Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___video_effects___alpha_mask_keying___motion_tracker.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659912 - (show annotations) (download)
Sun Sep 10 01:26:21 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 16875 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-09 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:06+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:24
28 msgid "Motion Tracker"
29 msgstr "Sledilnik gibanja"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:27
32 msgid ""
33 "Motion tracking is the process of locating a moving object across time. "
34 "Kdenlive uses |OpenCV|\\ [1]_ for motion detection. The results of this "
35 "effect can be used in other effects by copying the keyframe data generated "
36 "by the Motion Tracker as position keyframes in the Transform effect, for "
37 "example."
38 msgstr ""
39 "Sledenje gibanju je postopek lociranja gibajočega se predmeta skozi čas. "
40 "Kdenlive uporablja za zaznavanje gibanja |OpenCV|\\ [1]_. Rezultate tega "
41 "učinka lahko uporabite za druge učinke, tako da kopirate podatke ključnih "
42 "sličic, ki jih tvori Sledilnik gibanja - kot položaj ključnih sličic za npr. "
43 "učinek Preoblikuj."
44
45 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:33
46 msgid "Motion Tracker effect panel"
47 msgstr "Plošča učinka Sledilnik gibanja"
48
49 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:38
50 msgid "How to track a region of a video?"
51 msgstr "Kako slediti območju videoposnetka?"
52
53 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:40
54 msgid "The basic workflow for tracking a region is:"
55 msgstr "Osnovni potek dela za sledenje območju:"
56
57 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:47
58 msgid "Tracking the face of the model"
59 msgstr "Sledenje obrazu modela"
60
61 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:49
62 msgid "Apply the effect to a clip"
63 msgstr "Uveljavite učinek na posnetku"
64
65 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:50
66 msgid "Select the desired region\\ [2]_ to track on the Project Monitor"
67 msgstr ""
68 "Želeno območje, ki mu želite slediti, izberite\\ [2]_ v ogledu projekta."
69
70 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:51
71 msgid "Choose a tracking algorithm"
72 msgstr "Izberite algoritem za sledenje."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:52
75 msgid "Click on the :guilabel:`Analyse` button"
76 msgstr "Kliknite gumb :guilabel:`Analiziraj`."
77
78 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:61
79 msgid "Options menu"
80 msgstr "Meni Možnosti"
81
82 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:63
83 msgid ""
84 "When the analysis is done you can export the keyframes to the clipboard by "
85 "clicking on |application-menu| and choose :guilabel:`Copy all keyframes to "
86 "clipboard`. See also :ref:`Exchanging keyframes <effects-"
87 "exchange_keyframes>`."
88 msgstr ""
89 "Ko je opravljena analiza, lahko izvažate ključne sličice v odložišče s "
90 "klikom na |application-menu| in izbiro :menuselection:`Kopiraj ključne "
91 "sličice v odložišče`. Glejte tudi: :ref:`Izmenjavanje ključnih sličic med "
92 "učinki <exchange_keyframes_across_effects>`"
93
94 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:69
95 msgid "Tracking algorithms"
96 msgstr "Algoritem sledenja"
97
98 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:72
99 msgid "KCF"
100 msgstr "KCF"
101
102 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:74
103 msgid "**Kernelized Correlation Filters**"
104 msgstr "**Jedrizirani korelacijski filtri**"
105
106 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:76
107 msgid ""
108 "**Pros:** Accuracy and speed are both better than MIL and it reports "
109 "tracking failure better than MIL."
110 msgstr ""
111 "**Prednosti:** natančnost in hitrost sta boljši kot pri MIL in poročajo o "
112 "boljšem razmerju uspešnosti sledenja kot pri MIL."
113
114 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:78
115 msgid "**Cons:** Does not recover from full occlusion."
116 msgstr "**Slabosti:** ne povrne se iz popolne okluzije."
117
118 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:82
119 msgid "CSRT"
120 msgstr "CSRT"
121
122 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:84
123 msgid ""
124 "In the Discriminative Correlation Filter with Channel and Spatial "
125 "Reliability (DCF-CSR), we use the spatial reliability map for adjusting the "
126 "filter support to the part of the selected region from the frame for "
127 "tracking. This ensures enlarging and localization of the selected region and "
128 "improved tracking of the non-rectangular regions or objects. It uses only 2 "
129 "standard features (HoGs and Colornames). It also operates at a comparatively "
130 "lower fps (25 fps) but gives higher accuracy for object tracking."
131 msgstr ""
132 "V filtru diskriminatorne korelacije s kanalom in prostorsko zanesljivostjo "
133 "(DCF-CSR) uporabljamo zemljevid prostorske zanesljivosti za prilagoditev "
134 "podpore filtru delu izbranega območja iz sličice za sledenje. To zagotavlja "
135 "povečanje in lokalizacijo izbranega obbmočja ter izboljšano sledenje "
136 "nepravokotnim območjem ali predmetom. Uporablja le 2 standardni funkciji "
137 "(HoGs in Colornames). Deluje tudi pri primerjalno nižjih hitrostih (25 sl/"
138 "s), vendar nudi večjo natančnost pri sledenju predmetom."
139
140 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:88
141 msgid "MOSSE"
142 msgstr "MOSSE"
143
144 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:90
145 msgid "**Minimum Output Sum of Squared Error**"
146 msgstr "**Najmanjša izhodna vsota kvadratne napake**"
147
148 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:92
149 msgid ""
150 "MOSSE uses an adaptive correlation for object tracking which produces stable "
151 "correlation filters when initialized using a single frame. MOSSE tracker is "
152 "robust to variations in lighting, scale, pose, and non-rigid deformations. "
153 "It also detects occlusion based upon the peak-to-sidelobe ratio, which "
154 "enables the tracker to pause and resume where it left off when the object "
155 "reappears. MOSSE tracker also operates at a higher fps (450 fps and even "
156 "more)."
157 msgstr ""
158 "MOSSE uporablja prilagodljivo korelacijo za sledenje predmetom, ki proizvaja "
159 "stabilne filtre korelacije, ko se inicializira z eno sličico. MOSSE "
160 "sledilnik je robusten do sprememb pri osvetlitvi, razmerju velikosti, pozi "
161 "in nerigidnih deformacijah. Zazna tudi okluzijo, ki temelji na razmerju med "
162 "vrhom in bokom, kar omogoča, da sledilnik postoji in nadaljuje tam, kjer je "
163 "nehal, ko se predmet ponovno pojavi. Sledilnik MOSSE deluje tudi pri višjih "
164 "hitrostih (450 sl/s in še več)."
165
166 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:94
167 msgid "**Pros:** It is as accurate as other complex trackers and much faster."
168 msgstr ""
169 "**Prednosti:** Je natančen kot drugi kompleksni sledilniki in veliko "
170 "hitrejši."
171
172 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:96
173 msgid ""
174 "**Cons:** On a performance scale, it lags behind the deep learning based "
175 "trackers."
176 msgstr ""
177 "**Slabosti:** Na lestvici uspešnosti zaostaja za sledilniki, ki temeljijo na "
178 "globokem učenju."
179
180 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:100
181 msgid "MIL"
182 msgstr "MIL"
183
184 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:102
185 msgid ""
186 "**Pros:** The performance is pretty good. It does a reasonable job under "
187 "partial occlusion."
188 msgstr ""
189 "**Prednosti:** hitrost je precej dobra. Opravi razumno delo pod delnimi "
190 "okluzijami."
191
192 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:104
193 msgid ""
194 "**Cons:** Tracking failure is not reported reliably. Does not recover from "
195 "full occlusion."
196 msgstr ""
197 "**Slabosti:** o napakah pri sledenju ni zanesljivega poročanja. Ne opomore "
198 "si od popolne okluzije."
199
200 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:108
201 msgid "MedianFlow"
202 msgstr "MedianFlow"
203
204 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:110
205 msgid ""
206 "**Pros:** Excellent tracking failure reporting. Works very well when the "
207 "motion is predictable and there is no occlusion."
208 msgstr ""
209 "**Prednosti:** odlično poročanje o napakah pri sledenju. Deluje zelo dobro, "
210 "ko je gibanje predvidljivo in ni okluzije."
211
212 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:112
213 msgid "**Cons:** Fails under large motion."
214 msgstr "**Slabosti:** spodleti pri močnem gibanju."
215
216 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:116
217 msgid "DaSiam"
218 msgstr "DaSiam"
219
220 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:118
221 msgid ""
222 "The |DaSiamRPN| visual tracking algorithm relies on deep-learning models to "
223 "provide extremely accurate results."
224 msgstr ""
225 "Algoritem |DaSiamRPN| vizualnega sledenja se zanaša na modele globokega "
226 "učenja, ki zagotavljajo izjemno natančne rezultate."
227
228 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:120
229 msgid "In order to use the DaSiam algorithm you need to download the AI models"
230 msgstr "Za uporabo Algoritma DaSiam morate prenesti modele AI"
231
232 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:122
233 msgid ""
234 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
235 "dasiamrpn_kernel_cls1.onnx`"
236 msgstr ""
237 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
238 "dasiamrpn_kernel_cls1.onnx`"
239
240 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:123
241 msgid ""
242 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
243 "dasiamrpn_kernel_r1.onnx`"
244 msgstr ""
245 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
246 "dasiamrpn_kernel_r1.onnx`"
247
248 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:124
249 msgid ""
250 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
251 "dasiamrpn_model.onnx`"
252 msgstr ""
253 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/DaSiamRPN/"
254 "dasiamrpn_model.onnx`"
255
256 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:126
257 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:141
258 msgid "and place them in: :ref:`folders_for_models`"
259 msgstr "in jih postaviti v: :ref:`mape za modele<folders_for_models>`"
260
261 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:130
262 msgid "Nano"
263 msgstr "Nano"
264
265 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:134
266 msgid "Nano tracker is a lightweight model and gives good results and is fast."
267 msgstr "Sledilnik nano je lahak model, daje dobre rezultate in je hiter."
268
269 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:136
270 msgid ""
271 "In order to use the Nano algorithm you need to download the AI models (model "
272 "size about 1.9 MB)"
273 msgstr ""
274 "Za uporabo algoritma nano morate prenesti modele AI (velikost modela je "
275 "okoli 1,9 MB)"
276
277 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:138
278 msgid ""
279 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/Nano/"
280 "nanotrack_backbone_sim.onnx`"
281 msgstr ""
282 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/Nano/"
283 "nanotrack_backbone_sim.onnx`"
284
285 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:139
286 msgid ""
287 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/Nano/"
288 "nanotrack_head_sim.onnx`"
289 msgstr ""
290 ":download:`https://files.kde.org/kdenlive/motion-tracker/Nano/"
291 "nanotrack_head_sim.onnx`"
292
293 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:147
294 msgid "Folder for models"
295 msgstr "Mapa za modele"
296
297 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:149
298 msgid "**Linux**"
299 msgstr "**Linux**"
300
301 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:151
302 msgid ":file:`$HOME/.local/share/kdenlive/opencvmodels`"
303 msgstr ":file:`$HOME/.local/share/kdenlive/opencvmodels`"
304
305 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:153
306 msgid "Flatpak"
307 msgstr "Flatpak"
308
309 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:155
310 msgid ":file:`$HOME/.var/app/org.kde.kdenlive/data/kdenlive/opencvmodels`"
311 msgstr ":file:`$HOME/.var/app/org.kde.kdenlive/data/kdenlive/opencvmodels`"
312
313 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:157
314 msgid "**Windows**"
315 msgstr "**Windows**"
316
317 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:159
318 msgid ":file:`%AppData%/kdenlive/opencvmodels`"
319 msgstr ":file:`%AppData%/kdenlive/opencvmodels`"
320
321 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:161
322 msgid ""
323 "Press :kbd:`Win+R` (:kbd:`Windows` key and :kbd:`R` key simultaneously) and "
324 "copy **%AppData%/kdenlive/**. Then create the folder `opencvmodels`"
325 msgstr ""
326 "Pritisnite :kbd:`Win + R` (tipka :kbd:`Windows` in tipka :kbd:`R` hkrati) in "
327 "kopirajte **%AppData%/kdenlive/**. Nato ustvarite mapo `opencvmodels`"
328
329 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:165
330 msgid "Frame shape"
331 msgstr "Oblika okvirja"
332
333 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:167
334 msgid ""
335 "Select from Rectangle (default), Ellipse or Arrow. Choosing the right shape "
336 "can make the tracking better."
337 msgstr ""
338 "Izberite med pravokotnikom (privzeto), elipso in puščico. Izbor "
339 "ustreznejšega lika lahko občutno izboljša sledenje."
340
341 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:171
342 msgid "Shape color"
343 msgstr "Barva oblike"
344
345 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:173
346 msgid ""
347 "Select a color that makes the shape easier to see in the Project Monitor. "
348 "Has no effect on the tracking."
349 msgstr ""
350 "Izberite barvo, zaradi katere je lik bolj viden v Ogledu projekta. To nima "
351 "nikakršnega vpliva na samo sledenje."
352
353 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:177
354 msgid "Blur type"
355 msgstr "Vrsta zabrisanosti"
356
357 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:183
358 msgid "Different blur types in action"
359 msgstr "Različne vrste zabrisanosti na delu"
360
361 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:185
362 msgid ""
363 "Four blur types are available: Median blur, Gaussian blur, Pixelate, Opaque "
364 "fill"
365 msgstr ""
366 "Na voljo so štiri vrste zabrisanosti: Zabriši po mediani, Gaussova "
367 "zabrisanost, Pikseliraj, Prekrivno zapolni"
368
369 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:188
370 msgid "**Notes**"
371 msgstr "**Opombe**"
372
373 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:190
374 msgid ""
375 "If you want to build Kdenlive yourself you need to build MLT with OpenCV "
376 "support. See here for |more_info|."
377 msgstr ""
378 "Če želite sami zgraditi Kdenlive, morate zgraditi MLT s podporo OpenCV. Več "
379 "informacij najdete |tukaj|."
380
381 #: ../../effects_and_compositions/video_effects/alpha_mask_keying/motion_tracker.rst:192
382 msgid ""
383 "If you see just a red rectangle in the Project Monitor but cannot move or "
384 "size it enable Edit Mode by clicking on the |edit-mode| icon in the Project "
385 "Monitor toolbar"
386 msgstr ""
387 "Če vidite zgolj rdeči pravokotnik v Ogledu projekta, ne morete pa ga "
388 "premakniti ali spremeniti njegove velikosti, omogočite način urejanja s "
389 "klikom ikone |edit-mode| v orodni vrstici Ogled projekta"