Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___sat.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 9710 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-24 07:24+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 13:14+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:1
28 msgid "Do your first steps with Kdenlive video editor, using sop/sat effect"
29 msgstr ""
30 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi učinka sop/nas"
31
32 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:1
33 msgid ""
34 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
35 "effects, color and image correction, sop/sat, slope offset power saturation "
36 msgstr ""
37 "KDE, Kdenlive, urejevalnik videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, "
38 "filter, video učinki, korekcija barv in slike, sop/sat, naklonski odmik moč "
39 "nasičenje"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:1
42 msgid ""
43 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
44 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Mmaguire (https://"
45 "userbase.kde.org/User:Mmaguire) - Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/"
46 "berndmj) "
47 msgstr ""
48 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
49 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Mmaguire (https://"
50 "userbase.kde.org/User:Mmaguire) - Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/"
51 "berndmj) "
52
53 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:1
54 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
55 msgstr "Licenca Creative Commons SA 4.0"
56
57 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:26
58 msgid "SOP/Sat Effect"
59 msgstr "Učinek SOP/nas"
60
61 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:28
62 msgid ""
63 "This effect/filter changes Slope, Offset, and Power of the color components, "
64 "and the overall Saturation, according to the ASC CDL (Color Decision List)\\ "
65 "[1]_"
66 msgstr ""
67 "Ta učinek/filter spreminja naklon, odmik in jakost barvnih komponent ter "
68 "splošno nasičenost, v skladu z ASC CDL (Color Decision List)\\ [1]_"
69
70 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:30
71 msgid "The effect has keyframes."
72 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:32
75 msgid ""
76 "Changing the slope means multiplying the pixel value with a constant value. "
77 "Black pixels will remain black, while brighter ones will be changed. All "
78 "effects can be observed well when applied on a greyscale gradient and "
79 "looking at the :ref:`view-rgb_parade`."
80 msgstr ""
81 "Spreminjanje naklona pomeni pomnoževanje vrednosti slikovne točke s "
82 "konstantno vrednostjo. Črne slikovne točke bodo ostale črne, medtem ko bodo "
83 "svetlejše spremenjene. Vse učinke je mogoče dobro opaziti, ko se nanesejo na "
84 "sivinski preliv sive, in ob ogledu :ref:`view-rgb_parade`."
85
86 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:34
87 msgid "You can use this effect to achieve proper white balance."
88 msgstr ""
89 "Ta učinek lahko uporabite za doseganje ustreznega ravnovesja bele barve oz. "
90 "belin."
91
92 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:42
93 msgid "SAP/Sat effect"
94 msgstr "Učinek SOP/nas"
95
96 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:44
97 msgid ""
98 "**Slope R / G / B / @** - Slope is the multiplier to the incoming data in "
99 "the respective color channels. Allowed values are from 0 to 1000, default is "
100 "50."
101 msgstr ""
102 "**Naklon R / G / B / @** - naklon je množitelj vhodnih podatkov v ustreznih "
103 "barvnih kanalih. Dovoljene vrednosti so od 0 do 1000, privzeta vrednost je "
104 "50."
105
106 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:46
107 msgid ""
108 "**Offset R / G / B / @** - Offset is a summation to the incoming data in the "
109 "respective color channels. Allowed values are from 0 to 2048, default is "
110 "1024."
111 msgstr ""
112 "**Odmik R / G / B / @** - odmik je seštevek vhodnih podatkov v ustreznih "
113 "barvnih kanalih. Dovoljene vrednosti so od 0 do 2048, privzeta vrednost je "
114 "1024."
115
116 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:48
117 msgid ""
118 "**Power R / G / B / @** - Power is a power function (i.e. 2^2) to the "
119 "incoming data in the respective color channels. Allowed values are from 0 to "
120 "1000, default is 50."
121 msgstr ""
122 "**Jakost R / G / B / @** - jakost je potenčna funkcija (tj. 2^2) vhodnih "
123 "podatkov v ustreznih barvnih kanalih. Dovoljene vrednosti so od 0 do 1000, "
124 "privzeta vrednost je 50."
125
126 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:50
127 msgid ""
128 "**Overall Saturation** - Changes the overall :term:`saturation`. Allowed "
129 "values are from 0 to 1000, default is 100."
130 msgstr ""
131 "**Splošna nasičenost** - spremeni splošno :term:`nasičenost<saturation>`. "
132 "Dovoljene vrednosti so od 0 do 1000, privzeta vrednost je 100."
133
134 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:55
135 msgid ""
136 "This filter implements a standard way of color correction proposed by the "
137 "American Society of Cinematographers: The Color Decision List, also known as "
138 "the ASC CDL\\ [1]_ with the goal to exchange rudimentary color correction "
139 "information between post-production tools."
140 msgstr ""
141 "Ta filter izvaja standardni način korekcije barv, ki ga je predlagalo "
142 "ameriško združenje direktorjev fotografije (ASC): Seznam barvnih odločitev, "
143 "znan tudi kot ASC CDL\\ [1]_, ki cilja na izmenjavo bazičnih informacij o "
144 "popravku barv med poprodukcijskimi orodji."
145
146 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:57
147 msgid ""
148 "The ASC CDL is a standard format for basic primary color correction (primary "
149 "meaning affecting the whole image and not only selected parts)."
150 msgstr ""
151 "ASC CDL je standarden zapis za osnovno primarno barvno korekcijo (v prvi "
152 "vrsti predstavljan vpliv na celotno sliko in ne samo izbrane dele)."
153
154 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:59
155 msgid ""
156 "Basically there are two stages in the correction: 1. SOP correction for each "
157 "channel separately 2. Overall saturation correction"
158 msgstr ""
159 "V bistvu sta dve fazi v popravku: 1. Popravek SOP za vsak kanal ločeno 2. "
160 "Skupni popravek nasičenosti"
161
162 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:63
163 msgid ""
164 "All corrections work on [0,1], so the RGB(A) values need to be transposed "
165 "from [0,...,255] to [0,1]."
166 msgstr ""
167 "Vsi popravki delujejo v obsegu [0,1], zato je treba vrednosti RGB(A) "
168 "transponirati iz [0,…,255] v [0,1]."
169
170 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:65
171 msgid "SOP correction"
172 msgstr "Popravek SOP"
173
174 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:67
175 msgid "Slope: ``out = in * slope; 0 <= slope < ∞``"
176 msgstr "Naklon: ``izh = vh * naklon; 0 <= naklon < ∞``"
177
178 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:68
179 msgid "Offset: ``out = in + offset; -∞ < offset < ∞``"
180 msgstr "Zamik: ``izh = vh + zamik; -∞ < zamik < ∞``"
181
182 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:69
183 msgid "Power: ``out = in^power; 0 < power < ∞``"
184 msgstr "Potenca: ``izh = vh^potenca; 0 < potenca < ∞’’"
185
186 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:71
187 msgid "Saturation"
188 msgstr "Nasičenost"
189
190 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:73
191 msgid "Luma: ``Y = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B`` (according to Rec. 709)"
192 msgstr "Luma: ``Y = 0.2126 R + 0.7152 G + 0.0722 B`` (skladno z Rec. 709)"
193
194 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:74
195 msgid "For all channels: ``out = luma + sat * (in-luma)``"
196 msgstr "Za vse kanale: ``izh = luma + nas * (vh-luma)``"
197
198 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:76
199 msgid ""
200 "As the values may exceed 1 (or 0), they need to be clipped where necessary."
201 msgstr ""
202 "Ker vrednosti lahko presegajo 1 (ali 0), jih je treba po potrebi prirezati."
203
204 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:79
205 msgid "**Notes**"
206 msgstr "**Opombe**"
207
208 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:81
209 msgid "More details can be found in this article: |cdl_explained|."
210 msgstr "Več podrobnosti je na voljo v tem članku: |cdl_explained|."
211
212 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/sat.rst:83
213 msgid ""
214 "See :ref:`Granjow's blog <waveform_and_RGB_parade>` where he uses the effect "
215 "to adjust white balance of a clip."
216 msgstr ""
217 "Glejte :ref:`Granjowov blog <waveform_and_RGB_parade>`, kjer uporablja "
218 "učinek za prilagoditev beline ravnotežja posnetka."