Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 11658 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:23+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../user_interface.rst:1
28 msgid "Introduction to Kdenlive's User Interface"
29 msgstr "Uvod v uporabniški vmesnik programa Kdenlive"
30
31 #: ../../user_interface.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, user interface, documentation, user manual, video editor, "
34 "open source, free, learn, easy, user interface, layout, widget"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, uporabniški vmesnik, dokumentacija, uporabniški priročnik, "
37 "montažni program, program za montažo, video urejevalnik, odprta koda, "
38 "brezplačno, prosto, učenje, enostavno, uporabniški vmesnik, postavitev, "
39 "gradnik"
40
41 #: ../../user_interface.rst:17
42 msgid "User Interface"
43 msgstr "Uporabniški vmesnik"
44
45 #: ../../user_interface.rst:19
46 msgid ""
47 "This section introduces the Kdenlive user interface (UI), explains the "
48 "various :ref:`elements <ui_elements>`, :ref:`icons <ui_elements-icons>` and :"
49 "ref:`buttons <ui_elements-icons>`, the :ref:`menu options <menu>`, the "
50 "default :ref:`keyboard shortcuts <ui-keyboard_shortcuts>` that can speed up "
51 "your editing work, and how you can :ref:`customize the layout <ui-"
52 "workspace_layouts>` to fit your specific post-production workflow."
53 msgstr ""
54 "To poglavje predstavi uporabniški vmesnik programa Kdenlive, razloži :ref:"
55 "`elemente vmesnika<ui_elements>`, :ref:`ikone <ui_elements-icons>` in :ref:"
56 "`gumbe <ui_elements-icons>`, :ref:`menijske ukaze <menu>`, privzete :ref:"
57 "`tipke za bližnjice <ui-keyboard_shortcuts>`, ki lahko pospešijo montažo, "
58 "ter pojasni, kako lahko :ref:`prilagodite postavitev <ui-"
59 "workspace_layouts>`, da ustreza vašemu načinu dela v poprodukciji."
60
61 #: ../../user_interface.rst:21
62 msgid ""
63 "After starting Kdenlive the window should look similar to the image below. "
64 "Kdenlive’s user interface is consistent across all platforms, so it doesn't "
65 "matter whether your operating system is Linux, Windows or MacOS. Of course, "
66 "icons and text look different."
67 msgstr ""
68 "Po zagonu Kdenlive mora biti videz okna Kdenlive podoben tistemu na spodnji "
69 "sliki. Uporabniški vmesnik Kdenlive je skladen na vseh platformah, zato ni "
70 "pomembno, ali uporabljate Linux, Windows ali macOS. Seveda pa so ikone in "
71 "besedilo videti drugače."
72
73 #: ../../user_interface.rst:23
74 msgid "Kdenlive’s user interface is separated into four main parts:"
75 msgstr "Uporabniški vmesnik Kdenlive se loči na štiri glavne dele:"
76
77 #: ../../user_interface.rst:25
78 msgid ""
79 "[A] The Workspace with the various :term:`widgets<widget>` that can be "
80 "arranged to your needs. See the :ref:`view_menu` and :ref:`ui-"
81 "workspace_layouts` for more details."
82 msgstr ""
83 "[A] Delovna površina z različnimi :term:`gradniki<widget>`, ki jih je moč "
84 "razporediti glede na lastne potrebe. Podrobnosti najdete pod :ref:"
85 "`view_menu` in :ref:`ui-workspace_layouts`."
86
87 #: ../../user_interface.rst:27
88 msgid ""
89 "[B] The Menu Bar with the :ref:`Menu <menu>` and list of :ref:`ui-"
90 "workspace_layouts`."
91 msgstr ""
92 "[B] Menijska vrstica z ref:`menijem <menu>` in seznamom :ref:`postavitev "
93 "delovne površine <ui-workspace_layouts>`."
94
95 #: ../../user_interface.rst:29
96 msgid ""
97 "[C] The :ref:`toolbars` below the menu bar and above the :ref:`timeline`."
98 msgstr ""
99 "[C] :ref:`Orodne vrstice <Toolbars>` pod menijsko vrstico in nad :ref:"
100 "`časovnico<timeline>`."
101
102 #: ../../user_interface.rst:31
103 msgid "[D] The :ref:`status_bar` at the bottom of the screen."
104 msgstr "[D] :ref:`Vrstica stanja <status_bar>` na dnu zaslona."
105
106 #: ../../user_interface.rst:37
107 msgid ""
108 "Kdenlive’s default screen layout (example uses the Editing view): Menu Bar "
109 "(blue), Toolbars (yellow), Workspace (green) and Status Bar (red)."
110 msgstr ""
111 "Privzeta postavitev zaslona Kdenlive (primer pogleda montaže). menijska "
112 "vrstica (modro), orodne vrstice (rumeno), delovna površina (zeleno) in "
113 "vrstica stanja (rdeče)."
114
115 #: ../../user_interface.rst:42
116 msgid "Workspaces"
117 msgstr "Delovne površine"
118
119 #: ../../user_interface.rst:43
120 msgid ""
121 "The Workspace model follows the video editing workflow and can be adapted to "
122 "your individual style and preferences. By default, Kdenlive starts with the "
123 "Editing workspace model that looks like this:"
124 msgstr ""
125 "Model delovne površine sledi poteku dela v montaži in ga je moč prilagoditi "
126 "vašemu individualnemu slogu in željam. Privzeto se Kdenlive zažene z modelom "
127 "delovne površine za montažo, ki je videti tako:"
128
129 #: ../../user_interface.rst:49
130 msgid "Kdenlive’s default workspaces (example uses the Editing view)"
131 msgstr ""
132 "Privzete postavitve delovne površine v Kdenlive (primeri v pogledu montaže)"
133
134 #: ../../user_interface.rst:53
135 msgid "**Project Bin**, **Library**"
136 msgstr "**Projektna posoda**, **Knjižnica**"
137
138 #: ../../user_interface.rst:55
139 msgid ""
140 "This is where you keep your source files (video clips, images and image "
141 "sequences, title and color clips, animations, audio files). In this "
142 "screenshot the :term:`widgets<widget>` for :ref:`Undo History "
143 "<undo_history>`, :ref:`Compositions <transitions_compositions>`, and :ref:"
144 "`Effects <effects-effects_tab>` have been added to this section."
145 msgstr ""
146 "Tu hranite izvorne datoteke (videoposnetke, slike in slikovna zaporedja, "
147 "napise in barvne posnetke, animacije, zvočne datoteke). Na tej sliki zaslona "
148 "so v ta razdelek dodani :term:`gradniki<widget>` :ref:`Razveljavi zgodovino "
149 "<undo_history>`, :ref:`Sestave <transitions_compositions>` in :ref:`Učinki "
150 "<effects-effects_tab>`."
151
152 #: ../../user_interface.rst:57
153 msgid "**Clip Monitor**"
154 msgstr "**Ogled posnetka**"
155
156 #: ../../user_interface.rst:59
157 msgid ""
158 "This is where the clip selected in the project bin is displayed. In this "
159 "screenshot the widget for :term:`Library` has been added to this section. "
160 "See the chapter :ref:`ui-monitors_clip_monitor` for more details."
161 msgstr ""
162 "Tukaj je prikazan posnetek, izbran v projektni posodi. Na tej sliki je "
163 "gradnik :term:`knjižnice<Library>` dodan temu razdelku. Podrobnosti si "
164 "oglejte v poglavju :ref:`ui-monitors_clip_monitor`."
165
166 #: ../../user_interface.rst:61
167 msgid "**Project Monitor**"
168 msgstr "**Ogled projekta**"
169
170 #: ../../user_interface.rst:63
171 msgid ""
172 "This is where the content of the :term:`timeline` is being displayed with "
173 "all effects and compositions applied. In this screenshot the widgets for :"
174 "ref:`Speech Editor <effects-speech_to_text>` and :ref:`Project Notes "
175 "<notes>` have been added to this section. See the chapter :ref:`ui-"
176 "monitors_project_monitor` for more details."
177 msgstr ""
178 "Tu se prikaže vsebina :term:`časovnice<timeline>` z vsemi uporabljenimi "
179 "učinki in sestavami. Na tej sliki zaslona sta bila v ta razdelek dodana "
180 "gradnika :ref:`Urejevalnik govora <effects-speech_to_text>` in :ref:`Zapiski "
181 "o projektu <notes>`. Za več podrobnosti glejte poglavje :ref:`ui-"
182 "monitors_project_monitor`."
183
184 #: ../../user_interface.rst:65
185 msgid "**Timeline**"
186 msgstr "**Časovnica**"
187
188 #: ../../user_interface.rst:67
189 msgid ""
190 "Most of the action is taking place in the timeline. Here you put your "
191 "sources in the order in which they will appear in the final video, make "
192 "your :ref:`edits <editing>` (cuts and trimmings), :ref:`apply effects "
193 "<effects-apply_effects>`, add :ref:`compositions <transitions_compositions>` "
194 "and :ref:`transitions <transitions_compositions>`, and add audio and sound "
195 "tracks. See the chapter :ref:`timeline` for more details."
196 msgstr ""
197 "Večina dogajanja poteka na časovnici. Tu postavite gradivo v zaporedje, v "
198 "katerem bo prikazano v končnem videoposnetku, opravite :ref:`montažo "
199 "<editing>` (rezi in obrezovanje), :ref:`uveljavite učinke <effects-"
200 "apply_effects>`, dodate :ref:`sestave <transitions_compositions>` in :ref:"
201 "`prehode <transitions_compositions>` ter dodate zvok in zvočne steze. Za več "
202 "podrobnosti glejte poglavje :ref:`timeline`."
203
204 #: ../../user_interface.rst:69
205 msgid "**Timeline Toolbar**"
206 msgstr "**Orodna vrstica Časovnica**"
207
208 #: ../../user_interface.rst:71
209 msgid ""
210 "This is where you find all the tools you need to edit your video project. "
211 "See the chapter :ref:`timeline_toolbar3` for more details."
212 msgstr ""
213 "Tukaj najdete vsa orodja, ki jih potrebujete za montažo svojega projekta. "
214 "Glejte poglavje :ref:`timeline_toolbar3` za podrobnosti."
215
216 #: ../../user_interface.rst:73
217 msgid "**Audio Mixer**"
218 msgstr "**Mešalnik zvoka**"
219
220 #: ../../user_interface.rst:75
221 msgid ""
222 "This section holds the :ref:`audio mixing panel <effects-audio_tools>` where "
223 "you control the volume and pan of the various audio tracks and the master."
224 msgstr ""
225 "V tem razdelku se nahaja :ref:`podokno mešanja zvoka <effects-audio_tools>`, "
226 "kjer nadzirate glasnost in zasuk različnih zvočnih stez in glavne steze."
227
228 #: ../../user_interface.rst:77
229 msgid "**Menu Bar** and main **Toolbar**"
230 msgstr "**Menijska vrstica** in glavna **orodna vrstica**"
231
232 #: ../../user_interface.rst:79
233 msgid ""
234 "At the top of the screen you have access to the menu (see :ref:`menubar` "
235 "and :ref:`Menu <menu>` for more details), the :ref:`ui-workspace_layouts` "
236 "and the :ref:`main_toolbar`. The menu bar can be switched on and off with :"
237 "kbd:`Ctrl+M`."
238 msgstr ""
239 "Na vrhu zaslona imate dostop do menija (glejte :ref:`menubar` in :ref:"
240 "`meni<menu>` za podrobnosti), :ref:`postavitev delovne površine<ui-"
241 "workspace_layouts>` in :ref:`glavne orodne vrstice<main_toolbar>`. Menijsko "
242 "vrstico lahko vključite/izključite s kombinacijo tipk :kbd:`krmilka+M`."
243
244 #: ../../user_interface.rst:81
245 msgid "**Status Bar**"
246 msgstr "**Vrstica stanja**"
247
248 #: ../../user_interface.rst:83
249 msgid ""
250 "Kdenlive displays context-specific information or hints on the left-hand "
251 "side of the status bar depending on where you hover the mouse pointer. In "
252 "the middle you see the names of the clips you hover over in the timeline. "
253 "This is also where error messages come up when working with clips in the "
254 "timeline. On the right-hand side Kdenlive displays the currently selected "
255 "timeline :ref:`edit tool <timeline_edit_tools>` and the icons to toggle "
256 "various timeline features. See the sections about :ref:`status bar icons "
257 "<ui_elements-status_bar_icons>` and the :ref:`status bar <status_toolbar>` "
258 "for more details."
259 msgstr ""
260 "Kdenlive na levi strani vrstice stanja prikaže informacije ali namige, ki so "
261 "odvisni od konteksta, odvisno od tega, kam se pomaknete z miškinim kazalcem. "
262 "Na sredini so prikazana imena posnetkov, nad katerimi postojite na "
263 "časovnici. Tu se prikažejo tudi sporočila o napakah pri delu s posnetki na "
264 "časovnici. Na desni strani Kdenlive prikaže trenutno izbrano :ref:`orodje "
265 "za montažo <timeline_edit_tools>` časovnice in ikone za preklapljanje "
266 "različnih funkcij časovnice. Za več podrobnosti glejte poglavji o :ref:"
267 "`ikonah v vrstici stanja <ui_elements-status_bar_icons>` in o :ref:`vrstici "
268 "stanja <status_toolbar>`."