msgstr "Stabiliziraj"
271
272 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:184
273 msgid ""
274 "This feature applies image stabilization algorithms to the clip which can "
275 "reduce the shakiness of a bit of footage. It is also available via the right-"
276 "click menu of the clip in the Project Bin."
277 msgstr ""
278 "Ta funkcija uporabi algoritme za stabilizacijo slike v posnetku, kar lahko "
279 "zmanjša tresenje posnetka. Na voljo je tudi prek kontekstnega menija "
280 "posnetka v projektni posodi."
281
282 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:190
283 msgid "Stabilize Clip dialog in version 21.12"
284 msgstr "Pogovorno okno Stabiliziraj posnetek v različici 21.12"
285
286 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:192
287 msgid ""
288 "Based on the tooltips from this screen and |vid.stab| this is what all the "
289 "options mean:"
290 msgstr ""
291 "Na podlagi namigov na tem zaslonu in |vid.stab| je razvidno, kaj pomenijo "
292 "vse možnosti:"
293
294 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:195
295 msgid "Accuracy"
296 msgstr "Natančnost"
297
298 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:195
299 msgid ""
300 "Accuracy of shakiness detection. Should be >= shakiness factor. 1: low (fast "
301 "processing). 15: high (slow processing). Default: 4. Recommended: 8."
302 msgstr ""
303 "Natančnost zaznavanja tresljajev. Mora biti >= faktor tresenja. 1: nizko "
304 "(hitra obdelava). 15: visoka (počasna obdelava). Privzeto: 4. Priporočeno: 8."
305
306 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:198
307 msgid "Shakiness"
308 msgstr "Tresavost"
309
310 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:198
311 msgid ""
312 "How shaky is the video? And how quick is the camera? 1: little (fast "
313 "processing). 10: very strong/quick (slow processing). Default = 4. Note: "
314 "large values may also reduce the accuracy. This is due to the internals of "
315 "the movement detection. Typically you do not need a value greater than 7."
316 msgstr ""
317 "Kako tresoč je videoposnetek? In kako hitra je kamera? 1: malo (hitra "
318 "obdelava). 10: zelo močno/hitro (počasna obdelava). Privzeto = 4. Opomba: "
319 "tudi velike vrednosti lahko zmanjšajo natančnost. To je posledica notranjih "
320 "lastnosti zaznavanja gibanja. Običajno ne potrebujete vrednosti, večje od 7."
321
322 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:201
323 msgid "Stepsize"
324 msgstr "Velikost koraka"
325
326 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:201
327 msgid ""
328 "Step size of search process. Region around minimum is scanned with 1 pixel "
329 "resolution. Default = 6."
330 msgstr ""
331 "Velikost koraka postopka iskanja. Območje okoli minimuma se pregleduje z "
332 "ločljivostjo 1 slikovne točke. Privzeto = 6."
333
334 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:204
335 msgid "Min. contrast"
336 msgstr "Najm. kontrast"
337
338 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:204
339 msgid ""
340 "Below this contrast the field is discarded. Range 0-1. Default = 0.3. You "
341 "may want to use a smaller value for a really low contrast clip."
342 msgstr ""
343 "Pod tem kontrastom se polslika zavrže. Obseg 0-1. Privzeto = 0,3. Morda "
344 "boste želeli uporabiti manjšo vrednost za posnetek z zelo nizkim kontrastom."
345
346 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:207
347 msgid ""
348 "Controls the amount of smoothing/stabilization. The larger the value for "
349 "smoothing the more camera movements are compensated. The resulting clip has "
350 "a lower change in camera speed. Technically it is the number of frames for "
351 "lowpass filtering = (smoothing * 2) + 1."
352 msgstr ""
353 "Nadzoruje količino glajenja/stabilizacije. Večja kot je vrednost za "
354 "glajenje, bolj se kompenzirajo premiki kamere. Rezultat je manjša sprememba "
355 "hitrosti kamere v posnetku. Tehnično je to število sličic za nizkoprepustno "
356 "filtriranje = (glajenje * 2) + 1."
357
358 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:210
359 msgid ""
360 "For example, with a with 25 fps clip, a value of 12 for the smoothing factor "
361 "means we would smooth over one second - 12 frames behind the current frame + "
362 "the current frame (1) + 12 frames after the current frame. Default = 10."
363 msgstr ""
364 "Na primer pri posnetku s 25 sličicami na sekundo vrednost 12 za faktor "
365 "glajenja pomeni, da bomo gladili eno sekundo - 12 sličic za trenutno sličico "
366 "+ trenutno sličico (1) + 12 sličic za trenutno sličico. Privzeto = 10."
367
368 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:212
369 msgid "Smoothing"
370 msgstr "Glajenje"
371
372 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:212
373 msgid "|demo| (top:3, bottom: 30)."
374 msgstr "|demo| (zgoraj: 3, spodaj: 30)."
375
376 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:215
377 msgid "Max shift"
378 msgstr "Najv. zamik"
379
380 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:215
381 msgid "Maximum number of pixels to translate image. Default = -1 (no limit)"
382 msgstr ""
383 "Največje število slikovnih točk za prevajanje slike. Privzeto = -1 (brez "
384 "omejitve)"
385
386 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:218
387 msgid "Max angle"
388 msgstr "Najv. kot"
389
390 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:218
391 msgid "Maximum angle to rotate in radians. Default = -1 (no limit)."
392 msgstr "Največji kot vrtenja v radianih. Privzeto = -1 (brez omejitve)."
393
394 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:221
395 msgid "Crop"
396 msgstr "Obreži"
397
398 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:221
399 msgid ""
400 "Unchecked means the border of the transformed frames contains the pixels "
401 "from previous frames. Checked = black background. Default is unchecked."
402 msgstr ""
403 "Če ta možnost ni potrjena, pomeni, da rob preoblikovanih sličic vsebuje "
404 "slikovne točke iz prejšnjih sličic. Potrjeno = črno ozadje. Privzeto je "
405 "nepotrjeno."
406
407 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:224
408 msgid "Zoom"
409 msgstr "Približanje"
410
411 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:224
412 msgid ""
413 "Additional zoom during transform. Percentage to zoom > 0 = zoom in, < 0 = "
414 "zoom out. The zoom specified here is in addition to the optimum zoom "
415 "calculated by the program when optzoom is checked. Default = 0."
416 msgstr ""
417 "Dodatna povečava med preoblikovanjem. Odstotek povečave > 0 = povečava, < 0 "
418 "= pomanjšanje. Tukaj določena povečava je dodatna k optimalni povečavi, ki "
419 "jo program izračuna, ko je označena možnost optzoom. Privzeto = 0."
420
421 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:227
422 msgid "Optimal Zoom"
423 msgstr "Optimalni zum"
424
425 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:227
426 msgid ""
427 "Use optimal zoom (calculated from transforms). Causes video to zoom until "
428 "90% of transformations are hidden. Default is checked. Hint: You can further "
429 "zoom in with the zoom option."
430 msgstr ""
431 "Uporabite optimalno povečavo (izračunano iz transformacij). Povzroči "
432 "povečavo videoposnetka, dokler ni skritih 90 % preoblikovanj. Privzeto je "
433 "potrjena. Namig: Z možnostjo povečave lahko pogled še dodatno približate."
434
435 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:230
436 msgid "Optimal Zoom Speed"
437 msgstr "Optimalna hitrost zuma"
438
439 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:230
440 msgid "Zoom per frame (used when \"Optimal Zoom\" = 2)"
441 msgstr "Povečanje na sličico (uporablja se, ko je »Optimalna povečava« = 2)"
442
443 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:233
444 msgid "Sharpen"
445 msgstr "Izostri"
446
447 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:233
448 msgid ""
449 "Sharpens transformed image. Amount of sharpening: 0 = no sharpening. Uses "
450 "filter unsharp with 5x5 matrix. Default = 0.8."
451 msgstr ""
452 "Izostri preoblikovano sliko. Stopnja izostritve: 0 = brez izostritve. "
453 "Uporablja filter razostritve z matriko 5x5. Privzeto = 0,8."
454
455 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:236
456 msgid "Show fields"
457 msgstr "Pokaži polja"
458
459 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:236
460 msgid ""
461 "0 = draw nothing, 1 or 2 = show fields and transforms. Use 1 or 2 to preview "
462 "what the process is going to do. Check this |example|. Default = 0. Non-zero "
463 "values of this parameter are not relevant in the **Kdenlive** implementation "
464 "- use zero."
465 msgstr ""
466 "0 = ne riše ničesar, 1 ali 2 = prikaže polslike in preoblikovanja. Uporabite "
467 "1 ali 2 za predogled, kaj bo postopek naredil. Oglejte si ta |primer|. "
468 "Privzeto = 0. Vrednosti tega parametra, ki niso enake nič, pri izvajanju "
469 "**Kdenlive** niso pomembne - uporabite nič."
470
471 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:239
472 msgid "Tripod"
473 msgstr "Stativ"
474
475 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:239
476 msgid "Virtual tripod mode (=relative=0, smoothing=0)"
477 msgstr "Način navideznega stativa (=relativno=0, glajenje=0)"
478
479 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:241
480 msgid ""
481 "Here are examples of the effect of running stabilize - transcoded by the "
482 "original author - Georg Martius."
483 msgstr ""
484 "Tukaj so primeri izvajanja učinka stabilizacije - prekodiral jih je izvorni "
485 "avtor - Georg Martius."
486
487 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:252
488 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:260
489 msgid "Duplicate Clip with Speed Change"
490 msgstr "Podvoji posnetek s spremembo hitrosti"
491
492 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:254
493 msgid ""
494 "This function is only available for clips selected in the Project Bin, and "
495 "can be selected from the right-click menu of a clip."
496 msgstr ""
497 "Ta funkcija je na voljo samo za posnetke, izbrane v projektni posodi, in jo "
498 "lahko izberete v kontekstnem meniju posnetka."
499
500 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:262
501 msgid ""
502 "This feature used to be *Reverse Clip* and was first available in version "
503 "0.9.6 of Kdenlive. Since version 17.04 it can still be used to reverse the "
504 "clip by entering a speed of minus 100%. Values above 100% speed the clip up, "
505 "values below 100% slow it down. With the new version of the clip job the "
506 "sound in the clip is also reversed."
507 msgstr ""
508 "Ta funkcija se je včasih imenovala *Obrni posnetek* in je bila prvič na "
509 "voljo v različici 0.9.6 programa Kdenlive. Od različice 17.04 jo je še vedno "
510 "mogoče uporabiti za obrnitev posnetka z vnosom hitrosti minus 100 %. "
511 "Vrednosti nad 100 % pospešijo posnetek, vrednosti pod 100 % pa ga "
512 "upočasnijo. Z novo različico dela s posnetkom je obrnjen tudi zvok v "
513 "posnetku."
514
515 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:264
516 msgid ""
517 "Select :guilabel:`Pitch compensation` to avoid the Mickey Mouse effect in "
518 "speech when speeding up the clip. If you check :guilabel:`Add clip to "
519 "\"Speed Change\" folder` a folder named \"Speed Change\" is created in the "
520 "Project Bin and the clip added to it."
521 msgstr ""
522 "Izberite :guilabel:`Kompenzacija višine tona`, da se izognete učinku Mikija "
523 "Miške v govorjeni besedi, ko pohitrite posnetek. Če potrdite možnost :"
524 "guilabel:`Dodaj posnetek v mapo »Sprememba hitrosti«`, v projektni mapi "
525 "ustvari mapo »Sprememba hitrosti« in posnetek doda vanjo."
526
527 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:271
528 msgid "Duplicate Clip with speed change in Project Bin"
529 msgstr "Podvoji posnetek s spremembo hitrosti v projektni posodi"
530
531 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:277
532 msgid "Same as above but with Speed Change folder"
533 msgstr "Enako kot zgoraj, vendar z mapo Spremenjena hitrost"
534
535 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:279
536 msgid ""
537 "When you click on :guilabel:`Save` a new clip is created in the Project Bin. "
538 "It has the filename you supplied in the dialog with the :file:`.mlt` "
539 "extension."
540 msgstr ""
541 "Ko kliknete na :guilabel:`Shrani`, se v projektni posodi ustvari nov "
542 "posnetek. Ima ime datoteke, ki ste ga navedli v pogovornem oknu, s končnico :"
543 "file:`.mlt`."
544
545 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:281
546 msgid ""
547 "You can add this clip to the Timeline just like any other, and when you play "
548 "it the video of the original source clip will be played but at the new speed "
549 "(or in reverse if a negative % value was entered)."
550 msgstr ""
551 "Ta posnetek lahko dodate na časovnico kot katerikoli drug posnetek in ko ga "
552 "predvajate, se predvaja videoposnetek izvornega posnetka z novo hitrostjo "
553 "(ali v obratni smeri, če je bila vnesena negativna vrednost %)."
554
555 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:289
556 msgid "Configure Clip Jobs"
557 msgstr "Prilagodi posle posnetkov"
558
559 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:300
560 msgid "Manage Bin Clip Jobs dialog"
561 msgstr "Pogovorno okno Upravljaj posle posnetkov posode"
562
563 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:302
564 msgid ""
565 "This opens the Manage Bin Clip Jobs dialog. Here you can create and manage "
566 "your own jobs that can then be applied to clips in the Project Bin. Select "
567 "the executable you want to be called and enter the arguments to be passed to "
568 "the executable. ''%1'' will be replaced by the path of the source clip. If "
569 "you do not specify an output file extension the extension of the source file "
570 "will be used."
571 msgstr ""
572 "Odpre se pogovorno okno Upravljaj opravila posnetkov posode. Tu lahko "
573 "ustvarite in upravljate svoja opravila, ki jih lahko nato uporabite za "
574 "posnetke v projektni posodi. Izberite izvršilno datoteko, ki jo želite "
575 "priklicati, in vnesite argumente, ki jih je treba posredovati izvršilni "
576 "datoteki. ‘’%1’’ se nadomesti s potjo do izvornega posnetka. Če ne določite "
577 "končnice izhodne datoteke, bo uporabljena končnica izvorne datoteke."
578
579 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:304
580 msgid ""
581 "Unless you want the original clip to be replaced with the result, select "
582 "whether the resulting clip is :guilabel:`Placed in the original clip "
583 "folder`, :guilabel:`Placed at the top level`, or Kdenlive shall :guilabel:"
584 "`Use a subfolder` to save it. In the latter case you need to enter a folder "
585 "name."
586 msgstr ""
587 "Če ne želite, da se izvirni posnetek zamenja z rezultatom, izberite, ali naj "
588 "bo rezultatni posnetek :guilabel:`Postavi v mapo izvornega posnetka`, :"
589 "guilabel:`Postavi na vrhnjo raven` ali naj Kdenlive :guilabel:`Uporabi "
590 "podmapo` za njegovo shranjevanje. V slednjem primeru morate vnesti ime mape."
591
592 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:306
593 msgid ""
594 "You can have the source clip path {source} as well as 2 configurable "
595 "parameters {param1} and {param2}. The output file will replace the {output}. "
596 "The arguments should be: {source} {param1} {output}"
597 msgstr ""
598 "Na voljo imate lahko pot izvornega posnetka {source} ter 2 nastavljiva "
599 "parametra {param1} in {param2}. Izhodna datoteka bo nadomestila {output}. "
600 "Argumenti morajo biti: {source} {param1} {output}"
601
602 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:308
603 msgid ""
604 "Click on the :guilabel:`+` to create a new custom clip job. In order to "
605 "delete one select it first then click on the trashcan icon."
606 msgstr ""
607 "Kliknite :guilabel:`+`, da ustvarite novo opravilo s posnetki po meri. Če ga "
608 "želite izbrisati, ga najprej izberite in nato kliknite ikono koša za smeti."
609
610 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:316
611 msgid "Transcode to Edit Friendly Format"
612 msgstr "Prekodiraj v montaži prijazen zapis"
613
614 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:323
615 msgid "Transcode clip to edit-friendly format"
616 msgstr "Prekodiraj v montaži prijazen zapis"
617
618 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:325
619 msgid ""
620 "This opens a dialog window where you can select an edit-friendly format in "
621 "case your source material is not suitable for non-linear video editing. This "
622 "function is also available via the right-click menu for the clip(s) selected "
623 "in the Project Bin."
624 msgstr ""
625 "To odpre pogovorno okno, v katerem lahko izberete obliko, primerno za "
626 "montažo, če izvorno gradivo ni primerno za nelinearno montažo "
627 "videoposnetkov. Ta funkcija je na voljo tudi v kontekstem meniju posnetka(-"
628 "ov), izbranega v projektni posodi."
629
630 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:327
631 msgid "You can select more than one clip in the Project Bin for this function."
632 msgstr "Za to funkcijo lahko izberete več kot en posnetek v projektni posodi."
633
634 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:329
635 msgid ""
636 "There are several formats available, some are lossless (producing huge "
637 "files), some produce a slight degradation in quality."
638 msgstr ""
639 "Na voljo je več formatov, nekateri so brez izgub (ustvarjajo ogromne "
640 "datoteke), pri nekaterih se kakovost nekoliko poslabša."
641
642 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:337
643 msgid "Transcode"
644 msgstr "Prekodiraj"
645
646 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:342
647 msgid ""
648 "Use this function to transcode your source material into a wide variety of "
649 "other formats. This function is also available via the right-click menu for "
650 "the clip(s) selected in the Project Bin."
651 msgstr ""
652 "S to funkcijo lahko izvirno gradivo prekodirate v različne druge formate. Ta "
653 "funkcija je na voljo tudi v kontekstnem meniju posnetka, izbranega v "
654 "projektni posodi."
655
656 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:344
657 msgid ""
658 "Choose a transcode profile from the available list to transcode the selected "
659 "clip into a different video format. The options are controlled by :ref:"
660 "`configure_kdenlive`. The transcoding is done by the |ffmpeg| program."
661 msgstr ""
662 "S seznama, ki je na voljo, izberite profil prekodiranja, da izbrani posnetek "
663 "prekodirate v drug video zapis. Možnosti so pod nadzorom :ref:"
664 "`configure_kdenlive`. Prekodiranje opravi program |ffmpeg|."
665
666 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:351
667 msgid "Transcoding job running"
668 msgstr "Opravilo prekodiranja v teku"
669
670 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:353
671 msgid ""
672 "While the transcode job is running, the Project Bin will display a progress "
673 "bar on the thumbnail of the clip(s), and a job list menu item will appear at "
674 "the top of the Project Bin."
675 msgstr ""
676 "Med izvajanjem opravila za prekodiranje se v projektni posodi na sličicah "
677 "posnetkov prikaže vrstica napredka, na vrhu projektne posode pa se prikaže "
678 "element menija s seznamom opravil."
679
680 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:361
681 msgid "Locate Clip"
682 msgstr "Najdi posnetek"
683
684 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:363
685 msgid ""
686 "Locate Clip opens up the system's file browser at the location of the file "
687 "system where the selected clip is stored. Useful for tracking down the "
688 "sources of clips in the Project Bin."
689 msgstr ""
690 "Poišči posnetek odpre sistemski brskalnik po datotekah na mestu datotečnega "
691 "sistema, kjer je shranjen izbrani posnetek. Uporabno za iskanje virov "
692 "posnetkov iz projektne posode."
693
694 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:365
695 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:377
696 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:387
697 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:399
698 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:420
699 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:461
700 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:481
701 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:504
702 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:514
703 msgid ""
704 "This function is also available via the right-click menu of a clip selected "
705 "in the Project Bin."
706 msgstr ""
707 "Ta funkcija je na voljo tudi v kontekstnem meniju posnetka, izbranega v "
708 "projektni posodi."
709
710 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:367
711 msgid ""
712 "Please note that depending on the type of clip certain menu items are not "
713 "shown."
714 msgstr ""
715 "Upoštevajte, da glede na vrsto posnetka nekateri elementi menija niso "
716 "prikazani."
717
718 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:373
719 msgid "Reload Clip"
720 msgstr "Znova naloži posnetek"
721
722 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:375
723 msgid ""
724 "Reload Clip will re-import the clip from the file system into Kdenlive. This "
725 "is useful when you edit a clip outside of Kdenlive and want Kdenlive to "
726 "update it in the project."
727 msgstr ""
728 "Z možnostjo Ponovno naloži posnetek se posnetek ponovno uvozi iz datotečnega "
729 "sistema v Kdenlive. To je uporabno, kadar montirate ali spreminjate posnetek "
730 "zunaj Kdenlive in želite, da ga Kdenlive posodobi v projektu."
731
732 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:383
733 msgid "Replace Clip"
734 msgstr "Zamenjaj posnetek"
735
736 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:385
737 msgid ""
738 "Replace Clip will allow you to select a different file but keep all of the "
739 "uses on the Timeline. This can be useful if you work with placeholder clips "
740 "(e.g. low resolution or in project templates) and at the end, before "
741 "rendering, you replace the clip with the final clip."
742 msgstr ""
743 "S funkcijo Zamenjaj posnetek lahko izberete drugo datoteko, vendar ohranite "
744 "vse njegove pojavitve na časovnici. To je lahko koristno, če delate s "
745 "posnetki ograd (npr. nizke ločljivosti ali v predlogah projekta) in na "
746 "koncu, pred izrisovanjem, posnetek nadomestite s končnim posnetkom."
747
748 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:389
749 msgid ""
750 "Make sure the clip replacement is at least of the same length/duration. "
751 "Otherwise it may lead to unwanted gaps in the Timeline. If effects are used "
752 "on these clips the replacement clips should have the same dimensions to "
753 "avoid unwanted behaviour of effects."
754 msgstr ""
755 "Prepričajte se, da je nadomestni posnetek vsaj enako dolg/trajanje. V "
756 "nasprotnem primeru lahko pride do neželenih vrzeli na časovnici. Če so na "
757 "teh posnetkih uporabljeni učinki, morajo imeti nadomestni posnetki enake "
758 "mere, da preprečite neželeno vedenje učinkov."
759
760 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:395
761 msgid "Duplicate Clip"
762 msgstr "Podvoji posnetek"
763
764 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:397
765 msgid ""
766 "This function will create a copy of the clip in the Project Bin. This can be "
767 "useful when applying effects to clips and allowing you to have the same "
768 "source file with two different sets of applied effects, or one with the "
769 "other without effects."
770 msgstr ""
771 "Ta funkcija ustvari kopijo posnetka v projektni posodi. To je lahko koristno "
772 "pri uporabi učinkov na posnetkih, saj vam omogoča, da imate isto izvorno "
773 "datoteko z dvema različnima nizoma uporabljenih učinkov ali enega z drugim "
774 "brez učinkov."
775
776 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:405
777 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:412
778 msgid "Proxy Clip"
779 msgstr "Posredni posnetek"
780
781 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:414
782 msgid ""
783 "If Proxy Clips are enabled in the project settings this function will create "
784 "a proxy clip for the selected clip(s). A yellow square with the letter P "
785 "will indicate that the clip in the Project Bin is in fact a proxy clip "
786 "(expect lower quality for playback in the Clip or Project Monitor). During "
787 "the final render proxy clips will be replaced by the original source files."
788 msgstr ""
789 "Če so v nastavitvah projekta omogočeni posredni posnetki, bo ta funkcija "
790 "ustvarila posredni posnetek za izbrane posnetke. Rumeni kvadrat s črko P bo "
791 "označeval, da je posnetek v projektni posodi dejansko posredni posnetek "
792 "(pričakujte nižjo kakovost pri predvajanju v ogledu posnetka ali ogledu "
793 "projekta). Pri končnem izrisovanju bodo nadomestni posnetki nadomeščeni z "
794 "izvornimi datotekami."
795
796 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:416
797 msgid ""
798 "This menu item is a toggle, meaning that if the selected clip is already a "
799 "proxy clip Kdenlive will revert back to the original source clip."
800 msgstr ""
801 "Ta postavka menija je preklopna, kar pomeni, da se bo Kdenlive vrnil k "
802 "izvornemu posnetku, če je izbrani posnetek že posredni posnetek."
803
804 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:426
805 msgid "Clip in Timeline"
806 msgstr "Posnetek na časovnici"
807
808 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:428
809 msgid ""
810 "This function is useful for quickly locating all the places where a clip is "
811 "used in the Timeline. It is also available via the right-click menu for the "
812 "clip selected in the Project Bin."
813 msgstr ""
814 "Funkcije, nadzorovane iz tega menija, vplivajo na posnetek, izbran na "
815 "časovnici. To je v nasprotju s funkcijami kontekstnega menija, ki vplivajo "
816 "na posnetke, izbrane v projektni posodi."
817
818 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:435
819 msgid "Locating all occurencies of a clip"
820 msgstr "Iskanje vseh pojavitev posnetka"
821
822 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:437
823 msgid ""
824 "Selecting the :guilabel:`Clip In Timeline` menu item brings up a flyout that "
825 "lists all instances of the selected clip, identified by their track (A for "
826 "audio, V for video) and position in the Timeline. Clicking on an entry in "
827 "the list will reposition the playhead to the beginning of the indicated clip."
828 msgstr ""
829 "Z izbiro menija :guilabel:`Posnetek na časovnici` se prikaže okno s seznamom "
830 "vseh primerkov izbranega posnetka, ki so označeni s stezo (A za zvok, V za "
831 "video) in položajem na časovnici. S klikom vnosa na seznamu se predvajalna "
832 "glava prestavi na začetek navedenega posnetka."
833
834 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:439
835 msgid ""
836 "In the example we have clicked on the third video entry which is located on "
837 "video track 1 at the 00:35;09 mark and the playhead is now located at the "
838 "start of that clip."
839 msgstr ""
840 "V primeru smo kliknili tretji videoposnetek, ki se nahaja na video stezi 1 "
841 "pri oznaki 00:35;09, in predvajalna glava je zdaj na začetku tega posnetka."
842
843 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:443
844 msgid ""
845 "This option will be greyed out if the clip is not being used in the Timeline."
846 msgstr "Ta možnost bo siva, če se posnetek ne nahaja na časovnici."
847
848 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:445
849 msgid ""
850 "See also :guilabel:`Clip in Project Bin` available in the :ref:"
851 "`right_click_menu` on a clip in the Timeline."
852 msgstr ""
853 "Oglejte si tudi :guilabel:`Posnetek v projektni posodi`, ki je na voljo v :"
854 "ref:`kontekstnem meniju <right_click_menu>` posnetka na časovnici."
855
856 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:451
857 msgid "Clip Properties"
858 msgstr "Lastnosti posnetka"
859
860 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:457
861 msgid "Properties of the clip"
862 msgstr "Lastnosti posnetka"
863
864 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:459
865 msgid ""
866 "This menu item opens the Clip Properties widget and displays the properties "
867 "of the selected clip in the Project Bin. Depending on the type of clip it "
868 "includes information about the audio stream, video stream, aspect ratio, "
869 "dimensions or frame size, frame rate, etc."
870 msgstr ""
871 "Ta element menija odpre gradnik Lastnosti posnetka in prikaže lastnosti "
872 "izbranega posnetka v projektni posodi. Glede na vrsto posnetka vključuje "
873 "informacije o zvočnem toku, video toku, razmerju stranic, merah ali "
874 "velikosti sličice, hitrosti posnetka itn."
875
876 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:469
877 msgid "Edit Clip"
878 msgstr "Uredi posnetek"
879
880 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:471
881 msgid "This function is available for the following clip types:"
882 msgstr "Ta funkcija je na voljo za naslednje vrste posnetkov:"
883
884 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:473
885 msgid "audio"
886 msgstr "zvok"
887
888 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:475
889 msgid "image"
890 msgstr "slika"
891
892 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:477
893 msgid "animation (*new in version 22.08*)"
894 msgstr "animacija (*novo v različici 22.08*)"
895
896 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:479
897 msgid ""
898 "It opens the clip in an external software specified in :ref:`default_apps` (:"
899 "menuselection:`Settings --> Configure Kdenlive... --> Environment page --> "
900 "Default Apps tab`) ready for editing."
901 msgstr ""
902 "Odpre posnetek v zunanjem programu, določenem pod :ref:`default_apps` (:"
903 "menuselection:`Nastavitve —> Prilagodi Kdenlive … —> stran Okolje —> zavihek "
904 "Privzeti programi`), primeren za urejanje."
905
906 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:483
907 msgid ""
908 "If the path is not set a pop-up window appears to define the path to the "
909 "external software on your computer:"
910 msgstr ""
911 "Če pot ni nastavljena, se prikaže pojavno okno za določitev poti do zunanje "
912 "programske opreme na vašem računalniku:"
913
914 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:488
915 msgid "Missing path for Glaxnimate"
916 msgstr "Manjkajoča pot za Glaxnimate"
917
918 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:490
919 msgid ""
920 "Once the path is set the application starts and opens the clip you had "
921 "selected. The entered path gets added automatically to the default apps in :"
922 "menuselection:`Settings --> Configure Kdenlive`."
923 msgstr ""
924 "Ko je pot nastavljena, se program zažene in odpre izbrani posnetek. Vnesena "
925 "pot se samodejno doda privzetim programom v :menuselection:`Nastavitve —> "
926 "Prilagodi Kdenlive`."
927
928 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:492
929 msgid ""
930 "More details for installing the needed external software and how to set the "
931 "path: see :ref:`default_apps`."
932 msgstr ""
933 "Podrobnosti o namestitvi potrebne zunanje programske opreme in nastavljanju "
934 "poti: glejte :ref:`default_apps`."
935
936 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:494
937 msgid ""
938 "The option is greyed out for video clips because **Kdenlive** is the video "
939 "editor - only audio, image and animation clips are edited by external "
940 "software."
941 msgstr ""
942 "Ta možnost je za video posnetke osivela, ker je **Kdenlive** program za "
943 "montažo videoposnetkov - zunanja programska oprema ureja samo zvočne "
944 "posnetke, slike in animacije."
945
946 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:500
947 msgid "Rename"
948 msgstr "Preimenuj"
949
950 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:502
951 msgid ""
952 "This function allows you to change the name of the clip in the Project Bin "
953 "to an arbitrary name. It does not rename the file in the file system."
954 msgstr ""
955 "S to funkcijo lahko spremenite ime posnetka v projektni posodi v poljubno "
956 "ime. Ne preimenuje datoteke v datotečnem sistemu."
957
958 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:510
959 msgid "Delete Clip"
960 msgstr "Izbriši posnetek"
961
962 #: ../../user_interface/menu/clip_menu.rst:512
963 msgid ""
964 "This function removes the clip from the Project Bin. It does not delete it "
965 "from the file system. If the clip is being used in the Timeline a warning "
966 "message will appear, and if you click on :guilabel:`Continue` any occurence "
967 "of that clip in the Timeline will be deleted."
968 msgstr ""
969 "Ta funkcija odstrani posnetek iz projektne posode. Ne izbriše ga iz "
970 "datotečnega sistema. Če se posnetek uporablja na časovnici, se prikaže "
971 "opozorilno sporočilo, in če kliknete :guilabel:`Nadaljuj`, se izbrišejo vse "
972 "pojavitve tega posnetka na časovnici."