Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_cutting_and_assembling___guides.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1655624 - (show annotations) (download)
Tue Jul 11 06:58:26 2023 UTC (4 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 18440 byte(s)
Osvežil Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-06-19 00:39+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-07-10 09:28+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:1
28 msgid "Set guides in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Nastavite vodila v montažnem programu Kdenlive"
30
31 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, set guides, DVD, youtube, editing, timeline, documentation, "
34 "user manual, video editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, vodila, DVD, youtube, montaža, urejanje, časovnica, "
37 "dokumentacija, uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, "
38 "video urejevalnik, odprta koda, brezplačno, prosto, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:25
41 msgid "Guides"
42 msgstr "Vodila"
43
44 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:29
45 msgid ""
46 "Guides in the picture below are the purple flags. Not to be confused with :"
47 "ref:`markers` (green in the picture below). Guides are static on the "
48 "timeline and can be either stationary or moved when clips are moved around. "
49 "Markers are inside the clips and move with the clips."
50 msgstr ""
51 "Vodila na spodnji sliki so vijolične zastavice. Ne pomešajte jih z :ref:"
52 "`označevalniki <markers>` (zeleni na spodnji sliki). Vodila so statična na "
53 "časovnici in stacionarna, ko naokoli premikate posnetke. Označevalniki so "
54 "znotraj posnetkov in se premikajo skupaj s posnetki."
55
56 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:37
57 msgid ""
58 "Guides can be used to define regions for rendering. See :ref:`rendering-"
59 "guides`."
60 msgstr ""
61 "Vodila se lahko uporabljajo za določanje območij za upodabljanje. Glejte :"
62 "ref:`rendering-guides`."
63
64 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:40
65 msgid ""
66 "Guides can also be used as chapters for DVD videos. See :ref:`rendering-"
67 "guides`."
68 msgstr ""
69 "Vodila se lahko uporabljajo tudi kot poglavja za DVD-videoposnetke. Glejte :"
70 "ref:`rendering-guides`."
71
72 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:46
73 msgid "3 ways to add guides"
74 msgstr "Trije načini dodajanja vodil"
75
76 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:48
77 msgid "Following procedures add a guide at the timeline playhead position:"
78 msgstr ""
79 "Naslednji postopki dodajo vodilo na položaj predvajalne glave na časovnici:"
80
81 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:50
82 msgid "**Menu**"
83 msgstr "**Meni**"
84
85 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:52
86 msgid ":menuselection:`Timeline --> Guides --> Add/Remove Guide`"
87 msgstr ":menuselection:`Časovnica --> Vodila --> Dodaj/odstrani vodilo`"
88
89 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:53
90 msgid ""
91 "Right click on :ref:`timeline ruler<timeline_ruler>` and choose in the menu :"
92 "guilabel:`Add/Remove Guide`"
93 msgstr ""
94 "Z desno tipko miške kliknite :ref:`ravnilo časovnice <timeline_ruler>` in "
95 "izberite v meniju :guilabel:`Dodaj/odstrani vodnik`."
96
97 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:54
98 msgid "Right click in the timeline and choose :guilabel:`Add/Remove Guide`"
99 msgstr ""
100 "Desno kliknite v časovnico in izberite :guilabel:`Dodaj/odstrani vodnik`."
101
102 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:56
103 msgid "**Keyboard**"
104 msgstr "**Tipkovnica**"
105
106 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:58
107 msgid ":kbd:`G` adds a guide."
108 msgstr ":kbd:`G` doda vodilo."
109
110 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:60
111 msgid "**Mouse**"
112 msgstr "**Miška**"
113
114 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:64
115 msgid ""
116 "Double-click on top of the :ref:`timeline ruler<timeline_ruler>` and the "
117 "guide gets added were you have clicked"
118 msgstr ""
119 "Dvokliknite vrh :ref:`ravnila časovnice <timeline_ruler>` in vodnik se doda "
120 "na mestu, kjer ste kliknili."
121
122 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:70
123 msgid "Timeline ruler right click menu"
124 msgstr "Meni desnega klika ravnila časovnice"
125
126 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:79
127 msgid ":guilabel:`Add/Remove Guide`"
128 msgstr ":guilabel:`Dodaj/odstrani vodilo`"
129
130 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:81
131 msgid ":guilabel:`Edit Guide`: See :ref:`move_edit_guides`"
132 msgstr ":guilabel:`Uredi vodilo`: glejte :ref:`move_edit_guides`"
133
134 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:85
135 msgid ":guilabel:`Guides Locked`: See :ref:`move_edit_guides`"
136 msgstr ":guilabel:`Vodila zaklenjena`: glejte :ref:`move_edit_guides`"
137
138 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:88
139 msgid ""
140 ":guilabel:`Go To Guide...`. Select a guide to which the playhead should jump."
141 msgstr ""
142 ":guilabel:`Pojdi na vodilo …`. Izberite vodilo, na katerega naj skoči "
143 "predvajalna glava."
144
145 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:92
146 msgid ":guilabel:`Set Zone In/Out`: See :ref:`timeline-preview-rendering`"
147 msgstr ""
148 ":guilabel:`Nastavi začetek/konec območja`. Glejte :ref:`timeline-preview-"
149 "rendering`."
150
151 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:94
152 msgid ":guilabel:`Add Project Notes`: See :ref:`notes`"
153 msgstr ":guilabel:`Dodaj opombe projekta`: Glejte :ref:`notes`"
154
155 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:98
156 msgid ":guilabel:`Add Subtitle`: See Subtitle"
157 msgstr ":guilabel:`Dodaj podnaslov`: glejte Podnaslov"
158
159 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:104
160 msgid "Managing categories and guides"
161 msgstr "Upravljanje kategorij in vodil"
162
163 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:112
164 msgid "Categories"
165 msgstr "Kategorije"
166
167 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:114
168 msgid ""
169 "When starting a new project the categories for the project are pulled in "
170 "from :guilabel:`Guides and Markers Categories` in setting :ref:"
171 "`configure_colors`."
172 msgstr ""
173 "Pri izdelavi novega projekta se kategorije za projekt povlečejo iz :guilabel:"
174 "`Kategorije vodil in označevalnikov` pri nastavitvi :ref:`configure_colors`."
175
176 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:120
177 msgid ""
178 "Project specific categories can be added, edited and deleted in :"
179 "menuselection:`Project --> Project Settings --> Guides`"
180 msgstr ""
181 "Kategorije, posebej določene za projekt, je mogoče dodajati, urejati in "
182 "brisati v :menuselection:`Projekt --> Nastavitve projekta --> Vodila`."
183
184 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:126
185 msgid ""
186 "Deleting a category were guides are assigned, Kdenlive ask if you really "
187 "want to delete it or if you want to reassign the guide to another category."
188 msgstr ""
189 "Če izbrišete kategorijo, kateri so bila dodeljena vodila, vas Kdenlive "
190 "povpraša, ali jo želite res izbrisati ali če želite vodilo dodeliti drugi "
191 "kategoriji."
192
193 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:132
194 msgid "Guides View"
195 msgstr "Pogled Vodila"
196
197 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:137
198 msgid ""
199 ":menuselection:`View --> Guides` opens the guides window were you can "
200 "managing your guides."
201 msgstr ""
202 ":menuselection:`Pogled --> Vodila` odpre okno vodil, kjer lahko upravljate "
203 "svoja vodila."
204
205 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:140
206 msgid ""
207 "Search guides/markers. If you enter `2` in this example shows only "
208 "`guide2` / `marker2` in the list and in the timeline/on the clip monitor."
209 msgstr ""
210 "Poiščite vodila/označevalnike. Če vnesete `2` v tem primeru, je na seznamu "
211 "in na časovnici/v ogledu posnetka prikazan samo `vodilo2` / `označevalnik2`."
212
213 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:142
214 msgid ""
215 "Show only the chosen categories in the list and in the timeline/clip monitor."
216 msgstr ""
217 "Pokažite samo izbrane kategorije na seznamu in v ogledu časovnice/posnetka."
218
219 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:144
220 msgid "Sort by categories, time, comment or descending."
221 msgstr "Razvrstite jih po kategorijah, času, komentarju ali padajoče."
222
223 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:146
224 msgid ""
225 "Click on a guide/marker will select it and the playhead jumps to this guide/"
226 "marker in the timeline/clip monitor. Multi-selection: holding down :kbd:"
227 "`Shift` or :kbd:`Control` to select single guides. :kbd:`Control + A` select "
228 "all guides/markers. Double-click on a guide/marker opens the :ref:`edit "
229 "guide window <move_edit_guides>`/:ref:`edit marker window "
230 "<move_edit_marker>`."
231 msgstr ""
232 "Kliknite vodilo/označevalnik, da ga izberete, in predvajalna glava skoči na "
233 "to vodilo/označevalnik v ogledu projekta/posnetka. Hkratno izbiranje več "
234 "elementov: držite pritisnjeno :kbd:`dvigalko` ali :kbd:`krmilko` za izbor "
235 "posameznih vodil. :kbd:`Krmilka + A` izbere vsa vodila/označevalnike. "
236 "Dvokliknite vodilo/označevalnik, da odprete :ref:`okno za urejanje vodila "
237 "<move_edit_guides>`/:ref:`okno za urejanje označevalnika <move_edit_marker>`."
238
239 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:148
240 msgid ""
241 "Add a guide/marker. Only here you have the possibility to add multiple "
242 "guides/markers with an interval."
243 msgstr ""
244 "Dodajte vodilo/označevalnik. Samo tukaj imate možnost dodati več vodil/"
245 "označevalnikov z intervalom."
246
247 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:150
248 msgid ""
249 "Edit a selected guide/marker. The same like when you Double-click a guide/"
250 "marker under point 4 or guides in the :ref:`timeline ruler<timeline_ruler>`."
251 msgstr ""
252 "Uredite izbrano vodilo/označevalnik. Enako, kot če dvokliknete vodilo/"
253 "označevalnik pod točko 4 ali vodila v :ref:`ravnilu časovnice "
254 "<timeline_ruler>`."
255
256 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:152
257 msgid "Delete a selected guide/marker."
258 msgstr "Izbrišite izbrano vodilo/označevalnik."
259
260 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:154
261 msgid "Set the category for new created guides/marker."
262 msgstr "Določite kategorijo za novo ustvarjena vodila/označevalnike."
263
264 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:156
265 msgid ""
266 "Guides only: :ref:`Locks guide <move_edit_guides>`. Locked when the "
267 "background is light gray (as shown on the screenshot)."
268 msgstr ""
269 "Samo za vodila: :ref:`Zakleni vodilo <move_edit_guides>`. Zaklenjeno, ko je "
270 "ozadje svetlo sivo (kot je prikazano na posnetku zaslona)."
271
272 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:158
273 msgid ""
274 "Import/:ref:`export guides/marker <export_guides>` or configure the :ref:"
275 "`project categories <categories>`."
276 msgstr ""
277 "Uvozite/:ref:`izvozite vodila/označevalnike <export_guides>` ali "
278 "prilagodite :ref:`kategorije projekta <categories>`."
279
280 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:161
281 msgid ""
282 "You can put a comment in the guide/marker and make the comment display by "
283 "choosing :ref:`editing` in the :menuselection:`Timeline` menu or by clicking "
284 "on the :ref:`editing` button."
285 msgstr ""
286 "Komentar lahko dodate v vodilo/označevalnik in komentar prikažete z ukazom "
287 "za :ref:`urejanje<editing>` v meniju :menuselection:`Časovnica` ali s klikom "
288 "gumba :ref:`za urejanje <editing>`."
289
290 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:167
291 msgid "Export guides as chapters description"
292 msgstr "Izvozi vodila kot opis poglavij"
293
294 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:173
295 msgid ""
296 "Guides can mark chapters or different sections of a video while editing. "
297 "Uploading edited videos to platforms like YouTube, the guides can be "
298 "exported as chapter marks that are supported by YouTube. This can be done "
299 "by :guilabel:`Copy to Clipboard` and paste then into YouTube."
300 msgstr ""
301 "Vodila lahko pri montaži označujejo poglavja ali različne odseke videa. Ob "
302 "nalaganju montiranih videoposnetkov na platforme, kot je YouTube, lahko "
303 "vodila izvozite kot oznake poglavij, ki jih podpira YouTube. To lahko "
304 "naredite s :guilabel:`Kopiraj na odložišče` in nato z lepljenjem v YouTube."
305
306 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:175
307 msgid ""
308 "Right click in the :ref:`timeline ruler <timeline_ruler>` and choose :"
309 "guilabel:`Export Guides` or :menuselection:`Timeline -> Guides -> Export "
310 "Guides` or :menuselection:`View --> Guides --> Export`. Then the window "
311 "`Export guides as chapters description` appears."
312 msgstr ""
313 "Z desno tipko miške kliknite :ref:`ravnilo časovnice <timeline_ruler>` in "
314 "izberite :guilabel:`Izvozi vodila’ ali :menuselection:'Časovnica -> Vodila -"
315 "> Izvozi vodila`. Nato se prikaže okno `Izvozi vodila kot opise poglavij`."
316
317 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:180
318 msgid ""
319 ":guilabel:`Marker Type`: Choose one of the guide types to mark chapters and "
320 "use other types to do other things."
321 msgstr ""
322 ":guilabel:`Vrsta označevalnika`: Izberite eno od vrst vodil, da označite "
323 "poglavja, in uporabite druge vrste za druge namene."
324
325 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:182
326 msgid ""
327 ":guilabel:`Save As`: Text (for Youtube) or as JSON data file which can be re-"
328 "imported."
329 msgstr ""
330 ":guilabel:`Shrani kot`: besedilo (za Youtube) ali kot podatkovna datoteka "
331 "JSON, ki jo je mogoče ponovno uvoziti."
332
333 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:184
334 msgid ""
335 ":guilabel:`Offset`: This adds the ability to set a general offset (hh:mm:ss:"
336 "ff) to each guide."
337 msgstr ""
338 ":guilabel:`Zamik`: To doda možnost za nastavitev splošnega zamika (uu:mm:ss:"
339 "ff) vsakemu vodilu."
340
341 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:186
342 msgid ""
343 ":guilabel:`Format`: This defines how the chapter marks are exported. When "
344 "using the 2 default format strings (as shown on the picture), Kdenlive check "
345 "if the chapter marker matches YouTube's guideline, and display a notice if "
346 "it doesn't match."
347 msgstr ""
348 ":guilabel:`Oblika`: To določa, kako se izvažajo oznake poglavji. Če "
349 "uporabljate dva privzeta niza oblike (kot je prikazano na sliki), Kdenlive "
350 "preveri, ali se označevalnik poglavja ujema s smernicami YouTube, in prikaže "
351 "obvestilo, če se ne ujema."
352
353 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:188
354 msgid ""
355 ":guilabel:`i`: Shows all possible export strings. Select the string you want "
356 "and Kdenlive adds it to the :guilabel:`Format` for export. Add spaces "
357 "between the strings as needed."
358 msgstr ""
359 ":guilabel:`i`: Pokaže vse možne izvozne nize. Izberite želeni niz in "
360 "Kdenlive ga doda k :guilabel:`Oblika` za izvoz. Dodajte presledke med nizi, "
361 "kot je potrebno."
362
363 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:190
364 msgid "{{timecode}} adds guide position in HH:MM.SS (default)"
365 msgstr "{{timecode}} dodaja položaj vodila v UU:MM.SS (privzeto)"
366
367 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:192
368 msgid "{{comment}} adds the guide text (default)"
369 msgstr "{{comment}} doda besedilo vodila (privzeto)"
370
371 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:194
372 msgid "{{frame}} adds the frame number of each guide"
373 msgstr "{{frame}} doda številko sličice vsakega vodila"
374
375 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:196
376 msgid "{{index}} adds guide number"
377 msgstr "{{index}} doda številko vodila"
378
379 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:198
380 msgid "{{nexttimecode}} adds next guide position in HH:MM.SS"
381 msgstr "{{nexttimecode}} doda naslednji položaj vodila v UU:MM.SS"
382
383 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:200
384 msgid "{{realtimecode}} adds guide position in HH:MM:SS:FF"
385 msgstr "{{realtimecode}} dodaja položaj vodila v UU:MM:SS:FF"
386
387 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:202
388 msgid ""
389 ":guilabel:`Reset`: Resets the settings to the default: {{timecode}} "
390 "{{comment}}"
391 msgstr ""
392 ":guilabel:`Ponastavi`: ponastavi nastavitve na privzeto: {{timecode}} "
393 "{{comment}}"
394
395 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:204
396 msgid ""
397 ":guilabel:`Exported`: Shows what get exported. To change the guide text you "
398 "have to edit the guide in the timeline."
399 msgstr ""
400 ":guilabel:`Izvoženo`: Prikazuje, kaj se izvozi. Če želite spremeniti "
401 "besedilo vodila, ga morate urediti v časovnici."
402
403 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:206
404 msgid ""
405 ":guilabel:`Copy to Clipboard`: Copy the data viewed in :guilabel:`Exported` "
406 "into the clipboard to use it in other applications (Youtube)."
407 msgstr ""
408 ":guilabel:`Kopiraj na odložišče`: Kopirajte podatke, prikazane v :guilabel:"
409 "`Izvoženo`, na odložišče za uporabo v drugih aplikacijah (Youtube)."
410
411 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:208
412 msgid ""
413 "The warning in the blue box only show up if one of the 3 points are not "
414 "fulfilled."
415 msgstr ""
416 "Opozorilo v modrem polju se prikaže le, če ena od treh točk ni izpolnjena."
417
418 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:214
419 msgid "Move and edit guides"
420 msgstr "Premikanje in urejanje vodil"
421
422 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:216
423 msgid ""
424 "Guides can be moved by click on a guides text in the timeline and drag it to "
425 "the desired position."
426 msgstr ""
427 "Vodila lahko premaknete tako, da kliknete besedilo vodil na časovnici in ga "
428 "povlečete na želeni položaj."
429
430 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:221
431 msgid ""
432 "Guides can be moved by changing the :guilabel:`Position` in the edit window."
433 msgstr ""
434 "Vodila lahko premaknete tako, da v oknu za urejanje spremenite :guilabel:"
435 "`Položaj`."
436
437 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:223
438 msgid ""
439 "Double-click on a guide text in the timeline ruler opens the edit window "
440 "(beside the possibility in :ref:`guide_view`)."
441 msgstr ""
442 "Dvoklik besedila vodila v ravnilu časovnice odpre okno za urejanje (poleg "
443 "možnosti v :ref:`guide_view`)."
444
445 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:225
446 msgid ""
447 ":guilabel:`Comment` text and :guilabel:`Category` can be changed in the edit "
448 "window."
449 msgstr ""
450 "Besedilo :guilabel:`Komentar` in :guilabel:`Kategorijo` lahko spremenite v "
451 "oknu za urejanje."
452
453 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:229
454 msgid "Move Guides with Spacer Tool"
455 msgstr "Premakni vodila z orodjem za praznine"
456
457 #: ../../cutting_and_assembling/guides.rst:233
458 msgid ""
459 "Easily moves guides along with clips using the spacer tool by using the new :"
460 "menuselection:`Guides Locked` option. When locked the guides stay in place. "
461 "When unlocked the guides move with the clip."
462 msgstr ""
463 "Preprosto premakne vodila skupaj s posnetki z orodjem za praznine z uporabo "
464 "nove možnosti :menuselection:`Zaklenjena vodila`. Če so vodila zaklenjena, "
465 "ostanejo na mestu. Če so odklenjena, se premaknejo s posnetkom."