Contents of /trunk/l10n-kf5/lt/messages/okular/okular_dvi.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660035 - (show annotations) (download)
Tue Sep 12 01:26:49 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 23549 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Lithuanian translations for okular_dvi package.
2 # This file is distributed under the same license as the okular_dvi package.
3 # Andrius Štikonas <[email protected]>, 2008.
4 # Remigijus Jarmalavičius <[email protected]>, 2011.
5 # Liudas Ališauskas <[email protected]>, 2011, 2012.
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: okular_dvi\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2023-09-12 00:44+0000\n"
11 "PO-Revision-Date: 2020-01-28 16:46+0200\n"
12 "Last-Translator: Liudas Ališauskas <[email protected]>\n"
13 "Language-Team: Lithuanian <[email protected]>\n"
14 "Language: lt\n"
15 "MIME-Version: 1.0\n"
16 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18 "Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && (n%100<10 || n"
19 "%100>=20) ? 1 : n%10==0 || (n%100>10 && n%100<20) ? 2 : 3);\n"
20 "X-Generator: Poedit 2.2.4\n"
21
22 #, kde-format
23 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
24 msgid "Your names"
25 msgstr "Andrius Štikonas, Moo"
26
27 #, kde-format
28 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
29 msgid "Your emails"
30 msgstr "[email protected], <>"
31
32 #: dviexport.cpp:123
33 #, kde-format
34 msgid ""
35 "<qt><p>Okular could not locate the program <em>dvipdfm</em> on your "
36 "computer. This program is essential for the export function to work. You "
37 "can, however, convert the DVI-file to PDF using the print function of "
38 "Okular, but that will often produce documents which print okay, but are of "
39 "inferior quality if viewed in Acrobat Reader. It may be wise to upgrade to a "
40 "more recent version of your TeX distribution which includes the <em>dvipdfm</"
41 "em> program.</p><p>Hint to the perplexed system administrator: Okular uses "
42 "the PATH environment variable when looking for programs.</p></qt>"
43 msgstr ""
44 "<qt><p>Programai Okular nepavyko jūsų kompiuteryje nustatyti programos "
45 "<em>dvipdfm</em> vietos. Ši programa yra būtina norint, kad veiktų "
46 "eksportavimo funkcija. Vis dėlto, galite konvertuoti DVI failą į PDF "
47 "naudodami Okular spausdinimo funkciją, bet tai, dažniausiai, sukuria "
48 "dokumentus, kurie yra spausdinami gerai, tačiau peržiūrint juos Acrobat "
49 "Reader žiūryklėje, yra blogesnės kokybės. Būtų protinga atsinaujinti į "
50 "naujesnį TeX platinamąjį paketą, į kurį įeina <em>dvipdfm</em> programa.</"
51 "p><p>Užsiminkite sumišusiam sistemos administratoriui: Kad Okular programų "
52 "paieškai naudoja PATH aplinkos kintamąjį.</p></qt>"
53
54 #: dviexport.cpp:142
55 #, kde-format
56 msgid ""
57 "<qt>The external program 'dvipdfm', which was used to export the file, "
58 "reported an error. You might wish to look at the <strong>document info "
59 "dialog</strong> which you will find in the File-Menu for a precise error "
60 "report.</qt>"
61 msgstr ""
62 "<qt>Išorinė programa \"dvipdfm\", kuri buvo naudota failo eksportavimui, "
63 "pranešė apie klaidą. Norėdami rasti išsamesnį klaidos pranešimą, galite "
64 "pageidauti pažiūrėti į <strong>dokumento informacijos dialogą</strong>, kurį "
65 "rasite \"Failo\" meniu.</qt>"
66
67 #: dviexport.cpp:168
68 #, kde-format
69 msgid ""
70 "<qt>This DVI file refers to external graphic files which are not in "
71 "PostScript format, and cannot be handled by the <em>dvips</em> program that "
72 "Okular uses internally to print or to export to PostScript. The "
73 "functionality that you require is therefore unavailable in this version of "
74 "Okular.</qt>"
75 msgstr ""
76 "<qt>Šis DVI failas nurodo į išorinius grafikos failus, kurie nėra PostScript "
77 "formato ir negali būti apdoroti <em>dvips</em> programos, kurią Okular "
78 "naudoja savo viduje, kad spausdintų ar eksportuotų į PostScript. Todėl, jūsų "
79 "prašomas funkcionalumas nėra prieinamas šioje Okular versijoje.</qt>"
80
81 #: dviexport.cpp:176
82 #, kde-format
83 msgid ""
84 "<qt><p>Okular could not locate the program <em>dvips</em> on your computer. "
85 "That program is essential for the export function to work.</p><p>Hint to the "
86 "perplexed system administrator: Okular uses the PATH environment variable "
87 "when looking for programs.</p></qt>"
88 msgstr ""
89 "<qt><p>Programai Okular nepavyko jūsų kompiuteryje nustatyti programos "
90 "<em>dvips</em> vietos. Ši programa yra būtina norint, kad veiktų "
91 "eksportavimo funkcija.</p><p>Užsiminkite sumišusiam sistemos "
92 "administratoriui: Kad Okular programų paieškai naudoja PATH aplinkos "
93 "kintamąjį.</p></qt>"
94
95 #: dviexport.cpp:270
96 #, kde-format
97 msgid ""
98 "<qt>The external program 'dvips', which was used to export the file, "
99 "reported an error. You might wish to look at the <strong>document info "
100 "dialog</strong> which you will find in the File-Menu for a precise error "
101 "report.</qt>"
102 msgstr ""
103 "<qt>Išorinė programa \"dvips\", kuri buvo naudota failo eksportavimui, "
104 "pranešė apie klaidą. Norėdami rasti išsamesnį klaidos pranešimą, galite "
105 "pageidauti pažiūrėti į <strong>dokumento informacijos dialogą</strong>, kurį "
106 "rasite \"Failo\" meniu.</qt>"
107
108 #: dviFile.cpp:91
109 #, kde-format
110 msgid "The DVI file does not start with the preamble."
111 msgstr "DVI failas neprasideda preambule."
112
113 #: dviFile.cpp:97
114 #, kde-format
115 msgid ""
116 "The DVI file contains the wrong version of DVI output for this program. "
117 "Hint: If you use the typesetting system Omega, you have to use a special "
118 "program, such as oxdvi."
119 msgstr ""
120 "DVI faile yra neteisinga šiai programai skirta DVI išvesties versija. "
121 "Patarimas: Jei naudojate rinkimo sistemą Omega, turite naudoti specialią "
122 "programą, tokią kaip oxdvi."
123
124 #: dviFile.cpp:134
125 #, kde-format
126 msgid ""
127 "The DVI file is badly corrupted. Okular was not able to find the postamble."
128 msgstr ""
129 "DVI failas yra labai sugadintas. Okular nepavyko rasti baigiamosios dalies."
130
131 #: dviFile.cpp:148
132 #, kde-format
133 msgid "The postamble does not begin with the POST command."
134 msgstr "Baigiamoji dalis neprasideda POST komanda."
135
136 #: dviFile.cpp:202
137 #, kde-format
138 msgid "The postamble contained a command other than FNTDEF."
139 msgstr "Baigiamojoje dalyje buvo kitokia komanda, nei FNTDEF."
140
141 #: dviFile.cpp:240
142 #, kde-format
143 msgid "The page %1 does not start with the BOP command."
144 msgstr "Puslapis %1 neprasideda BOP komanda."
145
146 #: dviFile.cpp:351
147 #, kde-format
148 msgid ""
149 "<qt><p>The external program <strong>pdf2ps</strong> could not be started. As "
150 "a result, the PDF-file %1 could not be converted to PostScript. Some graphic "
151 "elements in your document will therefore not be displayed.</p><p><b>Possible "
152 "reason:</b> The program <strong>pdf2ps</strong> may not be installed on your "
153 "system, or cannot be found in the current search path.</p><p><b>What you can "
154 "do:</b> The program <strong>pdf2ps</strong> is normally contained in "
155 "distributions of the ghostscript PostScript interpreter system. If "
156 "ghostscript is not installed on your system, you could install it now. If "
157 "you are sure that ghostscript is installed, try to use <strong>pdf2ps</"
158 "strong> from the command line to check if it really works.</p><p><em>PATH:</"
159 "em> %2</p></qt>"
160 msgstr ""
161 "<qt><p>Nepavyko paleisti programos <strong>pdf2ps</strong>. Dėl to, nepavyko "
162 "konvertuoti PDF failo %1 į PostScript. Todėl, kai kurie grafikos elementai "
163 "jūsų dokumente nebus rodomi.</p><p><b>Galima priežastis:</b> Gali būti, kad "
164 "programa <strong>pdf2ps</strong> nėra įdiegta jūsų sistemoje arba jos "
165 "nepavyksta rasti esamame paieškos kelyje.</p><p><b>Ką galite padaryti:</b> "
166 "Programa <strong>pdf2ps</strong> įprastai būna ghostscript PostScript "
167 "interpretacinės sistemos platinamuosiuose paketuose. Jeigu jūsų sistemoje "
168 "nėra įdiegtas ghostscript, galite įdiegti jį dabar. Jei esate tikri, kad "
169 "ghostscript yra įdiegtas, pabandykite naudoti <strong>pdf2ps</strong> "
170 "komandų eilutėje, kad patikrintumėte ar ji tikrai veikia.</p><p><em>KELIAS:</"
171 "em> %2</p></qt>"
172
173 #: dviFile.cpp:410
174 #, kde-format
175 msgid ""
176 "<qt><p>The PDF-file %1 could not be converted to PostScript. Some graphic "
177 "elements in your document will therefore not be displayed.</p><p><b>Possible "
178 "reason:</b> The file %1 might be broken, or might not be a PDF-file at all. "
179 "This is the output of the <strong>pdf2ps</strong> program that Okular used:</"
180 "p><p><strong>%2</strong></p></qt>"
181 msgstr ""
182 "<qt><p>Nepavyko konvertuoti PDF failo %1 į PostScript. Todėl, kai kurie "
183 "grafikos elementai jūsų dokumente nebus rodomi.</p><p><b>Galima priežastis:</"
184 "b> Gali būti, kad failas %1 yra sugadintas arba iš viso nėra PDF failas. "
185 "Štai <strong>pdf2ps</strong> programos, kurią Okular naudojo, išvestis:</"
186 "p><p><strong>%2</strong></p></qt>"
187
188 #: dviRenderer.cpp:203 dviRenderer.cpp:435
189 #, kde-format
190 msgid "File corruption. %1"
191 msgstr "Failo pažeidimas. %1"
192
193 #: dviRenderer.cpp:326
194 #, kde-format
195 msgid "Not all PostScript files could be embedded into your document. %1"
196 msgstr "Ne visus PostScript failus pavyko įterpti į jūsų dokumentą. %1"
197
198 #: dviRenderer.cpp:329
199 #, kde-format
200 msgid "All external PostScript files were embedded into your document."
201 msgstr "Visi išoriniai PostScript failai buvo įterpti į jūsų dokumentą."
202
203 #: dviRenderer.cpp:419
204 #, kde-format
205 msgid "The specified file '%1' does not exist."
206 msgstr "Nurodyto failo \"%1\" nėra."
207
208 #: dviRenderer.cpp:565
209 #, kde-format
210 msgid ""
211 "You have asked Okular to locate the place in the DVI file which corresponds "
212 "to line %1 in the TeX-file %2. It seems, however, that the DVI file does not "
213 "contain the necessary source file information. "
214 msgstr ""
215 "Jūs paprašėte Okular nustatyti DVI failo, kuris atitinka TeX faile %2 eilutę "
216 "%1, vietą. Vis dėlto, atrodo, kad DVI faile nėra reikiamos šaltinio failo "
217 "informacijos. "
218
219 #: dviRenderer.cpp:604
220 #, kde-format
221 msgid ""
222 "Okular was not able to locate the place in the DVI file which corresponds to "
223 "line %1 in the TeX-file %2."
224 msgstr ""
225 "Okular nepavyko nustatyti DVI failo, kuris atitinka TeX faile %2 eilutę %1, "
226 "vietos."
227
228 #: dviRenderer_draw.cpp:243
229 #, kde-format
230 msgid "The DVI code set a character of an unknown font."
231 msgstr "DVI kodas nustatė nežinomo šrifto simbolį."
232
233 #: dviRenderer_draw.cpp:270 dviRenderer_prescan.cpp:668
234 #, kde-format
235 msgid "The DVI code referred to font #%1, which was not previously defined."
236 msgstr "DVI kodas nurodė į šriftą #%1, kuris anksčiau nebuvo apibrėžtas."
237
238 #: dviRenderer_draw.cpp:353
239 #, kde-format
240 msgid "The stack was not empty when the EOP command was encountered."
241 msgstr "Dėklas nebuvo tuščias, kai buvo susidurta su EOP komanda."
242
243 #: dviRenderer_draw.cpp:365
244 #, kde-format
245 msgid "The stack was empty when a POP command was encountered."
246 msgstr "Dėklas nebuvo tuščias, kai buvo susidurta su POP komanda."
247
248 #: dviRenderer_draw.cpp:489 dviRenderer_draw.cpp:498
249 #, kde-format
250 msgid "The DVI code referred to a font which was not previously defined."
251 msgstr "DVI kodas nurodė į šriftą, kuris anksčiau nebuvo apibrėžtas."
252
253 #: dviRenderer_draw.cpp:539
254 #, kde-format
255 msgid "An illegal command was encountered."
256 msgstr "Sutikta neleistina komanda."
257
258 #: dviRenderer_draw.cpp:544
259 #, kde-format
260 msgid "The unknown op-code %1 was encountered."
261 msgstr "Buvo susidurta su nežinomo operatoriaus kodu %1."
262
263 #: dviRenderer_prescan.cpp:87
264 #, kde-format
265 msgid "Embedding %1"
266 msgstr "Įterpiama %1"
267
268 #: dviRenderer_prescan.cpp:105
269 #, kde-format
270 msgid ""
271 "Page %1: The PDF file <strong>%2</strong> could not be converted to "
272 "PostScript.<br>"
273 msgstr ""
274 "Puslapis %1: Nepavyko konvertuoti PDF failo <strong>%2</strong> į PostScript."
275 "<br>"
276
277 #: dviRenderer_prescan.cpp:107
278 #, kde-format
279 msgid ""
280 "Page %1: The PostScript file <strong>%2</strong> could not be found.<br>"
281 msgstr "Puslapis %1: Nepavyko rasti PostScript failo <strong>%2</strong>.<br>"
282
283 #: dviRenderer_prescan.cpp:261
284 #, kde-format
285 msgid "The papersize data '%1' could not be parsed."
286 msgstr "Nepavyko išnagrinėti lapo matmenų duomenų \"%1\"."
287
288 #: fontpool.cpp:209
289 #, kde-format
290 msgid ""
291 "<qt><p>Okular was not able to locate all the font files which are necessary "
292 "to display the current DVI file. Your document might be unreadable.</"
293 "p><p><small><b>PATH:</b> %1</small></p><p><small>%2</small></p></qt>"
294 msgstr ""
295 "<qt><p>Okular nepavyko nustatyti visų šriftų failų, reikalingų esamo DVI "
296 "failo atvaizdavimui, vietos. Jūsų dokumentas gali būti neįskaitomas.</"
297 "p><p><small><b>KELIAS:</b> %1</small></p><p><small>%2</small></p></qt>"
298
299 #: fontpool.cpp:284
300 #, kde-format
301 msgid ""
302 "<qt><p>There were problems running <em>kpsewhich</em>. As a result, some "
303 "font files could not be located, and your document might be unreadable.<br/"
304 ">Possible reason: the <em>kpsewhich</em> program is perhaps not installed on "
305 "your system, or it cannot be found in the current search path.</"
306 "p><p><small><b>PATH:</b> %1</small></p><p><small>%2</small></p></qt>"
307 msgstr ""
308 "<qt><p>Atsirado problemų paleidžiant <em>kpsewhich</em>. Dėl to, nepavyko "
309 "nustatyti kai kurių šriftų failų vietos ir jūsų dokumentas gali būti "
310 "neįskaitomas.<br/>Galima priežastis: Tikriausiai, programa <em>kpsewhich</"
311 "em> jūsų sistemoje nėra įdiegta arba jos nepavyksta rasti esamame paieškos "
312 "kelyje.</p><p><small><b>KELIAS:</b> %1</small></p><p><small>%2</small></p></"
313 "qt>"
314
315 #: fontpool.cpp:305
316 #, kde-format
317 msgid ""
318 "<qt>The font generation by <em>kpsewhich</em> was aborted (exit code %1, "
319 "error %2). As a result, some font files could not be located, and your "
320 "document might be unreadable.</qt>"
321 msgstr ""
322 "<qt><em>kpsewhich</em> inicijuotas šrifto generavimas buvo nutrauktas "
323 "(išėjimo kodas %1, klaida %2). Dėl to, nepavyko nustatyti kai kurių šriftų "
324 "failų vietos ir jūsų dokumentas gali būti neįskaitomas.</qt>"
325
326 #: fontpool.cpp:481
327 #, kde-format
328 msgid "Currently generating %1 at %2 dpi..."
329 msgstr "Dabar generuojama %1 – %2 dpi..."
330
331 #: generator_dvi.cpp:293
332 #, kde-format
333 msgid "Generator/Date"
334 msgstr "Generatorius/Data"
335
336 #: generator_dvi.cpp:382
337 #, kde-format
338 msgid "Font file not found"
339 msgstr "Šrifto failas nerastas"
340
341 #: pageSize.cpp:319
342 #, kde-format
343 msgid "portrait"
344 msgstr "Stačias"
345
346 #: pageSize.cpp:321
347 #, kde-format
348 msgid "landscape"
349 msgstr "Gulsčias"
350
351 #: psgs.cpp:284
352 #, kde-format
353 msgid ""
354 "The version of Ghostview that is installed on this computer does not contain "
355 "any of the Ghostview device drivers that are known to Okular. PostScript "
356 "support has therefore been turned off in Okular."
357 msgstr ""
358 "Šiame kompiuteryje įdiegtoje Ghostview versijoje nėra jokių Okular žinomų "
359 "Ghostview įrenginio tvarkyklių. Todėl, programje Okular buvo išjungtas "
360 "PostScript palaikymas."
361
362 #: special.cpp:36
363 #, kde-format
364 msgid "That makes 25 errors. Further error messages will not be printed."
365 msgstr "Tai jau 25 klaidos. Tolimesni klaidų pranešimai nebus išvedami."
366
367 #: special.cpp:232
368 #, kde-format
369 msgid ""
370 "Error in DVIfile '%1', page %2. Color pop command issued when the color "
371 "stack is empty."
372 msgstr ""
373 "Klaida DVI faile \"%1\", puslapyje %2. Išduota spalvota pop komanda, kai tuo "
374 "tarpu spalvų dėklas yra tuščias."
375
376 #: special.cpp:318
377 #, kde-format
378 msgid ""
379 "Malformed parameter in the epsf special command.\n"
380 "Expected a float to follow %1 in %2"
381 msgstr ""
382 "Netaisyklingas parametras specialioje epsf komandoje.\n"
383 "Tikėtasi svyravimo, kad būtų sekama %1 į %2"
384
385 #: special.cpp:446
386 #, kde-format
387 msgid ""
388 "File not found: \n"
389 " %1"
390 msgstr ""
391 "Failas nerastas: \n"
392 " %1"
393
394 #: special.cpp:695
395 #, kde-format
396 msgid ""
397 "Error in DVIfile '%1', page %2. Could not interpret angle in text rotation "
398 "special."
399 msgstr ""
400 "Klaida DVI faile \"%1\", puslapyje %2. Specialiame teksto pasukime nepavyko "
401 "interpretuoti kampo."
402
403 #: special.cpp:714
404 #, kde-format
405 msgid "The special command '%1' is not implemented."
406 msgstr "Speciali komanda \"%1\" nėra įgyvendinta."
407
408 #: TeXFont_PFB.cpp:43
409 #, kde-format
410 msgid ""
411 "The font file %1 could be opened and read, but its font format is "
412 "unsupported."
413 msgstr ""
414 "Šrifto failą %1 pavyko atverti ir perskaityti, tačiau jo šrifto formatas yra "
415 "nepalaikomas."
416
417 #: TeXFont_PFB.cpp:48
418 #, kde-format
419 msgid "The font file %1 is broken, or it could not be opened or read."
420 msgstr ""
421 "Šriftų failas %1 yra sugadintas arba negali būti atvertas, ar perskaitytas."
422
423 #: TeXFont_PFB.cpp:170
424 #, kde-format
425 msgid ""
426 "FreeType reported an error when setting the character size for font file %1."
427 msgstr "FreeType pranešė apie klaidą nustatant šriftų failo %1 simbolių dydį."
428
429 #: TeXFont_PFB.cpp:188
430 #, kde-format
431 msgid "FreeType is unable to load glyph #%1 from font file %2."
432 msgstr "FreeType nepavyko įkelti glifo #%1 iš šriftų failo %2."
433
434 #: TeXFont_PFB.cpp:201
435 #, kde-format
436 msgid "FreeType is unable to render glyph #%1 from font file %2."
437 msgstr "FreeType nepavyko atvaizduoti glifo #%1 iš šriftų failo %2."
438
439 #: TeXFont_PFB.cpp:215
440 #, kde-format
441 msgid "Glyph #%1 is empty."
442 msgstr "Glifas #%1 yra tuščias."
443
444 #: TeXFont_PFB.cpp:217
445 #, kde-format
446 msgid "Glyph #%1 from font file %2 is empty."
447 msgstr "Glifas #%1 iš šriftų failo %2 yra tuščias."
448
449 #: TeXFont_PFB.cpp:282
450 #, kde-format
451 msgid "FreeType is unable to load metric for glyph #%1 from font file %2."
452 msgstr "FreeType nepavyko įkelti glifo #%1metrikos iš šriftų failo %2."
453
454 #: TeXFont_PK.cpp:69
455 #, kde-format
456 msgid "Cannot open font file %1."
457 msgstr "Nepavyksta atverti šriftų failo %1."
458
459 #: TeXFont_PK.cpp:116
460 #, kde-format
461 msgid "TexFont_PK::operator[]: Character %1 not defined in font %2"
462 msgstr "TexFont_PK::operator[]: Simbolis %1 nėra apibrėžtas šrifte %2"
463
464 #: TeXFont_PK.cpp:418
465 #, kde-format
466 msgid "Unexpected %1 in PK file %2"
467 msgstr "Netikėta %1 PK faile %2"
468
469 #: TeXFont_PK.cpp:484
470 #, kde-format
471 msgid "The character %1 is too large in file %2"
472 msgstr "Simbolis %1 yra per didelis faile %2"
473
474 #: TeXFont_PK.cpp:589 TeXFont_PK.cpp:679
475 #, kde-format
476 msgid "Wrong number of bits stored: char. %1, font %2"
477 msgstr "Saugomas neteisingas bitų skaičius: simb. %1, šriftas %2"
478
479 #: TeXFont_PK.cpp:592 TeXFont_PK.cpp:682
480 #, kde-format
481 msgid "Bad pk file (%1), too many bits"
482 msgstr "Blogas pk failas (%1), per daug bitų"
483
484 #: TeXFont_PK.cpp:713
485 #, kde-format
486 msgid "Font has non-square aspect ratio "
487 msgstr "Šriftas yra ne kvadrato proporcijų "
488
489 #: TeXFontDefinition.cpp:106
490 #, kde-format
491 msgid "Cannot find font %1, file %2."
492 msgstr "Nepavyksta rasto šrifto %1, failas %2."
493
494 #: TeXFontDefinition.cpp:123
495 #, kde-format
496 msgid "Checksum mismatch for font file %1"
497 msgstr "Šrifto failo %1 kontrolinės sumos neatitikimas"
498
499 #: TeXFontDefinition.cpp:174
500 #, kde-format
501 msgid "Cannot recognize format for font file %1"
502 msgstr "Nepavyksta atpažinti šriftų failo %1 formato"
503
504 #: util.cpp:58
505 #, kde-format
506 msgid ""
507 "Fatal error.\n"
508 "\n"
509 msgstr ""
510 "Lemtingoji klaida.\n"
511 "\n"
512
513 #: util.cpp:58
514 #, kde-format
515 msgid ""
516 "\n"
517 "\n"
518 "This probably means that either you found a bug in Okular,\n"
519 "or that the DVI file, or auxiliary files (such as font files, \n"
520 "or virtual font files) were really badly broken.\n"
521 "Okular will abort after this message. If you believe that you \n"
522 "found a bug, or that Okular should behave better in this situation\n"
523 "please report the problem."
524 msgstr ""
525 "\n"
526 "\n"
527 "Tai, tikriausiai, reiškia, kad arba jūs programoje Okular radote klaidą,\n"
528 "arba DVI failas ar pagalbiniai failai (tokie kaip šriftų failai, \n"
529 "ar virtualiųjų šriftų failai) buvo labai sugadinti.\n"
530 "Po šio pranešimo Okular nutrauks savo darbą. Jei manote,\n"
531 "kad radote klaidą ar, kad Okular tokioje situacijoje turėtų elgtis geriau,\n"
532 "tuomet praneškite apie problemą."
533
534 #: vf.cpp:164
535 #, kde-format
536 msgid "Wrong command byte found in VF macro list: %1"
537 msgstr "VF makrokomandų sąraše rastas neteisingas komandos baitas: %1"
538
539 #~ msgid ""
540 #~ "<qt><p>The Ghostview program, which Okular uses internally to display the "
541 #~ "PostScript graphics that is included in this DVI file, is generally able "
542 #~ "to write its output in a variety of formats. The sub-programs that "
543 #~ "Ghostview uses for these tasks are called 'device drivers'; there is one "
544 #~ "device driver for each format that Ghostview is able to write. Different "
545 #~ "versions of Ghostview often have different sets of device drivers "
546 #~ "available. It seems that the version of Ghostview that is installed on "
547 #~ "this computer does not contain <strong>any</strong> of the device drivers "
548 #~ "that are known to Okular.</p><p>It seems unlikely that a regular "
549 #~ "installation of Ghostview would not contain these drivers. This error may "
550 #~ "therefore point to a serious misconfiguration of the Ghostview "
551 #~ "installation on your computer.</p><p>If you want to fix the problems with "
552 #~ "Ghostview, you can use the command <strong>gs --help</strong> to display "
553 #~ "the list of device drivers contained in Ghostview. Among others, Okular "
554 #~ "can use the 'png256', 'jpeg' and 'pnm' drivers. Note that Okular needs to "
555 #~ "be restarted to re-enable PostScript support.</p></qt>"
556 #~ msgstr ""
557 #~ "<qt><p>Ghostview programa, kurią Okular naudoja savo viduje, kad "
558 #~ "atvaizduotų į šį DVI failą įtrauktą PostScript grafiką, paprastai gali "
559 #~ "rašyti savo išvestį įvairiais formatais. Paprogramės, kurias šiai "
560 #~ "užduočiai naudoja Ghostview, yra vadinamos \"įrenginio tvarkyklėmis\"; "
561 #~ "kiekvienam formatui, kuriuo Ghostview gali rašyti, yra po vieną įrenginio "
562 #~ "tvarkyklę. Dažnai, įvairios Ghostview versijos turi skirtingus prieinamus "
563 #~ "įrenginio tvarkyklių rinkinius. Atrodo, kad šiame kompiuteryje įdiegtoje "
564 #~ "Ghostview versijoje nėra <strong>jokių</strong> Okular žinomų įrenginio "
565 #~ "tvarkyklių.</p><p>Atrodo neįtikėtina, kad įprastame Ghostview diegime "
566 #~ "nebūtų šių tvarkyklių. Štai kodėl ši klaida gali nurodyti į rimtą "
567 #~ "neteisingą Ghostview diegimo konfigūraciją jūsų kompiuteryje.</p><p>Jei "
568 #~ "norite pataisyti problemas su Ghostview, galite naudoti komandą "
569 #~ "<strong>gs --help</strong>, kad būtų atvaizduotas Ghostview esančių "
570 #~ "tvarkyklių sąrašas. Be kitų tvarkyklių, Okular gali naudoti \"png256\", "
571 #~ "\"jpeg\" ir \"pnm\" tvarkykles. Turėkite omenyje, kad norint iš naujo "
572 #~ "įjungti PostScript palaikymą, programą Okular reikia paleisti iš naujo.</"
573 #~ "p></qt>"
574
575 #~ msgid "Aborts the font generation. Do not do this."
576 #~ msgstr "Nutraukia šriftų generavimą. Nedarykite šito."
577
578 #~ msgid "Okular is generating fonts. Please wait."
579 #~ msgstr "Okular generuoja šriftus. Prašome palaukti."
580
581 #~ msgid "Abort"
582 #~ msgstr "Nutraukti"
583
584 #~ msgid "What is happening here?"
585 #~ msgstr "Kas čia vyksta?"
586
587 #~ msgid "%v of %m"
588 #~ msgstr "%v iš %m"
589
590 #~ msgid "Please be patient"
591 #~ msgstr "Prašome būti kantriems"
592
593 #~ msgid "*.pdf|Portable Document Format (*.pdf)"
594 #~ msgstr "*.pdf|Portable Document formatas (*.pdf)"
595
596 #~ msgid "Export File As"
597 #~ msgstr "Eksportuoti failą kaip"
598
599 #~ msgid ""
600 #~ "The file %1\n"
601 #~ "exists. Do you want to overwrite it?"
602 #~ msgstr ""
603 #~ "Failas %1 egzistuoja.\n"
604 #~ "Ar norite jį perrašyti?"
605
606 #~ msgid "Overwrite File"
607 #~ msgstr "Perrašyti failą"
608
609 #~ msgid "Overwrite"
610 #~ msgstr "Perrašyti"
611
612 #~ msgid "*.ps|PostScript (*.ps)"
613 #~ msgstr "*.ps|PostScript (*.ps)"
614
615 #~ msgid "DVI File Error"
616 #~ msgstr "DVI failo klaida"
617
618 #~ msgid "Not All Font Files Found"
619 #~ msgstr "Rasti ne visi šriftų failai"
620
621 #~ msgid "Locating fonts..."
622 #~ msgstr "Ieškoma šriftų..."
623
624 #~ msgid "Problem locating fonts"
625 #~ msgstr "Problema, aptinkant šriftus"
626
627 #~ msgid "Font generation aborted"
628 #~ msgstr "Nutraukas šriftų generavimas"
629
630 #~ msgid "Export: %1 to PDF"
631 #~ msgstr "Eksportuoti: %1 į PDF"
632
633 #~ msgid "Export: %1 to PostScript"
634 #~ msgstr "Eksportuoti: %1 į PostScript"