Contents of /trunk/l10n-kf5/ca/messages/documentation-docs-kdenlive-org/docs_kdenlive_org_user_interface.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1659832 - (show annotations) (download)
Sat Sep 9 01:27:00 2023 UTC (2 months, 3 weeks ago) by scripty
File size: 12260 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # Translation of docs_kdenlive_org_user_interface.po to Catalan
2 # Copyright (C) 2021-2023 This_file_is_part_of_KDE
3 # Licensed under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Creative Commons License SA 4.0</a> unless stated otherwise
4 # This file is distributed under the same license as the Kdenlive Manual package.
5 #
6 # Antoni Bella Pérez <[email protected]>, 2021.
7 # Josep M. Ferrer <[email protected]>, 2021, 2022, 2023.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: documentation-docs-kdenlive-org\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-09-08 00:38+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-09-08 12:42+0200\n"
14 "Last-Translator: Josep M. Ferrer <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Catalan <[email protected]>\n"
16 "Language: ca\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21 "X-Generator: Lokalize 22.12.3\n"
22
23 #: ../../user_interface.rst:1
24 msgid "Introduction to Kdenlive's User Interface"
25 msgstr "Introducció a la interfície d'usuari del Kdenlive"
26
27 # skip-rule: t-sp_2p, t-2p_sp
28 #: ../../user_interface.rst:1
29 msgid ""
30 "KDE, Kdenlive, user interface, documentation, user manual, video editor, "
31 "open source, free, learn, easy, user interface, layout, widget"
32 msgstr ""
33 "KDE, Kdenlive, interfície d'usuari, documentació, manual d'usuari, editor de "
34 "vídeo, codi lliure, lliure, aprendre, fàcil, interfície d'usuari, "
35 "disposició, giny"
36
37 #: ../../user_interface.rst:17
38 msgid "User Interface"
39 msgstr "Interfície d'usuari"
40
41 #: ../../user_interface.rst:19
42 msgid ""
43 "This section introduces the Kdenlive user interface (UI), explains the "
44 "various :ref:`elements <ui_elements>`, :ref:`icons <ui_elements-icons>` and :"
45 "ref:`buttons <ui_elements-icons>`, the :ref:`menu options <menu>`, the "
46 "default :ref:`keyboard shortcuts <ui-keyboard_shortcuts>` that can speed up "
47 "your editing work, and how you can :ref:`customize the layout <ui-"
48 "workspace_layouts>` to fit your specific post-production workflow."
49 msgstr ""
50 "Aquesta secció presenta la interfície d'usuari (IU) del Kdenlive, explica "
51 "els diversos :ref:`elements <ui_elements>`, :ref:`icones <ui_elements-"
52 "icons>` i :ref:`botons <ui_elements-icons>`, les :ref:`opcions de menú "
53 "<menu>` les :ref:`dreceres de teclat <ui-keyboard_shortcuts>` "
54 "predeterminades que poden accelerar el treball d'edició, i com podeu :ref:"
55 "`personalitzar la disposició <ui-workspace_layouts>` per ajustar-se al "
56 "vostre flux de treball específic de postproducció."
57
58 #: ../../user_interface.rst:21
59 msgid ""
60 "After starting Kdenlive the window should look similar to the image below. "
61 "Kdenlive’s user interface is consistent across all platforms, so it doesn't "
62 "matter whether your operating system is Linux, Windows or MacOS. Of course, "
63 "icons and text look different."
64 msgstr ""
65 "Després d'iniciar el Kdenlive, la seva finestra hauria de ser quelcom "
66 "similar a la imatge de sota. La interfície d'usuari del Kdenlive és coherent "
67 "en totes les plataformes, per tant, no importa si el vostre sistema operatiu "
68 "és Linux, Windows o MacOS. Per descomptat, les icones i el text són "
69 "diferents."
70
71 #: ../../user_interface.rst:23
72 msgid "Kdenlive’s user interface is separated into four main parts:"
73 msgstr ""
74 "La interfície d'usuari del Kdenlive està separada en quatre parts principals:"
75
76 #: ../../user_interface.rst:25
77 msgid ""
78 "[A] The Workspace with the various :term:`widgets<widget>` that can be "
79 "arranged to your needs. See the :ref:`view_menu` and :ref:`ui-"
80 "workspace_layouts` for more details."
81 msgstr ""
82 "[A] L'espai de treball amb els diversos :term:`ginys <widget>` que es poden "
83 "organitzar segons les vostres necessitats. Per a més detalls, vegeu el :ref:"
84 "`view_menu` i les :ref:`ui-workspace_layouts`."
85
86 # skip-rule: kct-menubar
87 #: ../../user_interface.rst:27
88 msgid ""
89 "[B] The Menu Bar with the :ref:`Menu <menu>` and list of :ref:`ui-"
90 "workspace_layouts`."
91 msgstr ""
92 "[B] La barra de menú amb el :ref:`Menú <menu>` i la llista de :ref:`ui-"
93 "workspace_layouts`."
94
95 # skip-rule: kct-toolbar, punctuation-period-no
96 #: ../../user_interface.rst:29
97 msgid ""
98 "[C] The :ref:`toolbars` below the menu bar and above the :ref:`timeline`."
99 msgstr ""
100 "[C] Les :ref:`toolbars` sota de la barra de menús i sobre la :ref:`timeline`."
101
102 # skip-rule: kct-statusbar
103 #: ../../user_interface.rst:31
104 msgid "[D] The :ref:`status_bar` at the bottom of the screen."
105 msgstr "[D] La :ref:`status_bar` a la part inferior de la pantalla."
106
107 #: ../../user_interface.rst:37
108 msgid ""
109 "Kdenlive’s default screen layout (example uses the Editing view): Menu Bar "
110 "(blue), Toolbars (yellow), Workspace (green) and Status Bar (red)."
111 msgstr ""
112 "Disposició predeterminada de la pantalla del Kdenlive (exemple de la vista "
113 "d'edició): barra de menús (blau), barres d'eines (groc), espai de treball "
114 "(verd) i barra d'estat (vermell)."
115
116 #: ../../user_interface.rst:42
117 msgid "Workspaces"
118 msgstr "Espais de treball"
119
120 #: ../../user_interface.rst:43
121 msgid ""
122 "The Workspace model follows the video editing workflow and can be adapted to "
123 "your individual style and preferences. By default, Kdenlive starts with the "
124 "Editing workspace model that looks like this:"
125 msgstr ""
126 "El model d'espai de treball segueix el flux de treball d'edició de vídeo i "
127 "es pot adaptar al vostre estil i preferències individuals. De manera "
128 "predeterminada, el Kdenlive comença amb el model d'espai de treball d'edició "
129 "que es veu així:"
130
131 #: ../../user_interface.rst:49
132 msgid "Kdenlive’s default workspaces (example uses the Editing view)"
133 msgstr ""
134 "Espais de treballs predeterminats del Kdenlive (l'exemple fa servir la vista "
135 "d'edició)"
136
137 #: ../../user_interface.rst:53
138 msgid "**Project Bin**, **Library**"
139 msgstr "**Safata del projecte**, **Biblioteca**"
140
141 #: ../../user_interface.rst:55
142 msgid ""
143 "This is where you keep your source files (video clips, images and image "
144 "sequences, title and color clips, animations, audio files). In this "
145 "screenshot the :term:`widgets<widget>` for :ref:`Undo History "
146 "<undo_history>`, :ref:`Compositions <transitions_compositions>`, and :ref:"
147 "`Effects <effects-effects_tab>` have been added to this section."
148 msgstr ""
149 "Aquí és on es mantenen els fitxers d'origen (clips de vídeo, imatges i "
150 "seqüències d'imatges, clips de títol i color, animacions, fitxers d'àudio). "
151 "En aquesta captura de pantalla s'han afegit a aquesta secció els :term:"
152 "`ginys <widget>` per a l':ref:`Historial de desfer <undo_history>`, les :ref:"
153 "`Composicions <transitions_compositions>` i els :ref:`Efectes <effects-"
154 "effects_tab>`."
155
156 #: ../../user_interface.rst:57
157 msgid "**Clip Monitor**"
158 msgstr "**Monitor de clips**"
159
160 #: ../../user_interface.rst:59
161 msgid ""
162 "This is where the clip selected in the project bin is displayed. In this "
163 "screenshot the widget for :term:`Library` has been added to this section. "
164 "See the chapter :ref:`ui-monitors_clip_monitor` for more details."
165 msgstr ""
166 "Aquí és on es mostra el clip seleccionat a la safata del projecte. En "
167 "aquesta captura de pantalla s'ha afegit el giny per a :term:`Biblioteca "
168 "<Library>`. Per a més detalls, vegeu el capítol :ref:`ui-"
169 "monitors_clip_monitor`."
170
171 #: ../../user_interface.rst:61
172 msgid "**Project Monitor**"
173 msgstr "**Monitor del projecte**"
174
175 #: ../../user_interface.rst:63
176 msgid ""
177 "This is where the content of the :term:`timeline` is being displayed with "
178 "all effects and compositions applied. In this screenshot the widgets for :"
179 "ref:`Speech Editor <effects-speech_to_text>` and :ref:`Project Notes "
180 "<notes>` have been added to this section. See the chapter :ref:`ui-"
181 "monitors_project_monitor` for more details."
182 msgstr ""
183 "Aquí és on es mostra el contingut de la :term:`linia de temps <timeline>` "
184 "amb tots els efectes i composicions aplicades. En aquesta captura de "
185 "pantalla s'han afegit a aquesta secció els ginys per a l':ref:`Editor de veu "
186 "<effects-speech_to_text>` i :ref:`Notes del projecte <notes>`. Per a més "
187 "detalls, vegeu el capítol :ref:`ui-monitors_project_monitor`."
188
189 #: ../../user_interface.rst:65
190 msgid "**Timeline**"
191 msgstr "**Línia de temps**"
192
193 #: ../../user_interface.rst:67
194 msgid ""
195 "Most of the action is taking place in the timeline. Here you put your "
196 "sources in the order in which they will appear in the final video, make "
197 "your :ref:`edits <editing>` (cuts and trimmings), :ref:`apply effects "
198 "<effects-apply_effects>`, add :ref:`compositions <transitions_compositions>` "
199 "and :ref:`transitions <transitions_compositions>`, and add audio and sound "
200 "tracks. See the chapter :ref:`timeline` for more details."
201 msgstr ""
202 "La major part de l'acció es duu a terme en la línia temporal. Aquí poseu les "
203 "fonts en l'ordre en què apareixeran al vídeo final, feu les :ref:`edicions "
204 "<editing>` (retallats i escapçats), :ref:`aplica els efectes <effects-"
205 "apply_effects>`, afegiu :ref:`composicions <transitions_compositions>` i :"
206 "ref:`transicions <transitions_compositions>`, i afegiu pistes d'àudio i so. "
207 "Per a més detalls, vegeu el capítol :ref:`timeline`."
208
209 #: ../../user_interface.rst:69
210 msgid "**Timeline Toolbar**"
211 msgstr "**Barra d'eines de la línia de temps**"
212
213 #: ../../user_interface.rst:71
214 msgid ""
215 "This is where you find all the tools you need to edit your video project. "
216 "See the chapter :ref:`timeline_toolbar3` for more details."
217 msgstr ""
218 "Aquí és on trobareu totes les eines que necessiteu per editar el projecte de "
219 "vídeo. Per a més detalls, vegeu el capítol :ref:`timeline_toolbar3`."
220
221 #: ../../user_interface.rst:73
222 msgid "**Audio Mixer**"
223 msgstr "**Mesclador d'àudio**"
224
225 #: ../../user_interface.rst:75
226 msgid ""
227 "This section holds the :ref:`audio mixing panel <effects-audio_tools>` where "
228 "you control the volume and pan of the various audio tracks and the master."
229 msgstr ""
230 "Aquesta secció conté el :ref:`plafó del mesclador d'àudio <effects-"
231 "audio_tools>` on controleu el volum i el desplaçament de les diverses pistes "
232 "d'àudio i el mestre."
233
234 #: ../../user_interface.rst:77
235 msgid "**Menu Bar** and main **Toolbar**"
236 msgstr "**Barra de menús** i **Barra d'eines** principal"
237
238 #: ../../user_interface.rst:79
239 msgid ""
240 "At the top of the screen you have access to the menu (see :ref:`menubar` "
241 "and :ref:`Menu <menu>` for more details), the :ref:`ui-workspace_layouts` "
242 "and the :ref:`main_toolbar`. The menu bar can be switched on and off with :"
243 "kbd:`Ctrl+M`."
244 msgstr ""
245 "A la part superior de la pantalla teniu accés al menú (vegeu :ref:`menubar` "
246 "i :ref:`Menú <menu>` per a més detalls), les :ref:`ui-workspace_layouts` i "
247 "la :ref:`main_toolbar`. La barra de menús es pot activar i desactivar amb :"
248 "kbd:`Ctrl+M`."
249
250 #: ../../user_interface.rst:81
251 msgid "**Status Bar**"
252 msgstr "**Barra d'estat**"
253
254 #: ../../user_interface.rst:83
255 msgid ""
256 "Kdenlive displays context-specific information or hints on the left-hand "
257 "side of the status bar depending on where you hover the mouse pointer. In "
258 "the middle you see the names of the clips you hover over in the timeline. "
259 "This is also where error messages come up when working with clips in the "
260 "timeline. On the right-hand side Kdenlive displays the currently selected "
261 "timeline :ref:`edit tool <timeline_edit_tools>` and the icons to toggle "
262 "various timeline features. See the sections about :ref:`status bar icons "
263 "<ui_elements-status_bar_icons>` and the :ref:`status bar <status_toolbar>` "
264 "for more details."
265 msgstr ""
266 "El Kdenlive mostra informació específica del context o consells al costat "
267 "esquerre de la barra d'estat depenent d'on passeu el punter del ratolí. Al "
268 "mig veureu els noms dels clips sobre els quals passeu el cursor per sobre a "
269 "la línia de temps. Aquí és també on apareixen missatges d'error quan es "
270 "treballa amb clips a la línia de temps. Al costat dret, el Kdenlive mostra "
271 "la :ref:`eina d'edició <timeline_edit_tools>` de la línia de temps "
272 "seleccionada i les icones per a commutar diverses característiques de la "
273 "línia de temps. Per a més detalls, vegeu les seccions sobre les icones de "
274 "la :ref:`barra d'estat <ui_elements-status_bar_icons>` i la :ref:`barra "
275 "d'estat <status_toolbar>`."