Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___customizing_interface.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 16417 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:25+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:1
26 msgid "Kdenlive's User Interface - Customizing the Interface"
27 msgstr "Uporabniški vmesnik Kdenlive - Prilagajanje vmesnika"
28
29 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:1
30 msgid ""
31 "KDE, Kdenlive, user interface, documentation, user manual, video editor, "
32 "open source, free, learn, easy, customize"
33 msgstr ""
34 "KDE, Kdenlive, uporabniški vmesnik, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
35 "montažni program, videomontaža, odprta koda, brezplačno, učenje, enostavno, "
36 "prilagodi, prilagajanje, vmesnik"
37
38 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:17
39 msgid "Customizing the Interface"
40 msgstr "Prilagajanje vmesnika"
41
42 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:19
43 msgid ""
44 "The user interface model allows you to freely adjust the different panels to "
45 "support your workflow. You can add :term:`widgets<widget>` to and delete "
46 "them from the different panels, rearrange them, change the size of the "
47 "panels, and save the workspace layout so you can have different layouts with "
48 "different widgets depending on the stage of your post-production work. For "
49 "example, you can have different workspace layouts for video editing, color "
50 "correction and sound editing. Kdenlive comes with four different workspace "
51 "layouts already defined. See the :ref:`ui-workspace_layouts` chapter."
52 msgstr ""
53 "Model uporabniškega vmesnika vam omogoča, da poljubno prilagajate različne "
54 "plošče za podporo vašemu delovnemu procesu. Na različne plošče lahko "
55 "dodajate :term:`gradnike<widget>` in jih iz njih brišete, jih "
56 "prerazporejate, spreminjate velikost plošč in shranjujete postavitev delovne "
57 "površine, tako da imate lahko različne postavitve z različnimi gradniki "
58 "glede na fazo poprodukcije. Tako imate lahko npr. različne postavitve "
59 "delovne površine za montažo videa, popravo barv in montažo in urejanje "
60 "zvoka. Kdenlive je opremljen s štirimi različnimi že opredeljenimi "
61 "postavitvami delovne površine. Oglejte si poglavje :ref:`ui-"
62 "workspace_layouts`."
63
64 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:27
65 msgid ""
66 "Kdenlive’s default workspaces (example uses the Editing view; click to "
67 "enlarge)"
68 msgstr ""
69 "Privzete postavitve delovne površine v Kdenlive (primeri v pogledu montaže; "
70 "kliknite za povečavo)"
71
72 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:29
73 msgid ""
74 "Here is a quick reminder of the different workspace panels (see :ref:"
75 "`user_interface`). In this section we want to focus on the panels 1 thru 4 "
76 "and panel #6. Panel #5 (timeline toolbar) is not really a panel by itself "
77 "but is part of the timeline. Panels 7 and 8 are described in more detail in "
78 "the :ref:`status_bar` (#8) and :ref:`toolbars` (#7) chapters."
79 msgstr ""
80 "Tukaj je kratek opomnik na različne plošče delovne površine (glejte :ref:"
81 "`user_interface`). V tem razdelku se želimo osredotočiti na plošče 1 do 4 in "
82 "ploščo št. 6. Plošča št. 5 (orodna vrstica časovnice) v resnici ni "
83 "samostojna plošča, temveč je del časovnice. Plošči 7 in 8 sta podrobneje "
84 "opisani v poglavjih :ref:`status_bar` (št. 8) in :ref:`toolbars` (št. 7)."
85
86 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:33
87 msgid ""
88 "Kdenlive allows you to arrange these five panels in columns or in rows. You "
89 "define this in :menuselection:`Menu --> View --> Dock Area Orientation`. In "
90 "both cases the timeline panel (#4) determines what is a row and what is a "
91 "column. The difference is that if you select :guilabel:`Arrange dock areas "
92 "in columns` you can add columns to the right of the timeline that extend "
93 "from top to bottom. You can still add widgets above or below other widgets "
94 "but the right edge of the timeline will be. If you select :guilabel:`Arrange "
95 "dock areas in rows` you have two rows to start with. You can drag widgets "
96 "below the timeline to create a new row but not above the first and between "
97 "the first and second row. You can move widgets with a row to create new "
98 "columns."
99 msgstr ""
100 "Kdenlive vam omogoča, da teh pet plošč uredite v stolpce ali vrstice. To "
101 "določite v :menuselection:`Meni —> Pogled —> Usmerjenost sidrišč`. V obeh "
102 "primerih časovnica (#4) določa, kaj je vrstica in kaj stolpec. Razlika je v "
103 "tem, da lahko, če izberete :guilabel:`Razporedi sidrišča v stolpce`, dodate "
104 "stolpce na desni strani časovnice, ki segajo od zgoraj navzdol. Še vedno "
105 "lahko dodajate gradnike nad ali pod druge gradnike, vendar bo desni rob "
106 "časovnice. Če izberete možnost :guilabel:`Razporedi sidrišča v vrstice`, "
107 "imate na začetku dve vrstici. Pod časovnico lahko povlečete gradnike in "
108 "ustvarite novo vrstico, vendar ne nad prvo ter med prvo in drugo vrstico. Z "
109 "vrstico lahko premikate gradnike, da ustvarite nove stolpce."
110
111 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:46
112 msgid "|columns|"
113 msgstr "|stolpci|"
114
115 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:47
116 msgid "|rows|"
117 msgstr "|vrstice|"
118
119 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:48
120 msgid "*Columns* (click to enlarge)"
121 msgstr "*Stolpci* (kliknite za povečavo)"
122
123 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:49
124 msgid "*Rows* (click to enlarge)"
125 msgstr "*Vrstice* (kliknite za povečavo)"
126
127 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:51
128 msgid ""
129 "Note that you can still have widgets in rows within one column, and in "
130 "columns within one row. See the dashed lines in the images above. Similarly, "
131 "you can have widgets as tabs (see the yellow box in the screenshots above) "
132 "regardless of the dock orientation setting."
133 msgstr ""
134 "Upoštevajte, da so gradniki še vedno lahko v vrsticah znotraj enega stolpca "
135 "in v stolpcih znotraj ene vrstice. Oglejte si črtkane črte na zgornjih "
136 "slikah. Podobno imate lahko gradnike kot zavihke (glejte rumeno polje na "
137 "zgornjih slikah) ne glede na nastavitev usmerjenosti sidrišča."
138
139 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:57
140 msgid "Adding Widgets"
141 msgstr "Dodajanje gradnikov"
142
143 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:59
144 msgid ""
145 "You can add :term:`widgets<widget>` (e.g. :ref:`view-library`, :ref:`view-"
146 "project_notes`) by enabling them in the :menuselection:`Menu --> View Menu`. "
147 "Likewise, disable them by taking off the check mark right next to their "
148 "entry in the menu."
149 msgstr ""
150 ":term:`Gradnike<widget>` (npr. :ref:`view-library`, :ref:`view-"
151 "project_notes`) lahko dodate tako, da jih omogočite v :menuselection:`Meni —"
152 "> Pogled`. Prav tako jih onemogočite tako, da odstranite kljukico tik ob "
153 "njihovem vnosu v meniju."
154
155 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:65
156 msgid "Moving Widgets"
157 msgstr "Premikanje gradnikov"
158
159 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:67
160 msgid ""
161 "You move a :term:`widget` by grabbing the tab or the :term:`title bar` and "
162 "moving it to a new position. It is possible to move the widget to a "
163 "different position within the same panel thereby simply changing the "
164 "sequence of the tabs."
165 msgstr ""
166 ":term:`Gradnik<widget>` premaknete tako, da primete zavihek ali :term:"
167 "`naslovno vrstico<title bar>` in ga premaknete na nov položaj. Gradnik je "
168 "mogoče premakniti na drug položaj znotraj iste plošče, tako da preprosto "
169 "spremenite zaporedje zavihkov."
170
171 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:69
172 msgid ""
173 "A widget can also be moved to a new panel, to its own (new) column or row, "
174 "or undocked as a floating window. In the example below the :ref:`Clip <ui-"
175 "monitors_clip_monitor>` and :ref:`Project Monitor <ui-"
176 "monitors_project_monitor>` widgets are being undocked and turned into "
177 "floating windows:"
178 msgstr ""
179 "Gradnik lahko tudi premaknete na novo ploščo, v svoj (nov) stolpec ali "
180 "vrstico ali ga odklenete kot plavajoče okno. V spodnjem primeru sta "
181 "gradnika :ref:`Ogled posnetka <ui-monitors_clip_monitor>` in :ref:`Ogled "
182 "projekta <ui-monitors_project_monitor>` odmaknjena in spremenjena v "
183 "plavajoči okni:"
184
185 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:76
186 msgid ""
187 "Moving Clip and Project Monitor to their own independent windows (undocking)"
188 msgstr ""
189 "Premikanje ogleda posnetka in projekta v njihovi ločeni okni (odsidranje)"
190
191 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:78
192 msgid ""
193 "The Kdenlive layout reacts to your dragging of the widget and you need to "
194 "pay close attention which layout elements change color when you move over "
195 "them."
196 msgstr ""
197 "Postavitev Kdenlive se odziva na vaše vlečenje gradnika, zato morate biti "
198 "pozorni, kateri elementi postavitve spremenijo barvo, ko se premaknete nad "
199 "njimi."
200
201 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:83
202 msgid "Reaction"
203 msgstr "Odziv"
204
205 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:84
206 msgid "Result when let go"
207 msgstr "Rezultat ob sprostitvi"
208
209 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:85
210 msgid "Widget underneath changes color"
211 msgstr "Gradnik spodaj spremeni barvo"
212
213 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:86
214 msgid "Widget is added as a tab to the panel"
215 msgstr "Gradnik je dodan kot zavihek v ploščo"
216
217 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:87
218 msgid "Empty highlighted area appears"
219 msgstr "Pojavi se prazno poudarjeno področje"
220
221 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:88
222 msgid "Widget is dropped in to a new column or row"
223 msgstr "Gradnik je spuščen v nov stolpec ali vrstico"
224
225 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:89
226 msgid "No color change"
227 msgstr "Brez spremembe barve"
228
229 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:90
230 msgid ""
231 "[Only when hovering over the timeline panel or the menu bar] Widget becomes "
232 "a floating window"
233 msgstr ""
234 "[Samo pri premikanju nad časovnico ali menijsko vrstico] Gradnik postane "
235 "plavajoče okno"
236
237 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:92
238 msgid ""
239 "When trying to move a floating window to a new position Kdenlive may think "
240 "you want to move it to a panel or create a new row or column. It is "
241 "recommended to use the standard size handles of the window manager to adjust "
242 "the top left and bottom right corners accordingly."
243 msgstr ""
244 "Pri poskusu premikanja plavajočega okna v nov položaj lahko Kdenlive sklepa, "
245 "da ga želite premakniti na ploščo ali ustvariti novo vrstico ali stolpec. "
246 "Priporočljivo je, da uporabite standardne ročice velikosti upravitelja oken "
247 "in ustrezno prilagodite levi zgornji in desni spodnji kot."
248
249 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:94
250 msgid ""
251 "In order to move widgets without a tab they must have :term:`title "
252 "bars<title bar>`. You can switch them on and off in :menuselection:`Menu --> "
253 "View --> Show Title Bars`."
254 msgstr ""
255 "Če želite premikati gradnike brez zavihka, morajo imeti :term:`naslovne "
256 "vrstice<title bar>`. Vklopite in izklopite jih lahko v :menuselection:`Meni —"
257 "> Pogled —> Pokaži naslovne vrstice`."
258
259 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:100
260 msgid "Resizing Widgets"
261 msgstr "Spreminjanje velikosti gradnikov"
262
263 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:102
264 msgid ""
265 "You can only resize the column or row the :term:`widget` is docked in. Hover "
266 "over the widget's edge on either side and the mouse pointer will change into "
267 "the re-size pointer. Now drag the edge until the desired size is reached. "
268 "You can only drag horizontally or vertically individually."
269 msgstr ""
270 "Velikost lahko spremenite samo v stolpcu ali vrstici, v kateri je :term:"
271 "`gradnik<widget>` zasidran. Če se z miško pomaknete na rob gradnika na obeh "
272 "straneh, se bo kazalec miške spremenil v kazalec za spreminjanje velikosti. "
273 "Zdaj povlecite rob, dokler ne dosežete želene velikosti. Posamezno lahko "
274 "vlečete le vodoravno ali navpično."
275
276 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:108
277 msgid "Saving the Layout"
278 msgstr "Shranjevanje postavitve delovne površine"
279
280 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:110
281 msgid ""
282 "Once you have arranged the :term:`widgets<widget>` to your liking you can "
283 "save the layout via :menuselection:`Menu --> View --> Save Layout`. A dialog "
284 "windows opens where you can name the new layout. If you enter the name of an "
285 "existing layout a warning will appear but you can overwrite the layout."
286 msgstr ""
287 "Ko razporedite :term:`gradnike<widget>` po svojih željah, lahko shranite "
288 "postavitev prek :menuselection:`Meni —> Pogled —> Shrani postavitev`. Odpre "
289 "se pogovorno okno, v katerem lahko novo postavitev poimenujete. Če vnesete "
290 "ime obstoječe postavitve, se prikaže opozorilo, vendar lahko postavitev "
291 "prepišete."
292
293 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:112
294 msgid ""
295 "It is good practice and very helpful to have different layouts for the "
296 "different tasks of post-production. See the :ref:`ui-workspace_layouts` "
297 "chapter for more details."
298 msgstr ""
299 "Dobra praksa in zelo koristno je imeti različne postavitve za različna "
300 "opravila poprodukcije. Za več podrobnosti glejte poglavje :ref:`ui-"
301 "workspace_layouts`."
302
303 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:118
304 msgid "Loading a Layout"
305 msgstr "Nalaganje postavitve delovnega površine"
306
307 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:120
308 msgid ""
309 "You can load a layout either by selecting it from :menuselection:`Menu --> "
310 "View --> Load Layout`, or by clicking on the desired one listed in the :ref:"
311 "`menu bar <menubar>` (top-right hand corner of the screen)."
312 msgstr ""
313 "Postavitev lahko naložite tako, da jo izberete z :menuselection:`Meni --> "
314 "Pogled --> Naloži postavitev`, ali tako, da kliknete na želeno postavitev v :"
315 "ref:`menijski vrstici <menubar>` (zgornji desni kot zaslona)."
316
317 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:126
318 msgid "Managing Layouts"
319 msgstr "Upravljanje postavitev"
320
321 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:128
322 msgid ""
323 "Kdenlive displays only eight saved layouts when selecting :menuselection:"
324 "`Menu --> View --> Load Layout`, and in the :ref:`menu bar <menubar>` only "
325 "four are displayed. But you can have many more."
326 msgstr ""
327 "Kdenlive prikaže le osem shranjenih postavitev, ko izberete :menuselection:"
328 "`Meni --> Pogled --> Naloži postavitev`, v :ref:`menijski vrstici <menubar>` "
329 "pa so prikazane le štiri. Lahko pa jih imate veliko več."
330
331 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:136
332 msgid "List of available layouts"
333 msgstr "Seznam razpoložljivih postavitev"
334
335 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:138
336 msgid ""
337 "Selecting :menuselection:`Menu --> View --> Manage Layouts` opens this "
338 "window where you can manage the workspace layouts available."
339 msgstr ""
340 "Z izbiro :menuselection:`Meni --> Pogled --> Upravljaj postavitve` se odpre "
341 "to okno, v katerem lahko upravljate razpoložljive postavitve delovne "
342 "površine."
343
344 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:140
345 msgid ""
346 "Use |go-up| and |go-down| to move the highlighted layout up and down in the "
347 "list. The first eight from this list will be available through the menu."
348 msgstr ""
349 "Z gumboma |pojdi-gor| in |pojdi-dol| premikate označeno postavitev na "
350 "seznamu navzgor ali navzdol. Prvih osem s tega seznama bo na voljo v meniju."
351
352 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:142
353 msgid ""
354 "Click on |view-refresh| to refresh the list. Use |edit-delete| to delete the "
355 "highlighted entry."
356 msgstr ""
357 "S klikom |view-refresh| osvežite seznam. Z gumbom |edit-delete| izbrišite "
358 "poudarjeni vnos."
359
360 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:144
361 msgid ""
362 "You can export |document-export| and import |document-import| saved layouts."
363 msgstr ""
364 "Shranjene postavitve lahko uvozite |document-import| in izvozite |document-"
365 "export|."