Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_cutting_and_assembling___markers.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 11349 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
7 #
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: Kdenlive Manual\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 13:00+0200\n"
14 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
16 "Language: sl\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
21 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
22 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
23 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
24 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
25
26 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:1
27 msgid "Set markers in Kdenlive video editor"
28 msgstr "Nastavitev označevalnikov v montažnem programu Kdenlive"
29
30 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:1
31 msgid ""
32 "KDE, Kdenlive, set guides, DVD, youtube, editing, timeline, documentation, "
33 "user manual, video editor, open source, free, learn, easy"
34 msgstr ""
35 "KDE, Kdenlive, vodila, DVD, youtube, montaža, urejanje, časovnica, "
36 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, "
37 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
38
39 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:17
40 msgid "Markers"
41 msgstr "Označevalniki"
42
43 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:20
44 msgid ""
45 "Markers in the picture below are the green flags inside the clip. Not to be "
46 "confused with :ref:`guides` (purple flags in the picture below). Markers are "
47 "inside the clips and move with the clips."
48 msgstr ""
49 "Označevalniki na spodnji sliki so zelene zastavice znotraj posnetka. Ne "
50 "smete jih zamešati z :ref:`vodili <guides>` (vijolične zastavice na spodnji "
51 "sliki). Označevalniki so znotraj posnetkov in se premikajo s posnetki."
52
53 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:28
54 msgid "Markers can be used for certain points in a clip that are important."
55 msgstr ""
56 "Označevalnike lahko uporabljamo za določitev mest v posnetku, ki so pomembna."
57
58 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:31
59 msgid ""
60 "Markers are clip related and \"fix\" to this clip. When you put the same "
61 "clip again in the timeline and you change a marker, this marker is changed "
62 "on both clips simultaneously."
63 msgstr ""
64 "Označevalniki so povezani s posnetkom in se »pripnejo« na ta posnetek. Ko "
65 "znova postavite isti posnetek na časovnico in spremenite označevalnik, se ta "
66 "označevalnik hkrati spremeni na obeh posnetkih."
67
68 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:37
69 msgid "2 ways to add markers"
70 msgstr "Dva načina dodajanja označevalnikov"
71
72 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:39
73 msgid ""
74 "Add markers to your clips via the :ref:`ui-monitors_clip_monitor`. That "
75 "allows you to preview the clip at the location where you adding a marker."
76 msgstr ""
77 "V posnetke dodajte označevalnike prek :ref:`Ogleda posnetka<ui-"
78 "monitors_clip_monitor>`. To omogoča predogled posnetka od mesta, kamor ste "
79 "dodali označevalnik."
80
81 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:41
82 msgid ""
83 "Following procedures add a marker at the playhead position (clip monitor, "
84 "timeline):"
85 msgstr ""
86 "Naslednji postopki dodajo označevalnik na položaj predvajalne glave (ogled "
87 "posnetka, časovnica):"
88
89 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:44
90 msgid "**Menu**"
91 msgstr "**Meni**"
92
93 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:46
94 msgid ""
95 "Clip monitor: From the main menu choose :menuselection:`Clip --> Marker --> "
96 "Add Marker`, :ref:`clip_menu-markers`"
97 msgstr ""
98 "Ogled posnetka: v glavnem meniju izberite :menuselection:`Posnetek --> "
99 "Označevalnik --> Dodaj označevalnik`, :ref:`clip_menu_markers`."
100
101 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:47
102 msgid ""
103 "Timeline: Click on the clip. From the main menu choose :menuselection:`Clip "
104 "--> Marker --> Add Marker`, :ref:`clip_menu-markers`"
105 msgstr ""
106 "Časovnica: Kliknite posnetek. V glavnem meniju izberite :menuselection:"
107 "`Posnetek --> Označevalnik --> Dodaj označevalnik`, :ref:`clip_menu_markers`."
108
109 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:48
110 msgid ""
111 "Clip monitor: Right click on the clip monitor and choose :menuselection:"
112 "`Marker --> Add Marker`"
113 msgstr ""
114 "Ogled posnetka: z desno tipko miške kliknite ogled posnetka in izberite :"
115 "menuselection:`Označevalnik --> Dodaj označevalnik`"
116
117 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:49
118 msgid ""
119 "Timeline: Right click the clip in the timeline and choose :menuselection:"
120 "`Marker --> Add Marker`. The marker is added at the play-head position."
121 msgstr ""
122 "Časovnica: Z desno tipko miške kliknite posnetek na časovnici in izberite :"
123 "menuselection:`Označevalnik --> Dodaj označevalnik`. Označevalnik se doda na "
124 "položaju predvajalne glave."
125
126 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:51
127 msgid "**Keyboard**"
128 msgstr "**Tipkovnica**"
129
130 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:53
131 msgid "Clip monitor: numeric keypad :kbd:`*` adds a marker"
132 msgstr "Ogled posnetka: :kbd:`*` na številski tipkovnici doda označevalnik"
133
134 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:54
135 msgid ""
136 "Timeline: Move the playhead on the desired position on the clip. Click on "
137 "the clip. Numeric keypad :kbd:`*` adds a marker"
138 msgstr ""
139 "Časovnica: premaknite predvajalno glavo na želeni položaj v posnetku. "
140 "Kliknite posnetek. :kbd:`*` na številski tipkovnici doda označevalnik."
141
142 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:56
143 msgid "**Mouse**"
144 msgstr "**Miška**"
145
146 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:58
147 msgid "not possible"
148 msgstr "ni možno"
149
150 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:65
151 msgid "Managing categories and markers"
152 msgstr "Upravljanje kategorij in označevalnikov"
153
154 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:70
155 msgid "Categories"
156 msgstr "Kategorije"
157
158 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:72
159 msgid ""
160 "Markers using the same categories as :ref:`guides`. More details about :ref:"
161 "`categories`."
162 msgstr ""
163 "Označevalniki, ki uporabljajo iste kategorije kot :ref:`vodila <guides>`. "
164 "Več podrobnosti o :ref:`kategorijah <categories>`."
165
166 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:75
167 msgid "Markers in the clip monitor"
168 msgstr "Označevalniki v ogledu posneka"
169
170 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:77
171 msgid ""
172 "Once markers are put in your clip, you can access them in the :ref:`ui-"
173 "monitors_clip_monitor` by right-clicking and selecting :menuselection:`Go To "
174 "Marker` or by the hamburger menu :menuselection:`Go To Marker` (see "
175 "picture). Also note how the markers appear as vertical lines according the "
176 "category color you have chosen (see yellow highlighted regions in the "
177 "picture). You can turn on the display of the marker comments in the timeline "
178 "too (see :ref:`editing`)."
179 msgstr ""
180 "Ko so označevalniki v vašem posnetku, lahko dostopate do njih v :ref:`ogledu "
181 "posnetka<ui-monitors_clip_monitor>` z desnim klikom in izbiro :menuselection:"
182 "`Pojdi na označevalnik` ali v meniju hamburgerja s :menuselection:`Pojdi na "
183 "označevalnik` (glejte sliko). Upoštevajte tudi, da so označevalniki "
184 "prikazani kot navpične črte glede na izbrano barvo kategorije (glejte rumeno "
185 "označena območja na sliki). Tudi na časovnici lahko vklopite prikaz "
186 "komentarjev označevalnika (glejte :ref:`editing`)."
187
188 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:87
189 msgid "Markers View"
190 msgstr "Pogled označevalnikov"
191
192 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:89
193 msgid ""
194 "Markers using the same window as :ref:`guides <guide_view>`. Yellow marking "
195 "show the differences compare to the guide view."
196 msgstr ""
197 "Označevalniki, ki uporabljajo isto okno kot :ref:`vodila <guide_view>`. "
198 "Rumena oznaka prikazuje razlike v primerjavi s pogledom vodil."
199
200 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:95
201 msgid ""
202 ":menuselection:`View --> Guides` opens the guides window were you can "
203 "managing your markers."
204 msgstr ""
205 ":menuselection:`Pogled --> Vodila` odpre okno vodil, kjer lahko upravljate "
206 "svoje označevalnike."
207
208 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:97
209 msgid "To show clip markers in this view you have to:"
210 msgstr "Če želite v tem pogledu pokazati označevalnike posnetkov, morate:"
211
212 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:99
213 msgid ""
214 "Project bin: click on the desired clip and the markers of the clip show up "
215 "in the window."
216 msgstr ""
217 "Projektna posoda: kliknite želeni posnetek in v oknu se prikažejo "
218 "označevalniki posnetka."
219
220 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:101
221 msgid ""
222 "On the timeline: right click on the desired clip and choose :menuselection:"
223 "`Clip in Project Bin` and the markers of this clip show up in the window."
224 msgstr ""
225 "Na časovnici: z desno tipko miške kliknite želeni posnetek in izberite :"
226 "menuselection:`Posnetek v projektni posodi`; označevalniki tega posnetka se "
227 "prikažejo v oknu."
228
229 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:103
230 msgid "The complete description of the view see :ref:`guide_view`."
231 msgstr "Za celoten opis pogleda si oglejte :ref:`guide_view`."
232
233 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:106
234 msgid ""
235 "You can put a comment in the marker and make the comment display by "
236 "choosing :ref:`editing` in the :menuselection:`Timeline` menu or by clicking "
237 "on the :ref:`editing` button."
238 msgstr ""
239 "Komentar lahko postavite v označevalnik in prikažete komentar tako, da "
240 "izberete :ref:`editing` v meniju :menuselection:`Časovnica` ali kliknete "
241 "gumb :ref:`editing`."
242
243 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:112
244 msgid "Export markers as chapters description"
245 msgstr "Izvozi označevalnike kot opis poglavij"
246
247 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:116
248 msgid ""
249 "You can export markers of a single clip as chapters like guides. You have to "
250 "select a clip before you export."
251 msgstr ""
252 "Označevalnike enega posnetka lahko izvozite kot poglavja, tako kot vodila. "
253 "Pred izvozom morate izbrati posnetek."
254
255 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:118
256 msgid "More details see :ref:`export_guides`"
257 msgstr "Več podrobnosti si oglejte v :ref:`export_guides`"
258
259 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:125
260 msgid "Move and edit markers"
261 msgstr "Premikanje in urejanje označevalnikov"
262
263 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:131
264 msgid ""
265 "Double-click on a marker text in the timeline opens the edit window (beside "
266 "the possibility in :ref:`guides/markers view <guide_view>`)"
267 msgstr ""
268 "Dvoklik besedila označevalnika na časovnici odpre okno za urejanje (poleg "
269 "možnosti v :ref:`pogledu vodil/označevalcev <guide_view>`)"
270
271 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:133
272 msgid ""
273 "Markers can only be moved by changing the :guilabel:`Position` in the edit "
274 "window."
275 msgstr ""
276 "Označevalnike lahko premaknete le tako, da v oknu za urejanje spremenite :"
277 "guilabel:`Položaj`."
278
279 #: ../../cutting_and_assembling/markers.rst:136
280 msgid ""
281 ":guilabel:`Comment` text and :guilabel:`Category` can be changed in the edit "
282 "window."
283 msgstr ""
284 "Besedilo :guilabel:`Komentar` in :guilabel:`Kategorijo` lahko spremenite v "
285 "oknu za urejanje."