Contents of /trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface___customizing_interface.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659942 - (show annotations) (download)
Sun Sep 10 11:03:46 2023 UTC (2 months, 2 weeks ago) by jferrer
File size: 17140 byte(s)
Updated translations
1 # Translation of docs_kdenlive_org_user_interface___customizing_interface.po to Catalan
2 # Copyright (C) 2021-2023 This_file_is_part_of_KDE
3 # Licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Antoni Bella Pérez <[email protected]>, 2021.
7 # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2021, 2022, 2023.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: documentation-docs-kdenlive-org\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-09-08 16:47+0200\n"
14 "Last-Translator: Josep M. Ferrer <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
16 "Language: ca\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21 "X-Generator: Lokalize 22.12.3\n"
22
23 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:1
24 msgid "Kdenlive's User Interface - Customizing the Interface"
25 msgstr "Interfície d'usuari del Kdenlive - Personalitzar la interfície"
26
27 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:1
28 msgid ""
29 "KDE, Kdenlive, user interface, documentation, user manual, video editor, "
30 "open source, free, learn, easy, customize"
31 msgstr ""
32 "KDE, Kdenlive, interfície d'usuari, documentació, manual d'usuari, editor de "
33 "vídeo, codi lliure, lliure, aprendre, fàcil, personalització"
34
35 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:17
36 msgid "Customizing the Interface"
37 msgstr "Personalitzar la interfície"
38
39 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:19
40 msgid ""
41 "The user interface model allows you to freely adjust the different panels to "
42 "support your workflow. You can add :term:`widgets<widget>` to and delete "
43 "them from the different panels, rearrange them, change the size of the "
44 "panels, and save the workspace layout so you can have different layouts with "
45 "different widgets depending on the stage of your post-production work. For "
46 "example, you can have different workspace layouts for video editing, color "
47 "correction and sound editing. Kdenlive comes with four different workspace "
48 "layouts already defined. See the :ref:`ui-workspace_layouts` chapter."
49 msgstr ""
50 "El model d'interfície d'usuari us permet ajustar lliurement els diferents "
51 "plafons per permetre el vostre flux de treball. Podeu afegir :term:"
52 "`ginys<widget>` i suprimir-los dels diferents plafons, reorganitzar-los, "
53 "canviar la mida dels plafons i desar la disposició de l'espai de treball de "
54 "manera que pugueu tenir diferents disposicions amb ginys diferents depenent "
55 "de la fase del vostre treball de postproducció. Per exemple, podeu tenir "
56 "diferents disposicions d'espai de treball per a l'edició de vídeo, correcció "
57 "de color i edició de so. El Kdenlive ve amb quatre disposicions d'espai de "
58 "treball diferents ja definides. Vegeu el capítol :ref:`ui-workspace_layouts`."
59
60 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:27
61 msgid ""
62 "Kdenlive’s default workspaces (example uses the Editing view; click to "
63 "enlarge)"
64 msgstr ""
65 "Espais de treballs predeterminats del Kdenlive (l'exemple fa servir la vista "
66 "d'edició; feu clic per ampliar)"
67
68 # skip-rule: kct-statusbar
69 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:29
70 msgid ""
71 "Here is a quick reminder of the different workspace panels (see :ref:"
72 "`user_interface`). In this section we want to focus on the panels 1 thru 4 "
73 "and panel #6. Panel #5 (timeline toolbar) is not really a panel by itself "
74 "but is part of the timeline. Panels 7 and 8 are described in more detail in "
75 "the :ref:`status_bar` (#8) and :ref:`toolbars` (#7) chapters."
76 msgstr ""
77 "Aquest és un recordatori ràpid dels diferents plafons de l'espai de treball "
78 "(vegeu :ref:`user_interface`). En aquesta secció volem centrar-nos en els "
79 "plafons 1 a 4 i el 6. El plafó 5 (barra d'eines de la línia de temps) no és "
80 "realment un plafó per si mateix, però forma part de la línia de temps. Els "
81 "plafons 7 i 8 es descriuen amb més detall als capítols :ref:`status_bar` (8) "
82 "i :ref:`toolbars` (7)."
83
84 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:33
85 msgid ""
86 "Kdenlive allows you to arrange these five panels in columns or in rows. You "
87 "define this in :menuselection:`Menu --> View --> Dock Area Orientation`. In "
88 "both cases the timeline panel (#4) determines what is a row and what is a "
89 "column. The difference is that if you select :guilabel:`Arrange dock areas "
90 "in columns` you can add columns to the right of the timeline that extend "
91 "from top to bottom. You can still add widgets above or below other widgets "
92 "but the right edge of the timeline will be. If you select :guilabel:`Arrange "
93 "dock areas in rows` you have two rows to start with. You can drag widgets "
94 "below the timeline to create a new row but not above the first and between "
95 "the first and second row. You can move widgets with a row to create new "
96 "columns."
97 msgstr ""
98 "El Kdenlive permet organitzar aquests cinc plafons en columnes o en files. "
99 "Definiu això a :menuselection:`Menú --> Visualitza --> Orientació de l'àrea "
100 "d'acoblament`. En ambdós casos el panell de línia de temps (4) determina què "
101 "és una fila i què és una columna. La diferència és que si seleccioneu :"
102 "guilabel:`Organitza les àrees d'acoblament en columnes` podreu afegir "
103 "columnes a la dreta de la línia de temps que s'estenen de dalt a baix. "
104 "Encara podreu afegir ginys a sobre o a sota d'altres ginys, però la vora "
105 "dreta de la línia de temps hi serà. Si seleccioneu :guilabel:`Organitza les "
106 "àrees d'acoblament en files`, tindreu dues files per començar. Podeu "
107 "arrossegar ginys per sota de la línia de temps per a crear una fila nova "
108 "però no per sobre de la primera i entre la primera i la segona fila. Podeu "
109 "moure els ginys en una fila per a crear columnes noves."
110
111 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:46
112 msgid "|columns|"
113 msgstr "|columns|"
114
115 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:47
116 msgid "|rows|"
117 msgstr "|rows|"
118
119 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:48
120 msgid "*Columns* (click to enlarge)"
121 msgstr "*Columnes* (clic per ampliar)"
122
123 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:49
124 msgid "*Rows* (click to enlarge)"
125 msgstr "*Files* (clic per ampliar)"
126
127 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:51
128 msgid ""
129 "Note that you can still have widgets in rows within one column, and in "
130 "columns within one row. See the dashed lines in the images above. Similarly, "
131 "you can have widgets as tabs (see the yellow box in the screenshots above) "
132 "regardless of the dock orientation setting."
133 msgstr ""
134 "Tingueu en compte que encara podeu tenir ginys en files dins d'una columna i "
135 "en columnes dins d'una fila. Vegeu les línies de guions a les imatges "
136 "anteriors. De la mateixa manera, podeu tenir ginys com a pestanyes (vegeu el "
137 "quadre groc a les captures de pantalla anteriors) independentment de la "
138 "configuració de l'orientació d'acoblament."
139
140 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:57
141 msgid "Adding Widgets"
142 msgstr "Afegir ginys"
143
144 # skip-rule: kct-library
145 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:59
146 msgid ""
147 "You can add :term:`widgets<widget>` (e.g. :ref:`view-library`, :ref:`view-"
148 "project_notes`) by enabling them in the :menuselection:`Menu --> View Menu`. "
149 "Likewise, disable them by taking off the check mark right next to their "
150 "entry in the menu."
151 msgstr ""
152 "Podeu afegir :term:`ginys<widget>` (p. ex. :ref:`view-library`, :ref:`view-"
153 "project_notes`) activant-los al menú :menuselection:`Menú --> Vista`. De la "
154 "mateixa manera, desactiveu-los retirant la marca de selecció just al costat "
155 "de la seva entrada en el menú."
156
157 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:65
158 msgid "Moving Widgets"
159 msgstr "Moure ginys"
160
161 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:67
162 msgid ""
163 "You move a :term:`widget` by grabbing the tab or the :term:`title bar` and "
164 "moving it to a new position. It is possible to move the widget to a "
165 "different position within the same panel thereby simply changing the "
166 "sequence of the tabs."
167 msgstr ""
168 "Moveu un :term:`giny<widget>` agafant la pestanya o la :term:`barra de "
169 "títol` i movent-lo a una posició nova. És possible moure el giny a una "
170 "posició diferent dins del mateix plafó, canviant així la seqüència de les "
171 "pestanyes."
172
173 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:69
174 msgid ""
175 "A widget can also be moved to a new panel, to its own (new) column or row, "
176 "or undocked as a floating window. In the example below the :ref:`Clip <ui-"
177 "monitors_clip_monitor>` and :ref:`Project Monitor <ui-"
178 "monitors_project_monitor>` widgets are being undocked and turned into "
179 "floating windows:"
180 msgstr ""
181 "Un giny també es pot moure a un plafó nou, a la seva pròpia columna o fila "
182 "(nova), o desacoblar com una finestra flotant. En l'exemple següent, els "
183 "ginys :ref:`Monitor de clips <ui-monitors_clip_monitor>` i :ref:`Monitor del "
184 "projecte <ui-monitors_project_monitor>` s'han desacoblat i convertit en "
185 "finestres flotants:"
186
187 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:76
188 msgid ""
189 "Moving Clip and Project Monitor to their own independent windows (undocking)"
190 msgstr ""
191 "Moure el monitor de clips i el monitor del projecte a les seves pròpies "
192 "finestres independents (desacoblament)"
193
194 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:78
195 msgid ""
196 "The Kdenlive layout reacts to your dragging of the widget and you need to "
197 "pay close attention which layout elements change color when you move over "
198 "them."
199 msgstr ""
200 "La disposició del Kdenlive reacciona a l'arrossegament del giny i cal posar "
201 "molta atenció a quins elements de la disposició canvien de color quan els "
202 "moveu."
203
204 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:83
205 msgid "Reaction"
206 msgstr "Reacció"
207
208 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:84
209 msgid "Result when let go"
210 msgstr "Resultat en deixar anar"
211
212 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:85
213 msgid "Widget underneath changes color"
214 msgstr "El giny de sota canvia de color"
215
216 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:86
217 msgid "Widget is added as a tab to the panel"
218 msgstr "El giny s'afegeix com a pestanya al plafó"
219
220 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:87
221 msgid "Empty highlighted area appears"
222 msgstr "Apareixerà una àrea buida ressaltada"
223
224 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:88
225 msgid "Widget is dropped in to a new column or row"
226 msgstr "El giny es deixa anar a una columna o fila nova"
227
228 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:89
229 msgid "No color change"
230 msgstr "Sense canvis de color"
231
232 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:90
233 msgid ""
234 "[Only when hovering over the timeline panel or the menu bar] Widget becomes "
235 "a floating window"
236 msgstr ""
237 "[Només en passar per sobre del plafó de la línia de temps o la barra de "
238 "menús] el giny es converteix en una finestra flotant"
239
240 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:92
241 msgid ""
242 "When trying to move a floating window to a new position Kdenlive may think "
243 "you want to move it to a panel or create a new row or column. It is "
244 "recommended to use the standard size handles of the window manager to adjust "
245 "the top left and bottom right corners accordingly."
246 msgstr ""
247 "En intentar moure una finestra flotant a una posició nova, el Kdenlive pot "
248 "pensar que voleu moure-la a un plafó o crear una fila o columna nova. Es "
249 "recomana utilitzar les nanses de mida estàndard del gestor de finestres per "
250 "a ajustar els cantons superior esquerre i inferior dret en conseqüència."
251
252 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:94
253 msgid ""
254 "In order to move widgets without a tab they must have :term:`title "
255 "bars<title bar>`. You can switch them on and off in :menuselection:`Menu --> "
256 "View --> Show Title Bars`."
257 msgstr ""
258 "Per moure els ginys sense una pestanya, han de tenir :term:`barres de "
259 "títol<title bar>`. Podeu activar-los i desactivar-los a :menuselection:`Menú "
260 "--> Vista --> Mostra les barres de títol`."
261
262 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:100
263 msgid "Resizing Widgets"
264 msgstr "Canvi de mida dels ginys"
265
266 # skip-rule: rst-italic2
267 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:102
268 msgid ""
269 "You can only resize the column or row the :term:`widget` is docked in. Hover "
270 "over the widget's edge on either side and the mouse pointer will change into "
271 "the re-size pointer. Now drag the edge until the desired size is reached. "
272 "You can only drag horizontally or vertically individually."
273 msgstr ""
274 "Només podeu redimensionar la columna o fila on està acoblat el :term:"
275 "`giny<widget>`. En passar el cursor per sobre de la vora del giny a cada "
276 "costat i el punter del ratolí canviarà a la mida del punter. Ara arrossegueu "
277 "la vora fins a arribar a la mida desitjada. Només podeu arrossegar "
278 "horitzontalment o verticalment individualment."
279
280 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:108
281 msgid "Saving the Layout"
282 msgstr "Desar la disposició"
283
284 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:110
285 msgid ""
286 "Once you have arranged the :term:`widgets<widget>` to your liking you can "
287 "save the layout via :menuselection:`Menu --> View --> Save Layout`. A dialog "
288 "windows opens where you can name the new layout. If you enter the name of an "
289 "existing layout a warning will appear but you can overwrite the layout."
290 msgstr ""
291 "Una vegada hàgiu organitzat els :term:`ginys<widget>` al vostre gust, podreu "
292 "desar la disposició mitjançant :menuselection:`Menú --> Vista --> Desa la "
293 "disposició`. S'obre una finestra de diàleg on podeu anomenar la disposició "
294 "nova. Si introduïu el nom d'una disposició existent apareixerà un avís, però "
295 "podeu sobreescriure la disposició."
296
297 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:112
298 msgid ""
299 "It is good practice and very helpful to have different layouts for the "
300 "different tasks of post-production. See the :ref:`ui-workspace_layouts` "
301 "chapter for more details."
302 msgstr ""
303 "És una bona pràctica i molt útil disposar de diferents disposicions per a "
304 "les diferents tasques de postproducció. Per a més detalls, vegeu el capítol :"
305 "ref:`ui-workspace_layouts`."
306
307 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:118
308 msgid "Loading a Layout"
309 msgstr "Carregar una disposició"
310
311 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:120
312 msgid ""
313 "You can load a layout either by selecting it from :menuselection:`Menu --> "
314 "View --> Load Layout`, or by clicking on the desired one listed in the :ref:"
315 "`menu bar <menubar>` (top-right hand corner of the screen)."
316 msgstr ""
317 "Podeu carregar una disposició seleccionant-la des de :menuselection:`Menú --"
318 "> Vista --> Carrega una disposició`, o fent clic sobre la llista desitjada a "
319 "la :ref:`barra de menús <menubar>` (cantonada superior dreta de la pantalla)."
320
321 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:126
322 msgid "Managing Layouts"
323 msgstr "Gestionar disposicions"
324
325 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:128
326 msgid ""
327 "Kdenlive displays only eight saved layouts when selecting :menuselection:"
328 "`Menu --> View --> Load Layout`, and in the :ref:`menu bar <menubar>` only "
329 "four are displayed. But you can have many more."
330 msgstr ""
331 "El Kdenlive només mostra vuit disposicions desades en seleccionar :"
332 "menuselection:`Menú --> Vista --> Carrega una disposició`, i a la :ref:"
333 "`barra de menús <menubar>` només se'n mostren quatre. Però se'n poden tenir "
334 "moltes més."
335
336 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:136
337 msgid "List of available layouts"
338 msgstr "Llista de les disposicions disponibles"
339
340 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:138
341 msgid ""
342 "Selecting :menuselection:`Menu --> View --> Manage Layouts` opens this "
343 "window where you can manage the workspace layouts available."
344 msgstr ""
345 "Seleccionant :menuselection:`Menú --> Vista --> Gestió de les disposicions` "
346 "s'obrirà aquesta finestra on podreu gestionar les disposicions disponibles "
347 "de l'espai de treball."
348
349 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:140
350 msgid ""
351 "Use |go-up| and |go-down| to move the highlighted layout up and down in the "
352 "list. The first eight from this list will be available through the menu."
353 msgstr ""
354 "Utilitzeu |go-up| i |go-down| per a moure la disposició ressaltada cap amunt "
355 "i cap avall a la llista. Les vuit primeres d'aquesta llista estaran "
356 "disponibles mitjançant el menú."
357
358 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:142
359 msgid ""
360 "Click on |view-refresh| to refresh the list. Use |edit-delete| to delete the "
361 "highlighted entry."
362 msgstr ""
363 "Feu clic a |view-refresh| per actualitzar la llista. Utilitzeu |edit-delete| "
364 "per a suprimir l'entrada ressaltada."
365
366 #: ../../user_interface/customizing_interface.rst:144
367 msgid ""
368 "You can export |document-export| and import |document-import| saved layouts."
369 msgstr ""
370 "Podeu exportar |document-export| i importar |document-import| disposicions "
371 "desades."