Contents of /trunk/l10n-kf5/sl/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_cutting_and_assembling___editing.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659890 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 14:46:44 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by matjazjeran
File size: 56097 byte(s)
Osveženo in dodano Martin Srebotnjak
1 # Translation of kdenlive Manual to Slovenian
2 #
3 # Copyright (C) 2022 This_file_is_part_of_KDE
4 # This file is distributed under the same license as the kdenlive package.
5 #
6 #
7 # Martin Srebotnjak <[email protected]>, 2022.
8 #
9 msgid ""
10 msgstr ""
11 "Project-Id-Version: kdenlive ref manual\n"
12 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
14 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 12:03+0200\n"
15 "Last-Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
16 "Language-Team: Slovenian <[email protected]>\n"
17 "Language: sl\n"
18 "MIME-Version: 1.0\n"
19 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n"
22 "%100==4 ? 3 : 0);\n"
23 "Translator: Martin Srebotnjak <[email protected]>\n"
24 "X-Generator: Poedit 2.2.1\n"
25 "X-Poedit-SourceCharset: ISO-8859-1\n"
26
27 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:1
28 msgid "Editing in Kdenlive video editor"
29 msgstr "Montaža s programom Kdenlive"
30
31 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:1
32 msgid ""
33 "KDE, Kdenlive, edit, animation, editing, timeline, documentation, user "
34 "manual, video editor, open source, free, learn, easy"
35 msgstr ""
36 "KDE, Kdenlive, časovnica, animacija, montaža, časovnica, dokumentacija, "
37 "uporabniški priročnik, montažni program, program za montažo, videomontaža, "
38 "urejevalnik videov, odprta koda, brezplačno, učenje, enostavno"
39
40 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:33
41 msgid "Editing"
42 msgstr "Montaža"
43
44 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:36
45 msgid ""
46 "Editing is done in the :ref:`timeline`. Add a clip by dragging it from the :"
47 "ref:`project_tree` or the :ref:`ui-monitors`. Once a clip is dropped on a "
48 "track, it can be moved (drag and drop it) to another place on the same track "
49 "or onto another track."
50 msgstr ""
51 "Montaža se vrši na :ref:`časovnici<timeline>`. Dodajte posnetek tako, da ga "
52 "povlečete iz :ref:`drevesa projekta<project_tree>` ali :ref:"
53 "`ogledov<monitors>`. Ko posnetek spustite na stezo, ga lahko premaknete "
54 "(povlecite in spustite) na drugo mesto na isti stezi ali na drugo stezo."
55
56 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:42
57 msgid "Editing with keyboard shortcuts was introduced"
58 msgstr "Uvedena je bila montaža s tipkami za bližnjice"
59
60 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:45
61 msgid ""
62 "This will speed up the editing work and you can do editing steps that are "
63 "not possible or not as quick and easy with the mouse. Working with keyboard "
64 "shortcuts in 19.08 is different as in the former Kdenlive versions. Mouse "
65 "operations have not changed and working as before. See `3 Point Editing`_"
66 msgstr ""
67 "To bo pospešilo montažo in lahko opravite korake montaže, ki niso možni ali "
68 "niso tako hitri in enostavni z miško. Delo s bližnjicami tipkovnice v 19.08 "
69 "je drugačno kot v nekdanjih različicah Kdenlive. Operacije miške se niso "
70 "spremenile in delujejo kot prej. Glejte `3-točkovna montaža <3 Point "
71 "Editing>`_."
72
73 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:49
74 msgid "Seeking through your project"
75 msgstr "Iskanje po vašem projektu"
76
77 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:51
78 msgid ""
79 "The timeline cursor shows your current position in the project. The "
80 "positions of the cursors on the timeline ruler and Project Monitor are "
81 "always in sync. Position can be moved in the following ways:"
82 msgstr ""
83 "Kazalec časovnice prikazuje vaš trenutni položaj v projektu. Položaja "
84 "kazalcev na ravnilu časovnice in v ogledu projekta sta vedno sinhronizirana. "
85 "Položaj je mogoče premakniti na naslednje načine:"
86
87 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:54
88 msgid ""
89 "Keyboard shortcut: right / left arrows for one frame, Shift+ right / left "
90 "for 1 second"
91 msgstr ""
92 "Tipke za bližnjico: smerna tipka desno/levo za eno sličico, dvigalka+desno/"
93 "levo za 1 sekundo"
94
95 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:57
96 msgid ""
97 "Clicking/dragging in the :ref:`timeline` or in an empty area of the timeline."
98 msgstr ""
99 "Če kliknete/povlečete v :ref:`časovnico` ali v prazno območje časovnice."
100
101 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:60
102 msgid "Clicking/dragging in the :ref:`ui-monitors` ruler."
103 msgstr "Klikanje/poteg z miško v ravnilu :ref:`ogledov<ui-monitors>`."
104
105 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:63
106 msgid ""
107 "Rotating the mouse wheel while the pointer is over the :ref:`timeline` or "
108 "over the :ref:`ui-monitors`"
109 msgstr ""
110 "Z vrtenjem koleščka miške, medtem ko je kazalec nad :ref:"
111 "`časovnico<timeline>` ali nad :ref:`ogledi<ui-monitors>`"
112
113 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:66
114 msgid "Editing the timecode in the :ref:`ui-monitors` timecode widget"
115 msgstr ""
116 "Z urejanjem časovne kode v gradniku časovne kode :ref:`ogledov<ui-monitors>`"
117
118 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:69
119 msgid ""
120 "Clicking the up or down arrows on the :ref:`ui-monitors` timecode widget"
121 msgstr ""
122 "Če kliknete puščice navzgor ali navzdol na gradniku časovne kode :ref:"
123 "`ogledov<ui-monitors>`"
124
125 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:73
126 msgid "Cutting a Clip"
127 msgstr "Rezanje posnetka"
128
129 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:75
130 msgid ""
131 "To cut a clip, the easiest way is to place the timeline cursor where you "
132 "want to cut the clip, then select the clip (left click in it) and use the "
133 "menu :menuselection:`Timeline --> Current Clip --> Cut Clip` (default "
134 "shortcut: :kbd:`Shift + R`)."
135 msgstr ""
136 "Če želite odrezati posnetek, je najlažje, da postavite kazalec časovnice na "
137 "mesto, kjer želite odrezati posnetek, nato pa izberete posnetek (levi klik) "
138 "in v meniju uporabite ukaz :menuselection:`Časovnica --> Trenutni posnetek --"
139 "> Odreži posnetek` (privzeta bližnjica: :kbd:`dvigalka + R`)."
140
141 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:78
142 msgid "Or :menuselection:`Right Click --> Cut Clip`"
143 msgstr "Ali :menuselection:`Desni klik --> Izreži posnetek`"
144
145 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:81
146 msgid "Alternatively - use the `Spacer Tool`_."
147 msgstr "Druga možnost - uporabite `Orodje za praznine`_."
148
149 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:85
150 msgid "Resizing a Clip"
151 msgstr "Spreminjanje dolžine posnetka"
152
153 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:87
154 msgid ""
155 "A clip can be resized from its start or end by dragging its left or right "
156 "edge. If you want a more precise resize, you can place the timeline cursor "
157 "wherever you want the resize to end and use the menu :menuselection:"
158 "`Timeline --> Resize Item Start` (default shortcut: :kbd:`(` or :"
159 "menuselection:`Timeline --> Resize Item End` (default shortcut: :kbd:`)`)"
160 msgstr ""
161 "Posnetku lahko spremenite dolžino na začetku ali na koncu tako, da povlečete "
162 "njegov levi ali desni konec. Če želite bolj natančno spremeniti velikost, "
163 "lahko kazalec časovnice postavite na mesto, kjer naj se spreminjanje "
164 "velikosti konča, in uporabite menijski ukaz :menuselection:`Časovnica --> "
165 "Spremeni velikost: začetek` (privzeta bližnjica: :kbd:`(`) ali :"
166 "menuselection:`Časovnica --> Spremeni velikost: konec` (privzeta bližnjica: :"
167 "kbd:`)`)."
168
169 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:90
170 msgid ""
171 "To even more precisely control the length of a clip, double click it in the "
172 "timeline and adjust its duration using the **Clip duration** dialog. You can "
173 "have frame-level accuracy with this method."
174 msgstr ""
175 "Če želite še bolj natančno nadzorovati dolžino posnetka oz. kadra, ga "
176 "dvokliknite v časovnici in prilagodite njegovo trajanje v pogovornem oknu "
177 "**Trajanje posnetka**. S to metodo delujete na sličico natančno."
178
179 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:97
180 msgid ""
181 "You can also resize a clip by cutting it with the `Razor Tool`_ and then "
182 "deleting the bit you do not want."
183 msgstr ""
184 "Posnetku lahko spremenite dolžino tudi tako, da ga odrežete z orodjem "
185 "`Rezilo`_ in nato izbrišete košček, ki ga ne želite."
186
187 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:101
188 msgid ""
189 "Adjust AV clips independently with :kbd:`Shift + resize` to resize only "
190 "audio or video part of a clip."
191 msgstr ""
192 "AV-posnetke prilagodite neodvisno z :kbd:`dvigalka + spreminjanje "
193 "velikosti`, da spremenite velikost zgolj zvokovnega ali slikovnega dela "
194 "posnetka."
195
196 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:103
197 msgid ""
198 ":kbd:`alt + Move` in timeline allows to move the audio or video part to "
199 "another track independently."
200 msgstr ""
201 ":kbd:`Izmenjalka + premik` v časovnici omogoča neodvisno premikanje "
202 "zvokovnega ali slikovnega dela na drugo stezo."
203
204 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:113
205 msgid ""
206 "Select a clip in the project bin. When resizing this clip in the timeline "
207 "the clip monitor shows a yellow indicator relative to the original clip "
208 "length."
209 msgstr ""
210 "Izberite posnetek v projektni posodi. Pri spreminjanju velikosti tega "
211 "posnetka na časovnici se v ogledu posnetka prikaže rumeni indikator glede na "
212 "prvotno dolžino posnetka."
213
214 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:119
215 msgid "Edit an Animation"
216 msgstr "Montiranje animacije"
217
218 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:124
219 msgid "This requires Glaxnimate version >= 0.5.1"
220 msgstr "Za to potrebujete Glaxnimate različice >= 0.5.1"
221
222 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:126
223 msgid ""
224 "Double click on an animation clip in the timeline and this will open "
225 "Glaxnimate."
226 msgstr ""
227 "Dvokliknite posnetek animacije na časovnici in s tem boste odprli Glaxnimate."
228
229 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:132
230 msgid ""
231 "The background of the animation in Kdenlive will also be shown in Glaxnimate."
232 msgstr "Ozadje animacije v programu Kdenlive bo prikazano tudi v Glaxnimate."
233
234 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:138
235 msgid ""
236 "It is possible to have several Glaxnimate instances open, but the background "
237 "will only be send to the one opened first in Glaxnimate. If you like to see "
238 "the Kdenlive background of another animation clip, save the animation and "
239 "close Glaxnimate before you double click another animation clip."
240 msgstr ""
241 "Mogoče je, da je odprtih več primerkov Glaxnimate, toda ozadje bo poslano le "
242 "prvo odprtemu v Glaxnimate. Če želite videti ozadje Kdenlive drugega "
243 "posnetka animacije, shranite animacijo in zaprite Glaxnimate, preden "
244 "dvokliknete drug posnetek animacije."
245
246 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:144
247 msgid "Change Speed of a Clip"
248 msgstr "Spreminjanje hitrosti posnetka"
249
250 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:151
251 msgid ""
252 "Adjust the speed of a clip by pressing :kbd:`CTRL + dragging` a clip in the "
253 "timeline."
254 msgstr ""
255 "Prilagodite hitrost posnetka tako, da pritisnete :kbd:`krmilko + povlečete’ "
256 "posnetek na časovnici."
257
258 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:153
259 msgid "Doing with right click on the clip see :ref:`change_speed`."
260 msgstr ""
261 "Če ste posnetek kliknili z desno tipko miške, glejte :ref:`change_speed`."
262
263 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:158
264 msgid "Removing Space Between Clips"
265 msgstr "Odstranjevanje črnine med posnetki"
266
267 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:160
268 msgid ""
269 "Right click in the space between the clips and choose :menuselection:`Remove "
270 "Space`. Be aware however that if you have clips on multiple tracks in the "
271 "timeline and they are not grouped, then removing space may disturb the "
272 "alignment of the clips between the different tracks – the space is only "
273 "removed from the timeline where you clicked. Under this situation it may be "
274 "safer to use the `Spacer Tool`_."
275 msgstr ""
276 "Z desno tipko miške kliknite v praznino med posnetki in izberite :"
277 "menuselection:`Odstrani praznino`. Vendar se zavedajte, da če imate posnetke "
278 "na več stezah v časovnici in niso združeni v skupino, lahko odstranitev "
279 "praznine okvari poravnavo posnetkov med različnimi stezami – praznina se "
280 "odstrani le iz časovnice, kamor ste kliknili. V tem primeru je morda varneje "
281 "uporabljati `Razmikalnik <Spacer Tool>`_."
282
283 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:168
284 msgid ""
285 ":menuselection:`Timeline --> Current track --> Remove All Spaces After "
286 "Cursor`"
287 msgstr ""
288 ":menuselection:'Časovnica --> Trenutna steza --> Odstrani vso praznino po "
289 "kazalki`"
290
291 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:170
292 msgid ""
293 "It handles AV clips as 1 element, doesn't matter on which track they are. "
294 "This function is only in the Timeline menu available this to avoid clutter."
295 msgstr ""
296 "AV-posnetke obravnava kot en element, ni pomembno, na kateri stezi so. Ta "
297 "funkcija je na voljo samo v meniju Časovnica, da se izognemo krami."
298
299 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:172
300 msgid "More details see :ref:`timeline_space-remove`."
301 msgstr "Podrobnosti si oglejte v :ref:`timeline_space-remove`."
302
303 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:176
304 msgid "Adjust timeline zone"
305 msgstr "Prilagodi območje časovnice"
306
307 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:180
308 msgid ":kbd:`Shift+z` adjusts timeline zone to selected clips"
309 msgstr ":kbd:`Dvigalka+z` prilagodi območje časovnice izbranim posnetkom"
310
311 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:189
312 msgid "Timeline Toolbar"
313 msgstr "Orodna vrstica časovnice"
314
315 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:191
316 msgid ""
317 "There is a toolbar between monitors and the timeline that controls various "
318 "aspects of the editor."
319 msgstr ""
320 "Med ogledoma in časovnico je orodna vrstica, ki nadzira različne vidike "
321 "montažnega dela."
322
323 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:198
324 msgid "`Track Compositing`_ drop down."
325 msgstr "Spustni meni `Sestava stez`_."
326
327 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:205
328 msgid ""
329 "Track compositing is now a simple checkbox instead of the deprecated none/"
330 "high resolution choice."
331 msgstr ""
332 "Skladanje stez je zdaj preprosto potrditveno polje namesto opuščene izbire "
333 "brez/visoka ločljivost."
334
335 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:207
336 msgid "When enabled Kdenlive is set to :ref:`track_compositing_hq`"
337 msgstr ""
338 "Če je omogočeno, ima Kdenlive izbrano nastavitev :ref:`track_compositing_hq`."
339
340 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:209
341 msgid "When disabled Kdenlive is set to :ref:`track_compositing_none`"
342 msgstr ""
343 "Če je onemogočeno, ima Kdenlive izbrano nastavitev :ref:"
344 "`track_compositing_none`."
345
346 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:213
347 msgid "1a, 1b and 1c cannot be selected anymore."
348 msgstr "1a, 1b in 1c ni več mogoče izbrati."
349
350 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:215
351 msgid "1a. :ref:`track_compositing_none`"
352 msgstr "1a) :ref:`track_compositing_none`"
353
354 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:217
355 msgid "1b. :ref:`track_compositing_preview`"
356 msgstr "1b) :ref:`track_compositing_preview`"
357
358 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:219
359 msgid "1c. :ref:`track_compositing_hq`"
360 msgstr "1c) :ref:`track_compositing_hq`"
361
362 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:221
363 msgid ""
364 "1d. **Mixed Audio tracks** changes the order in which tracks are displayed "
365 "to mixed audio and video tracks. For example, from the bottom of the "
366 "timeline to the top of the timeline: A1, V1, A2, V2, A3, V3"
367 msgstr ""
368 "1d) **Mešane zvočne steze** spremeni vrstni red, v katerem so steze "
369 "prikazane, v mešanico zvočnih in slikovnih stez. Primer od dna do vrha "
370 "časovnice: A1, V1, A2, V2, A3, V3."
371
372 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:223
373 msgid ""
374 "1e. **Split Audio tracks** changes the order in which tracks are displayed "
375 "to separate audio and video tracks. For example, from the bottom of the "
376 "timeline to the top of the timeline: A1, A2, A1, V1, V2, V3"
377 msgstr ""
378 "1e. **Razdeli zvočne steze** spremeni zaporedje, v katerem so steze "
379 "prikazane, tako da loči zvočne in slikovne steze. Primer od dna do vrha "
380 "časovnice: A3, A2, A1, V1, V2, V3."
381
382 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:225
383 msgid ""
384 "1f. **Split Audio tracks (reverse)** changes the order in which tracks are "
385 "displayed to separate audio and video tracks with the audio tracks in "
386 "reverse order. For example, from the bottom of the timeline to the top of "
387 "the timeline: A1, A2, A3, V1, V2, V3"
388 msgstr ""
389 "1f. **Razdeli zvočne steze (vzvratno)** spremeni vrstni red, v katerem so "
390 "steze prikazane, tako da loči zvočne in slikovne skladbe z zvočnimi stezami "
391 "v obratnem vrstnem redu. Primer od dna do vrha časovnice: A1, A2, A3, V1, "
392 "V2, V3."
393
394 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:227
395 msgid ""
396 "**Timeline Edit Mode** Drop Down. These same settings can be found under "
397 "the :menuselection:`Tool` menu."
398 msgstr ""
399 "**Način montaže v časovnici** Spustni meni. Te iste nastavitve lahko najdete "
400 "v meniju :menuselection:`Orodje`."
401
402 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:229
403 msgid "2a. **Timeline Normal Mode**"
404 msgstr "2a. **Navadni način časovnice**"
405
406 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:231
407 msgid "2b. **Timeline Overwrite Mode**"
408 msgstr "2b. **Način prepisovanja v časovnici**"
409
410 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:233
411 msgid "2c. **Timeline Insert Mode**"
412 msgstr "2c. **Način vstavljanja v časovnico**"
413
414 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:235
415 msgid ""
416 "Use timeline zone |timeline-use-zone-on| / Do not use timeline zone |"
417 "timeline-use-zone-off| for insert (toggles). See ::ref:"
418 "`insert_overwrite_advanced_timeline_editing` for more details."
419 msgstr ""
420 "Uporabi časovni pas |timeline-use-zone-on| / Ne uporabi časovnega pasu |"
421 "timeline-use-zone-off| za vstavljanje (preklopno). Za več podrobnosti "
422 "glejte ::ref:`insert_overwrite_advanced_timeline_editing`."
423
424 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:238
425 msgid "**Tool Group** (one of these 3 can be active)"
426 msgstr "**Skupina orodij** (aktivno je lahko eno od teh treh)"
427
428 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:240
429 msgid "Active buttons are grey."
430 msgstr "Dejavni gumbi so sive barve."
431
432 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:243
433 msgid ""
434 "`Selection Tool`_ - Also selected with the 'S' hotkey. Allows the selection "
435 "and manipulation of clips on the timeline"
436 msgstr ""
437 "`Orodje za izbor <Selection Tool>`_ - izberete ga tudi s tipko »S«. Omogoča "
438 "izbor in upravljanje posnetkov na časovnici"
439
440 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:245
441 msgid ""
442 "`Razor Tool`_ - Also selected with the 'X' hotkey, or to cut at the point of "
443 "the play head use \"Shift-R\". This allows a clip to be cut into two clips."
444 msgstr ""
445 "`Orodje Rezilo <Razor Tool>`_ - izberete ga tudi s tipko »X«, za rezanje na "
446 "položaju predvajalne glave pa uporabite »dvigalka + R«. Omogoča razrez "
447 "posnetka na dva posnetka."
448
449 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:247
450 msgid ""
451 "`Spacer Tool`_ - Also selected with the 'M' hotkey. This tool will select "
452 "all clips at one point in the timeline and allow them to be shifted at once."
453 msgstr ""
454 "`Orodje za praznine <Spacer Tool>`_ - izberete ga tudi s hitro tipko `M`. "
455 "To orodje bo izbralo vse posnetke na eni točki časovnice in omogočilo, da "
456 "jih naenkrat prestavite."
457
458 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:249
459 msgid ""
460 "Position indicator - displays the time point or frame number of the location "
461 "of the hovering mouse on the left side, and the total length of the project "
462 "on the right side."
463 msgstr ""
464 "Kazalnik položaja - na levi strani prikazuje časovno točko ali številko "
465 "sličice trenutnega položaja kazalca miške, na desni strani pa skupno dolžino "
466 "projekta."
467
468 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:251
469 msgid "7a. **hh:mm:ss:ff;** Sets the position indicator to display time units"
470 msgstr "7a. **hh:mm:ss:ff;** Nastavi kazalnik položaja za prikaz časovnih enot"
471
472 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:253
473 msgid "7b. **Frames** Sets the position indicator to display frames"
474 msgstr "7b. **Sličice** Določa kazalnik položaja za prikaz sličic"
475
476 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:255
477 msgid ""
478 "**Mix Clips** - allows same-track transitions to be applied between two "
479 "clips. See :ref:`same_track_transition` for a detailed explanation."
480 msgstr ""
481 "**Mešaj kadre** - omogoča uporabo prehodov med dvema posnetkoma na isti "
482 "stezi. Glejte podrobno razlago pod :ref:`same_track_transition`."
483
484 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:257
485 msgid ""
486 "Insert Clip Zone in Timeline. See :ref:"
487 "`insert_overwrite_advanced_timeline_editing` for more details."
488 msgstr ""
489 "Območje vstavljanja posnetkov v časovnici. Za več podrobnosti glejte :ref:"
490 "`insert_overwrite_advanced_timeline_editing`."
491
492 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:259
493 msgid ""
494 "Overwrite Clip Zone in Timeline. See :ref:"
495 "`insert_overwrite_advanced_timeline_editing` for more details."
496 msgstr ""
497 "Območje prepisovanja posnetkov v časovnici. Za več podrobnosti glejte :ref:"
498 "`insert_overwrite_advanced_timeline_editing`."
499
500 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:261
501 msgid "Extract Timeline Zone"
502 msgstr "Izvleči območje časovnice"
503
504 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:263
505 msgid "Lift Timeline Zone"
506 msgstr "Dvigni območje časovnice"
507
508 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:265
509 msgid "Favourite Effects"
510 msgstr "Priljubljeni učinki"
511
512 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:267
513 msgid "Start Preview Render"
514 msgstr "Začni izris predogleda"
515
516 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:269
517 msgid "14a. Stop Preview Render"
518 msgstr "14a. Zaustavi izris predogleda"
519
520 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:271
521 msgid "14b. Add Preview Zone"
522 msgstr "14b. Dodaj območje predogleda"
523
524 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:273
525 msgid "14c. Remove Preview Zone"
526 msgstr "14c. Odstrani območje predogleda"
527
528 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:275
529 msgid "14d. Remove All Preview Zones"
530 msgstr "14d. Odstrani vsa območja predogleda"
531
532 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:277
533 msgid "14e. Automatic Preview"
534 msgstr "14e. Samodejni predogled"
535
536 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:279
537 msgid "14f. Disable Timeline Preview"
538 msgstr "14f. Onemogoči predogled časovnice"
539
540 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:281
541 msgid "14g. Manage Cached Data"
542 msgstr "14g. Upravljanje s podatki predpomnilnika"
543
544 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:288
545 msgid ""
546 "14h. Preview Using Proxy Clips. Option to render preview using original "
547 "clips, not proxies (disabled by default)."
548 msgstr ""
549 "14h. Predogled z uporabo posrednih posnetkov. Možnost predogleda izrisovanja "
550 "z originalnimi posnetki, ne posrednimi posnetki (privzeto je onemogočen)."
551
552 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:291
553 msgid ""
554 "Items 14, 14a-14g are covered in detail by :ref:`timeline-preview-rendering` "
555 "article."
556 msgstr ""
557 "Postavke 14, 14a-14g so podrobno zajete v članku :ref:`timeline-preview-"
558 "rendering`."
559
560 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:293
561 msgid ""
562 "Show/Hide the :ref:`audio_mixer` tool. The audio mixer tool allows audio to "
563 "be managed in the project."
564 msgstr ""
565 "Pokaži/skrij orodje :ref:`audio_mixer`. Orodje za mešanje zvoka omogoča "
566 "upravljanje zvoka v projektu."
567
568 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:295
569 msgid ""
570 "Show/Hide the :ref:`effects-subtitles` Tool. This will show or hide the "
571 "subtitle track where subtitles can be created or edited in the project."
572 msgstr ""
573 "Pokaži/skrij orodje :ref:`subtitle`. To bo prikazalo ali skrilo stezo "
574 "podnaslovov, kjer je mogoče ustvariti ali urejati podnaslove v projektu."
575
576 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:303
577 msgid "Track Compositing"
578 msgstr "Skladnje stez"
579
580 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:307
581 msgid "The track compositing applies uniformly to all tracks in your timeline."
582 msgstr "Skladnja stez velja enotno za vse steze časovnice."
583
584 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:311
585 msgid ""
586 "Under certain compositing conditions, if you see the outcome of a transition "
587 "not to be what you would expect, try to switch track compositing off for a "
588 "quick check. If the oddity is gone, then this is an interference between the "
589 "automatic timeline track compositing and your user transitions."
590 msgstr ""
591 "Če vidite, da pod določenimi pogoji skladanja rezultat prehoda ni "
592 "pričakovan, poskusite izključiti skladnjo stez za hiter pregled. Če je "
593 "napaka izginila, potem je to motnja med samodejnim skladanjem stez časovnice "
594 "in uporabniškimi prehodi."
595
596 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:315
597 msgid ""
598 "Track compositing is now a simple checkbox instead of the none/high "
599 "resolution choice."
600 msgstr ""
601 "Sestava skladb je zdaj preprosto potrditveno polje namesto izbire brez/"
602 "visoka ločljivost."
603
604 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:320
605 msgid "High Quality"
606 msgstr "Visoka kakovost"
607
608 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:324
609 msgid ""
610 "When track compositing is set to High-Quality tracks with alpha channel "
611 "information will be automatically composited with the other tracks using an "
612 "algorithm that is somewhat slower than the algorithm used with :ref:"
613 "`track_compositing_preview` but which retains higher fidelity color "
614 "information."
615 msgstr ""
616 "Ko je sestava stez nastavljena na visokokakovostne steze s podatki o alfa-"
617 "kanalu, bodo samodejno sestavljene z drugimi stezami z uporabo algoritma, ki "
618 "je nekoliko počasnejši od algoritma, ki ga uporablja :ref:"
619 "`track_compositing_preview`, ki pa ohranja več informacij o zvestobi barv."
620
621 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:329
622 msgid "None"
623 msgstr "Brez"
624
625 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:333
626 msgid ""
627 "When Track Compositing is set to None you will not get tracks with alpha "
628 "channel information to composite with the other tracks unless an explicit "
629 "composite or affine transition is added between the clips. This is basically "
630 "kind of an expert mode when you need full control over any compositing in "
631 "your timeline."
632 msgstr ""
633 "Ko je skladanje stez nastavljeno na Brez, ne boste dobili stez z "
634 "informacijami o alfa-kanalu, da se skladajo z drugimi stezami, razen če je "
635 "med posnetki dodan izrecni skladani ali afini prehod. To je v bistvu vrsta "
636 "strokovnega načina, ko potrebujete popoln nadzor nad katero koli skladnjo v "
637 "časovnici."
638
639 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:338
640 msgid "Preview"
641 msgstr "Predogled"
642
643 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:344
644 msgid ""
645 "Final rendering always uses either **High Quality** or **None**. So Preview "
646 "quality is, well, for preview only."
647 msgstr ""
648 "Končno izrisovanje vedno uporablja **visoko kakovost** ali **brez**. "
649 "Kakovost predogleda vpliva torej samo na predogled."
650
651 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:346
652 msgid ""
653 "When track compositing is set to Preview tracks with alpha channel "
654 "information will be automatically composited with the other tracks using an "
655 "algorithm that is somewhat faster than the algorithm used with :ref:"
656 "`track_compositing_hq` but which slightly degrades the colors."
657 msgstr ""
658 "Ko je sestava stez nastavljena na predogled stez z informacijami o alfa-"
659 "kanalu, bodo samodejno skladane z drugimi stezami z uporabo algoritma, ki je "
660 "nekoliko hitrejši od algoritma, ki ga uporablja :ref:`track_compositing_hq`, "
661 "vendar nekoliko degradira barve."
662
663 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:349
664 msgid "Timeline Edit Modes"
665 msgstr "Načini urejanja časovnice"
666
667 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:354
668 msgid "Normal Mode"
669 msgstr "Navadni način"
670
671 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:356
672 msgid ""
673 "In this edit mode, you can not drag clips on top of other clips in the same "
674 "track in the timeline. You can drag them to another track in the timeline "
675 "but not into the same track at the same time point as an existing clip. "
676 "Contrast this to overwrite mode."
677 msgstr ""
678 "V tem načinu montaže ne morete povleči posnetkov na vrh drugih posnetkov v "
679 "isti stezi na časovnici. Lahko jih povlečete na drugo stezo v časovnici, "
680 "vendar ne v isto stezo hkrati z obstoječim posnetkom. To je nasprotno s "
681 "prepisnim načinom."
682
683 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:361
684 msgid "Overwrite Mode"
685 msgstr "Način prepisovanja"
686
687 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:363
688 msgid ""
689 "In this edit mode, you can drag a clip onto a track where there is an "
690 "existing clip and the incoming clip will overwrite that portion of the "
691 "existing clip (or clips) covered by the incoming clip."
692 msgstr ""
693 "V tem načinu montaže lahko posnetek povlečete na stezo, kjer je obstoječi "
694 "posnetek, dohodni posnetek pa bo prepisal tisti del obstoječega posnetka "
695 "(ali posnetkov), ki ga pokriva dohodni posnetek."
696
697 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:369
698 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:403
699 msgid "Before"
700 msgstr "Pred"
701
702 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:375
703 msgid "After"
704 msgstr "Po"
705
706 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:378
707 msgid ""
708 "In the \"After\" screenshot above, you can see that the clip which was "
709 "dragged from the upper track has replaced a portion of the clip on the lower "
710 "track."
711 msgstr ""
712 "Na zgornjem posnetku zaslona »Po« lahko vidite, da je posnetek, ki je bil "
713 "povlečen iz zgornje steze, zamenjal del posnetka na spodnji stezi."
714
715 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:381
716 msgid "**Rearrange clips in the timeline**"
717 msgstr "**Prerazporeditev kadrov na časovnici**"
718
719 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:384
720 msgid ""
721 "Performing a rearrange edit. This technique lets you quickly change the "
722 "order of clips in the timeline."
723 msgstr ""
724 "Izvajanje preureditve montažnega zaporedja. S to tehniko lahko hitro "
725 "spremenite zaporedje posnetkov v časovnici."
726
727 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:390
728 msgid ""
729 "Drag a clip, as you drop it to a new location performs an overwrite edit "
730 "that overwrites the existing clip."
731 msgstr ""
732 "Povlecite posnetek; ko ga spustite na nov položaj, izvede rez s "
733 "prepisovanjem, ki prepiše obstoječi posnetek."
734
735 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:395
736 msgid "Insert Mode"
737 msgstr "Način vstavljanja"
738
739 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:397
740 msgid ""
741 "With this mode selected and you drop a selection into the timeline the "
742 "selection will be inserted into the timeline at the point where the mouse is "
743 "released. The clip that the selection is dropped on is cut and clips are "
744 "moved to the right to accommodate the incoming clip."
745 msgstr ""
746 "S tem izbranim načinom spustite izbor v časovnico, da se bo vstavil v "
747 "časovnico na mestu, kjer ste sprostili gumb miške. Posnetek, na katerega je "
748 "izbor vržen, je odrezan, posnetki pa se premaknejo v desno, da naredijo "
749 "prostor dohodnim posnetkom."
750
751 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:409
752 msgid "During"
753 msgstr "Med"
754
755 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:415
756 msgid ""
757 "After. Incoming Clip inserted. Clips after the insert point are shifted Right"
758 msgstr ""
759 "Po. Vstavljen dohodni posnetek. Posnetki, ki sledijo točki vstavljanja, se "
760 "zamaknejo desno"
761
762 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:418
763 msgid "**Rearrange edit in the timeline**"
764 msgstr "**Preuredite montažni rez na časovnici**"
765
766 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:420
767 msgid ""
768 "Performing a rearrange edit. Only clips in the destination track are "
769 "shifted; clips in other tracks are not affected. This technique lets you "
770 "quickly change the order of clips in the timeline."
771 msgstr ""
772 "Izvajanje prerazporeditve montaže. Premikajo se samo posnetki v ciljni "
773 "stezi; posnetki v drugih stezah niso prizadeti. S to tehniko lahko hitro "
774 "spremenite vrstni red posnetkov v časovnici."
775
776 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:422
777 msgid "It always closes all space in the track."
778 msgstr "Vedno sklene vso praznino na stezi."
779
780 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:427
781 msgid ""
782 "Drag a clip, as you drop it to a new location. Releasing the clip performs "
783 "an insert edit that shifts clips in the destination track only."
784 msgstr ""
785 "Povlecite posnetek, ko ga spustite na novo mesto. Če posnetek sprostite, se "
786 "izvede vstavni rez, ki premika posnetke samo na ciljni stezi."
787
788 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:432
789 msgid "Timeline Edit Tools"
790 msgstr "Orodja montaže v časovnici"
791
792 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:435
793 msgid "Selection Tool"
794 msgstr "Orodje za izbiranje"
795
796 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:437
797 msgid ""
798 "Use this to select clips in the timeline. The cursor becomes a hand when "
799 "this tool is active."
800 msgstr ""
801 "S tem izberete posnetke na časovnici. Ko je to orodje aktivno, kazalec dobi "
802 "obliko roke."
803
804 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:441
805 msgid "Razor Tool"
806 msgstr "Rezilo"
807
808 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:443
809 msgid ""
810 "Use this to cut clips in the timeline. The cursor becomes a pair of scissors "
811 "when this tool is active."
812 msgstr ""
813 "S tem izrežete posnetke na časovnici. Ko je to orodje aktivno, kazalec dobi "
814 "podobo škarij."
815
816 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:445
817 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:461
818 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:482
819 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:498
820 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:516
821 msgid ":kbd:`ESC`: Return from any tools back to Selection tool."
822 msgstr ""
823 ":kbd:`Ubežnica (Esc)`: Vrnite se iz drugih orodij nazaj na orodje za "
824 "izbiranje."
825
826 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:448
827 msgid "Spacer Tool"
828 msgstr "Orodje za praznine"
829
830 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:450
831 msgid ""
832 "Use this tool (|distribute-horizontal|) to temporarily group separate clips "
833 "and then drag them around the timeline to create or remove space between "
834 "clips. Very useful. Experiment with this tool to see how it works."
835 msgstr ""
836 "S tem orodjem (|distribute-horizontal|) začasno združite ločene posnetke in "
837 "jih nato povlečete po časovnici, da ustvarite ali odstranite praznino med "
838 "posnetki. Zelo koristno. Eksperimentirajte s tem orodjem in si oglejte, kako "
839 "deluje."
840
841 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:459
842 msgid ""
843 "In the above example, these clips are not grouped. However, the spacer tool "
844 "groups them temporarily for you so you can move them all as a group."
845 msgstr ""
846 "V zgornjem primeru ti posnetki niso združeni. Vendar jih orodje razmikalnika "
847 "začasno združi za vas, tako da jih lahko vse premaknete kot skupino."
848
849 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:466
850 msgid "Slip Tool"
851 msgstr "Orodje za drsenje posnetka"
852
853 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:471
854 msgid ""
855 "Slip keeps the original duration of the clip. Like working with old film "
856 "material: beneath the given \"window\" of the clip length it slips the film "
857 "strip back and forth."
858 msgstr ""
859 "Drsenje ohrani prvotno trajanje posnetka. Tako kot delo s starim filmskim "
860 "materialom: pod danim »oknom« dolžine posnetka zdrsne filmski trak sem ter "
861 "tja."
862
863 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:476
864 msgid ""
865 "Use Slip (|kdenlive-slip|) to trim, in a single operation, the IN and OUT "
866 "points of a clip forward or backward by the same number of frames, while "
867 "keeping the original duration and without affecting adjacent clips."
868 msgstr ""
869 "Uporabite drsenje (|kdenlive-slip|) za hkratno obrezovanje VHODNE in IZHODNE "
870 "točke posnetka naprej ali nazaj za enako število sličic, hkrati pa ohranite "
871 "prvotno trajanje in ne vplivajte na soležne posnetke."
872
873 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:478
874 msgid ""
875 "You can slip multiple clips at once now: select all clips you want to slip "
876 "with the selection tool using :kbd:`Shift` then enable the slip tool and go "
877 "ahead…"
878 msgstr ""
879 "Lahko podrsate več posnetkov hkrati: izberite vse posnetke, ki jih želite "
880 "podrsniti, z izbirnim orodjem z uporabo :kbd:`dvigalke`, nato omogočite "
881 "orodje za drsenje in začnite ..."
882
883 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:480
884 msgid ""
885 "Slip can be done with the mouse, with the :kbd:`arrow` keys and with the "
886 "buttons on the monitor toolbar."
887 msgstr ""
888 "Podrsanje je mogoče narediti z miško, s :kbd:`smernimi` tipkami in z gumbi v "
889 "orodni vrstici ogleda."
890
891 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:485
892 msgid "Ripple Tool"
893 msgstr "Orodje za izrivanje"
894
895 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:490
896 msgid ""
897 "Ripple changes the original duration of the clip. Like working with old film "
898 "material: You lengthen or shorten the film strip and move the adjacent clips "
899 "back and forth as you do that."
900 msgstr ""
901 "Izrivanje spremeni prvotno dolžino posnetka na časovnici. Kot delo s starim "
902 "filmskim materialom: filmski trak podaljšate ali skrajšate in ob tem "
903 "premikate sosednje posnetke sem in tja."
904
905 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:492
906 msgid ""
907 "Use Ripple (|kdenlive-ripple|) to trim a clip and shift following clips in "
908 "the track by the number of frames you trim. When you shorten a clip by this "
909 "action all clips that follow the cut shift back in time, contrariwise, when "
910 "you extend a clip the clips after the cut shift forward in time. If an empty "
911 "space is on the track it behaves as a clip and it shifts in time as a "
912 "standard clip would be."
913 msgstr ""
914 "Uporabite izrivanje (|kdenlive-ripple|) za obrezovanje posnetka in zamik "
915 "sledečih posnetkov v stezi za število sličic, ki jih obrezujte. Ko s tem "
916 "dejanjem skrajšate posnetek, vsi posnetki, ki sledijo rezu, pomaknejo nazaj "
917 "v času (časovnici), in obratno, ko razširite posnetek, se posnetki po rezu "
918 "premaknejo naprej v času (časovnici). Če je na stezi praznina, se vede kot "
919 "posnetek in se premakne v času, kot bi bil navaden posnetek."
920
921 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:494
922 msgid "You can Ripple only a single clip at once."
923 msgstr "Izrivate lahko samo en posnetek naenkrat."
924
925 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:496
926 msgid "Ripple can be done with the mouse only."
927 msgstr "Izrivanje je mogoče opravljati samo z miško."
928
929 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:503
930 msgid "Multicam Tool"
931 msgstr "Orodje za večkamerne posnetke"
932
933 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:508
934 msgid ""
935 "The multicam tool allows to cut between several cameras while playback is "
936 "running. Add your clips in different tracks, but at the same position in the "
937 "timeline and activate the multicam tool by going to menu :menuselection:"
938 "`Tool -> Multicam tool`. You may trim the clips in the desired track while "
939 "the timeline is playing by pressing their corresponding numbers (for track "
940 "V1, press key :kbd:`1`; for track V2 press key :kbd:`2`, etc…) or simply "
941 "select the desired track in the project monitor by clicking on it with the "
942 "mouse."
943 msgstr ""
944 "Orodje za večkamerne posnetke omogoča rezanje med več kamerami, ko poteka "
945 "predvajanje. Dodajte posnetke v različne steze, vendar na isto mesto v "
946 "časovnici in aktivirajte orodje za več kamer prek menija :menuselection:"
947 "`Orodje -> Večkamerni posnetki`. Posnetke lahko obrezujte v želeni stezi, "
948 "medtem ko se časovnica predvaja tako, da pritisnete tipke številk ustrezne "
949 "steze (za stezo V1 pritisnite tipko :kbd:`1`; za stezo V2 pritisnite tipko :"
950 "kbd:`2` itn.), ali pa preprosto izberete želeno stezo v ogledu projekta s "
951 "klikom nanjo."
952
953 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:510
954 msgid ""
955 "Select multicam tool will switch on the :ref:`ui-multitrack_view` in the "
956 "project monitor and set a marker at the current timeline position. You can "
957 "then seek/play to the wanted position, click on a track view in the project "
958 "monitor and it will lift all tracks except for the previously active track. "
959 "You can then repeat seek and click in another track to continue lifting "
960 "tracks."
961 msgstr ""
962 "Izbor orodja za večkamerne posnetke bo v ogledu projekta vklopil :ref:"
963 "`večstezni pogled<ui_multitrack_view>` in nastavil označevalnik na trenutni "
964 "položaj časovnice. Nato lahko iščete/predvajate na iskani položaj, kliknete "
965 "pogled stez v ogledu projekta, kar bo dvignilo vse steze, razen prej dejavne "
966 "steze. Nato lahko ponovite iskanje in kliknete v drugo stezo, da nadaljujete "
967 "z dvigovanjem stez."
968
969 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:512
970 msgid ""
971 "It doesn't stop playing when you perform the operation to avoid to lose the "
972 "rhythm and to work as you are working during a live broadcasting. If you "
973 "need to correct the editing you can manually stop and trim the cut as you do "
974 "when you video editing as normal."
975 msgstr ""
976 "Ne preneha predvajati, ko izvajate operacijo, da se izognete izgubi ritma in "
977 "lahko delate med predvajanjem v živo. Če morate popraviti rez, lahko ročno "
978 "ustavite predvajanje in premaknete rez, kot to počnete, ko ponavadi "
979 "montirate videoposnetke."
980
981 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:514
982 msgid ""
983 "The audio tracks is not involved in the process as you generally use only "
984 "one audio track (the one which come from the main mixer to which the other "
985 "ones are synced to)"
986 msgstr ""
987 "Zvočne steze niso vključeni v proces, saj na splošno uporabljate samo "
988 "enozvočno stezo (tisti, ki prihaja iz glavnega mešalnika, s katerim so drugi "
989 "sinhronizirani)."
990
991 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:522
992 msgid "Status Bar"
993 msgstr "Vrstica stanja"
994
995 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:528
996 msgid "Hints what you can do when you hover over items."
997 msgstr "Namiguje, kaj lahko storite, ko lebdite nad predmeti."
998
999 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:530
1000 msgid "Names of the clip you hover over in the timeline"
1001 msgstr "Imena posnetka, nad katerim se nahajate na časovnici"
1002
1003 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:532
1004 msgid ""
1005 "Mode you are in (default is :guilabel:`Select` = :guilabel:`Normal Mode`)"
1006 msgstr ""
1007 "Način, v katerem ste (privzeto je :guilabel:`Izberi` = :guilabel:`Navadni "
1008 "način`)"
1009
1010 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:534
1011 msgid "Switch for :guilabel:`Color Tags`"
1012 msgstr "Stikalo za :guilabel:`Barvne oznake`"
1013
1014 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:536
1015 msgid "Switch for :guilabel:`Video Thumbnails`"
1016 msgstr "Stikalo za :guilabel:`Video sličice`"
1017
1018 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:538
1019 msgid "Switch for :guilabel:`Audio Thumbnails`. See `Show Audio Thumbnails`_"
1020 msgstr ""
1021 "Stikalo za :guilabel:`Zvočne sličice`. Glejte `Pokaži zvočne sličice <Show "
1022 "Audio Thumbnails>`_."
1023
1024 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:540
1025 msgid "Switch for :guilabel:`markers`. See `Show marker comments`_"
1026 msgstr ""
1027 "Stikalo za :guilabel:`označevalnike`. Glejte `Pokaži komentarje "
1028 "označevalnikov <Show marker comments>`_."
1029
1030 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:542
1031 msgid "Switch for :guilabel:`Snap`. See `Snap`_"
1032 msgstr "Stikalo za :guilabel:`Pripni`. Glejte `Pripni <Snap>`_."
1033
1034 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:544
1035 msgid ":guilabel:`Fit Zoom to Project`. See `Fit Zoom to Project`_"
1036 msgstr ""
1037 ":guilabel:`Prilagodi povečavo projektu`. Glejte `Prilagodi povečavo projektu "
1038 "<Fit Zoom to Project>`_."
1039
1040 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:546
1041 msgid "Zoom Out"
1042 msgstr "Oddalji"
1043
1044 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:548
1045 msgid "Zoom slider `Zoom Project`_"
1046 msgstr "Drsnik povečave `Približaj projekt`_"
1047
1048 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:550
1049 msgid "Zoom In"
1050 msgstr "Približaj"
1051
1052 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:554
1053 msgid "Split Audio and Video Automatically"
1054 msgstr "Samodejno razdeli zvok in video"
1055
1056 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:556
1057 msgid ""
1058 "When this is on and you drag a clip to the timeline, the audio in the clip "
1059 "will end up on an audio track and the video on a video track. You can "
1060 "achieve the same result if you select the clip, :ref:`right_click_menu`, :"
1061 "menuselection:`Split Audio`. When this is off and you drag a clip onto the "
1062 "timeline, both the audio and video tracks are combined into one video track."
1063 msgstr ""
1064 "Če je vklopljeno in povlečete posnetek na časovnico, bo zvok v posnetku "
1065 "končal na zvočni stezi in videoposnetek na video stezi. Enak rezultat lahko "
1066 "dosežete, če izberete posnetek, :ref:`odprete kontekstni meni "
1067 "<right_click_menu>`, nato ukaz :menuselection:`Razdeli zvok`. Če je "
1068 "izklopljeno in povlečete posnetek na časovnico, se zvočne in video steze "
1069 "združijo v eno video stezo."
1070
1071 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:560
1072 msgid "Automatic Transitions"
1073 msgstr "Samodejni prehodi"
1074
1075 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:562
1076 msgid ""
1077 "When active any transitions added to the timeline will have the automatic "
1078 "transition option checked by default. See :ref:`transitions_compositions`"
1079 msgstr ""
1080 "Če je dejano, bodo imeli prehodi, dodani časovnici, privzeto potrjeno "
1081 "možnost samodejnega prehoda. Glejte :ref:`prehode "
1082 "<transitions_compositions>`."
1083
1084 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:567
1085 msgid "Show Video Thumbnails"
1086 msgstr "Pokaži video sličice"
1087
1088 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:569
1089 msgid ""
1090 "When on, the video clips in the timeline will contain thumbnails as well as "
1091 "a filename. Otherwise, they just have the clip filename."
1092 msgstr ""
1093 "Ko je vklopljeno, bodo videoposnetki v časovnici vsebovali sličice in ime "
1094 "datoteke. V nasprotnem primeru prikazujejo samo ime datoteke posnetka."
1095
1096 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:571
1097 msgid ""
1098 "When the timeline is zoomed in to the maximum, the video track will show a "
1099 "thumbnail for every frame in the clip. When the timeline is not on maximum "
1100 "zoom, the video track will show a thumbnail for the first and last frame in "
1101 "the clip."
1102 msgstr ""
1103 "Ko je časovnica povečana na najvišjo vrednost, bo videoposnetek prikazal "
1104 "sliko za vsako sličico v posnetku. Ko časovnica ni v največji povečavi, bo "
1105 "videoposnetek prikazal sliko prve in zadnje sličice v posnetku."
1106
1107 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:575
1108 msgid "Show Audio Thumbnails"
1109 msgstr "Pokaži zvočne izvlečke"
1110
1111 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:577
1112 msgid ""
1113 "When on, the audio clip will have a wave representation of the audio data as "
1114 "well as a filename. Otherwise, they just have the clip filename."
1115 msgstr ""
1116 "Če je vklopljeno, bo zvočni posnetek prikazal obliko signala zvočnih "
1117 "podatkov in ime datoteke. V nasprotnem primeru prikaže samo ime datoteke "
1118 "posnetka."
1119
1120 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:581
1121 msgid "Show marker comments"
1122 msgstr "Pokaži opombe označevalnikov"
1123
1124 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:583
1125 msgid ""
1126 "This toggles on and off the display of :ref:`markers` saved within :ref:"
1127 "`clips` (the text with the gold background in the example below) and within :"
1128 "doc:`guides` (the text with the purple background)."
1129 msgstr ""
1130 "To vklopi in izklopi prikaz komentarjev, shranjenih znotraj :ref:`posnetkov "
1131 "<clips>` (besedilo z zlatim ozadjem v spodnjem primeru) in znotraj :ref:"
1132 "`vodil <guides>` (besedilo z vijoličnim ozadjem)."
1133
1134 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:590
1135 msgid "Snap"
1136 msgstr "Pripni"
1137
1138 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:592
1139 msgid ""
1140 "When this feature is on, dragging the beginning of one clip near to the end "
1141 "of another will result at the end of the first clip snapping into place to "
1142 "be perfectly aligned with the beginning of the second clip. As you move the "
1143 "two ends near to each other, as soon as they get within a certain small "
1144 "distance, they snap together so there is no space and no overlap. Note that "
1145 "this occurs even if the clips are on different tracks in the timeline."
1146 msgstr ""
1147 "Ko je ta funkcija vklopljena, bo vlečenje začetka enega posnetka blizu konca "
1148 "drugega povzročilo, da bo pripeti konec prvega posnetka popolnoma usklajen z "
1149 "začetkom drugega posnetka. Ko premaknete dva konca drug blizu drugega, takoj "
1150 "ko prideta na določeno majhno razdaljo, se pripneta skupaj, tako da ni "
1151 "praznine ali prekrivanja. Upoštevajte, da se to zgodi tudi, če sta posnetka "
1152 "na različnih stezah v časovnici."
1153
1154 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:595
1155 msgid "Clips will also snap to the cursor position, markers and :doc:`guides`."
1156 msgstr ""
1157 "Posnetki se bodo pripeli tudi na položaj kazalca, označevalnike in :doc:"
1158 "`vodila <guides>`."
1159
1160 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:599
1161 msgid "Fit Zoom to Project"
1162 msgstr "Prilagodi približanje projektu"
1163
1164 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:601
1165 msgid ""
1166 "This will zoom the project out so that it all fits in the timeline window. "
1167 "This is the same function that is triggered by :ref:`timeline_menu` Menu "
1168 "item, :menuselection:`Fit Zoom to Project`."
1169 msgstr ""
1170 "To bo oddaljilo pogled projekta, tako da se bo vse ujemalo v okno časovnice. "
1171 "To je ista funkcija, ki jo sproži menijska izbira :ref:`timeline_menu`, :"
1172 "menuselection:`Umeri povečavo na projekt`."
1173
1174 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:605
1175 msgid "Zoom project"
1176 msgstr "Povečava/približanje projektu"
1177
1178 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:607
1179 msgid ""
1180 "The magnifying glasses zoom in or out on the timeline. The slider adjusts "
1181 "the zoom by large increments. These same settings are controlled by the :"
1182 "menuselection:`Timeline` menu items, :menuselection:`Zoom In` and :"
1183 "menuselection:`Zoom Out`."
1184 msgstr ""
1185 "Povečevalno steklo poveča ali pomanjša pogled časovnice. Drsnik prilagodi "
1186 "pogled z velikimi koraki povečave. Te iste nastavitve nadzirajo elementi "
1187 "menija :menuselection:`Časovnica`, :menuselection:`Približaj` in :"
1188 "menuselection:`Oddalji`."
1189
1190 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:611
1191 msgid "Cutting Footage from multiple aligned tracks - Ripple Delete"
1192 msgstr "Rezanje posnetkov na več poravnanih stezah - brisanje z izrivanjem"
1193
1194 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:613
1195 msgid ""
1196 "This is available on the :menuselection:`Timeline` menu under :menuselection:"
1197 "`All clips --> Ripple Delete` [1]_ ."
1198 msgstr ""
1199 "To je na voljo v meniju :menuselection:`Časovnica` pod :menuselection:`Vsi "
1200 "posnetki --> Brisanje z izrivanjem` [1]_ ."
1201
1202 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:616
1203 msgid "**Seems missing in Kdenlive 17.04 & 18.04**"
1204 msgstr "**Zdi se, da manjka v Kdenlive 17.04 in 18.04**"
1205
1206 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:618
1207 msgid ""
1208 "Mark In and Out points in the Project Monitor, then choose :menuselection:"
1209 "`Timeline --> All clips --> Ripple Delete` (or :kbd:`Ctrl + X`). Kdenlive "
1210 "deletes all footage between the In and Out points in unlocked tracks, slides "
1211 "everything else back to fill the gap, and puts the playhead on the In point."
1212 msgstr ""
1213 "Označite vhodno in izhodno točko v ogledu projekta in izberite :"
1214 "menuselection:`Časovnica --> Vsi posnetki --> Brisanje z izrivanjem` (ali :"
1215 "kbd:`krmilka + X`). Kdenlive izbriše vse posnetke med točkama I in O v "
1216 "odklenjenih stezah, zamakne vse ostalo nazaj, da zapolni vrzel, in postavi "
1217 "predvajalno glavo na vhodno točko."
1218
1219 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:624
1220 msgid "3 point editing"
1221 msgstr "3-točkovna montaža"
1222
1223 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:628
1224 msgid ""
1225 "3 important points to understand the 3 point editing concept (with keyboard "
1226 "shortcuts):"
1227 msgstr ""
1228 "Tri pomembne točke za razumevanje koncepta 3-točkovne montaže (s bližnjicami "
1229 "na tipkovnici):"
1230
1231 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:632
1232 msgid "Source"
1233 msgstr "Vir"
1234
1235 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:639
1236 msgid ""
1237 "On the left of the track head the green vertical lines (V1 or A2). The green "
1238 "line is connected to the source clip in the project bin. Only when a clip is "
1239 "selected in the project bin, the green line shows up depending on the type "
1240 "of the clip (A/V clip, picture/title/color clip, audio clip)."
1241 msgstr ""
1242 "Na levi strani steze so zelene navpične črte (V1 ali A2). Zelena črta je "
1243 "povezana z izvornimi posnetki v projektni posodi. Šele ko je posnetek izbran "
1244 "v projektni posodi, se prikaže zelena črta, odvisno od vrste posnetka (A/V-"
1245 "posnetek, fotografija/napis/barvni posnetek, zvočni posnetek)."
1246
1247 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:644
1248 msgid "Target"
1249 msgstr "Cilj"
1250
1251 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:651
1252 msgid ""
1253 "In the track head the target V1 or A1 is active when it’s yellow. An active "
1254 "target track reacts to edit operations like insert a clip even if the source "
1255 "is not active."
1256 msgstr ""
1257 "V glavi steze je tarča V1 ali A1 aktivna, ko je rumene barve. Aktivna ciljna "
1258 "steza reagira na operacije montaže, kot je vstavljanje posnetka, tudi če vir "
1259 "ni aktiven."
1260
1261 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:654
1262 msgid "**The concept is like thinking of connectors**"
1263 msgstr "**Koncept spominja na konektorje**"
1264
1265 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:656
1266 msgid ""
1267 "Connect the source (the clip in the project bin) to a target (a track in the "
1268 "timeline). Only when both connectors on the **same** track are switched on "
1269 "the clip “flow” from the project bin to the timeline."
1270 msgstr ""
1271 "Povežite vir (posnetek v projektni posodi) s ciljem (stezo na časovnici). "
1272 "Samo, ko sta oba konektorja na **isti** stezi vklopljena, posnetek »teče« iz "
1273 "projektne posode v časovnico."
1274
1275 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:661
1276 msgid "Active target tracks without connected source react on edit operations."
1277 msgstr ""
1278 "Aktivne ciljne steze brez povezanega vira reagirajo na operacije montaže."
1279
1280 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:664
1281 msgid "Examples of advanced edit"
1282 msgstr "Primeri napredne montaže"
1283
1284 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:666
1285 msgid "Here is a brief introduction to the 3 point editing system."
1286 msgstr "Tukaj je kratek uvod v sistem 3-točkovne montaže."
1287
1288 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:673
1289 msgid "Select a clip in the project bin with an up/down arrow"
1290 msgstr "Izberite posnetek v posodi projekta s smerno tipko navzgor/navzdol"
1291
1292 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:675
1293 msgid ""
1294 "Navigate the clip by the :kbd:`JKL` keys or by the :kbd:`left/right` arrows "
1295 "and set the IN and the OUT point by the :kbd:`I` and :kbd:`O` keys."
1296 msgstr ""
1297 "Krmarite po posnetku s tipkami :kbd:`JKL` ali smernima tipkama :kbd:`levo/"
1298 "desno` ter nastavite točki vhoda (IN) in izhoda (OUT) s tipkama :kbd:`I` in :"
1299 "kbd:`O`."
1300
1301 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:677
1302 msgid "Hit :kbd:`T` to change to the timeline"
1303 msgstr "Pritisnite :kbd:`T` za preklop na časovnico"
1304
1305 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:679
1306 msgid ""
1307 "Select a video or audio track in the timeline (up/down arrow key) and set it "
1308 "as source with :kbd:`Shift + T`."
1309 msgstr ""
1310 "Izberite video ali zvočno stezo v časovnici (smerna tipka navzgor/navzdol) "
1311 "in jo nastavite kot vir z :kbd:`dvigalko + T`."
1312
1313 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:681
1314 msgid ""
1315 "Activate the track as a target with shortcut :kbd:`A` (this connects the "
1316 "track to the source)"
1317 msgstr ""
1318 "Aktivirajte stezo kot cilj s bližnjico :kbd:`A` (to povezuje stezo z virom)"
1319
1320 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:683
1321 msgid ""
1322 "Hit :kbd:`V` (insert) or :kbd:`B` (overwrite) to add the clip at the play-"
1323 "head position or to fill the selected area in the timeline if it is active. "
1324 "If you need to activate it use the :kbd:`G` key."
1325 msgstr ""
1326 "Pritisnite :kbd:`V` (vstavi) ali :kbd:`B` (prepiši), če želite dodati "
1327 "posnetek na položaj predvajalne glave ali zapolniti izbrano območje v "
1328 "časovnici, če je aktivna. Če ga morate aktivirati, uporabite tipko :kbd:`G`."
1329
1330 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:692
1331 msgid ""
1332 "In the following example, we want only to insert the audio part of a clip in "
1333 "A2 and we want to create a gap in all the other video and audio tracks:"
1334 msgstr ""
1335 "V naslednjem primeru želimo vstaviti samo zvočni del posnetka v A2 in "
1336 "ustvariti vrzel na vseh drugih slikovnih in zvočnih stezah:"
1337
1338 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:694
1339 msgid "Activate all the target tracks which contain clips (yellow buttons)."
1340 msgstr "Aktivirajte vse ciljne steze, ki vsebujejo posnetke (rumeni gumbi)."
1341
1342 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:696
1343 msgid "Activate just the audio source on A2"
1344 msgstr "Aktivirajte samo zvočni vir na A2"
1345
1346 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:698
1347 msgid "Press :kbd:`V` (insert)."
1348 msgstr "Pritisnite :kbd:`V` (vstavi)."
1349
1350 #: ../../cutting_and_assembling/editing.rst:702
1351 msgid "available on bleeding edge version > 0.9.10 (Jan2015)"
1352 msgstr "na voljo od nestabilne poskusne različice 0.9.10 naprej (januar 2015)"