Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_getting_started___quickstart.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 30125 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:08+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../getting_started/quickstart.rst:1
28 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor"
29 msgstr "Naredite prve korake z montažnim programom Kdenlive"
30
31 #: ../../getting_started/quickstart.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, quick start, first steps, video editor, help, learn, easy"
34 msgstr ""
35 "KDE, Kdenlive, hiter začetek, prvi koraki, montažni program, program za "
36 "videomontažo, video urejevalnik, pomoč, učenje, enostavno"
37
38 #: ../../getting_started/quickstart.rst:32
39 msgid "Quick Start"
40 msgstr "Hitri začetek"
41
42 #: ../../getting_started/quickstart.rst:36
43 msgid "Creating a new project"
44 msgstr "Ustvarjanje novega projekta"
45
46 #: ../../getting_started/quickstart.rst:43
47 msgid "Kdenlive directory structure"
48 msgstr "Struktura mape Kdenlive"
49
50 #: ../../getting_started/quickstart.rst:45
51 msgid ""
52 "The first step is creating a new (empty) folder for our new project. We will "
53 "call it :file:`quickstart-tutorial/` in this tutorial. Then get some sample "
54 "video clips, or download them from here :download:`Kdenlive-tutorial-"
55 "videos-2011-avi.zip </files/Kdenlive-tutorial-videos-2011-avi.zip>` (7 MB) "
56 "[1]_ and extract them to e.g. a :file:`quickstart-tutorial/Videos/` "
57 "subfolder inside the project folder."
58 msgstr ""
59 "Prvi korak je ustvarjanje nove (prazne) mape za naš novi projekt. Jaz ga bom "
60 "v tej vadnici imenoval :file:`quickstart-tutorial/`. Nato dobite nekaj "
61 "vzorčnih video posnetkov ali jih prenesite od tukaj :download:`kdenlive-"
62 "tutorial-videos-2011-avi.zip </datoteke/Kdenlive-tutorial-videos-2011-avi."
63 "zip>` (7 MB) [1]_ , in jih izvlecite v podmapo npr. :file:`quickstart-"
64 "tutorial/Videos/` v mapi projekta."
65
66 #: ../../getting_started/quickstart.rst:48
67 msgid ""
68 "The image on the left shows the suggested directory structure: Each project "
69 "has its own directory, with video files in the :file:`Videos` subdirectory, "
70 "audio files in the :file:`Audio` directory, etc. (see also :ref:"
71 "`projects_and_files`)"
72 msgstr ""
73 "Slika na levi strani prikazuje predlagano strukturo mape: vsak projekt ima "
74 "svojo mapo, z videodatotekami v podmapi :file:`Videos`, zvočnimi datotekami "
75 "v mapi :file:`Audio` itn. (glejte tudi :ref:`projects_and_files`)."
76
77 #: ../../getting_started/quickstart.rst:50
78 msgid ""
79 "The tutorial from now on assumes that you use the sample videos provided, "
80 "but it works with any."
81 msgstr ""
82 "Vadnica od zdaj naprej predvideva, da uporabljate vzorčne videoposnetke, ki "
83 "so priloženi, vendar deluje s poljubnimi."
84
85 #: ../../getting_started/quickstart.rst:58
86 msgid "New Project dialog"
87 msgstr "Pogovorno okno Nov projekt"
88
89 #: ../../getting_started/quickstart.rst:61
90 msgid ""
91 "Open **Kdenlive** and create a new project :menuselection:`File --> New`."
92 msgstr ""
93 "Odprite **Kdenlive** in ustvarite nov projekt z :menuselection:`Datoteka --> "
94 "Nov`."
95
96 #: ../../getting_started/quickstart.rst:63
97 msgid ""
98 "Choose the previously created project folder (:file:`quickstart-tutorial/`) "
99 "and select an appropriate project profile. The video files provided above "
100 "are 720p, 23.97 fps. [#]_ If you are using your own files and don’t know "
101 "which one to use, **Kdenlive** will suggest an appropriate one when the "
102 "first clip is added [#]_ , so you can leave the field on whatever it is."
103 msgstr ""
104 "Izberite predhodno ustvarjeno mapo projekta (:file:`quickstart-tutorial/`) "
105 "in izberite ustrezen profil projekta. Zgoraj navedene videodatoteke so v "
106 "zapisu 720p pri hitrosti 23,98 sl/s. [#]_ Če uporabljate svoje datoteke in "
107 "ne veste, kaj uporabiti, bo **Kdenlive** predlagal ustrezno, ko dodate prvi "
108 "posnetek [#]_ , tako da lahko pustite polje nespremenjeno."
109
110 #: ../../getting_started/quickstart.rst:65
111 msgid ""
112 "If you like you can change to the dark theme: :menuselection:`Settings --> "
113 "Colour Theme --> Breeze-Dark`."
114 msgstr ""
115 "Če vam je všeč, lahko spremenite temo v temno: :menuselection:`Nastavitve --"
116 "> Barvna tema --> Breeze-Dark`."
117
118 #: ../../getting_started/quickstart.rst:69
119 msgid "Adding clips"
120 msgstr "Dodajanje posnetkov"
121
122 #: ../../getting_started/quickstart.rst:76
123 msgid "Project Bin: Adding video clips"
124 msgstr "Projektna posoda: dodajanje videoposnetkov"
125
126 #: ../../getting_started/quickstart.rst:78
127 msgid ""
128 "Now that the project is ready, let’s start adding some clips (i.e. the ones "
129 "you downloaded). This is done via the *Project Bin widget*; a click on the :"
130 "menuselection:`Add Clip or Folder` icon |kdenlive-add-clip| directly opens "
131 "the file dialog, a click on the small arrow shows a list of additional clip "
132 "types that can be added as well. Video clips, audio clips, images, and other "
133 "**Kdenlive** projects can be added via the default :menuselection:`Add Clip "
134 "or Folder` dialog."
135 msgstr ""
136 "Zdaj, ko je projekt pripravljen, začnimo dodajati nekaj posnetkov (torej "
137 "posnetkov, ki ste jih prenesli). To deluje prek gradnika *Projektna posoda*; "
138 "s klikom ikone :menuselection:`Dodaj posnetek ali mapo` |kdenlive-add-clip| "
139 "neposredno odprete pogovorno okno izbora datoteke, s klikom majhne puščice "
140 "pa prikažete seznam dodatnih vrst posnetkov, ki jih je tudi mogoče dodati. "
141 "Video posnetke, zvočne posnetke, slike in druge projekte **Kdenlive** lahko "
142 "dodate prek privzetega pogovornega okna :menuselection:`Dodaj posnetek ali "
143 "mapo`."
144
145 #: ../../getting_started/quickstart.rst:87
146 msgid "Kdenlive window with the tutorial files"
147 msgstr "Okno Kdenlive z datotekami vaj"
148
149 #: ../../getting_started/quickstart.rst:89
150 msgid ""
151 "After loading the clips, **Kdenlive** will look similar to this. On the top "
152 "left there is the already known Project Bin. To the right of it are the "
153 "monitors that show video: The clip monitor displays video from the original "
154 "clips, the project monitor shows how the output video will look with all "
155 "effects, transitions, etc. applied. The third, also very important, item is "
156 "the timeline (below the monitors): This is the place where the video clips "
157 "will be edited. There are two different types of tracks: Video and audio. "
158 "Video tracks can contain any kind of clip, audio tracks as well but when "
159 "dropping a video file to the audio track, only the audio will be used."
160 msgstr ""
161 "Po nalaganju posnetkov bo **Kdenlive** videti podobno temu. Zgoraj levo je "
162 "že znana projektna posoda. Desno od tega so ogledi, ki prikazujejo video; "
163 "Ogled posnetkov prikazuje video iz izvirnih posnetkov, Ogled projekta "
164 "prikazuje, kako bo videti izhodni video, z vsemi učinki, prehodi itn. "
165 "Tretji, prav tako zelo pomemben element, je časovnica (pod ogledi): To je "
166 "kraj, kjer bodo montirani video posnetki. Obstajata dve različni vrsti stez, "
167 "Video in Zvok. Videoposnetki lahko vsebujejo vse vrste posnetkov, tudi "
168 "zvočne steze, vendar pri spuščanju videodatoteke na zvočno stezo bo "
169 "uporabljen le zvok."
170
171 #: ../../getting_started/quickstart.rst:97
172 msgid "Saving a Kdenlive project"
173 msgstr "Shranjevanje projekta Kdenlive"
174
175 #: ../../getting_started/quickstart.rst:100
176 msgid ""
177 "Let’s save the work via :menuselection:`File --> Save`. This saves our "
178 "project, i.e. where we placed the clips on the timeline, which effects we "
179 "applied, and so on. It can *not* be played. [#]_ The process of creating "
180 "the final video is called *Rendering*."
181 msgstr ""
182 "Shranimo delo preko :menuselection:`Datoteka --> Shrani`. S tem shranimo naš "
183 "projekt, torej mesta, kjer smo postavili posnetke na časovnico, katere "
184 "učinke smo uporabili itn. *Ne* more se predvajati. [#]_ Postopek ustvarjanja "
185 "končnega videa se imenuje *Izrisovanje*."
186
187 #: ../../getting_started/quickstart.rst:105
188 msgid "Timeline"
189 msgstr "Časovnica"
190
191 #: ../../getting_started/quickstart.rst:107
192 msgid ""
193 "In this Quick Start section we will not go into the details of the timeline "
194 "and its components. More detailed information is available in the :ref:"
195 "`timeline` section of this documentation."
196 msgstr ""
197 "V tem razdelku Hitri začetek ne bomo šli v podrobnosti časovnice in njenih "
198 "komponent. Podrobnejše informacije so na voljo v razdelku :ref:`timeline` te "
199 "dokumentacije."
200
201 #: ../../getting_started/quickstart.rst:109
202 msgid ""
203 "Now comes the actual editing. Project clips are combined to the final result "
204 "on the timeline. They get there by drag and drop [#]_ : Drag some Napoli "
205 "(assuming you are using the files provided above, as in the rest of this "
206 "quick start tutorial; if not, please make sure your screen is waterproof, "
207 "and perhaps tomatoproof) from the project bin and drop it onto the first "
208 "track in the timeline. In this case track V2."
209 msgstr ""
210 "Zdaj prihaja dejanska montaža. Posnetki projekta so združeni s končnim "
211 "rezultatom na časovnici. Tja pridejo z dejanji povleci-in-spusti [#]_: "
212 "povlecite nekaj Napoli (ob predpostavki, da uporabljate zgoraj navedene "
213 "datoteke, kot v preostanku tega hitrega vodnika; sicer se prepričajte, da je "
214 "zaslon vodoodporen in morda tudi odporen proti paradižnikom) iz projektne "
215 "posode in ga spustite na prvo stezo v časovnici. V tem primeru stezo V2."
216
217 #: ../../getting_started/quickstart.rst:116
218 msgid "First clips in the timeline"
219 msgstr "Prvi posnetki v časovnici"
220
221 #: ../../getting_started/quickstart.rst:119
222 msgid ""
223 "Since some cutlery is needed as well, grab the spoon clip and drop it on the "
224 "first track as well (track V2). Then drag the Napoli to the beginning of the "
225 "timeline (otherwise the rendered video would start with some seconds of "
226 "plain black), and the Spoon right after the Napoli, such that it looks like "
227 "in the image on the left. (Where I have zoomed in with :kbd:`Ctrl+Wheel`.)"
228 msgstr ""
229 "Ker je potrebno tudi nekaj pribora, zgrabite posnetek žlice in ga tudi "
230 "spustite na prvo stezo (steza V2). Nato povlecite Napoli na začetek "
231 "časovnice (v nasprotnem primeru bi se izrisani videoposnetek začel z nekaj "
232 "sekund navadne črnine), in Žlico takoj za Napoli, tako, da je videti kot na "
233 "sliki na levi (kjer sem približal pogled s :kbd:`krmilka +koleščel`)."
234
235 #: ../../getting_started/quickstart.rst:125
236 msgid "Timeline cursor"
237 msgstr "Kazalec časovnice"
238
239 #: ../../getting_started/quickstart.rst:128
240 msgid ""
241 "The result can already be previewed by pressing :kbd:`Space` (or the :"
242 "guilabel:`Play` button in the project monitor). You will see the Napoli "
243 "directly followed by a Spoon. If the timeline cursor is not at the "
244 "beginning, the project monitor will start playing somewhere in the middle; "
245 "you can move it by dragging it either on the timeline ruler or in the "
246 "project monitor. If you prefer keyboard shortcuts, :kbd:`Ctrl+Home` does the "
247 "same for the monitor that is activated. (Select the :menuselection:`Project "
248 "Monitor` if it is not selected yet before using the shortcut.)"
249 msgstr ""
250 "Rezultat lahko že predogledate s pritiskom na :kbd:`preslednico` (ali gumb :"
251 "guilabel:`Predvajaj` v ogledu projekta). Videli boste Napoli, ki mu bo "
252 "neposredno sledila žlica. Če kazalec časovnice ni na začetku, bo ogled "
253 "projekta začel predvajati nekje na sredini; lahko ga premaknete tako, da ga "
254 "povlečete na ravnilo časovnice ali v ogledu projekta. Če imate raje "
255 "bližnjice na tipkovnici, naredi :kbd:`krmilka + domov` enako za ogled, ki je "
256 "aktiven (izberite :menuselection:`Ogled projekta`, če še ni izbran pred "
257 "uporabo bližnjice)."
258
259 #: ../../getting_started/quickstart.rst:135
260 msgid "Resize marker"
261 msgstr "Spremeni velikost označevalnika"
262
263 #: ../../getting_started/quickstart.rst:138
264 msgid ""
265 "Since after eating comes playing, there is a Billiards clip. Add it to the "
266 "timeline as well (track V1). For the first 1.5 seconds nothing happens in "
267 "the clip, so it should perhaps be **cut** to avoid the video becoming "
268 "boring. An easy way [#]_ for this is to move the timeline cursor to the "
269 "desired position (i.e. the position where you want to cut the video), then "
270 "drag the left border of the clip when the resize marker appears. It will "
271 "snap in at the timeline cursor when you move close enough."
272 msgstr ""
273 "Ker po jedi pride igra, imamo posnetek biljarda. Dodajte ga na časovnico "
274 "(steza V1). Za prvih 1,5 sekund se v posnetku nič ne zgodi, zato bi morda "
275 "moral biti **odrezan** da bi se izognili temu, da bi video postal "
276 "dolgočasen. Preprost način [#]_ za to je, da premaknete kazalec časovnice na "
277 "želeni položaj (to je položaj, kjer želite odrezati videoposnetek), nato pa "
278 "povlecite levi rob posnetka, ko se prikaže označevalnik spremembe velikosti. "
279 "Ko se premaknete dovolj blizu, se bo postavil na mesto kazalca časovnice."
280
281 #: ../../getting_started/quickstart.rst:145
282 msgid "Overlapping clips"
283 msgstr "Prekrivanje posnetkov"
284
285 #: ../../getting_started/quickstart.rst:148
286 msgid ""
287 "To add a *transition* between eating (the Spoon) and playing billiards, the "
288 "two clips need to overlap. To be precise: place the second clip above or "
289 "below the first one. The first clip should end some frames after the second "
290 "one begins. Zooming in until the ticks for single frames appear helps here; "
291 "it also makes it easy to always have the same transition duration, five "
292 "frames in this case."
293 msgstr ""
294 "Če želite dodati *prehod* med jedjo (žlico) in igranjem biljarda, se morata "
295 "obe posnetki prekrivati. Če smoo natančni: postavite drugi posnetek nad ali "
296 "pod prvega. Prvi posnetek se mora končati nekaj sličic po začetku drugega. "
297 "Povečevanje pogleda, dokler se ne prikažejo oznake za posamezne sličice, "
298 "pride prav; prav tako omogoča enostavno vedno enako trajanje prehoda, v tem "
299 "primeru pet sličic."
300
301 #: ../../getting_started/quickstart.rst:151
302 msgid ""
303 "You can zoom in by either using the :menuselection:`zoom slider` at the "
304 "bottom right corner of the **Kdenlive** window, or with :kbd:`Ctrl"
305 "+Mousewheel`. **Kdenlive** will zoom to the timeline cursor, so first set it "
306 "to the position which you want to see enlarged, then zoom in."
307 msgstr ""
308 "Povečate lahko tako, da uporabite :menuselection:`drsnik povečave` v "
309 "spodnjem desnem kotu okna **Kdenlive** ali s :kbd:`krmilko+koleščkom miške`. "
310 "**Kdenlive** bo povečal kazalec časovnice, zato ga najprej nastavite na "
311 "položaj, ki ga želite videti povečanega, nato pa približajte pogled."
312
313 #: ../../getting_started/quickstart.rst:159
314 msgid "Transition marker"
315 msgstr "Označevalnik prehoda"
316
317 #: ../../getting_started/quickstart.rst:162
318 msgid ""
319 "Now that the clips overlap, the transition can be added. This is done either "
320 "by right-clicking on the upper clip and choosing :menuselection:`Insert a "
321 "Composition` and choose :menuselection:`Wipe` or, easier, by hovering the "
322 "mouse over the lower right corner of the Spoon clip until the pointing-"
323 "finger pointer is shown and the message \"Click to add composition\" "
324 "appears. The latter, by default, adds a wipe transition, which is in this "
325 "case the best idea anyway since the Spoon is not required for playing."
326 msgstr ""
327 "Zdaj, ko se posnetki prekrivajo, lahko dodate prehod. To se naredi tako, da "
328 "z desno tipko miške kliknete zgornji posnetek in izberete :menuselection:"
329 "`Vstavi sestavo` in izberete :menuselection:`Zavesa` ali, lažje, z miško nad "
330 "spodnjim desnim kotom posnetka žlice, dokler ni prikazan kazalec s prstom in "
331 "se prikaže sporočilo »Kliknite za dodajanje sestave«. Slednji privzeto "
332 "dodaja prehod zavese, kar je v tem primeru tudi sicer najboljša ideja, saj "
333 "Žlica ni potrebna za igranje."
334
335 #: ../../getting_started/quickstart.rst:164
336 msgid ""
337 "The wipe transitions fades the first clip into the second one. See also :ref:"
338 "`transitions_compositions`."
339 msgstr ""
340 "Prehodi zavese prelijejo prvi posnetek v drugega. Glejte tudi :ref:"
341 "`transitions_compositions`."
342
343 #: ../../getting_started/quickstart.rst:171
344 msgid ""
345 "Let’s now add the last clip, the Piano, and again apply a wipe transition. "
346 "When adding it on the first track of the timeline (track V2), you need to "
347 "click on the new clip’s lower left edge to add the transition to the "
348 "previous clip."
349 msgstr ""
350 "Dodajmo zdaj še zadnji posnetek, Klavir. in ponovno uporabimo prehod zavese. "
351 "Ko ga dodate na prvi stezi časovnice (steza V2), morate klikniti na spodnji "
352 "levi rob novega posnetka, da dodate prehod na prejšnji posnetek."
353
354 #: ../../getting_started/quickstart.rst:175
355 msgid "Effects"
356 msgstr "Učinki"
357
358 #: ../../getting_started/quickstart.rst:182
359 msgid "Effect List"
360 msgstr "Seznam učinkov"
361
362 #: ../../getting_started/quickstart.rst:185
363 msgid ""
364 "The Piano can be colourized by adding an *effect* to it. Click on the "
365 "effect view (if effect view is not visible enable the view: :menuselection:"
366 "`View --> Effects`). Type *rgb* in the search field then double-click the :"
367 "menuselection:`RGB Adjustment` effect."
368 msgstr ""
369 "Klavir lahko barvate tako, da mu dodate *učinek*. Kliknite pogled učinka "
370 "(če pogled učinka ni viden, omogočite pogled: :menuselection:`Pogled --> "
371 "Učinki`). V iskalno polje vnesite *rgb* in dvokliknite učinek :menuselection:"
372 "`Prilagoditev RGB`."
373
374 #: ../../getting_started/quickstart.rst:194
375 msgid ""
376 "Once the effect has been added, click on an empty part in the timeline and "
377 "you see its name on the timeline clip. It will also be shown in the :"
378 "menuselection:`Effect/Composition Stack` widget."
379 msgstr ""
380 "Ko je bil učinek dodan, kliknite prazen del na časovnici in vidite njegovo "
381 "ime na posnetku časovnice. Prikazan bo tudi v gradniku :menuselection:`Sklad "
382 "učinkov/sestav`."
383
384 #: ../../getting_started/quickstart.rst:203
385 msgid "Effect Stack with RGB adjustment"
386 msgstr "Sklad učinkov s prilagoditvijo RGB"
387
388 #: ../../getting_started/quickstart.rst:206
389 msgid ""
390 "To get a warm yellow-orange tone on the image, fitting the comfortable "
391 "evening, blue needs to be reduced and red and green improved."
392 msgstr ""
393 "Da bi dobili topel rumeno-oranžni tone na sliki, ki prilega udobni večer, je "
394 "treba zmanjšati modro in rdeče in zeleno izboljšati."
395
396 #: ../../getting_started/quickstart.rst:208
397 msgid ""
398 "The values in the Effect/Composition Stack widget can be changed by using "
399 "the slider (middle mouse button resets it to the default value), or by "
400 "entering a value directly by double-clicking the number to the right of the "
401 "slider."
402 msgstr ""
403 "Vrednosti v gradniku Sklad učinkov/sestav lahko spremenite z drsnikom "
404 "(srednji gumb miške ga ponastavi na privzeto vrednost) ali z vnosom "
405 "vrednosti neposredno tako, da dvokliknete številko na desni strani drsnika."
406
407 #: ../../getting_started/quickstart.rst:210
408 msgid ""
409 "The Effect/Composition Stack widget always refers to the timeline clip that "
410 "is currently selected. Each effect can be temporarily disabled by clicking "
411 "the eye icon, or all effects for that clip can be disabled using the check "
412 "box at the top of the Effect/Composition Stack widget (the settings are "
413 "saved though). This is e.g. useful for effects that require a lot of "
414 "computing power, so they can be disabled when editing and enabled again for "
415 "rendering."
416 msgstr ""
417 "Vstavek Sklad učinkov/sestav se vedno nanaša na posnetek časovnice, ki je "
418 "trenutno izbran. Vsak učinek je mogoče začasno onemogočiti s klikom na ikono "
419 "očesa, ali pa je vse učinke za ta posnetek mogoče onemogočiti s potrditvenim "
420 "poljem na vrhu gradnika Sklad učinkov/sestav (čeprav so nastavitve), to je "
421 "npr. uporabno za učinke, ki zahtevajo veliko računske moči, tako da jih je "
422 "mogoče onemogočiti med montažo in ponovno omogočiti za izrisovanje."
423
424 #: ../../getting_started/quickstart.rst:212
425 msgid ""
426 "For some effects like the one used there it is possible to add keyframes. "
427 "The framed watch icon indicates this. Keyframes are used for changing effect "
428 "parameters over time. In our clip this allows us to fade the piano’s colour "
429 "from a warm evening colour to a cold night colour."
430 msgstr ""
431 "Za nekatere učinke, kot tisti, ki se uporablja tam, je mogoče dodati ključne "
432 "sličice. To označuje uokvirjena ikona ure. Ključne sličice se uporabljajo za "
433 "spreminjanje parametrov učinka skozi čas. V našem posnetku nam to omogoča, "
434 "da barve klavirja prehajajo iz toplih večernih v hladne nočne barve."
435
436 #: ../../getting_started/quickstart.rst:219
437 msgid "Keyframes for effects"
438 msgstr "Ključne sličice za učinke"
439
440 #: ../../getting_started/quickstart.rst:222
441 msgid ""
442 "After clicking the :menuselection:`keyframe` icon (the clock icon framed in "
443 "the previous image), the Properties widget will re-arrange. By default there "
444 "will be two keyframes, one at the beginning of the timeline clip and one at "
445 "the end. Move the timeline cursor to the end of the timeline clip, such that "
446 "the project monitor actually shows the new colours when changing the "
447 "parameters of the keyframe at the end."
448 msgstr ""
449 "Ko kliknete ikono :menuselection:`keyframe` (ikona ure, uokvirjena na "
450 "prejšnji sliki), se bo gradnik Lastnosti ponovno razporedil. Privzeto bosta "
451 "dve ključni sličici, ena na začetku kadra na časovnici in ena na koncu. "
452 "Premaknite kazalec časovnice na konec kadra na časovnici, tako da ogled "
453 "projekta dejansko prikaže nove barve pri spreminjanju parametrov ključne "
454 "sličice na koncu."
455
456 #: ../../getting_started/quickstart.rst:224
457 msgid ""
458 "Make sure the last keyframe is selected in the Properties list. Then you are "
459 "ready to flood the piano with a deep blue."
460 msgstr ""
461 "Preverite, ali je na seznamu Lastnosti izbrana zadnja ključna sličica. Potem "
462 "ste pripravljeni za oblivanje klavirja z globoko modro."
463
464 #: ../../getting_started/quickstart.rst:226
465 msgid ""
466 "Moving the timeline cursor to the beginning of the project and playing it "
467 "(with :kbd:`Space`, or the :guilabel:`Play` button in the :menuselection:"
468 "`Project Monitor`), the piano should now change the colour as desired."
469 msgstr ""
470 "S premikom kazalca časovnice na začetek projekta in predvajanjem (s :kbd:"
471 "`preslednico` ali gumbom :guilabel:`Predvajaj` v :menuselection:`ogledu "
472 "projekta`) bi moral klavir zdaj spremeniti barvo glede na izraženo željo."
473
474 #: ../../getting_started/quickstart.rst:228
475 msgid ""
476 "Keyframing was the hardest part of this tutorial. If you managed to do it, "
477 "you will master **Kdenlive** easily!"
478 msgstr ""
479 "Določanje ključnih sličic je bil najtežji del te vaje. Če vam je uspelo, "
480 "boste z lahkoto obvladali **Kdenlive**!"
481
482 #: ../../getting_started/quickstart.rst:230
483 msgid ""
484 "In this Quick Start section we brushed over the effects very quickly. More "
485 "details about effects and an explanation of each effect is available in the :"
486 "ref:`Effects and Compositions <effects_and_compositions>` section of this "
487 "documentation."
488 msgstr ""
489 "V tem razdelku Hitri začetek smo zelo hitro pregledali učinke. Več "
490 "podrobnosti o učinkih in razlaga vsakega učinka je na voljo v razdelku :ref:"
491 "`Učinki in sestave <effects_and_compositions>` v tej dokumentaciji."
492
493 #: ../../getting_started/quickstart.rst:234
494 msgid "Music"
495 msgstr "Glasba"
496
497 #: ../../getting_started/quickstart.rst:241
498 msgid "Audio fadeout"
499 msgstr "Zvokovno pojemanje"
500
501 #: ../../getting_started/quickstart.rst:244
502 msgid ""
503 "Since the clips do not provide any audio let’s search for some nice piece of "
504 "music from your local collection or on web pages like |jamendo|. After "
505 "adding the audio clip to the Project Bin it should be dragged to an audio "
506 "track on the timeline."
507 msgstr ""
508 "Ker posnetki ne ponujajo nobenega zvoka, poiščimo kak lep posnetek glasbe, "
509 "iz vaše krajevne zbirke ali na spletnih straneh, kot je `Jamendo <http://www."
510 "jamendo.com>`_. Zvočni posnetek je treba po dodajanju povleči na zvočno "
511 "stezo na časovnici."
512
513 #: ../../getting_started/quickstart.rst:246
514 msgid ""
515 "The audio clip can be resized on the timeline the same way as video clips "
516 "can. The cursor will snap in at the end of the project automatically. To add "
517 "a fade out effect at the end of the audio clip (except if you found a file "
518 "with exactly the right length) you can hover over the top right (or left) "
519 "edge of the timeline clip and drag the red shaded triangle to the position "
520 "where fading out should start. [#]_"
521 msgstr ""
522 "Zvočni posnetek je mogoče spreminjati na časovnici enako kot videoposnetke. "
523 "Kazalec se bo samodejno priklopil na konec projekta. Če želite dodati učinek "
524 "utišanja na koncu zvočnega posnetka (razen če ste našli datoteko z natanko "
525 "pravo dolžino), lahko lebdite na zgornjem desnem (ali levem) robu posnetka "
526 "časovnice in povlečete rdeči zasenčen trikotnik na mesto, kjer bi se moralo "
527 "začeti utišanje. [#]_"
528
529 #: ../../getting_started/quickstart.rst:254
530 msgid "Rendering"
531 msgstr "Izrisovanje"
532
533 #: ../../getting_started/quickstart.rst:261
534 msgid "Rendering dialog"
535 msgstr "Pogovorno okno izrisovanja"
536
537 #: ../../getting_started/quickstart.rst:264
538 msgid ""
539 "A few minutes left, and the project is finished! Click the Render button (or "
540 "go to :menuselection:`Project --> Render`, or press :kbd:`Ctrl+Enter`) to "
541 "get the dialog shown on the left. Select the desired output file for our new "
542 "video with all effects and transitions, choose MP4 (works nearly "
543 "everywhere), select the output file location and press the :menuselection:"
544 "`Render to File` button."
545 msgstr ""
546 "Še nekaj minut in projekt je končan! Kliknite gumb Izriši (ali pojdite na :"
547 "menuselection:`Projekt --> Izriši`, ali pritisnite :kbd:`krmilka+vnašalka`), "
548 "da se pogovorno okno prikaže na levi strani. Izberite želeno izhodno "
549 "datoteko za naš novi video z vsemi učinki in prehodi, izberite MP4 (deluje "
550 "skoraj povsod), izberite izhodno mesto datoteke in pritisnite gumb :"
551 "menuselection:`Izriši v datoteko`."
552
553 #: ../../getting_started/quickstart.rst:273
554 msgid "Rendering progress"
555 msgstr "Napredek izrisovanja"
556
557 #: ../../getting_started/quickstart.rst:275
558 msgid ""
559 "After some seconds rendering will be finished and your first **Kdenlive** "
560 "project is completed. Congratulations!"
561 msgstr ""
562 "Po nekaj sekundah bo izrisovanje končano in vaš prvi projekt **Kdenlive** bo "
563 "zaključen. Čestitamo!"
564
565 #: ../../getting_started/quickstart.rst:280
566 msgid "References and notes"
567 msgstr "Sklici in opombe"
568
569 #: ../../getting_started/quickstart.rst:282
570 msgid ""
571 "If you prefer Theora (which you probably don’t since Ogg Video usually "
572 "causes problems), you can alternatively download :download:`kdenlive-"
573 "tutorial-videos-2011-ogv.tar.bz2 </files/kdenlive-tutorial-videos-2011-ogv."
574 "tar.bz2>`."
575 msgstr ""
576 "Če imate raje Theoro (verjetno ne, saj Ogg Video ponavadi povzroča težave), "
577 "lahko alternativno prenesete :download:`kdenlive-tutorial-videos-20 11-ogv."
578 "tar.bz2 </files/kdenlive-tutorial-videos-2011-ogv.tar.bz2>`."
579
580 #: ../../getting_started/quickstart.rst:283
581 msgid ""
582 "|wiki_720p| is the video height, p stands for |wiki_prog| (in contrast to |"
583 "wiki_inter|), and the fps number denotes the number of full frames per "
584 "second."
585 msgstr ""
586 "`720 <http://en.wikipedia.org/wiki/720p>`_ je višina videa, p pomeni "
587 "`progresivno skeniranje <http://en.wikipedia.org/wiki/Progressive_scan>`_ v "
588 "nasprotju s `prepletenim videom <http://en.wikipedia.org/wiki/"
589 "Interlaced_video>`_, število fps pa pomeni hitrost: število polnih sličic na "
590 "sekundo."
591
592 #: ../../getting_started/quickstart.rst:284
593 msgid ""
594 "Provided Configure Kdenlive Settings under :ref:`configure_kdenlive` is set "
595 "to *Check if first added clip matches project profile*"
596 msgstr ""
597 "Pod pogojem, da je nastavitev Kdenlive pod :ref:`configure_kdenlive` "
598 "nastavljena na *Preverite, ali se prvi dodani posnetek ujema s profilom "
599 "projekta*"
600
601 #: ../../getting_started/quickstart.rst:285
602 msgid ""
603 "To be correct, it *can* be played using ``melt yourproject.kdenlive``, but "
604 "this is not the way you would want to present your final video since it is "
605 "(most likely) too slow. Additionally, it only works if melt is installed."
606 msgstr ""
607 "Če smo natančni, ga *lahko* predvajate z uporabo `melt vasprojekt.kdenlive`, "
608 "vendar to ni način, kako bi želeli predstaviti svoj končni video, saj je "
609 "(najverjetneje) prepočasen. Poleg tega deluje le, če je melt nameščen."
610
611 #: ../../getting_started/quickstart.rst:286
612 msgid ""
613 "Besides drag and drop you can use :doc:`../user_interface/shortcuts` and "
614 "clip zones to insert clips into the timeline. See :ref:`3-point editing "
615 "<three_point_editing>` and :ref:`using clip zones <ui-"
616 "monitors_cm_clip_zone>` for more details."
617 msgstr ""
618 "Poleg povleci-in-spusti lahko uporabite :doc:`../user_interface/shortcuts` "
619 "in območja posnetkov, da vstavite posnetke v časovnico. Za več podrobnosti "
620 "glejte :ref:`3-točkovno montažo <three_point_editing>` ter :ref:`rabo "
621 "območij posnetkov <ui-monitors_cm_clip_zone>`."
622
623 #: ../../getting_started/quickstart.rst:287
624 msgid ""
625 "Writing it this way suggests that there are several ways of cutting a clip. "
626 "This is in fact true."
627 msgstr ""
628 "Zapis na ta način kaže, da obstaja več načinov rezanja posnetka. To dejansko "
629 "res."
630
631 #: ../../getting_started/quickstart.rst:288
632 msgid ""
633 "This shaded triangle is a shorthand for adding the effect :menuselection:"
634 "`Fade --> Fade out`. Both ways lead to the same result."
635 msgstr ""
636 "Ta senčeni trikotnik je bližnjica za dodajanje učinka :menuselection:"
637 "`Odtemnitev/zatemnitev --> Zatemnitev`. Oba načina vodita do istega "
638 "rezultata."