Contents of /trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___shortcuts.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659893 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 16:08:46 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by jferrer
File size: 50031 byte(s)
Updated translations
1 # Translation of docs_kdenlive_org_user_interface___shortcuts.po to Catalan
2 # Copyright (C) 2021-2023 This_file_is_part_of_KDE
3 # Licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2021, 2022, 2023.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: documentation-docs-kdenlive-org\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 10:47+0200\n"
13 "Last-Translator: Josep M. Ferrer <[email protected]>\n"
14 "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20 "X-Generator: Lokalize 22.12.3\n"
21
22 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
23 msgid ":kbd:`Ctrl+C` or"
24 msgstr ":kbd:`Ctrl+C` o"
25
26 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
27 msgid ":kbd:`Ctrl+Ins`"
28 msgstr ":kbd:`Ctrl+Inser`"
29
30 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
31 msgid ":kbd:`Ctrl+V` or"
32 msgstr ":kbd:`Ctrl+V` o"
33
34 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
35 msgid ":kbd:`Shift+Ins`"
36 msgstr ":kbd:`Maj+Inser`"
37
38 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
39 msgid "Show :ref:`Menu Bar <toolbars>`"
40 msgstr "Mostra la :ref:`Barra de menús <toolbars>`"
41
42 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
43 msgid "Shows the menu bar again after it has been hidden"
44 msgstr "Torna a mostrar la barra de menús després d'haver-se ocultat"
45
46 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
47 msgid ":kbd:`Ctrl+=` or"
48 msgstr ":kbd:`Ctrl+=` o"
49
50 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:164
51 msgid ":kbd:`Ctrl+Mouse wheel`"
52 msgstr ":kbd:`Ctrl+Roda del ratolí`"
53
54 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
55 msgid ":kbd:`Shift+left click`"
56 msgstr ":kbd:`Maj+Clic esquerre`"
57
58 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:570
59 msgid ":kbd:`Shift+dragging`"
60 msgstr ":kbd:`Maj+Arrossegar`"
61
62 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0 ../../user_interface/shortcuts.rst:341
63 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:344
64 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:347
65 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:350
66 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:353
67 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:356
68 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:359
69 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:362
70 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:365
71 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:368
72 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:374
73 msgid "3-point-editing"
74 msgstr "Edició de 3 punts"
75
76 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
77 msgid "Track selection in general and for 3-point-editing"
78 msgstr "Selecció de pistes en general i per a l'edició de 3 punts"
79
80 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
81 msgid ""
82 "Multicam tool: You trim the clips in the desired track while the timeline is "
83 "playing"
84 msgstr ""
85 "Eina de multicàmera: Retalleu els clips de la pista desitjada mentre es "
86 "reprodueix la línia de temps"
87
88 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
89 msgid ""
90 "Select a video or audio track in the timeline (up/down arrow key) and set it "
91 "as source with :kbd:`Shift + T`."
92 msgstr ""
93 "Seleccioneu una pista de vídeo o àudio a la línia de temps (la tecla de "
94 "Fletxa amunt/avall) i establiu-la com a font amb la drecera :kbd:`Maj+T`."
95
96 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
97 msgid ":kbd:`Ctrl+tab`"
98 msgstr ":kbd:`Ctrl+Tab`"
99
100 # skip-rule: kct-tab
101 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
102 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+tab`"
103 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+Tab`"
104
105 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
106 msgid "Go to next sequence"
107 msgstr "Ves a la seqüència següent"
108
109 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:0
110 msgid "Go to previous sequence"
111 msgstr "Ves a la seqüència anterior"
112
113 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:1
114 msgid "Kdenlive's User Interface - Default Keyboard Shortcuts"
115 msgstr "Interfície d'usuari del Kdenlive - Dreceres de teclat predeterminades"
116
117 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:1
118 msgid ""
119 "KDE, Kdenlive, shortcuts, set, documentation, user manual, video editor, "
120 "open source, free, learn, easy, user interface, keyboard, shortcuts"
121 msgstr ""
122 "KDE, Kdenlive, dreceres, configuració, documentació, manual d'usuari, editor "
123 "de vídeo, codi lliure, lliure, aprendre, fàcil, interfície d'usuari, teclat, "
124 "dreceres"
125
126 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:28
127 msgid "Keyboard Shortcuts"
128 msgstr "Dreceres de teclat"
129
130 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:48
131 msgid ""
132 "Kdenlive has many keyboard shortcuts already defined by default. You can "
133 "change these anytime through :menuselection:`Menu --> Settings --> Configure "
134 "keyboard shortcuts` or by pressing :kbd:`Ctrl+Alt+,` . See also the :ref:"
135 "`configure_shortcuts` chapter."
136 msgstr ""
137 "El Kdenlive ja té moltes dreceres de teclat definides de manera "
138 "predeterminada. Podeu canviar-ho en qualsevol moment a través de :"
139 "menuselection:`Menú --> Arranjament --> Configura les dreceres de teclat` o "
140 "prement :kbd:`Ctrl+Alt+,`. Vegeu també el capítol :ref:`configure_shortcuts`."
141
142 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:50
143 msgid ""
144 "You can also download keyboard shortcut definition files (aka Kdenlive "
145 "Keyboard Schemes) from the |kde_store|. See also the :ref:"
146 "`useful_resources` chapter."
147 msgstr ""
148 "També podeu descarregar fitxers de definició de dreceres de teclat (coneguts "
149 "com a Esquemes de teclat del Kdenlive) des de la |kde_store|. Vegeu també el "
150 "capítol :ref:`useful_resources`."
151
152 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:56
153 msgid "File"
154 msgstr "Fitxer"
155
156 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:62 ../../user_interface/shortcuts.rst:92
157 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:217
158 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:299
159 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:318
160 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:397
161 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:596
162 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:633
163 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:652
164 msgid "Action Name"
165 msgstr "Nom de l'acció"
166
167 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:63 ../../user_interface/shortcuts.rst:93
168 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:218
169 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:300
170 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:319
171 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:398
172 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:597
173 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:634
174 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:653
175 msgid "Shortcuts"
176 msgstr "Dreceres"
177
178 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:64 ../../user_interface/shortcuts.rst:94
179 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:219
180 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:301
181 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:320
182 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:399
183 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:598
184 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:635
185 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:654
186 msgid "Description"
187 msgstr "Descripció"
188
189 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:65
190 msgid "New"
191 msgstr "Nova"
192
193 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:66
194 msgid ":kbd:`Ctrl+N`"
195 msgstr ":kbd:`Ctrl+N`"
196
197 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:67
198 msgid "Creates a new Kdenlive project"
199 msgstr "Crea un projecte nou del Kdenlive"
200
201 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:68
202 msgid "Open..."
203 msgstr "Obre..."
204
205 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:69
206 msgid ":kbd:`Ctrl+O`"
207 msgstr ":kbd:`Ctrl+O`"
208
209 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:70
210 msgid "Opens a Kdenlive project"
211 msgstr "Obre un projecte del Kdenlive"
212
213 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:71
214 msgid "Quit"
215 msgstr "Surt"
216
217 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:72
218 msgid ":kbd:`Ctrl+Q`"
219 msgstr ":kbd:`Ctrl+Q`"
220
221 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:73
222 msgid "Exits Kdenlive"
223 msgstr "Surt del Kdenlive"
224
225 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:74
226 msgid "Save"
227 msgstr "Desa"
228
229 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:75
230 msgid ":kbd:`Ctrl+S`"
231 msgstr ":kbd:`Ctrl+S`"
232
233 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:76
234 msgid "Saves the current state of the project"
235 msgstr "Desa l'estat actual del projecte"
236
237 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:77
238 msgid "Save As..."
239 msgstr "Desa com a..."
240
241 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:78
242 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+S`"
243 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+S`"
244
245 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:79
246 msgid "Saves the current state of the project with the name of your choice"
247 msgstr "Desa l'estat actual del projecte amb el nom que trieu"
248
249 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:85
250 msgid "General"
251 msgstr "General"
252
253 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:95
254 msgid "Collapse/Expand Item"
255 msgstr "Redueix/expandeix l'element"
256
257 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:96
258 msgid ":kbd:`<`"
259 msgstr ":kbd:`<`"
260
261 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:98
262 msgid "Copy"
263 msgstr "Copia"
264
265 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:101
266 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:417
267 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:420
268 msgid "Current selection"
269 msgstr "Selecció actual"
270
271 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:102
272 msgid "Delete Selected Item"
273 msgstr "Suprimeix l'element seleccionat"
274
275 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:103
276 msgid ":kbd:`Del`"
277 msgstr ":kbd:`Supr`"
278
279 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:105
280 msgid "Find Action…"
281 msgstr "Cerca una acció…"
282
283 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:106
284 msgid ":kbd:`Ctrl+Alt+I`"
285 msgstr ":kbd:`Ctrl+Alt+I`"
286
287 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:107
288 msgid "Opens the action window. Only possible with this shortcut."
289 msgstr "Obre la finestra d'acció. Només és possible amb aquesta drecera."
290
291 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:108
292 msgid "Full Screen Mode"
293 msgstr "Mode de pantalla completa"
294
295 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:109
296 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+F`"
297 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+F`"
298
299 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:111
300 msgid "Kdenlive Handbook"
301 msgstr "Manual del Kdenlive"
302
303 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:112
304 msgid ":kbd:`F1`"
305 msgstr ":kbd:`F1`"
306
307 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:114
308 msgid "Switch Monitor Fullscreen"
309 msgstr "Commuta el monitor a pantalla completa"
310
311 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:115
312 msgid ":kbd:`F11`"
313 msgstr ":kbd:`F11`"
314
315 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:116
316 msgid "Monitor"
317 msgstr "Monitor"
318
319 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:117
320 msgid "Paste"
321 msgstr "Enganxa"
322
323 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:121
324 msgid "Redo"
325 msgstr "Refés"
326
327 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:122
328 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Z`"
329 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+Z`"
330
331 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:124
332 msgid "Rename..."
333 msgstr "Reanomena..."
334
335 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:125
336 msgid ":kbd:`F2`"
337 msgstr ":kbd:`F2`"
338
339 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:127
340 msgid "Show Menu Bar"
341 msgstr "Mostra la barra de menús"
342
343 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:128
344 msgid ":kbd:`Ctrl+M`"
345 msgstr ":kbd:`Ctrl+M`"
346
347 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:131
348 msgid "Select All"
349 msgstr "Selecciona-ho tot"
350
351 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:132
352 msgid ":kbd:`Ctrl+A`"
353 msgstr ":kbd:`Ctrl+A`"
354
355 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:133
356 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:153
357 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:165
358 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:174
359 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:184
360 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:192
361 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:198
362 msgid "Works in:"
363 msgstr "Funciona a:"
364
365 # skip-rule: rst-italic2
366 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:135
367 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:155
368 msgid ":term:`Timeline`"
369 msgstr ":term:`Línia de temps<Timeline>`"
370
371 # skip-rule: rst-italic2
372 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:136
373 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:158
374 msgid ":term:`Project Bin`"
375 msgstr ":term:`Safata del projecte<Project Bin>`"
376
377 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:137
378 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:588
379 msgid "Titler"
380 msgstr "Creador de títols"
381
382 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:138
383 msgid "Undo"
384 msgstr "Desfés"
385
386 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:139
387 msgid ":kbd:`Ctrl+Z`"
388 msgstr ":kbd:`Ctrl+Z`"
389
390 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:141
391 msgid "Up"
392 msgstr "Amunt"
393
394 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:142
395 msgid ":kbd:`Alt+Up`"
396 msgstr ":kbd:`Alt+Amunt`"
397
398 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:144
399 msgid "What's This?"
400 msgstr "Què és això?"
401
402 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:145
403 msgid ":kbd:`Shift+F1`"
404 msgstr ":kbd:`Maj+F1`"
405
406 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:147
407 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:150
408 msgid "Zoom In"
409 msgstr "Apropa"
410
411 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:148
412 msgid ":kbd:`Ctrl++`"
413 msgstr ":kbd:`Ctrl++`"
414
415 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:149
416 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:162
417 msgid "Works in Timeline only"
418 msgstr "Només funciona a la línia de temps"
419
420 # skip-rule: rst-italic2
421 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:156
422 msgid ":term:`Clip Monitor`"
423 msgstr ":term:`Monitor de clips<Clip Monitor>`"
424
425 # skip-rule: rst-italic2
426 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:157
427 msgid ":term:`Project Monitor`"
428 msgstr ":term:`Monitor del projecte<Project Monitor>`"
429
430 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:159
431 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:171
432 msgid "Effects keyframe panel"
433 msgstr "Plafó de fotogrames clau d'efectes"
434
435 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:160
436 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:163
437 msgid "Zoom Out"
438 msgstr "Allunya"
439
440 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:161
441 msgid ":kbd:`Ctrl+-`"
442 msgstr ":kbd:`Ctrl+-`"
443
444 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:167
445 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:222
446 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:234
447 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:237
448 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:240
449 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:243
450 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:246
451 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:249
452 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:252
453 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:255
454 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:258
455 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:261
456 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:389
457 msgid "Timeline"
458 msgstr "Línia de temps"
459
460 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:168
461 msgid "Clip Monitor"
462 msgstr "Monitor de clips"
463
464 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:169
465 msgid "Project Monitor"
466 msgstr "Monitor del projecte"
467
468 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:170
469 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:179
470 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:291
471 msgid "Project Bin"
472 msgstr "Safata del projecte"
473
474 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:172
475 msgid "Increment, Decrement"
476 msgstr "Incrementa, disminueix"
477
478 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:173
479 msgid ":kbd:`Mouse wheel`"
480 msgstr ":kbd:`Roda del ratolí`"
481
482 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:176
483 msgid "Timeline: scroll the timeline left/right"
484 msgstr "Línia de temps: desplaça la línia de temps a l'esquerra/dreta"
485
486 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:177
487 msgid "Timeline Ruler"
488 msgstr "Regle de la línia de temps"
489
490 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:178
491 msgid "Project and Clip Monitor"
492 msgstr "Monitor del projecte i de clips"
493
494 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:180
495 msgid "Effects keyframe pane, numbers and selections"
496 msgstr "Subfinestra de fotogrames clau d'efectes, nombres i seleccions"
497
498 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:181
499 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:190
500 msgid "Add to the selection"
501 msgstr "Afegeix a la selecció"
502
503 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:186
504 msgid "Timeline: adds clicked clips to the selection"
505 msgstr "Línia de temps: Afegeix els clips clicats a la selecció"
506
507 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:187
508 msgid "Timeline: adds multiple clips to the selection"
509 msgstr "Línia de temps: Afegeix diversos clips a la selecció"
510
511 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:188
512 msgid "Titler: adds clicked clips to the selection"
513 msgstr "Creador de títols: Afegeix els clips clicats a la selecció"
514
515 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:189
516 msgid ""
517 "Project Bin: adds all clips between already selected clip and clicked clip"
518 msgstr ""
519 "Safata del projecte: Afegeix tots els clips entre el clip ja seleccionat i "
520 "el clip clicat"
521
522 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:191
523 msgid ":kbd:`Ctrl+left click`"
524 msgstr ":kbd:`Ctrl+Clic esquerre`"
525
526 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:194
527 msgid "Project Bin: adds clicked clips to the selection"
528 msgstr "Safata del projecte: Afegeix els clips clicats a la selecció"
529
530 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:195
531 msgid "Effect: select keyframes"
532 msgstr "Efecte: Selecciona els fotogrames clau"
533
534 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:196
535 msgid "Double click"
536 msgstr "Doble clic"
537
538 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:200
539 msgid "Edit bookmark"
540 msgstr "Edició d'adreça d'interès"
541
542 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:201
543 msgid "Project Bin: on a clip shows properties"
544 msgstr "Safata del projecte: en un clip mostra les propietats"
545
546 # skip-rule: t-acc_obe
547 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:202
548 msgid "Project Bin: on an empty place opens `add clip or folder`"
549 msgstr ""
550 "Safata del projecte: en un lloc buit obre un `afegeix un clip o carpeta`"
551
552 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:203
553 msgid "Timeline: on a clip shows duration"
554 msgstr "Línia de temps: en un clip mostra la durada"
555
556 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:204
557 msgid ""
558 "Monitor: opens monitor in a second monitor (if installed) in fullscreen mode"
559 msgstr ""
560 "Monitor: obre el monitor en un segon monitor (si està instal·lat) en mode de "
561 "pantalla completa"
562
563 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:210
564 msgid "Navigation and Playback"
565 msgstr "Navegació i reproducció"
566
567 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:220
568 msgid "Align Playhead to Mouse Position"
569 msgstr "Alinea el capçal de reproducció amb la posició del ratolí"
570
571 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:221
572 msgid ":kbd:`P`"
573 msgstr ":kbd:`P`"
574
575 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:223
576 msgid "Forward"
577 msgstr "Endavant"
578
579 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:224
580 msgid ":kbd:`L`"
581 msgstr ":kbd:`L`"
582
583 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:225
584 msgid ""
585 "Playback; press it again to cycle through the playback speeds (1x, 1.5x, 2x, "
586 "3x, 5.5x, 10x)"
587 msgstr ""
588 "Reproducció; torneu a premeu-ho per a circular entre les velocitats de "
589 "reproducció (1x, 1,5x, 2x, 3x, 5,5x, 10x)"
590
591 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:226
592 msgid "Forward 1 Frame"
593 msgstr "Avança 1 fotograma"
594
595 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:227
596 msgid ":kbd:`Right`"
597 msgstr ":kbd:`Fletxa dreta`"
598
599 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:228
600 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:231
601 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:264
602 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:267
603 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:270
604 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:273
605 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:279
606 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:282
607 msgid "Playback"
608 msgstr "Reproducció"
609
610 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:229
611 msgid "Forward 1 Second"
612 msgstr "Avança 1 segon"
613
614 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:230
615 msgid ":kbd:`Shift+Right`"
616 msgstr ":kbd:`Maj+Fletxa dreta`"
617
618 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:232
619 msgid "Go to Clip End"
620 msgstr "Ves al final del clip"
621
622 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:233
623 msgid ":kbd:`End`"
624 msgstr ":kbd:`Fi`"
625
626 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:235
627 msgid "Go to Clip Start"
628 msgstr "Ves a l'inici del clip"
629
630 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:236
631 msgid ":kbd:`Home`"
632 msgstr ":kbd:`Inici`"
633
634 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:238
635 msgid "Go to Next Guide"
636 msgstr "Ves a la guia següent"
637
638 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:239
639 msgid ":kbd:`Ctrl+Right`"
640 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fletxa dreta`"
641
642 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:241
643 msgid "Go to Next Snap Point"
644 msgstr "Ves al punt d'ajust següent"
645
646 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:242
647 msgid ":kbd:`Alt+Right`"
648 msgstr ":kbd:`Alt+Fletxa dreta`"
649
650 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:244
651 msgid "Go to Previous Guide"
652 msgstr "Ves a la guia anterior"
653
654 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:245
655 msgid ":kbd:`Ctrl+Left`"
656 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fletxa esquerra`"
657
658 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:247
659 msgid "Go to Previous Snap Point"
660 msgstr "Ves al punt d'ajust anterior"
661
662 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:248
663 msgid ":kbd:`Alt+Left`"
664 msgstr ":kbd:`Alt+Fletxa esquerra`"
665
666 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:250
667 msgid "Go to Project End"
668 msgstr "Ves al final del projecte"
669
670 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:251
671 msgid ":kbd:`Ctrl+End`"
672 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fi`"
673
674 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:253
675 msgid "Go to Project Start"
676 msgstr "Ves a l'inici del projecte"
677
678 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:254
679 msgid ":kbd:`Ctrl+Home`"
680 msgstr ":kbd:`Ctrl+Inici`"
681
682 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:256
683 msgid "Go to Zone End"
684 msgstr "Ves al final de la zona"
685
686 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:257
687 msgid ":kbd:`Shift+O`"
688 msgstr ":kbd:`Maj+O`"
689
690 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:259
691 msgid "Go to Zone Start"
692 msgstr "Ves a l'inici de la zona"
693
694 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:260
695 msgid ":kbd:`Shift+I`"
696 msgstr ":kbd:`Maj+I`"
697
698 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:262
699 msgid "Loop Zone"
700 msgstr "Repeteix en bucle la zona"
701
702 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:263
703 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Space`"
704 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+Espai`"
705
706 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:265
707 msgid "Pause"
708 msgstr "Pausa"
709
710 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:266
711 msgid ":kbd:`K`"
712 msgstr ":kbd:`K`"
713
714 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:268
715 msgid "Play / Stop"
716 msgstr "Reprodueix / Atura"
717
718 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:269
719 msgid ":kbd:`Space`"
720 msgstr ":kbd:`Espai`"
721
722 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:271
723 msgid "Play Zone"
724 msgstr "Reprodueix la zona"
725
726 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:272
727 msgid ":kbd:`Ctrl+Space`"
728 msgstr ":kbd:`Ctrl+Espai`"
729
730 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:274
731 msgid "Rewind"
732 msgstr "Rebobina"
733
734 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:275
735 msgid ":kbd:`J`"
736 msgstr ":kbd:`J`"
737
738 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:276
739 msgid ""
740 "Playback; press it again to cycle through the playback speeds (-1x, -1.5x, "
741 "-2x, -3x, -5.5x, -10x)"
742 msgstr ""
743 "Reproducció; torneu a premeu-ho per a circular entre les velocitats de "
744 "reproducció (-1x, -1,5x, -2x, -3x, -5,5x, -10x)"
745
746 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:277
747 msgid "Rewind 1 Frame"
748 msgstr "Rebobina 1 fotograma"
749
750 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:278
751 msgid ":kbd:`Left`"
752 msgstr ":kbd:`Fletxa esquerra`"
753
754 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:280
755 msgid "Rewind 1 Second"
756 msgstr "Rebobina 1 segon"
757
758 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:281
759 msgid ":kbd:`Shift+Left`"
760 msgstr ":kbd:`Maj+Fletxa esquerra`"
761
762 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:283
763 msgid "Playback clip"
764 msgstr "Reprodueix el clip"
765
766 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:284
767 msgid ":kbd:`Shift` and move the mouse left/right"
768 msgstr ":kbd:`Maj` i moure el ratolí a esquerra/dreta"
769
770 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:285
771 msgid "Inside the clip monitor"
772 msgstr "Dins del monitor de clips"
773
774 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:302
775 msgid "Closing the extra bins"
776 msgstr "Tancament de les safates extres"
777
778 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:303
779 msgid ":kbd:`CTRL+w`"
780 msgstr ":kbd:`Ctrl+w`"
781
782 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:310
783 msgid "Editing"
784 msgstr "Edició"
785
786 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:321
787 msgid "Focus Timecode"
788 msgstr "Focus en el codi de temps"
789
790 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:322
791 msgid ":kbd:`=`"
792 msgstr ":kbd:`=`"
793
794 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:324
795 msgid "Insert Zone in Project Bin"
796 msgstr "Insereix una zona a la safata del projecte"
797
798 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:325
799 msgid ":kbd:`Ctrl+I`"
800 msgstr ":kbd:`Ctrl+I`"
801
802 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:326
803 msgid "Clip monitor"
804 msgstr "Monitor de clips"
805
806 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:327
807 msgid "Set Zone In"
808 msgstr "Estableix l'entrada de zona"
809
810 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:328
811 msgid ":kbd:`I`"
812 msgstr ":kbd:`I`"
813
814 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:330
815 msgid "Set Zone Out"
816 msgstr "Estableix la sortida de zona"
817
818 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:331
819 msgid ":kbd:`O`"
820 msgstr ":kbd:`O`"
821
822 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:333
823 msgid "Adjust timeline zone"
824 msgstr "Ajusta la zona de la línia de temps"
825
826 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:334
827 msgid ":kbd:`Shift+z`"
828 msgstr ":kbd:`Maj+z`"
829
830 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:335
831 msgid "Adjusts timeline zone to selected clips"
832 msgstr "Ajusta la zona de la línia de temps als clips seleccionats"
833
834 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:336
835 msgid "Switch Monitor"
836 msgstr "Commuta el monitor"
837
838 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:337
839 msgid ":kbd:`T`"
840 msgstr ":kbd:`T`"
841
842 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:338
843 msgid "Switch between clip monitor and project monitor (timeline)"
844 msgstr ""
845 "Commuta entre el monitor de clips i el monitor del projecte (línia de temps)"
846
847 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:339
848 msgid "Select Target 1"
849 msgstr "Selecció de la destinació 1"
850
851 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:340
852 msgid ":kbd:`Ctrl+1`"
853 msgstr ":kbd:`Ctrl+1`"
854
855 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:342
856 msgid "Select Target 2"
857 msgstr "Selecció de la destinació 2"
858
859 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:343
860 msgid ":kbd:`Ctrl+2`"
861 msgstr ":kbd:`Ctrl+2`"
862
863 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:345
864 msgid "Select Target 3"
865 msgstr "Selecció de la destinació 3"
866
867 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:346
868 msgid ":kbd:`Ctrl+3`"
869 msgstr ":kbd:`Ctrl+3`"
870
871 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:348
872 msgid "Select Target 4"
873 msgstr "Selecció de la destinació 4"
874
875 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:349
876 msgid ":kbd:`Ctrl+4`"
877 msgstr ":kbd:`Ctrl+4`"
878
879 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:351
880 msgid "Select Target 5"
881 msgstr "Selecció de la destinació 5"
882
883 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:352
884 msgid ":kbd:`Ctrl+5`"
885 msgstr ":kbd:`Ctrl+5`"
886
887 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:354
888 msgid "Select Target 6"
889 msgstr "Selecció de la destinació 6"
890
891 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:355
892 msgid ":kbd:`Ctrl+6`"
893 msgstr ":kbd:`Ctrl+6`"
894
895 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:357
896 msgid "Select Target 7"
897 msgstr "Selecció de la destinació 7"
898
899 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:358
900 msgid ":kbd:`Ctrl+7`"
901 msgstr ":kbd:`Ctrl+7`"
902
903 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:360
904 msgid "Select Target 8"
905 msgstr "Selecció de la destinació 8"
906
907 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:361
908 msgid ":kbd:`Ctrl+8`"
909 msgstr ":kbd:`Ctrl+8`"
910
911 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:363
912 msgid "Select Target 9"
913 msgstr "Selecció de la destinació 9"
914
915 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:364
916 msgid ":kbd:`Ctrl+9`"
917 msgstr ":kbd:`Ctrl+9`"
918
919 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:366
920 msgid "Switch All Tracks Active"
921 msgstr "Commuta a totes les pistes actives"
922
923 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:367
924 msgid ":kbd:`Alt+Shift+A`"
925 msgstr ":kbd:`Alt+Maj+A`"
926
927 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:369
928 msgid "Toggle All Track Lock"
929 msgstr "Commuta el bloqueig de totes les pistes"
930
931 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:370
932 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+L`"
933 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+L`"
934
935 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:371
936 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:480
937 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:483
938 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:486
939 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:489
940 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:492
941 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:495
942 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:498
943 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:501
944 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:504
945 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:507
946 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:546
947 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:549
948 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:552
949 msgid "Tracks"
950 msgstr "Pistes"
951
952 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:372
953 msgid "Toggle All Tracks Active"
954 msgstr "Commuta totes les pistes actives"
955
956 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:373
957 msgid ":kbd:`Shift+A`"
958 msgstr ":kbd:`Maj+A`"
959
960 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:375
961 msgid "Toggle Track Active"
962 msgstr "Commuta la pista activa"
963
964 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:376
965 msgid ":kbd:`A`"
966 msgstr ":kbd:`A`"
967
968 # skip-rule: punctuation-period-no
969 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:377
970 msgid ""
971 "3-point-editing Activate the track as a target with shortcut :kbd:`A` (this "
972 "connects the track to the source)"
973 msgstr ""
974 "L'edició de 3 punts activa la pista com a destinació amb la drecera :kbd:`A` "
975 "(això connectarà la pista amb la font)."
976
977 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:378
978 msgid "Slip multiple clips at once"
979 msgstr "Llisca diversos clips alhora"
980
981 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:379
982 msgid ":kbd:`Shift+move`"
983 msgstr ":kbd:`Maj+Moure`"
984
985 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:380
986 msgid ""
987 "select all clips you want to slip with the selection tool using :kbd:`Shift` "
988 "then enable the slip tool and go ahead…"
989 msgstr ""
990 "selecciona tots els clips que voleu fer lliscar amb l'eina de selecció "
991 "emprant :kbd:`Maj`, a continuació habiliteu l'eina lliscant i seguiu…"
992
993 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:381
994 msgid "Slip a clip"
995 msgstr "Desplaça un clip"
996
997 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:382
998 msgid ":kbd:`left/right`"
999 msgstr ":kbd:`Fletxa esquerra/dreta`"
1000
1001 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:383
1002 msgid ""
1003 "Slip can be done with the mouse, with the :kbd:`left/right` keys and with "
1004 "the buttons on the monitor toolbar."
1005 msgstr ""
1006 "El lliscament es pot fer amb el ratolí, amb les tecles :kbd:`Fletxa esquerra/"
1007 "dreta` i els botons de la barra d'eines del monitor."
1008
1009 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:400
1010 msgid "Add Clip to Selection"
1011 msgstr "Afegeix un clip a la selecció"
1012
1013 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:401
1014 msgid ":kbd:`Alt++`"
1015 msgstr ":kbd:`Alt++`"
1016
1017 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:402
1018 msgid ""
1019 "Adds the clip of the active track to the selection at playhead position."
1020 msgstr ""
1021 "Afegeix el clip de la pista activa a la selecció en la posició del capçal de "
1022 "reproducció."
1023
1024 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:403
1025 msgid "Add Marker/Guide quickly"
1026 msgstr "Afegeix un marcador/guia ràpidament"
1027
1028 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:404
1029 msgid ":kbd:`Num+*`"
1030 msgstr ":kbd:`Num+*`"
1031
1032 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:405
1033 msgid "On Numlock pad: :kbd:`*` adds a marker/guide"
1034 msgstr "En el teclat numèric: :kbd:`*` afegeix un marcador/guia"
1035
1036 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:406
1037 msgid "Add Subtitle"
1038 msgstr "Afegeix un subtítol"
1039
1040 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:407
1041 msgid ":kbd:`Shift+S`"
1042 msgstr ":kbd:`Maj+S`"
1043
1044 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:408
1045 msgid "Adds a subtitle at playhead position."
1046 msgstr "Afegeix un subtítol en la posició del capçal de reproducció."
1047
1048 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:409
1049 msgid "Add Transition to Selection"
1050 msgstr "Afegeix una transició a la selecció"
1051
1052 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:410
1053 msgid ":kbd:`Alt+Shift+ +`"
1054 msgstr ":kbd:`Alt+Maj+ +`"
1055
1056 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:412
1057 msgid "Add/Remove Guide"
1058 msgstr "Afegeix/elimina la guia"
1059
1060 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:413
1061 msgid ":kbd:`G`"
1062 msgstr ":kbd:`G`"
1063
1064 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:414
1065 msgid "Adds a guide at playhead position."
1066 msgstr "Afegeix una guia en la posició del capçal de reproducció."
1067
1068 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:415
1069 msgid "Group Clips"
1070 msgstr "Agrupa els clips"
1071
1072 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:416
1073 msgid ":kbd:`Ctrl+G`"
1074 msgstr ":kbd:`Ctrl+G`"
1075
1076 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:418
1077 msgid "Ungroup Clips"
1078 msgstr "Desagrupa els clips"
1079
1080 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:419
1081 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+G`"
1082 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+G`"
1083
1084 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:421
1085 msgid "Cut All Clips"
1086 msgstr "Retalla tots els clips"
1087
1088 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:422
1089 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+R`"
1090 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+R`"
1091
1092 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:423
1093 msgid "Cuts all clips at playhead position. Except tracks which are locked."
1094 msgstr ""
1095 "Retalla tots els clips en la posició del capçal de reproducció. Excepte les "
1096 "pistes que estan bloquejades."
1097
1098 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:424
1099 msgid "Cut Clip"
1100 msgstr "Retalla el clip"
1101
1102 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:425
1103 msgid ":kbd:`Shift+R`"
1104 msgstr ":kbd:`Maj+R`"
1105
1106 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:426
1107 msgid "Cuts the clip of the active track at playhead position."
1108 msgstr ""
1109 "Retalla el clip de la pista activa en la posició del capçal de reproducció."
1110
1111 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:427
1112 msgid "Deselect Clip"
1113 msgstr "Desselecciona un clip"
1114
1115 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:428
1116 msgid ":kbd:`-`"
1117 msgstr ":kbd:`-`"
1118
1119 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:430
1120 msgid "Deselect Transition"
1121 msgstr "Desselecciona una transició"
1122
1123 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:431
1124 msgid ":kbd:`Shift+-`"
1125 msgstr ":kbd:`Maj+-`"
1126
1127 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:433
1128 msgid "Extract Timeline Zone"
1129 msgstr "Extreu una zona de la línia de temps"
1130
1131 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:434
1132 msgid ":kbd:`Shift+X`"
1133 msgstr ":kbd:`Maj+X`"
1134
1135 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:436
1136 msgid "Grab Current Item"
1137 msgstr "Captura l'element actual"
1138
1139 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:437
1140 msgid ":kbd:`Shift+G`"
1141 msgstr ":kbd:`Maj+G`"
1142
1143 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:438
1144 msgid "Select a clip -> :kbd:`Shift+G` -> move the clip with :kbd:`left/right`"
1145 msgstr ""
1146 "Selecciona un clip -> :kbd:`Maj+G` -> mou el clip amb :kbd:`Fletxa esquerra/"
1147 "dreta`"
1148
1149 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:439
1150 msgid "Insert Clip Zone in Timeline"
1151 msgstr "Insereix una zona del clip a la línia de temps"
1152
1153 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:440
1154 msgid ":kbd:`V`"
1155 msgstr ":kbd:`V`"
1156
1157 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:442
1158 msgid "Lift Timeline Zone"
1159 msgstr "Eleva una zona de la línia de temps"
1160
1161 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:443
1162 msgid ":kbd:`Z`"
1163 msgstr ":kbd:`Z`"
1164
1165 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:445
1166 msgid "Mix Clips"
1167 msgstr "Mescla els clips"
1168
1169 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:446
1170 msgid ":kbd:`U`"
1171 msgstr ":kbd:`U`"
1172
1173 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:447
1174 msgid ""
1175 "Or double click. Play head must be on the end/begin of 2 clips. Creates a "
1176 "transition between 2 clips on the same track."
1177 msgstr ""
1178 "O doble clic. El capçal de reproducció cal que estigui al final/començament "
1179 "de 2 clips. Crea una transició entre els 2 clips a la mateixa pista."
1180
1181 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:448
1182 msgid "Multitrack View"
1183 msgstr "Vista multipista"
1184
1185 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:449
1186 msgid ":kbd:`F12`"
1187 msgstr ":kbd:`F12`"
1188
1189 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:450
1190 msgid ":menuselection:`Tool -> Multicam tool` must be disabled"
1191 msgstr ""
1192 ":menuselection:`Eina -> Eina de multicàmera` cal que estigui desactivada"
1193
1194 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:451
1195 msgid "Overwrite Clip Zone in Timeline"
1196 msgstr "Sobreescriu la zona del clip a la línia de temps"
1197
1198 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:452
1199 msgid ":kbd:`B`"
1200 msgstr ":kbd:`B`"
1201
1202 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:454
1203 msgid "Resize Item End"
1204 msgstr "Redimensiona el final de l'element"
1205
1206 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:455
1207 msgid ":kbd:`)`"
1208 msgstr ":kbd:`)`"
1209
1210 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:456
1211 msgid ""
1212 "On active track: Cut and deletes the end of the clip at playhead position."
1213 msgstr ""
1214 "A la pista activa: Retalla i suprimeix el final del clip en la posició del "
1215 "capçal de reproducció."
1216
1217 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:457
1218 msgid "Resize Item Start"
1219 msgstr "Redimensiona l'inici de l'element"
1220
1221 # skip-rule: t-par_obe_tan
1222 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:458
1223 msgid ":kbd:`(`"
1224 msgstr ":kbd:`(`"
1225
1226 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:459
1227 msgid ""
1228 "On active track: Cut and deletes the start of the clip at playhead position."
1229 msgstr ""
1230 "A la pista activa: Retalla i suprimeix l'inici del clip en la posició del "
1231 "capçal de reproducció."
1232
1233 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:460
1234 msgid "Select Clip"
1235 msgstr "Selecciona un clip"
1236
1237 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:461
1238 msgid ":kbd:`+`"
1239 msgstr ":kbd:`+`"
1240
1241 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:463
1242 msgid "Select Transition"
1243 msgstr "Selecciona una transició"
1244
1245 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:464
1246 msgid ":kbd:`Shift+ +`"
1247 msgstr ":kbd:`Maj+ +`"
1248
1249 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:466
1250 msgid "Start Preview Render"
1251 msgstr "Inicia la renderització de la vista prèvia"
1252
1253 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:467
1254 msgid ":kbd:`Shift+Return`"
1255 msgstr ":kbd:`Maj+Retorn`"
1256
1257 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:469
1258 msgid "Razor Tool"
1259 msgstr "Eina de tall"
1260
1261 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:470
1262 msgid ":kbd:`X`"
1263 msgstr ":kbd:`X`"
1264
1265 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:471
1266 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:474
1267 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:477
1268 msgid "Tools"
1269 msgstr "Eines"
1270
1271 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:472
1272 msgid "Selection Tool"
1273 msgstr "Eina de selecció"
1274
1275 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:473
1276 msgid ":kbd:`S`"
1277 msgstr ":kbd:`S`"
1278
1279 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:475
1280 msgid "Spacer Tool"
1281 msgstr "Eina espaiadora"
1282
1283 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:476
1284 msgid ":kbd:`M`"
1285 msgstr ":kbd:`M`"
1286
1287 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:478
1288 msgid "Deselect"
1289 msgstr "Desselecciona"
1290
1291 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:479
1292 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+A`"
1293 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+A`"
1294
1295 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:481
1296 msgid "Select Audio Track 1"
1297 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 1"
1298
1299 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:482
1300 msgid ":kbd:`Alt+1`"
1301 msgstr ":kbd:`Alt+1`"
1302
1303 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:484
1304 msgid "Select Audio Track 2"
1305 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 2"
1306
1307 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:485
1308 msgid ":kbd:`Alt+2`"
1309 msgstr ":kbd:`Alt+2`"
1310
1311 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:487
1312 msgid "Select Audio Track 3"
1313 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 3"
1314
1315 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:488
1316 msgid ":kbd:`Alt+3`"
1317 msgstr ":kbd:`Alt+3`"
1318
1319 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:490
1320 msgid "Select Audio Track 4"
1321 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 4"
1322
1323 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:491
1324 msgid ":kbd:`Alt+4`"
1325 msgstr ":kbd:`Alt+4`"
1326
1327 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:493
1328 msgid "Select Audio Track 5"
1329 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 5"
1330
1331 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:494
1332 msgid ":kbd:`Alt+5`"
1333 msgstr ":kbd:`Alt+5`"
1334
1335 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:496
1336 msgid "Select Audio Track 6"
1337 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 6"
1338
1339 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:497
1340 msgid ":kbd:`Alt+6`"
1341 msgstr ":kbd:`Alt+6`"
1342
1343 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:499
1344 msgid "Select Audio Track 7"
1345 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 7"
1346
1347 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:500
1348 msgid ":kbd:`Alt+7`"
1349 msgstr ":kbd:`Alt+7`"
1350
1351 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:502
1352 msgid "Select Audio Track 8"
1353 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 8"
1354
1355 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:503
1356 msgid ":kbd:`Alt+8`"
1357 msgstr ":kbd:`Alt+8`"
1358
1359 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:505
1360 msgid "Select Audio Track 9"
1361 msgstr "Selecciona la pista d'àudio 9"
1362
1363 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:506
1364 msgid ":kbd:`Alt+9`"
1365 msgstr ":kbd:`Alt+9`"
1366
1367 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:508
1368 msgid "Select Video Track 1"
1369 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 1"
1370
1371 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:509
1372 msgid ":kbd:`1`"
1373 msgstr ":kbd:`1`"
1374
1375 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:512
1376 msgid "Select Video Track 2"
1377 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 2"
1378
1379 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:513
1380 msgid ":kbd:`2`"
1381 msgstr ":kbd:`2`"
1382
1383 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:516
1384 msgid "Select Video Track 3"
1385 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 3"
1386
1387 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:517
1388 msgid ":kbd:`3`"
1389 msgstr ":kbd:`3`"
1390
1391 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:520
1392 msgid "Select Video Track 4"
1393 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 4"
1394
1395 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:521
1396 msgid ":kbd:`4`"
1397 msgstr ":kbd:`4`"
1398
1399 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:524
1400 msgid "Select Video Track 5"
1401 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 5"
1402
1403 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:525
1404 msgid ":kbd:`5`"
1405 msgstr ":kbd:`5`"
1406
1407 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:528
1408 msgid "Select Video Track 6"
1409 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 6"
1410
1411 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:529
1412 msgid ":kbd:`6`"
1413 msgstr ":kbd:`6`"
1414
1415 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:532
1416 msgid "Select Video Track 7"
1417 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 7"
1418
1419 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:533
1420 msgid ":kbd:`7`"
1421 msgstr ":kbd:`7`"
1422
1423 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:536
1424 msgid "Select Video Track 8"
1425 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 8"
1426
1427 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:537
1428 msgid ":kbd:`8`"
1429 msgstr ":kbd:`8`"
1430
1431 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:540
1432 msgid "Select Video Track 9"
1433 msgstr "Selecciona la pista de vídeo 9"
1434
1435 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:541
1436 msgid ":kbd:`9`"
1437 msgstr ":kbd:`9`"
1438
1439 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:544
1440 msgid "Switch Track Target Audio Stream"
1441 msgstr "Commuta la pista del flux d'àudio de destinació"
1442
1443 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:545
1444 msgid ":kbd:`'`"
1445 msgstr ":kbd:`'`"
1446
1447 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:547
1448 msgid "Toggle Track Disabled"
1449 msgstr "Commuta la pista desactivada"
1450
1451 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:548
1452 msgid ":kbd:`Shift+H`"
1453 msgstr ":kbd:`Maj+H`"
1454
1455 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:550
1456 msgid "Toggle Track Lock"
1457 msgstr "Commuta el bloqueig de pista"
1458
1459 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:551
1460 msgid ":kbd:`Shift+L`"
1461 msgstr ":kbd:`Maj+L`"
1462
1463 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:553
1464 msgid "Toggle Track Target"
1465 msgstr "Commuta la pista de destinació"
1466
1467 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:554
1468 msgid ":kbd:`Shift+T`"
1469 msgstr ":kbd:`Maj+T`"
1470
1471 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:557
1472 msgid "Resize only audio or video part of a clip"
1473 msgstr "Canvia la mida només la part d'àudio o de vídeo d'un clip"
1474
1475 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:558
1476 msgid ":kbd:`Shift+resize`"
1477 msgstr ":kbd:`Maj+Redimensiona`"
1478
1479 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:559
1480 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:562
1481 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:565
1482 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:568
1483 msgid "Only possible with keyboard"
1484 msgstr "Només és possible amb el teclat"
1485
1486 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:560
1487 msgid "Move audio or video part to another track independently."
1488 msgstr "Mou la part d'àudio o de vídeo a una altra pista de forma independent."
1489
1490 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:561
1491 msgid ":kbd:`Alt+move`"
1492 msgstr ":kbd:`Alt+Moure`"
1493
1494 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:563
1495 msgid "Adjust the speed of a clip"
1496 msgstr "Ajusta la velocitat d'un clip"
1497
1498 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:564
1499 msgid ":kbd:`Ctrl+dragging`"
1500 msgstr ":kbd:`Ctrl+Arrossegar`"
1501
1502 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:566
1503 msgid "Return from any tools back to Selection tool."
1504 msgstr "Torna des de qualsevol eina a l'eina de selecció."
1505
1506 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:567
1507 msgid ":kbd:`ESC`"
1508 msgstr ":kbd:`Esc`"
1509
1510 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:569
1511 msgid "Tracks resized simultaneously"
1512 msgstr "Pistes redimensionades simultàniament"
1513
1514 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:571
1515 msgid "Either for video or audio tracks."
1516 msgstr "Tant per pistes de vídeo o d'àudio."
1517
1518 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:572
1519 msgid "Tracks resized simultaneously to normal"
1520 msgstr "Pistes redimensionades simultàniament a normal"
1521
1522 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:573
1523 msgid ":kbd:`Shift+double click`"
1524 msgstr ":kbd:`Maj+Doble clic`"
1525
1526 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:574
1527 msgid "Normalize track height either for video or audio tracks."
1528 msgstr "Normalitza l'alçada de les pistes de les pistes de vídeo o d'àudio."
1529
1530 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:575
1531 msgid "Track selection"
1532 msgstr "Selecció de les pistes"
1533
1534 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:576
1535 msgid ":kbd:`up/down`"
1536 msgstr ":kbd:`Amunt/avall`"
1537
1538 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:578
1539 msgid "Toggle between sequence tabs"
1540 msgstr "Canvia entre pestanyes de seqüència"
1541
1542 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:599
1543 msgid "Add text"
1544 msgstr "Afegeix text"
1545
1546 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:600
1547 msgid ":kbd:`Alt+T`"
1548 msgstr ":kbd:`Alt+T`"
1549
1550 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:601
1551 msgid "Click on the canvas to add text"
1552 msgstr "Feu clic en el llenç per afegir text"
1553
1554 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:602
1555 msgid "Add rectangle"
1556 msgstr "Afegeix un rectangle"
1557
1558 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:603
1559 msgid ":kbd:`Alt+R`"
1560 msgstr ":kbd:`Alt+R`"
1561
1562 # skip-rule: punctuation-period-no
1563 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:604
1564 msgid "Drag the mouse to draw a rectangle"
1565 msgstr "Arrossegueu el ratolí per a dibuixar un rectangle."
1566
1567 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:605
1568 msgid "Add ellipse"
1569 msgstr "Afegeix una el·lipse"
1570
1571 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:606
1572 msgid ":kbd:`Alt+E`"
1573 msgstr ":kbd:`Alt+E`"
1574
1575 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:607
1576 msgid "Drag the mouse to draw a ellipse."
1577 msgstr "Arrossegueu el ratolí per a dibuixar una el·lipse."
1578
1579 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:608
1580 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:610
1581 msgid "Insert an image"
1582 msgstr "Insereix una imatge"
1583
1584 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:609
1585 msgid ":kbd:`Alt+I`"
1586 msgstr ":kbd:`Alt+I`"
1587
1588 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:611
1589 msgid "Back to selection tool"
1590 msgstr "Torna a l'eina de selecció"
1591
1592 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:612
1593 msgid ":kbd:`Alt+S`"
1594 msgstr ":kbd:`Alt+S`"
1595
1596 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:614
1597 msgid "Move selected items vertical only."
1598 msgstr "Mou els elements seleccionats només en vertical."
1599
1600 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:615
1601 msgid ":kbd:`Shift`"
1602 msgstr ":kbd:`Maj`"
1603
1604 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:616
1605 msgid "Hold :kbd:`Shift` moves selected items vertical only."
1606 msgstr ""
1607 "Mantenir premuda la tecla :kbd:`Maj` mou els elements seleccionats només en "
1608 "vertical."
1609
1610 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:617
1611 msgid "Move selected items horizontally only."
1612 msgstr "Mou els elements seleccionats només en horitzontal."
1613
1614 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:618
1615 msgid ":kbd:`Shift+Alt`"
1616 msgstr ":kbd:`Maj+Alt`"
1617
1618 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:619
1619 msgid "Hold :kbd:`Shift+Alt` moves selected items horizontally only."
1620 msgstr ""
1621 "Mantenir premuda la tecla :kbd:`Maj+Alt` mou els elements seleccionats només "
1622 "en horitzontal."
1623
1624 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:625
1625 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:636
1626 msgid "Render"
1627 msgstr "Renderització"
1628
1629 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:637
1630 msgid ":kbd:`Ctrl+Return`"
1631 msgstr ":kbd:`Ctrl+Retorn`"
1632
1633 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:638
1634 msgid "Opens the Render window."
1635 msgstr "Obre la finestra de renderització."
1636
1637 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:644
1638 msgid "Settings"
1639 msgstr "Configuració"
1640
1641 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:655
1642 msgid "Configure Kdenlive..."
1643 msgstr "Configuració del Kdenlive..."
1644
1645 # skip-rule: t-sp_co
1646 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:656
1647 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+,`"
1648 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+,`"
1649
1650 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:657
1651 msgid "Opens the configure window"
1652 msgstr "Obre la finestra de configuració"
1653
1654 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:658
1655 msgid "Configure Keyboard Shortcuts..."
1656 msgstr "Configura les dreceres de teclat..."
1657
1658 # skip-rule: t-sp_co
1659 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:659
1660 msgid ":kbd:`Ctrl+Alt+,`"
1661 msgstr ":kbd:`Ctrl+Alt+,`"
1662
1663 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:660
1664 msgid "Opens the shortcut window"
1665 msgstr "Obre la finestra de dreceres"
1666
1667 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:666
1668 msgid "Raise Widgets with Shortcuts"
1669 msgstr "Eleva els ginys amb dreceres"
1670
1671 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:670
1672 msgid ""
1673 "You can assign shortcuts to raise docked :term:`widgets<widget>`. In the :"
1674 "menuselection:`Menu --> Settings --> Configure Keyboard Shortcuts` (or :kbd:"
1675 "`Ctrl+Alt+,` window search for \"raise\" and it will list all widgets that "
1676 "can be raised. Assign a keyboard shortcut to a widget, and if you press that "
1677 "key combination Kdenlive will bring the focus to the respective widget and "
1678 "select it."
1679 msgstr ""
1680 "Podeu assignar dreceres per a elevar els :term:`ginys<widget>` acoblats. A "
1681 "la finestra :menuselection:`Menú --> Arranjament --> Configura les dreceres "
1682 "de teclat` (o :kbd:`Ctrl+Alt+,` cerqueu «eleva» i llistarà tots els ginys "
1683 "que es poden elevar. Assigneu una drecera de teclat a un giny, i si premeu "
1684 "aquesta combinació de tecles, el Kdenlive portarà el focus al giny respectiu "
1685 "i el seleccionarà."
1686
1687 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:676
1688 msgid "Assigning a keyboard shortcut to raise a widget"
1689 msgstr "Assignar una drecera de teclat per a elevar un giny"
1690
1691 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:684
1692 msgid "Shortcuts for Keyframe Functions"
1693 msgstr "Dreceres per a funcions de fotogrames clau"
1694
1695 # skip-rule: rst-italic2
1696 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:688
1697 msgid ""
1698 "You can assign shortcuts to the following three :term:`keyframe` functions: "
1699 "*Add/Remove Keyframe*, *Go to next keyframe* and *Go to previous keyframe*."
1700 msgstr ""
1701 "Podeu assignar dreceres a les tres funcions següents de :term:`fotograma "
1702 "clau<keyframe>`: *Afegeix/Elimina un fotograma clau*, *Ves al fotograma clau "
1703 "següent* i *Ves al fotograma clau anterior*."
1704
1705 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:690
1706 msgid ""
1707 "Click on a :term:`clip` in the :term:`timeline` and you can use the "
1708 "shortcuts to add/remove keyframes or jump between them."
1709 msgstr ""
1710 "Feu clic en un :term:`clip` a la :term:`línia de temps<timeline>` i podreu "
1711 "fer servir les dreceres per afegir/eliminar fotogrames clau o saltar entre "
1712 "ells."
1713
1714 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:697
1715 msgid "Creating keyboard shortcuts for keyframe functions"
1716 msgstr "Creació de dreceres de teclat per a funcions de fotogrames clau"
1717
1718 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:705
1719 msgid "Command Search Bar"
1720 msgstr "Barra de cerca d'ordres"
1721
1722 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:709
1723 msgid ""
1724 "The command bar allows to easily search for any action in Kdenlive like "
1725 "changing themes, adding effects, opening files and more. It can be accessed "
1726 "with the shortcut :kbd:`Ctrl+Alt+I`. The shortcut is defined by KDE-"
1727 "Framework, so do not change it."
1728 msgstr ""
1729 "La barra d'ordres permet cercar fàcilment qualsevol acció en el Kdenlive com "
1730 "canviar els temes, afegir efectes, obrir fitxers i més. És accessible amb la "
1731 "drecera :kbd:`Ctrl+Alt+I`. La drecera està definida en els KDE Frameworks, "
1732 "així que no la canvieu."
1733
1734 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:711
1735 msgid "This feature requires KDE Frameworks lib version 5.83."
1736 msgstr ""
1737 "Aquesta característica requereix la biblioteca dels Frameworks de KDE versió "
1738 "5.83."
1739
1740 #: ../../user_interface/shortcuts.rst:717
1741 msgid "Searching for Kdenlive action commands"
1742 msgstr "Cerca de les ordres d'acció del Kdenlive"