Contents of /trunk/l10n-kf5/ca@valencia/docmessages/kstars/kstars_ekos-focus.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1660557 - (show annotations) (download)
Wed Sep 20 01:23:50 2023 UTC (2 months, 1 week ago) by scripty
File size: 177212 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of kstars_ekos-focus.po to Catalan (Valencian)
2 # Copyright (C) 2019-2023 This_file_is_part_of_KDE
3 # This file is distributed under the license LGPL version 2.1 or
4 # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
5 #
6 # Antoni Bella Pérez <[email protected]>, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023.
7 # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2020, 2021, 2022, 2023.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: kstars\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-08-12 00:57+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 19:11+0200\n"
14 "Last-Translator: Antoni Bella Pérez <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
16 "Language: ca@valencia\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21 "X-Generator: Lokalize 23.11.70\n"
22
23 #. Tag: title
24 #: ekos-focus.docbook:3
25 #, no-c-format
26 msgid "<title>Focus</title>"
27 msgstr "<title>Enfocar</title>"
28
29 #. Tag: primary
30 #: ekos-focus.docbook:6
31 #, no-c-format
32 msgid "Tools"
33 msgstr "Eines"
34
35 #. Tag: secondary
36 #: ekos-focus.docbook:8
37 #, no-c-format
38 msgid "Ekos"
39 msgstr "Ekos"
40
41 #. Tag: tertiary
42 #: ekos-focus.docbook:10
43 #, no-c-format
44 msgid "<tertiary>Focus</tertiary>"
45 msgstr "<tertiary>Enfocament</tertiary>"
46
47 #. Tag: title
48 #: ekos-focus.docbook:14
49 #, no-c-format
50 msgid "Theory Of Operation"
51 msgstr "Teoria de l'operació"
52
53 #. Tag: screeninfo
54 #: ekos-focus.docbook:17
55 #, no-c-format
56 msgid "<screeninfo>Ekos Focus</screeninfo>"
57 msgstr "<screeninfo>Enfocament d'Ekos</screeninfo>"
58
59 #. Tag: phrase
60 #: ekos-focus.docbook:25
61 #, no-c-format
62 msgid "<phrase>Ekos Focus</phrase>"
63 msgstr "<phrase>Enfocament d'Ekos</phrase>"
64
65 #. Tag: para
66 #: ekos-focus.docbook:30
67 #, no-c-format
68 msgid ""
69 "In order to focus an image, Ekos needs to establish a numerical method for "
70 "gauging how <emphasis>good</emphasis> your focus is. It's easy when you look "
71 "at an image and can see it as <emphasis>unfocused</emphasis>, as the human "
72 "eye is very good at detecting that, but <emphasis>how</emphasis> can Ekos "
73 "possibly know that?"
74 msgstr ""
75 "Per a enfocar una imatge, Ekos necessita establir un mètode numèric per a "
76 "mesurar el <emphasis>bo</emphasis> que és el vostre enfocament. És fàcil "
77 "mirar una imatge i veure-la un xic <emphasis>desenfocada</emphasis>, ja que "
78 "l'ull humà és molt bo en detectar-ho, però. <emphasis>Com</emphasis> ho pot "
79 "saber Ekos?"
80
81 #. Tag: para
82 #: ekos-focus.docbook:36
83 #, no-c-format
84 msgid ""
85 "The most tried and tested method is Half-Flux-Radius (HFR), which is a "
86 "measure of the width in pixels counting from the center of the star until "
87 "the accumulated intensity is half of the total flux of the star. As you move "
88 "closer to the point of optimum focus, so the HFR gets smaller, reaching a "
89 "minimum at the point of focus before increasing as you start to move away "
90 "from focus. HFR has been used on lots of different types of equipment and "
91 "has proved to be stable in a wide range of circumstances."
92 msgstr ""
93 "El mètode més intentat i provat és el radi de semiflux (Half-Flux-Radius - "
94 "HFR), el qual és una mesura de l'amplària en píxels que compta des del "
95 "centre de l'estrela fins que la intensitat acumulada és la meitat del flux "
96 "total de l'estrela. A mesura que vos acosteu al punt d'enfocament òptim, "
97 "l'HFR es fa més xicotet, arribant al mínim al punt d'enfocament abans "
98 "d'augmentar a mesura que comenceu a allunyar-vos de l'enfocament. L'HFR s'ha "
99 "utilitzat en molts tipus diferents d'equips i ha demostrat ser estable en "
100 "una gran varietat de circumstàncies."
101
102 #. Tag: para
103 #: ekos-focus.docbook:44
104 #, no-c-format
105 msgid ""
106 "In addition to HFR, Ekos supports other focus measures, including an "
107 "adjusted HFR measure, FWHM, Number of Stars and Fourier Power. It is "
108 "recommended to start with HFR and when the user has become proficient in "
109 "focusing their equipment, to try the other measures."
110 msgstr ""
111 "A més de l'HFR, Ekos admet altres mesures d'enfocament, incloent una mesura "
112 "HFR ajustada, FWHM, Nombre d'estreles i potència de Fourier. Es recomana "
113 "començar per HFR i quan l'usuari esdevinga competent enfocant el seu equip, "
114 "proveu les altres mesures."
115
116 #. Tag: para
117 #: ekos-focus.docbook:49
118 #, no-c-format
119 msgid ""
120 "After Ekos processes an image, it selects either a single star and starts "
121 "measuring its HFR, or it selects a set of stars matching the criteria that "
122 "have been set and calculates an average HFR. It can automatically select "
123 "stars, or you can select a single star manually. It is recommended to allow "
124 "Ekos to select a set of stars."
125 msgstr ""
126 "Després que Ekos processe una imatge, seleccionarà l'estrela més brillant i "
127 "començarà a mesurar el seu HFR, o seleccionarà un conjunt d'estreles que "
128 "coincidisquen amb els criteris que s'han establit i calcularà un HFR mitjà. "
129 "Pot seleccionar estreles automàticament, o podeu seleccionar manualment una "
130 "única estrela. Es recomana permetre que Ekos seleccione un conjunt "
131 "d'estreles."
132
133 #. Tag: para
134 #: ekos-focus.docbook:55
135 #, no-c-format
136 msgid ""
137 "Ekos supports 4 different focus algorithms: Linear 1 Pass, Linear, "
138 "Iterative, Polynomial. Linear 1 Pass is the recommended algorithm."
139 msgstr ""
140 "Ekos permet 4 algorismes diferents d'enfocament: lineal d'1 pas, lineal, "
141 "iteratiu i polinòmic. L'algorisme recomanat és el lineal d'1 pas."
142
143 #. Tag: para
144 #: ekos-focus.docbook:60
145 #, no-c-format
146 msgid ""
147 "<emphasis role=\"bold\">Linear 1 Pass</emphasis>: In the Linear 1 Pass "
148 "algorithm, Ekos establishes a V-Curve and fits a curve to the data to find "
149 "the focus solution. It then moves to the calculated minimum. Key features "
150 "include:"
151 msgstr ""
152 "<emphasis role=\"bold\">Lineal d'1 pas</emphasis>: En l'algorisme lineal d'1 "
153 "pas, Ekos establix una corba V i ajusta una corba a les dades per a trobar "
154 "la solució de l'enfocament. Després, però, es mourà cap al mínim calculat. "
155 "Les característiques clau inclouen:"
156
157 #. Tag: para
158 #: ekos-focus.docbook:67 ekos-focus.docbook:105
159 #, no-c-format
160 msgid "The algorithm compensates for focuser backlash."
161 msgstr "L'algorisme compensarà el rebot de l'enfocador."
162
163 #. Tag: para
164 #: ekos-focus.docbook:71
165 #, no-c-format
166 msgid "The algorithm is fast, taking 1 pass to identify optimum focus."
167 msgstr ""
168 "L'algorisme és ràpid, prenent 1 pas per a identificar l'enfocament òptim."
169
170 #. Tag: para
171 #: ekos-focus.docbook:76
172 #, no-c-format
173 msgid ""
174 "The algorithm uses more sophisticated curve fitting to pinpoint the optimum "
175 "focus position."
176 msgstr ""
177 "L'algorisme utilitza un ajustament de corbes més sofisticat per a assenyalar "
178 "la posició d'enfocament òptima."
179
180 #. Tag: para
181 #: ekos-focus.docbook:81
182 #, no-c-format
183 msgid ""
184 "The algorithm is highly configurable with user control over many parameters "
185 "like step size, number of steps and how to deal with outliers in the "
186 "datapoints."
187 msgstr ""
188 "L'algorisme és altament configurable amb un control d'usuari sobre molts "
189 "paràmetres com la mida, el nombre de passos i com tractar els valors atípics "
190 "en els punts de dades."
191
192 #. Tag: para
193 #: ekos-focus.docbook:86
194 #, no-c-format
195 msgid ""
196 "Providing the focuser behaves in a repeatable way, i.e. when commanded to go "
197 "to position X, it always goes to the same position, then this algorithm will "
198 "be the best to use."
199 msgstr ""
200 "Si l'enfocador es comporta de manera repetible, és a dir, quan se li demana "
201 "anar fins a la posició X, sempre va cap a la mateixa posició, llavors serà "
202 "millor utilitzar este algoritme."
203
204 #. Tag: para
205 #: ekos-focus.docbook:92
206 #, no-c-format
207 msgid ""
208 "<emphasis role=\"bold\">Linear</emphasis>: In the Linear algorithm, Ekos "
209 "steps outward from its starting point then moves inward taking regular "
210 "datapoints through the point of optimum focus and then further inward, to "
211 "draw a V-Curve. It then fits a quadratic curve to the datapoints and "
212 "calculates the point of optimum focus. It then moves out again past the "
213 "point of optimum focus, halves the stepsize and moves in again for a second "
214 "pass. It looks to follow the curve from the first pass and find the minimum "
215 "HFR. Due to randomness in the HFR measurements it uses the % tolerance to "
216 "help decide when it has found a solution. Key features include:"
217 msgstr ""
218 "<emphasis role=\"bold\">Lineal</emphasis>: En l'algorisme lineal, Ekos fa "
219 "passos cap enfora des del seu punt de partida i després es mou cap endins "
220 "prenent punts de dades regulars a través del punt d'enfocament òptim i "
221 "després cap endins, per a dibuixar una corba V. Llavors s'ajusta a una corba "
222 "quadràtica als punts de dades i calcula el punt d'enfocament òptim. Després "
223 "es mou de nou més enllà del punt d'enfocament òptim, reduïx a la meitat la "
224 "mida del pas i torna a passar per un segon pas. Pareix seguir la corba des "
225 "del primer pas i així trobar el mínim HFR. A causa de l'aleatorietat en els "
226 "mesuraments HFR, utilitza la tolerància % per a ajudar a decidir quan ha "
227 "trobat una solució. Les característiques clau inclouen:"
228
229 #. Tag: para
230 #: ekos-focus.docbook:109
231 #, no-c-format
232 msgid "The algorithm is slow, taking 2 passes to identify optimum focus."
233 msgstr ""
234 "L'algorisme és lent, prenent 2 passos per a identificar un enfocament òptim."
235
236 #. Tag: para
237 #: ekos-focus.docbook:114
238 #, no-c-format
239 msgid ""
240 "The algorithm uses curve fitting to pinpoint the optimum focus position in "
241 "pass 1, but then uses % Tolerance to try to stop as close as possible to "
242 "this HFR on pass 2."
243 msgstr ""
244 "L'algorisme utilitza un ajustament de corba per a assenyalar la posició "
245 "òptima d'enfocament en el pas 1, però després utilitza el percentatge de "
246 "tolerància per a intentar parar-se el més a prop possible d'este HFR en el "
247 "pas 2."
248
249 #. Tag: para
250 #: ekos-focus.docbook:120
251 #, no-c-format
252 msgid ""
253 "The algorithm is highly configurable with user control over many parameters "
254 "like step size and number of steps."
255 msgstr ""
256 "L'algorisme és altament configurable amb un control d'usuari sobre molts "
257 "paràmetres com la mida i el nombre de passos."
258
259 #. Tag: para
260 #: ekos-focus.docbook:124
261 #, no-c-format
262 msgid ""
263 "If the focuser behaves in an inconsistent way, i.e. when commanded to go to "
264 "position X, there is variability in the position it goes to, then this "
265 "algorithm will be the best to use as it has some built in tolerance for this "
266 "variability."
267 msgstr ""
268 "Si l'enfocador es comporta d'una manera incoherent, és a dir, quan s'ordena "
269 "anar fins a la posició X i hi ha variabilitat en la posició cap a la qual "
270 "va, llavors serà millor utilitzar este algoritme, ja que té una tolerància "
271 "integrada per a esta variabilitat."
272
273 #. Tag: para
274 #: ekos-focus.docbook:131
275 #, no-c-format
276 msgid ""
277 "<emphasis role=\"bold\">Iterative</emphasis>: In the Iterative algorithm, "
278 "Ekos operates iteratively by moving in discrete steps, decided initially by "
279 "the user-configurable step size and later by the slope of the V-Curve, to "
280 "get closer to the optimal focus position where it then changes gears and "
281 "performs smaller, finer moves to reach the optimal focus. The focus process "
282 "stops when the measured HFR is within the configurable tolerance of the "
283 "minimum recorded HFR in the process. In other words, whenever the process "
284 "starts searching for a solution within a narrowly limited range, it checks "
285 "if the current HFR is within % difference compared to the minimum HFR "
286 "recorded, and if this condition is met then the Autofocus process is "
287 "considered successful. The default value is set to 1% and is sufficient for "
288 "most situations. The Step options specify the number of initial ticks the "
289 "focuser has to move. If the image is severely out of focus, we set the step "
290 "size high (i.e. greater than 250). On the other hand, if the focus is close "
291 "to optimal focus, we set the step size to a more reasonable range (less than "
292 "50). It takes trial and error to find the best starting tick, but Ekos only "
293 "uses that for the first focus motion, as all subsequent motions depend on "
294 "the V-Curve slope calculations. Key features include:"
295 msgstr ""
296 "<emphasis role=\"bold\">Iteratiu</emphasis>: En l'algorisme iteratiu, Ekos "
297 "funciona de manera iterativa movent-se en passos discrets, inicialment "
298 "decidit per la mida del pas configurable per l'usuari i més tard per la "
299 "inclinació de la corba V, per a acostar-se a la posició d'enfocament òptima, "
300 "on canviarà de comportament i començarà a realitzar canvis més ajustats fins "
301 "a aconseguir l'enfocament òptim. El procés d'enfocament es pararà quan l'HFR "
302 "es mesure dins de la tolerància configurable de l'HFR mínim enregistrat "
303 "durant el procés. En altres paraules, cada vegada que el procés comence a "
304 "buscar una solució dins d'un interval limitat, comprovarà si l'HFR actual es "
305 "troba dins del tant per cent de diferència en comparació amb l'HFR mínim "
306 "enregistrat, i si es complix esta condició, el procés d'enfocament automàtic "
307 "es considerarà vàlid. El valor predeterminat s'establix en un 1% i és "
308 "suficient per a la majoria de situacions. L'opció Pas especifica el nombre "
309 "de marques inicials que l'enfocador s'haurà de moure. Si la imatge està "
310 "greument fora d'enfocament, establirem la mida del pas alt (açò és, superior "
311 "a 250). D'altra banda, si l'enfocament s'aproxima a l'enfocament òptim, "
312 "establirem la mida del pas en un interval més raonable (inferior a 50). Es "
313 "requerix prova i error per a trobar la millor marca inicial, però Ekos només "
314 "ho farà servir per al primer moviment d'enfocament, ja que tots els "
315 "moviments posteriors dependran del càlcul de la inclinació de la corba V. "
316 "Les característiques principals inclouen:"
317
318 #. Tag: para
319 #: ekos-focus.docbook:154 ekos-focus.docbook:181
320 #, no-c-format
321 msgid "The algorithm relies on the focuser having well controlled backlash."
322 msgstr ""
323 "L'algorisme es basa en el fet que l'enfocador té ben controlat el rebot."
324
325 #. Tag: para
326 #: ekos-focus.docbook:159 ekos-focus.docbook:186
327 #, no-c-format
328 msgid "The algorithm can be fast using a minimum number of steps."
329 msgstr "L'algorisme pot ser ràpid utilitzant un nombre mínim de passos."
330
331 #. Tag: para
332 #: ekos-focus.docbook:164
333 #, no-c-format
334 msgid ""
335 "The algorithm works on a \"good enough\" paradigm whereby it stops when the "
336 "HFR is within % Tolerance of the perceived minimum."
337 msgstr ""
338 "L'algorisme funciona en un paradigma «prou bo» per al qual es para quan "
339 "l'HFR es troba dins del percentatge de tolerància del mínim percebut."
340
341 #. Tag: para
342 #: ekos-focus.docbook:172
343 #, no-c-format
344 msgid ""
345 "<emphasis role=\"bold\">Polynomial</emphasis>: In the Polynomial algorithm, "
346 "the process starts off in Iterative mode, but once we cross to the other "
347 "side of the V-Curve (once HFR values start increasing again after decreasing "
348 "for a while), then Ekos performs quadratic curve fitting to find a solution "
349 "that predicts the minimum possible HFR position. Key features include:"
350 msgstr ""
351 "<emphasis role=\"bold\">Polinòmic</emphasis>: A l'algorisme Polinòmic, el "
352 "procés s'iniciarà en el mode Iteratiu, però una vegada que creuem a l'altre "
353 "costat de la corba V (una vegada que els valors HFR comencen a augmentar de "
354 "nou després de disminuir durant una estona), Ekos realitzarà un ajust de "
355 "corba quadràtica per a trobar una solució que preveja la posició HFR mínima "
356 "possible. Si es troba una solució vàlida, el procés d'enfocament automàtic "
357 "es considerarà un èxit. Les característiques principals inclouen:"
358
359 #. Tag: para
360 #: ekos-focus.docbook:191
361 #, no-c-format
362 msgid ""
363 "The algorithm uses curve fitting to pinpoint the optimum focus position."
364 msgstr ""
365 "L'algorisme utilitza un ajustament de corba per a assenyalar la posició "
366 "d'enfocament òptima."
367
368 #. Tag: title
369 #: ekos-focus.docbook:200
370 #, no-c-format
371 msgid "Optical Train Group"
372 msgstr "Grup del tren òptic"
373
374 #. Tag: screeninfo
375 #: ekos-focus.docbook:203
376 #, no-c-format
377 msgid "Optical Train"
378 msgstr "Tren òptic"
379
380 #. Tag: phrase
381 #: ekos-focus.docbook:212
382 #, no-c-format
383 msgid "Optical Train Settings"
384 msgstr "Configureu el tren òptic"
385
386 #. Tag: para
387 #: ekos-focus.docbook:217
388 #, no-c-format
389 msgid ""
390 "The Optical Train group displays the currently selected Optical Train. By "
391 "default this will be the primary imaging train, but other trains can be "
392 "selected. The group consists of:"
393 msgstr ""
394 "El grup del tren òptic mostra el tren òptic seleccionat actualment. De "
395 "manera predeterminada, este serà el tren d'imatge principal, però es poden "
396 "seleccionar altres trens. El grup consistix en:"
397
398 #. Tag: para
399 #: ekos-focus.docbook:223
400 #, no-c-format
401 msgid ""
402 "<guibutton>Train</guibutton>: The Optical Train currently in use by the "
403 "Focus tab. Hover the mouse over this field for a more detailed description "
404 "of the selected train."
405 msgstr ""
406 "<guibutton>Tren</guibutton>: El tren òptic actualment en ús a la pestanya "
407 "Enfocament. Passeu el ratolí per damunt d'este camp per a una descripció més "
408 "detallada del tren seleccionat."
409
410 #. Tag: para
411 #: ekos-focus.docbook:229
412 #, no-c-format
413 msgid ""
414 "<guibutton>Edit Button</guibutton>: Brings up the Optical Train dialog to "
415 "view and potentially change the optical trains."
416 msgstr ""
417 "<guibutton>Botó Edita</guibutton>: Obri el diàleg del tren òptic per a veure "
418 "i canviar potencialment els trens òptics."
419
420 #. Tag: para
421 #: ekos-focus.docbook:234
422 #, no-c-format
423 msgid "Focus parameters are saved per Optical Train automatically."
424 msgstr ""
425 "Els paràmetres d'enfocament es guarden automàticament per a cada tren òptic."
426
427 #. Tag: title
428 #: ekos-focus.docbook:238
429 #, no-c-format
430 msgid "Focuser Group"
431 msgstr "Grup de l'enfocador"
432
433 #. Tag: screeninfo
434 #: ekos-focus.docbook:241
435 #, no-c-format
436 msgid "<screeninfo>Focuser Settings</screeninfo>"
437 msgstr "<screeninfo>Configureu l'enfocador</screeninfo>"
438
439 #. Tag: phrase
440 #: ekos-focus.docbook:249
441 #, no-c-format
442 msgid "<phrase>Focuser Settings</phrase>"
443 msgstr "<phrase>Configureu l'enfocador</phrase>"
444
445 #. Tag: para
446 #: ekos-focus.docbook:254
447 #, no-c-format
448 msgid ""
449 "All INDI-compatible focusers are supported. It is recommended to use "
450 "<emphasis role=\"bold\">absolute</emphasis> focusers for the best results "
451 "since their absolute position is known on power up. In INDI, the focuser "
452 "<emphasis>zero</emphasis> position is when the drawtube is <emphasis role="
453 "\"bold\">fully retracted</emphasis>. When focusing <emphasis>outwards</"
454 "emphasis>, the focuser position increases, while it decreases when focusing "
455 "<emphasis>inwards</emphasis>. The following focuser types are supported:"
456 msgstr ""
457 "S'admeten tots els enfocadors compatibles amb INDI. Es recomana utilitzar "
458 "enfocadors <emphasis role=\"bold\">absoluts</emphasis> per als millors "
459 "resultats, ja que es coneix la seua posició absoluta en encendre'ls. A INDI, "
460 "la posició <emphasis>zero</emphasis> de l'enfocador es produïx quan el tub "
461 "es <emphasis role=\"bold\">retira completament</emphasis>. En enfocar "
462 "<emphasis>cap enfora</emphasis>, s'incrementarà la posició de l'enfocador, "
463 "mentre que disminuirà quan s'enfoque <emphasis>cap endins</emphasis>. "
464 "S'admeten els següents tipus d'enfocadors:"
465
466 #. Tag: para
467 #: ekos-focus.docbook:265
468 #, no-c-format
469 msgid ""
470 "<emphasis role=\"bold\">Absolute</emphasis>: Absolute Position Focusers such "
471 "as RoboFocus, MoonLite, ASI ZWO"
472 msgstr ""
473 "<emphasis role=\"bold\">Absolut</emphasis>: Els enfocadors de posició "
474 "absoluta com RoboFocus, MoonLite, ASI ZWO"
475
476 #. Tag: para
477 #: ekos-focus.docbook:270
478 #, no-c-format
479 msgid ""
480 "<emphasis role=\"bold\">Relative</emphasis>: Relative Position Focusers."
481 msgstr ""
482 "<emphasis role=\"bold\">Relatiu</emphasis>: Els enfocadors de posició "
483 "relativa."
484
485 #. Tag: para
486 #: ekos-focus.docbook:275
487 #, no-c-format
488 msgid ""
489 "<emphasis role=\"bold\">Time Based</emphasis>: Time based focusers with no "
490 "position feedback that adjust focus position by moving for a certain amount "
491 "of time."
492 msgstr ""
493 "<emphasis role=\"bold\">Basats en el temps</emphasis>: Els enfocadors basats "
494 "en el temps sense posició de realimentació que ajusten la posició de "
495 "l'enfocador movent-se durant una certa quantitat de temps."
496
497 #. Tag: para
498 #: ekos-focus.docbook:281
499 #, no-c-format
500 msgid ""
501 "The <guibutton>Focuser</guibutton> field contains the focuser in the "
502 "attached Optical Train."
503 msgstr ""
504 "El camp <guibutton>Enfocador</guibutton> conté l'enfocador en el tren òptic "
505 "connectat."
506
507 #. Tag: para
508 #: ekos-focus.docbook:284
509 #, no-c-format
510 msgid ""
511 "For absolute and relative focusers, the step size is in units of "
512 "<emphasis>ticks</emphasis> and for simple, or time based, focusers, the step "
513 "size is in <emphasis>milliseconds</emphasis>. The <guibutton>In</guibutton> "
514 "and <guibutton>Out</guibutton> buttons can then be used to move the focuser "
515 "by the number of ticks defined in the <guibutton>Initial Step Size</"
516 "guibutton> field in the <link linkend=\"focus-mechanics\">Mechanics</link> "
517 "tab."
518 msgstr ""
519 "Per a enfocadors absoluts i relatius, la mida del pas està en unitats de "
520 "<emphasis>marques</emphasis> i per a enfocadors senzills o basats en el "
521 "temps, la mida del pas està en <emphasis>mil·lisegons</emphasis>. Els botons "
522 "<guibutton>Amplia</guibutton> i <guibutton>Allunya</guibutton> es poden "
523 "utilitzar per a moure l'enfocador segons el nombre de marques definit en el "
524 "camp <guibutton>Mida inicial del pas</guibutton> a la pestanya <link linkend="
525 "\"focus-mechanics\">Mecànica</link>."
526
527 #. Tag: para
528 #: ekos-focus.docbook:292
529 #, no-c-format
530 msgid "The Steps fields has 2 parts:"
531 msgstr "Els camps de Passos tenen 2 parts:"
532
533 #. Tag: para
534 #: ekos-focus.docbook:295
535 #, no-c-format
536 msgid ""
537 "<emphasis role=\"bold\">Left Hand Steps</emphasis>: Current focuser "
538 "position. This is output only and is updated as the focuser moves to reflect "
539 "the current position."
540 msgstr ""
541 "<emphasis role=\"bold\">Passos de mà esquerra</emphasis>: Posició actual de "
542 "l'enfocador. Açò només és una eixida i s'actualitza a mesura que l'enfocador "
543 "es mou per a reflectir la posició actual."
544
545 #. Tag: para
546 #: ekos-focus.docbook:300
547 #, no-c-format
548 msgid ""
549 "<emphasis role=\"bold\">Right Hand Steps</emphasis>: This is input and "
550 "allows the user to enter a desired position. When the <guibutton>Goto</"
551 "guibutton> button is pressed, the focuser is moved from its current position "
552 "to the position indicated in this field."
553 msgstr ""
554 "<emphasis role=\"bold\">Passos de mà dreta</emphasis>: Açò és una entrada i "
555 "permet a l'usuari introduir una posició desitjada. Quan premeu el botó "
556 "<guibutton>Ves a</guibutton>, l'enfocador es mourà des de la seua posició "
557 "actual fins a la posició indicada en este camp."
558
559 #. Tag: para
560 #: ekos-focus.docbook:306
561 #, no-c-format
562 msgid ""
563 "On startup, the Left Hand Steps will show the current focuser position. The "
564 "Right Hand Steps field is defaulted from the Optical Train saved settings. "
565 "This is useful, for example, if you have several Optical Trains that use the "
566 "same focuser but solve at different positions. In this case, the Right Hand "
567 "Steps will contain the last persisted value for this field for the selected "
568 "Optical Train. So, after swapping equipment and selecting the Optical Train, "
569 "if the user presses the <guibutton>Goto</guibutton> button then the focuser "
570 "will be moved to a good place to start focusing from."
571 msgstr ""
572 "Quan inicieu, els passos de mà esquerra mostraran la posició actual de "
573 "l'enfocador. El camp passos de mà dreta està predeterminat a partir de la "
574 "configuració guardada per al tren òptic. Açò és útil, per exemple, si teniu "
575 "diversos trens òptics que utilitzen el mateix enfocador però que resolen en "
576 "posicions diferents. En este cas, els passos de mà dreta contindran l'últim "
577 "valor persistent per a este camp per al tren òptic seleccionat. Per tant, "
578 "després de canviar l'equip i seleccionar el tren òptic, si l'usuari prem el "
579 "botó <guibutton>Ves a</guibutton>, l'enfocador es mourà fins a un bon lloc "
580 "per a començar a enfocar."
581
582 #. Tag: para
583 #: ekos-focus.docbook:314
584 #, no-c-format
585 msgid ""
586 "The <guibutton>Goto Focus Position</guibutton> button moves the focuser to "
587 "the position in the righthand Steps field."
588 msgstr ""
589 "El botó <guibutton>Ves a la posició d'enfocament</guibutton> mou l'enfocador "
590 "fins a la posició en el camp Passos de la dreta."
591
592 #. Tag: para
593 #: ekos-focus.docbook:317
594 #, no-c-format
595 msgid ""
596 "The <guibutton>Stop Focuser Motion</guibutton> button stops the in-progress "
597 "focuser motion."
598 msgstr ""
599 "El botó <guibutton>Para el moviment de l'enfocador</guibutton> para el "
600 "moviment en progrés de l'enfocador."
601
602 #. Tag: para
603 #: ekos-focus.docbook:320
604 #, no-c-format
605 msgid ""
606 "The <guibutton>Auto Focus</guibutton> button starts an Autofocus run. The "
607 "<guibutton>Stop</guibutton> button is used to stop the run."
608 msgstr ""
609 "El botó <guibutton>Enfocament automàtic</guibutton> comença una execució "
610 "d'enfocament automàtic. El botó <guibutton>Para</guibutton> s'utilitza per a "
611 "parar l'execució."
612
613 #. Tag: para
614 #: ekos-focus.docbook:324
615 #, no-c-format
616 msgid ""
617 "The <guibutton>Capture Image</guibutton> button will take a frame based on "
618 "the current settings in the <link linkend=\"focus-ccd-filter-wheel\"> Camera "
619 "&amp; Filter Wheel Group</link>. The <guibutton>Start Framing</guibutton> "
620 "button will start repeatedly capturing frames until the <guibutton>Stop</"
621 "guibutton> button is pressed."
622 msgstr ""
623 "El botó <guibutton>Captura la imatge</guibutton> prendrà un fotograma basat "
624 "en la configuració actual en el grup <link linkend=\"focus-ccd-filter-wheel"
625 "\">Càmera i roda de filtres</link>. El botó <guibutton>Inicia la captura</"
626 "guibutton> començarà a capturar fotogrames repetidament fins quan es prema "
627 "el botó <guibutton>Para</guibutton>."
628
629 #. Tag: para
630 #: ekos-focus.docbook:330
631 #, no-c-format
632 msgid ""
633 "Some of the focus algorithms will attempt to cope with being started away "
634 "from the point of optimum focus, but for predictable results, it is best to "
635 "start from a position of being approximately in focus. For first time setup, "
636 "<guibutton>Start Framing</guibutton> can be used along with the "
637 "<guibutton>In</guibutton> and <guibutton>Out</guibutton> buttons to adjust "
638 "the focus position to roughly minimize the HFR of the stars in the captured "
639 "images. When Framing is used in this way, the <link linkend=\"focus-v-curve"
640 "\">V-Curve</link> graph changes to show a time series of frames and their "
641 "associated HFRs. This makes the framing process much easier to perform."
642 msgstr ""
643 "Alguns dels algorismes d'enfocament intentaran fer front a que s'inicie "
644 "lluny del punt d'enfocament òptim, però per a resultats previsibles, és "
645 "millor començar des d'una posició aproximada d'enfocament. A la primera "
646 "configuració, es pot utilitzar <guibutton>Inicia la captura</guibutton> "
647 "juntament amb els botons <guibutton>Amplia</guibutton> i <guibutton>Allunya</"
648 "guibutton> per a ajustar la posició d'enfocament per a minimitzar "
649 "aproximadament l'HFR de les estreles en les imatges capturades. Quan la "
650 "captura s'utilitza d'esta manera, la gràfica de la <link linkend=\"focus-v-"
651 "curve\">corba V</link> canviarà per a mostrar una sèrie de fotogrames "
652 "temporals i els seus HFR associats. Açò farà que el procés d'elaboració siga "
653 "molt més fàcil de realitzar."
654
655 #. Tag: para
656 #: ekos-focus.docbook:341
657 #, no-c-format
658 msgid ""
659 "If you are completely new to astronomy, it is always a good idea to get "
660 "familiar with your equipment in daylight. This includes getting the "
661 "approximate focus position on a distant object. This will provide a good "
662 "starting position for focusing on stars when nighttime comes."
663 msgstr ""
664 "Si sou completament nou en l'astronomia, sempre és una bona idea "
665 "familiaritzar-vos amb l'equip a plena llum del dia. Açò inclou obtindre la "
666 "posició aproximada d'enfocament sobre un objecte distant. Us proporcionarà "
667 "una bona posició de partida per a enfocar les estreles quan arribe la nit."
668
669 #. Tag: title
670 #: ekos-focus.docbook:348
671 #, no-c-format
672 msgid "Camera &amp; Filter Wheel Group"
673 msgstr "Càmera i roda de filtres"
674
675 #. Tag: screeninfo
676 #: ekos-focus.docbook:351
677 #, no-c-format
678 msgid "<screeninfo>Focus Camera &amp; Filter Wheel Group</screeninfo>"
679 msgstr ""
680 "<screeninfo>Grup de càmera i roda de filtres de l'enfocament</screeninfo>"
681
682 #. Tag: phrase
683 #: ekos-focus.docbook:359
684 #, no-c-format
685 msgid "<phrase>Focus Camera &amp; Filter Wheel Group</phrase>"
686 msgstr "<phrase>Grup de càmera i roda de filtres de l'enfocament</phrase>"
687
688 #. Tag: para
689 #: ekos-focus.docbook:364
690 #, no-c-format
691 msgid ""
692 "This section of parameters deals with the Camera and Filter settings to use "
693 "when focusing."
694 msgstr ""
695 "Esta secció de paràmetres tracta la configuració de la càmera i el filtre "
696 "que s'emprarà durant l'enfocament."
697
698 #. Tag: para
699 #: ekos-focus.docbook:367
700 #, no-c-format
701 msgid "The top row of controls allows CCD parameters to be set."
702 msgstr "La fila superior de controls permet establir els paràmetres del CCD."
703
704 #. Tag: para
705 #: ekos-focus.docbook:371
706 #, no-c-format
707 msgid "<guilabel>Exp</guilabel>: The exposure time in seconds."
708 msgstr "<guilabel>Exp</guilabel>: Temps d'exposició en segons."
709
710 #. Tag: para
711 #: ekos-focus.docbook:375
712 #, no-c-format
713 msgid ""
714 "The <guibutton>Toggle Full Screen</guibutton> button pops the window "
715 "displaying the focus frame out to a separate window. Pressing it again "
716 "returns it within the focus window."
717 msgstr ""
718 "El botó <guibutton>Canvia a pantalla completa</guibutton> estén la finestra "
719 "mostrant el marc d'enfocament en una finestra separada. En prémer-lo de nou, "
720 "es tornarà a dins de la finestra d'enfocament."
721
722 #. Tag: para
723 #: ekos-focus.docbook:381
724 #, no-c-format
725 msgid ""
726 "The <guibutton>Show in FITS Viewer</guibutton> button pops-up a separate "
727 "FITS Viewer window to display the focus frame, in addition to the focus "
728 "frame displayed within the focus window."
729 msgstr ""
730 "El botó <guibutton>Mostra en el visor FITS</guibutton> obri una finestra "
731 "separada del visor FITS per a mostrar el marc d'enfocament, a més del marc "
732 "d'enfocament que es mostra dins de la finestra d'enfocament."
733
734 #. Tag: para
735 #: ekos-focus.docbook:387
736 #, no-c-format
737 msgid ""
738 "The <guibutton>Live Video</guibutton> button brings up the associated popup."
739 msgstr ""
740 "El botó <guibutton>Vídeo en directe</guibutton> obri la finestra emergent "
741 "associada."
742
743 #. Tag: para
744 #: ekos-focus.docbook:392
745 #, no-c-format
746 msgid ""
747 "The next row of controls allows Camera parameters to be set. Choose a value "
748 "from the binning dropdown and then set either the camera gain or ISO."
749 msgstr ""
750 "La fila següent de controls permet establir els paràmetres de la càmera. "
751 "Seleccioneu un valor des del desplegable acoblament i després establiu el "
752 "guany de la càmera o l'ISO."
753
754 #. Tag: para
755 #: ekos-focus.docbook:398
756 #, no-c-format
757 msgid ""
758 "<guilabel>Binning</guilabel>: Increasing the binning will change the image "
759 "scale as well as resulting in brighter pixels. It is generally only worth "
760 "binning above 1x1 if your image scale is oversampled where the increase in "
761 "image scale does not lead to a loss of resolution. If you wish to increase "
762 "star brightness try increasing the exposure and / or gain. If you are unsure "
763 "bin 1x1."
764 msgstr ""
765 "<guilabel>Agrupament</guilabel>: L'augment de l'agrupament canviarà l'escala "
766 "de la imatge i donarà com a resultat píxels més brillants. En general, només "
767 "val la pena agrupar per damunt d'1x1 si l'escala de la imatge se "
768 "sobremostreja, on l'augment de l'escala de la imatge no conduïx a una pèrdua "
769 "de resolució. Si voleu augmentar la brillantor de les estreles, proveu fent "
770 "augmentar l'exposició i/o el guany. En cas de dubte, feu un agrupament d'1x1."
771
772 #. Tag: para
773 #: ekos-focus.docbook:407
774 #, no-c-format
775 msgid ""
776 "<guilabel>Gain</guilabel>: Set the Gain for the Camera being used to focus. "
777 "The value needs to be high enough to give a clear star pattern but not so "
778 "high as to create too much noise to interfere with the focus operation. Some "
779 "experimentation will be required to find an optimum value. If you are unsure "
780 "where to start try unity gain for your camera and adjust from there."
781 msgstr ""
782 "<guilabel>Guany</guilabel>: Establix el guany de la càmera que s'utilitza "
783 "per a enfocar. El valor haurà de ser prou alt per a donar un patró "
784 "estrel·lar clar, però no tan alt com per a crear massa soroll que "
785 "interferisca amb l'operació d'enfocament. Caldrà experimentar per a trobar "
786 "un valor òptim. Si no esteu segur d'on començar a provar el guany per "
787 "unitats, preneu la càmera i ajusteu-lo des d'allà."
788
789 #. Tag: para
790 #: ekos-focus.docbook:416
791 #, no-c-format
792 msgid ""
793 "<guilabel>ISO</guilabel>: Set the ISO for the Camera being used to focus. "
794 "Some experimentation will be required to find an optimum value."
795 msgstr ""
796 "<guilabel>ISO</guilabel>: Establix l'ISO de la càmera que s'utilitza per a "
797 "enfocar. Caldrà experimentar per a trobar un valor òptim."
798
799 #. Tag: para
800 #: ekos-focus.docbook:422
801 #, no-c-format
802 msgid ""
803 "The third row of controls deals with the Temperature Source and Filter, if "
804 "there is one:"
805 msgstr ""
806 "La tercera fila de controls tracta la Font de temperatura i el Filtre, si "
807 "n'hi ha un:"
808
809 #. Tag: para
810 #: ekos-focus.docbook:427
811 #, no-c-format
812 msgid ""
813 "<guilabel>TS</guilabel>: Select the temperature source from the dropdown. "
814 "Underneath are displayed the current temperature from the selected "
815 "temperature source and the change in temperature between when the last "
816 "successful Autofocus run completed and the current temperature. It is common "
817 "practice to redo focus after significant temperature changes that alter the "
818 "telescope's focus point."
819 msgstr ""
820 "<guilabel>TS</guilabel>: Seleccioneu la font de temperatura des de la llista "
821 "desplegable. A davall es mostra la temperatura actual de la font de "
822 "temperatura seleccionada i el canvi de temperatura entre quan es va "
823 "completar l'últim enfocament automàtic reeixit i la temperatura actual. És "
824 "una pràctica habitual refer l'enfocament després de canvis significatius en "
825 "la temperatura que alterin el punt d'enfocament del telescopi."
826
827 #. Tag: para
828 #: ekos-focus.docbook:436
829 #, no-c-format
830 msgid "<guilabel>Filter</guilabel>: Select the filter to use."
831 msgstr "<guilabel>Filtre</guilabel>: Seleccioneu el filtre que s'emprarà."
832
833 #. Tag: para
834 #: ekos-focus.docbook:438
835 #, no-c-format
836 msgid ""
837 "To start focusing it will probably be easier to select the filter that "
838 "allows the most light through, for example the Lum filter. Click the filter "
839 "icon <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref=\"view-filter.png\" "
840 "format=\"PNG\"/></imageobject></inlinemediaobject> to launch the <link "
841 "linkend=\"focus-filter-settings\">Filter Settings</link> popup. This allows "
842 "a number of parameters to be set per filter to be used during an Autofocus "
843 "run."
844 msgstr ""
845 "Per a començar a enfocar, probablement serà més fàcil seleccionar el filtre "
846 "que permeta la quantitat de llum més gran, per exemple, el filtre Lum. Feu "
847 "clic damunt de la icona de filtre <inlinemediaobject><imageobject><imagedata "
848 "fileref=\"view-filter.png\" format=\"PNG\"/></imageobject></"
849 "inlinemediaobject> per a iniciar la finestra emergent <link linkend=\"focus-"
850 "filter-settings\">Configureu el filtre</link>. Açò permet establir una sèrie "
851 "de paràmetres per a cada filtre que s'empre durant una execució d'enfocament "
852 "automàtic."
853
854 #. Tag: para
855 #: ekos-focus.docbook:448
856 #, no-c-format
857 msgid ""
858 "<guibutton>Reset</guibutton> button will reset the focusing subframe to full "
859 "frame."
860 msgstr ""
861 "El botó <guibutton>Restablix</guibutton> restablirà el submarc d'enfocament "
862 "a tot el fotograma."
863
864 #. Tag: title
865 #: ekos-focus.docbook:455
866 #, no-c-format
867 msgid "<title>Focus Settings</title>"
868 msgstr "<title>Configurar l'enfocament</title>"
869
870 #. Tag: screeninfo
871 #: ekos-focus.docbook:458
872 #, no-c-format
873 msgid "<screeninfo>Focus Settings</screeninfo>"
874 msgstr "<screeninfo>Configureu l'enfocament</screeninfo>"
875
876 #. Tag: phrase
877 #: ekos-focus.docbook:466
878 #, no-c-format
879 msgid "<phrase>Focus Settings</phrase>"
880 msgstr "<phrase>Configureu l'enfocament</phrase>"
881
882 #. Tag: para
883 #: ekos-focus.docbook:471
884 #, no-c-format
885 msgid ""
886 "Next are 5 tabbed panes of parameters. These parameters are retained between "
887 "sessions. First up is the Settings pane."
888 msgstr ""
889 "A continuació hi ha 5 subfinestres amb pestanyes de paràmetres. Estos "
890 "paràmetres es mantenen entre sessions. Primer, la subfinestra de "
891 "Configuració."
892
893 #. Tag: para
894 #: ekos-focus.docbook:476
895 #, no-c-format
896 msgid ""
897 "<guilabel>Auto Select Star</guilabel>: This setting is only relevant if "
898 "<guilabel>Sub Frame</guilabel> is selected. In this case if <guilabel>Auto "
899 "Select Star</guilabel> is selected then Ekos will select the star to use for "
900 "focus; otherwise the user will have to manually select the star using "
901 "FitsViewer."
902 msgstr ""
903 "<guilabel>Selecció automàtica de l'estrela</guilabel>: Este paràmetre només "
904 "serà rellevant si s'ha seleccionat <guilabel>Submarc</guilabel>. En este "
905 "cas, si se selecciona, llavors Ekos seleccionarà l'estrela que s'utilitzarà "
906 "per a l'enfocament. En cas contrari, l'usuari haurà de seleccionar "
907 "manualment l'estrela utilitzant el visor FITS."
908
909 #. Tag: para
910 #: ekos-focus.docbook:483
911 #, no-c-format
912 msgid ""
913 "<guilabel>Suspend Guiding</guilabel>: Set this option to suspend guiding "
914 "during an Autofocus run. The purpose of this is to prevent guiding from "
915 "having problems with defocused stars during the focus process where, for "
916 "example, the guide scope is attached to the main telescope using an OAG."
917 msgstr ""
918 "<guilabel>Suspén el guiatge</guilabel>: Establiu esta opció per a suspendre "
919 "el guiatge durant una execució d'enfocament automàtic. El propòsit d'açò és "
920 "evitar que el guiatge tinga problemes amb les estreles desenfocades durant "
921 "el procés d'enfocament quan, per exemple, el telescopi de guiatge s'ha unit "
922 "al telescopi principal utilitzant una guia fora de l'eix (OAG)."
923
924 #. Tag: para
925 #: ekos-focus.docbook:491
926 #, no-c-format
927 msgid ""
928 "<guilabel>Dark Frame</guilabel>: Check this option to perform dark-frame "
929 "subtraction. This option can be useful in noisy images, where a pretaken "
930 "dark is subtracted from the focus image before further processing."
931 msgstr ""
932 "<guilabel>Fotograma fosc</guilabel>: Marqueu esta opció per a portar a terme "
933 "una sostracció del fotograma fosc. Esta opció pot ser útil en imatges amb "
934 "soroll, quan prèviament es pren un fotograma i se sostrau de la imatge "
935 "enfocada abans de continuar el processament."
936
937 #. Tag: para
938 #: ekos-focus.docbook:496
939 #, no-c-format
940 msgid ""
941 "If hot pixels are causing problems with focus, select Dark Frames and either "
942 "setup a regular Master Dark frame or a Defect Map."
943 msgstr ""
944 "Si els píxels cremats causen problemes amb l'enfocament, seleccioneu "
945 "Fotogrames foscos i configureu un <guilabel>Fotograma fosc mestre:</"
946 "guilabel> Normal o un Mapa de defectes."
947
948 #. Tag: para
949 #: ekos-focus.docbook:499
950 #, no-c-format
951 msgid ""
952 "Dark frames are used by Focus, Alignment and Guiding. See the Dark Library "
953 "feature within the <link linkend=\"ekos-capture\">Capture Module</link> for "
954 "more details on how to setup Dark Frames."
955 msgstr ""
956 "Els fotogrames foscos s'utilitzen per a l'enfocament, l'alineació i el "
957 "guiatge. Per a més detalls sobre com configurar els fotogrames foscos, vegeu "
958 "la característica «Biblioteca fosca» en el <link linkend=\"ekos-capture"
959 "\">Mòdul de captura</link>."
960
961 #. Tag: para
962 #: ekos-focus.docbook:505
963 #, no-c-format
964 msgid ""
965 "<guilabel>Full Field</guilabel>: Select to use the full field of the camera. "
966 "In this mode, focus will automatically select multiple stars for use in an "
967 "Autofocus run. The alternative to this is <guilabel>Sub Frame</guilabel>."
968 msgstr ""
969 "<guilabel>Camp complet</guilabel>: Seleccioneu utilitzar el camp complet de "
970 "la càmera. En este mode, l'enfocament seleccionarà automàticament múltiples "
971 "estreles per a utilitzar-les en una execució d'enfocament automàtic. "
972 "L'alternativa a açò és <guilabel>Submarc</guilabel>."
973
974 #. Tag: para
975 #: ekos-focus.docbook:511
976 #, no-c-format
977 msgid ""
978 "<guilabel>Sub Frame</guilabel>: Select to use a single star for the "
979 "Autofocus process. The alternative to this is <guilabel>Full Field</"
980 "guilabel> where multiple stars will be used by Autofocus. Depending on the "
981 "setting of <guilabel>Auto Select Star</guilabel> either the user or Ekos "
982 "will select the star."
983 msgstr ""
984 "<guilabel>Submarc</guilabel>: Seleccioneu utilitzar una estrela única per al "
985 "procés d'enfocament automàtic. L'alternativa a açò és <guilabel>Camp "
986 "complet</guilabel> on s'utilitzaran múltiples estreles per a l'enfocament "
987 "automàtic. Depenent de l'opció <guilabel>Selecció automàtica de l'estrela</"
988 "guilabel>, l'usuari o Ekos seleccionaran l'estrela."
989
990 #. Tag: para
991 #: ekos-focus.docbook:518
992 #, no-c-format
993 msgid ""
994 "<guilabel>Box</guilabel>: Sets the box size used to enclose the focus star "
995 "when using <emphasis role=\"bold\">Sub Frame</emphasis>. Increase if you "
996 "have very large stars. For Bahtinov focus the box size can be increased even "
997 "more to better enclose the Bahtinov diffraction pattern."
998 msgstr ""
999 "<guilabel>Quadro</guilabel>: Establix la mida del quadro que s'utilitzarà "
1000 "per a delimitar l'enfocament de l'estrela en utilitzar un <emphasis role="
1001 "\"bold\">submarc</emphasis>. Augmenteu-la si hi ha estreles molt grans. Per "
1002 "a l'enfocament de Bahtinov, la mida del quadro es pot augmentar encara més "
1003 "per a tancar millor el patró de difracció de Bahtinov."
1004
1005 #. Tag: para
1006 #: ekos-focus.docbook:526
1007 #, no-c-format
1008 msgid ""
1009 "<guilabel>Display Units</guilabel>: Select the units for display on the "
1010 "Autofocus V-Curve when HFR or FWHM is selected. <emphasis role=\"bold"
1011 "\">Pixels</emphasis> and <emphasis role=\"bold\">Arc Seconds</emphasis> are "
1012 "supported."
1013 msgstr ""
1014 "<guilabel>Unitats de visualització</guilabel>: Seleccioneu les unitats per a "
1015 "mostrar a la Corba V d'enfocament automàtic quan se seleccione HFR o FWHM. "
1016 "S'admeten <emphasis role=\"bold\">Pixels</emphasis> i <emphasis role=\"bold"
1017 "\">Segons d'arc</emphasis>."
1018
1019 #. Tag: para
1020 #: ekos-focus.docbook:532
1021 #, no-c-format
1022 msgid ""
1023 "<guilabel>Guide Settle</guilabel>: This option is used in conjunction with "
1024 "<guilabel>Suspend Guiding</guilabel>. It allows any vibrations in the "
1025 "optical train to settle by waiting this many seconds after the Autofocus "
1026 "process has completed, before restarting guiding."
1027 msgstr ""
1028 "<guilabel>Posicionament del guiatge</guilabel>: Esta opció s'utilitza "
1029 "conjuntament amb <guilabel>Suspén el guiatge</guilabel>. Permet que "
1030 "qualsevol vibració en el tren òptic s'arregle esperant este nombre de segons "
1031 "una vegada s'haja completat el procés d'enfocament automàtic, abans de "
1032 "reiniciar el guiatge."
1033
1034 #. Tag: para
1035 #: ekos-focus.docbook:539
1036 #, no-c-format
1037 msgid ""
1038 "The next set of radio button controls relate to <emphasis role=\"bold"
1039 "\">Masking Options</emphasis> to be used when in <guilabel>Full Field</"
1040 "guilabel> mode."
1041 msgstr ""
1042 "El conjunt següent de controls de botons d'opció es relaciona amb les "
1043 "<emphasis role=\"bold\">Opcions d'emmascarament</emphasis> que s'utilitzaran "
1044 "en el mode <guilabel>Camp complet</guilabel>."
1045
1046 #. Tag: para
1047 #: ekos-focus.docbook:541
1048 #, no-c-format
1049 msgid ""
1050 "The effect of Masking Options can be seen on the <link linkend=\"focus-"
1051 "display\">FITS Viewer</link>."
1052 msgstr ""
1053 "L'efecte de les opcions d'emmascarament es pot veure en el <link linkend="
1054 "\"focus-display\">Visor FITS</link>."
1055
1056 #. Tag: para
1057 #: ekos-focus.docbook:544
1058 #, no-c-format
1059 msgid ""
1060 "<guilabel>Use all stars for focusing</guilabel>: Select this option if all "
1061 "stars of the field should be considered for focusing."
1062 msgstr ""
1063 "<guilabel>Utilitza totes les estreles per a enfocar</guilabel>: Seleccioneu "
1064 "esta opció si s'han de considerar totes les estreles del camp per a enfocar."
1065
1066 #. Tag: para
1067 #: ekos-focus.docbook:549
1068 #, no-c-format
1069 msgid ""
1070 "<guilabel>Ring Mask</guilabel>: This option provides two input fields that "
1071 "together define a doughnut over the FOV of the camera. Stars falling outside "
1072 "of the doughnut are discounted from processing. Setting an inner value above "
1073 "0% causes stars in the centre of the FOV to be discarded. This could be "
1074 "useful to avoid using stars in the target of the image (for example a "
1075 "galaxy) for focusing purposes. Setting an outer value below 100% causes "
1076 "stars in the edges of the FOV to be discarded during focusing. This could be "
1077 "useful if you do not have a flat field out to the edges of your FOV."
1078 msgstr ""
1079 "<guilabel>Màscara d'anell</guilabel>: Esta opció proporciona dos camps "
1080 "d'entrada que junts definixen un dònut sobre CDV de la càmera. Les estreles "
1081 "que queden fora del dònut es descomptaran del processament. Establir un "
1082 "valor interior per damunt del 0% farà que es descarten les estreles en el "
1083 "centre de CDV. Açò podria ser útil per a evitar l'ús d'estreles en "
1084 "l'objectiu de la imatge (per exemple, una galàxia) per al seu enfocament. "
1085 "Establir un valor exterior per davall del 100% farà que durant l'enfocament "
1086 "es descarten les estreles en les vores de CDV. Açò podria ser útil si no "
1087 "teniu cap camp pla a les vores de CDV."
1088
1089 #. Tag: para
1090 #: ekos-focus.docbook:561
1091 #, no-c-format
1092 msgid ""
1093 "<guilabel>Mosaic Mask</guilabel>: A 3x3 mosaic is composed with tiles from "
1094 "the image center, its corners and from the edges. This option is useful if "
1095 "you want to inspect the optics performance - you might know this from the "
1096 "PixInsight Aberration Inspector script. The tile size can be configured in "
1097 "percent of the frame width, with the spacer value specifying the space "
1098 "between the tiles."
1099 msgstr ""
1100 "<guilabel>Màscara de mosaic</guilabel>: Es compon d'un mosaic de 3x3 amb "
1101 "tessel·les a partir del centre de la imatge, les seues cantons i des de les "
1102 "vores. Esta opció és útil si voleu inspeccionar el rendiment de l'òptica: "
1103 "potser ho coneixeu a partir de l'script «PixInsight Aberration Inspector». "
1104 "La mida de les tessel·les es pot configurar com un percentatge de l'amplària "
1105 "del fotograma, amb el valor espaiador especificant l'espai entre les "
1106 "tessel·les."
1107
1108 #. Tag: para
1109 #: ekos-focus.docbook:567
1110 #, no-c-format
1111 msgid "There are three use-cases for the Mosaic Mask:"
1112 msgstr "Hi ha tres casos d'ús per a la Màscara de mosaic:"
1113
1114 #. Tag: para
1115 #: ekos-focus.docbook:570
1116 #, no-c-format
1117 msgid ""
1118 "Checking focus in all parts of the sensor: The mask allows an easy visual "
1119 "inspection and comparisons of stars in the center, corners and edges of the "
1120 "sensor. This is especially useful for optics that show aberration if the "
1121 "focus is not 100% met."
1122 msgstr ""
1123 "Comprovació de l'enfocament a totes les parts del sensor: La màscara permet "
1124 "una inspecció visual fàcil i la comparació d'estreles al centre, cantons i "
1125 "vores del sensor. Açò és especialment útil per a òptiques que presenten una "
1126 "aberració si l'enfocament no es complix al 100%."
1127
1128 #. Tag: para
1129 #: ekos-focus.docbook:576
1130 #, no-c-format
1131 msgid ""
1132 "Correcting image tilt: especially large sensors are very sensitive to "
1133 "incorrect distance and tilting of the sensor. In such cases, the image shows "
1134 "aberration, especially in the image corners. If all corners show the same "
1135 "effect, the distance needs to be corrected. If the aberrations in the "
1136 "corners differ, this is typically the result of a tilted sensor."
1137 msgstr ""
1138 "Correcció de la inclinació de la imatge: Els sensors especialment grans són "
1139 "molt sensibles a una distància i inclinació incorrectes del sensor. En estos "
1140 "casos, la imatge presenta aberració, especialment en els cantons de la "
1141 "imatge. Si tots els cantons presenten el mateix efecte, caldrà corregir la "
1142 "distància. Si les aberracions als cantons diferixen, normalment serà el "
1143 "resultat d'un sensor inclinat."
1144
1145 #. Tag: para
1146 #: ekos-focus.docbook:583
1147 #, no-c-format
1148 msgid ""
1149 "Collimating Newtonians: inspecting frames in a defocused state is typically "
1150 "used for collimating Newtonians. See, for example, Tommy Nawratil's <ulink "
1151 "url=\"https://teleskop-austria.at/information/pdf/"
1152 "JUS_Photonewton_Collimation_Primer_EN.pdf\"> The Photonewton Collimation "
1153 "Primer</ulink> for more details."
1154 msgstr ""
1155 "Col·limació dels newtonians: La inspecció dels fotogrames en un estat "
1156 "desenfocat s'utilitza normalment per a col·limar els newtonians. Per a més "
1157 "detalls, vegeu, per exemple, <ulink url=\"https://teleskop-austria.at/"
1158 "information/pdf/JUS_Photonewton_Collimation_Primer_EN.pdf\">The Photonewton "
1159 "Collimation Primer</ulink>."
1160
1161 #. Tag: para
1162 #: ekos-focus.docbook:594
1163 #, no-c-format
1164 msgid ""
1165 "The next set of controls relate to <emphasis role=\"bold\">Adaptive Focus</"
1166 "emphasis>. This is an experimental feature in Ekos. The idea here is to keep "
1167 "the telescope focused by adapting the focuser position based on changes in "
1168 "environmental conditions without having to perform a full Autofocus run. See "
1169 "the <link linkend=\"focus-adaptive\">Adaptive Focus</link> section for more "
1170 "details."
1171 msgstr ""
1172 "El conjunt de controls següent es relaciona amb l'<emphasis role=\"bold"
1173 "\">enfocament adaptatiu</emphasis>. Esta és una característica experimental "
1174 "a Ekos. La idea és mantindre el telescopi enfocat adaptant la posició de "
1175 "l'enfocador en funció dels canvis en les condicions ambientals sense haver "
1176 "de realitzar una execució completa d'enfocament automàtic. Per a més "
1177 "detalls, vegeu la secció <link linkend=\"focus-adaptive\">Enfocament "
1178 "adaptatiu</link>."
1179
1180 #. Tag: para
1181 #: ekos-focus.docbook:600
1182 #, no-c-format
1183 msgid ""
1184 "For example, as temperature changes during an imaging session so the focus "
1185 "point will change. By sampling the temperature between subframes it is "
1186 "possible to firstly calculate the change in temperature and then to convert "
1187 "this to a number of ticks of focuser movement to apply between subframes."
1188 msgstr ""
1189 "Per exemple, a mesura que canvia la temperatura durant una sessió de captura "
1190 "d'imatges, canviarà el punt d'enfocament. Quan es prenen mostres de la "
1191 "temperatura entre els submarcs, serà possible calcular primer el canvi de "
1192 "temperatura i després convertir-lo en una quantitat de marques de moviment "
1193 "de l'enfocador que s'aplicaran entre els submarcs."
1194
1195 #. Tag: para
1196 #: ekos-focus.docbook:605
1197 #, no-c-format
1198 msgid ""
1199 "In order to use <emphasis role=\"bold\">Adaptive Focus</emphasis> it is "
1200 "necessary to setup some data for your system. In particular you need to tell "
1201 "Ekos how many ticks (and in which direction) to move the focuser when the "
1202 "environmental conditions change. This is covered in the <link linkend="
1203 "\"focus-filter-settings\">Filter Settings</link> popup. The popup is "
1204 "launched by clicking the filter icon "
1205 "<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref=\"view-filter.png\" "
1206 "format=\"PNG\"/></imageobject></inlinemediaobject>."
1207 msgstr ""
1208 "Per a utilitzar l'<emphasis role=\"bold\">enfocament adaptatiu</emphasis>, "
1209 "cal configurar algunes dades per al vostre sistema. En particular, cal dir a "
1210 "Ekos quantes marques (i en quina direcció) moure l'enfocador quan canvien "
1211 "les condicions ambientals. Açò es tracta en la finestra emergent <link "
1212 "linkend=\"focus-filter-settings\">Configureu el filtre</link>. La finestra "
1213 "emergent s'inicia fent clic damunt de la icona "
1214 "<inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref=\"view-filter.png\" "
1215 "format=\"PNG\"/></imageobject></inlinemediaobject> del filtre)."
1216
1217 #. Tag: para
1218 #: ekos-focus.docbook:612
1219 #, no-c-format
1220 msgid "The following controls are available:"
1221 msgstr "Hi ha disponibles els controls següents:"
1222
1223 #. Tag: para
1224 #: ekos-focus.docbook:615
1225 #, no-c-format
1226 msgid ""
1227 "<guilabel>Adaptive Focus</guilabel>: Select this option to activate "
1228 "<emphasis role=\"bold\">Adaptive Focus</emphasis>."
1229 msgstr ""
1230 "<guilabel>Enfocament adaptatiu</guilabel>: Seleccioneu esta opció per a "
1231 "activar l'<emphasis role=\"bold\">enfocament adaptatiu</emphasis>."
1232
1233 #. Tag: para
1234 #: ekos-focus.docbook:620
1235 #, no-c-format
1236 msgid ""
1237 "<guilabel>Min Move</guilabel>: The minimum Adaptive Focus movement allowed."
1238 msgstr ""
1239 "<guilabel>Moviment mín.</guilabel>: El moviment mínim permés d'enfocament "
1240 "adaptatiu."
1241
1242 #. Tag: para
1243 #: ekos-focus.docbook:624
1244 #, no-c-format
1245 msgid ""
1246 "<guilabel>Adapt Start Pos</guilabel>: Check to allow Adaptive Focus to "
1247 "calculate the start position for an Autofocus run. The starting position is "
1248 "the last good solve position for the selected filter, adapted for "
1249 "environmental changes."
1250 msgstr ""
1251 "<guilabel>Pos. d'inici adaptativa</guilabel>: Marqueu-la per a permetre que "
1252 "l'enfocament adaptatiu calcule la posició inicial per a una execució "
1253 "d'enfocament automàtic. La posició inicial és l'última posició bona "
1254 "solucionada per al filtre seleccionat, adaptada als canvis de l'entorn."
1255
1256 #. Tag: para
1257 #: ekos-focus.docbook:628
1258 #, no-c-format
1259 msgid ""
1260 "For example, if the current focuser position is 1000, temperature = 4C, and "
1261 "if the Red filter is selected (last good focus position for Red is 990 @ 5C "
1262 "and Ekos is configured to move +3 <guilabel>Ticks / °C</guilabel>). Then, if "
1263 "Adapt Start Pos is off, Autofocus will start at 1000. If Adapt Start Pos is "
1264 "on, Autofocus will start at 990 + (5 - 4) * 3 = 993."
1265 msgstr ""
1266 "Per exemple, si la posició actual de l'enfocador és 1000, la temperatura = "
1267 "4C, i si se selecciona el filtre roig (l'última posició bona de l'enfocament "
1268 "per al roig serà 990 a 5C i Ekos està configurat per a moure +3 "
1269 "<guilabel>Marques / °C</guilabel>). Llavors, si la posició d'inici "
1270 "adaptativa està desactivada, l'enfocament automàtic començarà a 1000. Però "
1271 "si està activada, l'enfocament automàtic començarà a 990 + (5 - 4) * 3 = 993."
1272
1273 #. Tag: para
1274 #: ekos-focus.docbook:634
1275 #, no-c-format
1276 msgid ""
1277 "This feature is useful to ensure that Autofocus starts from close to the "
1278 "focus point which will mean a more symmetric V-curve. It is particularly "
1279 "useful when changing between filters which have large differences in focus "
1280 "points."
1281 msgstr ""
1282 "Esta característica és útil per a assegurar que l'enfocament automàtic "
1283 "comença des de prop del punt d'enfocament, el qual significarà una corba V "
1284 "més simètrica. És especialment útil quan es canvia entre filtres que tenen "
1285 "diferències grans en els punts d'enfocament."
1286
1287 #. Tag: para
1288 #: ekos-focus.docbook:638
1289 #, no-c-format
1290 msgid ""
1291 "It is possible to use this feature on its own without Adaptive Focus. Just "
1292 "set the checkbox and leave the ticks per degree C set to zero. This way the "
1293 "Autofocus start position will be filter dependent and will start each "
1294 "Autofocus run at the focus point of the last successful Autofocus run for "
1295 "that filter."
1296 msgstr ""
1297 "És possible utilitzar esta característica per si mateixa sense l'enfocament "
1298 "adaptatiu. Senzillament marqueu la casella de selecció i deixeu les marques "
1299 "per grau C establides a zero. D'esta manera, la posició inicial de "
1300 "l'enfocament automàtic dependrà del filtre i iniciarà cada execució "
1301 "d'enfocament automàtic en el punt d'enfocament de l'última execució "
1302 "d'enfocament automàtic correcta per a este filtre."
1303
1304 #. Tag: para
1305 #: ekos-focus.docbook:645
1306 #, no-c-format
1307 msgid ""
1308 "<guilabel>Max Total Move</guilabel>: The maximum total focuser movement that "
1309 "Adaptive Focus is allowed in the observing session. The purpose of this is "
1310 "as a \"dead man's handle\" on Adaptive Focus in case it runs away. For "
1311 "example, if the temperature source fails and returns bad temperature "
1312 "readings whilst the equipment is unattended, this could result in Adaptive "
1313 "Focus attempting to make large focuser movements."
1314 msgstr ""
1315 "<guilabel>Moviment total màx.</guilabel>: El moviment total màxim de "
1316 "l'enfocador que es permet a l'enfocament adaptatiu durant la sessió "
1317 "d'observació. El propòsit d'açò és com el <quote>pedal d'home mort</quote> "
1318 "durant l'enfocament adaptatiu en cas que es perda. Per exemple, si la font "
1319 "de temperatura falla i retorna lectures de temperatura roïnes mentre l'equip "
1320 "no està atés, açò podria resultar en un enfocament adaptatiu intentant fer "
1321 "moviments d'enfocament grans."
1322
1323 #. Tag: para
1324 #: ekos-focus.docbook:651
1325 #, no-c-format
1326 msgid ""
1327 "If the Max Total Move is reached then <guilabel>Adaptive Focus</guilabel> is "
1328 "unchecked until manually re-checked by the user."
1329 msgstr ""
1330 "Si s'arriba al moviment total màxim, llavors l'<guilabel>Enfocament "
1331 "adaptatiu</guilabel> no estarà marcada fins que l'usuari la torne a marcar "
1332 "manualment."
1333
1334 #. Tag: title
1335 #: ekos-focus.docbook:661
1336 #, no-c-format
1337 msgid "<title>Focus Process</title>"
1338 msgstr "<title>Procés d'enfocament</title>"
1339
1340 #. Tag: screeninfo
1341 #: ekos-focus.docbook:664
1342 #, no-c-format
1343 msgid "<screeninfo>Focus Process</screeninfo>"
1344 msgstr "<screeninfo>Procés d'enfocament</screeninfo>"
1345
1346 #. Tag: phrase
1347 #: ekos-focus.docbook:672
1348 #, no-c-format
1349 msgid "<phrase>Focus Process</phrase>"
1350 msgstr "<phrase>Procés d'enfocament</phrase>"
1351
1352 #. Tag: para
1353 #: ekos-focus.docbook:677
1354 #, no-c-format
1355 msgid ""
1356 "This is the Focus Process parameters pane. Widgets are only displayed if "
1357 "they are relevant to the selections made."
1358 msgstr ""
1359 "Esta és la subfinestra de paràmetres del procés d'enfocament. Els ginys "
1360 "només es mostren si són rellevants per a les seleccions fetes."
1361
1362 # skip-rule: appks-star
1363 #. Tag: para
1364 #: ekos-focus.docbook:682
1365 #, no-c-format
1366 msgid ""
1367 "<guilabel>Detection</guilabel>: Select star detection algorithm. Each "
1368 "algorithm has its strengths and weaknesses. It is recommended to use SEP, "
1369 "unless you have a specialized use. The following are available:"
1370 msgstr ""
1371 "<guilabel>Detecció</guilabel>: Seleccioneu l'algorisme per a la detecció "
1372 "d'estreles. Cada algorisme té els seus punts forts i febleses. Es recomana "
1373 "utilitzar SEP, a menys que feu un ús especialitzat. Hi ha disponibles els "
1374 "següents:"
1375
1376 #. Tag: para
1377 #: ekos-focus.docbook:689
1378 #, no-c-format
1379 msgid ""
1380 "<emphasis role=\"bold\">SEP</emphasis>: Source Extraction and Photometry "
1381 "built in library. This is the default value."
1382 msgstr ""
1383 "<emphasis role=\"bold\">SEP</emphasis>: Extracció de font i fotometria "
1384 "construïda en la biblioteca. Este és el valor predeterminat."
1385
1386 #. Tag: para
1387 #: ekos-focus.docbook:694
1388 #, no-c-format
1389 msgid ""
1390 "<emphasis role=\"bold\">Centroid</emphasis>: An extraction method based on "
1391 "estimating star mass around signal peaks."
1392 msgstr ""
1393 "<emphasis role=\"bold\">Centroide</emphasis>: Un mètode d'extracció basat en "
1394 "estimar la massa de l'estrela al voltant dels pics dels senyals."
1395
1396 #. Tag: para
1397 #: ekos-focus.docbook:699
1398 #, no-c-format
1399 msgid ""
1400 "<emphasis role=\"bold\">Gradient</emphasis>: A single source extraction "
1401 "model based on the Sobel filter."
1402 msgstr ""
1403 "<emphasis role=\"bold\">Degradat</emphasis>: Un model d'extracció de font "
1404 "única basat en el filtre Sobel."
1405
1406 #. Tag: para
1407 #: ekos-focus.docbook:704
1408 #, no-c-format
1409 msgid ""
1410 "<emphasis role=\"bold\">Threshold</emphasis>: A single source detection "
1411 "algorithm based on pixel values."
1412 msgstr ""
1413 "<emphasis role=\"bold\">Llindar</emphasis>: Un algorisme de detecció de font "
1414 "única basat en els valors dels píxels."
1415
1416 #. Tag: para
1417 #: ekos-focus.docbook:709
1418 #, no-c-format
1419 msgid ""
1420 "<emphasis role=\"bold\">Bahtinov</emphasis>: This detection method can be "
1421 "used when using a Bahtinov mask for focusing. First take an image, then "
1422 "select the star to focus on. A new image will be taken and the diffraction "
1423 "pattern will be analysed. Three lines will be displayed on the diffraction "
1424 "pattern showing how well the pattern is recognized and how good the image is "
1425 "in focus. When the pattern is not well recognized, the <emphasis>Num. of "
1426 "rows</emphasis> parameter can be adjusted to improve recognition. The line "
1427 "with the circles at each end is a magnified indicator for the focus. The "
1428 "shorter the line, the better the image is in focus."
1429 msgstr ""
1430 "<emphasis role=\"bold\">Bahtinov</emphasis>: Este mètode de detecció es pot "
1431 "utilitzar quan s'utilitza una màscara de Bahtinov per a enfocar. Primer "
1432 "preneu una imatge, després seleccioneu l'estrela en la qual enfocar. Es "
1433 "prendrà una imatge nova i s'analitzarà el patró de difracció. Es mostraran "
1434 "tres línies en el patró de difracció que mostraran com de bé es reconeix el "
1435 "patró i quant de bé està enfocada la imatge. Quan no es reconega bé el "
1436 "patró, es podrà ajustar el paràmetre <emphasis>Nombre de files:</emphasis> "
1437 "per a millorar el reconeixement. La línia amb els cercles a cada extrem és "
1438 "un indicador ampliat per a l'enfocament. Com més curta siga la línia, millor "
1439 "enfocada estarà la imatge."
1440
1441 #. Tag: para
1442 #: ekos-focus.docbook:725
1443 #, no-c-format
1444 msgid ""
1445 "<guilabel>SEP Profile</guilabel>: If the star detection algorithm is set to "
1446 "<emphasis>SEP</emphasis>, then choose a parameter profile to use with the "
1447 "algorithm. It is recommended to use the default 1-Focus-Default profile as a "
1448 "starting point."
1449 msgstr ""
1450 "<guilabel>Perfil SEP</guilabel>: Si l'algorisme de detecció d'estreles "
1451 "s'establix a <emphasis>SEP</emphasis>, llavors trieu un perfil de paràmetres "
1452 "que s'utilitzarà amb l'algorisme. Es recomana utilitzar el perfil "
1453 "predeterminat 1-Focus-Default com a punt de partida."
1454
1455 #. Tag: para
1456 #: ekos-focus.docbook:732
1457 #, no-c-format
1458 msgid "<guilabel>Algorithm</guilabel>: Select the Autofocus process algorithm:"
1459 msgstr ""
1460 "<guilabel>Algorisme</guilabel>: Seleccioneu l'algorisme per al procés "
1461 "d'enfocament automàtic:"
1462
1463 #. Tag: para
1464 #: ekos-focus.docbook:737
1465 #, no-c-format
1466 msgid ""
1467 "<emphasis role=\"bold\">Linear 1 Pass</emphasis>: This is the recommended "
1468 "algorithm. In this algorithm, Ekos establishes a V-Curve and fits a curve to "
1469 "the data to find the focus solution. It then moves to the calculated "
1470 "solution."
1471 msgstr ""
1472 "<emphasis role=\"bold\">Lineal d'1 pas</emphasis>: Este és l'algorisme "
1473 "recomanat. En este algorisme, Ekos establix una corba V i ajusta una corba a "
1474 "les dades per a trobar la solució de l'enfocament. Després, mou fins a la "
1475 "solució calculada."
1476
1477 #. Tag: para
1478 #: ekos-focus.docbook:742
1479 #, no-c-format
1480 msgid ""
1481 "This algorithm supports the older style Quadratic curve type as well as the "
1482 "newer <link linkend=\"Levenberg-Marquardt\">Levenberg-Marquardt Solver</"
1483 "link> for Hyperbolic and Parabolic curves. It will also weight the "
1484 "datapoints in the curve fitting process if <guilabel>Use Weights</guilabel> "
1485 "is checked and run a refinement process if <guilabel>Refine Curve Fit </"
1486 "guilabel> is selected."
1487 msgstr ""
1488 "Este algorisme permet el tipus de corba quadràtica d'estil més antic, així "
1489 "com el <link linkend=\"Levenberg-Marquardt\">Solucionador de Levenberg-"
1490 "Marquardt</link> nou per a corbes hiperbòliques i parabòliques. També "
1491 "ponderarà els punts de dades en el procés d'ajust de la corba si s'ha marcat "
1492 "<guilabel>Utilitza les ponderacions</guilabel> i s'executarà un procés de "
1493 "perfeccionament si se selecciona <guilabel>Refina l'ajust de la corba</"
1494 "guilabel>."
1495
1496 #. Tag: para
1497 #: ekos-focus.docbook:752
1498 #, no-c-format
1499 msgid ""
1500 "<emphasis role=\"bold\">Linear</emphasis>: This algorithm builds a V-Curve "
1501 "with approximately <emphasis role=\"bold\">Out step Multiple</emphasis> "
1502 "steps on each side of the minimum. Having built the V-Curve it then fits a "
1503 "quadratic equation to the curve (parabolic shape) and uses this to calculate "
1504 "the focuser position giving the minimum HFR. Having identified the minimum "
1505 "it then performs a 2nd pass halving the step size, recreating the curve from "
1506 "the 1st pass. It attempts to stop within <emphasis role=\"bold\">Tolerance</"
1507 "emphasis> of the minimum HFR calculated during the 1st pass."
1508 msgstr ""
1509 "<emphasis role=\"bold\">Lineal</emphasis>: Este algorisme construïx una "
1510 "corba V amb aproximadament <emphasis role=\"bold\">Múltiples passos enfora</"
1511 "emphasis> a cada costat del mínim. Una vegada construïda la corba V, "
1512 "s'ajustarà a una equació quadràtica a la corba (forma parabòlica) i "
1513 "s'utilitzarà per a calcular la posició de l'enfocador donant l'HFR mínim. "
1514 "Una vegada identificat el mínim, es realitzarà un segon pas reduint a la "
1515 "meitat la mida del pas, recreant la corba des del primer pas. Intentarà "
1516 "parar-se dins de la <emphasis role=\"bold\">Tolerància</emphasis> de l'HFR "
1517 "mínim calculat durant el primer pas."
1518
1519 #. Tag: para
1520 #: ekos-focus.docbook:765
1521 #, no-c-format
1522 msgid ""
1523 "<emphasis role=\"bold\">Iterative</emphasis>: Moves focuser by discreet "
1524 "steps initially decided by the step size. Once a curve slope is calculated, "
1525 "further step sizes are calculated to reach an optimal solution. The "
1526 "algorithm stops when the measured HFR is within <emphasis role=\"bold"
1527 "\">Tolerance</emphasis> of the minimum HFR recorded in the procedure."
1528 msgstr ""
1529 "<emphasis role=\"bold\">Iteratiu</emphasis>: Moveu l'enfocador per passos "
1530 "discrets inicialment decidits per la mida del pas. Una vegada es calcule una "
1531 "inclinació de la corba, es calcularan altres mides de pas fins arribar a una "
1532 "solució òptima. L'algorisme es pararà quan l'HFR mesurat es trobe dins de la "
1533 "<emphasis role=\"bold\">tolerància</emphasis> de l'HFR mínim registrat en el "
1534 "procediment."
1535
1536 #. Tag: para
1537 #: ekos-focus.docbook:774
1538 #, no-c-format
1539 msgid ""
1540 "<emphasis role=\"bold\">Polynomial</emphasis>: Starts with the iterative "
1541 "method. Upon crossing to the other side of the V-Curve, polynomial fitting "
1542 "coefficients along with possible minimum solution are calculated. This "
1543 "algorithm can be faster than a purely iterative approach given a good data "
1544 "set."
1545 msgstr ""
1546 "<emphasis role=\"bold\">Polinomi</emphasis>: S'inicia amb el mètode "
1547 "iteratiu. En creuar cap a l'altre costat de la corba V, es calcularan els "
1548 "coeficients d'ajust polinomial, juntament amb la possible solució mínima. "
1549 "Este algorisme pot ser més ràpid que un enfocament purament iteratiu, donat "
1550 "un bon conjunt de dades."
1551
1552 #. Tag: para
1553 #: ekos-focus.docbook:784
1554 #, no-c-format
1555 msgid ""
1556 "<guilabel>Curve Fit</guilabel>: The type of curve to fit to the datapoints."
1557 msgstr ""
1558 "<guilabel>Ajust de la corba</guilabel>: El tipus de corba que s'ajusta als "
1559 "punts de dades."
1560
1561 #. Tag: para
1562 #: ekos-focus.docbook:787
1563 #, no-c-format
1564 msgid ""
1565 "<emphasis role=\"bold\">Hyperbola</emphasis>: Fits a Hyperbola using a non-"
1566 "linear least squares algorithm supplied by GSL (GNU Science Library). See "
1567 "<link linkend=\"Levenberg-Marquardt\">Levenberg-Marquardt Solver</link> for "
1568 "more details."
1569 msgstr ""
1570 "<emphasis role=\"bold\">Hipèrbola</emphasis>: Ajusta una hipèrbola "
1571 "utilitzant un algorisme de mínims quadrats no lineals subministrat per la "
1572 "GSL (GNU Science Library). Per a més detalls, vegeu el <link linkend="
1573 "\"Levenberg-Marquardt\">Solucionador de Levenberg-Marquardt</link>."
1574
1575 #. Tag: para
1576 #: ekos-focus.docbook:791
1577 #, no-c-format
1578 msgid "This is the recommended option."
1579 msgstr "Esta és l'opció recomanada."
1580
1581 #. Tag: para
1582 #: ekos-focus.docbook:795
1583 #, no-c-format
1584 msgid ""
1585 "<emphasis role=\"bold\">Parabola</emphasis>: Fits a Parabola using a non-"
1586 "linear least squares algorithm supplied by GSL (GNU Science Library). See "
1587 "<link linkend=\"Levenberg-Marquardt\">Levenberg-Marquardt Solver</link> for "
1588 "more details."
1589 msgstr ""
1590 "<emphasis role=\"bold\">Paràbola</emphasis>: Ajusta una paràbola utilitzant "
1591 "un algorisme de mínims quadrats no lineals subministrat per la GSL (GNU "
1592 "Science Library). Per a més detalls, vegeu el <link linkend=\"Levenberg-"
1593 "Marquardt\">Solucionador de Levenberg-Marquardt</link>."
1594
1595 #. Tag: para
1596 #: ekos-focus.docbook:801
1597 #, no-c-format
1598 msgid ""
1599 "<emphasis role=\"bold\">Quadratic</emphasis>: Uses a quadratic equation "
1600 "using a linear style least squares algorithm supplied by GSL (GNU Science "
1601 "Library). This is, in effect, a parabolic curve."
1602 msgstr ""
1603 "<emphasis role=\"bold\">Quadràtica</emphasis>: Utilitza una equació "
1604 "quadràtica utilitzant un algorisme de mínims quadrats d'estil lineal "
1605 "subministrat per la GSL (GNU Science Library). Esta és, de fet, una corba "
1606 "parabòlica."
1607
1608 #. Tag: para
1609 #: ekos-focus.docbook:804
1610 #, no-c-format
1611 msgid "It is no longer recommended to use this curve."
1612 msgstr "Ja no es recomana utilitzar esta corba."
1613
1614 #. Tag: para
1615 #: ekos-focus.docbook:810
1616 #, no-c-format
1617 msgid ""
1618 "<guilabel>Measure</guilabel>: Select Measure to use in the focus process. "
1619 "The following are available:"
1620 msgstr ""
1621 "<guilabel>Mesura</guilabel>: Seleccioneu la mesura que s'utilitzarà en el "
1622 "procés d'enfocament. Hi ha disponibles les següents:"
1623
1624 #. Tag: para
1625 #: ekos-focus.docbook:815
1626 #, no-c-format
1627 msgid ""
1628 "<emphasis role=\"bold\">HFR</emphasis>: Half Flux Radius (HFR) is the "
1629 "recommended measure. When a star is detected, Ekos will calculate the HFR "
1630 "for the star. This is the radius of an imaginary circle, centered on the "
1631 "star center, that encloses half the star's total flux."
1632 msgstr ""
1633 "<emphasis role=\"bold\">HFR</emphasis>: «Half Flux Radius» o radi de "
1634 "semiflux és la mesura recomanada. Quan es detecta una estrela, Ekos "
1635 "calcularà l'HFR de l'estrela. Este és el radi d'un cercle imaginari, centrat "
1636 "en el centre de l'estrela, que engloba la meitat del flux total de l'estrela."
1637
1638 #. Tag: para
1639 #: ekos-focus.docbook:820
1640 #, no-c-format
1641 msgid "The point of best focus corresponds to the minimum HFR."
1642 msgstr "El punt de millor enfocament correspon a l'HFR mínim."
1643
1644 #. Tag: para
1645 #: ekos-focus.docbook:824
1646 #, no-c-format
1647 msgid ""
1648 "<emphasis role=\"bold\">HFR Adj</emphasis>: This is an experimental feature "
1649 "that uses a brightness adjusted HFR calculation to take account of the fact "
1650 "that the HFR for brighter stars is larger than for smaller stars."
1651 msgstr ""
1652 "<emphasis role=\"bold\">HFR ajustada</emphasis>: Esta és una característica "
1653 "experimental que utilitza un càlcul HFR ajustat a la brillantor per a tindre "
1654 "en compte el fet que l'HFR de les estreles més brillants és més gran que el "
1655 "de les estreles més xicotetes."
1656
1657 #. Tag: para
1658 #: ekos-focus.docbook:828
1659 #, no-c-format
1660 msgid ""
1661 "The algorithm adjusts the value of the measured HFR, usually upwards, so the "
1662 "HFRs obtained by the HFR Adj method will be higher than the measured HFR "
1663 "values. This does not mean that you are getting worse results by using HFR "
1664 "Adj, simply that the measure is different."
1665 msgstr ""
1666 "L'algorisme ajusta el valor de l'HFR mesurat, normalment cap amunt, de "
1667 "manera que l'HFR obtingut pel mètode HFR ajustada serà més alt que els "
1668 "valors HFR mesurats. Açò no significa que estiguen empitjorant els resultats "
1669 "mitjançant l'ús de l'HFR ajustada, senzillament que la mesura és diferent."
1670
1671 #. Tag: para
1672 #: ekos-focus.docbook:832
1673 #, no-c-format
1674 msgid ""
1675 "When using this Measure it is usual to get smaller error bars on the "
1676 "datapoints when <guilabel>Use Weights</guilabel> is selected."
1677 msgstr ""
1678 "Quan s'utilitza esta mesura, és habitual obtindre barres d'error més "
1679 "xicotetes en els punts de dades quan s'ha seleccionat <guilabel>Utilitza les "
1680 "ponderacions</guilabel>."
1681
1682 #. Tag: para
1683 #: ekos-focus.docbook:835
1684 #, no-c-format
1685 msgid "The point of best focus corresponds to the minimum adjusted HFR."
1686 msgstr "El punt de millor enfocament correspon a l'HFR ajustada mínima."
1687
1688 #. Tag: para
1689 #: ekos-focus.docbook:839
1690 #, no-c-format
1691 msgid ""
1692 "<emphasis role=\"bold\">FWHM</emphasis>: This is an experimental feature "
1693 "that fits a Gaussian surface to each star and uses that to calculate the "
1694 "Full Width Half Maximum (FWHM) of the star. The FWHM is the width of an "
1695 "circle (or ellipse) centered on the star center reaching the edge of the "
1696 "star at half its maximum intensity."
1697 msgstr ""
1698 "<emphasis role=\"bold\">FWHM</emphasis>: Esta és una característica "
1699 "experimental que s'ajusta a una superfície gaussiana per a cada estrela i "
1700 "que s'utilitza per a calcular el semimàxim d'amplària completa (FWHM) de "
1701 "l'estrela. La FWHM és l'amplària d'un cercle (o el·lipse) centrat en el "
1702 "centre de l'estrela arribant fins a la vora de l'estrela a la meitat de la "
1703 "seua intensitat màxima."
1704
1705 #. Tag: para
1706 #: ekos-focus.docbook:844
1707 #, no-c-format
1708 msgid "The point of best focus corresponds to the minimum FWHM."
1709 msgstr "El punt de millor enfocament correspon a la FWHM mínima."
1710
1711 #. Tag: para
1712 #: ekos-focus.docbook:846
1713 #, no-c-format
1714 msgid "Expect the FWHM to be approximately twice the HFR of a star."
1715 msgstr ""
1716 "S'espera que la FWHM siga aproximadament el doble de l'HFR d'una estrela."
1717
1718 #. Tag: para
1719 #: ekos-focus.docbook:850
1720 #, no-c-format
1721 msgid ""
1722 "<emphasis role=\"bold\"># Stars</emphasis>: This is an experimental feature "
1723 "that calculates the number of stars in the image and uses this number as the "
1724 "focus measure. The idea is that as you move nearer focus so more stars "
1725 "become detectable."
1726 msgstr ""
1727 "<emphasis role=\"bold\">Nombre d'estreles</emphasis>: Esta és una "
1728 "característica experimental que calcula el nombre d'estreles en la imatge i "
1729 "utilitza este nombre com a mesura d'enfocament. La idea és que a mesura que "
1730 "ens acostem a l'enfocament, es poden detectar més estreles."
1731
1732 #. Tag: para
1733 #: ekos-focus.docbook:854
1734 #, no-c-format
1735 msgid ""
1736 "The advantage of this Measure is that it is very simple and does not require "
1737 "algorithms to calculate HFRs or FWHMs."
1738 msgstr ""
1739 "L'avantatge d'esta mesura és que és molt simple i no requerix algorismes per "
1740 "a calcular les HFR o FWHM."
1741
1742 #. Tag: para
1743 #: ekos-focus.docbook:857
1744 #, no-c-format
1745 msgid "The point of best focus corresponds to a maximum number of stars."
1746 msgstr ""
1747 "El punt de millor enfocament es correspon amb un nombre màxim d'estreles."
1748
1749 #. Tag: para
1750 #: ekos-focus.docbook:861
1751 #, no-c-format
1752 msgid ""
1753 "<emphasis role=\"bold\">Fourier</emphasis>: Fourier takes a Fourier "
1754 "transform of the image and calculates the image power in frequency space. "
1755 "The assumption is that for an astronomical image of stars and background, "
1756 "the stars will be gaussians. Under a Fourier transform, a gaussian "
1757 "transforms to another gaussian; but wider stars transform to narrower "
1758 "gaussians in frequency space, and vice-versa. So, at focus, summing up the "
1759 "contents in frequency space, which is in effect a measure of power, will be "
1760 "a maximum."
1761 msgstr ""
1762 "<emphasis role=\"bold\">Fourier</emphasis>: Es pren una transformada de "
1763 "Fourier de la imatge i calcula la potència de la imatge en l'espai de "
1764 "freqüència. La hipòtesi és que per a una imatge astronòmica d'estreles i "
1765 "fons, les estreles seran gaussianes. Davall una transformada de Fourier, una "
1766 "gaussiana es transforma en una altra gaussiana; però les estreles més amples "
1767 "es transformaran en gaussianes més estretes en l'espai de freqüència, i "
1768 "viceversa. Per tant, a l'enfocament, el resum del contingut en l'espai de "
1769 "freqüència, que és en efecte una mesura de potència, serà un màxim."
1770
1771 #. Tag: para
1772 #: ekos-focus.docbook:868
1773 #, no-c-format
1774 msgid ""
1775 "This follows the main idea suggested by Tan and Schulz in their paper: "
1776 "<ulink url=\"https://arxiv.org/pdf/2201.12466.pdf\">A Fourier method for the "
1777 "determination of focus for telescopes with stars</ulink>. Please note that "
1778 "this paper makes other processing suggestions beyond the idea of using "
1779 "Fourier Transforms that are not included within Ekos"
1780 msgstr ""
1781 "Açò seguix la idea principal suggerida per en Tan i en Schulz en el seu "
1782 "document: <ulink url=\"https://arxiv.org/pdf/2201.12466.pdf\">A Fourier "
1783 "method for the determination of focus for telescopes with stars</ulink> (Un "
1784 "mètode de Fourier per a la determinació de l'enfocament dels telescopis amb "
1785 "les estreles). Cal tindre en compte que este document fa altres suggeriments "
1786 "de processament més enllà de la idea d'utilitzar transformacions de Fourier "
1787 "que no s'inclouen a Ekos."
1788
1789 #. Tag: para
1790 #: ekos-focus.docbook:873
1791 #, no-c-format
1792 msgid ""
1793 "This is a relatively new method in the Astro Community, and does not require "
1794 "star detection. Tan and Schulz report good results with both amateur and "
1795 "professional telescopes."
1796 msgstr ""
1797 "Este és un mètode relativament nou en la comunitat astronòmica, i no "
1798 "requerix la detecció d'estreles. En Tan i en Schulz informen de bons "
1799 "resultats amb telescopis d'aficionats i professionals."
1800
1801 #. Tag: para
1802 #: ekos-focus.docbook:880
1803 #, no-c-format
1804 msgid ""
1805 "<guilabel>PSF</guilabel>: If <guilabel>Measure</guilabel> is set to FWHM, "
1806 "then the PSF widget can be selected for use in fitting a surface to the "
1807 "star. At present just Gaussian is supported."
1808 msgstr ""
1809 "<guilabel>PSF</guilabel>: Si la mesura està establida a FWHM, llavors es "
1810 "podrà seleccionar el giny PSF per a ajustar una superfície a l'estrela. "
1811 "Actualment només s'admet Gaussià."
1812
1813 #. Tag: para
1814 #: ekos-focus.docbook:886
1815 #, no-c-format
1816 msgid ""
1817 "<guilabel>Use Weights</guilabel>: This is only available with the Linear 1 "
1818 "Pass focus algorithm and Curve Fits of Hyperbola and Parabola. It requires "
1819 "Full Field to be selected. The option calculates the standard deviation of "
1820 "star Measure and uses the square of this (mathematically the variance) as a "
1821 "weighting in the curve fitting process. The advantage of this is that "
1822 "datapoints with less reliable data and therefore larger HFR standard "
1823 "deviations will be given less weight than more reliable datapoints. If this "
1824 "option is unchecked, and for all other curve fitting where the option is not "
1825 "allowed, all datapoints are given equal weight in the curve fitting process."
1826 msgstr ""
1827 "<guilabel>Utilitza les ponderacions</guilabel>: Esta és una opció "
1828 "experimental només disponible amb l'algorisme d'enfocament lineal d'1 pas i "
1829 "els ajustos de corba Hipèrbola i Paràbola. Requerix que se seleccione el "
1830 "Camp complet. L'opció calcularà la desviació estàndard de la Mesura de les "
1831 "estreles i utilitza el quadrat d'esta (matemàticament la variància) com a "
1832 "ponderació en el procés d'ajust de la corba. L'avantatge d'açò és que els "
1833 "punts de dades amb dades menys fiables i, per tant, les desviacions "
1834 "estàndard HFR més grans tindran menys pes que els punts de dades més "
1835 "fiables. Si esta opció no està marcada, i per a totes les altres "
1836 "coincidències de corba on no es permet l'opció, tots els punts de dades "
1837 "tindran el mateix pes en el procés d'ajust de la corba."
1838
1839 #. Tag: para
1840 #: ekos-focus.docbook:894
1841 #, no-c-format
1842 msgid ""
1843 "The standard deviation is drawn on the V-Curve for each datapoint as an "
1844 "error bar."
1845 msgstr ""
1846 "La desviació estàndard es dibuixa a la corba V per a cada punt de dades com "
1847 "una barra d'error."
1848
1849 #. Tag: para
1850 #: ekos-focus.docbook:896
1851 #, no-c-format
1852 msgid "It is recommended to check this option."
1853 msgstr "Es recomana marcar esta opció."
1854
1855 #. Tag: para
1856 #: ekos-focus.docbook:898
1857 #, no-c-format
1858 msgid ""
1859 "See the <link linkend=\"Levenberg-Marquardt\">Levenberg-Marquardt Solver</"
1860 "link> for more details."
1861 msgstr ""
1862 "Per a més detalls, vegeu el <link linkend=\"Levenberg-Marquardt"
1863 "\">Solucionador de Levenberg-Marquardt</link>."
1864
1865 #. Tag: para
1866 #: ekos-focus.docbook:902
1867 #, no-c-format
1868 msgid ""
1869 "<guilabel>R² Limit</guilabel>: This is only available with the Linear 1 Pass "
1870 "focus algorithm and Curve Fits of Hyperbola and Parabola. As part of the "
1871 "Linear 1 Pass algorithm, the degree to which the curve fits the datapoints, "
1872 "or <link linkend=\"Coefficient_of_Determination\">Coefficient of "
1873 "Determination, R²</link>, is calculated. This option allows a minimum "
1874 "acceptable value of R² to be defined that is compared to the value obtained "
1875 "from the curve fitting process. If the minimum value has not been achieved "
1876 "then Autofocus will rerun. Only one rerun will be performed and even if the "
1877 "minimum R² has not been met the second time, the Autofocus run will still be "
1878 "deemed successful."
1879 msgstr ""
1880 "<guilabel>Límit R²</guilabel>: Esta és una opció només disponible amb "
1881 "l'algorisme d'enfocament lineal d'1 pas i els ajustos de corba Hipèrbola i "
1882 "Paràbola. Com a part de l'algorisme lineal d'1 pas, es calcula el grau en "
1883 "què la corba s'ajusta als punts de dades, o <link linkend="
1884 "\"Coefficient_of_Determination\">coeficient de determinació, R²</link>. Esta "
1885 "opció permet definir un valor mínim acceptable de R² que es compara amb el "
1886 "valor obtingut del procés d'ajust de la corba. Si no s'ha aconseguit el "
1887 "valor mínim, es tornarà a executar l'enfocament automàtic. Només es "
1888 "realitzarà una reexecució i, fins i tot si el mínim R² no s'ha complert la "
1889 "segona vegada, l'execució de l'enfocament automàtic encara es considerarà "
1890 "reeixida."
1891
1892 #. Tag: para
1893 #: ekos-focus.docbook:910
1894 #, no-c-format
1895 msgid ""
1896 "Experiment to find an appropriate value but a good starting point would be "
1897 "0.8 or 0.9"
1898 msgstr ""
1899 "Experimenteu per a trobar un valor adequat, però un bon punt de partida "
1900 "seria 0,8 o 0,9"
1901
1902 #. Tag: para
1903 #: ekos-focus.docbook:914
1904 #, no-c-format
1905 msgid ""
1906 "<guilabel>Refine Curve Fit</guilabel>: This is an experimental option only "
1907 "available with the Linear 1 Pass focus algorithm and Curve Fits of Hyperbola "
1908 "and Parabola. If this option is checked then at the end of the sweep of "
1909 "datapoints, Ekos fits a curve and measures the R². It then applies Peirce's "
1910 "Criterion based on Gould's methodology for outlier identification. See "
1911 "<ulink url=\"https://en.wikipedia.org/wiki/Peirce%27s_criterion\">Peirce's "
1912 "Criterion</ulink> for details incl Peirce's original paper and Gould's paper "
1913 "which are both referenced in the notes. If Peirce's Criterion detects 1 or "
1914 "more outliers then another curve fit is attempted with the outliers removed. "
1915 "Again the R² is calculated and compared with the original curve fit R². If "
1916 "the R² is better, then the latest run is used, if not, the original curve "
1917 "fit (with the outliers included) is used."
1918 msgstr ""
1919
1920 #. Tag: para
1921 #: ekos-focus.docbook:924
1922 #, no-c-format
1923 msgid ""
1924 "Outliers are clearly marked on the V-Curve with an X through the datapoint."
1925 msgstr ""
1926
1927 #. Tag: para
1928 #: ekos-focus.docbook:928
1929 #, no-c-format
1930 msgid ""
1931 "<guilabel>Average over</guilabel>: Number of frames to capture at each "
1932 "datapoint. It is usually sensible to start with 1 but increasing this will "
1933 "result in an averaging process for the star Measure selected."
1934 msgstr ""
1935 "<guilabel>Mitjana superior</guilabel>: Nombre de fotogrames que s'han de "
1936 "capturar a cada punt de dades. Normalment és assenyat començar amb 1 però "
1937 "augmentar-lo resultarà en un procés de mitjana per a la mesura d'estreles "
1938 "seleccionada."
1939
1940 #. Tag: para
1941 #: ekos-focus.docbook:934
1942 #, no-c-format
1943 msgid ""
1944 "If <guilabel>Detection</guilabel> is set to Threshold then the following "
1945 "additional field is available:"
1946 msgstr ""
1947
1948 # skip-rule: appks-star
1949 #. Tag: para
1950 #: ekos-focus.docbook:938
1951 #, no-c-format
1952 msgid ""
1953 "<guilabel>Threshold</guilabel>: This contains a percentage value used for "
1954 "star detection using the <emphasis>Threshold</emphasis> detection algorithm. "
1955 "Increase to restrict the centroid to bright cores. Decrease to enclose fuzzy "
1956 "stars."
1957 msgstr ""
1958 "<guilabel>Llindar</guilabel>: Conté un valor del percentatge que s'utilitza "
1959 "per a la detecció d'estreles emprant l'algorisme de detecció del "
1960 "<emphasis>Llindar</emphasis>. Feu-lo augmentar per a restringir el centre a "
1961 "nuclis brillants. Feu-lo disminuir per a incloure les estreles difuses."
1962
1963 #. Tag: para
1964 #: ekos-focus.docbook:946
1965 #, no-c-format
1966 msgid ""
1967 "If <guilabel>Detection</guilabel> is set to Bahtinov then the following "
1968 "additional widgets are available:"
1969 msgstr ""
1970
1971 #. Tag: para
1972 #: ekos-focus.docbook:950
1973 #, no-c-format
1974 msgid ""
1975 "<guilabel>Num. of rows</guilabel>: The number of lines displayed on screen "
1976 "when using a Bahtinov mask."
1977 msgstr ""
1978 "<guilabel>Nombre de files</guilabel>: El nombre de línies mostrades a la "
1979 "pantalla quan s'utilitza una màscara Bahtinov."
1980
1981 #. Tag: para
1982 #: ekos-focus.docbook:955
1983 #, no-c-format
1984 msgid ""
1985 "<guilabel>Sigma</guilabel>: The sigma of the gaussian blur applied to the "
1986 "image before applying Bahtinov edge detection."
1987 msgstr ""
1988 "<guilabel>Sigma</guilabel>: La sigma del difuminat gaussià aplicat a la "
1989 "imatge abans d'aplicar la detecció de la vora de Bahtinov."
1990
1991 #. Tag: para
1992 #: ekos-focus.docbook:960
1993 #, no-c-format
1994 msgid ""
1995 "<guilabel>Kernel Size</guilabel>: The kernel size of the gaussian blur "
1996 "applied to the image before applying Bahtinov edge detection."
1997 msgstr ""
1998 "<guilabel>Mida del nucli</guilabel>: La mida del nucli del difuminat gaussià "
1999 "aplicat a la imatge abans d'aplicar la detecció de les vores de Bahtinov."
2000
2001 #. Tag: para
2002 #: ekos-focus.docbook:967
2003 #, no-c-format
2004 msgid ""
2005 "If <guilabel>Algorithm</guilabel> is set to Linear or Iterative then the "
2006 "following additional widget is available:"
2007 msgstr ""
2008
2009 #. Tag: para
2010 #: ekos-focus.docbook:971
2011 #, no-c-format
2012 msgid ""
2013 "<guilabel>Tolerance</guilabel>: The tolerance percentage value is used to "
2014 "help decide when the Autofocus process stops. During the Autofocus process, "
2015 "HFR values are recorded, and once the focuser is close to an optimal "
2016 "position, it starts measuring HFRs against the minimum recorded HFR in the "
2017 "session and stops whenever a measured HFR value is within % difference of "
2018 "the minimum recorded HFR. Decrease the value to narrow the optimal focus "
2019 "point solution radius. Increase to expand solution radius."
2020 msgstr ""
2021 "<guilabel>Tolerància</guilabel>: El valor de percentatge de la tolerància "
2022 "s'utilitza per a ajudar a decidir quan es pararà el procés d'enfocament "
2023 "automàtic. Durant el procés d'enfocament automàtic, es registren els valors "
2024 "HFR i una vegada que l'enfocador es troba a prop d'una posició òptima, es "
2025 "començaran a mesurar els HFR enfront de l'HFR mínim registrat a la sessió i "
2026 "es pararà quan un valor HFR mesurat es trobe dins del tant per cent de "
2027 "diferència de l'HFR mínim registrat. Feu-lo disminuir per a restringir el "
2028 "radi de la solució òptima del punt d'enfocament. Feu-lo augmentar per a "
2029 "expandir el radi de la solució."
2030
2031 #. Tag: para
2032 #: ekos-focus.docbook:978
2033 #, no-c-format
2034 msgid ""
2035 "Setting the Tolerance value too low might result in a repetitive loop and "
2036 "would most likely result in a failed Autofocus process."
2037 msgstr ""
2038 "Establir el valor de tolerància massa baix pot resultar en un bucle "
2039 "repetitiu i, probablement, provocaria un procés fallit d'enfocament "
2040 "automàtic."
2041
2042 #. Tag: title
2043 #: ekos-focus.docbook:988
2044 #, no-c-format
2045 msgid "<title>Focus Mechanics</title>"
2046 msgstr "<title>Mecànica de l'enfocament</title>"
2047
2048 #. Tag: screeninfo
2049 #: ekos-focus.docbook:991 ekos-focus.docbook:1035 ekos-focus.docbook:1171
2050 #: ekos-focus.docbook:1193 ekos-focus.docbook:1204
2051 #, no-c-format
2052 msgid "<screeninfo>Focus Mechanics</screeninfo>"
2053 msgstr "<screeninfo>Mecànica de l'enfocament</screeninfo>"
2054
2055 #. Tag: phrase
2056 #: ekos-focus.docbook:999 ekos-focus.docbook:1037 ekos-focus.docbook:1173
2057 #: ekos-focus.docbook:1195 ekos-focus.docbook:1206
2058 #, no-c-format
2059 msgid "<phrase>Focus Mechanics</phrase>"
2060 msgstr "<phrase>Mecànica de l'enfocament</phrase>"
2061
2062 #. Tag: para
2063 #: ekos-focus.docbook:1004
2064 #, no-c-format
2065 msgid "This is the Focus Mechanics parameters pane."
2066 msgstr "Esta és la subfinestra de paràmetres de mecànica de l'enfocament."
2067
2068 #. Tag: para
2069 #: ekos-focus.docbook:1008
2070 #, no-c-format
2071 msgid ""
2072 "<guilabel>Walk</guilabel>: This specifies the way Autofocus will \"walk\" "
2073 "inwards through its sweep to produce the V-Curve from which the focus "
2074 "solution will be calculated."
2075 msgstr ""
2076
2077 #. Tag: para
2078 #: ekos-focus.docbook:1011
2079 #, no-c-format
2080 msgid "The following are available:"
2081 msgstr "Hi ha disponibles els següents:"
2082
2083 #. Tag: para
2084 #: ekos-focus.docbook:1014
2085 #, no-c-format
2086 msgid ""
2087 "<emphasis role=\"bold\">Classic</emphasis>: This is the recommended setting. "
2088 "The inward sweep follows a series of steps of equal size (<guilabel>Initial "
2089 "Step Size</guilabel>). The algorithm includes logic to determine when to "
2090 "stop that makes the exact number of steps unpredictable but it will be about "
2091 "2 * (<guilabel>Out Step Multiple</guilabel>) + 1."
2092 msgstr ""
2093
2094 #. Tag: para
2095 #: ekos-focus.docbook:1018
2096 #, no-c-format
2097 msgid ""
2098 "This Walk is tolerant of curve fitting failures in the last step where it "
2099 "will take a further step and try again to solve. It is also somewhat "
2100 "tolerant of not being started near to focus so is a good choice for the "
2101 "initial Autofocus run."
2102 msgstr ""
2103
2104 #. Tag: para
2105 #: ekos-focus.docbook:1021
2106 #, no-c-format
2107 msgid ""
2108 "Because of the \"tolerance\" of this Walk to less than perfect setup it is a "
2109 "conservative option to chose, but comes at the expense of extra steps and "
2110 "therefore extra time in the Autofocus process."
2111 msgstr ""
2112
2113 #. Tag: para
2114 #: ekos-focus.docbook:1026
2115 #, no-c-format
2116 msgid ""
2117 "<emphasis role=\"bold\">Fixed Steps</emphasis>: This experimental option is "
2118 "available in the Linear 1 Pass <guilabel>Algorithm</guilabel>. It is quite "
2119 "similar to Classic but <guilabel>Fixed Steps</guilabel> is used to control "
2120 "the total number of steps taken."
2121 msgstr ""
2122
2123 #. Tag: para
2124 #: ekos-focus.docbook:1029
2125 #, no-c-format
2126 msgid ""
2127 "This algorithm is more predicable than Classic in that it takes a definite "
2128 "number of steps (so will be faster), but is less tolerant of issues curve "
2129 "fitting the last data point and needs to be started near to focus."
2130 msgstr ""
2131
2132 #. Tag: para
2133 #: ekos-focus.docbook:1032
2134 #, no-c-format
2135 msgid ""
2136 "When selected, the <guilabel>Out Steps Multiple</guilabel> is replaced by "
2137 "<guilabel>Fixed Steps:</guilabel>"
2138 msgstr ""
2139
2140 #. Tag: para
2141 #: ekos-focus.docbook:1042
2142 #, no-c-format
2143 msgid ""
2144 "<emphasis role=\"bold\">CFZ Shuffle</emphasis>: This experimental option is "
2145 "available in the Linear 1 Pass <guilabel>Algorithm</guilabel>. It is a "
2146 "variation on Fixed Steps so the comments on that Walk are applicable here as "
2147 "well."
2148 msgstr ""
2149
2150 #. Tag: para
2151 #: ekos-focus.docbook:1046
2152 #, no-c-format
2153 msgid ""
2154 "The difference between CFZ Shuffle and Fixed Steps is that near the center "
2155 "of the sweep (which should be around the Critical Focus Zone (CFZ)) the "
2156 "algorithm takes steps of half the specified size."
2157 msgstr ""
2158
2159 #. Tag: para
2160 #: ekos-focus.docbook:1054
2161 #, no-c-format
2162 msgid ""
2163 "<guilabel>Focuser Settle</guilabel>: The number of seconds to wait, after "
2164 "moving the focuser, before starting the next capture. The purpose is to stop "
2165 "any vibrations in the optical train from affecting the next frame."
2166 msgstr ""
2167 "<guilabel>Posicionament de l'enfocador</guilabel>: El nombre de segons que "
2168 "s'ha d'esperar, després de moure l'enfocador, abans de començar la captura "
2169 "següent. El propòsit és evitar que qualsevol vibració en el tren òptic "
2170 "afecte el fotograma següent."
2171
2172 #. Tag: para
2173 #: ekos-focus.docbook:1060
2174 #, no-c-format
2175 msgid ""
2176 "<guilabel>Initial Step size</guilabel>: This sets the step size to be used "
2177 "by various focus algorithms. For absolute and relative focusers this is the "
2178 "number of ticks; for timer based focusers this is the number of milliseconds."
2179 msgstr ""
2180 "<guilabel>Mida del pas inicial</guilabel>: Establix la mida del pas que "
2181 "s'utilitzarà per a diversos algorismes d'enfocament. Per a enfocadors "
2182 "absoluts i relatius, este serà el nombre de marques. Per als enfocadors "
2183 "basats en temporitzadors, este serà el nombre de mil·lisegons."
2184
2185 #. Tag: para
2186 #: ekos-focus.docbook:1066
2187 #, no-c-format
2188 msgid ""
2189 "<guilabel>Out Step Multiple</guilabel>: Used by the Linear and Linear 1 Pass "
2190 "focus algorithms in the Classic walk, this parameter specifies the initial "
2191 "number of outward steps the focuser takes at the start of an Autofocus run."
2192 msgstr ""
2193 "<guilabel>Múltiples passos enfora</guilabel>: Utilitzat pels algorismes "
2194 "d'enfocament lineal i lineal d'1 pas en el camí Clàssic, este paràmetre "
2195 "especifica el nombre inicial de passos cap enfora que l'enfocador prendrà al "
2196 "començament d'una execució d'enfocament automàtic."
2197
2198 #. Tag: para
2199 #: ekos-focus.docbook:1072
2200 #, no-c-format
2201 msgid ""
2202 "<guilabel>Number Steps</guilabel>: Used by the Linear 1 Pass algorithm in "
2203 "the Fixed Steps and CFZ Shuffle walks, this parameter specifies the total "
2204 "number of steps the focuser takes to create the V-Curve in an Autofocus run."
2205 msgstr ""
2206 "<guilabel>Nombre de passos</guilabel>: Utilitzat per l'algorisme lineal d'1 "
2207 "pas en els camins Passos fixos i Barreja ZCE, este paràmetre especifica el "
2208 "nombre total de passos que prendrà l'enfocador per a crear la corba V en una "
2209 "execució de l'enfocament automàtic."
2210
2211 #. Tag: para
2212 #: ekos-focus.docbook:1078
2213 #, no-c-format
2214 msgid ""
2215 "<guilabel>Max Travel</guilabel>: Puts bounds on the amount of travel from "
2216 "the current focuser position that is permitted by the Autofocus algorithms. "
2217 "The purpose is to protect the focuser from travelling too far and "
2218 "potentially damaging itself. On the other hand, the value needs to be big "
2219 "enough to allow sufficient focuser motion to permit the auto focus runs to "
2220 "complete."
2221 msgstr ""
2222 "<guilabel>Recorregut màx.</guilabel>: Posa límits al nombre de viatges des "
2223 "de la posició actual de l'enfocador que permeten els algorismes d'enfocament "
2224 "automàtic. El propòsit és protegir l'enfocador de viatjar massa lluny i "
2225 "danyar-se potencialment a si mateix. D'altra banda, el valor haurà de ser "
2226 "prou gran per a facilitar un moviment suficient de l'enfocador permetent que "
2227 "l'enfocament automàtic s'execute per complet."
2228
2229 #. Tag: para
2230 #: ekos-focus.docbook:1085
2231 #, no-c-format
2232 msgid ""
2233 "<guilabel>Max Step Size</guilabel>: Used by the Iterative algorithm to limit "
2234 "the maximum step size that can be used."
2235 msgstr ""
2236 "<guilabel>Mida màx. del pas</guilabel>: Utilitzada per l'algorisme iteratiu "
2237 "per a limitar la mida màxima del pas que es pot utilitzar."
2238
2239 #. Tag: para
2240 #: ekos-focus.docbook:1090
2241 #, no-c-format
2242 msgid ""
2243 "<guilabel>Driver Backlash</guilabel>: See the section on <link linkend="
2244 "\"focus-backlash\">Backlash</link>."
2245 msgstr ""
2246 "<guilabel>Compensació de rebot del controlador</guilabel>: Vegeu la secció "
2247 "sobre el <link linkend=\"focus-backlash\">Rebot</link>."
2248
2249 #. Tag: para
2250 #: ekos-focus.docbook:1092 ekos-focus.docbook:1111
2251 #, no-c-format
2252 msgid "There are 2 schemes that can be used:"
2253 msgstr "Hi ha 2 esquemes que es poden utilitzar:"
2254
2255 #. Tag: para
2256 #: ekos-focus.docbook:1096
2257 #, no-c-format
2258 msgid ""
2259 "Set <guilabel>Driver Backlash</guilabel> to 0 to switch it off and deal with "
2260 "Backlash elsewhere."
2261 msgstr ""
2262
2263 #. Tag: para
2264 #: ekos-focus.docbook:1100
2265 #, no-c-format
2266 msgid ""
2267 "Set <guilabel>Driver Backlash</guilabel> &gt; 0 to use Driver Backlash to "
2268 "manage Backlash in the device driver. Note that this field is only editable "
2269 "if the device driver supports Backlash."
2270 msgstr ""
2271
2272 #. Tag: para
2273 #: ekos-focus.docbook:1102
2274 #, no-c-format
2275 msgid ""
2276 "This is the same data field that is displayed in the Indi Control Panel for "
2277 "the focuser device. It can be set in either place."
2278 msgstr ""
2279
2280 #. Tag: para
2281 #: ekos-focus.docbook:1109
2282 #, no-c-format
2283 msgid ""
2284 "<guilabel>AF Overscan</guilabel>: See the section on <link linkend=\"focus-"
2285 "backlash\">Backlash</link>."
2286 msgstr ""
2287 "<guilabel>EA excessiu</guilabel>: Vegeu la secció sobre el <link linkend="
2288 "\"focus-backlash\">Rebot</link>."
2289
2290 #. Tag: para
2291 #: ekos-focus.docbook:1114
2292 #, no-c-format
2293 msgid ""
2294 "Set <guilabel>AF Overscan</guilabel> to 0 to switch it off and deal with "
2295 "Backlash elsewhere."
2296 msgstr ""
2297
2298 #. Tag: para
2299 #: ekos-focus.docbook:1118
2300 #, no-c-format
2301 msgid ""
2302 "Set <guilabel>AF Overscan</guilabel> &gt; 0 to have the Focus module manage "
2303 "Backlash."
2304 msgstr ""
2305
2306 #. Tag: para
2307 #: ekos-focus.docbook:1124
2308 #, no-c-format
2309 msgid ""
2310 "<guilabel>Capture Timeout</guilabel>: The amount of time in seconds to wait "
2311 "for a captured image to be received before declaring a timeout. This should "
2312 "only be triggered if there are problems with the camera during the Focus "
2313 "process so set this to a high enough value that it will not occur during "
2314 "normal operation."
2315 msgstr ""
2316 "<guilabel>Temps d'espera de la captura</guilabel>: La quantitat de temps en "
2317 "segons que s'esperarà fins que es reba una imatge capturada abans de "
2318 "declarar l'exhauriment. Açò només s'hauria d'activar si hi ha problemes amb "
2319 "la càmera durant el procés d'enfocament, de manera que establiu un valor "
2320 "prou alt per a que no es produïsca durant una operació normal."
2321
2322 #. Tag: para
2323 #: ekos-focus.docbook:1130
2324 #, no-c-format
2325 msgid ""
2326 "<guilabel>Motion Timeout</guilabel>: The amount of time in seconds to wait "
2327 "for the focuser to move to the requested position before declaring a "
2328 "timeout. This should only be triggered if there are problems with the "
2329 "focuser during the Focus process so set this to a high enough value that it "
2330 "will not occur during normal operation."
2331 msgstr ""
2332 "<guilabel>Temps d'espera del moviment</guilabel>: La quantitat de temps en "
2333 "segons que s'ha d'esperar fins que l'enfocador es moga cap a la posició "
2334 "sol·licitada abans de declarar l'exhauriment. Açò només s'hauria d'activar "
2335 "si hi ha problemes amb l'enfocador durant el procés d'enfocament, de manera "
2336 "que establiu un valor prou alt que no es produïsca durant l'operativa normal."
2337
2338 #. Tag: title
2339 #: ekos-focus.docbook:1138
2340 #, no-c-format
2341 msgid "Focus Critical Focus Zone (CFZ)"
2342 msgstr "Zona crítica d'enfocament (ZCE)"
2343
2344 #. Tag: screeninfo
2345 #: ekos-focus.docbook:1141
2346 #, no-c-format
2347 msgid "<screeninfo>Focus CFZ</screeninfo>"
2348 msgstr "<screeninfo>ZCE de l'enfocament</screeninfo>"
2349
2350 #. Tag: phrase
2351 #: ekos-focus.docbook:1149
2352 #, no-c-format
2353 msgid "<phrase>Focus CFZ</phrase>"
2354 msgstr "<phrase>ZCE de l'enfocament</phrase>"
2355
2356 #. Tag: para
2357 #: ekos-focus.docbook:1154
2358 #, no-c-format
2359 msgid "This is the Focus CFZ parameters pane."
2360 msgstr "Esta és la subfinestra de paràmetres per a la ZCE de l'enfocament."
2361
2362 #. Tag: para
2363 #: ekos-focus.docbook:1158
2364 #, no-c-format
2365 msgid ""
2366 "<guilabel>Algorithm</guilabel>: This specifies the Critical Focus Zone (CFZ) "
2367 "algorithm. The purpose of this is to calculate the CFZ for the equipment "
2368 "attached in the Optical Train. It is not necessary to use this functionality "
2369 "in order to successfully focus, but it provides useful information if "
2370 "correctly configured."
2371 msgstr ""
2372
2373 #. Tag: para
2374 #: ekos-focus.docbook:1162
2375 #, no-c-format
2376 msgid ""
2377 "It requires some knowledge to configure it correctly. There is plenty of "
2378 "information available on the internet."
2379 msgstr ""
2380
2381 #. Tag: para
2382 #: ekos-focus.docbook:1164
2383 #, no-c-format
2384 msgid ""
2385 "The idea of the CFZ tab is that it starts with data from the Optical Train "
2386 "used in the Focus tab and uses that to calculate the CFZ. The user can "
2387 "adjust parameters to do \"what-if\" scenarios to see how it affects the CFZ. "
2388 "Clicking the <guilabel>Reset to OT</guilabel> button resets any adjusted "
2389 "parameters to the Optical Train values."
2390 msgstr ""
2391
2392 #. Tag: para
2393 #: ekos-focus.docbook:1168
2394 #, no-c-format
2395 msgid ""
2396 "If the <guilabel>Display</guilabel> box is checked then the CFZ is drawn on "
2397 "the V-Curve after Autofocus successfully completes."
2398 msgstr ""
2399
2400 #. Tag: para
2401 #: ekos-focus.docbook:1175
2402 #, no-c-format
2403 msgid ""
2404 "It is necessary to specify the <guilabel>Step Size</guilabel> parameter "
2405 "which specifies in microns how far one tick moves the focuser."
2406 msgstr ""
2407
2408 #. Tag: para
2409 #: ekos-focus.docbook:1178
2410 #, no-c-format
2411 msgid "The following algorithms are available:"
2412 msgstr "Estan disponibles els algorismes següents:"
2413
2414 #. Tag: para
2415 #: ekos-focus.docbook:1181
2416 #, no-c-format
2417 msgid ""
2418 "<emphasis role=\"bold\">Classic</emphasis>: This is the recommended setting. "
2419 "The equation used is displayed in the top right of the panel and is the "
2420 "equation most commonly seen on the internet. The equation comes from a "
2421 "linear optics treatment using the Airy Disc and is acknowledged to have "
2422 "limitations. For this reason it includes a \"tolerance\" factor that can be "
2423 "adjusted by the user. For example, in the often quoted “In Perfect Focus” "
2424 "article by Don Goldman and Barry Megdal in Sky &amp; Telescope 2010 they "
2425 "suggest setting t=1/3."
2426 msgstr ""
2427
2428 #. Tag: para
2429 #: ekos-focus.docbook:1189
2430 #, no-c-format
2431 msgid ""
2432 "<emphasis role=\"bold\">Wavefront</emphasis>: The equation used is displayed "
2433 "in the top right of the panel. The equation comes from a wavefront approach "
2434 "to the CFZ. Again, it has limitations and again, for this reason it includes "
2435 "a \"tolerance\" factor that can be adjusted by the user."
2436 msgstr ""
2437
2438 #. Tag: para
2439 #: ekos-focus.docbook:1201
2440 #, no-c-format
2441 msgid ""
2442 "<emphasis role=\"bold\">Gold</emphasis>: This method is based on work done "
2443 "by Gold Astro and presented <ulink url=\"https://www.goldastro.com/goldfocus/"
2444 "ncfz.php\">here</ulink>."
2445 msgstr ""
2446
2447 #. Tag: para
2448 #: ekos-focus.docbook:1214
2449 #, no-c-format
2450 msgid ""
2451 "<guilabel>Tolerance</guilabel>: This is used by Classic and Wavefront "
2452 "algorithms and is a scaling factor between 0 and 1."
2453 msgstr ""
2454
2455 #. Tag: para
2456 #: ekos-focus.docbook:1216
2457 #, no-c-format
2458 msgid "For the Classic algorithm, Goldman and Megdal suggest 1/3."
2459 msgstr "Per als algorismes Clàssic, Goldman i Megdal se suggerix 1/3."
2460
2461 #. Tag: para
2462 #: ekos-focus.docbook:1217
2463 #, no-c-format
2464 msgid "For the Wavefront algorithm, some have suggested 1/3 or even 1/10."
2465 msgstr "Per a l'algorisme Front d'ona, algú ha suggerit 1/3 o fins i tot 1/10."
2466
2467 #. Tag: para
2468 #: ekos-focus.docbook:1221
2469 #, no-c-format
2470 msgid ""
2471 "<guilabel>Tolerance (τ)</guilabel>: This is used by the Gold algorithm and "
2472 "is a focus tolerance as a percentage of total seeing. The Gold website "
2473 "suggests 3-5% for a good focuser or 1-2% for a top quality focuser. See the "
2474 "<ulink url=\"https://www.goldastro.com/goldfocus/ncfz.php\">Gold Astro "
2475 "website</ulink> for more details."
2476 msgstr ""
2477
2478 #. Tag: para
2479 #: ekos-focus.docbook:1227
2480 #, no-c-format
2481 msgid ""
2482 "<guilabel>Display</guilabel>: Check this box to display the calculated CFZ "
2483 "on the V-Curve after a successful Autofocus run. It is displayed as a yellow "
2484 "moustache."
2485 msgstr ""
2486
2487 #. Tag: para
2488 #: ekos-focus.docbook:1232
2489 #, no-c-format
2490 msgid ""
2491 "<guilabel>Reset to OT</guilabel>: Press this button to reset any parameters "
2492 "to values defaulted from the currently connected Optical Train."
2493 msgstr ""
2494
2495 #. Tag: para
2496 #: ekos-focus.docbook:1237
2497 #, no-c-format
2498 msgid ""
2499 "<guilabel>Wavelength (λ)</guilabel>: This is the light wavelength to use. It "
2500 "is defaulted from the currently used filter. Remember to set this up in "
2501 "<link linkend=\"focus-filter-settings\">Filter Settings</link> for your "
2502 "filters."
2503 msgstr ""
2504
2505 #. Tag: para
2506 #: ekos-focus.docbook:1242
2507 #, no-c-format
2508 msgid ""
2509 "<guilabel>Aperture (A)</guilabel>: This is the aperture of the telescope in "
2510 "mm. It is defaulted from the currently connected Optical Train."
2511 msgstr ""
2512
2513 #. Tag: para
2514 #: ekos-focus.docbook:1247
2515 #, no-c-format
2516 msgid ""
2517 "<guilabel>Focal Ratio (f)</guilabel>: This is the focal ratio of the "
2518 "telescope. It is defaulted from the currently connected Optical Train."
2519 msgstr ""
2520
2521 #. Tag: para
2522 #: ekos-focus.docbook:1252
2523 #, no-c-format
2524 msgid ""
2525 "<guilabel>FWHM (θ)</guilabel>: This is used by the Gold Algorithm and is the "
2526 "total seeing. This is the combined contribution of the diffraction limit of "
2527 "your telescope and the astronomical seeing. The <ulink url=\"https://www."
2528 "goldastro.com/goldfocus/ncfz.php\">Gold Astro website</ulink> describes how "
2529 "you might approximate the total once you have values for the individual "
2530 "contributions."
2531 msgstr ""
2532
2533 #. Tag: para
2534 #: ekos-focus.docbook:1259
2535 #, no-c-format
2536 msgid ""
2537 "<guilabel>CFZ</guilabel>: This is calculated CFZ in microns and in ticks."
2538 msgstr "<guilabel>ZCE</guilabel>: És la ZCE calculada en micres i en marques."
2539
2540 #. Tag: para
2541 #: ekos-focus.docbook:1263
2542 #, no-c-format
2543 msgid ""
2544 "<guilabel>Step Size</guilabel>: This must be input by the user (as it cannot "
2545 "be calculated by Ekos). It relates how far 1 tick moves the focal plane in "
2546 "microns."
2547 msgstr ""
2548
2549 #. Tag: para
2550 #: ekos-focus.docbook:1265
2551 #, no-c-format
2552 msgid ""
2553 "For a refractor this is how far the drawtube moves when the focuser is moved "
2554 "by 1 tick. You might be able to get this value from the specification of "
2555 "your focuser (how many ticks for a complete revolution of your focuser) and "
2556 "the thread pitch of your telescope drawtube along with any gearing involved."
2557 msgstr ""
2558
2559 #. Tag: para
2560 #: ekos-focus.docbook:1268
2561 #, no-c-format
2562 msgid ""
2563 "Alternatively, you can measure how far the drawtube moves from end to end "
2564 "(be careful not to force the drawtube) with a set of calipers or a ruler. By "
2565 "subtracting the furthest \"in\" position (in ticks) from the furthest \"out"
2566 "\" position (in ticks) you have how many ticks moved the drawtube the "
2567 "distance you measured. From this you can calculate the distance in microns a "
2568 "single tick moves the drawtube."
2569 msgstr ""
2570 "De manera alternativa, podeu mesurar fins a quin punt el tub es mou d'extrem "
2571 "a extrem (teniu cura de no forçar-lo) amb un joc de peus de rei o un regle. "
2572 "En restar la posició «interior» més llunyana (en marques) de la posició "
2573 "«exterior» més llunyana (en marques) tindreu quantes marques s'ha mogut la "
2574 "distància que heu mesurat. A partir d'ací podreu calcular la distància en "
2575 "micres que mou una sola marca el tub."
2576
2577 #. Tag: para
2578 #: ekos-focus.docbook:1272
2579 #, no-c-format
2580 msgid ""
2581 "Other types of telescope will have other ways to adjust the focal plane, for "
2582 "example, by moving the primary or secondary mirrors. You will need to either "
2583 "get the Step Size from the documentation for your equipment or work out how "
2584 "to measure it in a way that are consistent with that described above."
2585 msgstr ""
2586
2587 #. Tag: para
2588 #: ekos-focus.docbook:1278
2589 #, no-c-format
2590 msgid ""
2591 "<guilabel>CFZ Camera</guilabel>: The pixel size of the camera attached via "
2592 "the Optical Train may have a limiting effect on the CFZ. So an equivalent "
2593 "CFZ for the attached camera is calculated assuming a Nyquist 2* limit."
2594 msgstr ""
2595
2596 #. Tag: para
2597 #: ekos-focus.docbook:1283
2598 #, no-c-format
2599 msgid ""
2600 "<guilabel>Final CFZ</guilabel>: This is the larger of the CFZ calculated "
2601 "using the selected algorithm for the specified parameter and the "
2602 "<guilabel>CFZ Camera</guilabel>. It is the display value and is, in effect, "
2603 "the CFZ of your equipment."
2604 msgstr ""
2605
2606 #. Tag: title
2607 #: ekos-focus.docbook:1292
2608 #, no-c-format
2609 msgid "<title>Focus Advisor</title>"
2610 msgstr "<title>Assessor d'enfocament</title>"
2611
2612 #. Tag: screeninfo
2613 #: ekos-focus.docbook:1295
2614 #, no-c-format
2615 msgid "<screeninfo>Focus Advisor</screeninfo>"
2616 msgstr "<screeninfo>Assessor d'enfocament</screeninfo>"
2617
2618 #. Tag: phrase
2619 #: ekos-focus.docbook:1303
2620 #, no-c-format
2621 msgid "<phrase>Focus Advisor</phrase>"
2622 msgstr "<phrase>Assessor d'enfocament</phrase>"
2623
2624 #. Tag: para
2625 #: ekos-focus.docbook:1308
2626 #, no-c-format
2627 msgid ""
2628 "This is the Focus Advisor pane. It is an experimental feature to assist with "
2629 "management of focus parameters."
2630 msgstr ""
2631
2632 #. Tag: para
2633 #: ekos-focus.docbook:1310
2634 #, no-c-format
2635 msgid ""
2636 "The purpose of Focus Advisor is to help people struggling to use the Focus "
2637 "module within Ekos. The Focus module is functionally rich and contains a lot "
2638 "of parameters that need to be set self-consistently to achieve good results. "
2639 "Focus Advisor is designed to help with basic parameter setup that should "
2640 "achieve focus. It is not designed to achieve the best possible focus for "
2641 "your equipment; you will have to experiment with your setup to achieve that. "
2642 "But Focus Advisor provides a place to start that experimentation."
2643 msgstr ""
2644
2645 #. Tag: para
2646 #: ekos-focus.docbook:1316
2647 #, no-c-format
2648 msgid "So Focus Advisor is aimed towards the less experienced users."
2649 msgstr ""
2650 "Per tant, l'assessor d'enfocament està dirigit als usuaris amb menys "
2651 "experiència."
2652
2653 #. Tag: para
2654 #: ekos-focus.docbook:1317
2655 #, no-c-format
2656 msgid ""
2657 "If Focus Advisor does not appear to give good results on your setup why not "
2658 "start a discussion on the forum so it can be enhanced to give better results "
2659 "in the future. This way it will build over time to be more useful."
2660 msgstr ""
2661
2662 #. Tag: para
2663 #: ekos-focus.docbook:1319
2664 #, no-c-format
2665 msgid ""
2666 "When you click on the Focus Advisor pane it works out a series of parameter "
2667 "recommendations based on the Optical Train you are using in Focus."
2668 msgstr ""
2669
2670 #. Tag: para
2671 #: ekos-focus.docbook:1321
2672 #, no-c-format
2673 msgid ""
2674 "At the top of the pane it displays information about the connected Optical "
2675 "Train. Then it displays 6 lines relating to various sets of parameters used "
2676 "within Focus. Against each line is a checkbox to update the associated Focus "
2677 "fields with Focus Advisor's recommendations."
2678 msgstr ""
2679
2680 #. Tag: para
2681 #: ekos-focus.docbook:1324
2682 #, no-c-format
2683 msgid "Focus parameters are broken into the following groupings:"
2684 msgstr "Els paràmetres d'enfocament es dividixen en els grups següents:"
2685
2686 #. Tag: para
2687 #: ekos-focus.docbook:1328
2688 #, no-c-format
2689 msgid ""
2690 "<guilabel>Step Size</guilabel>: This is the suggested focus step size to "
2691 "use. This is a critical parameter. It is defaulted from the Critical Focus "
2692 "Zone (CFZ) pane. So the first thing to do is set this panel up and get a "
2693 "reasonable value for the CFZ. Alternatively, if you know a reasonable value "
2694 "for your equipment from other sources you can just enter that."
2695 msgstr ""
2696
2697 #. Tag: para
2698 #: ekos-focus.docbook:1334
2699 #, no-c-format
2700 msgid ""
2701 "<guilabel>Out Step Multiple</guilabel>: This is the suggested outward step "
2702 "multiple to use."
2703 msgstr ""
2704
2705 #. Tag: para
2706 #: ekos-focus.docbook:1338
2707 #, no-c-format
2708 msgid ""
2709 "<guilabel>Camera &amp; Filter Wheel Parameters</guilabel>: This sets the "
2710 "parameters in the <link linkend=\"focus-ccd-filter-wheel\">CCD &amp; Filter "
2711 "Wheel</link> section of the Focus screen. By hovering the mouse over this "
2712 "label you can see in the tooltip what values Focus Advisor is recommending."
2713 msgstr ""
2714
2715 #. Tag: para
2716 #: ekos-focus.docbook:1344
2717 #, no-c-format
2718 msgid ""
2719 "<guilabel>Settings Tab Parameters</guilabel>: This sets the parameters in "
2720 "the <link linkend=\"focus-settings\">Focus Settings</link> pane of the Focus "
2721 "screen. By hovering the mouse over this label you can see in the tooltip "
2722 "what values Focus Advisor is recommending."
2723 msgstr ""
2724
2725 #. Tag: para
2726 #: ekos-focus.docbook:1350
2727 #, no-c-format
2728 msgid ""
2729 "<guilabel>Process Tab Parameters</guilabel>: This sets the parameters in the "
2730 "<link linkend=\"focus-process\">Focus Process</link> pane of the Focus "
2731 "screen. By hovering the mouse over this label you can see in the tooltip "
2732 "what values Focus Advisor is recommending."
2733 msgstr ""
2734
2735 #. Tag: para
2736 #: ekos-focus.docbook:1356
2737 #, no-c-format
2738 msgid ""
2739 "<guilabel>Mechanics Tab Parameters</guilabel>: This sets the parameters in "
2740 "the <link linkend=\"focus-mechanics\">Focus Mechanics</link> pane of the "
2741 "Focus screen. By hovering the mouse over this label you can see in the "
2742 "tooltip what values Focus Advisor is recommending."
2743 msgstr ""
2744
2745 #. Tag: para
2746 #: ekos-focus.docbook:1362
2747 #, no-c-format
2748 msgid ""
2749 "<guilabel>Help</guilabel>: Press this button to get help on using Focus "
2750 "Advisor."
2751 msgstr ""
2752
2753 #. Tag: para
2754 #: ekos-focus.docbook:1366
2755 #, no-c-format
2756 msgid ""
2757 "<guilabel>Update Params</guilabel>: Press this button to accept the Focus "
2758 "Advisor recommendations and update the Focus parameters where the associated "
2759 "<guilabel>Update</guilabel> checkbox is checked.."
2760 msgstr ""
2761
2762 #. Tag: title
2763 #: ekos-focus.docbook:1374
2764 #, no-c-format
2765 msgid "Filter Settings"
2766 msgstr "Configureu el filtre"
2767
2768 #. Tag: screeninfo
2769 #: ekos-focus.docbook:1377
2770 #, no-c-format
2771 msgid "<screeninfo>Filter Queue</screeninfo>"
2772 msgstr "<screeninfo>Cua de filtres</screeninfo>"
2773
2774 #. Tag: phrase
2775 #: ekos-focus.docbook:1385
2776 #, no-c-format
2777 msgid "<phrase>Filter Queue</phrase>"
2778 msgstr "<phrase>Cua de filtres</phrase>"
2779
2780 #. Tag: para
2781 #: ekos-focus.docbook:1390
2782 #, no-c-format
2783 msgid ""
2784 "Click the filter icon <inlinemediaobject><imageobject><imagedata fileref="
2785 "\"view-filter.png\" format=\"PNG\"/></imageobject> </inlinemediaobject> from "
2786 "either Capture or Focus to open the filter settings dialog. This popup "
2787 "allows the user to configure data associated with each filter, and used for "
2788 "various functions within the system."
2789 msgstr ""
2790 "Feu clic damunt de la icona <inlinemediaobject><imageobject><imagedata "
2791 "fileref=\"view-filter.png\" format=\"PNG\"/></imageobject> </"
2792 "inlinemediaobject> de filtre des de Captura o Enfocament per a obrir el "
2793 "diàleg de configuració del filtre. Esta finestra emergent permet a l'usuari "
2794 "configurar les dades associades amb cada filtre, i s'utilitza per a diverses "
2795 "funcions dins del sistema."
2796
2797 #. Tag: para
2798 #: ekos-focus.docbook:1394
2799 #, no-c-format
2800 msgid ""
2801 "Focusing with different filters can be done in one of three ways within Ekos."
2802 msgstr ""
2803
2804 #. Tag: para
2805 #: ekos-focus.docbook:1398
2806 #, no-c-format
2807 msgid ""
2808 "<emphasis role=\"bold\">Direct Autofocus</emphasis>: When Capture changes to "
2809 "this filter it is possible to automatically refocus this filter. The "
2810 "exposure to use for the selected filter is taken from the "
2811 "<guilabel>Exposure</guilabel> field. This allows, for example, narrowband "
2812 "filters to use a longer exposure than broadband filters during Autofocus."
2813 msgstr ""
2814
2815 #. Tag: para
2816 #: ekos-focus.docbook:1402
2817 #, no-c-format
2818 msgid "Check <guilabel>Auto Focus</guilabel> to use the filter in this way."
2819 msgstr ""
2820
2821 #. Tag: para
2822 #: ekos-focus.docbook:1406
2823 #, no-c-format
2824 msgid ""
2825 "<emphasis role=\"bold\">Autofocus on Lock Filter</emphasis>: It is possible "
2826 "to specify a Lock filter to use when it is required to focus this filter. "
2827 "For example, if the Ha filter is used and an Autofocus run required, it is "
2828 "possible to run Autofocus using the Lum filter and then, when complete, "
2829 "adjust the focus position by an Offset value corresponding to the "
2830 "predetermined focus difference between the Lum and Ha filters (100 ticks in "
2831 "this example). This is useful when, for example, it is difficult to focus "
2832 "some filters directly without excessively long exposure times. Note that "
2833 "this locked filter approach may also be used in the <link linkend=\"ekos-"
2834 "align\">Alignment Module</link> whenever it performs a capture for "
2835 "astrometry."
2836 msgstr ""
2837 "<emphasis role=\"bold\">Enfocament automàtic en Bloqueja el filtre</"
2838 "emphasis>: És possible especificar un bloqueig de filtre que s'utilitzarà "
2839 "quan es requerisca enfocar amb este filtre. Per exemple, si s'utilitza un "
2840 "filtre Ha i es requerix una execució d'enfocament automàtic, és possible "
2841 "executar l'enfocament automàtic utilitzant el filtre Lum i després, quan es "
2842 "complete, ajustar la posició de l'enfocament amb un valor de desplaçament "
2843 "corresponent a la diferència d'enfocament predeterminada entre els filtres "
2844 "Lum i Ha (100 marques en este exemple). Açò és útil quan, per exemple, és "
2845 "difícil enfocar directament amb alguns filtres sense temps d'exposició "
2846 "excessivament llargs. Cal tindre en compte que esta aproximació de filtre "
2847 "bloquejat també es pot utilitzar en el <link linkend=\"ekos-align\">Mòdul "
2848 "d'alineació</link> sempre que es realitza una captura per a astrometria."
2849
2850 #. Tag: para
2851 #: ekos-focus.docbook:1413
2852 #, no-c-format
2853 msgid ""
2854 "To use a filter in this way, check <guilabel>Auto Focus</guilabel>, specify "
2855 "the <guilabel>Lock Filter</guilabel> to use and make sure that the Offsets "
2856 "for this filter and the <guilabel>Lock Filter</guilabel> are set."
2857 msgstr ""
2858
2859 #. Tag: para
2860 #: ekos-focus.docbook:1418
2861 #, no-c-format
2862 msgid ""
2863 "<emphasis role=\"bold\">Use Offsets</emphasis>: It is possible to use filter "
2864 "offsets to adjust focus when swapping between filters, without running "
2865 "Autofocus. This requires some setup work ahead of time but has the advantage "
2866 "of reducing the number of Autofocus runs and therefore reducing the time "
2867 "spent autofocusing."
2868 msgstr ""
2869
2870 #. Tag: para
2871 #: ekos-focus.docbook:1422
2872 #, no-c-format
2873 msgid ""
2874 "In order to use this feature it is necessary to work out the relative focus "
2875 "position between all filters that you wish to use this functionality for. "
2876 "For example, if Lum and Red have the same focus position (they are parfocal) "
2877 "but Green focuses 300 ticks further out than Lum (or Red) then setup Offsets "
2878 "for Lum, Red and Green as 0, 0, 300 as shown above. If a sequence is created "
2879 "to take 10 subframes of Lum, then 10 Red, then 10 Green, then at the start, "
2880 "since Lum has <guilabel>Auto Focus</guilabel> checked, an Autofocus will be "
2881 "run on Lum and the 10 subs taken. Capture will then switch filters to Red. "
2882 "Since Red has <guilabel>Auto Focus</guilabel> unchecked no Autofocus will "
2883 "happen and Ekos will look to the Offsets between Red and Lum. In this case 0 "
2884 "- 0 = 0. So the focuser will not be moved and Capture will take 10 subs of "
2885 "Red. Then Capture will swap from Red to Green. Again, Green has "
2886 "<guilabel>Auto Focus</guilabel> unchecked no Autofocus will happen and Ekos "
2887 "will look to the Offsets between Green and Red. In this case 300 - 0 = 300. "
2888 "So Focus will adjust the focus position by +300 (move the focuser out by 300 "
2889 "ticks). Capture will then take the 10 Green subs."
2890 msgstr ""
2891
2892 #. Tag: para
2893 #: ekos-focus.docbook:1433
2894 #, no-c-format
2895 msgid ""
2896 "To use a filter in this way, uncheck <guilabel>Auto Focus</guilabel> and "
2897 "make sure that the Offsets for this filter and all other filters that can "
2898 "precede this filter in a sequence are set."
2899 msgstr ""
2900
2901 #. Tag: para
2902 #: ekos-focus.docbook:1436
2903 #, no-c-format
2904 msgid ""
2905 "The Offsets can either be worked out by running Autofocus with different "
2906 "filters and manually calculating the relative offsets and entering them into "
2907 "the table or by using the <link linkend=\"build-filter-offsets\">Build "
2908 "Offsets</link> tool."
2909 msgstr ""
2910
2911 #. Tag: para
2912 #: ekos-focus.docbook:1441
2913 #, no-c-format
2914 msgid "Configure settings for each filter in the table:"
2915 msgstr ""
2916
2917 #. Tag: para
2918 #: ekos-focus.docbook:1446
2919 #, no-c-format
2920 msgid "<guilabel>Filter</guilabel>: Filter Name."
2921 msgstr "<guilabel>Filtre</guilabel>: Nom del filtre."
2922
2923 #. Tag: para
2924 #: ekos-focus.docbook:1449
2925 #, no-c-format
2926 msgid ""
2927 "<guilabel>Exposure</guilabel>: Set exposure time (in seconds) to be used "
2928 "when performing Autofocus on this filter. By default, it is set to 1 second."
2929 msgstr ""
2930
2931 #. Tag: para
2932 #: ekos-focus.docbook:1453
2933 #, no-c-format
2934 msgid ""
2935 "<guilabel>Offset</guilabel>: Set relative offsets. Ekos will command a focus "
2936 "offset change if there is a difference between the current and target filter "
2937 "offsets. For example, given the values in the example image, if the current "
2938 "filter is set to <emphasis>Red</emphasis> and next filter is "
2939 "<emphasis>Green</emphasis>, then Ekos shall command the focuser to Focus In "
2940 "by +300 ticks. Relative positive focus offsets denote Focus Out while "
2941 "negative values denote Focus In."
2942 msgstr ""
2943
2944 #. Tag: para
2945 #: ekos-focus.docbook:1460
2946 #, no-c-format
2947 msgid ""
2948 "<guilabel>Auto Focus</guilabel>: Check this option to perform AutoFocus "
2949 "whenever the filter is changed to this filter."
2950 msgstr ""
2951
2952 #. Tag: para
2953 #: ekos-focus.docbook:1464
2954 #, no-c-format
2955 msgid ""
2956 "<guilabel>Lock Filter</guilabel>: Set which filter should be set and "
2957 "<emphasis>locked</emphasis> when performing autofocus for this filter. \"--"
2958 "\" indicates no Lock Filter. It is not allowed to next filters more than 1 "
2959 "deep, i.e. Red cannot be locked to Blue which is itself locked to Green. A "
2960 "filter cannot be locked to itself."
2961 msgstr ""
2962
2963 #. Tag: para
2964 #: ekos-focus.docbook:1469
2965 #, no-c-format
2966 msgid ""
2967 "<guilabel>Last AF Solution</guilabel>: The last successful Autofocus "
2968 "position. Under normal operation Ekos will automatically update this field."
2969 msgstr ""
2970
2971 #. Tag: para
2972 #: ekos-focus.docbook:1473
2973 #, no-c-format
2974 msgid ""
2975 "<guilabel>Last AF Temp (°C)</guilabel>: The temperature of the "
2976 "<guilabel>Last AF Solution</guilabel>. Under normal operation Ekos will "
2977 "automatically update this field."
2978 msgstr ""
2979
2980 #. Tag: para
2981 #: ekos-focus.docbook:1477
2982 #, no-c-format
2983 msgid ""
2984 "<guilabel>Last AF Alt (°Alt)</guilabel>: The altitude of the <guilabel>Last "
2985 "AF Solution</guilabel>. Under normal operation Ekos will automatically "
2986 "update this field."
2987 msgstr ""
2988
2989 #. Tag: para
2990 #: ekos-focus.docbook:1481
2991 #, no-c-format
2992 msgid ""
2993 "<guilabel>Ticks / °C</guilabel>: The number of ticks to move the focuser "
2994 "when the temperature changes by 1°C. For example, if focus moves out by 5 "
2995 "ticks when temperature increases by 1°C, set this field to 5. If focus moves "
2996 "in by 5 ticks when temperature increases by 1°C, set this field to -5."
2997 msgstr ""
2998
2999 #. Tag: para
3000 #: ekos-focus.docbook:1486
3001 #, no-c-format
3002 msgid ""
3003 "<guilabel>Ticks / °Alt</guilabel>: The number of ticks to move the focuser "
3004 "when the altitude changes by 1°Alt. For example, if focus moves out by 0.5 "
3005 "tick when altitude increases by 1°Alt, set this field to 0.5. If focus moves "
3006 "in by 0.5 tick when altitude increases by 1°Alt, set this field to -0.5."
3007 msgstr ""
3008
3009 #. Tag: para
3010 #: ekos-focus.docbook:1491
3011 #, no-c-format
3012 msgid ""
3013 "<guilabel>Wavelength</guilabel>: The center of the passband of the filter in "
3014 "nanometers. This is used in some Critical Focus Zone (CFZ) calculations in "
3015 "Focus."
3016 msgstr ""
3017
3018 #. Tag: para
3019 #: ekos-focus.docbook:1496
3020 #, no-c-format
3021 msgid ""
3022 "In addition to the data table, the following controls are available at the "
3023 "bottom of the popup:"
3024 msgstr ""
3025
3026 #. Tag: para
3027 #: ekos-focus.docbook:1499
3028 #, no-c-format
3029 msgid ""
3030 "<guilabel>Build Offsets</guilabel>: Press the <guibutton>Build Offsets</"
3031 "guibutton> button to launch the <link linkend=\"build-filter-offsets\">Build "
3032 "Offsets</link> popup."
3033 msgstr ""
3034
3035 #. Tag: para
3036 #: ekos-focus.docbook:1503
3037 #, no-c-format
3038 msgid ""
3039 "<guilabel>Capture flats at the same focus as lights</guilabel>: When "
3040 "checked, flats will be taken at the <guilabel>Last AF Solution</guilabel> "
3041 "focuser position."
3042 msgstr ""
3043
3044 #. Tag: para
3045 #: ekos-focus.docbook:1508
3046 #, no-c-format
3047 msgid ""
3048 "Let's take an example. If we have a capture sequence starting with Lum -> "
3049 "Red -> Green -> Blue -> Sii -> Ha -> Oiii using the setup in the Filter "
3050 "Settings popup:"
3051 msgstr ""
3052
3053 #. Tag: para
3054 #: ekos-focus.docbook:1512
3055 #, no-c-format
3056 msgid ""
3057 "Lum: The Lum filter is configured to Autofocus initially so an Autofocus run "
3058 "is performed, then the Lum sequence runs."
3059 msgstr ""
3060
3061 #. Tag: para
3062 #: ekos-focus.docbook:1516
3063 #, no-c-format
3064 msgid ""
3065 "Red: The Red filter is not configured for Autofocus and has an Offset of 0. "
3066 "So when the Red sequence starts, there is no Autofocus run and the relative "
3067 "Offset between Lum and Red is 0, so the focuser is not moved."
3068 msgstr ""
3069
3070 #. Tag: para
3071 #: ekos-focus.docbook:1520
3072 #, no-c-format
3073 msgid ""
3074 "Green: The Green filter is not configured for Autofocus and has an Offset of "
3075 "300. So when the Green sequence starts, there is no Autofocus run and the "
3076 "relative Offset between Red and Green is 300 - 0 = +300, so the focuser "
3077 "moves out by 300."
3078 msgstr ""
3079
3080 #. Tag: para
3081 #: ekos-focus.docbook:1525
3082 #, no-c-format
3083 msgid ""
3084 "Blue: The Blue filter is not configured for Autofocus and has an Offset of "
3085 "0. So when the Blue sequence starts, there is no Autofocus run and the "
3086 "relative Offset between Green and Blue is 0 - 300 = -300, so the focuser "
3087 "moves in by 300."
3088 msgstr ""
3089
3090 #. Tag: para
3091 #: ekos-focus.docbook:1530
3092 #, no-c-format
3093 msgid ""
3094 "Sii: The Sii filter is configured for Autofocus, is locked to Lum and has an "
3095 "Offset of 0. So when the Sii sequence starts, there is an Autofocus run on "
3096 "Lum and the relative Offset between Lum and Sii is 0 - 0 = 0, so the focuser "
3097 "moves to the Lum Autofocus run solution."
3098 msgstr ""
3099
3100 #. Tag: para
3101 #: ekos-focus.docbook:1535
3102 #, no-c-format
3103 msgid ""
3104 "Ha: The Ha filter is configured for Autofocus, is locked to Lum and has an "
3105 "Offset of 100. So when the Ha sequence starts, there is an Autofocus run on "
3106 "Lum and the relative Offset between Lum and Ha is 100 - 0 = +100, so the "
3107 "focuser moves to the Lum Autofocus run solution then out by 100."
3108 msgstr ""
3109
3110 #. Tag: para
3111 #: ekos-focus.docbook:1540
3112 #, no-c-format
3113 msgid ""
3114 "Oiii: The Oiii filter is configured for Autofocus, is locked to Lum and has "
3115 "an Offset of -100. So when the Oiii sequence starts, there is an Autofocus "
3116 "run on Lum and the relative Offset between Lum and Oiii is -100 - 0 = -100, "
3117 "so the focuser moves to the Lum Autofocus run solution then in by 100."
3118 msgstr ""
3119
3120 #. Tag: title
3121 #: ekos-focus.docbook:1549
3122 #, no-c-format
3123 msgid "Build Offsets"
3124 msgstr "Construir els desplaçaments"
3125
3126 #. Tag: screeninfo
3127 #: ekos-focus.docbook:1552 ekos-focus.docbook:1621 ekos-focus.docbook:1675
3128 #: ekos-focus.docbook:1716
3129 #, no-c-format
3130 msgid "<screeninfo>Build Filter Offsets</screeninfo>"
3131 msgstr "<screeninfo>Construcció de desplaçaments dels filtres</screeninfo>"
3132
3133 #. Tag: phrase
3134 #: ekos-focus.docbook:1560 ekos-focus.docbook:1629 ekos-focus.docbook:1683
3135 #: ekos-focus.docbook:1724
3136 #, no-c-format
3137 msgid "<phrase>Build Filter Offsets</phrase>"
3138 msgstr "<phrase>Construcció de desplaçaments dels filtres</phrase>"
3139
3140 #. Tag: para
3141 #: ekos-focus.docbook:1565
3142 #, no-c-format
3143 msgid ""
3144 "Click the <guilabel>Build Offsets</guilabel> button on the <link linkend="
3145 "\"focus-filter-settings\">Filter Settings</link> popup to launch the Build "
3146 "Offsets tool. Filter Offsets can either be entered manually into the table "
3147 "in the Filter Settings popup or this tool can be used to assist in creating "
3148 "them."
3149 msgstr ""
3150 "Feu clic en el botó <guilabel>Construcció dels desplaçaments</guilabel> de "
3151 "la finestra emergent <link linkend=\"focus-filter-settings\">Configureu el "
3152 "filtre</link> per a iniciar l'eina Construcció dels desplaçaments. Els "
3153 "desplaçaments del filtre es poden introduir manualment a la taula en la "
3154 "finestra emergent Configureu el filtre o es pot utilitzar esta eina per a "
3155 "ajudar a crear-los."
3156
3157 #. Tag: emphasis
3158 #: ekos-focus.docbook:1571
3159 #, no-c-format
3160 msgid ""
3161 "Note: This utility should not be run during an imaging session as it takes "
3162 "exclusive control of the Focus process whilst it is running."
3163 msgstr ""
3164
3165 #. Tag: para
3166 #: ekos-focus.docbook:1574
3167 #, no-c-format
3168 msgid ""
3169 "To start with, configure settings for each filter in the table in the Filter "
3170 "Settings popup and then launch Build Filter Offsets. The popup is launched "
3171 "with a table of data with the following columns."
3172 msgstr ""
3173
3174 #. Tag: para
3175 #: ekos-focus.docbook:1580
3176 #, no-c-format
3177 msgid ""
3178 "<guilabel>Filter</guilabel>: Filter Name. The first filter has an \"*\" "
3179 "after the filter name, \"Lum *\" in the above example. This means that Lum "
3180 "is the reference filter against which offsets for other filters will be "
3181 "measured. Double click another Filter Name to make that filter the reference "
3182 "filter."
3183 msgstr ""
3184
3185 #. Tag: para
3186 #: ekos-focus.docbook:1587
3187 #, no-c-format
3188 msgid "<guilabel>Offset</guilabel>: The current offset."
3189 msgstr "<guilabel>Desplaçament</guilabel>: El desplaçament actual."
3190
3191 #. Tag: para
3192 #: ekos-focus.docbook:1592
3193 #, no-c-format
3194 msgid "<guilabel>Lock Filter</guilabel>: The current Lock filter."
3195 msgstr ""
3196 "<guilabel>Bloqueja el filtre</guilabel>: El bloqueig del filtre actual."
3197
3198 #. Tag: para
3199 #: ekos-focus.docbook:1597
3200 #, no-c-format
3201 msgid ""
3202 "<guilabel># Focus Runs</guilabel>: The number of focus runs for this filter. "
3203 "The default is 5. To exclude a filter from the process set this field to "
3204 "zero. Note, the reference filter must have at least 1 run."
3205 msgstr ""
3206
3207 #. Tag: para
3208 #: ekos-focus.docbook:1603
3209 #, no-c-format
3210 msgid ""
3211 "When the <guilabel># Focus Runs</guilabel> have been configured press the "
3212 "<guilabel>Run</guilabel> button to start the automated process."
3213 msgstr ""
3214
3215 #. Tag: para
3216 #: ekos-focus.docbook:1607
3217 #, no-c-format
3218 msgid ""
3219 "Press the <guilabel>Stop</guilabel> button to stop the process at any time."
3220 msgstr ""
3221
3222 #. Tag: para
3223 #: ekos-focus.docbook:1610
3224 #, no-c-format
3225 msgid ""
3226 "Toggle the <guilabel>Adapt Focus</guilabel> checkbox at any point in the "
3227 "processing to switch between measured Autofocus results and results after "
3228 "Adaptive Focus adjustments have been applied. See the <link linkend=\"focus-"
3229 "adaptive\">Adaptive Focus</link> section for more details on what Adaptive "
3230 "Focus is."
3231 msgstr ""
3232
3233 #. Tag: para
3234 #: ekos-focus.docbook:1615
3235 #, no-c-format
3236 msgid ""
3237 "Let's take an example where we have 7 filters: Lum, Red, Green, Blue, Sii, "
3238 "Ha and Oiii. The 8th slot in the filter wheel is marked as Blank. The "
3239 "process has completed 5 runs for all filters, 0 for Blank (effectively "
3240 "excluding Blank from the process). In this case 8 extra columns have been "
3241 "created in the table."
3242 msgstr ""
3243
3244 #. Tag: para
3245 #: ekos-focus.docbook:1635
3246 #, no-c-format
3247 msgid ""
3248 "AF Run 1-5: The maximum <guilabel># Focus Runs</guilabel> selected by the "
3249 "user is 5, so 5 columns have been created, 1 for each AF run solution."
3250 msgstr ""
3251
3252 #. Tag: para
3253 #: ekos-focus.docbook:1641
3254 #, no-c-format
3255 msgid "Average: The average (mean) of the AF solutions."
3256 msgstr "Mitjana: La mitjana de les solucions d'EA."
3257
3258 #. Tag: para
3259 #: ekos-focus.docbook:1646
3260 #, no-c-format
3261 msgid ""
3262 "New Offset: The offset calculated from the Lum filter. E.g. for Sii 36731 - "
3263 "36743 = -12"
3264 msgstr ""
3265
3266 #. Tag: para
3267 #: ekos-focus.docbook:1651
3268 #, no-c-format
3269 msgid ""
3270 "Save: Check to save the offset for this filter when the <guilabel>Save</"
3271 "guilabel> button is pressed. The default is to check these boxes but "
3272 "unchecking allows a value to be ignored whilst saving other filters."
3273 msgstr ""
3274
3275 #. Tag: para
3276 #: ekos-focus.docbook:1658
3277 #, no-c-format
3278 msgid ""
3279 "At this stage, it is recommended to review the AF runs to make sure they are "
3280 "all good. For example, lets assume we are unhappy with the 2nd AF run on "
3281 "Oiii. In this case we could either:"
3282 msgstr ""
3283
3284 #. Tag: para
3285 #: ekos-focus.docbook:1663
3286 #, no-c-format
3287 msgid "Edit AF Run 2 and set the value to whatever value we want."
3288 msgstr ""
3289
3290 #. Tag: para
3291 #: ekos-focus.docbook:1666
3292 #, no-c-format
3293 msgid ""
3294 "Edit the New Offset column and set the value directly (bypassing the logic "
3295 "to calculate it)."
3296 msgstr ""
3297
3298 #. Tag: para
3299 #: ekos-focus.docbook:1669
3300 #, no-c-format
3301 msgid ""
3302 "Discard the AF Run 2 by setting the value to 0 (see below). In this case, "
3303 "the Average and New Offset for Oiii is recalculated based on AF Runs 1, 3, "
3304 "4, 5. In the example below the new Average and New Offsets are calculated "
3305 "and displayed."
3306 msgstr ""
3307
3308 #. Tag: para
3309 #: ekos-focus.docbook:1687
3310 #, no-c-format
3311 msgid "After reviewing the results, the user can press:"
3312 msgstr ""
3313
3314 #. Tag: para
3315 #: ekos-focus.docbook:1692
3316 #, no-c-format
3317 msgid ""
3318 "Save: All filters where the <guilabel>Save</guilabel> checkbox is checked "
3319 "will have the New Offset value saved in Filter Offsets for use during the "
3320 "next imaging session."
3321 msgstr ""
3322
3323 #. Tag: para
3324 #: ekos-focus.docbook:1698
3325 #, no-c-format
3326 msgid "Close: The Build Filter Offsets tool is closed without saving any data."
3327 msgstr ""
3328
3329 #. Tag: para
3330 #: ekos-focus.docbook:1703
3331 #, no-c-format
3332 msgid ""
3333 "If the <guilabel>Adapt Focus</guilabel> box is checked, the AF Runs are "
3334 "updated for Adaptive Focus. See the <link linkend=\"focus-adaptive"
3335 "\">Adaptive Focus</link> section for more details on the theory of Adaptive "
3336 "Focus. The first AF run (in this example AF Run 1 on Lum) is the basis for "
3337 "the Adaptations. So the temperature and altitude of AF Run 1 on Lum is used "
3338 "as the basis for all the other AF Runs and the data is adapted back to what "
3339 "the AF solution would have been, had it been run at the temperature and "
3340 "altitude of AF Run 1 on Lum."
3341 msgstr ""
3342 "Si està marcada la casella <guilabel>Enfocament adaptatiu</guilabel>, les "
3343 "execucions de l'AF s'actualitzen per a l'enfocament adaptatiu. Vegeu la "
3344 "secció d'<link linkend=\"focus-adaptive\">enfocament adaptatiu</link> per a "
3345 "més detalls sobre la teoria de l'enfocament adaptatiu. La primera execució "
3346 "de l'AF (en este exemple execució d'EA 1 sobre Lum) és la base de les "
3347 "adaptacions. Per tant, la temperatura i l'altitud de l'execució d'EA 1 a Lum "
3348 "s'utilitza com a base per a totes les altres execucions d'EA i les dades "
3349 "s'adapten al que hauria estat la solució d'EA, si s'haguera executat a la "
3350 "temperatura i altitud de l'execució d'EA 1 a Lum."
3351
3352 #. Tag: para
3353 #: ekos-focus.docbook:1710
3354 #, no-c-format
3355 msgid ""
3356 "In this example, Adaptive Focus is setup for Altitude adjustments on the Red "
3357 "filter only in Filter Settings. So the Adapted AF Run values are the same as "
3358 "the unadapted values for all the other filters."
3359 msgstr ""
3360
3361 #. Tag: para
3362 #: ekos-focus.docbook:1728
3363 #, no-c-format
3364 msgid ""
3365 "If you hover the mouse over an AF Run it will show a tooltip Adaptive Focus "
3366 "Explainer. In the example, the mouse is hovering over AF Run 1 on Red. The "
3367 "1st row of the Explainer shows the measured Autofocus result for that run "
3368 "(36683), adaptations for Temperature (0.0C) and Altitude (0.2 degrees Alt). "
3369 "The 2nd row of the Explainer shows the Adaptations: 206 total, 0 "
3370 "temperature, 205.9 altitude. The 3rd row shows the Adapted Position of 36889."
3371 msgstr ""
3372
3373 #. Tag: para
3374 #: ekos-focus.docbook:1734
3375 #, no-c-format
3376 msgid ""
3377 "The user can toggle between Adapt Focus or raw values. Whichever values are "
3378 "displayed in the grid will be the values that are saved."
3379 msgstr ""
3380
3381 #. Tag: para
3382 #: ekos-focus.docbook:1737
3383 #, no-c-format
3384 msgid "Here are some tips for using this utility:"
3385 msgstr ""
3386
3387 #. Tag: para
3388 #: ekos-focus.docbook:1740
3389 #, no-c-format
3390 msgid ""
3391 "Start by making sure the area of the sky you are running Build Filter "
3392 "Offsets on works well for Autofocus. Aiming high in the sky will result in "
3393 "shooting through less atmosphere with smaller, tighter stars. Make sure "
3394 "there are enough stars in the frame. Avoid Meridian Flips during the "
3395 "process. Track the same area during the process so each run is using more or "
3396 "less the same set of stars. Although the facility to use Adapt Focus is "
3397 "available to adjust for environmental changes such as temperature and "
3398 "altitude try to minimise these changes over the course of running the "
3399 "utility by selecting an appropriate area of the sky."
3400 msgstr ""
3401
3402 #. Tag: para
3403 #: ekos-focus.docbook:1747
3404 #, no-c-format
3405 msgid ""
3406 "Make sure your equipment is in thermal equilibrium before starting. "
3407 "Calculate roughly how long the utility will take which is the total number "
3408 "of AF runs * time for a single AF run. Try to make sure that the conditions "
3409 "will remain as consistent as possible during this time, e.g. there is enough "
3410 "time before dawn, the moon won't affect focusing of some images more than "
3411 "others, the target won't drop below your horizon during the process, etc."
3412 msgstr ""
3413
3414 #. Tag: para
3415 #: ekos-focus.docbook:1752
3416 #, no-c-format
3417 msgid ""
3418 "Configure the utility for # Focus Runs (5 is a good start), reference filter "
3419 "(e.g. Lum) and Adapt Focus setting. Run the utility to completion."
3420 msgstr ""
3421
3422 #. Tag: para
3423 #: ekos-focus.docbook:1755
3424 #, no-c-format
3425 msgid ""
3426 "Review the results. For each filter review each AF run looking for outliers. "
3427 "For each outlier decide what to do, e.g. remove from processing by setting "
3428 "to 0. If there are filters for which you are unhappy with the results, "
3429 "uncheck the Save checkbox for those filters."
3430 msgstr ""
3431
3432 #. Tag: para
3433 #: ekos-focus.docbook:1759
3434 #, no-c-format
3435 msgid ""
3436 "When happy, press Save to save the filter offsets to Filter Settings for "
3437 "future use."
3438 msgstr ""
3439
3440 #. Tag: title
3441 #: ekos-focus.docbook:1765
3442 #, no-c-format
3443 msgid "<title>Focus Display</title>"
3444 msgstr "<title>Visualitzar l'enfocament</title>"
3445
3446 #. Tag: screeninfo
3447 #: ekos-focus.docbook:1768
3448 #, no-c-format
3449 msgid "<screeninfo>Focus Display</screeninfo>"
3450 msgstr "<screeninfo>Visualització de l'enfocament</screeninfo>"
3451
3452 #. Tag: phrase
3453 #: ekos-focus.docbook:1776
3454 #, no-c-format
3455 msgid "<phrase>Focus Display</phrase>"
3456 msgstr "<phrase>Visualització de l'enfocament</phrase>"
3457
3458 #. Tag: para
3459 #: ekos-focus.docbook:1781
3460 #, no-c-format
3461 msgid ""
3462 "The focus display, displays a FITS viewer window onto the frame taken during "
3463 "the focus process. If <guilabel>Ring Mask</guilabel> is selected, then the "
3464 "mask is drawn on the image. All the stars detected by Ekos based on the "
3465 "selected parameters, have their HFR value displayed next to the associated "
3466 "star (unless Measure is set to FWHM)."
3467 msgstr ""
3468 "La pantalla d'enfocament mostra una finestra del visor FITS en el fotograma "
3469 "pres durant el procés d'enfocament. Si s'ha seleccionat <guilabel>Màscara "
3470 "d'anell</guilabel>, es dibuixarà la màscara damunt de la imatge. Totes les "
3471 "estreles detectades per Ekos en funció dels paràmetres seleccionats, tenen "
3472 "el seu valor HFR al costat de l'estrela associada (excepte que Mesura "
3473 "s'establisca a FWHM)."
3474
3475 #. Tag: para
3476 #: ekos-focus.docbook:1786
3477 #, no-c-format
3478 msgid ""
3479 "If <guilabel>Mosaic Mask</guilabel> has been selected then the FITS viewer "
3480 "displays the mosaic 3x3 grid showing the center, edges and sides as "
3481 "configured in the Mosaic Mask options."
3482 msgstr ""
3483
3484 #. Tag: screeninfo
3485 #: ekos-focus.docbook:1788
3486 #, no-c-format
3487 msgid "<screeninfo>Focus Display Mosaic</screeninfo>"
3488 msgstr "<screeninfo>Mosaic de visualització de l'enfocament</screeninfo>"
3489
3490 #. Tag: phrase
3491 #: ekos-focus.docbook:1790
3492 #, no-c-format
3493 msgid "<phrase>Focus Display Mosaic</phrase>"
3494 msgstr "<phrase>Mosaic de visualització de l'enfocament</phrase>"
3495
3496 #. Tag: para
3497 #: ekos-focus.docbook:1792
3498 #, no-c-format
3499 msgid ""
3500 "The window supports the following FITS viewer options (at the top of the "
3501 "window):"
3502 msgstr ""
3503 "La finestra admet les opcions següents del visor FITS (en la part superior "
3504 "de la finestra):"
3505
3506 #. Tag: para
3507 #: ekos-focus.docbook:1797
3508 #, no-c-format
3509 msgid "<guibutton>Zoom In</guibutton> and <guibutton>Zoom Out</guibutton>."
3510 msgstr "<guibutton>Amplia</guibutton> i <guibutton>Allunya</guibutton>."
3511
3512 #. Tag: para
3513 #: ekos-focus.docbook:1802
3514 #, no-c-format
3515 msgid ""
3516 "<guibutton>Default Zoom</guibutton> and <guibutton>Zoom to Fit</guibutton>."
3517 msgstr ""
3518 "<guibutton>Zoom predeterminat</guibutton> i <guibutton>Zoom fins que ajuste</"
3519 "guibutton>."
3520
3521 #. Tag: para
3522 #: ekos-focus.docbook:1807
3523 #, no-c-format
3524 msgid "<guibutton>Toggle Stretch</guibutton>: Toggle screen stretch on or off."
3525 msgstr ""
3526 "<guibutton>Alterna l'estirament</guibutton>: Activa o desactiva l'estirament "
3527 "de la pantalla."
3528
3529 #. Tag: para
3530 #: ekos-focus.docbook:1812
3531 #, no-c-format
3532 msgid "<guibutton>Toggle Crosshairs</guibutton>: Toggle crosshairs on or off."
3533 msgstr ""
3534 "<guibutton>Canvia els punts de mira</guibutton>: Activa o desactiva el punt "
3535 "de mira."
3536
3537 #. Tag: para
3538 #: ekos-focus.docbook:1817
3539 #, no-c-format
3540 msgid ""
3541 "<guibutton>Toggle Gridlines</guibutton>: Toggle pixel gridlines on or off."
3542 msgstr ""
3543 "<guibutton>Canvia les línies de la quadrícula</guibutton>: Activa o "
3544 "desactiva les línies de la quadrícula de píxels."
3545
3546 #. Tag: para
3547 #: ekos-focus.docbook:1822
3548 #, no-c-format
3549 msgid "<guibutton>Toggle Stars</guibutton>: Toggle star detection on or off."
3550 msgstr ""
3551 "<guibutton>Mostra/oculta les estreles</guibutton>: Activa o desactiva la "
3552 "detecció d'estreles."
3553
3554 #. Tag: para
3555 #: ekos-focus.docbook:1827
3556 #, no-c-format
3557 msgid ""
3558 "<guibutton>View Star Profile</guibutton>: Launches the View Star Profile "
3559 "dialog."
3560 msgstr ""
3561
3562 #. Tag: title
3563 #: ekos-focus.docbook:1833
3564 #, no-c-format
3565 msgid "V-Curve"
3566 msgstr "Corba V"
3567
3568 #. Tag: screeninfo
3569 #: ekos-focus.docbook:1836
3570 #, no-c-format
3571 msgid "<screeninfo>Focus V-Curve</screeninfo>"
3572 msgstr "<screeninfo>Corba V de l'enfocament</screeninfo>"
3573
3574 #. Tag: phrase
3575 #: ekos-focus.docbook:1844
3576 #, no-c-format
3577 msgid "<phrase>Focus V-Curve</phrase>"
3578 msgstr "<phrase>Corba V de l'enfocament</phrase>"
3579
3580 #. Tag: para
3581 #: ekos-focus.docbook:1849
3582 #, no-c-format
3583 msgid ""
3584 "The V-Curve displays focuser position (x-axis) versus focus Measure, e.g. "
3585 "Half-Flux-Radius (HFR) (y-axis). Each datapoint is drawn on the graph and "
3586 "represented by a circle with a number representing the datapoint. How many "
3587 "datapoints are taken and how the focuser moves is determined by the "
3588 "parameters chosen."
3589 msgstr ""
3590 "La corba V mostra la posició de l'enfocador (eix X) contra la mesura de "
3591 "l'enfocament, p. ex., el radi del semiflux (HFR) (eix Y). Cada punt de dades "
3592 "es dibuixa a la gràfica i es representa per un cercle amb un nombre que "
3593 "representa el punt de dades. Quants punts de dades es prenen i com es mourà "
3594 "l'enfocador està determinat pels paràmetres escollits."
3595
3596 #. Tag: para
3597 #: ekos-focus.docbook:1853
3598 #, no-c-format
3599 msgid ""
3600 "For certain algorithms, Ekos will also draw a curve of best fit through the "
3601 "datapoints. If <guilabel>Use Weights</guilabel> is selected then error bars "
3602 "are indicated on each datapoint that correspond to the standard deviation in "
3603 "measured value."
3604 msgstr ""
3605 "Per a determinats algorismes, Ekos també dibuixarà una corba de millor ajust "
3606 "a través dels punts de dades. Si s'ha seleccionat <guilabel>Utilitza les "
3607 "ponderacions</guilabel>, llavors les barres d'error indicaran en cada punt "
3608 "de dades que es corresponen a la desviació estàndard en el valor mesurat."
3609
3610 #. Tag: para
3611 #: ekos-focus.docbook:1856
3612 #, no-c-format
3613 msgid ""
3614 "The units of the y-axis depend on the selected focus Measure. For example, "
3615 "for HFR, the y-axis will either be in Pixels or Arc seconds depending on how "
3616 "<guilabel>Display Units</guilabel> is set."
3617 msgstr ""
3618
3619 #. Tag: para
3620 #: ekos-focus.docbook:1859
3621 #, no-c-format
3622 msgid ""
3623 "If <guilabel>Refine Curve Fit</guilabel> is selected, Focus will check for "
3624 "and potentially exclude outlying datapoints. In this case datapoints 1, 5 "
3625 "and 7 were excluded."
3626 msgstr ""
3627
3628 #. Tag: para
3629 #: ekos-focus.docbook:1862
3630 #, no-c-format
3631 msgid "Under the V-Curve a number of parameters are displayed:"
3632 msgstr "A davall de la corba V es mostren diversos paràmetres:"
3633
3634 #. Tag: para
3635 #: ekos-focus.docbook:1866
3636 #, no-c-format
3637 msgid ""
3638 "<guilabel>HFR</guilabel>: Displays the star HFR for the most recent "
3639 "datapoint if relevant."
3640 msgstr ""
3641 "<guilabel>HFR</guilabel>: Mostra l'HFR de l'estrela per al punt de dades més "
3642 "recent, si és rellevant."
3643
3644 #. Tag: para
3645 #: ekos-focus.docbook:1870
3646 #, no-c-format
3647 msgid ""
3648 "<guilabel>FWHM</guilabel>: Displays the star FWHM for the most recent "
3649 "datapoint if relevant."
3650 msgstr ""
3651 "<guilabel>FWHM</guilabel>: Mostra la FWHM de l'estrela per al punt de dades "
3652 "més recent."
3653
3654 #. Tag: para
3655 #: ekos-focus.docbook:1874
3656 #, no-c-format
3657 msgid ""
3658 "<guilabel>Stars</guilabel>: The number of stars used for the most recent "
3659 "datapoint."
3660 msgstr ""
3661 "<guilabel>Estreles</guilabel>: El nombre d'estreles utilitzades per al punt "
3662 "de dades més recent."
3663
3664 #. Tag: para
3665 #: ekos-focus.docbook:1878
3666 #, no-c-format
3667 msgid "<guilabel>Iteration</guilabel>: The number of datapoints taken so far."
3668 msgstr ""
3669 "<guilabel>Iteració</guilabel>: El nombre de punts de dades presos fins ara."
3670
3671 #. Tag: para
3672 #: ekos-focus.docbook:1882
3673 #, no-c-format
3674 msgid ""
3675 "<guibutton>Relative Profile...</guibutton>: Invokes the <link linkend="
3676 "\"focus-relative-profile\">Relative Profile</link> popup."
3677 msgstr ""
3678 "<guibutton>Perfil relatiu...</guibutton>: Invoca el missatge emergent del "
3679 "<link linkend=\"focus-relative-profile\">Perfil relatiu</link>."
3680
3681 #. Tag: para
3682 #: ekos-focus.docbook:1887
3683 #, no-c-format
3684 msgid ""
3685 "<guibutton>Clear Data</guibutton>: Resets the V-Curve graph by clearing the "
3686 "displayed data."
3687 msgstr ""
3688 "<guibutton>Neteja les dades</guibutton>: Reinicia la gràfica de la corba V "
3689 "netejant les dades mostrades."
3690
3691 #. Tag: para
3692 #: ekos-focus.docbook:1891
3693 #, no-c-format
3694 msgid "Here is a V-Curve when Measure is set to HFR Adj:"
3695 msgstr ""
3696
3697 #. Tag: screeninfo
3698 #: ekos-focus.docbook:1892
3699 #, no-c-format
3700 msgid "V-Curve HFR Adj"
3701 msgstr "HFR ajustada de la corba V"
3702
3703 #. Tag: phrase
3704 #: ekos-focus.docbook:1894
3705 #, no-c-format
3706 msgid "Focus V-Curve HFR Adj"
3707 msgstr "HFR ajustada de la corba V de l'enfocament"
3708
3709 #. Tag: para
3710 #: ekos-focus.docbook:1896
3711 #, no-c-format
3712 msgid "Here is a V-Curve when Measure is set to FWHM:"
3713 msgstr ""
3714
3715 #. Tag: screeninfo
3716 #: ekos-focus.docbook:1897
3717 #, no-c-format
3718 msgid "V-Curve FWHM"
3719 msgstr "FWHM de la corba V"
3720
3721 #. Tag: phrase
3722 #: ekos-focus.docbook:1899
3723 #, no-c-format
3724 msgid "Focus V-Curve FWHM"
3725 msgstr "FWHM de la corba V de l'enfocament"
3726
3727 #. Tag: para
3728 #: ekos-focus.docbook:1901
3729 #, no-c-format
3730 msgid ""
3731 "Here is a V-Curve when Measure is set to # Stars. In this case the Critical "
3732 "Focus Zone (CFZ) <guilabel>Display</guilabel> checkbox has been checked so "
3733 "the CFZ is displayed as well:"
3734 msgstr ""
3735
3736 #. Tag: screeninfo
3737 #: ekos-focus.docbook:1903
3738 #, no-c-format
3739 msgid "V-Curve Num Stars"
3740 msgstr "Nombre d'estreles de la corba V"
3741
3742 #. Tag: phrase
3743 #: ekos-focus.docbook:1905
3744 #, no-c-format
3745 msgid "Focus V-Curve Num Stars"
3746 msgstr "Nombre d'estreles de la corba V de l'enfocament"
3747
3748 #. Tag: para
3749 #: ekos-focus.docbook:1907
3750 #, no-c-format
3751 msgid "Here is a V-Curve when Measure is set to Fourier:"
3752 msgstr ""
3753
3754 #. Tag: screeninfo
3755 #: ekos-focus.docbook:1908
3756 #, no-c-format
3757 msgid "V-Curve Fourier"
3758 msgstr "Fourier de la corba V"
3759
3760 #. Tag: phrase
3761 #: ekos-focus.docbook:1910
3762 #, no-c-format
3763 msgid "Focus V-Curve Fourier"
3764 msgstr "Fourier de la corba V de l'enfocament"
3765
3766 #. Tag: para
3767 #: ekos-focus.docbook:1912
3768 #, no-c-format
3769 msgid ""
3770 "When Framing, the graph format changes to that of a \"time series\" where "
3771 "horizontal axis denotes the frame number. This is to aid you in the framing "
3772 "process as you can see how Measure, in this case HFR, changes between frames."
3773 msgstr ""
3774 "Quan es captura, el format de la gràfica canviarà a una «sèrie de temps», on "
3775 "l'eix horitzontal indicarà el número del fotograma. Açò vos ajudarà en el "
3776 "procés de captura, ja que podreu veure com canvia la mesura, en este cas "
3777 "l'HFR, entre els fotogrames."
3778
3779 #. Tag: para
3780 #: ekos-focus.docbook:1915
3781 #, no-c-format
3782 msgid ""
3783 "This is very useful, for example, when trying to get the system into "
3784 "approximate focus before starting an Autofocus run. In this case Framing is "
3785 "started and the Step In and Step Out buttons used to adjust focus and the "
3786 "effect on the V-Curve observed."
3787 msgstr ""
3788
3789 #. Tag: screeninfo
3790 #: ekos-focus.docbook:1920
3791 #, no-c-format
3792 msgid "V-Curve as timeseries"
3793 msgstr "Corba V com a sèries temporals"
3794
3795 #. Tag: phrase
3796 #: ekos-focus.docbook:1929
3797 #, no-c-format
3798 msgid "Focus V-Curve Timeseries"
3799 msgstr "Sèries temporals de la corba V de l'enfocament"
3800
3801 #. Tag: title
3802 #: ekos-focus.docbook:1936
3803 #, no-c-format
3804 msgid "Relative Profile"
3805 msgstr "Perfil relatiu"
3806
3807 #. Tag: screeninfo
3808 #: ekos-focus.docbook:1939
3809 #, no-c-format
3810 msgid "<screeninfo>Focus Relative Profile</screeninfo>"
3811 msgstr "<screeninfo>Perfil relatiu de l'enfocament</screeninfo>"
3812
3813 #. Tag: phrase
3814 #: ekos-focus.docbook:1948
3815 #, no-c-format
3816 msgid "<phrase>Focus Relative Profile</phrase>"
3817 msgstr "<phrase>Perfil relatiu de l'enfocament</phrase>"
3818
3819 #. Tag: para
3820 #: ekos-focus.docbook:1953
3821 #, no-c-format
3822 msgid ""
3823 "The relative profile is a graph that displays the relative HFR values "
3824 "plotted against each other. Lower HFR values correspond to narrower shapes "
3825 "and vice-versa. The solid red curve is the profile of the current HFR value, "
3826 "while the dotted green curve is for the previous HFR value. Finally, the "
3827 "magenta curve denotes the first measured HFR. This enables you to judge how "
3828 "well the Autofocus process improved the relative focus quality."
3829 msgstr ""
3830 "El perfil relatiu és una gràfica que mostra els valors HFR relatius "
3831 "representats entre si. Els valors HFR inferiors corresponen a les formes més "
3832 "estretes i viceversa. La corba roja sòlida és el perfil del valor HFR "
3833 "actual, mentre que la corba verda amb punts és per al valor HFR anterior. "
3834 "Finalment, la corba magenta indica el primer HFR mesurat. Açò permet jutjar "
3835 "si el rendiment del procés d'enfocament automàtic ha millorat la qualitat de "
3836 "l'enfocament relatiu."
3837
3838 #. Tag: title
3839 #: ekos-focus.docbook:1963
3840 #, no-c-format
3841 msgid "How to Setup for an Autofocus Run"
3842 msgstr "Com configurar per a executar un enfocament automàtic"
3843
3844 #. Tag: para
3845 #: ekos-focus.docbook:1965
3846 #, no-c-format
3847 msgid ""
3848 "The exact settings that work best for a given astronomical setup need to be "
3849 "worked out by the user using trial and error. A good place to start is the "
3850 "<link linkend=\"focus-advisor\">Focus Advisor</link> section. Run Focus "
3851 "Advisor and accept its recommendations. It uses the Linear 1 Pass algorithm:"
3852 msgstr ""
3853 "Els paràmetres exactes que funcionen millor per a una configuració "
3854 "astronòmica donada han de ser elaborats per l'usuari mitjançant la prova i "
3855 "l'error. Un bon lloc per a començar és la secció <link linkend=\"focus-"
3856 "advisor\">Assessor d'enfocament</link>. Executeu l'assessor d'enfocament i "
3857 "accepteu les seues recomanacions. Utilitza l'algorisme lineal d'1 pas:"
3858
3859 #. Tag: para
3860 #: ekos-focus.docbook:1971
3861 #, no-c-format
3862 msgid ""
3863 "Setup Backlash. See the <link linkend=\"focus-backlash\">Backlash</link> "
3864 "section for more details."
3865 msgstr ""
3866
3867 #. Tag: para
3868 #: ekos-focus.docbook:1975
3869 #, no-c-format
3870 msgid ""
3871 "Initial Step Size. This is a critical parameter. You may have an idea from "
3872 "other people with a similar setup. If not you can try setting it from the "
3873 "Critical Focus Zone (CFZ) for your equipment. See the <link linkend=\"focus-"
3874 "cfz\">CFZ section</link> for more details."
3875 msgstr ""
3876
3877 #. Tag: para
3878 #: ekos-focus.docbook:1981
3879 #, no-c-format
3880 msgid ""
3881 "Start near to focus by manually finding focus. Use the <guibutton>Start "
3882 "Framing</guibutton> option and manually adjust the focus to get to "
3883 "approximate focus."
3884 msgstr ""
3885 "Comenceu a prop de l'enfocament buscant l'enfocament manualment. Utilitzeu "
3886 "l'opció <guibutton>Inicia la captura</guibutton> i ajusteu-lo manualment per "
3887 "a obtindre un enfocament aproximat."
3888
3889 #. Tag: para
3890 #: ekos-focus.docbook:1986
3891 #, no-c-format
3892 msgid ""
3893 "Make sure you are finding enough stars. Increasing the exposure usually "
3894 "finds more stars (but makes the focus process longer)."
3895 msgstr ""
3896
3897 #. Tag: para
3898 #: ekos-focus.docbook:1991
3899 #, no-c-format
3900 msgid "Run Autofocus. This is the sort of V-Curve you are after:"
3901 msgstr ""
3902
3903 #. Tag: screeninfo
3904 #: ekos-focus.docbook:1992
3905 #, no-c-format
3906 msgid "<screeninfo>Good Focus Curve</screeninfo>"
3907 msgstr "<screeninfo>Corba d'enfocament bona</screeninfo>"
3908
3909 #. Tag: phrase
3910 #: ekos-focus.docbook:1994
3911 #, no-c-format
3912 msgid "<phrase>Good Focus Curve</phrase>"
3913 msgstr "<phrase>Corba d'enfocament bona</phrase>"
3914
3915 #. Tag: para
3916 #: ekos-focus.docbook:1996
3917 #, no-c-format
3918 msgid ""
3919 "In contrast, the next picture shows an Initial Step Size that has been set "
3920 "too low. The HFR varies from about 0.78 to 0.72. Which gives a max / min "
3921 "just over 1. The other clue that this is a poor setup is that the Error Bar "
3922 "range is very large compared to HFR movement which means that the curve "
3923 "solver is drawing a curve through a lot of noise, which means the results "
3924 "will not be very accurate."
3925 msgstr ""
3926 "En contraposició, la imatge següent mostra una Mida del pas inicial que s'ha "
3927 "establit massa baixa. L'HFR varia entre 0,78 i 0,72. El qual dona un màxim / "
3928 "mínim just per damunt d'1. L'altra pista que açò és una configuració "
3929 "deficient, és que l'interval de la barra d'errors és molt gran en comparació "
3930 "amb el moviment HFR, el qual vol dir que el solucionador de corbes està "
3931 "dibuixant una corba a través de molt soroll, i significa que els resultats "
3932 "no seran gaire precisos."
3933
3934 #. Tag: screeninfo
3935 #: ekos-focus.docbook:2000
3936 #, no-c-format
3937 msgid "<screeninfo>Bad Focus Curve</screeninfo>"
3938 msgstr "<screeninfo>Corba d'enfocament roïna</screeninfo>"
3939
3940 #. Tag: phrase
3941 #: ekos-focus.docbook:2002
3942 #, no-c-format
3943 msgid "<phrase>Bad Focus Curve</phrase>"
3944 msgstr "<phrase>Corba d'enfocament roïna</phrase>"
3945
3946 #. Tag: title
3947 #: ekos-focus.docbook:2006
3948 #, no-c-format
3949 msgid "Focuser Backlash"
3950 msgstr ""
3951
3952 #. Tag: para
3953 #: ekos-focus.docbook:2008
3954 #, no-c-format
3955 msgid ""
3956 "Backlash in the focuser setup is due to a combination of backlash in the "
3957 "electronic focuser itself (e.g. in the gearing mechanism), in the binding of "
3958 "the electronic focuser to the telescope drawtube, and in the telescope "
3959 "drawtube's mechanism. Thus, each setup will have its own backlash "
3960 "characteristic even if the same focuser is used."
3961 msgstr ""
3962 "El rebot en la configuració de l'enfocador es deu a una combinació del rebot "
3963 "en el mateix enfocador electrònic (p. ex., en el mecanisme de l'engranatge), "
3964 "en la unió de l'enfocador electrònic amb el tub del telescopi i en el "
3965 "mecanisme del tub del telescopi. Així, cada configuració tindrà la seua "
3966 "pròpia característica de rebot, fins i tot si s'utilitza el mateix enfocador."
3967
3968 #. Tag: para
3969 #: ekos-focus.docbook:2012
3970 #, no-c-format
3971 msgid ""
3972 "It is important to have a clear strategy for dealing with Backlash and to "
3973 "setup Focus appropriately for the chosen strategy. It is best to have "
3974 "backlash managed in one place to avoid conflicts. Whilst it is possible to "
3975 "have backlash managed in multiple places (this has been done successfully) "
3976 "it is not recommended in general because it can lead to conflicts between "
3977 "software components and the focuser."
3978 msgstr ""
3979
3980 #. Tag: para
3981 #: ekos-focus.docbook:2017
3982 #, no-c-format
3983 msgid ""
3984 "There are several ways to measure backlash in ticks. Consult the "
3985 "documentation on your focuser or use the internet including the Indi Forum."
3986 msgstr ""
3987
3988 #. Tag: para
3989 #: ekos-focus.docbook:2020
3990 #, no-c-format
3991 msgid ""
3992 "There are several things to consider when working out how to deal with "
3993 "backlash:"
3994 msgstr ""
3995 "Hi ha diverses coses a tindre en compte a l'hora d'esbrinar com tractar el "
3996 "rebot:"
3997
3998 #. Tag: para
3999 #: ekos-focus.docbook:2023
4000 #, no-c-format
4001 msgid ""
4002 "<emphasis role=\"bold\">No Backlash</emphasis>: If you are fortunate enough "
4003 "to have a setup with no backlash then it would make sense to set "
4004 "<guilabel>Driver Backlash</guilabel> and <guilabel>AF Overscan</guilabel> "
4005 "off (set to zero)."
4006 msgstr ""
4007 "<emphasis role=\"bold\">Sense rebot</emphasis>: Si teniu la sort de tindre "
4008 "una configuració sense rebot, llavors tindria sentit desactivar (establir a "
4009 "zero) la <guilabel>Compensació de rebot del controlador:</guilabel> i "
4010 "l'<guilabel>EA excessiu:</guibutton>."
4011
4012 #. Tag: para
4013 #: ekos-focus.docbook:2028
4014 #, no-c-format
4015 msgid ""
4016 "<emphasis role=\"bold\">Backlash Managed by Focuser</emphasis>: If your "
4017 "focuser had the ability to manage backlash itself then you can use this "
4018 "facility and turn <guilabel>Driver Backlash</guilabel> and <guilabel>AF "
4019 "Overscan</guilabel> off (set to zero). Alternatively, if it's possible, you "
4020 "could turn off the focuser's backlash facility and use either the Device "
4021 "Driver or AF Overscan to manage backlash."
4022 msgstr ""
4023 "<emphasis role=\"bold\">Rebot gestionat per l'enfocador</emphasis>: Si "
4024 "l'enfocador té la capacitat de gestionar el rebot per si mateix, podeu "
4025 "utilitzar esta característica i desactivar (establir a zero) la "
4026 "<guilabel>Compensació de rebot del controlador:</guilabel> i <guilabel>EA "
4027 "excessiu:</guilabel>. De manera alternativa, si és possible, podeu "
4028 "desactivar la funcionalitat de rebot de l'enfocador i utilitzar el "
4029 "«Controlador del dispositiu» o l'«EA excessiu» per a gestionar el rebot."
4030
4031 #. Tag: para
4032 #: ekos-focus.docbook:2035
4033 #, no-c-format
4034 msgid ""
4035 "<emphasis role=\"bold\">Backlash Managed by Device Driver</emphasis>: If "
4036 "your device driver has the ability to manage backlash then you can use this "
4037 "facility and turn off <guilabel>AF Overscan</guilabel> (set to zero). "
4038 "Alternatively, you could turn off the device driver's backlash facility and "
4039 "set <guilabel>AF Overscan</guilabel>."
4040 msgstr ""
4041 "<emphasis role=\"bold\">Rebot gestionat pel controlador del dispositiu</"
4042 "emphasis>: Si el controlador del dispositiu té la capacitat de gestionar el "
4043 "rebot per si mateix, podreu utilitzar esta característica i desactivar "
4044 "(establir a zero) l'<guilabel>EA excessiu:</guilabel>. De manera "
4045 "alternativa, si és possible, podreu desactivar la funcionalitat de rebot del "
4046 "controlador del dispositiu i establir l'<guilabel>EA excessiu:</guilabel>."
4047
4048 #. Tag: para
4049 #: ekos-focus.docbook:2039
4050 #, no-c-format
4051 msgid ""
4052 "To know whether the device driver supports backlash, check the "
4053 "<guilabel>Driver Backlash</guilabel> field. If it is enabled and you can set "
4054 "values then the driver supports Backlash. If the field is disabled then the "
4055 "driver does not support Backlash."
4056 msgstr ""
4057
4058 #. Tag: para
4059 #: ekos-focus.docbook:2045
4060 #, no-c-format
4061 msgid ""
4062 "<emphasis role=\"bold\">AF Overscan</emphasis>: The Focus module can manage "
4063 "Backlash itself by over scanning outward motions by the value in the "
4064 "<guilabel>AF Overscan</guilabel> field. For example, if <guilabel>AF "
4065 "Overscan</guilabel> is set to 40 then whenever Focus moves the focuser "
4066 "outwards, it does this as a 2-step process. Firstly it moves the focuser 40 "
4067 "ticks past where it wants to end up; secondly it moves back in by 40 ticks."
4068 msgstr ""
4069
4070 #. Tag: para
4071 #: ekos-focus.docbook:2050
4072 #, no-c-format
4073 msgid ""
4074 "The advantage of <guilabel>AF Overscan</guilabel> is that you do not need to "
4075 "know Backlash exactly, you just need to set the <guilabel>AF Overscan</"
4076 "guilabel> &gt;= backlash. So, for example, if you measure backlash as around "
4077 "60 ticks then you could set <guilabel>AF Overscan</guilabel> to 80."
4078 msgstr ""
4079
4080 #. Tag: para
4081 #: ekos-focus.docbook:2054
4082 #, no-c-format
4083 msgid ""
4084 "<guilabel>AF Overscan</guilabel> is also useful where Backlash is not "
4085 "exactly predictable. For example, if Backlash measurements yield slightly "
4086 "different values, e.g. 61, 60, 59 ticks then by using <guilabel>AF Overscan</"
4087 "guilabel> this inconsistency can be effectively neutralised. Were you to use "
4088 "<guilabel>Focuser Backlash</guilabel> you would probably average the "
4089 "readings and set the value to 60. Sometimes this will correctly take up all "
4090 "the backlash; sometimes it will be a little short; and sometimes it will "
4091 "over correct."
4092 msgstr ""
4093
4094 #. Tag: para
4095 #: ekos-focus.docbook:2060
4096 #, no-c-format
4097 msgid ""
4098 "All focuser movements managed by Focus will have <guilabel>AF Overscan</"
4099 "guilabel> applied, including Step Out, Goto, Autofocus runs, Adaptive Focus "
4100 "movements, Adapt Start Pos movements and Take flats at the same position as "
4101 "lights."
4102 msgstr ""
4103
4104 #. Tag: title
4105 #: ekos-focus.docbook:2068
4106 #, no-c-format
4107 msgid "<title>Adaptive Focus</title>"
4108 msgstr "<title>Enfocament adaptatiu</title>"
4109
4110 #. Tag: screeninfo
4111 #: ekos-focus.docbook:2071
4112 #, no-c-format
4113 msgid "<screeninfo>Adaptive Focus</screeninfo>"
4114 msgstr "<screeninfo>Enfocament adaptatiu</screeninfo>"
4115
4116 #. Tag: phrase
4117 #: ekos-focus.docbook:2079
4118 #, no-c-format
4119 msgid "<phrase>Adaptive Focus</phrase>"
4120 msgstr "<phrase>Enfocament adaptatiu</phrase>"
4121
4122 #. Tag: para
4123 #: ekos-focus.docbook:2084
4124 #, no-c-format
4125 msgid ""
4126 "Ekos support the concept of Adaptive Focus (AF). Without AF, a typical "
4127 "imaging plan would start with an Autofocus run then a sequence of subframes, "
4128 "then an Autofocus run, etc. The Autofocus runs would be triggered by a "
4129 "number of factors such as time, filter change, temperature change, etc. So "
4130 "basically as a sequence runs subframes are being taken slightly away from "
4131 "optimum focus until a threshold (e.g. temperature change) triggers an "
4132 "Autofocus run."
4133 msgstr ""
4134
4135 #. Tag: para
4136 #: ekos-focus.docbook:2090
4137 #, no-c-format
4138 msgid ""
4139 "The idea of AF is to adjust focus as environmental factors change to try to "
4140 "take each subframe as close as possible to optimum focus. Ideally, the "
4141 "effect of Adaptive Focus is like performing an Autofocus run before each "
4142 "subframe but without the overhead of actually doing the run."
4143 msgstr ""
4144
4145 #. Tag: para
4146 #: ekos-focus.docbook:2094
4147 #, no-c-format
4148 msgid ""
4149 "AF works as a complement to the various triggers for Autofocus that are "
4150 "available in Ekos now. So it is not necessary to change the Autofocus "
4151 "triggers when starting to use AF. Indeed, at the start, given that AF is an "
4152 "experimental feature, it is not recommended to relax Autofocus conditions "
4153 "when using AF. However, over time, as confidence grows in AF it would be "
4154 "possible to do less Autofocusing (and therefore more imaging). But either "
4155 "way, each subframe should be more in focus when using AF, providing it is "
4156 "setup correctly."
4157 msgstr ""
4158
4159 #. Tag: para
4160 #: ekos-focus.docbook:2100
4161 #, no-c-format
4162 msgid ""
4163 "So how do you know if AF would be useful for your setup or not? Perhaps the "
4164 "simplest way would be to examine subframes just after an Autofocus and "
4165 "compare them with subframes just before the next Autofocus. Can you see a "
4166 "difference in focus? If you have a setup where the focus point is tolerant "
4167 "of environmental changes between Autofocus runs then AF may not add anything "
4168 "to your images; if however you have a setup that is sensitive to "
4169 "environmental changes and the frequency of Autofocus runs is a compromise "
4170 "between quality and imaging time then AF ought to improve the quality of "
4171 "your subframes."
4172 msgstr ""
4173
4174 #. Tag: para
4175 #: ekos-focus.docbook:2107
4176 #, no-c-format
4177 msgid ""
4178 "AF currently supports two environmental dimensions: Temperature and Altitude "
4179 "(of the imaged target):"
4180 msgstr ""
4181
4182 #. Tag: para
4183 #: ekos-focus.docbook:2110
4184 #, no-c-format
4185 msgid ""
4186 "Temperature. All the components of the imaging system will be affected by "
4187 "changes in ambient temperature. The most obvious will be the telescope tube. "
4188 "Typically this will expand as temperature increases and contract as it "
4189 "decreases. This will affect the focus point. But also the optical path the "
4190 "light from the imaged target takes through the atmosphere and through the "
4191 "imaging components of the telescope will be affected by temperature and "
4192 "therefore will affect the focus point."
4193 msgstr ""
4194
4195 #. Tag: para
4196 #: ekos-focus.docbook:2116
4197 #, no-c-format
4198 msgid ""
4199 "It is necessary to have a reliable source of temperature information "
4200 "available to the focus module in order to use the temperature feature of AF."
4201 msgstr ""
4202
4203 #. Tag: para
4204 #: ekos-focus.docbook:2119
4205 #, no-c-format
4206 msgid ""
4207 "Where the temperature source is located is, of course, up to the user. Given "
4208 "the changes in temperature effect many components it is not obvious where "
4209 "the best location would be. Some experimentation may be required to get the "
4210 "best results but as a guide, the source should be near the imaging train but "
4211 "not near any heating effect of electrical equipment that would say, heat the "
4212 "temperature source but not the optical train. Consistency of location is "
4213 "likely to be important."
4214 msgstr ""
4215
4216 #. Tag: para
4217 #: ekos-focus.docbook:2127
4218 #, no-c-format
4219 msgid ""
4220 "Altitude. Some users have reported that the focus point changes with the "
4221 "altitude of the target. This effect is likely to be smaller than the "
4222 "temperature effect and may be negligible for some setups."
4223 msgstr ""
4224
4225 #. Tag: para
4226 #: ekos-focus.docbook:2132
4227 #, no-c-format
4228 msgid ""
4229 "To use AF you need to work out firstly whether you want to adapt for "
4230 "Temperature, Altitude or both. If you are new to AF it is recommended to "
4231 "start with Temperature and once you have that working, determine whether "
4232 "your setup would benefit from adding Altitude."
4233 msgstr ""
4234
4235 #. Tag: para
4236 #: ekos-focus.docbook:2136
4237 #, no-c-format
4238 msgid ""
4239 "The first step is to workout the <guilabel>Ticks / °C</guilabel> and/or "
4240 "<guilabel>Ticks / °Alt</guilabel> for your equipment. To do this there is an "
4241 "existing utility in Ekos whereby when Focus logging is enabled, in addition "
4242 "to adding focus messages to the debug log, every time an Autofocus run "
4243 "completes, information is written to a text file in a directory called "
4244 "focuslogs located in the same place as the debug logs directory. The files "
4245 "are called “autofocus-(datetime).txt”. The data written are: date, time, "
4246 "position, temperature, filter, HFR, altitude. This data will need to be "
4247 "analysed outside of Ekos to determine the <guilabel>Ticks / °C</guilabel> "
4248 "and if required the <guilabel>Ticks / °Alt</guilabel>."
4249 msgstr ""
4250
4251 #. Tag: para
4252 #: ekos-focus.docbook:2143
4253 #, no-c-format
4254 msgid "Here is an example of a “autofocus-(datetime).txt” file:"
4255 msgstr ""
4256
4257 #. Tag: screeninfo
4258 #: ekos-focus.docbook:2145
4259 #, no-c-format
4260 msgid "<screeninfo>Focus Autofocus Log</screeninfo>"
4261 msgstr "<screeninfo>Registre de l'enfocament automàtic</screeninfo>"
4262
4263 #. Tag: phrase
4264 #: ekos-focus.docbook:2147
4265 #, no-c-format
4266 msgid "<phrase>Focus Autofocus Log</phrase>"
4267 msgstr "<phrase>Registre de l'enfocament automàtic</phrase>"
4268
4269 #. Tag: para
4270 #: ekos-focus.docbook:2150
4271 #, no-c-format
4272 msgid ""
4273 "Currently Ekos supports a simple linear relationship between temperature, or "
4274 "altitude, and ticks. In the future, if there is demand, more sophisticated "
4275 "relationships could be supported. A linear relationship will deliver the "
4276 "majority of the benefit of AF and is fairly straight-forward to administer. "
4277 "More complex relationships could be more accurate but come with more complex "
4278 "administration. Note also that more complex focus point vs temperature "
4279 "relationships will likely be more or less linear for small changes in "
4280 "temperature."
4281 msgstr ""
4282
4283 #. Tag: para
4284 #: ekos-focus.docbook:2156
4285 #, no-c-format
4286 msgid ""
4287 "A way to get a value for <guilabel>Ticks / °C</guilabel> would be to take "
4288 "the data from the autofocus-(datetime).txt files from a few nights of "
4289 "observing into a spreadsheet and graph focus position against temperature "
4290 "for each filter. Review the data and remove any outliers and plot a line of "
4291 "best fit. Use the line to get <guilabel>Ticks / °C</guilabel>. If you intend "
4292 "to adapt for altitude as well as temperature, then it would be better to use "
4293 "a set of data at similar altitude when calibrating temperature. Then its "
4294 "possible to calculate the effect of Temperature and remove this from the "
4295 "data when calculating the effect of Altitude."
4296 msgstr ""
4297
4298 #. Tag: para
4299 #: ekos-focus.docbook:2163
4300 #, no-c-format
4301 msgid ""
4302 "You will need to ensure that your focus position is repeatable at the same "
4303 "temperature and altitude and that there is no slipping of the focuser or "
4304 "uncompensated backlash. In addition, when calibrating it is better to avoid "
4305 "changing the optical train in a way that could change the focus position. If "
4306 "this is unavoidable and if the change affected the focus position then you "
4307 "will need to appropriately adjust the historical focus data so they can be "
4308 "compared."
4309 msgstr ""
4310
4311 #. Tag: para
4312 #: ekos-focus.docbook:2168
4313 #, no-c-format
4314 msgid ""
4315 "A simple approach is to start with a small amount of data, say 1 night and "
4316 "use this to calculate, say the Ticks / degree C. Run with this and adjust it "
4317 "over time as you collect more data. A way to check how well AF is performing "
4318 "would be to use Analyze to review how AF had moved the focus over 1 hour. If "
4319 "things are spot on, then where ever AF had positioned the focuser after 1 "
4320 "hour would match the Autofocus result. Where there is a discrepancy, it will "
4321 "be because of randomness in the Autofocus result and miscalibration in the "
4322 "AF <guilabel>Ticks / °C</guilabel>. By doing this regularly you will build "
4323 "knowledge of your equipment and be able to fine tune AF. Below is a "
4324 "screenshot of Analyze configured for Focus where you can see how Focus "
4325 "position changes throughout the imaging session:"
4326 msgstr ""
4327
4328 #. Tag: screeninfo
4329 #: ekos-focus.docbook:2176
4330 #, no-c-format
4331 msgid "<screeninfo>Focus Analyze</screeninfo>"
4332 msgstr "<screeninfo>Anàlisi de l'enfocament</screeninfo>"
4333
4334 #. Tag: phrase
4335 #: ekos-focus.docbook:2178
4336 #, no-c-format
4337 msgid "<phrase>Focus Analyze</phrase>"
4338 msgstr "<phrase>Anàlisi de l'enfocament</phrase>"
4339
4340 #. Tag: para
4341 #: ekos-focus.docbook:2181
4342 #, no-c-format
4343 msgid ""
4344 "Once you have your data you can configure it in the <link linkend=\"focus-"
4345 "filter-settings\">Filter Settings</link> popup. Then in Focus, switch on "
4346 "Adaptive Focus on the <link linkend=\"focus-settings\">Focus Settings</link> "
4347 "tab. At this point, when you run a sequence, Ekos will check after each "
4348 "subframe whether it needs to adapt the focuser position. If so, Focus will "
4349 "do that and then Capture will continue with the next Subframe."
4350 msgstr ""
4351
4352 #. Tag: para
4353 #: ekos-focus.docbook:2186
4354 #, no-c-format
4355 msgid ""
4356 "The screenshot at the top of this section shows an example. "
4357 "<guilabel>Ticks / °C</guilabel> is set to 9. Autofocus ran and it solved at "
4358 "36580 at 10C. Then a simple sequence of 5 subframes was run. The temperature "
4359 "was firstly set to 9C then to 8C. After each subframe completed, Ekos "
4360 "performed an adaptive focus run and where there was a temperature change it "
4361 "calculates the number of ticks to move the focuser. In this example, the "
4362 "focuser was moved inward by 9 ticks on 2 separate occasions, starting at "
4363 "36580, before moving to 36571 and then to 36562 as shown on the Focus Tab in "
4364 "the Current Position widget and in the message box."
4365 msgstr ""
4366
4367 #. Tag: para
4368 #: ekos-focus.docbook:2193
4369 #, no-c-format
4370 msgid ""
4371 "The Adaptive Focus concept has been built into the <link linkend=\"build-"
4372 "filter-offsets\">Build Offsets</link> tool."
4373 msgstr ""
4374
4375 #. Tag: title
4376 #: ekos-focus.docbook:2198
4377 #, no-c-format
4378 msgid "Coefficient of Determination, R²"
4379 msgstr "Coeficient de determinació, R²"
4380
4381 #. Tag: para
4382 #: ekos-focus.docbook:2200
4383 #, no-c-format
4384 msgid ""
4385 "The Coefficient of Determination, or R², is calculated in order to give a "
4386 "measure of how well the fitted curve matches the datapoints. More "
4387 "information is available <ulink url=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
4388 "Coefficient_of_determination\">here</ulink>. This feature that is available "
4389 "for the Linear 1 Pass focus algorithm. In essence, R² gives a value between "
4390 "0 and 1, with 1 meaning a perfect fit where all datapoints sit on the curve, "
4391 "and 0 meaning that there is no correlation between the datapoints and the "
4392 "curve. The user should experiment with their equipment to see what values "
4393 "they can obtain, but as a guide, a value above, say 0.9 would be a good fit."
4394 msgstr ""
4395 "El coeficient de determinació, o R², es calcula per a donar una mesura de "
4396 "com coincidix la corba ajustada amb els punts de dades. Hi ha més informació "
4397 "disponible <ulink url=\"https://en.wikipedia.org/wiki/"
4398 "Coefficient_of_determination\">ací</ulink>. Esta és una característica "
4399 "disponible per a l'algorisme d'enfocament lineal d'1 pas. En essència, R² "
4400 "dona un valor entre 0 i 1, amb 1 significa un ajust perfecte on tots els "
4401 "punts de dades es troben en la corba, i 0 significa que no hi ha correlació "
4402 "entre els punts de dades i la corba. L'usuari hauria d'experimentar amb el "
4403 "seu equip per a veure quins valors es poden obtindre, però com a guia, un "
4404 "valor per damunt de 0,9 serà un bon ajust."
4405
4406 #. Tag: para
4407 #: ekos-focus.docbook:2211
4408 #, no-c-format
4409 msgid ""
4410 "There is an option to set an “R² Limit” in the Settings tab of the Focus "
4411 "window that is compared to the calculated R² after the auto focus run has "
4412 "completed. If the limit value has not been achieved, then the auto focus is "
4413 "rerun."
4414 msgstr ""
4415 "Hi ha una opció per a establir un «Límit R²» a la pestanya Configureu la "
4416 "finestra Enfocament que es compara amb R² calculat una vegada s'ha completat "
4417 "l'execució d'enfocament automàtic. Si no s'ha aconseguit el valor límit, es "
4418 "tornarà a executar l'enfocament automàtic."
4419
4420 #. Tag: para
4421 #: ekos-focus.docbook:2216
4422 #, no-c-format
4423 msgid ""
4424 "Setting an R² Limit could be useful for unattended observation if the focus "
4425 "run produces a bad result for a 1-off reason. Obviously if the reason is not "
4426 "transitory then rerunning will not improve anything."
4427 msgstr ""
4428 "Establir un límit R² podria ser útil per a l'observació desatesa si "
4429 "l'execució de l'enfocament produïx un resultat roín per un motiu puntual. És "
4430 "evident que si el motiu no és transitori, la reactivació no millorarà res."
4431
4432 #. Tag: para
4433 #: ekos-focus.docbook:2220
4434 #, no-c-format
4435 msgid ""
4436 "If the R² Limit is not achieved and the focus process is rerun, and again "
4437 "fails to achieve the R² Limit, then the focus run is marked as successful to "
4438 "avoid the process getting stuck rerunning auto focus forever."
4439 msgstr ""
4440 "Si el límit R² no s'aconseguix i el procés d'enfocament es torna a executar, "
4441 "i de nou no s'aconseguix, llavors l'execució de l'enfocament es marcarà com "
4442 "a correcta per a evitar que el procés es quede encallat tornant a executar "
4443 "l'enfocament automàtic per sempre."
4444
4445 #. Tag: para
4446 #: ekos-focus.docbook:2225
4447 #, no-c-format
4448 msgid "This feature is turned off by setting the R² Limit to 0."
4449 msgstr "Esta característica es desactiva establint el límit R² a 0."
4450
4451 #. Tag: title
4452 #: ekos-focus.docbook:2229
4453 #, no-c-format
4454 msgid "Levenberg–Marquardt Solver"
4455 msgstr "Solucionador de Levenberg-Marquardt"
4456
4457 #. Tag: para
4458 #: ekos-focus.docbook:2231
4459 #, no-c-format
4460 msgid ""
4461 "The Levenberg-Marquardt (LM) algorithm is used to solve non-linear least "
4462 "squares problems. The GNU Science Library provides an implementation of the "
4463 "solver. These resources provide more details:"
4464 msgstr ""
4465 "L'algorisme de Levenberg-Marquardt (LM) s'utilitza per a resoldre problemes "
4466 "de mínims quadrats no lineals. La GNU Science Library proporciona una "
4467 "implementació del solucionador. Estos recursos proporcionen més detalls:"
4468
4469 #. Tag: para
4470 #: ekos-focus.docbook:2249
4471 #, no-c-format
4472 msgid ""
4473 "The Levenberg-Marquardt algorithm is a non-linear least-squares solver and "
4474 "thus suitable for many different equations. The basic idea is to adjust the "
4475 "equation y = f(x,P) so that the computed y values are as close as possible "
4476 "to the y values of the datapoints provided, so that the resultant curve fits "
4477 "the data as best as it can. P is a set of parameters that are varied by the "
4478 "solver in order to find the best fit. The solver measures how far away the "
4479 "curve is at each data point, squares the result and adds them all up. This "
4480 "is the number to be minimized, let's call it S. The solver is supplied with "
4481 "an initial guess for the parameters, P. It calculates S, makes an adjustment "
4482 "to P and calculates a new S1. Provided S1 &lt; S then we are moving in the "
4483 "right direction. It iterates through the procedure until:"
4484 msgstr ""
4485 "L'algorisme de Levenberg-Marquardt és un solucionador de mínims quadrats no "
4486 "lineals i, per tant, adequat per a moltes equacions diferents. La idea "
4487 "bàsica és ajustar l'equació y = f(x,P) de manera que els valors «y» "
4488 "calculats siguen el més propers possibles als valors «y» dels punts de dades "
4489 "proporcionats, de manera que la corba resultant s'ajuste a les dades el "
4490 "millor que puga. «P» és un conjunt de paràmetres que el solucionador variarà "
4491 "per tal de trobar el millor ajust. El solucionador mesurarà fins a quin punt "
4492 "la corba està lluny en cada punt de dades, quadra el resultat i els afig "
4493 "tots cap amunt. Este és el nombre que s'ha de minimitzar, anomenem-lo «S». "
4494 "El solucionador se subministra amb una suposició inicial per als paràmetres, "
4495 "«P». Calcula «S», fa un ajust a «P» i calcula un «S1» nou. Proporcionat S1 "
4496 "&lt; S llavors ens movem en la direcció correcta. Itera a través del "
4497 "procediment fins a:"
4498
4499 #. Tag: para
4500 #: ekos-focus.docbook:2264
4501 #, no-c-format
4502 msgid ""
4503 "the delta in S is less than a supplied limit (convergence has been reached), "
4504 "or"
4505 msgstr ""
4506 "la delta en «S» és menor que un límit subministrat (s'ha arribat a la "
4507 "convergència), o"
4508
4509 #. Tag: para
4510 #: ekos-focus.docbook:2269
4511 #, no-c-format
4512 msgid "the maximum number of iterations has been reached, or"
4513 msgstr "s'ha assolit el nombre màxim d'iteracions, o"
4514
4515 #. Tag: para
4516 #: ekos-focus.docbook:2273
4517 #, no-c-format
4518 msgid "the solver encountered an error."
4519 msgstr "el solucionador ha trobat un error."
4520
4521 #. Tag: para
4522 #: ekos-focus.docbook:2277
4523 #, no-c-format
4524 msgid ""
4525 "The solver is capable of solving either an unweighted or weighted set of "
4526 "datapoints. In essence, an unweighted set of data gives equal weight to each "
4527 "datapoint when trying to fit a curve. An alternative is to weight each "
4528 "datapoint with a measure that corresponds to how accurate the measurement of "
4529 "the datapoint actually is. In our case this is the variance of star HFRs "
4530 "associated with the datapoint. The variance is the standard deviation "
4531 "squared."
4532 msgstr ""
4533 "El solucionador és capaç de resoldre un conjunt de punts de dades sense "
4534 "ponderar o ponderat. En essència, un conjunt no ponderat de dades dona el "
4535 "mateix pes a cada punt de dades quan s'intenta ajustar una corba. Una "
4536 "alternativa és ponderar cada punt de dades amb una mesura que es corresponga "
4537 "amb la precisió de la mesura del punt de dades. En el nostre cas, esta és la "
4538 "variància de l'estrela HFR associada amb el punt de dades. La variància és "
4539 "la desviació estàndard al quadrat."
4540
4541 #. Tag: para
4542 #: ekos-focus.docbook:2285
4543 #, no-c-format
4544 msgid ""
4545 "Currently the solver is used to fit either a parabolic or a hyperbolic curve."
4546 msgstr ""
4547 "Actualment, el solucionador s'utilitza per a ajustar una corba parabòlica o "
4548 "hiperbòlica."