Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_cutting_and_assembling___right_click_menu.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1658303 - (show annotations) (download)
Wed Aug 16 18:51:32 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by matjazjeran
File size: 12844 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-07-31 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-08-16 18:17+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:17
28 msgid "Right-Click Menus"
29 msgstr "Meniji, dosegljivi s klikom desne tipke miške"
30
31 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:21
32 msgid "Clip in Timeline"
33 msgstr "Posnetek na časovnici"
34
35 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:24
36 msgid ""
37 "This is the context menu that appears when you right-click on a clip in the "
38 "timeline. A different menu appears if you click in empty space in the "
39 "timeline."
40 msgstr ""
41 "To je kontekstni meni, ki se prikaže, ko z desno tipko miške kliknete kader "
42 "na časovnici. Če v časovnici kliknete praznino, se prikaže drug meni."
43
44 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:31
45 msgid ""
46 ":menuselection:`Copy` will copy the clip and selected clips to the clipboard."
47 msgstr ":menuselection:`Kopiraj` kopira kader in izbrane kadre na odložišče."
48
49 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:34
50 msgid ""
51 ":menuselection:`Paste Effects` will paste only the effects of the last "
52 "copied clip to the selected clip. See :ref:`paste_effects`."
53 msgstr ""
54 ":menuselection:`Prilepi učinke` prilepi samo učinke zadnjega kopiranega "
55 "kadra na izbrani kader. Glej :ref:`paste_effects`."
56
57 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:37
58 msgid ""
59 ":menuselection:`Delete Effects` will remove all effects from the selected "
60 "clip."
61 msgstr ":menuselection:`Izbriši učinke` odstrani vse učinke z izbranega kadra."
62
63 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:40
64 msgid ":menuselection:`Group Clips` - see :ref:`grouping`"
65 msgstr ":menuselection:`Združi posnetke` - glejte :ref:`grouping`"
66
67 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:43
68 msgid ":menuselection:`Ungroup Clips` - see :ref:`grouping`"
69 msgstr ":menuselection:`Razdruži posnetke` - glejte :ref:`grouping`"
70
71 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:46
72 msgid ""
73 ":menuselection:`Edit Duration` - will open the Duration Dialog and will "
74 "allow you to adjust the position of the clip in the timeline, what time "
75 "point of the source clip to start on the timeline, the duration of the clip, "
76 "and what time point of the source clip to end on the timeline. Note that "
77 "Kdenlive will automatically adjust co-related values."
78 msgstr ""
79 ":menuselection:`Uredi trajanje`’- odpre pogovorno okno trajanja in omogoči, "
80 "da prilagodite položaj posnetka v časovnici, na kateri časovni točki "
81 "izvornega posnetka začeti na časovnici, trajanje posnetka in s katero "
82 "časovno točko izvornega posnetka želite končati na časovnici. Upoštevajte, "
83 "da bo Kdenlive samodejno prilagodil sorodne vrednosti."
84
85 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:53
86 msgid ""
87 ":menuselection:`Restore audio` will add any audio track that is part of the "
88 "original clip to the timeline"
89 msgstr ""
90 ":menuselection:`Obnovi zvok` bo na časovnico dodal poljubno zvočno stezo, ki "
91 "je del izvirnega posnetka"
92
93 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:60
94 msgid ""
95 ":menuselection:`Disable clip` will disable the clip so it will not render in "
96 "the project monitor or in a final video render. To disable the video or "
97 "audio part of an A/V clip you have to un-group the A/V clip, disable the "
98 "video or audio part and group the A/V clip again."
99 msgstr ""
100 ":menuselection:`Onemogoči posnetek` bo onemogočil posnetek, tako da ga ne bo "
101 "upodobil v ogledu projekta ali v končnem izrisu posnetka. Če želite "
102 "onemogočiti video ali zvočni del posnetka A/V, morate razdružiti posnetek A/"
103 "V, onemogočiti video ali zvočni del in ponovno združiti posnetek A/V."
104
105 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:64
106 msgid ""
107 ":menuselection:`Delete Selected Item` will delete the item you have "
108 "selected. Add to the selection: Holding down :kbd:`Shift` and click on "
109 "additional items. :menuselection:`Timeline --> Current track --> Remove All "
110 "Clips After Cursor` handles AV clips as 1 element, doesn't matter on which "
111 "track they are. This function is only in the Timeline menu available this to "
112 "avoid clutter."
113 msgstr ""
114 ":menuselection:`Izbriši izbrani element` izbriše izbrani element. Dodaj v "
115 "izbor: držite pritisnjeno :kbd:`dvigalko` in kliknite dodatne elemente. :"
116 "menuselection:`Časovnica --> Trenutna steza --> Odstrani vse posnetke za "
117 "kazalcem` obravnava AV-posnetke kot 1 element, ni pomembno, na kateri stezi "
118 "se nahajajo. Ta funkcija je na voljo samo v meniju Časovnica, namenjena pa "
119 "je temu da se izognete neredu."
120
121 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:66
122 msgid ""
123 ":menuselection:`Extract clip` will remove the clip from the timeline and the "
124 "space it occupied."
125 msgstr ""
126 ":menuselection:`Izvleci posnetek` odstrani posnetek s časovnice in prostora, "
127 "ki ga je zasedel."
128
129 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:73
130 msgid ""
131 ":menuselection:`Save timeline zone to bin` will take the selected timeline "
132 "zone and add markers to your clips in the project bin."
133 msgstr ""
134 ":menuselection:`Shrani območje časovnice v posodo` vzame izbrano območje "
135 "časovnice in doda označevalce v posnetke v projektni posodi."
136
137 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:79
138 msgid ""
139 "The markers sub-menu allows you to add, edit and remove markers from your "
140 "clips that are displayed on the timeline. These markers will move with the "
141 "clips. See :ref:`markers`."
142 msgstr ""
143 "Podmeni označevalcev omogoča dodajanje, urejanje in odstranjevanje "
144 "označevalcev iz posnetkov, prikazanih na časovnici. Ti označevalci se bodo "
145 "premaknili s posnetki. Glejte :ref:`markerji`."
146
147 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:82
148 msgid ""
149 ":menuselection:`Set Audio Reference` and :menuselection:`Align Audio to "
150 "Reference` are used to align two clips on different tracks in the timeline "
151 "base on the audio in the tracks. This is useful if two cameras recorded the "
152 "same scene simultaneously. **Kdenlive** can use the almost identical audio "
153 "track to align the two clips."
154 msgstr ""
155 ":menuselection:`Določi referenčni zvok` in :menuselection:`Poravnaj zvok na "
156 "referenčnega` se uporabljata za poravnavo dveh posnetkov na različnih stezah "
157 "časovnice na zvok v stezah. To je uporabno, če sta dve kameri hkrati posneli "
158 "isti prizor. **Kdenlive** lahko uporabi skoraj identično zvočno stezo za "
159 "poravnavo dveh posnetkov."
160
161 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:85
162 msgid "To use this feature:"
163 msgstr "Če želite uporabiti to funkcijo:"
164
165 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:88
166 msgid "Select the clip that you would like to align *to*."
167 msgstr "Izberite posnetek, *na* katerega želite poravnati."
168
169 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:91
170 msgid "Right click, select :menuselection:`Set Audio Reference`."
171 msgstr ""
172 "Kliknite desno tipko miške, nato izberite :menuselection:`Določi referenčni "
173 "zvok`."
174
175 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:94
176 msgid "Select all the clips that you would like to get aligned."
177 msgstr "Izberite posnetke, ki jih želite poravnati."
178
179 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:97
180 msgid "Right-click and select :menuselection:`Align Audio to Reference`."
181 msgstr ""
182 "Kliknite z desno tipko miške in izberite :menuselection:`Poravnaj zvok na "
183 "sklic`."
184
185 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:102
186 msgid "Change speed"
187 msgstr "Spremeni hitrost"
188
189 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:104
190 msgid ""
191 ":menuselection:`Change speed` will open the change speed dialog that will "
192 "allow you to increase or decrease the playback speed of a clip, allow you to "
193 "play the clip in reverse, and will enable / disable pitch compensation for "
194 "the audio on a speed-adjusted clip."
195 msgstr ""
196 ":menuselection:`Spremeni hitrost` odpre pogovorno okno spremembe hitrosti, "
197 "ki vam bo omogočilo, da pohitrite ali upočasnite predvajanja posnetka, "
198 "omogoča predvajanje posnetka v obratni smeri in omogoči / onemogoči "
199 "kompenzacijo višine tona v zvoku na hitrostno prilagojen posnetek."
200
201 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:110
202 msgid ""
203 "Doing speed change of a clip with the mouse see: :ref:"
204 "`change_speed_of_a_clip`"
205 msgstr ""
206 "Spreminjanje hitrosti posnetka z miško si oglejte pod: :ref:"
207 "`change_speed_of_a_clip`"
208
209 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:113
210 msgid ""
211 ":menuselection:`Clip in project bin` will highlight the selected clip in the "
212 "project bin."
213 msgstr ""
214 ":menuselection:`Posnetek v projektni posodi` bo izpostavil izbrani posnetek "
215 "v projektni posodi."
216
217 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:116
218 msgid ""
219 ":menuselection:`Cut Clip` Selecting this will cause the selected clip to be "
220 "cut at the location of the :ref:`timeline`. See also :ref:`editing`."
221 msgstr ""
222 ":menuselection:`Odreži posnetek` Če izberete to, bo izbrani posnetek odrezan "
223 "na mestu :ref:`časovnice<timeline>`. Glejte tudi :ref:`editing`."
224
225 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:119
226 msgid ""
227 ":menuselection:`Insert Effect` will open a sub-menu to allow you to quickly "
228 "add the :ref:`effects-transform` or the :ref:`effects-lift_gamma_gain` "
229 "effects."
230 msgstr ""
231 ":menuselection:`Vstavi učinek` odpre podmeni, ki vam omogoča hitro dodajanje "
232 "učinkov :ref:`effects-transform` in :ref:`effects-lift_gamma_gain`."
233
234 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:122
235 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:158
236 msgid ""
237 ":menuselection:`Insert composition` will open a sub-menu to allow you to "
238 "quickly add the :ref:`composite_and_transform` or the :ref:`wipe` composition"
239 msgstr ""
240 ":menuselection:`Vstavi sestavo` odpre podmeni, ki omogoča hitro dodajanje "
241 "sestave :ref:`composite_and_transform` in :ref:`wipe`."
242
243 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:126
244 msgid "Empty Space in Timeline"
245 msgstr "Praznina na časovnici"
246
247 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:130
248 msgid "A different menu appears if you click in empty space in the timeline."
249 msgstr "Če v časovnici kliknete praznino, se prikaže drug meni."
250
251 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:137
252 msgid ""
253 ":menuselection:`Paste` will paste a clip from the clipboard into the timeline"
254 msgstr ":menuselection:`Prilepi` prilepi posnetek iz odložišča na časovnico."
255
256 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:140
257 msgid ""
258 ":menuselection:`Insert Space` will open the Insert Space dialog and will "
259 "allow you to insert blank space in the timeline in a single track."
260 msgstr ""
261 ":menuselection:`Vstavi praznino` odpre pogovorno okno Vstavi praznino in "
262 "omogoči, da vstavite prazen prostor na eno stezo časovnice."
263
264 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:143
265 msgid ""
266 ":menuselection:`Remove Space` will remove all space between clips on the "
267 "track."
268 msgstr ""
269 ":menuselection:`Odstrani praznino` odstrani vso praznino med posnetki na "
270 "stezi."
271
272 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:146
273 msgid ""
274 ":menuselection:`Remove Space in All Tracks` will remove space between clips "
275 "on all the tracks."
276 msgstr ""
277 ":menuselection:`Odstrani praznino v vseh stezah` odstrani praznino med "
278 "posnetki na vseh stezah."
279
280 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:149
281 msgid ":menuselection:`Add/Remove Guide` will add a guide to the timeline."
282 msgstr ":menuselection:`Dodaj/odstrani vodilo` časovnici dodal vodilo."
283
284 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:152
285 msgid ":menuselection:`Edit Guide` will allow you to edit the guide label."
286 msgstr ":menuselection:`Uredi vodilo` omogoči urejanje oznake vodila."
287
288 #: ../../cutting_and_assembling/right_click_menu.rst:155
289 msgid ""
290 ":menuselection:`Go to Guide` will pop-up a sub-menu with a list of your "
291 "guides and will move the timeline position marker to that guide."
292 msgstr ""
293 ":menuselection:`Pojdi k vodilu` pokaže podmeni s seznamom vodil in premakne "
294 "označevalnik položaja časovnice na to vodilo."