Contents of /trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___monitors___clip_monitor.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659912 - (show annotations) (download)
Sun Sep 10 01:26:21 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 27332 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of docs_kdenlive_org_user_interface___monitors___clip_monitor.po to Catalan
2 # Copyright (C) 2023 This_file_is_part_of_KDE
3 # Licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2023.
7 msgid ""
8 msgstr ""
9 "Project-Id-Version: documentation-docs-kdenlive-org\n"
10 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11 "POT-Creation-Date: 2023-09-10 00:39+0000\n"
12 "PO-Revision-Date: 2023-09-09 11:21+0200\n"
13 "Last-Translator: Josep M. Ferrer <[email protected]>\n"
14 "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
15 "Language: ca\n"
16 "MIME-Version: 1.0\n"
17 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20 "X-Generator: Lokalize 22.12.3\n"
21
22 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:1
23 msgid "Kdenlive's User Interface - Clip Monitor"
24 msgstr "Interfície d'usuari del Kdenlive - Monitors de clips"
25
26 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:1
27 msgid ""
28 "KDE, Kdenlive, clip, project, monitor, clip monitor, overlay, resizing, "
29 "zoombar, preview, toolbar, documentation, user manual, video editor, open "
30 "source, free, learn, easy"
31 msgstr ""
32 "KDE, Kdenlive, clip, projecte, monitor, monitor de clips, superposició, "
33 "redimensionar, barra de zoom, vista prèvia, barra d'eines, documentació, "
34 "manual d'usuari, editor de vídeo, codi lliure, lliure, aprendre, fàcil"
35
36 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:29
37 msgid "Clip Monitor"
38 msgstr "Monitor de clips"
39
40 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:37
41 msgid "Clip Monitor elements"
42 msgstr "Elements del monitor de clips"
43
44 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:39
45 msgid ""
46 "The Clip Monitor displays the unedited\\ [#f1]_ clip that is currently "
47 "selected in the :ref:`Project Bin <project_tree>`. It has the same functions "
48 "and options as the :ref:`ui-monitors_project_monitor` except for the |"
49 "kdenlive-add-clip| icon which adds the clip zone to the Project Bin where it "
50 "will appear as child clip underneath the clip. See :ref:`ui-"
51 "monitors_cm_clip_zone` for more details."
52 msgstr ""
53 "El monitor de clips mostra el clip no editat\\ [#f1]_ que està seleccionat "
54 "actualment a la :ref:`Safata del projecte <project_tree>`. Té les mateixes "
55 "funcions i opcions que el :ref:`ui-monitors_project_monitor`, excepte la "
56 "icona |kdenlive-add-clip|, que afegeix la zona del clip a la safata del "
57 "projecte, on apareixerà com a clip fill sota el clip. Per a més detalls, "
58 "vegeu :ref:`ui-monitors_cm_clip_zone`."
59
60 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:41
61 msgid "1 Video Stream indicator"
62 msgstr "1 Indicador del flux de vídeo"
63
64 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:42
65 msgid "2 Audio Stream indicator"
66 msgstr "2 Indicador del flux d'àudio"
67
68 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:43
69 msgid "3 Clip Zone indicator"
70 msgstr "3 Indicador de zona de clip"
71
72 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:45
73 msgid ""
74 "For more details about the icons in the monitor toolbar refer to :ref:`this "
75 "section <ui_elements-monitor_icons>` of the manual."
76 msgstr ""
77 "Per a més detalls sobre les icones a la barra d'eines del monitor, "
78 "consulteu :ref:`aquesta secció <ui_elements-monitor_icons>` del manual."
79
80 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:53
81 msgid "Hamburger Menu"
82 msgstr "Menú d'hamburguesa"
83
84 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:61
85 msgid "Clip Monitor options"
86 msgstr "Opcions del monitor de clips"
87
88 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:63
89 msgid ""
90 "**Volume** - Set the Clip Monitor playback volume. This does not affect the "
91 "master volume setting."
92 msgstr ""
93 "**Volum**: Estableix el volum de reproducció del monitor de clips. Això no "
94 "afecta la configuració del volum mestre."
95
96 # skip-rule: rst-italic2
97 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:65
98 msgid ""
99 "**Go to Marker** - If :term:`markers` are defined for the clip the list of "
100 "markers is displayed and selecting one positions the :term:`playhead` at the "
101 "marker's timecode."
102 msgstr ""
103 "**Ves al marcador**: Si s'han definit :term:`marcadors<markers>` per al "
104 "clip, es mostrarà la llista de marcadors i se seleccionarà una posició del :"
105 "term:`capçal de reproducció<playhead>` al codi de temps del marcador."
106
107 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:67
108 msgid ""
109 "**Force Monitor Size** - You can force the Clip Monitor to display the video "
110 "at 100% (original size), 50% or adjust it to the Clip Monitor widget's size "
111 "(Free Resize)."
112 msgstr ""
113 "**Força la mida del monitor**: Podeu forçar que el monitor de clips mostri "
114 "el vídeo al 100% (mida original), al 50% o ajustar-lo a la mida del giny del "
115 "monitor de clips (mida lliure)."
116
117 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:69
118 msgid "**Background Color** - Set the background color for the Clip Monitor"
119 msgstr "**Color de fons**: Estableix el color de fons del monitor de clips"
120
121 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:71
122 msgid ""
123 "**Extract Zone** - Saves the current :term:`zone` as a :file:`.mlt` file and "
124 "adds it to the :term:`project bin` if :guilabel:`Add clip to project` is "
125 "selected. See also *Extract Zone* in the :ref:`ui-monitors_cm_rightclick` "
126 "section below."
127 msgstr ""
128 "**Extreu la zona**: Desa la :term:`zona<zone>` actual com un fitxer :file:`."
129 "mlt` i l'afegeix a la :term:`safata del projecte<project bin>` si està "
130 "seleccionat :guilabel:`Afegeix un clip al projecte`. Vegeu també *Extreu una "
131 "zona* a la secció :ref:`ui-monitors_cm_rightclick` de sota."
132
133 # skip-rule: kct-snapshot
134 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:73
135 msgid ""
136 "**Set Current Image as Thumbnail** - Takes the a snapshot of the current "
137 "frame and uses that as the thumbnail for the clip."
138 msgstr ""
139 "**Estableix la imatge actual com a miniatura**: Pren una instantània del "
140 "fotograma actual i l'utilitza com a miniatura per al clip."
141
142 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:75
143 msgid "**Always show audio thumbnails** -"
144 msgstr "**Mostra sempre les miniatures d'àudio**"
145
146 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:77
147 msgid ""
148 "**Audio Scrubbing** - If enabled plays the audio track while scrubbing "
149 "through the timeline. You may want to turn this off to improve scrubbing "
150 "performance or if the noise is distracting."
151 msgstr ""
152 "**Rastreig de l'àudio**: Si està actiu, reprodueix la pista d'àudio mentre "
153 "es rastreja través de la línia de temps. És possible que vulgueu desactivar-"
154 "ho per a millorar el rendiment del rastreig o si el soroll està distraient."
155
156 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:79
157 msgid ""
158 "**Show Audio Levels** - If enabled shows the frequency curve of the master "
159 "audio in the Project Monitor."
160 msgstr ""
161 "**Mostra els nivells d'àudio**: Si està activada, mostrarà la corba de "
162 "freqüència de l'àudio mestre al monitor del projecte."
163
164 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:81
165 msgid "**Show Source Timecode** -"
166 msgstr "**Mostra el codi de temps de l'original**"
167
168 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:89
169 msgid "Creating Zones"
170 msgstr "Creació de zones"
171
172 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:91
173 msgid ""
174 "Zones are defined regions of clips that are indicated by a colored section "
175 "in the clip monitor's timeline - see item 3 above. The beginning of a zone "
176 "is set by clicking |zone-in| or pressing :kbd:`I`. The end of a zone is set "
177 "by clicking |zone-out| or pressing :kbd:`O`."
178 msgstr ""
179 "Les zones són regions definides dels clips que s'indiquen amb una secció "
180 "acolorida a la línia de temps del monitor de clips (vegeu l'element 3 "
181 "anterior). El començament d'una zona s'estableix fent clic a |zone-in| o "
182 "prement :kbd:`I`. El final d'una zona s'estableix fent clic a |zone-out| o "
183 "prement :kbd:`O`."
184
185 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:97
186 msgid "Right-Click Menu"
187 msgstr "Menú del clic dret"
188
189 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:106
190 msgid "Clip Monitor right-click menu options"
191 msgstr "Opcions del menú del clic dret del monitor de clips"
192
193 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:108
194 msgid ""
195 "These are the menu items that are available when you right-click in the Clip "
196 "Monitor. These actions affect the clip that is currently selected in the :"
197 "ref:`project_tree`. Similar menu items are available from a right-click menu "
198 "in the :ref:`ui-monitors_project_monitor`. However, the project monitor menu "
199 "items affect the currently selected clip on the :ref:`timeline`."
200 msgstr ""
201 "Aquests són els elements del menú disponibles quan feu clic amb el botó dret "
202 "al monitor de clips. Aquestes accions afecten el clip que està seleccionat "
203 "actualment a :ref:`project_tree`. Hi ha elements de menú similars "
204 "disponibles des d'un menú amb el clic dret al :ref:`ui-"
205 "monitors_project_monitor`. No obstant això, els elements de menú del monitor "
206 "del projecte afecten el clip actualment seleccionat a la :ref:`timeline`."
207
208 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:120
209 msgid "Item"
210 msgstr "Element"
211
212 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:121
213 msgid "Shortcut"
214 msgstr "Drecera"
215
216 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:122
217 msgid "Description"
218 msgstr "Descripció"
219
220 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:123
221 msgid "Play"
222 msgstr "Reprodueix"
223
224 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:125
225 msgid "Plays the :term:`clip` currently selected in the :term:`project bin`"
226 msgstr ""
227 "Reprodueix el :term:`clip` seleccionat actualment en la :term:`safata del "
228 "projecte<project bin>`"
229
230 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:126
231 msgid "Play Zone"
232 msgstr "Reprodueix la zona"
233
234 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:127
235 msgid ":kbd:`Ctrl+Space`"
236 msgstr ":kbd:`Ctrl+Espai`"
237
238 # skip-rule: rst-italic2
239 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:128
240 msgid "Plays the current :term:`zone` and stops"
241 msgstr "Reprodueix la :term:`zona<zone>` actual i s'atura"
242
243 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:129
244 msgid "Loop Zone"
245 msgstr "Repeteix en bucle la zona"
246
247 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:130
248 msgid ":kbd:`Ctrl+Shift+Space`"
249 msgstr ":kbd:`Ctrl+Maj+Espai`"
250
251 # skip-rule: rst-italic2
252 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:131
253 msgid "Plays the current :term:`zone` in a continuous loop"
254 msgstr "Reprodueix la :term:`zona<zone>` actual en un bucle continu"
255
256 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:132
257 msgid "Go to Project Start"
258 msgstr "Ves a l'inici del projecte"
259
260 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:133
261 msgid ":kbd:`Ctrl+Home`"
262 msgstr ":kbd:`Ctrl+Inici`"
263
264 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:134
265 msgid "Goes to the beginning of the clip"
266 msgstr "Va al començament del clip"
267
268 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:135
269 msgid "Go to Previous Guide"
270 msgstr "Ves a la guia anterior"
271
272 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:136
273 msgid ":kbd:`Ctrl+Left`"
274 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fletxa esquerra`"
275
276 # skip-rule: rst-italic2
277 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:137
278 msgid "Goes to the previous :term:`marker<markers>` or :term:`guide`"
279 msgstr "Va al :term:`marcador<markers>` o :term:`guia<guide>` anterior"
280
281 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:138
282 msgid "Go to Previous Snap Point"
283 msgstr "Ves al punt d'ajust anterior"
284
285 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:139
286 msgid ":kbd:`Alt+Left`"
287 msgstr ":kbd:`Alt+Fletxa esquerra`"
288
289 # skip-rule: rst-italic2
290 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:140
291 msgid "Moves the :term:`playhead` to the previous :term:`snap point`"
292 msgstr ""
293 "Mou el :term:`capçal de reproducció<playhead>` al :term:`punt d'ajust<snap "
294 "point>` anterior"
295
296 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:141
297 msgid "Go to Zone Start"
298 msgstr "Ves a l'inici de la zona"
299
300 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:142
301 msgid ":kbd:`Shift+I`"
302 msgstr ":kbd:`Maj+I`"
303
304 # skip-rule: rst-italic2
305 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:143
306 msgid "Goes to the start of the :term:`zone`"
307 msgstr "Va a l'inici de la :term:`zona<zone>`"
308
309 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:144
310 msgid "Go to Clip Start"
311 msgstr "Ves a l'inici del clip"
312
313 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:145
314 msgid ":kbd:`Home`"
315 msgstr ":kbd:`Inici`"
316
317 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:146
318 msgid "Moves the clip playhead to the beginning of the clip"
319 msgstr "Mou el capçal de reproducció del clip al començament del clip"
320
321 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:147
322 msgid "Go to Clip End"
323 msgstr "Ves al final del clip"
324
325 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:148
326 msgid ":kbd:`End`"
327 msgstr ":kbd:`Fi`"
328
329 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:149
330 msgid "Moves the clip playhead to the end of the clip"
331 msgstr "Mou el capçal de reproducció del clip al final del clip"
332
333 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:150
334 msgid "Go to Zone End"
335 msgstr "Ves al final de la zona"
336
337 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:151
338 msgid ":kbd:`Shift+O`"
339 msgstr ":kbd:`Maj+O`"
340
341 # skip-rule: rst-italic2
342 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:152
343 msgid "Goes to the end of the :term:`zone`"
344 msgstr "Va al final de la :term:`zona<zone>`"
345
346 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:153
347 msgid "Go to Next Snap Point"
348 msgstr "Ves al punt d'ajust següent"
349
350 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:154
351 msgid ":kbd:`Alt+Right`"
352 msgstr ":kbd:`Alt+Fletxa dreta`"
353
354 # skip-rule: rst-italic2
355 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:155
356 msgid "Moves the :term:`playhead` to the next :term:`snap point`"
357 msgstr ""
358 "Mou el :term:`capçal de reproducció<playhead>` al :term:`punt d'ajust<snap "
359 "point>` següent"
360
361 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:156
362 msgid "Go to Next Guide"
363 msgstr "Ves a la guia següent"
364
365 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:157
366 msgid ":kbd:`Ctrl+Right`"
367 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fletxa dreta`"
368
369 # skip-rule: rst-italic2
370 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:158
371 msgid "Goes to the next :term:`marker<markers>` or :term:`guide`"
372 msgstr "Va al :term:`marcador<markers>` o :term:`guia<guide>` següent"
373
374 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:159
375 msgid "Go to Project End"
376 msgstr "Ves al final del projecte"
377
378 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:160
379 msgid ":kbd:`Ctrl+End`"
380 msgstr ":kbd:`Ctrl+Fi`"
381
382 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:161
383 msgid "Goes the end of the clip"
384 msgstr "Va al final del clip"
385
386 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:162
387 msgid "Add Marker"
388 msgstr "Afegeix un marcador"
389
390 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:164
391 msgid ""
392 "Opens the Edit Marker dialog window for adding a new :term:`marker<markers>` "
393 "into the clip at the current time point."
394 msgstr ""
395 "Obre la finestra del diàleg Edita el marcador per a afegir un :term:"
396 "`marcador<markers>` nou al clip en el punt de temps actual."
397
398 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:171
399 msgid "Edit Marker dialog window to add or edit a marker"
400 msgstr ""
401 "Edita la finestra del diàleg de marcadors per a afegir o editar un marcador"
402
403 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:178
404 msgid "Add Marker/Guide quickly"
405 msgstr "Afegeix un marcador/guia ràpidament"
406
407 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:179
408 msgid ":kbd:`Num+*`"
409 msgstr ":kbd:`Num+*`"
410
411 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:180
412 msgid "Adds a new marker at the current time point"
413 msgstr "Afegeix un marcador nou al punt de temps actual"
414
415 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:181
416 msgid "Edit Marker"
417 msgstr "Edita un marcador"
418
419 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:183
420 msgid ""
421 "Brings up a dialog where you can edit the :term:`marker<markers>` that is at "
422 "the current time point. Use *Go to marker* to put the monitor at the marker "
423 "you want to edit."
424 msgstr ""
425 "Obre un diàleg a on es pot editar el :term:`marcador<markers>` que hi ha en "
426 "el punt de temps actual. Useu *Ves al marcador* per a situar el monitor en "
427 "el marcador que voleu editar."
428
429 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:184
430 msgid "Delete Marker"
431 msgstr "Suprimeix el marcador"
432
433 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:186
434 msgid ""
435 "Deletes the :term:`marker<markers>` that is at the current time point. Use "
436 "*Go to marker* to put the monitor at the marker you want to delete."
437 msgstr ""
438 "Suprimeix el :term:`marcador<markers>` que es troba en el punt de temps "
439 "actual. Utilitzeu *Ves al marcador* per a posar el monitor al marcador que "
440 "voleu suprimir."
441
442 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:187
443 msgid "Delete All Markers"
444 msgstr "Suprimeix tots els marcadors"
445
446 # skip-rule: rst-italic2
447 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:189
448 msgid "Deletes all the :term:`markers` from the current clip."
449 msgstr "Suprimeix tots els :term:`marcadors<markers>` del clip actual."
450
451 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:190
452 msgid "Go to Marker..."
453 msgstr "Ves al marcador..."
454
455 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:192
456 msgid ""
457 "The menu item pops out a list of existing :term:`marker<markers>` to select "
458 "from. When one is selected the playhead moves to that marker."
459 msgstr ""
460 "L'element de menú mostra una llista dels :term:`marcadors<markers>` "
461 "existents per a seleccionar-ne. Quan se selecciona un, el punt de "
462 "reproducció es mou a aquest marcador."
463
464 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:193
465 msgid "Extract Zone"
466 msgstr "Extreu una zona"
467
468 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:195
469 msgid "This brings up the **Cut Clip** dialog."
470 msgstr "Això obre el diàleg **Retalla el clip**."
471
472 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:202
473 msgid "Cut Clip dialog to extract zone"
474 msgstr "Diàleg de retallar el clip per extreure una zona"
475
476 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:204
477 msgid ""
478 "The current :term:`zone` can be saved as a :file:`.mov` file in your file "
479 "system. If the :guilabel:`Add clip to project` is checked the zone will be "
480 "added as a separate clip to the project bin."
481 msgstr ""
482 "La :term:`zona<zone>` actual es pot desar com un fitxer :file:`.mov` al "
483 "sistema de fitxers. Si està marcada :guilabel:`Afegeix un clip al projecte`, "
484 "la zona s'afegirà com un clip separat a la safata del projecte."
485
486 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:211
487 msgid "Insert Zone in Project bin"
488 msgstr "Insereix una zona a la safata del projecte"
489
490 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:212
491 msgid ":kbd:`Ctrl+I`"
492 msgstr ":kbd:`Ctrl+I`"
493
494 # skip-rule: rst-italic2
495 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:213
496 msgid ""
497 "Inserts the current :term:`zone` into the project bin as a sub-clip of the "
498 "original clip"
499 msgstr ""
500 "Insereix la :term:`zona<zone>` actual a la safata del projecte com un "
501 "subclip del clip original"
502
503 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:214
504 msgid "Extract Frame"
505 msgstr "Extreu un fotograma"
506
507 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:216
508 msgid ""
509 "Opens the **Save Image** dialog window to save the current frame as an image "
510 "file (default is :file:`.png`) to your file system"
511 msgstr ""
512 "Obre la finestra de diàleg **Desa la imatge** per a desar el fotograma "
513 "actual com un fitxer d'imatge (de manera predeterminada és :file:`.png`) al "
514 "sistema de fitxers"
515
516 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:217
517 msgid "Extract Frame to Project"
518 msgstr "Extreu un fotograma al projecte"
519
520 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:219
521 msgid ""
522 "Same as :guilabel:`Extract Frame` but in addition the image file is brought "
523 "into the project bin"
524 msgstr ""
525 "Igual que :guilabel:`Extreu un fotograma`, però a més el fitxer d'imatge es "
526 "portarà a la safata del projecte"
527
528 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:226
529 msgid "Save Image dialog for extracting frames"
530 msgstr "Diàleg de desar la imatge per a extreure fotogrames"
531
532 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:259
533 msgid "Add Project Note"
534 msgstr "Afegeix una nota del projecte"
535
536 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:261
537 msgid ""
538 "Opens the :ref:`notes` widget and adds a hyperlink to the current frame in "
539 "the clip. You can enter more text to describe the scene."
540 msgstr ""
541 "Obre el giny :ref:`notes` i afegeix un enllaç al fotograma actual en el "
542 "clip. Podeu introduir més text per a descriure l'escena."
543
544 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:262
545 msgid "Set Zone In"
546 msgstr "Estableix l'entrada de zona"
547
548 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:263
549 msgid ":kbd:`I`"
550 msgstr ":kbd:`I`"
551
552 # skip-rule: rst-italic2
553 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:264
554 msgid "Sets the :term:`in-point` for the :term:`zone`"
555 msgstr ""
556 "Estableix el :term:`punt d'entrada<in-point>` per a la :term:`zona<zone>`"
557
558 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:265
559 msgid "Set Zone Out"
560 msgstr "Estableix la sortida de zona"
561
562 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:266
563 msgid ":kbd:`O`"
564 msgstr ":kbd:`O`"
565
566 # skip-rule: rst-italic2
567 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:267
568 msgid "Sets the :term:`out-point` for the :term:`zone`"
569 msgstr ""
570 "Estableix el :term:`punt de sortida<out-point>` per a la :term:`zona<zone>`"
571
572 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:268
573 msgid "Set current image as thumbnail"
574 msgstr "Estableix la imatge actual com a miniatura"
575
576 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:270
577 msgid "Uses the current frame as the thumbnail for the clip in the project bin"
578 msgstr ""
579 "Utilitza el fotograma actual com a miniatura per al clip a la safata del "
580 "projecte"
581
582 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:271
583 msgid "Always show audio thumbnails"
584 msgstr "Mostra sempre les miniatures d'àudio"
585
586 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:273
587 msgid ""
588 "Switches the permanent display of the audio waveform on or off. If unchecked "
589 "(i.e. off) the audio graph is only displayed when the mouse is near the "
590 "bottom of the monitor area and the Monitor Overlay Audio Waveform option is "
591 "selected."
592 msgstr ""
593 "Activa o desactiva la visualització permanent de la forma d'ona de l'àudio. "
594 "Si no està marcada (és a dir, desactivada) la gràfica d'àudio només es "
595 "mostrarà quan el ratolí estigui a prop de la part inferior de l'àrea del "
596 "monitor i se seleccioni l'opció Superposició del monitor de la forma d'ona "
597 "de l'àudio."
598
599 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:274
600 msgid "Current Monitor Overlay"
601 msgstr "Superposició al monitor actual"
602
603 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:276
604 msgid "Opens a fly-out for the various available monitor overlays"
605 msgstr ""
606 "Obre un desplegable per a les diverses superposicions de monitor disponibles"
607
608 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:277
609 msgid "Monitor Info Overlay"
610 msgstr "Informació superposada al monitor"
611
612 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:279
613 msgid "Switches all monitor overlays on or off"
614 msgstr "Activa o desactiva totes les superposicions de monitor"
615
616 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:280
617 msgid "Monitor Overlay Timecode"
618 msgstr "Codi temporal en superposició al monitor"
619
620 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:282
621 msgid "Switches the display of the timecode on or off"
622 msgstr "Activa o desactiva la visualització del codi de temps"
623
624 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:283
625 msgid "Monitor Overlay Playback FPS"
626 msgstr "FPS de reproducció en superposició al monitor"
627
628 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:285
629 msgid "Switches the display of the frame-per-seconds (:term:`fps`) on or off"
630 msgstr ""
631 "Activa o desactiva la visualització dels fotogrames per segon (:term:`fps`)"
632
633 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:286
634 msgid "Monitor Overlay Markers"
635 msgstr "Marcadors en superposició al monitor"
636
637 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:288
638 msgid "Switches the display of the marker lines and thumbnails on or off"
639 msgstr ""
640 "Activa o desactiva la visualització de les línies dels marcadors i les "
641 "miniatures"
642
643 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:289
644 msgid "Monitor Overlay Audio Waveform"
645 msgstr "Ona d'àudio de superposició al monitor"
646
647 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:291
648 msgid "Switches the display of the audio waveform on or off"
649 msgstr "Activa o desactiva la visualització de la forma d'ona de l'àudio"
650
651 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:292
652 msgid "Monitor Overlay Clip Jobs"
653 msgstr "Treballs de clip de superposició al monitor"
654
655 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:294
656 msgid "Switches the display of running clip jobs on or off"
657 msgstr "Activa o desactiva la visualització dels treballs de clip en execució"
658
659 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:311
660 msgid "Seeking"
661 msgstr "Cerca"
662
663 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:313
664 msgid ""
665 "Inside the clip monitor: hold down :kbd:`Shift` and move the mouse left/"
666 "right."
667 msgstr ""
668 "Dins del monitor de clip: mantingueu premuda :kbd:`Maj` i moveu el ratolí a "
669 "l'esquerra/dreta."
670
671 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:319
672 msgid "Drag Audio or Video Only to Timeline"
673 msgstr "Arrossegueu només l'àudio o el vídeo a la línia de temps"
674
675 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:321
676 msgid ""
677 "Possibility to drag only the video or audio stream of a clip from the "
678 "project bin or clip monitor to the timeline"
679 msgstr ""
680 "Possibilitat d'arrossegar només el flux de vídeo o àudio d'un clip des de la "
681 "safata del projecte o el monitor de clips fins a la línia de temps"
682
683 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:331
684 msgid ""
685 "Move with the mouse to the lower left-hand corner of the clip monitor to "
686 "access the video (1) and audio (2) icons. Left click on the respective icon "
687 "to drag either the video or audio stream into the timeline."
688 msgstr ""
689 "Moveu amb el ratolí a la cantonada inferior esquerra del monitor de clips "
690 "per accedir a les icones de vídeo (1) i àudio (2). Feu clic esquerre sobre "
691 "la icona respectiva per arrossegar el flux de vídeo o àudio a la línia de "
692 "temps."
693
694 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:335
695 msgid ""
696 "This is very useful if you only need one of the streams as it avoids the un-"
697 "grouping and subsequent deletion of one of the streams of the clip in the "
698 "timeline."
699 msgstr ""
700 "Això és molt útil si només necessiteu un dels fluxos, ja que evita "
701 "desagrupar i suprimir subsegüentment un dels fluxos del clip a la línia de "
702 "temps."
703
704 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:339
705 msgid "**Notes**"
706 msgstr "**Notes**"
707
708 # skip-rule: kct-cut
709 #: ../../user_interface/monitors/clip_monitor.rst:341
710 msgid ""
711 "\"Unedited\" means without any cuts. Please note that clips in the Project "
712 "Bin can have effects and hence people may consider them \"edited\"."
713 msgstr ""
714 "«No editat» significa sense cap tall. Tingueu en compte que els clips de la "
715 "safata del projecte poden tenir efectes i, per tant, la gent pot considerar-"
716 "los «editats»."