Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___transitions___affine.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 5116 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-31 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 18:23+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:12
28 msgid "Affine Transition"
29 msgstr "Afini prehod"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:16
32 msgid "Generates image rotation in 3D space, skew and distortion."
33 msgstr "Ustvarja vrtenje slike v 3D-prostoru, krivljenje in popačenje."
34
35 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:18
36 msgid ""
37 "Provides keyframable animated affine transformations with dissolve "
38 "functionality."
39 msgstr ""
40 "Ponuja animirane afine transformacije s ključnimi sličicami in s "
41 "funkcionalnostjo preliva."
42
43 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:20
44 msgid ""
45 "In many applications, this transition can be used instead of a :ref:"
46 "`composite` and this provides a workaround to the composite transition "
47 "\"green tinge\" bug reported by some. (Mentioned in legacy Mantis bug "
48 "tracker ID 2759."
49 msgstr ""
50 "V mnogih aplikacijah se ta prehod lahko uporabi namesto :ref:"
51 "`sestave<composite>` in to zagotavlja nadomestek za hrošča pri sestavljenem "
52 "prehodu »green tinge«, o katerem so poročali nekateri (omenjeno v opuščenem "
53 "sledilniku hroščev Mantis pod št. 2759)."
54
55 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:24
56 msgid "Example 1"
57 msgstr "Primer 1"
58
59 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:26
60 msgid "https://youtu.be/hylowKurZaw"
61 msgstr "https://youtu.be/hylowKurZaw"
62
63 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:34
64 msgid "Disolve using Affine Transition"
65 msgstr "Preliv z uporabo afinega prehoda"
66
67 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:36
68 msgid "To add a Dissolve, change the opacity to zero percent."
69 msgstr "Če želite dodati preliv, spremenite prekrivnost na nič odstotkov."
70
71 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:40
72 msgid "Rotation using Affine Transition"
73 msgstr "Vrtenje z afinim prehodom"
74
75 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:42
76 msgid ""
77 "To rotate the image, add a keyframe and enter values for rotation. The units "
78 "are 10ths of degrees. (e.g. 900 = 90 degree rotation)."
79 msgstr ""
80 "Če želite zasukati sliko, dodajte ključno sličico in vnesite vrednosti za "
81 "vrtenje. Enota je desetinka stopine (npr. 900 = vrtenje za 90 stopinj)."
82
83 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:44
84 msgid ""
85 "**Rotate X** rotates the frame in the plane of the screen. **Rotate Y** and "
86 "**Rotate Z** create the illusion of 3D rotation when used dynamically with "
87 "keyframes - see example below."
88 msgstr ""
89 "**Zasukaj X** zavrti sličico v ravnini zaslona. **Zasukaj Y** in **Zasukaj "
90 "Z** ustvarita iluzijo 3D-vrtenja, ko se uporabljata dinamično s ključnimi "
91 "sličicami - glejte spodnji primer."
92
93 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:47
94 msgid ""
95 "You can create a similar effect using the :ref:`effects-rotate_keyframable` "
96 "effect from the Crop and Transform group."
97 msgstr ""
98 "Podoben učinek lahko ustvarite z učinkom :ref:`effects-rotate_keyframable` "
99 "iz skupine Obreži in preoblikuj."
100
101 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:51
102 msgid "Example 2 - Rotate Y"
103 msgstr "Primer 2 - Zasukaj Y"
104
105 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:53
106 msgid "https://youtu.be/IAWMIL7c9K4"
107 msgstr "https://youtu.be/IAWMIL7c9K4"
108
109 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:55
110 msgid ""
111 "This example is created using 3 keyframes. The second keyframe is shown "
112 "below with a **Rotate Y** value of 1800 (=180 degrees). Keyframe one and "
113 "keyframe three both have **Rotate Y** values of zero."
114 msgstr ""
115 "Ta primer je ustvarjen s 3 ključnimi sličicami. Spodaj je prikazan druga "
116 "ključna sličica z vrednostjo **Zasukaj Y** 1800 (=180 stopinj). Ključni "
117 "sličici ena in tri imata vrednost **Zasukaj Y** enako nič."
118
119 #: ../../effects_and_compositions/transitions/affine.rst:65
120 msgid ""
121 "The difference between **Rotate Y** and **Rotate Z** is that the apparent "
122 "rotation in **Rotate Y** appears to be around a horizontal axis. The "
123 "rotation in **Rotate Z** appears to be around a vertical axis."
124 msgstr ""
125 "Razlika med **Zavrti Y** in **Zavrti Z** je v tem, da je navidezno vrtenje v "
126 "**Zavrti Y** okrog vodoravne osi. Vrtenje v **Zavrti Z** se zdi okoli "
127 "navpične osi."