Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___transitions.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658581 - (show annotations) (download)
Sat Aug 19 20:00:59 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 11802 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-08 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-19 08:56+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:19
28 msgid "Transitions/Compositions"
29 msgstr "Prehodi/skladnja"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:21
32 msgid ""
33 "In **Kdenlive** a transition is a wipe or dissolve composition between two "
34 "overlapping clips."
35 msgstr ""
36 "V **Kdenlive** je prehod je sestava zavese ali preliva med dvema "
37 "prekrivajočima se posnetkoma."
38
39 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:23
40 msgid ""
41 "There are two ways of adding transitions in **Kdenlive**: **Mix clips**, aka "
42 "same tracks transitions, and the legacy way, which is transitions between "
43 "clips on different tracks."
44 msgstr ""
45 "Obstajata dva načina dodajanja prehodov v **Kdenlive**: **mešanje "
46 "posnetkov**, t.j. prehodi znotraj iste steze, in zastareli način, pri "
47 "katerem potekajo prehodi med posnetki na različnih stezah."
48
49 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:25
50 msgid ""
51 "Wipes are greyscale images in :file:`.pgm` (Portable GreyMap) format, and "
52 "during the transition the composition track will be displayed in the darkest "
53 "areas of the wipe image first. If the wipe is inverted, the composition "
54 "track will become visible in the brightest areas of the wipe image first "
55 "instead. You can download more wipes (by clicking the download button in the "
56 "wipe composition properties) or create your own and load them by clicking "
57 "the folder button."
58 msgstr ""
59 "Zavese so sive slike v zapisu :file:`.pgm` (Portable GreyMap), med prehodom "
60 "pa bo steza sestave najprej prikazana v najtemnejših predelih slike za "
61 "zaveso. Če je obrnjena, bo steza sestave postala vidna na najbolj svetlih "
62 "področjih prve slike v zavesi. Prenesete lahko več zaves (s klikom gumba za "
63 "prenos v lastnostih sestave zavese) ali ustvarite svoje in jih naložite s "
64 "klikom gumba mape."
65
66 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:30
67 msgid "Mixes"
68 msgstr "Mešanice"
69
70 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:34
71 msgid "Mixes are transitions between clips on the same track."
72 msgstr "Mešanja so prehodi med posnetki na isti stezi."
73
74 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:40
75 msgid ""
76 "Kdenlive with mixed clips in the timeline. The toolbar button is circled "
77 "with red, and the transition properties are on the right."
78 msgstr ""
79 "Kdenlive z mešanjem kadrov v časovnici. Gumb orodne vrstice je obkrožen z "
80 "rdečo, lastnosti prehoda pa so na desni."
81
82 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:42
83 msgid "To use it:"
84 msgstr "Navodila za uporabo:"
85
86 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:44
87 msgid ""
88 "Ensure that there is at least half a second worth of frames at the end of "
89 "both clips (outside the timeline clip). Without that, Kdenlive will not "
90 "apply the transition, but display an error message."
91 msgstr ""
92 "Zagotovite, da je na koncu obeh posnetkov (izven uporabljenega kadra na "
93 "časovnici) še za vsaj pol sekunde sličic materiala. Brez tega Kdenlive ne bo "
94 "uporabil prehoda, temveč prikaže sporočilo o napaki."
95
96 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:45
97 msgid ""
98 "Select either clip. If there are clips in both ends of the one selected, the "
99 "transition will be added nearest the playhead."
100 msgstr ""
101 "Izberite kateri koli posnetek. Če so posnetki na obeh koncih izbranega, bo "
102 "prehod dodan najbližje predvajalni glavi."
103
104 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:47
105 msgid "Ready to add the transition:"
106 msgstr "Pripravljeni za dodajanje prehoda:"
107
108 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:49
109 msgid "**Keyboard:** Press the :kbd:`U` key."
110 msgstr "**Tipkovnica:** pritisnite tipko :kbd:`U`."
111
112 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:50
113 msgid ""
114 "**Mouse:** double-click at the point where the clips meet. This does not "
115 "require a clip to be selected."
116 msgstr ""
117 "**Miška:** dvokliknite točko, kjer se posnetki srečajo. Za to ni treba "
118 "izbrati posnetka."
119
120 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:51
121 msgid ""
122 "**Toolbar:** Press the :guilabel:`Mix Clips` button on the timeline toolbar."
123 msgstr ""
124 "**Orodna vrstica:** pritisnite gumb :guilabel:`Mešaj kadre` v orodni vrstici "
125 "časovnice."
126
127 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:53
128 msgid ""
129 "The transition length defaults to one second equally distributed between the "
130 "two clips. You can drag either end of the transition to adjust."
131 msgstr ""
132 "Dolžina prehoda je privzeto ena sekunda, enako porazdeljena med obema "
133 "posnetkoma. Za prilagoditev dolžine lahko povlečete poljubni konec prehoda."
134
135 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:55
136 msgid ""
137 "The default transition is dissolve, but you can select (click) the "
138 "transition and edit the wipe method and properties as desired in the effect/"
139 "transition stack window."
140 msgstr ""
141 "Privzeti prehod je preliv, vendar lahko izberete (s klikom) prehod in "
142 "uredite način in lastnosti zavese po želji v oknu sklada učinkov/prehodov."
143
144 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:57
145 msgid ""
146 "The composition method is set to Luma, and it does not make sense to change "
147 "that, since there will not really be a transition. Other methods are meant "
148 "for compositing two videos, not transitioning between them."
149 msgstr ""
150 "Metoda skladanja je nastavljena na lumo, in tega ni smiselno spremeniti, saj "
151 "v resnici ne bo prehoda. Druge metode so namenjene skladanju dveh "
152 "videoposnetkov, ne pa za prehod med njima."
153
154 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:59
155 msgid "Select the desired wipe from Wipe Method."
156 msgstr "Izberite želeno zaveso iz Načina zavese."
157
158 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:60
159 msgid "The :guilabel:`Reverse` option reverses the transition."
160 msgstr "Možnost :guilabel:`Obratno` preobrne prehod."
161
162 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:61
163 msgid ""
164 "The :guilabel:`Softness:` slider will affect the edges of wipe transitions."
165 msgstr "Drsnik :guilabel:`Mehkoba:` vpliva na robove prehodov zavese."
166
167 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:62
168 msgid "Set the desired duration."
169 msgstr "Nastavite želeno trajanje."
170
171 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:63
172 msgid ""
173 "Since 21.08: select the alignment of the transition, either left, centered "
174 "(default) or right."
175 msgstr ""
176 "Od 21.08 naprej: izberite poravnavo prehoda, in sicer levo, sredinsko "
177 "(privzeto) ali desno."
178
179 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:65
180 msgid "To delete the transition, select it and press the :kbd:`Delete` key."
181 msgstr ""
182 "Če želite izbrisati prehod, ga izberite in pritisnite :kbd:`brisalko / tipko "
183 "Del’."
184
185 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:69
186 msgid ""
187 "To apply only transitions on either the video or audio track just lock the "
188 "track on which you don’t want a transition to be applied and add transitions "
189 "by one of the above ways on the other track."
190 msgstr ""
191 "Če želite uporabiti samo prehode na slikovni ali zvočni stezi, samo "
192 "zaklenite stezo, na kateri ne želite, da se prehod uporabi, in dodajte "
193 "prehode na enega od zgornjih načinov na drugo stezo."
194
195 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:72
196 msgid "Compositions"
197 msgstr "Skladnje"
198
199 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:74
200 msgid ""
201 "Compositions are transitions between clips on different tracks. This is the "
202 "legacy way of doing transitions in **Kdenlive**."
203 msgstr ""
204 "Skladnje so prehodi med posnetki na različnih stezah. To je zastarel način "
205 "za prehode v **Kdenlive**."
206
207 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:80
208 msgid ""
209 "To the left the purple one-click circle to add a wipe composition. In the "
210 "middle the composition bar, and on the right the properties."
211 msgstr ""
212 "Na levi strani je vijolični krogec; z enim klikom dodate sestavo zavese. Na "
213 "sredini je sestavna vrstico, na desni pa lastnosti."
214
215 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:82
216 msgid "To add a transition:"
217 msgstr "Če želite dodati prehod:"
218
219 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:84
220 msgid "Adjust your clips so that they overlap."
221 msgstr "Prilagodite posnetke tako, da se prekrivajo."
222
223 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:85
224 msgid ""
225 "Hold the mouse wheel over the top clip bottom corner, and click the purple "
226 "circle appearing (the :ref:`status_bar` will say \"Click to add a composition"
227 "\"), or alternatively right-click either clip and select :menuselection:"
228 "`Insert a composition... --> Wipe`."
229 msgstr ""
230 "Držite pritisnjen kolešček miške nad spodnjim kotom zgornjega posnetka in "
231 "kliknite vijolični krog, ki se prikaže (v :ref:`vrstici stanja <status_bar>` "
232 "bo pisalo »Kliknite za dodajanje sestave«), ali pa z desno tipko miške "
233 "kliknite bodisi posnetek in izberite :menuselection:`Vstavi sestavo ... --> "
234 "Zavesa`."
235
236 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:87
237 msgid ""
238 "The default transition is a dissolve, to change that select (click) the "
239 "composition bar to show the effect/composition stack window."
240 msgstr ""
241 "Privzeti prehod je preliv, da to spremenite, izberite (kliknite) vrstico "
242 "sestave, da prikažete okno sklada učinkov/sestav."
243
244 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:89
245 msgid ""
246 "The transition, when added this way, will cover the overlapping area between "
247 "the clips."
248 msgstr ""
249 "Prehod, ko je dodan na ta način, bo zajel območje prekrivanja med posnetkoma."
250
251 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:91
252 msgid "You can:"
253 msgstr "Lahko:"
254
255 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:93
256 msgid ""
257 "Select a composition track. The default is \"Automatic\" which is likely the "
258 "correct choice in this case."
259 msgstr ""
260 "Izberite stezo sestave. Privzeto je to »Samodejno«, kar je v tem primeru "
261 "pravilna izbira."
262
263 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:94
264 msgid "Select a wipe."
265 msgstr "Izberite zaveso."
266
267 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:95
268 msgid "Enable :guilabel:`Inverse` to inverse the wipe."
269 msgstr "Omogočite :guilabel:`Obratno` za obratno zaveso."
270
271 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:96
272 msgid ""
273 "Enable :guilabel:`Revert` to revert the order of the videos in the "
274 "transition (which you probably do not want)."
275 msgstr ""
276 "Omogočite :guilabel:`Povrni` za povrnitev vrstnega reda videoposnetkov v "
277 "prehodu (ki ga verjetno ne želite)."
278
279 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:98
280 msgid ""
281 "If you move or adjust your clips after adding the transition, you need to "
282 "refit it manually if desired. You can drag the entire transition with the "
283 "select tool, and adjust its duration by dragging either end."
284 msgstr ""
285 "Če premaknete ali prilagodite posnetke po dodajanju prehoda, ga morate po "
286 "želji ročno prilagoditi. Celoten prehod lahko povlečete z izbranim orodjem "
287 "in prilagodite njegovo trajanje tako, da povlečete enega od njegovih koncev."
288
289 #: ../../effects_and_compositions/transitions.rst:101
290 msgid "Available Transitions"
291 msgstr "Razpoložljivi prehodi"