Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___generate___timer.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 7856 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2023.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-24 07:24+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 13:09+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
22 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
23 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
24
25 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:1
26 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using timer effect"
27 msgstr ""
28 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka "
29 "časovnika"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
34 "effects, generate, timer"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
37 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
38 "tvori, tvorjenje, časovnik"
39
40 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:16
41 msgid "Timer"
42 msgstr "Časovnik"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:18
45 msgid ""
46 "This effect/filter overlays a timer onto the video. The timer can count up "
47 "or down."
48 msgstr ""
49 "Ta učinek/filter postavi časovnik nad videoposnetek. Časovnik lahko šteje "
50 "navzgor ali navzdol."
51
52 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:20
53 msgid "The effect has keyframes."
54 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
55
56 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:28
57 msgid "Timer effect"
58 msgstr "Učinek Časovnik"
59
60 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:30
61 msgid ""
62 "**Font Family / Size / Weight** - Select the font and its attributes for the "
63 "text. **Font Weight** seems to behave differently depending on the selected "
64 "font family."
65 msgstr ""
66 "**Družina / Velikost / Debelina pisave** - izberite pisavo in njene atribute "
67 "za besedilo. **Debelina pisave** se vede drugače glede na izbrano družino "
68 "pisav."
69
70 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:32
71 msgid ""
72 "**Outline Width** - Set the width of the outline in pixels to 0, 1, 2 or 3"
73 msgstr ""
74 "**Širina orisa** - določite širino orisa v slikovnih točkah na 0, 1, 2 ali 3"
75
76 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:34
77 msgid ""
78 "**Padding** - The number of pixels to pad the background rectangle beyond "
79 "the edges of text"
80 msgstr ""
81 "**Blazinjenje** - število slikovnih točk, dodanih za blazinjenje odzadnjega "
82 "pravokotnika za robovi besedila"
83
84 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:36
85 msgid ""
86 "**Horizontal / Vertical Alignment** - Set the horizontal and vertical "
87 "alignment within the geometry rectangle"
88 msgstr ""
89 "**Vodoravna / Navpična poravnava** - določite vodoravno in navpično "
90 "poravnavo znotraj geometričnega pravokotnika"
91
92 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:38
93 msgid "**Format** - The time format of the timer text"
94 msgstr "**Oblika** - oblika časovnega zapisa za besedilo časovnika"
95
96 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:40
97 msgid ""
98 "**Start** - The time that the timer will start counting up or down. The text "
99 "will be frozen at 00:00:00.000 from the start of the filter until the start "
100 "time has elapsed."
101 msgstr ""
102 "**Začetek** - čas, s katerim bo časovnik začel beležiti čas ali ga "
103 "odštevati. Besedilo bo zamrznjeno pri 00:00:00.000 od začetka filtra do "
104 "pretečenega začetnega časa."
105
106 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:42
107 msgid ""
108 "**Duration** - The maximum elapsed duration of the timer after the start "
109 "time has elapsed. The text will be frozen at the duration time after the "
110 "duration has elapsed."
111 msgstr ""
112 "**Trajanje** - najdaljše trajanje časovnika po tem, ko je začetni čas "
113 "pretekel. Besedilo bo zamrznjeno v času trajanja po tem, ko je trajanje "
114 "preteklo."
115
116 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:44
117 msgid ""
118 "**Offset** - An offset to be added to the timer value. When the direction is "
119 "\"down\", the timer will count down to \"offset\" instead of 00:00:00.000. "
120 "When the direction is up, the timer will count up starting from \"offset\"."
121 msgstr ""
122 "**Zamik** - zamik, ki bo dodan vrednosti časovnika. Ko časovnik »odšteva«, "
123 "bo časovnik odštev<l do »odmika« namesto od 00:00:00.000. Ko časovnik "
124 "prišteva, bo časovnik štel od »odmika« naprej."
125
126 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:46
127 msgid ""
128 "**Direction** - Whether the counter should count **up** from 00:00:00.000 or "
129 "**down** from the duration time."
130 msgstr ""
131 "**Smer** - ali naj števec beleži čas od 00:00:00.000 **naprej** ali naj "
132 "**odšteva** od časa trajanja."
133
134 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:48
135 msgid ""
136 "**X / Y / W / H / Size / Opacity** - X and Y coordinates, Width and Height, "
137 "Size and Opacity of the overlay rectangle. You can use these parameters to "
138 "fine tune the position, size and :term:`opacity` of the overlay."
139 msgstr ""
140 "**X / Y / Š / V / Velikost / Prekrivnost** - koordinati X in Y, Širina in "
141 "Višina, Velikost in Prekrivnost prekrivnega pravokotnika. S temi parametri "
142 "lahko natančno določite položaj, velikost in :term:`prekrivnost<opacity>` "
143 "prekrivne površine."
144
145 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:50
146 msgid ""
147 "**Foreground / Background / Outline Color** - Specify the colors for the "
148 "text (foreground), the background rectangle defined by :guilabel:`Padding` "
149 "and the outline color (if :guilabel:`Outline Width` is greater than 0)."
150 msgstr ""
151 "**Barva ospredja/ozadja/orisa** - določite barve besedila (ospredje), "
152 "pravokotnika ozadja, ki ga določa :guilabel:`Blazinjenje`, in orisa (če je :"
153 "guilabel:`Širina orisa` večja od 0)."
154
155 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:55
156 msgid "The following formats are available:"
157 msgstr "Na voljo so naslednje oblike:"
158
159 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:57
160 msgid "HH:MM:SS"
161 msgstr "HH:MM:SS"
162
163 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:58
164 msgid "HH:MM:SS.S"
165 msgstr "HH:MM:SS.S"
166
167 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:59
168 msgid "MM:SS"
169 msgstr "MM:SS"
170
171 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:60
172 msgid "MM:SS.SS"
173 msgstr "HH:MM.SS"
174
175 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:61
176 msgid "MM:SS.SSS"
177 msgstr "MM:SS.SSS"
178
179 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:62
180 msgid "SS"
181 msgstr "SS"
182
183 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:63
184 msgid "SS.S"
185 msgstr "SS.S"
186
187 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:64
188 msgid "SS.SS"
189 msgstr "SS.SS"
190
191 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:65
192 msgid "SS.SSS"
193 msgstr "SS. SSS"
194
195 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/generate/timer.rst:68
196 msgid ""
197 "In order to use a semi-transparent background color, click on the color "
198 "panel, click on :guilabel:`+` and use the horizontal slider to change the "
199 "transparency."
200 msgstr ""
201 "Da bi dobili polprosojno barvo ozadja, kliknite ploščo barv, kliknite :"
202 "guilabel:`+` in uporabite vodoravni drsnik, da spremenite prosojnost."