Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___color_image_correction___rgb_adjustment.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 7950 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-24 07:24+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 13:11+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:1
28 msgid ""
29 "Do your first steps with Kdenlive video editor, using rgb adjustment effect"
30 msgstr ""
31 "Opravite prve korake z montažnim programom Kdenlive ob uporabi prilagoditve "
32 "RGB"
33
34 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:1
35 msgid ""
36 "KDE, Kdenlive, video editor, help, learn, easy, effects, filter, video "
37 "effects, color and image correction, rgb adjustment "
38 msgstr ""
39 "KDE, Kdenlive, montažni program, program za videomontažo, montaža "
40 "videoposnetkov, pomoč, učenje, enostavno, učinki, filter, video učinki, "
41 "poprava barv in slike, korekcija barv in slike, barvna korekcija, "
42 "prilagoditev rgb "
43
44 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:1
45 msgid ""
46 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
47 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Marko (https://"
48 "userbase.kde.org/User:Marko) - Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/"
49 "berndmj) "
50 msgstr ""
51 "- Claus Christensen - Yuri Chornoivan - Ttguy (https://userbase.kde.org/User:"
52 "Ttguy) - Bushuev (https://userbase.kde.org/User:Bushuev) - Marko (https://"
53 "userbase.kde.org/User:Marko) - Bernd Jordan (https://discuss.kde.org/u/"
54 "berndmj) "
55
56 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:1
57 msgid "Creative Commons License SA 4.0"
58 msgstr "Licenca Creative Commons SA 4.0"
59
60 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:19
61 msgid "RGB Adjustment"
62 msgstr "Prilagoditev RGB"
63
64 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:21
65 msgid ""
66 "This filter is for simple manual color adjustment by RGB channel, either "
67 "through adding constants, or changing the channel :term:`gammas<gamma>` or "
68 "gains."
69 msgstr ""
70 "Ta filter je namenjen preprostemu ročnemu prilagajanju barv s kanalom RGB, "
71 "bodisi z dodajanjem konstant ali spreminjanjem :term:`game<gamma>` ali "
72 "ojačitev kanala."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:23
75 msgid "The effect has keyframes."
76 msgstr "Ta učinek podpira ključne sličice."
77
78 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:31
79 msgid "RGB Adjustment effect"
80 msgstr "Učinek Prilagoditev RGB"
81
82 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:33
83 msgid ""
84 "**Action:** - Set the action to be performed\\ [1]_ - *Add constant* adds a "
85 "fixed value between -150 and +150 (this is sometimes called \"black level\" "
86 "or \"setup\"). - *Change gamma* changes channel gamma between 0.3333 and "
87 "3.0. - *Multiply* multiplies channel with a value between 0.3333 and 3.0 "
88 "(sometimes called \"gain\" or \"contrast\")."
89 msgstr ""
90 "**Dejanje:** - nastavite dejanje, ki ga je treba izvesti\\ [1]_ - *Dodaj "
91 "konstanto* doda fiksno vrednost med -150 in +150 (včasih se imenuje »raven "
92 "črnin« ali »nastavitev«). - *Spremeni gamo* spremeni kanal gama med 0,3333 "
93 "in 3,0. - *Pomnoži* pomnoži kanal z vrednostjo med 0,3333 in 3,0 (včasih se "
94 "imenuje »ojačitev« ali »kontrast«)."
95
96 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:38
97 msgid ""
98 "**Keep luma** - Set to keep the luma value and the R/G/B sliders only affect "
99 "the respective color channel"
100 msgstr ""
101 "**Ohrani lumo** - nastavite, da se ohrani vrednost lume in da drsniki R/G/B "
102 "vplivajo samo na ustrezen barvni kanal"
103
104 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:40
105 msgid ""
106 "**Alpha controlled** - Check this if only areas with non-zero alpha are to "
107 "be affected"
108 msgstr ""
109 "**Nadzorovano z alfo** - označite to, če želite vplivati samo na območja z "
110 "neničelno vrednostjo alfa"
111
112 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:42
113 msgid ""
114 "**Luma formula** - Set the color space to operate in. Options are **Rec. "
115 "709** (default) and **Rec. 601**."
116 msgstr ""
117 "**Formula lume** - nastavite barvni prostor, v katerem želite delovati. "
118 "Možnosti sta **Rec. 709** (privzeto) in **Rec. 601**."
119
120 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:44
121 msgid ""
122 "**R / G / B** - Determines the change in each of the three color channels"
123 msgstr "**R / G / B** - določajo spremembo v vsakem od treh barvnih kanalov."
124
125 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:49
126 msgid ""
127 "**Add constant** simply shifts the RGB \"cube\" colorspace. This means, that "
128 "on one end we are left with empty space, which is filled with zeros, and on "
129 "the other end, values can \"fall outside\", and in this case they will be "
130 "truncated to max (255)."
131 msgstr ""
132 "**Dodaj konstanto** preprosto premakne barvni prostor »kocke« RGB. To "
133 "pomeni, da nam na eni strani ostane prazen prostor, ki je zapolnjen z "
134 "ničlami, na drugi strani pa lahko vrednosti »padejo ven« in se v tem primeru "
135 "skrajšajo na največjo vrednost (255)."
136
137 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:51
138 msgid ""
139 "**Change gain** changes the size of the cube, keeping the \"black\" corner "
140 "fixed, affecting predominately highlights, but the other end can still "
141 "\"fall out\" and get 255 truncated."
142 msgstr ""
143 "**Spremeni ojačitev** spremeni velikost kocke, pri čemer »črno« oglišče "
144 "ostane nespremenjeno in vpliva predvsem na svetle dele, vendar lahko drugi "
145 "konec še vedno »izpade« in se skrajša za 255."
146
147 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:53
148 msgid ""
149 "**Change gamma** keeps the whole cube in the same place, just stretches and "
150 "squeezes its interior, so no zero filling or truncation is necessary."
151 msgstr ""
152 "**Spremeni gamo** ohrani celotno kocko na istem mestu, le raztegne in stisne "
153 "njeno notranjost, zato ni potrebno ničelno polnjenje ali krajšanje."
154
155 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:55
156 msgid ""
157 "To visualize this effect's actions, apply it to a gray gradient and watch "
158 "the result with :ref:`view-histogram`."
159 msgstr ""
160 "Če želite ponazoriti dejanja tega vtičnika, ga nanesite na sivi preliv in "
161 "glejte rezultat na :ref:`vgrajenem histogramu <view-histogram>`."
162
163 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:58
164 msgid "**Notes**"
165 msgstr "**Opombe**"
166
167 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/color_image_correction/rgb_adjustment.rst:60
168 msgid ""
169 "To apply more than one action, use stacked instances of the effect. Note "
170 "that Kdenlive executes the stack from top down so sequence is important."
171 msgstr ""
172 "Če želite uporabiti več kot eno dejanje, uporabite več primerov učinka. "
173 "Upoštevajte, da Kdenlive izvaja učinke po skladu od zgoraj navzdol, zato je "
174 "pomembno zaporedje."