Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___transitions___composite.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658581 - (show annotations) (download)
Sat Aug 19 20:00:59 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 10536 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-31 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-19 08:43+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:17
28 msgid "Composite Transition"
29 msgstr "Sestavljeni prehod"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:21
32 msgid ""
33 "The Composite transition combines the video data from two video tracks into "
34 "one. This transition is used in combination with Alpha Channel information "
35 "supplied by one of the :ref:`effects-alpha_mask_keying` or by the use of a :"
36 "ref:`composite`. This Alpha Channel data describes how the data from the two "
37 "video tracks should be combined. Until you define some alpha channel data "
38 "using an :ref:`effects-alpha_mask_keying` or a Wipe File, changes in the "
39 "Composite transition settings will have no visible effect."
40 msgstr ""
41 "Prehod Composite združuje video podatke iz dveh videoposnetkov v enega. Ta "
42 "prehod se uporablja v kombinaciji z informacijami alfa-kanala, ki jih je "
43 "predložil eden od :ref:`effects-alpha_mask_keying` ali z uporabo :ref:"
44 "`kompozita <composite>`. Ti podatki alfa-kanala opisujejo, kako je treba "
45 "združiti podatke iz obeh videoposnetkov. Dokler ne določite nekaterih "
46 "podatkov alfa-kanala z uporabo :ref:`effects-alpha_mask_keying` ali datoteke "
47 "za zaveso, spremembe v nastavitvah prehoda Composite ne bodo imele vidnega "
48 "učinka."
49
50 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:23
51 msgid ""
52 "Note: The disadvantages of the **Composite** transition are: luma bleed, and "
53 "less precise position control. When compared to **Affine**, the "
54 "**Composite** transition, it does not support rotation or skewing but it is "
55 "much faster, albeit at the cost of luma bleed."
56 msgstr ""
57 "Opomba: slabosti prehoda **Composite** so: prelivanje lume in manj natančen "
58 "nadzor položaja. V primerjavi z **Afinim** prehod **Composite** ne podpira "
59 "vrtenja ali nagiba, vendar je veliko hitrejši, čeprav za ceno prelivanja "
60 "lume."
61
62 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:26
63 msgid "Alpha operations"
64 msgstr "Opravila kanala alfa"
65
66 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:33
67 msgid "Alpha operation options are *Over*, *And*, *Or* and *Xor*:"
68 msgstr "Možnosti operacije alfa so *Preko*, *In*, *Ali* in *Xali*:"
69
70 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:35
71 msgid "Operation **Over**"
72 msgstr "Operacija **Over**"
73
74 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:37
75 msgid ""
76 "The clip with alpha information is located on the top track: the selected "
77 "color acquires transparency."
78 msgstr ""
79 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na vrhnji stezi: izbrana barva "
80 "pridobi prosojnost."
81
82 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:38
83 msgid ""
84 "The clip with alpha information is located on the bottom track: we see only "
85 "the top clip."
86 msgstr ""
87 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na spodnji stezi: vidimo le zgornji "
88 "posnetek."
89
90 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:44
91 msgid "Operation **And**"
92 msgstr "Operacija **And**"
93
94 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:46
95 msgid ""
96 "The clip with alpha information is located on the top track: the selected "
97 "color becomes transparent."
98 msgstr ""
99 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na vrhnji stezi: izbrana barva "
100 "postane prosojna."
101
102 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:47
103 msgid ""
104 "The clip with alpha information is located on the bottom track: everything "
105 "in the image becomes transparent, except for the selected color."
106 msgstr ""
107 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na spodnji stezi: vse na sliki "
108 "postane prosojno, razen izbrane barve."
109
110 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:53
111 msgid "Operation **Or** clears any alpha information"
112 msgstr "Operacija **Ali** (Or) počisti vse alfa-informacije"
113
114 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:59
115 msgid "Operation **Xor**"
116 msgstr "Operacija **Xor**"
117
118 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:61
119 msgid ""
120 "The clip with alpha information is located on the top track: everything in "
121 "the image becomes transparent, except for the selected color."
122 msgstr ""
123 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na vrhnji stezi: vse na sliki "
124 "postane prosojno, razen izbrane barve."
125
126 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:62
127 msgid ""
128 "The clip with alpha information is located on the bottom track: the selected "
129 "color acquires transparency."
130 msgstr ""
131 "Posnetek z informacijami alfe se nahaja na spodnji stezi: izbrana barva "
132 "pridobi prosojnost."
133
134 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:70
135 msgid "Tutorial 1"
136 msgstr "Vadnica 1"
137
138 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:72
139 msgid "See this :ref:`effects-chroma_key_basic` that describes how to use:"
140 msgstr "Oglejte si :ref:`effects-chroma_key_basic`, ki opisuje uporabo:"
141
142 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:74
143 msgid "Alpha Manipulation -> :ref:`effects-chroma_key_basic`"
144 msgstr "Upravljanje s kanalom alfa -> :ref:`effects-chroma_key_basic`"
145
146 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:75
147 msgid ":ref:`effects-rotoscoping`"
148 msgstr ":ref:`effects-rotoscoping`"
149
150 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:76
151 msgid "Composite Transition."
152 msgstr "Sestavljen prehod."
153
154 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:77
155 msgid "Crop and Transform -> :ref:`effects-position_and_zoom`"
156 msgstr "Obreži in preoblikuj -> :ref:`effects-position_and_zoom`"
157
158 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:78
159 msgid "Enhancement -> :ref:`sharpen`"
160 msgstr "Izboljšava -> :ref:`sharpen`"
161
162 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:79
163 msgid "Alpha Manipulation -> :ref:`effects-alpha_operations`"
164 msgstr "Upravljanje s kanalom alfa -> :ref:`effects-alpha_operations`"
165
166 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:83
167 msgid "Tutorial 2 - composite transition and Blue Screen"
168 msgstr "Vadnica 2 - sestavljen prehod in modri zaslon"
169
170 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:85
171 msgid ""
172 "Tutorial showing how to use the \"Blue screen\" function, composite "
173 "transition and :ref:`effects_and_compositions` to animate one image moving "
174 "over another in the **Kdenlive** video editor."
175 msgstr ""
176 "Vadnica, ki prikazuje, kako uporabljati funkcijo »Modri zaslon«, sestavljen "
177 "prehod in :ref:`učinke <effects_and_compositions>` za animiranje ene slike "
178 "čez drugo v montažnem programu **Kdenlive** ."
179
180 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:87
181 msgid "https://youtu.be/M8hC5FbIzdE"
182 msgstr "https://youtu.be/M8hC5FbIzdE"
183
184 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:91
185 msgid "Tutorial 3 - Video Masks"
186 msgstr "Vadnica 3 - Video maske"
187
188 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:93
189 msgid ""
190 "This tutorial uses the Composite transition and a custom video mask (a.k.a. "
191 "a Wipe File or `matte <https://en.wikipedia.org/wiki/Matte_(filmmaking)>`_) "
192 "to create an effect where you can make it appear that one video is playing "
193 "on the screen of a still of a computer monitor."
194 msgstr ""
195 "Ta vadnica uporablja prehod Composite in video masko po meri (ali `matte "
196 "<https://en.wikipedia.org/wiki/Matte_(filmmaking)>`_) za ustvarjanje učinka, "
197 "kjer lahko naredite, da se en videoposnetek predvaja v okviru zaslona "
198 "mirujočega posnetka računalniškega zaslona."
199
200 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:95
201 msgid "The mask/matte is created with **GIMP**."
202 msgstr "Maska (matte) je ustvarjena z **GIMP**-om."
203
204 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:97
205 msgid "Save your mattes to :file:`/usr/share/kdenlive/lumas`."
206 msgstr "Shranite maske v :file:`/usr/share/kdenlive/lumas`."
207
208 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:99
209 msgid ""
210 "It would appear that you need to stop and restart **Kdenlive** in order for "
211 "it to pick up new matte/wipe files saved in the above folder."
212 msgstr ""
213 "Zdi se, da morate ustaviti in znova zagnati **Kdenlive**, da bi pobrali nove "
214 "datoteke maske/zavese, shranjene v zgornji mapi."
215
216 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:101
217 msgid ""
218 "There appears to be a defect in this functionality which means that when the "
219 "composite is on 100% Opacity, the wipe file does not work. You need to "
220 "change it to 99% to make the effect kick in."
221 msgstr ""
222 "Zdi se, da je napaka v tej funkcionalnosti, kar pomeni, da ko je kompozit na "
223 "100 % prekrivnosti, datoteka zavese ne deluje. Morate ga spremeniti na 99 %, "
224 "da učinek deluje."
225
226 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:103
227 msgid "https://youtu.be/FIpnGlRY27U"
228 msgstr "https://youtu.be/FIpnGlRY27U"
229
230 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:109
231 msgid ""
232 "Screenshot of Composite transition using a custom wipe file to mask out a "
233 "section of video - as described in Tutorial 3."
234 msgstr ""
235 "Posnetek zaslona prehoda Composite z uporabo datoteke zavese po meri za "
236 "prikrivanje dela videoposnetka - kot je opisano v Vadnici 3."
237
238 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:111
239 msgid ""
240 "Aspirational goal - a compositing experiment made using detonation films "
241 "free sample effects."
242 msgstr ""
243 "Aspiracijski cilj - eksperiment sestavljanja, narejen z uporabo prostih "
244 "vzorčnih učinkov filmov detonacije."
245
246 #: ../../effects_and_compositions/transitions/composite.rst:113
247 msgid ""
248 "**Warning**: video below may be inappropriate for some users. https://youtu."
249 "be/vo-xntF1bns"
250 msgstr ""
251 "**Opozorilo**: spodnji video je lahko za nekatere uporabnike neprimeren. "
252 "https://youtu.be/vo-xntF1bns"