Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___subtitles.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 14046 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:50+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:1
28 msgid "Add Subtitle in the timeline with Kdenlive video editor"
29 msgstr "Dodajanje podnaslova v časovnico z montažnim programom Kdenlive"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, subtitle, styling, SRT, ASS, VTT, SBV, editing, timeline, "
34 "documentation, user manual, video editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, podnaslov, slog, SRT, ASS, VTT, SBV, montaža, urejanje, "
37 "časovnica, dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program "
38 "za montažo, video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, "
39 "enostavno"
40
41 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:31
42 msgid "Subtitles"
43 msgstr "Podnaslovi"
44
45 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:35
46 msgid ""
47 "The subtitling tool allows you to add and edit subtitles directly in the "
48 "timeline on a special subtitle track or by using the new subtitle window. "
49 "You can also import (**SRT**/**ASS**) and export (**SRT**) subtitles."
50 msgstr ""
51 "Orodje za podnaslavljanje omogoča dodajanje in urejanje podnaslovov "
52 "neposredno v časovnici na posebni stezi podnaslovov ali z novim oknom "
53 "podnaslovov. Uvozite lahko tudi podnaslove (**SRT**/**ASS**) in izvozite "
54 "podnaslove (**SRT**)."
55
56 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:41
57 msgid "Three ways to add subtitle"
58 msgstr "Trije načini za dodajanje podnaslova"
59
60 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:43
61 msgid "**Menu**"
62 msgstr "**Meni**"
63
64 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:45
65 msgid ":menuselection:`Project --> Subtitle --> Add Subtitle`"
66 msgstr ":menuselection:`Projekt --> Podnaslov --> Dodaj podnaslov`"
67
68 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:47
69 msgid "**Keyboard**"
70 msgstr "**Tipkovnica**"
71
72 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:49
73 msgid ":kbd:`Shift + S` adds a subtitle."
74 msgstr ":kbd:`Dvigalka + S` doda podnaslov."
75
76 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:51
77 msgid "**Icon and Mouse**"
78 msgstr "**Ikona in miška**"
79
80 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:53
81 msgid ""
82 "Click :guilabel:`Add Subtitle` icon in the :ref:`timeline_toolbar` to open "
83 "the subtitle track in the timeline."
84 msgstr ""
85 "Kliknite ikono :guilabel:`Dodaj podnaslov` v :ref:`orodni vrstici časovnice "
86 "<timeline_toolbar>`, da odprete stezo podnaslovov v časovnici."
87
88 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:54
89 msgid "Double-click in the subtitle track to add a subtitle."
90 msgstr "Dvokliknite stezo podnaslovov za dodajanje podnaslova."
91
92 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:55
93 msgid ""
94 "Click :guilabel:`Add Subtitle` in the :ref:`timeline ruler <timeline_ruler>` "
95 "context menu."
96 msgstr ""
97 "Kliknite ikono :guilabel:`Dodaj podnaslov` v :ref:`ravnilu časovnice "
98 "<timeline_ruler>`, da odprete stezo podnaslovov v časovnici."
99
100 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:58
101 msgid "Adding and editing text"
102 msgstr "Dodajanje in urejanje besedila"
103
104 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:60
105 msgid ""
106 "Add or editing text either directly into the subtitle clip or in the "
107 "subtitle window."
108 msgstr ""
109 "Dodajajte ali uredite besedilo neposredno v posnetku podnaslova ali v oknu "
110 "podnaslova."
111
112 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:63
113 msgid "Adjust the length of subtitle"
114 msgstr "Prilagodite dolžino podnaslova"
115
116 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:65
117 msgid ""
118 "Grab the end of a subtitle with the mouse and lengthen or shorten it as "
119 "needed. Set subtitle in/out can be achieved with the same shortcut as to set "
120 "clip in/out (left/right parenthesis shortcut)."
121 msgstr ""
122 "Zgrabite konec podnaslova z miško in ga podaljšate ali skrajšate, kot je "
123 "potrebno. Vhodno/izhodno točko podnaslova določite z enako bližnjico, kot "
124 "velja za nastavitev vhodne/izhodne točke posnetka (bližnjica: levi/desni "
125 "oklepaj)."
126
127 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:72
128 msgid "Split subtitle after first line"
129 msgstr "Razdeli podnaslov po prvi vrstici"
130
131 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:76
132 msgid ""
133 "With this feature, you can cut the selected subtitle with the Razor Tool "
134 "after the first line of the current track position. The first line becomes "
135 "the left subtitle before the track position, and the rest becomes the right "
136 "subtitle after the track position. It then selects the right-hand subtitle."
137 msgstr ""
138 "S to funkcijo lahko izbrani podnaslov režete z rezilom, po prvi vrstici "
139 "trenutnega položaja na stezi. Prva vrstica postane levi podnaslov pred "
140 "položajem na stezi, ostalo pa postane desni podnaslov po položaju na stezi. "
141 "Nato izbere podnaslov na desni strani."
142
143 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:82
144 msgid ""
145 "To enable this feature go to :menuselection:`Menu --> Settings --> Configure "
146 "Kdenlive... --> Tools` switch to :guilabel:`Split after first line`"
147 msgstr ""
148 "Če želite omogočiti to funkcijo, pojdite na :menuselection:`Meni --> "
149 "Nastavitve --> Prilagodi Kdenlive ... --> Orodja` in preklopite na :guilabel:"
150 "`Razdeli po prvi vrstici`."
151
152 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:88
153 msgid ""
154 "Select the subtitle in the timeline that contains two lines. Click on the "
155 "subtitle with the Razor-Tool :kbd:`X`."
156 msgstr ""
157 "Izberite podnaslov v časovnici, ki vsebuje dve vrstici. Kliknite podnaslov z "
158 "orodjem za rezanje :kbd:`X`."
159
160 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:94
161 msgid "Subtitle after you have split it with the Razor-Tool"
162 msgstr "Podnaslov po razdelitvi z orodjem rezila"
163
164 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:96
165 msgid ""
166 "This makes it easier to split up subtitles, where you have a transcription "
167 "with one subtitle per line. This comes from a couple of situations:"
168 msgstr ""
169 "Tako lažje razdelite podnaslove, kjer imate prepis z enim podnaslovom na "
170 "vrstico. To izhaja iz nekaj situacij:"
171
172 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:98
173 msgid "You have put the audio through an external transcription service"
174 msgstr "Zvok ste poslali zunanji storitvi v prepis"
175
176 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:100
177 msgid "You are adding subtitles to a song that you have the lyrics for"
178 msgstr "Skladbi dodajate podnaslove za besedilo, ki ga imate"
179
180 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:103
181 msgid "Subtitle window"
182 msgstr "Okno podnaslovov"
183
184 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:108
185 msgid ""
186 "The subtitles window allows easier editing and also makes it possible to "
187 "easily navigate between subtitles with the :guilabel:`<` and :guilabel:`>` "
188 "buttons"
189 msgstr ""
190 "Okno podnaslovov omogoča lažje urejanje in omogoča enostavno krmarjenje med "
191 "podnaslovi z gumboma :guilabel:`<` in :guilabel:`>`."
192
193 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:110
194 msgid "With the :guilabel:`+` button you can add subtitles"
195 msgstr "Z gumbom :guilabel:`+` lahko dodate podnaslove."
196
197 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:112
198 msgid ""
199 "The scissors are mostly here for dividing subtitles: let's say your subtitle "
200 "text is too long and you want to make it two different subtitles. Put the "
201 "cursor in the text widget where you want to cut and click the scissors, it "
202 "will split the text between two different subtitle items. The scissors are "
203 "only working when the playhead is over the subtitle itself."
204 msgstr ""
205 "Škarje so večinoma tukaj za delitev podnaslova: recimo, da je besedilo "
206 "vašega podnaslova predolgo in želite iz njega narediti dva različna "
207 "podnaslova. Postavite kazalec v besedilni gradnik, kjer želite razpoloviti "
208 "podnaslova, in kliknite škarje, da razdeli besedilo med dva različna "
209 "podnaslovna elementa. Škarje delujejo le, ko je predvajalna glava nad "
210 "podnaslovom."
211
212 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:114
213 msgid "The check-mark button adds the text to the subtitle"
214 msgstr "Gumb s kljukico doda besedilo podnaslovu."
215
216 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:117
217 msgid "Character count and zoom"
218 msgstr "Števec znakov in povečava"
219
220 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:124
221 msgid ":guilabel:`Character:`: Character number at cursor position"
222 msgstr ":guilabel:`Znak:`: število znaka na položaju kazalke"
223
224 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:126
225 msgid ":guilabel:`total:`: Total number of Character"
226 msgstr ":guilabel:`skupaj:`: skupno število znakov"
227
228 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:128
229 msgid ":guilabel:`Zoom in`: Zoom into the edit window"
230 msgstr ":guilabel:`Približaj`: približa pogled v okno urejanja"
231
232 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:130
233 msgid ":guilabel:`Zoom out`:Zoom out of the edit window"
234 msgstr ":guilabel:`Oddalji`: oddalji pogled iz okna urejanja"
235
236 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:134
237 msgid "Style subtitle"
238 msgstr "Določitev sloga podnaslova"
239
240 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:141
241 msgid ""
242 "This is a global, simple subtitle styling possibility. It only allows one "
243 "style for all subtitles of the project. Accessible through the \"T drop\" "
244 "icon in the subtitle edit widget."
245 msgstr ""
246 "To je globalna, preprosta možnost oblikovanja podnaslovov. Omogoča le en "
247 "slog za vse podnaslove projekta. Dostopno prek ikone »T drop« v gradiniku za "
248 "urejanje podnaslovov."
249
250 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:145
251 msgid ""
252 "**SRT** supports markup for: bold, italic, underline, text color and line "
253 "break."
254 msgstr ""
255 "**SRT** podpira označevanje za: krepko, ležeče, podčrtano, barvo besedila in "
256 "prelom vrstice."
257
258 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:147
259 msgid "``<b>text in boldface</b>``"
260 msgstr "»<b>besedilo v krepki pisavi</b>«"
261
262 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:148
263 msgid "``<i>text in italics</i>``"
264 msgstr "»<i>besedilo v ležeči pisavi</i>«"
265
266 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:149
267 msgid "``<u>text underlined</u>``"
268 msgstr "»<u>podčrtano besedilo</u>«"
269
270 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:150
271 msgid ""
272 "``<font color=\"#00ff00\"> text in green</font>`` you can use the font tag "
273 "only to change color."
274 msgstr ""
275 "»<font color=\"#00ff00\"> besedilo v zeleni</font>« - oznako pisave lahko "
276 "uporabite tudi samo za spreminjanje barve."
277
278 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:151
279 msgid ""
280 "And all combined: ``<font color=\"#00ff00\"><b><i><u>All combined</u></i></"
281 "b></font>``"
282 msgstr ""
283 "In vse skupaj: »<font color=\"#00ff00\"><b><i><u>Vse skupaj</u></i></b></"
284 "font>«"
285
286 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:152
287 msgid ""
288 "**Line break:** Add on the end of each line a ``<br>`` (for break). Now the :"
289 "file:`.srt` file is stored correct and reopened with the line break. The "
290 "subtitle in the subtitle window will be all in 1 line after several save but "
291 "the breaks is working."
292 msgstr ""
293 "**Prelom vrstice:** na koncu vsake vrstice dodajte »<br>« (za prelom). Zdaj "
294 "je datoteka :file:`.srt` shranjena pravilno in ponovno odprta z prelomom "
295 "vrstice. Podnaslov v oknu podnaslovov bo cel v eni vrstici po več "
296 "shranjevanjih, vendar prelom deluje."
297
298 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:154
299 msgid ":kbd:`Alt+Arrow` jumps from subtitle to subtitle."
300 msgstr ":kbd:`Izmenjalka+smerna tipka` skoči s podnaslova na podnaslov."
301
302 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:158
303 msgid "Import and export subtitle"
304 msgstr "Uvoz in izvoz podnaslovov"
305
306 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:162
307 msgid "Allows importing .vtt (Web Video Text Tracks) and .sbv (YouTube) files."
308 msgstr "Omogoča uvoz datotek .vtt (Web Video Text Tracks) in .sbv (YouTube)."
309
310 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:164
311 msgid ""
312 "Importing **SRT**, **ASS**, **VTT** and **SBV** subtitle file: :"
313 "menuselection:`Menu --> Project --> Subtitles --> Import Subtitle File`"
314 msgstr ""
315 "Uvažanje datoteke podnaslovov **SRT**, **ASS**, *VTT* in *SBV*: :"
316 "menuselection:`Meni --> Projekt --> Podnaslovi --> Uvozi datoteko "
317 "podnaslovov`"
318
319 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:166
320 msgid ""
321 "Exporting **SRT** subtitles only: :menuselection:`Menu --> Project --> "
322 "Subtitles --> Export Subtitle File`"
323 msgstr ""
324 "Samo izvažanje podnaslovov **SRT**: :menuselection:`Meni --> Projekt --> "
325 "Podnaslovi --> Izvozi datoteko podnaslovov`"
326
327 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:174
328 msgid ""
329 "Allow overriding of detected codecs through a list of available codecs, and "
330 "show a preview to make choice easier."
331 msgstr ""
332 "Dovolite preglasitev zaznanih kodekov prek seznama razpoložljivih kodekov in "
333 "pokažite predogled, da boste lažje izbrali."
334
335 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:178
336 msgid "Spelling check"
337 msgstr "Preverjanje črkovanja"
338
339 #: ../../effects_and_compositions/subtitles.rst:182
340 msgid ""
341 "Spelling check for subtitle is integrated and shows incorrect words by a red "
342 "wiggly line. Right-click on the word and you get a list of possible words "
343 "you can then choose by clicking on it."
344 msgstr ""
345 "Preverjanje črkovanja podnaslova je integrirano in prikazuje napačne besede "
346 "z rdečo vijugavo črto. Z desno tipko miške kliknite besedo in odpre se "
347 "seznam možnih nadomestnih besed, ki jih lahko izberete s klikom nanje."