Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_effects_and_compositions___speech_to_text.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658527 - (show annotations) (download)
Sat Aug 19 01:26:12 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 16951 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-09 00:40+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-18 15:47+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:1
28 msgid "The Kdenlive User Manual"
29 msgstr "Uporabniški priročnik Kdenlive"
30
31 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, documentation, user manual, video editor, open source, free, "
34 "help, speech to text, silence detection"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, dokumentacija, uporabniški priročnik, program za "
37 "videomontažo, montažni program, video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, "
38 "pomoč, govor v besedilo, zaznavanje tišine"
39
40 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:29
41 msgid "Speech to Text"
42 msgstr "Govor v besedilo"
43
44 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:33
45 msgid ""
46 "Speech to text does not work with version 21.04.2 due to `Vosk API <https://"
47 "github.com/alphacep/vosk-api>`_ issues. Use version 21.04.1 or 21.04.3 and "
48 "later versions."
49 msgstr ""
50 "Govor v besedilo ne deluje z različico 21.04.2 zaradi težav z `API-jem Vosk "
51 "<https://github.com/alphacep/vosk-api>`_ . Uporabite različico 21.04.1 ali "
52 "21.04.3 in novejše različice."
53
54 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:37
55 msgid "Install Python"
56 msgstr "Namestite Python"
57
58 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:42
59 msgid ""
60 "Python 3 needs to be installed on your computer as well as the vosk and srt "
61 "python modules:"
62 msgstr ""
63 "Na računalnik je potrebno namestiti Python 3, pa tudi module python vosk in "
64 "srt:"
65
66 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:45
67 msgid "Linux"
68 msgstr "Linux"
69
70 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:47
71 msgid ""
72 "On most Linux distributions python is installed by default. You can check if "
73 "that is the case for you too by running ``python3 -V`` in a terminal. If "
74 "python is missing just search the internet, there are lots of instructions "
75 "around."
76 msgstr ""
77 "Na večini Linux distribucij je python nameščen privzeto. Preverite lahko, "
78 "ali je tako tudi v vašem primeru, tako da v terminalu zaženete ``python3 -"
79 "V``. Če python manjka, samo poiščite po internetu, na voljo je veliko "
80 "navodil."
81
82 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:50
83 msgid "Windows"
84 msgstr "Windows"
85
86 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:52
87 msgid ""
88 "Download python from |python_download| for installation on your computer."
89 msgstr ""
90 "Prenesite python z naslova |python_download| za namestitev v računalnik."
91
92 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:58
93 msgid "Speech Engines"
94 msgstr "Govorni ustroji"
95
96 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:61
97 msgid "VOSK"
98 msgstr "VOSK"
99
100 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:63
101 msgid "**Linux**"
102 msgstr "**Linux**"
103
104 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:65
105 msgid ""
106 "To install VOSK and srt open a terminal and run: ``pip3 install vosk srt``"
107 msgstr ""
108 "Če želite namestiti VOSK in srt, odprite terminal in zaženite: ``pip3 "
109 "install vosk srt``"
110
111 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:67
112 msgid "**Windows**"
113 msgstr "**Windows**"
114
115 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:69
116 msgid ""
117 "Download this batch file (:download:`Install_vosk_srt.zip </files/"
118 "Install_vosk_srt.zip>`). After download a double click starts the "
119 "installations."
120 msgstr ""
121 "Prenesite to paketno datoteko (:download:``Install_vosk_srt.zip </datoteke/"
122 "Install_vosk_srt.zip>``). Po prenosu z dvojnim klikom poženete namestitev."
123
124 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:72
125 msgid "Install a Language"
126 msgstr "Namestite jezik"
127
128 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:74
129 msgid ""
130 "Goto :menuselection:`Settings --> Configure Kdenlive... --> Speech to Text "
131 "page` and select the speech engine VOSK."
132 msgstr ""
133 "Izberite :menuselection:`Nastavitve --> Prilagodi Kdenlive ... --> stran "
134 "Govor v besedilo`, nato izberite govorni ustroj VOSK."
135
136 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:76
137 msgid "Click on the link to get a language model."
138 msgstr "Kliknite povezavo, da pridobite model jezika."
139
140 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:81
141 msgid ""
142 "Drag & drop the language you want from the vosk-model download page to the "
143 "model window, and it will download and extract it for you."
144 msgstr ""
145 "Povlecite in spustite želeni jezik s strani za prenos modelov Vosk v okno "
146 "modelov in program ga bo prenesel in izvlekel za vas."
147
148 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:86
149 msgid ""
150 "If you have problems or check for updates click on the :guilabel:`Check "
151 "configuration` button."
152 msgstr "Če imate težave, pritisnite gumb :guilabel:`Preveri nastavitev`."
153
154 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:90
155 msgid "Whisper"
156 msgstr "Whisper"
157
158 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:98
159 msgid ""
160 "OpenAI-Whisper is a speech recognition model for general use. It is trained "
161 "on a large dataset of diverse audio and is capable of performing speech "
162 "translation, and language identification."
163 msgstr ""
164 "OpenAI-Whisper je model za prepoznavanje govora za splošno uporabo. Izurjen "
165 "je na velikem podatkovnem naboru raznolikih posnetkov in je sposoben "
166 "izvajati prevajanje govora in identifikacijo jezika."
167
168 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:100
169 msgid ""
170 "Whisper is slower than VOSK on CPU, but it is more accurate than VOSK. "
171 "Whisper creates sentences with punctuation marks, even in Base mode."
172 msgstr ""
173 "Whisper je počasnejši od VOSK zaradi rabe CPE, vendar je bolj natančen kot "
174 "VOSK. Whisper ustvarja stavke z ločili, celo v osnovnem načinu."
175
176 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:106
177 msgid ""
178 "When you switch to Whisper for the first time you have to install the "
179 "missing dependencies first (about 2GB to download)."
180 msgstr ""
181 "Ko prvič preklopite na Whisper, morate najprej namestiti manjkajoče odvisne "
182 "knjižnice in programe (približno 2 GB za prenos)."
183
184 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:112
185 msgid "When all is correct configured, you get this screen."
186 msgstr "Ko je vse pravilno nastavljeno, se prikaže ta zaslon."
187
188 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:114
189 msgid ""
190 ":guilabel:`Model` Select the model. More details on the |whisper_source| "
191 "(default: Base) ."
192 msgstr ""
193 ":guilabel:`Model` Izberite model. Več podrobnosti na |whisper_source| "
194 "(privzeto: Osnovni oz. Base)."
195
196 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:116
197 msgid ""
198 ":guilabel:`Language` Select the language if Autodetect is not accurate "
199 "(default: Autodetect)"
200 msgstr ""
201 ":guilabel:`Jezik` Izberite jezik, če samodejna zaznava ni natančno "
202 "(privzeto: Samodejno zaznaj)"
203
204 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:118
205 msgid ":guilabel:`Device` For compatibility purposes only CPU is available"
206 msgstr ""
207 ":guilabel:`Naprava` Če želite ohraniti združljivost, je na voljo samo CPE."
208
209 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:120
210 msgid ""
211 ":guilabel:`Translate text to english` This translates non-English text to "
212 "English during recognition"
213 msgstr ""
214 ":guilabel:`Prevedi besedilo v angleščino` To prevaja neangleško besedilo v "
215 "angleščino med prepoznavanjem."
216
217 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:122
218 msgid ""
219 "You can check for updates by clicking on :guilabel:`Check configuration`"
220 msgstr ""
221 "Posodobitve lahko preverite tako, da kliknete :guilabel:`Preveri nastavitev`"
222
223 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:126
224 msgid "Speech recognition"
225 msgstr "Razpoznavanje govora"
226
227 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:129
228 msgid "Select the speech engine"
229 msgstr "Izberite govorni pogon"
230
231 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:133
232 msgid "Enable :menuselection:`Menu --> View --> Speech Editor` menu item."
233 msgstr "Omogočite :menuselection:`Meni --> Pogled --> Urejevalnik govora`."
234
235 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:138
236 msgid ""
237 "Click on the :guilabel:`Hamburger Menu`|application-menu| and select :"
238 "guilabel:`Configure Speech Recognition`. This brings you to :ref:`Configure "
239 "Speech to Text <configure_speech_to_text>`, select the engine and click :"
240 "guilabel:`OK.`"
241 msgstr ""
242 "Kliknite na :guilabel:`meni Hamburger` |application-menu| in izberite :"
243 "guilabel:`Prilagodi prepoznavanje govora`. To vas pripelje do :ref:"
244 "`Prilagodi govor v besedilo <configure_speech_to_text>`, izberite pogon in "
245 "kliknite :guilabel:`V redu`."
246
247 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:140
248 msgid ""
249 ":guilabel:`Translate to english` is only available with the Whisper speech "
250 "engine. It translates non-English text to English during recognition."
251 msgstr ""
252 ":guilabel:`Prevedi v angleščino` je na voljo le z govornim ustrojem Whisper. "
253 "Prevaja neangleško besedilo v angleščino med prepoznavanjem."
254
255 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:143
256 msgid "Creating subtitle by speech recognition"
257 msgstr "Ustvarjanje podnaslova s prepoznavo govora"
258
259 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:148
260 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:175
261 msgid "Shown with the VOSK engine"
262 msgstr "Prikazano s pogonom VOSK"
263
264 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:150
265 msgid "Mark the timeline zone you want to recognize (adjust the blue line)"
266 msgstr ""
267 "Označite območje časovnice, ki ga želite prepoznati (prilagodite modro črto)."
268
269 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:152
270 msgid "Click on the :guilabel:`Speech recognition` icon"
271 msgstr "Kliknite ikono :guilabel:`Prepoznavanje govora`."
272
273 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:154
274 msgid "Choose the language"
275 msgstr "Izberite jezik"
276
277 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:156
278 msgid "Choose how the selected zone should be applied"
279 msgstr "Izberite, kako naj se uporabi izbrano območje."
280
281 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:158
282 msgid "Press on the :guilabel:`Process` button"
283 msgstr "Pritisnite gumb :guilabel:`Obdelaj`."
284
285 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:160
286 msgid "The subtitle gets created and inserted automatically."
287 msgstr "Podnaslov se samodejno ustvari in vstavi."
288
289 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:162
290 msgid "Only timeline zone is implemented for now in automatic subtitles."
291 msgstr ""
292 "Opomba: Samo območje časovnice je za zdaj implementirano v samodejnih "
293 "podnaslovih."
294
295 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:164
296 msgid ""
297 "Remark to 4: The default is to analyze only the :guilabel:`Timeline zone "
298 "(all tracks)` (the blue bar in the timeline ruler). Set the zone in the "
299 "timeline to what you want to analyze (use :kbd:`I` and :kbd:`O` to set in "
300 "and out points). :guilabel:`Selected clips` option analyses the selected "
301 "clip only."
302 msgstr ""
303 "Opomba k 4: Privzeto se analizira samo :guilabel:`območje časovnice (vse "
304 "steze)` (modra vrstica v ravnilu časovnice). Nastavite območje v časovnici "
305 "na tisto, kar želite analizirati (uporabite tipki :kbd:`I` in :kbd:`O` za "
306 "nastavitev vhodnih in izhodnih točk). Možnost :guilabel:`Izbrani posnetki` "
307 "analizira samo izbrani posnetek."
308
309 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:167
310 msgid "Creating clips by speech recognition"
311 msgstr "Ustvarjanje posnetkov s prepoznavanjem govora"
312
313 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:169
314 msgid ""
315 "This is useful for interviews and other speech-related footage. Enable the :"
316 "menuselection:`Menu --> View --> Speech Editor` menu item."
317 msgstr ""
318 "To je uporabno za intervjuje in druge posnetke, povezane z govorjeno besedo. "
319 "Omogočite element menija :menuselection:`Pogled --> Urejevalnik govora`."
320
321 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:177
322 msgid "Select a clip in the project bin."
323 msgstr "Izberite posnetek v posodi projekta."
324
325 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:179
326 msgid ""
327 "If needed set in/out point in the clip monitor and enable :guilabel:"
328 "`Selected zone only` selection box. This will only recognize the text inside "
329 "the zone."
330 msgstr ""
331 "Po potrebi nastavite vhodno/izhodno točko v ogledu posnetka in omogočite "
332 "izbirno polje :guilabel:`Samo izbrano območje`. To bo prepoznalo samo "
333 "besedilo znotraj območja."
334
335 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:181
336 msgid "Choose the correct language."
337 msgstr "Izberite pravilen jezik."
338
339 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:183
340 msgid "Press the :guilabel:`Start Recognition` button."
341 msgstr "Pritisnite gumb :guilabel:`Začni razpoznavanje`."
342
343 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:185
344 msgid "Selecting the text you want to either."
345 msgstr "Izberite besedilo, ki ga želite."
346
347 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:187
348 msgid "Put into the timeline."
349 msgstr "Postavite na časovnico."
350
351 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:189
352 msgid ":guilabel:`Save` edited text as a new playlist."
353 msgstr ""
354 ":guilabel:`Shrani` - shranite urejeno besedilo v novem seznamu predvajanja."
355
356 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:191
357 msgid ""
358 "Add a Bookmark. You can jump to these bookmarks in the timeline with the :"
359 "kbd:`Alt + arrow` shortcut or edit the bookmark by double click."
360 msgstr ""
361 "Dodajte zaznamek. Na te zaznamke v časovnici lahko skočite s bližnjico :kbd:"
362 "`izmenjalka + smerna tipka` ali pa z dvojnim klikom uredite zaznamek."
363
364 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:193
365 msgid "Delete the selection."
366 msgstr "Izbrišite izbor."
367
368 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:195
369 msgid "Here you can search in the text."
370 msgstr "Tukaj lahko iščete po besedilu."
371
372 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:197
373 msgid "And navigate up or down in the text."
374 msgstr "In krmarite navzgor ali navzdol po besedilu."
375
376 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:202
377 msgid "Silence detection"
378 msgstr "Zaznavanje tišine"
379
380 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:204
381 msgid "This works with the VOSK engine only."
382 msgstr "To deluje samo s pogonom VOSK."
383
384 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:206
385 msgid ""
386 "Open the clip in the clip monitor and open the speech editor window (:"
387 "menuselection:`Menu --> View --> Speech Editor`) ."
388 msgstr ""
389 "Odprite posnetek v ogledu posnetka in odprite okno urejevalnika govora (:"
390 "menuselection:`Meni --> Pogled --> Urejevalnik govora`) ."
391
392 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:208
393 msgid ""
394 "Select your language or :ref:`effects-s2t_install_language` and download the "
395 "model for it."
396 msgstr ""
397 "Izberite jezik ali :ref:`namestite jezik <effects-s2t_install_language>` in "
398 "prenesite model zanj."
399
400 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:210
401 msgid "Then click :guilabel:`Start Recognition` button."
402 msgstr "Nato kliknite gumb :guilabel:`Začni razpoznavanje`."
403
404 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:212
405 msgid ""
406 "Once this is done, click on the time-code where no-speech is indicated and "
407 "just hit the :kbd:`Delete` key. Repeat the operation for all the parts you "
408 "want to remove, including where someone says what you do not want to include "
409 "in your final edit."
410 msgstr ""
411 "Ko je to opravljeno, kliknite časovno kodo, kjer je označeno brez-govora in "
412 "samo pritisnite brisalko oz. tipko :kbd:`Del`. Ponovite operacijo za vse "
413 "dele, ki jih želite odstraniti, vključno s tem, kje nekdo pove, česa ne "
414 "želite vključiti v končno montažo."
415
416 #: ../../effects_and_compositions/speech_to_text.rst:214
417 msgid ""
418 "Once finished, make sure :guilabel:`Selected zone only` is disabled, click "
419 "on the :guilabel:`Save` button on the lower left part of the speech editor "
420 "window and after few seconds a new playlist is added in the Project Bin "
421 "without silence and without the text you do not want."
422 msgstr ""
423 "Ko končate, se prepričajte, da je :guilabel:`Samo izbrano območje` "
424 "onemogočeno, kliknite gumb :guilabel:`Shrani` v levem spodnjem delu okna "
425 "urejevalnika govora in po nekaj sekundah se v projektno posodo doda nov "
426 "seznam predvajanja brez tišine in brez besedila, ki ga ne želite."