Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_importing_and_assets_management___projects_and_files___clips.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 33110 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-31 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 18:00+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:1
28 msgid "Project bin in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Projektna posoda v montažnem programu Kdenlive"
30
31 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, add clips, animation, color clip, image, title clip, online "
34 "resources, marker, editing, timeline, documentation, user manual, video "
35 "editor, open source, free, learn, easy"
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, dodajanje posnetkov, animacija, barvni posnetek, slika, "
38 "posnetek naslova, spletni viri, montaža, urejanje, časovnica, dokumentacija, "
39 "uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, videomontaža, "
40 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
41
42 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:27
43 msgid "Clips"
44 msgstr "Posnetki"
45
46 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:29
47 msgid "See also :ref:`clip_menu`."
48 msgstr "Glejte tudi :ref:`clip_menu`."
49
50 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:35
51 msgid "Clips (Video, Audio, Images and Animation)"
52 msgstr "Posnetki (video, zvok, slike in animacija)"
53
54 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:37
55 msgid ""
56 "The |kdenlive-add-clip| button (or :guilabel:`Add Clip or Folder...` or "
57 "double click into an empty place in the project bin) brings up the **Add "
58 "Clip** Dialog where you can choose video, audio, animation (*new in version "
59 "22.08*) or still image clips to add to :ref:`project_tree`."
60 msgstr ""
61 "Gumb |kdenlive-add-clip| (ali :guilabel:`Dodaj posnetek ali mapo …` ali "
62 "dvoklik praznine v projektni posodi) prikaže pogovorno okno **Dodaj "
63 "posnetek** kjer lahko izberete video, zvočne, animirane (*novo v različici "
64 "22.08*) ali statične slikovne posnetke, ki jih želite dodati v :ref:`drevo "
65 "projekta <project_tree>`."
66
67 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:44
68 msgid ""
69 "The button |view-preview| labeled 1 toggles File Preview on and off (applies "
70 "to image files only)."
71 msgstr ""
72 "Gumb |view-preview|, označen z 1, preklopi predogled datoteke (velja samo za "
73 "slikovne datoteke)."
74
75 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:46
76 msgid "The slider labeled 2 adjusts the size of the preview icons."
77 msgstr "Drsnik z oznako 2 prilagodi velikost ikon predogleda."
78
79 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:48
80 msgid ""
81 "Checkbox :guilabel:`Import image sequence` (labeled 3) enables the import of "
82 "a series of images that can be used to make a stop motion animation."
83 msgstr ""
84 "Potrditveno polje :menuselection:`Uvozi zaporedje slik` (z oznako 3) omogoča "
85 "uvoz niza slik, ki jih je mogoče uporabiti za animacijo ustavljenega gibanja."
86
87 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:52
88 msgid ""
89 "Checkbox :guilabel:`Ignore subfolder structure` (labeled 4) enables import "
90 "video footage or audio recording folders while automatically ignoring any "
91 "sub-folder structures created by some devices, such as the Sony XDCam, "
92 "Panasonic P2, Canon camcorders or Zoom audio recorders."
93 msgstr ""
94 "Potrditveno polje :menuselection:`Prezri strukturo podmap` (z oznako 4) "
95 "omogoča uvoz map videoposnetkov ali zvočnih posnetkov, hkrati pa samodejno "
96 "prezre vse strukture podmap, ki so jih ustvarile nekatere naprave, kot so "
97 "kamere Sony XDCam, Panasonic P2, Canon ali zvočni snemalniki Zoom."
98
99 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:54
100 msgid ""
101 "You can add other types of clips by choosing a clip type from the menu "
102 "brought up from the drop down button next to the |kdenlive-add-clip| button."
103 msgstr ""
104 "Druge vrste posnetkov lahko dodate tako, da izberete vrsto posnetka iz "
105 "menija, ki se odpre iz spustnega gumba ob gumbu |kdenlive-add-clip|."
106
107 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:64
108 msgid "Color clips"
109 msgstr "Barvni posnetki"
110
111 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:66
112 msgid ""
113 ":guilabel:`Add Color Clip...`: Color clips are images composed of a single "
114 "color that can be added to the Project Bin. They can be useful to provide a "
115 "background on which to place titles."
116 msgstr ""
117 ":guilabel:`Dodaj barvni posnetek ...`: barvni posnetki so slike, sestavljene "
118 "iz ene same barve, ki jo je mogoče dodati v projektno posodo. Uporabni so "
119 "lahko za zagotavljanje ozadja, na katerega lahko postavite naslove."
120
121 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:68
122 msgid ""
123 "Add color clips by choosing :menuselection:`Add Color Clip` from the drop "
124 "down button next to the |kdenlive-add-clip| button."
125 msgstr ""
126 "Dodajanje barvnih posnetkov z izbiro :menuselection:`Dodaj barvni posnetek` "
127 "iz spustnega gumba ob gumbu |kdenlive-add-clip|."
128
129 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:70
130 msgid ""
131 "This brings up the **Color Clip** dialog from which you can choose a color "
132 "and a duration."
133 msgstr ""
134 "To prikaže pogovorno okno **Barvni posnetek**, v katerem lahko izberete "
135 "barvo in trajanje."
136
137 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:77
138 msgid ""
139 "Clicking :menuselection:`OK` adds the clip to the project bin. The clip can "
140 "then be dragged to the timeline. The duration of the color clip can be "
141 "adjusted on the timeline."
142 msgstr ""
143 "Če kliknete :menuselection:`V redu`, doda posnetek v projektno posodo. "
144 "Posnetek lahko nato povlečete na časovnico. Trajanje barvnega posnetka lahko "
145 "prilagodite na časovnici."
146
147 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:86
148 msgid "Image Sequence clips"
149 msgstr "Posnetki zaporedja slik"
150
151 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:88
152 msgid ""
153 ":guilabel:`Add Image Sequence`: Image sequence clips are clips created from "
154 "a series of still images. The feature can be used to make an animation from "
155 "a collection of still images or to create a slideshow of still images. To "
156 "create the former, use a short frame duration; to create the latter, use a "
157 "long frame duration."
158 msgstr ""
159 ":guilabel:`Dodaj zaporedje slik`: posnetki zaporedja slik so posnetki, "
160 "ustvarjeni iz niza slik. Funkcijo lahko uporabljate za ustvarjanje animacije "
161 "iz zbirke slik ali za ustvarjanje diaprojekcije slik. Če želite ustvariti "
162 "prvo, uporabite kratko trajanje sličic; za ustvarjanje slednjega uporabite "
163 "dolgo trajanje sličic."
164
165 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:95
166 msgid ""
167 ":guilabel:`MIME Type`: When enabled then the images get imported in "
168 "ascending order. For example, if the first image is :file:`100_1697.jpg` "
169 "then the next will be :file:`100_1698.jpg`, etc."
170 msgstr ""
171 ":guilabel:`Vrsta MIME`: če je omogočeno, se slike uvozijo v naraščajočem "
172 "zaporedju. Če je na primer prva slika :file:`100_1697.jpg`, potem bo "
173 "naslednja :file:`100_1698.jpg` itn."
174
175 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:97
176 msgid ""
177 ":guilabel:`Filename pattern`: When enabled you can point to the first image "
178 "you like to import. The remaining images get imported in ascending order."
179 msgstr ""
180 ":guilabel:`Vzorec imena datoteke`: če je omogočeno, lahko pokažete na prvo "
181 "sliko, ki jo želite uvoziti. Preostale slike se uvozijo v naraščajočem "
182 "zaporedju."
183
184 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:99
185 msgid ""
186 ":guilabel:`Folder`: Browse to the location of the images which will make up "
187 "your image sequence and select the first image. The subsequent images that "
188 "are to be used in the slide show will be selected based on some sort of "
189 "filename algorithm that predicts what the next image file name should be."
190 msgstr ""
191 ":guilabel:`Mapa`: poiščite mesto slik, ki bodo tvorile zaporedje slik in "
192 "izberite prvo sliko. Naslednje slike, ki bodo uporabljene v diaprojekciji, "
193 "bodo izbrane na podlagi nekakšnega algoritma imena datotek, ki predvideva, "
194 "kakšno bo ime naslednje slikovne datoteke."
195
196 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:101
197 msgid ""
198 ":guilabel:`Frame Duration`: Select an appropriate frame duration – this "
199 "defines how long each image be displayed."
200 msgstr ""
201 ":guilabel:`Trajanje sličice`: izberite ustrezno trajanje sličice – s tem "
202 "določite, kako dolgo bo prikazana vsaka slika."
203
204 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:103
205 msgid ""
206 ":guilabel:`Loop`: When enabled you can lengthen the image sequence clip in "
207 "the timeline by dragging."
208 msgstr ""
209 ":guilabel:`Zankaj`: če je omogočeno, lahko podaljšate posnetek zaporedja "
210 "slik na časovnici z vlečenjem."
211
212 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:105
213 msgid ""
214 ":guilabel:`Center Crop`: When enabled it automatically fills the output "
215 "video frame with the images while maintaining their aspect ratio by zooming "
216 "the image and cropping equal amounts from each edge until can fill the full "
217 "frame. Without this option, the image will not be zoomed, but black bars "
218 "will appear when the photo orientation or aspect does not match the video's."
219 msgstr ""
220 ":guilabel:`Obreži sredinsko`: samodejno zapolni izhodno video sličico s "
221 "slikami, hkrati pa ohranja razmerje širine in višine, tako da poveča sliko "
222 "in obrezuje enake dele z vsakega roba, dokler ne zapolni polne sličice. Brez "
223 "te možnosti slika ne bo povečana, temveč se bodo pojavile črni stolpci, ko "
224 "se usmerjenost fotografije ali razmerje stranic ne ujema z videoposnetki."
225
226 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:107
227 msgid ""
228 ":guilabel:`Dissolve`: When enabled you can adjust the length of the dissolve "
229 "and choose the type of :guilabel:`Wipe` and adjust it with the :guilabel:"
230 "`Softness` slider."
231 msgstr ""
232 ":guilabel:`Preliv`: če je omogočeno, lahko prilagodite dolžino preliva in "
233 "izberete vrsto :guilabel:`Zavese` ter jo prilagodite z drsnikom :guilabel:"
234 "`Mehkoba`."
235
236 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:109
237 msgid ""
238 ":guilabel:`Animation`: When enabled it adds preset slow smooth pan and zoom "
239 "effects also known as the Ken Burns Effect. You can choose no animation, "
240 "pans only, zooms only, or a combination of pans and zooms. Each option also "
241 "has a low pass filter to reduce the noise in the images that may occur "
242 "during this operation. Low pass filtering is much slower, so you should "
243 "preview without it, and then enable it to render."
244 msgstr ""
245 ":guilabel:`Animacija`: če je omogočeno, dodaja prednastavljena učinka "
246 "počasnega gladkega zasuka in povečave, znane tudi kot rotoskopija oz. učinek "
247 "Kena Burnsa. Izberete lahko samo zasuk brez animacije, samo povečavo ali "
248 "kombinacijo zasukov in povečav. Vsaka možnost ima tudi nizkopasovni filter "
249 "za zmanjšanje šuma v slikah, ki se lahko pojavijo pri tej operaciji. "
250 "Nizkopasovno filtriranje je precej počasnejše, zato si morate predogledati "
251 "učinek brez njega, nato pa ga omogočiti, da ga dokončno izrišete."
252
253 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:111
254 msgid ""
255 "Then hit :guilabel:`OK`. A video file made up of all the images in the "
256 "folder from which you selected the first frame file from will be added to "
257 "the project bin."
258 msgstr ""
259 "Nato pritisnite :menuselection:`V redu`. Videodatoteka, narejena iz vseh "
260 "slik v mapi, iz katere ste izbrali prvo datoteko sličice, bo dodana v "
261 "projektno posodo."
262
263 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:113
264 msgid "You can then drag this video to the timeline."
265 msgstr "Ta videoposnetek lahko nato povlečete na časovnico."
266
267 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:115
268 msgid ""
269 "To edit the slideshow parameters: In the project bin either double-click the "
270 "slideshow or right-click and choose :guilabel:`Clip Properties`."
271 msgstr ""
272 "Če želite urediti parametre projekcije: v projektni posodi dvokliknite "
273 "diaprojekcijo ali z desno tipko miške kliknite in izberite :guilabel:"
274 "`Lastnosti posnetka`."
275
276 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:119
277 msgid "Title clips"
278 msgstr "Posnetki naslovov"
279
280 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:121
281 msgid "See :ref:`effects-titles`."
282 msgstr "Glejte :ref:`effects-titles`."
283
284 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:127
285 msgid "Create Animation"
286 msgstr "Ustvari animacijo"
287
288 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:131
289 msgid ""
290 ":guilabel:`Create Animation...`: Creates a new animation. Give a name for "
291 "your new animation and it opens Glaxnimate and adds the newly created "
292 "animation to the project bin. You can then edit the animation in Glaxnimate "
293 "by right-click on the animation and choose :guilabel:`Edit Clip` and "
294 "whenever you save it, it is automatically updated in Kdenlive."
295 msgstr ""
296 ":guilabel:`Ustvari animacijo …`: Ustvari novo animacijo. Podajte ime za novo "
297 "animacijo in odpre Glaxnimate ter v projektno posodo doda novo ustvarjeno "
298 "animacijo. Animacijo lahko nato uredite v Glaxnimate tako, da z desno tipko "
299 "miške kliknete animacijo in izberete :guilabel:`Uredi posnetek`, in "
300 "kadarkoli jo shranite, se samodejno posodobi v Kdenlive."
301
302 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:133
303 msgid ""
304 "For editing animation clip in the timeline see :ref:`here <edit_an-"
305 "animation>`."
306 msgstr ""
307 "Za montažo posnetka animacije na časovnici si oglejte :ref:`tole <edit_an-"
308 "animation>`."
309
310 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:135
311 msgid ""
312 "Kdenlive supports `Json` (Lottie animations) and `rawr` (Glaxnimate "
313 "animation) animation."
314 msgstr ""
315 "Kdenlive podpira animacijo »Json« (animacije Lottie) in »rawr« (animacija "
316 "Glaxnimate)."
317
318 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:137
319 msgid ""
320 "`Json` and `rawr` files contains an alpha channel so the imported animations "
321 "have a background which is not visible."
322 msgstr ""
323 "Datoteke »Json« in »rawr« vsebujejo alfa-kanal, tako da imajo uvožene "
324 "animacije ozadje, ki ni vidno."
325
326 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:139
327 msgid ""
328 "If Glaxnimate is not installed on your computer following message pops-up:"
329 msgstr "Če glaxnimate ni nameščen v računalniku, se odpre pojavno sporočilo:"
330
331 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:144
332 msgid "For Glaxnimate installation see :ref:`here <default_apps>`."
333 msgstr "Za namestitev Glaxnimate glejte :ref:`tukaj <default_apps>`."
334
335 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:150
336 msgid "Add Sequence"
337 msgstr "Dodaj zaporedje"
338
339 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:154
340 msgid ""
341 ":guilabel:`Add Sequence...`: Adds a new sequence to the timeline. A sequence "
342 "behaves like a clip. Working with sequences see :ref:`here <sequence>`."
343 msgstr ""
344 ":guilabel:`Dodaj zaporedje …`: Časovnici doda novo zaporedje. Zaporedje se "
345 "vede kot posnetek. Delo s zaporedji si oglejte :ref:`tukaj <sequence>`."
346
347 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:158
348 msgid "Online Resources"
349 msgstr "Spletni viri"
350
351 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:160
352 msgid "See :ref:`online_resources`."
353 msgstr "Glejte :ref:`spletne vire <online_resources>`."
354
355 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:167
356 msgid "Proxy clips"
357 msgstr "Posredni posnetki"
358
359 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:174
360 msgid ""
361 "*Proxy clips* create a lower-quality transcode of the original footage for "
362 "use in real-time rendering in the project monitor. This allows for a "
363 "smoother editing experience even on slower computers with High Definition "
364 "footage. When rendering, by default, the original quality footage is used "
365 "and not the proxy footage. For example, Video decoding of H.264 or H.265 "
366 "clips, requires a lot of computing power to decode and could cause playback "
367 "*stutter* when rendering effects in real time."
368 msgstr ""
369 "*Posredni posnetki* ustvarijo manj kakovostno prekodiranje izvirnih "
370 "posnetkov za uporabo pri izrisovanju v realnem času v ogledu projekta. To "
371 "omogoča bolj gladko izkušnjo montaže tudi na počasnejših računalnikih s "
372 "posnetki visoke ločljivosti. Pri izrisovanju se privzeto uporablja posnetek "
373 "v izvorni kakovosti in ne posredni posnetek. Dekodiranje videoposnetkov "
374 "H.264 ali H.265 npr. zahteva veliko moči za dekodiranje in lahko povzroči "
375 "*zatikanje* predvajanja pri izrisovanju učinkov v realnem času."
376
377 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:176
378 msgid ""
379 "Proxy clips can be enabled/disabled for the current project in the Project "
380 "Settings (:menuselection:`Project --> Project Settings... --> Proxy tab --> "
381 "Enable Proxy Clips option`)."
382 msgstr ""
383 "Posredne posnetke je mogoče omogočiti/onemogočiti za trenutni projekt v "
384 "nastavitvah projekta (:menuselection:`Projekt --> Nastavitve projekta ... --"
385 "> zavihek Posredni posnetki --> možnost Omogoči posredne posnetke`)."
386
387 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:178
388 msgid ""
389 "To enable proxy clips by default for new projects, go to :menuselection:"
390 "`Settings --> Configure Kdenlive... --> Proxy Clips page --> Enable Proxy "
391 "Clips option`. See also the :ref:`project_settings` page."
392 msgstr ""
393 "Če želite privzeto omogočiti posredne posnetke za nove projekte, izberite :"
394 "menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi Kdenlive ... --> stran Posredni "
395 "posnetki --> možnost Omogoči posredne posnetke`. Oglejte si tudi stran :ref:"
396 "`project_settings`."
397
398 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:186
399 msgid ""
400 "As soon as proxy clips are enabled, they can be generated for specific "
401 "project clips in the Project Bin widget via the context menu :menuselection:"
402 "`Proxy Clip`. After you select :menuselection:`Proxy Clip` for a clip, a job "
403 "will start to create the clip. You can view the progress of this job by "
404 "looking at the little gray progress bar that appears at the bottom of the "
405 "clip in the Project Bin – see picture. Clicking :menuselection:`Proxy Clip` "
406 "again disables the proxy for this clip."
407 msgstr ""
408 "Takoj ko so omogočeni posredni posnetki, jih lahko ustvarite za določene "
409 "posnetke projekta v gradniku Projektna posoda preko kontekstnega menija :"
410 "menuselection:`Posredni posnetek`. Ko izberete :menuselection:`Posredni "
411 "posnetek` za posnetek, bo posel začel izdelovati posnetek. Napredek tega "
412 "posla si lahko ogledate tako, da opazujete malo sivo vrstico napredka, ki se "
413 "prikaže na dnu posnetka v projektni posodi – glejte sliko. Če kliknete :"
414 "menuselection:`Posredni posnetek`, ponovno onemogočite posredni posnetek za "
415 "ta posnetek."
416
417 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:188
418 msgid ""
419 "You can multi-select clips in the Project Bin and select :menuselection:"
420 "`Proxy Clip` to start a batch proxy clip generation job which will queue up "
421 "multiple proxy clip generation jobs."
422 msgstr ""
423 "V projektni posodi lahko izberete več posnetkov in izberete :menuselection:"
424 "`Posredni posnetek` za začetek opravila paketne izdelave posrednih "
425 "posnetkov, ki se bo postavil v čakalno vrsto opravil za izdelavo posrednih "
426 "posnetkov."
427
428 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:195
429 msgid ""
430 "Once the proxy clip creation has completed, the proxy clip will appear with "
431 "a **P** icon in the Project Bin."
432 msgstr ""
433 "Ko je ustvarjanje posrednega posnetka končano, bo posredni posnetek prikazan "
434 "z ikono **P** v projektni posodi."
435
436 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:197
437 msgid ""
438 ":guilabel:`External proxy clips` When enabled it reads the proxy clips "
439 "generated by your video camera. More details see: :ref:"
440 "`using_camcorder_proxy_clips`."
441 msgstr ""
442 ":guilabel:`Zunanji posredni posnetki` Ko je omogočeno, bere posredne "
443 "posnetke, ki jih ustvari vaša videokamera. Več podrobnosti si oglejte v :ref:"
444 "`using_camcorder_proxy_clips`."
445
446 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:199
447 msgid ""
448 "When rendering to the final output file, you can choose whether to use the "
449 "proxy clips as well. It is disabled by default , but for a quick rendering "
450 "preview it is useful."
451 msgstr ""
452 "Pri izrisu v končno izhodno datoteko lahko izberete, ali boste uporabili "
453 "tudi posredne posnetke. Privzeto je to onemogočeno, vendar lahko pride prav "
454 "za hiter predogled izrisovanja."
455
456 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:205
457 msgid "Clip Properties"
458 msgstr "Lastnosti posnetka"
459
460 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:207
461 msgid ""
462 "You can display and edit clip properties by selecting a clip in the :ref:"
463 "`project_tree` and choosing :menuselection:`Clip Properties` from the :"
464 "menuselection:`Project` menu or from the right-click menu. Or by turning on "
465 "the display of clip properties the :menuselection:`View` and enable :"
466 "guilabel:`Clip Properties`."
467 msgstr ""
468 "Lastnosti posnetka lahko prikažete in urejate tako, da izberete posnetek v "
469 "meniju :ref:`project_tree` in izberete :menuselection:`Lastnosti posnetka` v "
470 "meniju :menuselection:`Projekt` ali v kontekstnem meniju. Ali če vklopite "
471 "prikaz lastnosti posnetka :menuselection:`Pogled` in omogočite :guilabel:"
472 "`Lastnosti posnetka`."
473
474 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:211
475 msgid "File Info"
476 msgstr "Informacije o datoteki"
477
478 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:216
479 msgid "The :guilabel:`File Info` tab displays information about the file."
480 msgstr ""
481 "Na zavihku :guilabel:`Podatki o datoteki` so prikazane informacije o "
482 "datoteki."
483
484 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:220
485 msgid "Properties"
486 msgstr "Lastnosti"
487
488 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:227
489 msgid ""
490 "The :menuselection:`Properties` tab displays advanced properties of the clip "
491 "where you can select a check box and then force the clip to take the "
492 "property you specify. For example, you can use :menuselection:`Aspect ratio` "
493 "to tell a clip that seems to have forgotten it was 16:9 ratio that it really "
494 "is 16:9 ratio."
495 msgstr ""
496 "Na zavihku :menuselection:`Lastnosti` so prikazane napredne lastnosti "
497 "posnetka, kjer lahko potrdite polje in nato posnetku vsilite lastnost, ki "
498 "ste jo določili. Uporabite lahko npr. :menuselection:`Razmerje stranic` in "
499 "določite posnetku, ki je očitno izgubil informacijo, da je posnet v razmerju "
500 "16:9, da ima res razmerje stranic 16:9."
501
502 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:231
503 msgid "Advanced Clip property options are:"
504 msgstr "Napredne lastnosti posnetka so:"
505
506 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:233
507 msgid ""
508 "Duration: Change the clip duration. If the duration is shorter than the clip "
509 "duration, then the clip is **cropped**. If the duration is bigger than the "
510 "clip duration, then the last image is repeated until the new duration is "
511 "over."
512 msgstr ""
513 "Trajanje: spremenite trajanje posnetka. Če je trajanje krajše od trajanja "
514 "posnetka, je posnetek **odrezan**. Če je trajanje daljše od trajanja "
515 "posnetka, se zadnja sličica ponavlja, dokler se novo določeno trajanje ne "
516 "izteče."
517
518 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:235
519 msgid "Aspect ratio: Change the clip aspect."
520 msgstr "Razmerje stranic: spremenite razmerje stranic posnetka."
521
522 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:237
523 msgid "Proxy clips: Enable a proxy clip for this clip. See :ref:`clips`."
524 msgstr ""
525 "Posredni posnetki: omogočite posredni posnetek za ta posnetek. Glejte "
526 "poglavje :ref:`posnetki <clips>`."
527
528 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:239
529 msgid ""
530 "Frame rate: Change the clip frame rate. See `Wikipedia Frame rate <https://"
531 "en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate>`_."
532 msgstr ""
533 "Hitrost sličic: spremenite hitrost sličic posnetka. Glejte `članek »Frame "
534 "rate« na Wikipediji <https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_rate>`_."
535
536 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:241
537 msgid "Scanning"
538 msgstr "Preiskovanje"
539
540 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:243
541 msgid "Field order"
542 msgstr "Vrstni red polj"
543
544 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:245
545 msgid "Disable autorotate"
546 msgstr "Onemogoči samodejno vrtenje"
547
548 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:247
549 msgid "Threads"
550 msgstr "Niti"
551
552 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:249
553 msgid "Video stream"
554 msgstr "Tok videa"
555
556 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:251
557 msgid "Audio stream"
558 msgstr "Zvočni tok"
559
560 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:253
561 msgid "Colorspace"
562 msgstr "Barvni prostor"
563
564 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:255
565 msgid ":ref:`full_luma`"
566 msgstr ":ref:`full_luma`"
567
568 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:263
569 msgid "Audio properties"
570 msgstr "Lastnosti zvoka"
571
572 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:270
573 msgid "For each channel [1]_ you can adjust:"
574 msgstr "Za vsak kanal [1]_ lahko prilagodite:"
575
576 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:272
577 msgid ""
578 "Choose which audio channel [1]_ should be enabled or disabled. Rename with "
579 "double click."
580 msgstr ""
581 "Izberite, kateri zvočni kanal [1]_ naj bo omogočen ali onemogočen. "
582 "Preimenujte z dvoklikom."
583
584 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:273
585 msgid "Normalize the channel"
586 msgstr "Normaliziraj kanal"
587
588 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:274
589 msgid "Swap the channels"
590 msgstr "Zamenjaj kanale"
591
592 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:275
593 msgid "Copy a channel on the other one"
594 msgstr "Kopiraj en kanal v drugega"
595
596 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:276
597 msgid "Adjust the volume"
598 msgstr "Prilagajanje glasnosti"
599
600 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:278
601 msgid "for all channels:"
602 msgstr "za vse kanale:"
603
604 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:280
605 msgid "Adjust the synchronization time related to the video of the clip."
606 msgstr "Prilagodite čas sinhronizacije, povezan z videom v posnetku."
607
608 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:285
609 msgid ""
610 "There is a difference between audio streams and audio channels. Kdenlive "
611 "does display the different audio streams with a list. Consumer video camera "
612 "mostly have only 1 audio stream with i.e. 6 channels, like 5.1 audio. "
613 "Kdenlive does not allow manipulation of the audio channels."
614 msgstr ""
615 "Obstaja razlika med zvočnimi tokovi in zvočnimi kanali. Kdenlive prikazuje "
616 "različne tokove zvoka s seznamom. Potrošniška videokamera ima večinoma samo "
617 "1 zvočni tok z npr. 6 kanali, kot je zvok 5.1. Kdenlive ne omogoča "
618 "manipulacije z zvočnimi kanali."
619
620 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:290
621 msgid "Markers"
622 msgstr "Označevalniki"
623
624 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:294
625 msgid ""
626 "Marker tab removed. Clip markers are shown in :menuselection:`View --> "
627 "Guides`. More details see :ref:`markers`"
628 msgstr ""
629 "Zavihek označevalnikov je odstranjen. Označevalniki posnetkov so prikazani "
630 "v :menuselection:`Pogled --> Vodila`. Podrobnosti si oglejte pod :ref:"
631 "`markers`."
632
633 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:306
634 msgid "Metadata"
635 msgstr "Metapodatki"
636
637 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:308
638 msgid ""
639 "You expect this to show any meta data that is contained in the clip. Does "
640 "not appear to work."
641 msgstr ""
642 "Pričakujete, da bo to prikazalo vse metapodatke, ki so v posnetku. Zdi se, "
643 "da ne deluje."
644
645 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:312
646 msgid "Analysis"
647 msgstr "Preučevanje"
648
649 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:318
650 msgid ""
651 "You can view and delete motion vector data that is associated with the clip "
652 "from here. This is data created by :ref:`effects-motion_tracker`"
653 msgstr ""
654 "Od tod si lahko ogledate in izbrišete podatke vektorja gibanja, ki so "
655 "povezani s posnetkom. To so podatki, ki jih ustvari :ref:`effects-"
656 "motion_tracker`."
657
658 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:320
659 msgid ""
660 "Button 1 Will delete the selected analysis data, Button 2 will allow you to "
661 "export the data (semi colon delimited text file), Button 3 will allow you to "
662 "import analysis data."
663 msgstr ""
664 "Gumb 1 bo izbrisal izbrane analitične podatke, gumb 2 vam bo omogočil izvoz "
665 "podatkov (besedilna datoteka s podpičjem kot ločilom podatkov), gumb 3 vam "
666 "bo omogočil uvoz analitičnih podatkov."
667
668 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:326
669 msgid "Generators"
670 msgstr "Ustvarjalniki"
671
672 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:329
673 msgid "Counter"
674 msgstr "Števec"
675
676 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:336
677 msgid ""
678 "This generates a counter timer clip in various formats which you can put "
679 "onto the timeline."
680 msgstr ""
681 "S tem ustvarite posnetek števca časovnika v različnih oblikah, ki jih lahko "
682 "postavite na časovnico."
683
684 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:338
685 msgid ""
686 "You can choose to have the clip count up by checking that option, otherwise "
687 "it will count down by default. The :guilabel:`No Background` option will "
688 "remove the background from the counter leaving only the grey background "
689 "without the lines."
690 msgstr ""
691 "Posnetek lahko izberete tako, da potrdite to možnost, sicer bo privzeto "
692 "odšteval. Možnost :guilabel:`Brez ozadja` bo odstranila ozadje iz števca, ki "
693 "pušča le sivo ozadje brez črt."
694
695 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:340
696 msgid ""
697 "To change the size and position of the clip, you can add an effect to the "
698 "clip on the timeline such as the :ref:`effects-position_and_zoom` or the :"
699 "ref:`effects-transform`."
700 msgstr ""
701 "Če želite spremeniti velikost in položaj posnetka, lahko v posnetek na "
702 "časovnici dodate učinek, kot sta :ref:`effects-position_and_zoom` in :ref:"
703 "`effects-transform`."
704
705 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:346
706 msgid "White Noise"
707 msgstr "Beli šum"
708
709 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:353
710 msgid ""
711 "This generates a video noise clip – like the \"snow\" on an out-of-tune "
712 "analogue TV. In ver 17.04 it generates audio white noise as well as video "
713 "snow."
714 msgstr ""
715 "S tem ustvarite video posnetek šuma – kot je »sneg« na razglašenem analognem "
716 "televizorju. V razl. 17.04 ustvari zvok belega šuma, kot tudi video sneg."
717
718 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:360
719 msgid "Color Bars"
720 msgstr "Barvni stolpci"
721
722 #: ../../importing_and_assets_management/projects_and_files/clips.rst:367
723 msgid ""
724 "This generator came in to **Kdenlive** around ver 17.04. Generates a color "
725 "test pattern of various types. Including PAL color bars, BBC color bars, EBU "
726 "color bars, SMPTE color bars, Philips PM5544, FuBK"
727 msgstr ""
728 "Ta generator je prišel v **Kdenlive** okoli razl. 17.04. Ustvari barvni "
729 "testni vzorec različnih vrst. Vključno z barvnimi stolpci PAL, barvnimi "
730 "stolpci BBC, barvnimi stolpci EBU, barvnimi stolpci SMPTE, Philips PM5544, "
731 "FuBK."