Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___transitions___wipe.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 4561 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-04-26 00:42+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 08:38+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:16
28 msgid "Composition - Wipe"
29 msgstr "Sestava - Zavesa"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:20
32 msgid ""
33 "In this composition one shot replaces another by traveling from one side of "
34 "the frame to another or with a special shape."
35 msgstr ""
36 "V tej sestavi en posnetek nadomesti drugega tako, da potuje z enega roba "
37 "sličice na drugega ali s posebno obliko."
38
39 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:22
40 msgid "The Wipe composition contains the following parameters:"
41 msgstr "Sestava Zavesa (angl. Wipe) vsebuje naslednje parametre:"
42
43 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:31
44 msgid ""
45 "**Softness**: Determines the softness of the transition between the top and "
46 "bottom clips."
47 msgstr ""
48 "**Mehkoba**: določa mehkobo prehoda med zgornjim in spodnjim posnetkom."
49
50 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:40
51 msgid ""
52 "**Wipe Method**: Selecting a luma file allows you to shape the composition "
53 "in different shapes."
54 msgstr ""
55 "**Način zavese**: izbor datoteke luma vam omogoča oblikovanje sestave v "
56 "različnih oblikah."
57
58 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:42
59 msgid ""
60 "**Invert**: changes the direction of motion of the luma file. That is, if "
61 "the file :file:`radial.pgm` is selected in the \"Wipe Method\" parameter and "
62 "the image of the clip of the upper track disappears in a gradually "
63 "decreasing circle until it is replaced by the clip of the lower track. And "
64 "if the parameter is selected, on the contrary, the clip image on the lower "
65 "track will appear in a growing circle until it fills the entire monitor."
66 msgstr ""
67 "**Preobrni**: spremeni smer gibanja datoteke luma. To pomeni, da če je v "
68 "parametru »Način zavese« izbrana datoteka :file:`radial.pgm` in slika "
69 "posnetka zgornje steze izgine v postopoma upadajočem krogu, dokler je ne "
70 "nadomesti posnetek spodnje steze. In, nasprotno, če je parameter izbran, se "
71 "bo slika posnetka na spodnji stezi pojavila v rastočem krogu, dokler ne "
72 "zapolni celotnega ekrana."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:44
75 msgid ""
76 "**Revert**: If there is a sharp transition (without the correct effect) "
77 "between the clips and only then the luma file, turn on the \"Revert\" "
78 "parameter so that the composition works correctly."
79 msgstr ""
80 "**Povrni**: če obstaja oster prehod (brez pravilnega učinka) med posnetki in "
81 "samo takrat datoteko luma, vklopite parameter »Povrni«, tako da sestava "
82 "pravilno deluje."
83
84 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:52
85 msgid "You can :ref:`download_new_wipes` from the KDE server."
86 msgstr ""
87 "Lahko :ref:`prenesete tudi nove zavese <download_new_wipes>` s strežnika KDE."
88
89 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:56
90 msgid ""
91 "There was a defect with the download new wipe files - it did not download "
92 "them to where they are needed. They should go here :file:`~/.local/share/"
93 "kdenlive/lumas/HD/`, but were going here :file:`~/.local/share/kdenlive/"
94 "lumas/`."
95 msgstr ""
96 "Pri prenosu novih datotek zavese je prihajalo do napak - niso se prenesle na "
97 "pravo mesto. Nahajati se morajo tukaj :file:`~/.local/share/kdenlive/lumas/"
98 "HD/`, shranjene pa so bile tukaj :file:`~/.local/share/kdenlive/lumas/`."
99
100 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:59
101 msgid ""
102 "To fix manually create a HD folder and move the :file:`.pgm` files there."
103 msgstr ""
104 "Če želite to ročno popraviti , ustvarite mapo HD in tjakaj premaknite "
105 "datoteke :file:`.pgm`."
106
107 #: ../../effects_and_compositions/transitions/wipe.rst:61
108 msgid "See also :ref:`composite`."
109 msgstr "Glejte tudi :ref:`composite`."