Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___titles.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655624 - (show annotations) (download)
Tue Jul 11 06:58:26 2023 UTC (4 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 30321 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-09 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-10 09:15+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:20
28 msgid "Titles"
29 msgstr "Napisi"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:22
32 msgid ""
33 "Titles are text elements that can be added to the timeline and appear over "
34 "the top of other clips. Titles are created in the :ref:`project_tree` and "
35 "then dragged to the timeline like other video clips."
36 msgstr ""
37 "Napisi so besedilni elementi, ki jih je mogoče dodati časovnici in se "
38 "izrišejo čez druge posnetke. Napise ustvarite v :ref:`drevesu projekta "
39 "<project_tree>` in nato povlečete na časovnico, tako kot druge videoposnetke."
40
41 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:24
42 msgid ""
43 "If you want titles to overlay other footage, you put title clips above (on "
44 "video track 2 for example) and have the other footage below (on video track "
45 "1 for example). You also need to retain the affine transition that is "
46 "automatically added to the title clips if you want the footage visible "
47 "underneath."
48 msgstr ""
49 "Če želite, da napisi prekrijejo druge posnetke, postavite posnetek napisa "
50 "nadnje (npr. na video stezo 2), tako da so pod njimi drugi posnetki (npr. na "
51 "video stezi 1). Če želite, da je posnetek pod njim viden, morate ohraniti "
52 "tudi afini prehod, samodejno dodan posnetkom napisa."
53
54 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:27
55 msgid "Create and Edit Title"
56 msgstr "Ustvarite in uredite napis"
57
58 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:33
59 msgid ""
60 "**Create a Title:** Choose :menuselection:`Project --> Add Title Clip` or "
61 "right-click in an empty area in :ref:`project_tree` and choose :"
62 "menuselection:`Add Title Clip`."
63 msgstr ""
64 "**Ustvari napis:** Izberite :menuselection:`Projekt --> Dodaj posnetek "
65 "napisa` ali z desno tipko miške kliknite v prazno območje :ref:`drevesa "
66 "projekta <project_tree>` in izberite :menuselection:`Dodaj posnetek napisa`."
67
68 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:35
69 msgid ""
70 "**Edit a Title:** Double click the title clip either in the project bin or "
71 "in the timeline. Or right-click the title clip in the project bin and "
72 "select :menuselection:`Edit Clip`."
73 msgstr ""
74 "**Uredi napis:** Dvokliknite posnetek napisa bodisi v projektni posodi "
75 "bodisi na časovnici. Ali pa z desno tipko miške kliknite posnetek napisa v "
76 "posodi projekta in izberite :menuselection:`Uredi posnetek`."
77
78 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:37
79 msgid "**In the title window (1):**"
80 msgstr "**V oknu napisa (1):**"
81
82 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:39
83 msgid "Select an item by clicking on it."
84 msgstr "Izberite element tako, da kliknete nanj."
85
86 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:41
87 msgid "Edit text by double-clicking."
88 msgstr "Uredite besedilo z dvoklikom."
89
90 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:43
91 msgid "Once your edit is done click :guilabel:`Update Title` (bottom right)."
92 msgstr ""
93 "Ko končate z urejanjem, kliknite :guilabel:`Posodobi napis` (spodaj desno)."
94
95 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:46
96 msgid "Add Items"
97 msgstr "Dodajte elemente"
98
99 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:51
100 msgid "From the toolbar (green marked area) choose:"
101 msgstr "V orodni vrstici (zeleno označeno območje) izberite:"
102
103 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:53
104 msgid ":guilabel:`Text` :kbd:`Alt+T` and click into the title window (1)"
105 msgstr ":guilabel:`Besedilo` :kbd:`izmenjalka+T` in kliknite v okno napisa (1)"
106
107 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:55
108 msgid ""
109 ":guilabel:`Rectangle` :kbd:`Alt+R` and in the title window (1) drag the "
110 "mouse to draw a rectangle"
111 msgstr ""
112 ":guilabel:`Pravokotnik` :kbd:`izmenjalka+R` in v oknu napisa (1) povlecite z "
113 "miško, da narišete pravokotnik"
114
115 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:57
116 msgid ""
117 ":guilabel:`Ellipse` :kbd:`Alt+E` and in the title window (1) drag the mouse "
118 "to draw a ellipse."
119 msgstr ""
120 ":guilabel:`Elipsa` :kbd:`izmenjalka+E` in v oknu napisa (1) povlecite z "
121 "miško, da narišete elipso."
122
123 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:59
124 msgid ""
125 ":guilabel:`Image` :kbd:`Alt+I` brings up a file chooser where you can choose "
126 "an image to be inserted into your title (1)."
127 msgstr ""
128 ":guilabel:`Slika` :kbd:`izmenjalka+I` odpre izbirnik datotek, kjer lahko "
129 "izberete sliko, ki jo želite vstaviti v napis (1)."
130
131 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:61
132 msgid "Default selection is :guilabel:`Text` for a new title clip."
133 msgstr "Privzet izbor je :guilabel:`Besedilo` za nov posnetek napisa."
134
135 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:63
136 msgid ""
137 ":kbd:`Alt + S` brings you back to :menuselection:`Selection Tool` (icon with "
138 "the 4 arrows, yellow marked)"
139 msgstr ""
140 ":kbd:`Izmenjalka + S` vas pripelje nazaj na :menuselection:`Orodje za "
141 "izbiranje` (ikona s štirimi puščicami, rumeno označeno)"
142
143 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:68
144 msgid ""
145 "Items can be placed behind each other by selecting them and changing the :"
146 "guilabel:`Z-index:` (top right corner) to a lower value or with the 4 icons "
147 "left to the :guilabel:`Z-index`"
148 msgstr ""
149 "Elemente lahko postavite enega za drugega tako, da jih izberete in "
150 "spremenite :guilabel:`Z-indeks:` (desni zgornji kot) na nižjo vrednost ali s "
151 "štirimi ikonami levo od :guilabel:`Z-indeks`."
152
153 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:72
154 msgid "Select Items"
155 msgstr "Izberite elemente"
156
157 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:77
158 msgid ""
159 "Yellow marked area. Make sure :guilabel:`Selection Tool` is selected or "
160 "press :kbd:`Alt + S`."
161 msgstr ""
162 "Rumeno označeno območje. Prepričajte se, da je izbrana možnost :guilabel:"
163 "`Orodje za izbiranje` ali pritisnite :kbd:`izmenjalka + S`."
164
165 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:79
166 msgid "In the title window (1) clicking on an item."
167 msgstr "V oknu napisa (1) kliknite element."
168
169 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:81
170 msgid "Holding :kbd:`Shift` to select several items by clicking on it."
171 msgstr "Ob pritisnjeni :kbd:`dvigalki` izberite več elementov s klikom nanje."
172
173 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:83
174 msgid ":kbd:`Ctrl + A` selects all items."
175 msgstr ":kbd:`Krmilka + A` izbere vse elemente."
176
177 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:88
178 msgid ""
179 "You can select items with one of the 5 selection possibilities (yellow "
180 "marked area, bottom left), from left to right:"
181 msgstr ""
182 "Izberete lahko elemente z eno od petih možnosti izbora (rumeno označeno "
183 "območje, levo spodaj), z leve proti desni:"
184
185 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:90
186 msgid "If you have a selection: Keep only images selected"
187 msgstr "Če imate izbor: Ohrani le izbrane slikovne predmete"
188
189 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:91
190 msgid "If you have a selection: Keep only text items selected"
191 msgstr "Če imate izbor: Ohrani le izbrane besedilne predmete"
192
193 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:92
194 msgid "Deselect everything"
195 msgstr "Prekličite izbor vsega"
196
197 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:93
198 msgid "Select All"
199 msgstr "Izberi vse"
200
201 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:94
202 msgid "If you have a selection: Keep only rect items selected"
203 msgstr "Če imate izbor: Ohrani le izbrane pravokotne predmete"
204
205 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:99
206 msgid "Adjust Items"
207 msgstr "Prilagodite elemente"
208
209 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:105
210 msgid ""
211 "Red marked areas: All items can be adjusted in position, size, level, "
212 "alignment and properties either with the mouse or by entering values."
213 msgstr ""
214 "Rdeča označena območja: vsem elementom lahko prilagodite položaj, velikost, "
215 "raven, poravnavo in lastnosti, bodisi z miško bodisi z vnosom vrednosti."
216
217 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:107
218 msgid "Holding :kbd:`Shift` move selected items vertical only."
219 msgstr ""
220 "S pritisnjeno :kbd:`dvigalko` premikate izbrane elemente samo navpično."
221
222 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:109
223 msgid "Holding :kbd:`Shift + Alt` move selected items horizontally only."
224 msgstr ""
225 "S pritisnjenima :kbd:`dvigalko + izmenjalko` premikate izbrane elemente samo "
226 "vodoravno."
227
228 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:111
229 msgid ""
230 "Once done click :guilabel:`Create Title` (bottom right) or :guilabel:`Update "
231 "Title`."
232 msgstr ""
233 "Ko enkrat končate, kliknite :guilabel:`Ustvari napis` (desno spodaj) ali :"
234 "guilabel:`Posodobi napis`."
235
236 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:117
237 msgid "Typewriter"
238 msgstr "Pisalni stroj"
239
240 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:124
241 msgid ""
242 "The beloved typewriter effect is back. By default it expands text by "
243 "characters, but other modes like expansion by words and lines are also "
244 "available."
245 msgstr ""
246 "Priljubljeni učinek pisalnega stroja je nazaj. Privzeto prikazuje besedilo "
247 "po znakih, vendar so na voljo tudi drugi načini, kot je prikazovanje po "
248 "besedah in vrsticah."
249
250 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:127
251 msgid ""
252 "Tells how fast next element will be displayed. The speed is constant over "
253 "the whole clip and effect period."
254 msgstr ""
255 "Pove, kako hitro bo naslednji element prikazan. Hitrost je konstantna v "
256 "celotnem obdobju posnetka in učinka."
257
258 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:129
259 msgid "Frame step"
260 msgstr "Korak sličice"
261
262 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:129
263 msgid "Values: 1-240, default: 25"
264 msgstr "Vrednosti: 1-240, privzeto: 25"
265
266 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:132
267 msgid "Allows for introducing small fluctuation to the step length."
268 msgstr "Omogoča uvedbo manjšega nihanja v dolžini koraka."
269
270 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:134
271 msgid "Variation / Sigma"
272 msgstr "Variacija / Sigma"
273
274 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:134
275 msgid "Values 0-20, default: 0"
276 msgstr "Vrednosti 0-20, privzeto: 0"
277
278 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:137
279 msgid ""
280 "The random generator for fluctuations is initialized with constant seed to "
281 "assure predictable pattern. The seed parameter changes the initial value of "
282 "random generator."
283 msgstr ""
284 "Generator naključnih števil za nihanje se inicializira s konstantnim "
285 "semenom, da zagotovi predvidljiv vzorec. Parameter semena spremeni začetno "
286 "vrednost generatorja naključnih števil."
287
288 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:139
289 msgid "Seed"
290 msgstr "Seme"
291
292 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:139
293 msgid "Values: 0-100, default 0"
294 msgstr "Vrednosti: 0-100, privzeto 0"
295
296 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:142
297 msgid "By character: types character by character"
298 msgstr "Po znakih: izpiše znak za znakom"
299
300 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:144
301 msgid "By word: types word by word"
302 msgstr "Po besedah: izpiše besedo za besedo"
303
304 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:146
305 msgid "By line: types line by line"
306 msgstr "Po vrsticah: izpiše vrstico za vrstico"
307
308 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:148
309 msgid "Custom: custom macros (not implemented)"
310 msgstr "Po meri: makri po meri (še ni implementirano)"
311
312 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:149
313 msgid "Expansion mode"
314 msgstr "Način razširjanja"
315
316 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:152
317 msgid "Scroll Title Vertically"
318 msgstr "Boben napisov z navpičnim drsenjem"
319
320 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:154
321 msgid ""
322 "Put a long title onto the title window. Zoom out so you can see it all. The "
323 "text should run off the top (or bottom) of the viewable area."
324 msgstr ""
325 "V okno napisa postavite dolg napis. Povečajte, da vidite vse. Besedilo se "
326 "mora zagnati z vrha (ali dna) vidnega območja."
327
328 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:156
329 msgid ""
330 "Select the :guilabel:`Animation` tab and check the :guilabel:`Edit start "
331 "viewport` option. Now drag the start rectangle to above the viewable area."
332 msgstr ""
333 "Izberite zavihek :guilabel:`Animacija` in potrdite možnost :guilabel:`Uredi "
334 "začetek prikazanega`. Zdaj povlecite začetni pravokotnik nad območje, ki ga "
335 "je mogoče videti na začetku."
336
337 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:158
338 msgid ""
339 "Check the :guilabel:`Edit end viewport` option and drag the end rectangle to "
340 "below the viewable area."
341 msgstr ""
342 "Potrdite možnost :guilabel:`Uredi konec prikazanega` in povlecite končni "
343 "pravokotnik na območje, ki naj bo prikazano na koncu."
344
345 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:160
346 msgid "Press the :guilabel:`OK` button and preview the scrolled title."
347 msgstr "Pritisnite gumb :guilabel:`V redu` in si oglejte boben."
348
349 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:165
350 msgid ""
351 "The text in the above title scrolls up the screen. It is as if the camera "
352 "starts on the \"start rectangle\" and then pans down to the \"end rectangle"
353 "\"."
354 msgstr ""
355 "Besedilo zgornjega napisa se pomakne navzgor po zaslonu. Kot da kamera začne "
356 "na »začetnem pravokotniku« in se nato zasuka navzdol na »končni pravokotnik«."
357
358 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:167
359 msgid ""
360 "To make the text scroll faster, set the :guilabel:`Duration:` field "
361 "(highlighted in red in the image above) to a smaller value. To make the text "
362 "scroll slower, set it to a larger value."
363 msgstr ""
364 "Če želite, da se besedilo pomika hitreje, nastavite :guilabel:`Trajanje:` "
365 "(označeno z rdečo na zgornji sliki) na manjšo vrednost. Če želite počasnejše "
366 "drsenje besedila, ga nastavite na večjo vrednost."
367
368 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:169
369 msgid ""
370 "Note: changing the length of the title clip on the timeline does not change "
371 "the scrolling speed. If the length of the clip on the timeline is longer "
372 "than the duration specified in the title editor, the titles will pause on "
373 "the screen between the time the title's duration expires until the end of "
374 "the clip."
375 msgstr ""
376 "Opomba: spreminjanje dolžine posnetka napisa na časovnici ne spremeni "
377 "hitrosti drsenja. Če je dolžina posnetka na časovnici daljša od trajanja, "
378 "določenega v urejevalniku napisa, se bodo napisi na zaslonu končali pred "
379 "koncem posnetka."
380
381 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:171
382 msgid ""
383 "If the length of the clip on the timeline is shorter than the duration "
384 "specified in the title editor, the scrolling will not complete before the "
385 "title clip finishes."
386 msgstr ""
387 "Če je dolžina posnetka na časovnici krajša od trajanja, določenega v "
388 "urejevalniku napisa, se drsenje še ne bo zaključilo, ko se posnetek napisa "
389 "že konča."
390
391 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:173
392 msgid ""
393 "Note: the above description of title behaviour with respect to duration only "
394 "applies to titles that don't get edited after they have been placed on the "
395 "timeline. If you expand the length of a title clip on the timeline and then "
396 "edit the title (by double-clicking it in the Project Bin), its apparent "
397 "duration will become the length that it currently has on the timeline (i.e., "
398 "the scrolling will not pause at the end anymore) but the duration displayed "
399 "in the title editor will not have changed."
400 msgstr ""
401 "Opomba: zgornji opis vedenja napisov glede na trajanje velja le za napise, "
402 "ki jih niste več urejali, potem ko so bili vstavljeni v časovnico. Če "
403 "razširite dolžino posnetka napisa na časovnici in nato uredite napis (z "
404 "dvoklikom v projektni posodi), bo njegovo trajanje v dolžini, ki jo trenutno "
405 "ima na časovnici (t.j. drsenje se ne bo več ustavilo na koncu), medtem ko se "
406 "trajanje, prikazano v urejevalniku napisa, ne bo spremenilo."
407
408 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:177
409 msgid "Scroll Title Horizontally"
410 msgstr "Boben napisov z vodoravnim drsenjem"
411
412 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:179
413 msgid ""
414 "Use the instructions for vertical scrolling - just put the start and stop "
415 "rectangles off to the sides of the screen rather than the top and bottom."
416 msgstr ""
417 "Uporabite navodila za navpično drsenje - samo postavite pravokotnika začetka "
418 "in konca na levi in desni rob zaslona (namesto na vrh in dno)."
419
420 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:183
421 msgid "Save a Title"
422 msgstr "Shranjevanje napisa"
423
424 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:188
425 msgid "Blue marked area: Press the :guilabel:`Save As` button on the tool bar."
426 msgstr ""
427 "Modro označeno območje: pritisnite gumb :guilabel:`Shrani kot` v orodni "
428 "vrstici."
429
430 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:190
431 msgid ""
432 "**Title Editor** toolbar when title editor is wide enough for the whole "
433 "toolbar to display. The toolbar items are: **Selection Tool**, **Add Text**, "
434 "**Add Rectangle**, **Add Ellipse**, **Add Image**, **Open Document** and "
435 "**Save As**."
436 msgstr ""
437 "Orodna vrstica **Urejevalnik napisa**, če je urejevalnik napisa dovolj "
438 "širok, da se lahko prikaže celotna orodna vrstica. Elementi orodne vrstice "
439 "so: **Orodje za izbiranje**, **Dodaj besedilo**, **Dodaj pravokotnik**, "
440 "**Dodaj elipso**, **Dodaj sliko**, **Odpri dokument** in **Shrani kot**."
441
442 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:192
443 msgid ""
444 "or select :guilabel:`Save as` from the toolbar overflow menu which can be "
445 "found under the :guilabel:`>>` button on the toolbar - see picture."
446 msgstr ""
447 "ali izberite :guilabel:`Shrani kot` v presežnem meniji orodne vrstice, ki ga "
448 "v orodni vrstici najdete pod gumbom :guilabel:`>>` - glejte sliko."
449
450 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:194
451 msgid ""
452 "**Title Editor** toolbar when title editor is not wide enough for the whole "
453 "toolbar to display. The toolbar items that do not fit can be accessed from "
454 "the :guilabel:`>>` button that appears at the end of the toolbar."
455 msgstr ""
456 "Orodna vrstica **Urejevalnik napisa**, ko urejevalnik napisa ni dovolj "
457 "širok, da bi se lahko prikazala celotna orodna vrstica. Do elementov orodne "
458 "vrstice, ki se ne morejo prikazati, lahko dostopate prek gumba :guilabel:"
459 "`>>`, ki se prikaže na koncu orodne vrstice."
460
461 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:196
462 msgid "Choose a save location within your project."
463 msgstr "Izberite mesto za shranjevanje v projektu."
464
465 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:198
466 msgid "The titles are saved as :file:`.kdenlivetitle` type documents."
467 msgstr "Napisi so shranjeni kot dokumenti vrste :file:`.kdenlivetitle`."
468
469 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:202
470 msgid "Load a Title"
471 msgstr "Nalaganje napisa"
472
473 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:207
474 msgid ""
475 "Blue marked area: Press the :guilabel:`Open Document` button on the Title "
476 "Clip editor toolbar or choose :menuselection:`Open document` from the :"
477 "guilabel:`>>` menu and load up a title saved earlier."
478 msgstr ""
479 "Modro označeno območje: pritisnite gumb :guilabel:`Odpri dokument` v orodni "
480 "vrstici urejevalnika Posnetek napisa ali izberite :menuselection:`Odpri "
481 "dokument` v meniju :guilabel:`>>` in naložite poprej shranjen napis."
482
483 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:211
484 msgid "Title Template"
485 msgstr "Predloga napisa"
486
487 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:216
488 msgid "Built In"
489 msgstr "Vgrajeno"
490
491 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:222
492 msgid ""
493 "**Kdenlive** has some built-in title templates that can be accessed from "
494 "the :guilabel:`Template:` drop-down list found on the bottom of the **Title "
495 "Clip** window - see below."
496 msgstr ""
497 "**Kdenlive** ima nekaj vgrajenih predlog napisov, do katerih je mogoče "
498 "dostopati iz spustnega seznama :guilabel:`Predloga:` na dnu okna **Posnetek "
499 "napisa** - glejte spodaj."
500
501 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:227
502 msgid "Download new title template"
503 msgstr "Prejmi nove predloge napisov"
504
505 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:232
506 msgid ""
507 "Blue marked area: To install more title templates press the :guilabel:"
508 "`Download New Title Templates...` icon on the tool bar when you are in the "
509 "title editor."
510 msgstr ""
511 "Modro označeno področje: Če želite namestiti več predlog napisov, kliknite "
512 "ikono :guilabel:`Prenesi nove predloge napisov …` v orodni vrstici, ko ste v "
513 "urejevalniku napisa."
514
515 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:234
516 msgid ""
517 "If you have a good title template, you can post it `here <https://store.kde."
518 "org/browse/cat/335/>`_ so that other **Kdenlive** users can download it "
519 "through :menuselection:`Download New Title Templates...` and use it."
520 msgstr ""
521 "Če imate dobro predlogo napisa, jo lahko objavite `tukaj <https://store.kde."
522 "org/browse/cat/335/>`_, da jo lahko tudi drugi uporabniki programa "
523 "**Kdenlive** prenesejo s :menuselection:`Prenesi nove predloge napisov …` in "
524 "jo uporabijo."
525
526 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:239
527 msgid ""
528 "Once these title templates are installed, they can be accessed via the drop "
529 "down on the :ref:`template <title_template>` dialog."
530 msgstr ""
531 "Ko so te predloge napisov nameščene, lahko dostopate prek spustnega menija v "
532 "pogovornem oknu :ref:`predloge <title_template>`."
533
534 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:241
535 msgid ""
536 "The :file:`.kdenlivetitle` files that supply these templates are installed "
537 "to:"
538 msgstr ""
539 "Datoteke :file:`.kdenlivetitle`, ki vsebujejo te predloge, so nameščene v:"
540
541 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:243
542 msgid "**Linux**"
543 msgstr "**Linux**"
544
545 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:245
546 msgid ":file:`$HOME/.local/share/kdenlive/titles`"
547 msgstr ":file:`$HOME/.local/share/kdenlive/titles`"
548
549 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:247
550 msgid "**Flatpak**"
551 msgstr "**Flatpak**"
552
553 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:249
554 msgid ":file:`$HOME/.var/app/org.kde.kdenlive/data/kdenlive/titles`"
555 msgstr ":file:`$HOME/.var/app/org.kde.kdenlive/data/kdenlive/titles`"
556
557 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:251
558 msgid "**Windows**"
559 msgstr "**Windows**"
560
561 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:253
562 msgid ":file:`%AppData%/kdenlive/titles`"
563 msgstr ":file:`%AppData%/kdenlive/titles`"
564
565 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:255
566 msgid ""
567 "Press :kbd:`Win + R` (:kbd:`Windows` key and :kbd:`R` key simultaneously) "
568 "and copy **%AppData%/kdenlive/**."
569 msgstr ""
570 "Pritisnite :kbd:`Win + R` (tipki :kbd:`Windows` in :kbd:`R` hkrati) in "
571 "kopirajte **%AppData%/kdenlive/**."
572
573 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:258
574 msgid "Template Titles - User-Defined"
575 msgstr "Napisi iz predlog - uporabniško določeno"
576
577 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:260
578 msgid ""
579 "*Template Titles* allow you to create a template for other titles in your "
580 "project. You create the template title with the settings that all the titles "
581 "in the project should have and then base subsequent titles on the template. "
582 "If you decide to change the look of your titles, you only need change the "
583 "template title and the titles based on this template will automatically "
584 "update to reflect any formatting changes you made to the template title."
585 msgstr ""
586 "*Predloge napisov* vam omogočajo, da ustvarite predlogo za napise v "
587 "projektu. Predlogo napisa ustvarite z nastavitvami, kakršne bi po vašem "
588 "mnenju in okusu morali imeti vsi napisi v projektu, nato pa na predlogi "
589 "zasnujete naslednje napise. Če se odločite spremeniti videz napisov, "
590 "spremenite samo predlogo napisa in napisi, ki temeljijo na tej predlogi, se "
591 "bodo samodejno posodobili in odražali spremembe oblikovanja, opraviljene v "
592 "predlogi napisa."
593
594 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:263
595 msgid "Create a Template Title"
596 msgstr "Ustvarite predlogo napisa"
597
598 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:265
599 msgid ""
600 "Choose the :menuselection:`Add Title Clip` item from the :guilabel:`Add "
601 "Clip` drop down and create a title with the text *%s* in it and formatted "
602 "how you desire it. Save this title as described above."
603 msgstr ""
604 "Izberite :menuselection:`Dodaj posnetek napisa` iz spustnega menija :"
605 "guilabel:`Dodaj posnetek` in ustvarite napis z besedilom *%s* v njem in ga "
606 "oblikujte po želji. Napis shranite, kot je opisano zgoraj."
607
608 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:273
609 msgid "Use the Template Title"
610 msgstr "Uporabite predlogo napisa"
611
612 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:275
613 msgid ""
614 "Choose the :menuselection:`Add Template Title` item from the :guilabel:`Add "
615 "Clip` drop down and choose the title with the *%s* in it that you just saved."
616 msgstr ""
617 "Izberite element :menuselection:`Dodaj predlogo napisa` v spustnem meniju :"
618 "guilabel:`Dodaj posnetek` in izberite napis z *%s* v njem, ki ste ga pravkar "
619 "shranili."
620
621 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:277
622 msgid ""
623 "Right-click this clip in the Project Bin and select :menuselection:`Clip "
624 "Properties` item."
625 msgstr ""
626 "Z desno tipko miške kliknite ta posnetek v projektni posodi in izberite "
627 "ukaz :menuselection:`Lastnosti posnetka`."
628
629 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:284
630 msgid ""
631 "Enter the text that this title should display into the text field in the "
632 "dialog that appears."
633 msgstr ""
634 "Besedilo, ki bi ga moral ta napis prikazati, vnesite v besedilno polje v "
635 "pogovornem oknu, ki se prikaže."
636
637 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:291
638 msgid "Drag the title to the timeline."
639 msgstr "Povlecite napis na časovnico."
640
641 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:293
642 msgid ""
643 "The *%s* in the template will be replaced with the text that you enter in "
644 "the :guilabel:`Text:` field."
645 msgstr ""
646 "*%s* v predlogi se nadomesti z besedilom, ki ga vnesete v polje :guilabel:"
647 "`Besedilo:`."
648
649 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:299
650 msgid ""
651 "A known issue with template titles is that text centering does not work "
652 "correctly for text replacing the %s."
653 msgstr ""
654 "Znana težava s predlogami napisov je, da sredinska poravnava besedila ne "
655 "deluje pravilno za besedilo, ki nadomesti %s."
656
657 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:303
658 msgid "How to fade titles in and/or out"
659 msgstr "Kako odtemniti oz. zatemniti napise"
660
661 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:305
662 msgid ""
663 "To make titles fade in and out, you modify the transition which gets "
664 "automatically added between the title and the track below. The modifications "
665 "consist of adding keyframes into the transition and adjusting the opacity of "
666 "the transitions at these keyframes. In version 0.9.3 it is an :ref:`affine` "
667 "transition that is automatically added between the title and the track "
668 "below. In ver 0.9.2 it is a :ref:`composite`."
669 msgstr ""
670 "Če želite, da se napisi odtemnijo in zatemnijo, spremenite prehod, ki se "
671 "samodejno doda med napis in spodnjo stezo. Spremembe so sestavljene iz "
672 "dodajanja ključnih sličic v prehod in prilagajanja prekrivnosti prehodov na "
673 "teh ključnih sličicah. V različici 0.9.3 gre za prehod :ref:`affine`, ki se "
674 "samodejno doda med napis in spodnjo stezo. V razl. 0.9.2 je to :ref:"
675 "`composite`."
676
677 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:307
678 msgid ""
679 "In the image below we have four keyframes (labeled 1 to 4). The first "
680 "keyframe is the one currently displayed and we can see that the opacity on "
681 "this keyframe is zero. The opacity at keyframes 2 and 3 is 100%. The opacity "
682 "at the 4th keyframe is zero percent. The overall effect is that the title "
683 "fades in between keyframe 1 and keyframe 2. And then it fades out between "
684 "keyframe 3 and keyframe 4 ."
685 msgstr ""
686 "Na spodnji sliki imamo štiri ključne sličice (označene od 1 do 4). Prva "
687 "ključna sličica je tista, ki je trenutno prikazana, in lahko vidimo, da je "
688 "prekrivnost na tej ključni sličici enaka nič. Prekrivnost pri ključnih "
689 "sličicah 2 in 3 je 100 %. Prekrivnost na 4. ključni sličici je nič "
690 "odstotkov. Končni učinek je, da se napis odtemni med ključnima sličicama 1 "
691 "in 2 ter se nato zatemni med ključnima sličicama 3 in 4 ."
692
693 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:314
694 msgid "How to fade in more than one title sequentially"
695 msgstr "Kako zaporedno odtemniti več kot en napis"
696
697 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:316
698 msgid "To create a title sequence like this ..."
699 msgstr "Če želite ustvariti tako zaporedje napisov ..."
700
701 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:318
702 msgid "https://youtu.be/IIV87bFjfo0"
703 msgstr "https://youtu.be/IIV87bFjfo0"
704
705 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:320
706 msgid ""
707 "You put three titles on three different tracks but you make all three affine "
708 "transitions go to the same empty video track (instead of the tracks directly "
709 "below them, which is the default). See timeline screenshot below."
710 msgstr ""
711 "Tri napise postavite na tri različne steze, vendar naj gredo vsi trije afini "
712 "prehodi na isto prazno video stezo (namesto stez neposredno pod njimi, kar "
713 "je privzeto). Oglejte si spodnji posnetek zaslona s časovnico."
714
715 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:327
716 msgid "FAQ"
717 msgstr "Pogosta vprašanja"
718
719 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:329
720 msgid "Q: How to duplicate a title clip to modify it slightly."
721 msgstr "V: Kako podvojiti posnetek napisa, da ga nekoliko spremenim?"
722
723 #: ../../effects_and_compositions/titles.rst:331
724 msgid ""
725 "A: You can save a copy of the title (see :ref:`effects-titles`) and then "
726 "create a new title based on that saved version as described :ref:`effects-"
727 "titles`. Or you could use the :ref:`effects-titles` functionality to base "
728 "the two slightly different titles on the one template."
729 msgstr ""
730 "O: Kopijo napisa lahko shranite (glejte :ref:`effects-titles`) in nato "
731 "ustvarite nov napis, ki temelji na shranjeni različici, kot je opisano pod :"
732 "ref:`effects-titles`. Lahko pa uporabite funkcijo :ref:`effects-titles` za "
733 "osnovo dveh nekoliko različnih napisov na eni predlogi."