Contents of /branches/stable/l10n-kf5/sv/docmessages/plasma-workspace/kcontrol_cursortheme.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1657895 - (show annotations) (download) (as text)
Thu Aug 10 02:56:47 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File MIME type: text/x-gettext
File size: 51752 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kcontrol_mouse.po to Swedish
2 # Översättning av kcontrol_mouse.po till svenska
3 # Copyright (C) 2002, 2004, 2008 Free Software Foundation, Inc.
4 #
5 # Mattias Newzella <[email protected]>, 2002.
6 # Stefan Asserhäll <[email protected]>, 2004, 2008, 2009, 2010.
7 # Stefan Asserhall <[email protected]>, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020, 2021, 2023.
8 msgid ""
9 msgstr ""
10 "Project-Id-Version: kcontrol_mouse\n"
11 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
12 "POT-Creation-Date: 2023-01-31 02:51+0000\n"
13 "PO-Revision-Date: 2023-08-09 08:14+0200\n"
14 "Last-Translator: Stefan Asserhäll <[email protected]>\n"
15 "Language-Team: Swedish <[email protected]>\n"
16 "Language: sv\n"
17 "MIME-Version: 1.0\n"
18 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20 "X-Generator: Lokalize 20.08.1\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23 #. Tag: title
24 #: index.docbook:10 index.docbook:44
25 #, no-c-format
26 msgid "Cursor Theme"
27 msgstr "Muspekartema"
28
29 #. Tag: author
30 #: index.docbook:12
31 #, no-c-format
32 msgid "&Mike.McBride; &Mike.McBride.mail;"
33 msgstr "&Mike.McBride; &Mike.McBride.mail;"
34
35 #. Tag: author
36 #: index.docbook:13
37 #, no-c-format
38 msgid "&Brad.Hards; &Brad.Hards.mail;"
39 msgstr "&Brad.Hards; &Brad.Hards.mail;"
40
41 #. Tag: author
42 #: index.docbook:14
43 #, no-c-format
44 msgid "&Lauri.Watts; &Lauri.Watts.mail;"
45 msgstr "&Lauri.Watts; &Lauri.Watts.mail;"
46
47 #. Tag: author
48 #: index.docbook:15
49 #, no-c-format
50 msgid ""
51 "<firstname>Natalie</firstname><surname>Clarius</"
52 "surname><email>[email protected]</email>"
53 msgstr ""
54 "<firstname>Natalie</firstname><surname>Clarius</"
55 "surname><email>[email protected]</email>"
56
57 #. Tag: trans_comment
58 #: index.docbook:16
59 #, no-c-format
60 msgid "ROLES_OF_TRANSLATORS"
61 msgstr ""
62 "<othercredit role=\"translator\"> <firstname>Stefan</firstname> "
63 "<surname>Asserhäll</surname> <affiliation><address><email>stefan."
64 "[email protected]</email></address></affiliation> <contrib>Översättare</"
65 "contrib></othercredit>"
66
67 #. Tag: date
68 #: index.docbook:19
69 #, no-c-format
70 msgid "2023-01-29"
71 msgstr "2023-01-29"
72
73 #. Tag: releaseinfo
74 #: index.docbook:20
75 #, no-c-format
76 msgid "Plasma 5.27"
77 msgstr "Plasma 5.27"
78
79 #. Tag: para
80 #: index.docbook:23
81 #, no-c-format
82 msgid ""
83 "This is the documentation for the &systemsettings; module to customize the "
84 "mouse cursor appearance."
85 msgstr ""
86 "Det här är dokumentationen för systeminställningarnas modul som anpassar "
87 "muspekarens utseende."
88
89 #. Tag: keyword
90 #: index.docbook:29
91 #, no-c-format
92 msgid "<keyword>KDE</keyword>"
93 msgstr "<keyword>KDE</keyword>"
94
95 #. Tag: keyword
96 #: index.docbook:30
97 #, no-c-format
98 msgid "Systemsettings"
99 msgstr "Systeminställningar"
100
101 #. Tag: keyword
102 #: index.docbook:31
103 #, no-c-format
104 msgid "mouse"
105 msgstr "mus"
106
107 #. Tag: keyword
108 #: index.docbook:32
109 #, no-c-format
110 msgid "cursor"
111 msgstr "muspekare"
112
113 #. Tag: keyword
114 #: index.docbook:33
115 #, no-c-format
116 msgid "pointer"
117 msgstr "pekare"
118
119 #. Tag: keyword
120 #: index.docbook:34
121 #, no-c-format
122 msgid "bouncing"
123 msgstr "studsande"
124
125 #. Tag: keyword
126 #: index.docbook:35
127 #, no-c-format
128 msgid "blinking"
129 msgstr "blinkande"
130
131 #. Tag: keyword
132 #: index.docbook:36
133 #, no-c-format
134 msgid "animation"
135 msgstr "animering"
136
137 #. Tag: keyword
138 #: index.docbook:37
139 #, no-c-format
140 msgid "launch"
141 msgstr "start"
142
143 #. Tag: keyword
144 #: index.docbook:38
145 #, no-c-format
146 msgid "feedback"
147 msgstr "återkoppling"
148
149 #. Tag: keyword
150 #: index.docbook:39
151 #, no-c-format
152 msgid "theme"
153 msgstr "tema"
154
155 #. Tag: para
156 #: index.docbook:46
157 #, no-c-format
158 msgid "This module allows you to"
159 msgstr "Modulen gör det möjligt att"
160
161 #. Tag: para
162 #: index.docbook:49
163 #, no-c-format
164 msgid "select a cursor theme"
165 msgstr "välja ett muspekartema"
166
167 #. Tag: para
168 #: index.docbook:50
169 #, no-c-format
170 msgid "configure a cursor animation for launching applications"
171 msgstr "ställa in en animering av muspekaren vid start av program"
172
173 #. Tag: para
174 #: index.docbook:54
175 #, no-c-format
176 msgid ""
177 "The features provided by this module may not be available on some systems."
178 msgstr ""
179 "Funktionerna som tillhandahålls av modulen kanske inte är tillgängliga på "
180 "vissa system."
181
182 #. Tag: title
183 #: index.docbook:57
184 #, no-c-format
185 msgid "Cursor Theme Management"
186 msgstr "Temahanterare för muspekare"
187
188 #. Tag: screeninfo
189 #: index.docbook:60
190 #, no-c-format
191 msgid "Screenshot of the Cursor Theme manager"
192 msgstr "Skärmbild av temahanterare för muspekare"
193
194 #. Tag: para
195 #: index.docbook:68
196 #, no-c-format
197 msgid ""
198 "To use a cursor theme, simply select it and click the <guilabel>Apply</"
199 "guilabel> button."
200 msgstr ""
201 "För att använda ett muspekartema, markera det helt enkelt och klicka på "
202 "knappen <guilabel>Verkställ</guilabel>."
203
204 #. Tag: para
205 #: index.docbook:70
206 #, no-c-format
207 msgid ""
208 "You can remove cursor themes using the trash button that appears when you "
209 "hover the mouse pointer over the theme item in the list. Note that you can "
210 "not remove the pre-installed themes."
211 msgstr ""
212 "Du kan ta bort muspekarteman genom att använda papperskorgsknappen som visas "
213 "när muspekaren hålls över temaobjektet i listan. Observera att du inte kan "
214 "ta bort förinstallerade teman."
215
216 #. Tag: para
217 #: index.docbook:72
218 #, no-c-format
219 msgid ""
220 "Use the <guilabel>Get New Cursors...</guilabel> button to launch the "
221 "<guilabel>Download New Cursors</guilabel> dialog and download additional "
222 "themes from the internet."
223 msgstr ""
224 "Använd knappen <guilabel>Hämta nya pekare...<guilabel> för att starta "
225 "dialogrutan <guilabel>Ladda ner nya pekare</guilabel> och ladda ner "
226 "ytterligare teman från Internet."
227
228 #. Tag: screeninfo
229 #: index.docbook:75
230 #, no-c-format
231 msgid "Screenshot of the Get New Cursor Themes"
232 msgstr "Skärmbild av Hämta nya pekarteman"
233
234 #. Tag: para
235 #: index.docbook:83
236 #, no-c-format
237 msgid ""
238 "You can also install cursor themes files you have downloaded or otherwise "
239 "obtained using the <guilabel>Install from File...</guilabel> button."
240 msgstr ""
241 "Du kan också installera pekarscheman från en fil som du har laddat ner eller "
242 "skaffat på annat sätt genom att använda knappen <guilabel>Installera från "
243 "fil...</guilabel>."
244
245 #. Tag: para
246 #: index.docbook:85
247 #, no-c-format
248 msgid ""
249 "If you are interested in creating your own cursor theme, you can find "
250 "information<ulink url=\"https://userbase.kde.org/Special:MyLanguage/"
251 "Create_your_own_mouse_cursor_theme\">here</ulink>."
252 msgstr ""
253 "Om du är intresserad av att skapa ditt eget muspekartema, finns information "
254 "<ulink url=\"https://userbase.kde.org/Special:MyLanguage/"
255 "Create_your_own_mouse_cursor_theme\">här</ulink>."
256
257 #. Tag: title
258 #: index.docbook:90
259 #, no-c-format
260 msgid "Cursor size"
261 msgstr "Pekarstorlek"
262
263 #. Tag: para
264 #: index.docbook:92
265 #, no-c-format
266 msgid ""
267 "Some themes allow choosing the cursor size. Use the <guilabel>Size</"
268 "guilabel> field to select the appropriate size."
269 msgstr ""
270 "Vissa teman tillåter att pekarstorleken väljes. Använd fältet "
271 "<guilabel>Storlek</guilabel> för att välja lämplig storlek."
272
273 #. Tag: screeninfo
274 #: index.docbook:95
275 #, no-c-format
276 msgid "Screenshot of the Cursor Size"
277 msgstr "Skärmbild av pekarstorleken"
278
279 #. Tag: title
280 #: index.docbook:106
281 #, no-c-format
282 msgid "Launch feedback"
283 msgstr "Gensvar vid programstart"
284
285 #. Tag: para
286 #: index.docbook:108
287 #, no-c-format
288 msgid ""
289 "Sometimes it is reassuring to know that your computer didn't just ignore "
290 "your command, and something is happening behind the scenes. In this dialog "
291 "<guilabel>Configure Launch Fedback...</guilabel>, you can configure visible "
292 "feedback to help you know if you really hit that icon or not."
293 msgstr ""
294 "Ibland är det lugnande att veta att din dator inte bara ignorerade ditt "
295 "kommando, och någonting händer bakom ridån. I den här dialogrutan kan du "
296 "<guilabel>Anpassa gensvar vid programstart</guilabel> för att hjälpa dig få "
297 "reda på om du verkligen klickade på den där ikonen eller inte."
298
299 #. Tag: screeninfo
300 #: index.docbook:115
301 #, no-c-format
302 msgid "Screenshot of the Launch Feedback"
303 msgstr "Skärmbild av Gensvar vid programstart"
304
305 #. Tag: para
306 #: index.docbook:123
307 #, no-c-format
308 msgid ""
309 "The traditional way to indicate that your computer is busy is to modify the "
310 "cursor, and you can turn this on by choosing a <guilabel>Cursor</guilabel>."
311 msgstr ""
312 "Det traditionella sättet att visa att din dator är upptagen är att ändra "
313 "markören, och du kan aktivera det här sättet genom att välja en "
314 "<guilabel>Pekare</guilabel>."
315
316 #. Tag: para
317 #: index.docbook:127
318 #, no-c-format
319 msgid ""
320 "With this option enabled, your cursor will have an icon attached to it for a "
321 "short time, when a new application is being launched. You can configure how "
322 "long this icon is displayed beside your cursor with the <guilabel>Stop "
323 "animation after:</guilabel> spinbox. The default is 5 seconds."
324 msgstr ""
325 "Med det här alternativet aktiverat, kommer en ikon visas i anslutning till "
326 "din markör en kort tid, när ett nytt program startas. Du kan ställa in hur "
327 "länge ikonen visas vid din markör med nummerrutan <guilabel>Stoppa animering "
328 "efter:</guilabel>. Det förvalda värdet är 5 sekunder."
329
330 #. Tag: para
331 #: index.docbook:133
332 #, no-c-format
333 msgid ""
334 "There are several variations of busy cursor available, including a "
335 "<guilabel>No Feedback</guilabel>, a <guilabel>Blinking</guilabel>, a "
336 "<guilabel>Bouncing</guilabel> or a <guilabel>Static</guilabel> cursor icon "
337 "with no animation."
338 msgstr ""
339 "Det finns flera variationer av upptagen pekare, inklusive <guilabel>Inget "
340 "gensvar</guilabel>, en <guilabel>Blinkande</guilabel>, en "
341 "<guilabel>Studsande</guilabel> eller en <guilabel>Statisk</guilabel> "
342 "pekarikon utan animering."
343
344 #. Tag: para
345 #: index.docbook:138
346 #, no-c-format
347 msgid ""
348 "Traditional &plasma; launch notification has taken another form, which you "
349 "can also enable and disable here. Normally when you start an application, it "
350 "gets an immediate entry in the taskbar, with the icon replaced by a spinning "
351 "hourglass to let you know something is happening. You can toggle this "
352 "behavior on and off with the <guilabel>Enable animation</guilabel> checkbox."
353 msgstr ""
354 "Traditionellt, har &plasma;s programstartsinformation sett annorlunda ut, "
355 "och den kan du också aktivera eller stänga av här. I normala fall, när du "
356 "startar ett program, får det omedelbart en post i aktivitetsfältet med "
357 "ikonen ersatt med ett snurrande timglas som visar att någonting händer. Du "
358 "kan aktivera eller stänga av det här beteendet med kryssrutan "
359 "<guilabel>Aktivera animering</guilabel>."
360
361 #. Tag: para
362 #: index.docbook:145
363 #, no-c-format
364 msgid ""
365 "Not all applications that you start will eventually show a window, or an "
366 "entry in the taskbar. Some of them, for example, are docked into the "
367 "&plasma; system tray. Alternatively, it might be that you sent it off to a "
368 "different virtual desktop, and in the <guilabel>Behavior</guilabel> section "
369 "of the <ulink url=\"help:/plasma-desktop/panel.html\"> <guilabel>Task "
370 "Manager Settings</guilabel></ulink> the option <guilabel>From the current "
371 "desktop</guilabel> is checked for the <guilabel>Show only tasks</guilabel> "
372 "switcher. Setting a timeout ensures that, even in these cases, you can still "
373 "get launch feedback, but also that it will go away when the job is done."
374 msgstr ""
375 "Det är inte alla program du startar som till slut visar ett fönster eller en "
376 "post i aktivitetsfältet. En del dockas till exempel i &plasma;s "
377 "systembricka. Alternativt, skickar du dem kanske till ett annat virtuellt "
378 "skrivbord, och inställningen <guilabel>Från nuvarande skrivbord</guilabel> "
379 "är markerad under <guilabel>Beteende</guilabel> i <ulink url=\"help:/plasma-"
380 "desktop/panel.html\"><guilabel>Aktivitetshanterarens inställningar</"
381 "guilabel></ulink>. Att ställa in en tidsgräns försäkrar dig om att du kan få "
382 "gensvar vid programstart också för sådana fall, men också att gensvaret "
383 "försvinner när jobbet är klart."
384
385 #~ msgid "2021-04-07"
386 #~ msgstr "2021-04-07"
387
388 #~ msgid ""
389 #~ "This module allows you to select from several installed cursor themes "
390 #~ "from a preview of the cursor display."
391 #~ msgstr ""
392 #~ "Modulen låter dig välja bland flera installerade muspekarteman från en "
393 #~ "förhandsgranskning av pekarvisningen."
394
395 #~ msgid ""
396 #~ "If you have additional cursor themes available, you can install them "
397 #~ "using the <guibutton>Install from File...</guibutton> button below the "
398 #~ "list box. See <ulink url=\"https://userbase.kde.org/Special:MyLanguage/"
399 #~ "Create_your_own_mouse_cursor_theme\">these instructions</ulink> on the "
400 #~ "details on how to create the custom cursor theme."
401 #~ msgstr ""
402 #~ "Om du har ytterligare pekarteman tillgängliga, kan du installera dem "
403 #~ "genom att använda knappen <guibutton>Installera från fil...</guibutton> "
404 #~ "under listrutan. Se <ulink url=\"https://userbase.kde.org/Special:"
405 #~ "MyLanguage/Create_your_own_mouse_cursor_theme\">följande instruktioner</"
406 #~ "ulink> för detaljerad information om hur ett eget pekartemat kan skapas."
407
408 #~ msgid "2018-03-24"
409 #~ msgstr "2018-03-24"
410
411 #~ msgid ""
412 #~ "Some themes allow to choose the cursor size. Available sizes are "
413 #~ "displayed hoovering a theme."
414 #~ msgstr ""
415 #~ "Vissa teman tillåter också att pekarstorleken väljes. Tillgängliga "
416 #~ "storlekar visas genom att hålla pekaren över ett tema."
417
418 #~ msgid "The size can be set to one of the sizes available for your theme."
419 #~ msgstr ""
420 #~ "Storleken kan ställas in till en av storlekarna tillgängliga för temat."
421
422 #~ msgid "2016-09-21"
423 #~ msgstr "2016-09-21"
424
425 #~ msgid "2013-06-02"
426 #~ msgstr "2013-06-02"
427
428 #~ msgid "&kde; 4.11"
429 #~ msgstr "&kde; 4.11"
430
431 #~ msgid "2012-08-07"
432 #~ msgstr "2012-08-07"
433
434 #~ msgid "2011-10-10"
435 #~ msgstr "2011-10-10"
436
437 #~ msgid "Mouse"
438 #~ msgstr "Mus"
439
440 #~ msgid ""
441 #~ "This module allows you to configure your pointing device. Your pointing "
442 #~ "device may be a mouse, a track ball, a touch-pad, or another piece of "
443 #~ "hardware that performs a similar function."
444 #~ msgstr ""
445 #~ "Den här modulen låter dig anpassa ditt pekdon. Ditt pekdon kan vara en "
446 #~ "mus, en snurrboll, en tryckplatta, eller någon annan sorts hårdvara som "
447 #~ "utför en liknade funktion."
448
449 #~| msgid ""
450 #~| "This module is divided into several tabs: <link linkend=\"mouse-general"
451 #~| "\">General</link>, <link linkend=\"cursor-theme\">Cursor Theme</link>, "
452 #~| "<link linkend=\"mouse-advanced\">Advanced</link> and <link linkend="
453 #~| "\"mouse-navigation\">Mouse Navigation</link>. There may also be one or "
454 #~| "more additional tabs if you have a Logitech mouse or trackball, "
455 #~| "providing access to special features."
456 #~ msgid ""
457 #~ "This module is divided into several tabs: <link linkend=\"mouse-general"
458 #~ "\">General</link>, <link linkend=\"mouse-advanced\">Advanced</link> and "
459 #~ "<link linkend=\"mouse-navigation\">Mouse Navigation</link>. There may "
460 #~ "also be one or more additional tabs if you have a Logitech mouse or "
461 #~ "trackball, providing access to special features."
462 #~ msgstr ""
463 #~ "Den här modulen är uppdelad i flera flikar: <link linkend=\"mouse-general"
464 #~ "\">Allmänt</link>, <link linkend=\"mouse-advanced\">Avancerat</link> och "
465 #~ "<link linkend=\"mouse-navigation\">Musnavigering</link>. Det kan också "
466 #~ "finnas ytterligare en eller flera flikar om du har en Logitech-mus eller "
467 #~ "snurrboll, som ger tillgång till specialfunktioner."
468
469 #~ msgid "General"
470 #~ msgstr "Allmänt"
471
472 #~ msgid "Button Order"
473 #~ msgstr "Knappordning"
474
475 #~ msgid ""
476 #~ "If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the "
477 #~ "<mousebutton>left</mousebutton> and <mousebutton>right</mousebutton> "
478 #~ "buttons on your pointing device by choosing the <quote>Left handed</"
479 #~ "quote> option. If your pointing device has more than two buttons, only "
480 #~ "those that function as the <mousebutton>left</mousebutton> and "
481 #~ "<mousebutton>right</mousebutton> buttons are affected. For example, if "
482 #~ "you have a three-button mouse, the <mousebutton>middle</mousebutton> "
483 #~ "button is unaffected."
484 #~ msgstr ""
485 #~ "Om du är vänsterhänt kan du föredra att byta funktionerna på "
486 #~ "<mousebutton>vänster</mousebutton> och <mousebutton>höger</mousebutton> "
487 #~ "musknapp på ditt pekdon genom att välja alternativet <quote>vänsterhänt</"
488 #~ "quote>. Om ditt pekdon har mer än två knappar, är det bara de som "
489 #~ "fungerar som <mousebutton>vänster</mousebutton> och <mousebutton>höger</"
490 #~ "mousebutton> musknapp som påverkas. Om du till exempel har en mus med tre "
491 #~ "knappar, är <mousebutton>mitten</mousebutton>knappen opåverkad."
492
493 #~ msgid "Reverse scroll direction"
494 #~ msgstr "Omvänd rullningsriktning"
495
496 #~ msgid ""
497 #~ "With this check box selected, the scroll wheel (if any) will work in the "
498 #~ "opposite direction (so that if rolling the top of the scroll wheel "
499 #~ "towards you previously causes a scroll down, then it will now cause a "
500 #~ "scroll up). This may be useful to handle a unusual setup of the X server."
501 #~ msgstr ""
502 #~ "När den här kryssrutan är markerad, fungerar rullhjulet (om det finns) i "
503 #~ "omvänd riktning (så om rulla mushjulet mot dig tidigare orsakade rullning "
504 #~ "neråt, orsakar det nu rullning uppåt). Det kan vara användbart för att "
505 #~ "hantera en ovanlig inställning av X-servern."
506
507 #~ msgid "Double-click to open files and folders (select icons on first click)"
508 #~ msgstr ""
509 #~ "Dubbelklicka för att öppna filer och kataloger (välj ikonen vid första "
510 #~ "klicket)"
511
512 #~ msgid ""
513 #~ "If this option is not checked, icons/files will be opened with a single "
514 #~ "click of the <mousebutton>left</mousebutton> mouse-button. This default "
515 #~ "behavior is consistent with what you would expect when you click links in "
516 #~ "most web browsers. If checked however, icons/files will be opened with a "
517 #~ "double click, while a single click will only select the icon or file. "
518 #~ "This is the behavior you may know from other desktops or operating "
519 #~ "systems."
520 #~ msgstr ""
521 #~ "Om det här alternativet inte är markerat, öppnas ikoner/filer med ett "
522 #~ "enkelt klick av <mousebutton>vänster</mousebutton> musknapp. Det här "
523 #~ "förvalda beteendet är det samma som du skulle förvänta dig när du klickar "
524 #~ "på länkar i de flesta webbläsare. Om det är markerat så öppnas ikoner/"
525 #~ "filer med ett dubbelklick, medan ett enkelklick bara väljer ikonen eller "
526 #~ "filen. Det här är ett beteende som du kan känna igen från andra skrivbord "
527 #~ "eller operativsystem."
528
529 #~ msgid "Single-click to open files and folders"
530 #~ msgstr "Enkelklicka för att öppna filer och kataloger"
531
532 #~ msgid ""
533 #~ "This is the default setting for &kde;. Clicking once on an icon will open "
534 #~ "it. To select you can drag around the icon(s) or <keycombo action=\"simul"
535 #~ "\">&Ctrl;<mousebutton>Right</mousebutton></keycombo> click, or simply "
536 #~ "click and hold to drag it. You can also enable automatic selection of "
537 #~ "icons using the <guilabel>Automatically select icons</guilabel> check "
538 #~ "box, discussed below."
539 #~ msgstr ""
540 #~ "Det här är förvald inställning i &kde;. Att klicka en gång på en ikon "
541 #~ "öppnar den. För att välja kan du dra runt en eller flera ikoner eller "
542 #~ "<keycombo action=\"simul\">&Ctrl;<mousebutton>höger</mousebutton></"
543 #~ "keycombo>klicka, eller klicka och hålla nere för att dra. Du kan också "
544 #~ "aktivera automatisk markering av ikoner med kryssrutan <guilabel>Markera "
545 #~ "ikoner automatiskt</guilabel>, som beskrivs nedan."
546
547 #~ msgid "Change pointer shape over icons"
548 #~ msgstr "Ändra pekarens form över ikoner"
549
550 #~ msgid ""
551 #~ "When this option is checked, the shape of the mouse pointer changes "
552 #~ "whenever it is over an icon."
553 #~ msgstr ""
554 #~ "När det här alternativet är markerat, så ändras muspekarens form när den "
555 #~ "befinner sig över en ikon."
556
557 #~ msgid ""
558 #~ "This option should be checked in most situations. It gives more visual "
559 #~ "feedback and says, in essence, if you click here, something will happen."
560 #~ msgstr ""
561 #~ "Det här alternativet ska vara markerat i de flesta fall. Det ger mer "
562 #~ "synligt gensvar och betyder, i allt väsentligt, om du klickar här så "
563 #~ "kommer något att hända."
564
565 #~ msgid "Automatically select icons"
566 #~ msgstr "Markera ikoner automatiskt"
567
568 #~ msgid ""
569 #~ "As noted above, if you have <guilabel>Single-click to open files and "
570 #~ "folders</guilabel> selected, you can select icons by dragging around "
571 #~ "them, or by using <keycombo action=\"simul\">&Ctrl;<mousebutton>Right</"
572 #~ "mousebutton></keycombo> click. If you routinely need to select icons, you "
573 #~ "may want to enable this check box, which will allow icons to be selected "
574 #~ "automatically by pausing over the icon. The <guilabel>Delay:</guilabel> "
575 #~ "slider determines how long is required before the automatic selection "
576 #~ "takes effect."
577 #~ msgstr ""
578 #~ "Som beskrivs ovan, om du har markerat <guilabel>Enkelklicka för att öppna "
579 #~ "filer och kataloger</guilabel> kan du markera ikoner genom att dra "
580 #~ "omkring dem eller genom att använda <keycombo action=\"simul\">&Ctrl;"
581 #~ "<mousebutton>höger</mousebutton></keycombo>klick. Om du rutinmässigt "
582 #~ "behöver markera ikoner, kan du markera kryssrutan, vilket gör det möjligt "
583 #~ "att markera ikoner automatiskt genom att stanna över ikonen. "
584 #~ "Skjutreglaget <guilabel>Fördröjning:</guilabel> anger hur lång tid det "
585 #~ "tar innan den automatiska markeringen utförs."
586
587 #~ msgid "Advanced"
588 #~ msgstr "Avancerat"
589
590 #~ msgid "Pointer acceleration"
591 #~ msgstr "Acceleration för pekare"
592
593 #~ msgid ""
594 #~ "This option allows you to change the relationship between the distance "
595 #~ "that the mouse pointer moves on the screen and the relative movement of "
596 #~ "the physical device itself (which may be a mouse, track-ball, or some "
597 #~ "other pointing device.)"
598 #~ msgstr ""
599 #~ "Det här alternativet låter dig ändra förhållandet mellan avståndet som "
600 #~ "muspekaren flyttas på skärmen och den relativa förflyttningen av den "
601 #~ "fysiska enheten själv (som kan vara en mus, snurrboll, eller något annat "
602 #~ "pekdon.)"
603
604 #~ msgid ""
605 #~ "A high value for the acceleration multiplier will lead to large movements "
606 #~ "of the mouse pointer on the screen, even when you only make a small "
607 #~ "movement with the physical device."
608 #~ msgstr ""
609 #~ "Ett högt värde på accelerationsfaktorn gör att muspekaren flyttar sig "
610 #~ "långt på skärmen, även om du bara gör en liten rörelse med den fysiska "
611 #~ "enheten."
612
613 #~ msgid ""
614 #~ "A multiplier between <guilabel>1x</guilabel> and <guilabel>3x</guilabel> "
615 #~ "will works well for many systems. With a multiplier over <guilabel>3x</"
616 #~ "guilabel> the mouse pointer may become difficult to control."
617 #~ msgstr ""
618 #~ "En multiplikationsfaktor mellan <guilabel>1x</guilabel> och <guilabel>3x</"
619 #~ "guilabel> fungerar bra för många system. Med en multiplikationsfaktor "
620 #~ "över <guilabel>3x</guilabel> kan muspekaren bli svår att kontrollera."
621
622 #~ msgid "Pointer threshold"
623 #~ msgstr "Tröskelvärde för pekare"
624
625 #~ msgid ""
626 #~ "The threshold is the smallest distance that the mouse pointer must move "
627 #~ "on the screen before acceleration has any effect. If the movement is "
628 #~ "within the threshold, the mouse pointer moves as if the acceleration were "
629 #~ "set to <guilabel>1x</guilabel>."
630 #~ msgstr ""
631 #~ "Tröskeln är det minsta avstånd som muspekaren måste flyttas på skärmen "
632 #~ "innan accelerationen har någon effekt. Om förflyttningen är inom "
633 #~ "tröskeln, flyttas muspekaren som om accelerationen var satt till "
634 #~ "<guilabel>1x</guilabel>."
635
636 #~ msgid ""
637 #~ "Thus, when you make small movements with the physical device (&eg; "
638 #~ "mouse), you still have fine control of the mouse pointer on the screen, "
639 #~ "whereas larger movements of the physical device will move the mouse "
640 #~ "pointer rapidly to different areas on the screen."
641 #~ msgstr ""
642 #~ "På så sätt, om du gör små förflyttningar med den fysiska enheten (t.ex. "
643 #~ "musen), har du fortfarande finkontroll över muspekaren på skärmen, medan "
644 #~ "större förflyttningar av den fysiska enheten snabbt flyttar muspekaren "
645 #~ "till en annan del av skärmen."
646
647 #~ msgid ""
648 #~ "You can set the threshold by entering a value into the edit box or by "
649 #~ "clicking the up/down arrows to the right of the box."
650 #~ msgstr ""
651 #~ "Du kan ställa in tröskelvärdet genom att skriva in ett värde i "
652 #~ "redigeringsrutan eller genom att klicka på upp/ner-pilarna på knappen "
653 #~ "till höger om rutan."
654
655 #~ msgid ""
656 #~ "In general, the higher you set the <guilabel>Pointer acceleration</"
657 #~ "guilabel> value, the higher you will want to set the <guilabel>Pointer "
658 #~ "threshold</guilabel> value. For example, a <guilabel>Pointer threshold</"
659 #~ "guilabel> of 4 pixels may be appropriate for a <guilabel>Pointer "
660 #~ "Acceleration</guilabel> of 2x, but 10 pixels might be better for 3x."
661 #~ msgstr ""
662 #~ "I allmänhet, ju högre du sätter <guilabel>Acceleration för pekare</"
663 #~ "guilabel>, ju högre vill du sätta <guilabel>Tröskelvärde för pekare</"
664 #~ "guilabel>. Ett <guilabel>Tröskelvärde för pekare</guilabel> som är till "
665 #~ "exempel 4 bildpunkter kan vara lämpligt för en <guilabel>Acceleration för "
666 #~ "pekare</guilabel> som är 2x, men 10 bildpunkter kan vara bättre för 3x."
667
668 #~ msgid "Double click interval"
669 #~ msgstr "Intervall för dubbelklick"
670
671 #~ msgid ""
672 #~ "This is the maximum amount of time between clicks for &kde; to register a "
673 #~ "double click. If you click twice, and the time between those two clicks "
674 #~ "is less than this number, &kde; recognizes that as a double click. If the "
675 #~ "time between these two clicks is greater than this number, &kde; "
676 #~ "recognizes those as two <emphasis>separate</emphasis> single clicks."
677 #~ msgstr ""
678 #~ "Det här är den maximala tiden mellan klick för att &kde; ska registrera "
679 #~ "det som ett dubbelklick. Om du klickar två gånger, och tiden mellan de "
680 #~ "här två klicken är mindre än det här värdet, känner &kde; igen det som "
681 #~ "ett dubbelklick. Om tiden mellan de två klicken är större än värdet, "
682 #~ "känner &kde; igen dem som två <emphasis>separata</emphasis> enkelklick."
683
684 #~ msgid ""
685 #~ "<guilabel>Drag start time</guilabel> and <guilabel>Drag start distance</"
686 #~ "guilabel>"
687 #~ msgstr ""
688 #~ "<guilabel>Tid för start av drag och släpp</guilabel> och "
689 #~ "<guilabel>Avstånd för start av drag och släpp</guilabel>"
690
691 #~ msgid ""
692 #~ "If you <itemizedlist> <listitem><para>click with the mouse</para></"
693 #~ "listitem> <listitem><para>drag within the time specified in "
694 #~ "<guilabel>Drag start time</guilabel>, and </para></listitem> "
695 #~ "<listitem><para>move a distance equal to or greater than the number (of "
696 #~ "pixels) specified in <guilabel>Drag start distance</guilabel></para> </"
697 #~ "listitem> </itemizedlist> &kde; will drag the selected item."
698 #~ msgstr ""
699 #~ "Om du <itemizedlist> <listitem><para>Klickar med musen </para></listitem> "
700 #~ "<listitem><para>drar inom tiden som specificeras i <guilabel>Tid för "
701 #~ "start av drag och släpp</guilabel>, och </para></listitem> "
702 #~ "<listitem><para>flyttar ett avstånd som är större en det antal (pixlar) "
703 #~ "som anges av <guilabel>Avstånd för start av drag och släpp</guilabel></"
704 #~ "para> </listitem> </itemizedlist> så drar &kde; det valda objektet."
705
706 #~ msgid "Mouse wheel scrolls by"
707 #~ msgstr "Mushjulet rullar"
708
709 #~| msgid ""
710 #~| "If you have a wheel mouse, use the slider to determine how many lines of "
711 #~| "text one <quote>step</quote> of the mouse wheel will scroll."
712 #~ msgid ""
713 #~ "If you have a wheel mouse, use the spin box to determine how many lines "
714 #~ "of text one <quote>step</quote> of the mouse wheel will scroll."
715 #~ msgstr ""
716 #~ "Om du har en hjulmus, använd nummerrutan för att avgöra hur många rader "
717 #~ "text ett <quote>steg</quote> med mushjulet rullar."
718
719 #~ msgid "Mouse Navigation"
720 #~ msgstr "Musnavigering"
721
722 #~ msgid ""
723 #~ "This tab allows you to configure the keyboard number pad keys as a mouse-"
724 #~ "type device. This may be useful when you are working on a device without "
725 #~ "another pointing device, or where you have no other use for the number "
726 #~ "pad."
727 #~ msgstr ""
728 #~ "Den här fliken låter dig ställa in det numeriska tangentbordet som en "
729 #~ "sorts musenhet. Det kan vara användbart om du arbetar med en dator utan "
730 #~ "något annat pekdon, eller där du inte har någon annan användning för det "
731 #~ "numeriska tangentbordet."
732
733 #~ msgid "Move pointer with keyboard (using the num pad)"
734 #~ msgstr "Flytta musen med tangentbordet (använd numeriska tangentbordet)"
735
736 #~ msgid ""
737 #~ "To enable keyboard mouse mode, you need to select the check box labeled "
738 #~ "<guilabel>Move pointer with keyboard (using the num pad)</guilabel>. When "
739 #~ "you do this, the other settings will become enabled, and you can "
740 #~ "customize the keyboard pointer behavior further, if required."
741 #~ msgstr ""
742 #~ "För att aktivera tangentbordets musläge, måste du markera kryssrutan som "
743 #~ "heter <guilabel>Flytta musen med tangentbordet (använd numeriska "
744 #~ "tangentbordet)</guilabel>. När du gör det aktiveras övriga inställningar, "
745 #~ "och du kan anpassa beteendet hos tangentbordspekaren ytterligare, om det "
746 #~ "behövs."
747
748 #~ msgid ""
749 #~ "The various keys on the number pad move in the direction you would "
750 #~ "expect. Note that you can move diagonally as well as up, down, left and "
751 #~ "right. The <keycap>5</keycap> key emulates a click to a pointer button, "
752 #~ "typically &LMB;. You change which button is emulated by using the "
753 #~ "<keycap>/</keycap> key (which makes it &LMB;), <keycap>*</keycap> key "
754 #~ "(which makes it &MMB;) and <keycap>-</keycap> (which makes it &RMB;). "
755 #~ "Using the <keycap>+</keycap> emulates a double click to the selected "
756 #~ "pointer button. You can use the <keycap>0</keycap> key to emulate holding "
757 #~ "down the selected pointer button (for easy dragging), and then use the "
758 #~ "<keycap>.</keycap> to emulate releasing the selected pointer button."
759 #~ msgstr ""
760 #~ "De olika tangenterna på det numeriska tangentbordet flyttar i "
761 #~ "riktningarna du kan förvänta dig. Observera att du kan flytta diagonalt "
762 #~ "förutom uppåt, neråt, åt vänster och åt höger. Tangenten <keycap>5</"
763 #~ "keycap> motsvarar ett klick på en musknapp, typiskt vänsterknappen. Du "
764 #~ "kan ändra vilken knapp som den motsvarar genom att använda tangenten "
765 #~ "<keycap>/</keycap> (som gör den till vänsterknapp), <keycap>*</keycap> "
766 #~ "(som gör den till mittenknapp) och <keycap>-</keycap> (som gör den till "
767 #~ "högerknapp). Att trycka på <keycap>+</keycap> motsvarar ett dubbelklick "
768 #~ "med den valda musknappen. Du kan använda tangenten <keycap>0</keycap> för "
769 #~ "att hålla nere den valda musknappen (för att lätt kunna dra), och "
770 #~ "därefter använda <keycap>.</keycap> för att släppa den valda musknappen."
771
772 #~ msgid "Acceleration delay"
773 #~ msgstr "Accelerationsfördröjning"
774
775 #~ msgid ""
776 #~ "This is the time (in milliseconds) between the initial key press and the "
777 #~ "first repeated motion event for mouse key acceleration."
778 #~ msgstr ""
779 #~ "Det här är tiden (i millisekunder) mellan ursprunglig tangentnertryckning "
780 #~ "och första upprepade rörelsehändelsen för acceleration av mustangenten."
781
782 #~ msgid "Repeat interval"
783 #~ msgstr "Upprepningsintervall"
784
785 #~ msgid ""
786 #~ "This is the time in milliseconds between repeated motion events for mouse "
787 #~ "key acceleration."
788 #~ msgstr ""
789 #~ "Det här är tiden i millisekunder mellan upprepade rörelsehändelsen för "
790 #~ "acceleration av mustangenten."
791
792 #~ msgid "Acceleration time"
793 #~ msgstr "Accelerationstid"
794
795 #~| msgid ""
796 #~| "This is the number of key events before the pointer reaches a maximum "
797 #~| "speed for mouse key acceleration."
798 #~ msgid ""
799 #~ "This is the time in milliseconds before the pointer reaches a maximum "
800 #~ "speed for mouse key acceleration."
801 #~ msgstr ""
802 #~ "Det här är tiden i millisekunder innan pekaren når en maximal hastighet "
803 #~ "för acceleration av mustangenten."
804
805 #~ msgid "Maximum speed"
806 #~ msgstr "Maximal hastighet"
807
808 #~| msgid ""
809 #~| "This is the maximum speed in pixels per key event the pointer can reach "
810 #~| "for mouse key acceleration."
811 #~ msgid ""
812 #~ "This is the maximum speed in pixels per second the pointer can reach for "
813 #~ "mouse key acceleration."
814 #~ msgstr ""
815 #~ "Det här är maximal hastighet i bildpunkter per sekund som pekaren kan nå "
816 #~ "för acceleration av mustangenten."
817
818 #~ msgid "Acceleration profile"
819 #~ msgstr "Accelerationsprofil"
820
821 #~ msgid ""
822 #~ "This is the slope of the acceleration curve for mouse key acceleration."
823 #~ msgstr ""
824 #~ "Det här är lutningen på accelerationskurvan för acceleration av "
825 #~ "mustangenten."
826
827 #~ msgid "Logitech Support"
828 #~ msgstr "Logitech-stöd"
829
830 #~ msgid ""
831 #~ "Some Logitech USB mice support special features, such as switching to a "
832 #~ "higher resolution, or providing cordless status. If &kde; was built with "
833 #~ "libusb support, then you will get an additional tab for each supported "
834 #~ "mouse that is plugged in."
835 #~ msgstr ""
836 #~ "Vissa versioner av Logitech USB-mus stöder speciella funktioner, som att "
837 #~ "byta till en högre upplösning, eller tillhandahålla status för en "
838 #~ "sladdlös mus. Om &kde; byggdes med stöd för libusb, får du ytterligare en "
839 #~ "flik för varje ansluten mus som stöds."
840
841 #~ msgid "The supported devices are:"
842 #~ msgstr "Enheterna som stöds är:"
843
844 #~ msgid "Wheel Mouse Optical"
845 #~ msgstr "Optisk hjulmus"
846
847 #~ msgid "MouseMan Traveler"
848 #~ msgstr "MouseMan resemus"
849
850 #~ msgid "MouseMan Dual Optical"
851 #~ msgstr "MouseMan dubbel optisk mus"
852
853 #~ msgid "MX310 Optical Mouse"
854 #~ msgstr "MX310 optisk mus"
855
856 #~ msgid "MX510 Optical Mouse"
857 #~ msgstr "MX510 optisk mus"
858
859 #~ msgid "MX300 Optical Mouse"
860 #~ msgstr "MX300 optisk mus"
861
862 #~ msgid "MX500 Optical Mouse"
863 #~ msgstr "MX500 optisk mus"
864
865 #~ msgid "iFeel Mouse"
866 #~ msgstr "iFeel-mus"
867
868 #~ msgid "Mouse Receiver"
869 #~ msgstr "Musmottagare"
870
871 #~ msgid "Dual Receiver"
872 #~ msgstr "Dubbel mottagare"
873
874 #~ msgid "Cordless Freedom Optical"
875 #~ msgstr "Freedom sladdlös optisk mus"
876
877 #~ msgid "Cordless Elite Duo"
878 #~ msgstr "Sladdlös Elite Duo"
879
880 #~ msgid "MX700 Optical Mouse"
881 #~ msgstr "MX700 optisk mus"
882
883 #~ msgid "Cordless Optical Trackman"
884 #~ msgstr "Trackman sladdlös optisk mus"
885
886 #~ msgid "Cordless MX Duo Receiver"
887 #~ msgstr "MX Duo sladdlös mus för mottagare"
888
889 #~ msgid "MX100 Laser Mouse"
890 #~ msgstr "MX100 lasermus"
891
892 #~ msgid "Receiver for Cordless Presenter"
893 #~ msgstr "Presenter sladdlös mus för mottagare"
894
895 #~ msgid ""
896 #~ "Not all devices support all capabilities (typically cordless devices do "
897 #~ "not provide resolution switching, and of course only cordless devices "
898 #~ "support cordless status reporting), so some parts of the tab will not be "
899 #~ "enabled for some mouse types."
900 #~ msgstr ""
901 #~ "Alla enheter stöder inte alla funktioner (oftast tillhandahåller inte "
902 #~ "sladdlösa enheter byte av upplösning, och naturligtvis stöder bara "
903 #~ "sladdlösa enheter sladdlös statusrapportering), så vissa delar av fliken "
904 #~ "är inte aktiverad för vissa mustyper."
905
906 #~ msgid ""
907 #~ "If the mouse supports resolution switching, the <guilabel>Sensor "
908 #~ "Resolution</guilabel> radio button group will be enabled, and you can "
909 #~ "switch from <guilabel>400 counts per inch</guilabel> to <guilabel>800 "
910 #~ "counts per inch</guilabel> and back. If you use <guilabel>800 counts per "
911 #~ "inch</guilabel>, the same physical movement of the mouse will cause a "
912 #~ "greater (roughly double) amount of motion of the cursor. This tends to be "
913 #~ "popular amongst gamers."
914 #~ msgstr ""
915 #~ "Om musen stöder byte av upplösning, är gruppen med alternativknappar "
916 #~ "<guilabel>Sensorupplösning</guilabel> aktiverad, och du kan byta mellan "
917 #~ "<guilabel>400 värden per tum</guilabel> och <guilabel>800 värden per tum</"
918 #~ "guilabel>. Om du använder <guilabel>800 värden per tum</guilabel>, "
919 #~ "orsakar samma fysiska rörelse av musen en större (ungefär dubbel) rörelse "
920 #~ "hos pekaren. Det brukar vara populärt bland de som spelar datorspel."
921
922 #~ msgid ""
923 #~ "If the mouse supports cordless reporting, the <guilabel>Battery Level</"
924 #~ "guilabel> and <guilabel>RF Channel</guilabel> widgets will be enabled. "
925 #~ "You can only change the <guilabel>RF Channel</guilabel> if your mouse has "
926 #~ "two channel support."
927 #~ msgstr ""
928 #~ "Om musen stöder sladdlös statusrapportering, är de grafiska komponenterna "
929 #~ "<guilabel>Batterinivå</guilabel> och <guilabel>RF-kanal</guilabel> "
930 #~ "aktiverade. Du kan bara byta <guilabel>RF-kanal</guilabel> om musen har "
931 #~ "stöd för två kanaler."
932
933 #~ msgid "Fixing permission problems on Logitech mice"
934 #~ msgstr "Att korrigera problem med rättigheter för en Logitech-mus"
935
936 #~ msgid ""
937 #~ "Because of the way USB devices work, the code that accesses the current "
938 #~ "status on Logitech mice needs to be able to write to the mouse. This "
939 #~ "should be handled by your distribution, but if not, you may need to do "
940 #~ "some configuration yourself."
941 #~ msgstr ""
942 #~ "På grund av sättet som USB-enheter fungerar, måste koden som ska komma åt "
943 #~ "aktuell status på en Logitech-mus kunna skriva till musen. Det bör "
944 #~ "hanteras av din distribution, men om det inte gör det, kan du behöva göra "
945 #~ "vissa inställningar själv."
946
947 #~ msgid ""
948 #~ "On a &Linux; system, you should use the hotplug system to change the "
949 #~ "ownership and permissions on the mouse entry in <filename>/proc/bus/usb</"
950 #~ "filename>. One way to do this is to create a short script (<filename>/etc/"
951 #~ "hotplug/usb/consoleUserPerms</filename>) that changes the ownership and "
952 #~ "permissions, as shown below:"
953 #~ msgstr ""
954 #~ "På &Linux;-system bör du använda systemet med anslutning under körning "
955 #~ "för att ändra ägare och rättigheter för musen under <filename>/proc/bus/"
956 #~ "usb </filename>. Ett sätt att göra det är att skapa ett kort skript "
957 #~ "(<filename>/etc/hotplug/usb/consoleUserPerms</filename>) som ändrar ägare "
958 #~ "och rättigheter, som visas nedan:"
959
960 #~ msgid ""
961 #~ "<![CDATA[\n"
962 #~ "#!/bin/bash\n"
963 #~ "#\n"
964 #~ "# /etc/hotplug/usb/consoleUserPerms\n"
965 #~ "#\n"
966 #~ "# Sets up newly plugged in USB device so that the user who owns\n"
967 #~ "# the console according to pam_console can access it from user space\n"
968 #~ "#\n"
969 #~ "# Note that for this script to work, you'll need all of the following:\n"
970 #~ "# a) a line in the file /etc/hotplug/usb.usermap or another usermap file\n"
971 #~ "# in /etc/hotplug/usb/ that corresponds to the device you are using.\n"
972 #~ "# b) a setup using pam_console creates the respective lock files\n"
973 #~ "# containing the name of the respective user. You can check for that\n"
974 #~ "# by executing \"echo `cat /var/{run,lock}/console.lock`\" and\n"
975 #~ "# verifying the appropriate user is mentioned somewhere there.\n"
976 #~ "# c) a Linux kernel supporting hotplug and usbdevfs\n"
977 #~ "# d) the hotplug package (http://linux-hotplug.sourceforge.net/)\n"
978 #~ "#\n"
979 #~ "# In the usermap file, the first field \"usb module\" should be named\n"
980 #~ "# \"consoleUserPerms\" to invoke this script.\n"
981 #~ "#\n"
982 #~ "\n"
983 #~ "if [ \"${ACTION}\" = \"add\" ] && [ -f \"${DEVICE}\" ]\n"
984 #~ "then\n"
985 #~ "# New code, using lock files instead of copying /dev/console permissions\n"
986 #~ "# This also works with non-kdm logins (e.g. on a virtual terminal)\n"
987 #~ "# Idea and code from Nalin Dahyabhai <[email protected]>\n"
988 #~ " if [ -f /var/run/console.lock ]\n"
989 #~ " then\n"
990 #~ " CONSOLEOWNER=`cat /var/run/console.lock`\n"
991 #~ " elif [ -f /var/lock/console.lock ]\n"
992 #~ " then\n"
993 #~ " CONSOLEOWNER=`cat /var/lock/console.lock`\n"
994 #~ " else\n"
995 #~ " CONSOLEOWNER=\n"
996 #~ " fi\n"
997 #~ " if [ -n \"$CONSOLEOWNER\" ]\n"
998 #~ " then\n"
999 #~ " chmod 0000 \"${DEVICE}\"\n"
1000 #~ " chown \"$CONSOLEOWNER\" \"${DEVICE}\"\n"
1001 #~ " chmod 0600 \"${DEVICE}\"\n"
1002 #~ " fi\n"
1003 #~ "fi\n"
1004 #~ "]]>"
1005 #~ msgstr ""
1006 #~ "<![CDATA[\n"
1007 #~ "#!/bin/bash\n"
1008 #~ "#\n"
1009 #~ "# /etc/hotplug/usb/consoleUserPerms\n"
1010 #~ "#\n"
1011 #~ "# Sets up newly plugged in USB device so that the user who owns\n"
1012 #~ "# the console according to pam_console can access it from user space\n"
1013 #~ "#\n"
1014 #~ "# Note that for this script to work, you'll need all of the following:\n"
1015 #~ "# a) a line in the file /etc/hotplug/usb.usermap or another usermap file\n"
1016 #~ "# in /etc/hotplug/usb/ that corresponds to the device you are using.\n"
1017 #~ "# b) a setup using pam_console creates the respective lock files\n"
1018 #~ "# containing the name of the respective user. You can check for that\n"
1019 #~ "# by executing \"echo `cat /var/{run,lock}/console.lock`\" and\n"
1020 #~ "# verifying the appropriate user is mentioned somewhere there.\n"
1021 #~ "# c) a Linux kernel supporting hotplug and usbdevfs\n"
1022 #~ "# d) the hotplug package (http://linux-hotplug.sourceforge.net/)\n"
1023 #~ "#\n"
1024 #~ "# In the usermap file, the first field \"usb module\" should be named\n"
1025 #~ "# \"consoleUserPerms\" to invoke this script.\n"
1026 #~ "#\n"
1027 #~ "\n"
1028 #~ "if [ \"${ACTION}\" = \"add\" ] && [ -f \"${DEVICE}\" ]\n"
1029 #~ "then\n"
1030 #~ "# New code, using lock files instead of copying /dev/console permissions\n"
1031 #~ "# This also works with non-kdm logins (e.g. on a virtual terminal)\n"
1032 #~ "# Idea and code from Nalin Dahyabhai <[email protected]>\n"
1033 #~ " if [ -f /var/run/console.lock ]\n"
1034 #~ " then\n"
1035 #~ " CONSOLEOWNER=`cat /var/run/console.lock`\n"
1036 #~ " elif [ -f /var/lock/console.lock ]\n"
1037 #~ " then\n"
1038 #~ " CONSOLEOWNER=`cat /var/lock/console.lock`\n"
1039 #~ " else\n"
1040 #~ " CONSOLEOWNER=\n"
1041 #~ " fi\n"
1042 #~ " if [ -n \"$CONSOLEOWNER\" ]\n"
1043 #~ " then\n"
1044 #~ " chmod 0000 \"${DEVICE}\"\n"
1045 #~ " chown \"$CONSOLEOWNER\" \"${DEVICE}\"\n"
1046 #~ " chmod 0600 \"${DEVICE}\"\n"
1047 #~ " fi\n"
1048 #~ "fi\n"
1049 #~ "]]>"
1050
1051 #~ msgid ""
1052 #~ "The usermap file that goes with this is <filename>/etc/hotplug/usb/"
1053 #~ "logitechmouse.usermap</filename>, as shown below:"
1054 #~ msgstr ""
1055 #~ "Filen usermap som hör ihop med detta är <filename>/etc/hotplug/usb/"
1056 #~ "logitechmouse.usermap</filename>, som visas nedan:"
1057
1058 #~ msgid ""
1059 #~ "<![CDATA[\n"
1060 #~ "# script match_flags idVendor idProduct bcdDevice_lo "
1061 #~ "bcdDevice_hi bDeviceClass bDeviceSubClass bDeviceProtocol bInterfaceClass "
1062 #~ "bInterfaceSubClass bInterfaceProtocol driver_info\n"
1063 #~ "# Wheel Mouse Optical\n"
1064 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc00e 0x0000 "
1065 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1066 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1067 #~ "# MouseMan Traveler\n"
1068 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc00f 0x0000 "
1069 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1070 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1071 #~ "# MouseMan Dual Optical\n"
1072 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc012 0x0000 "
1073 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1074 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1075 #~ "# MX310 Optical Mouse\n"
1076 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc01b 0x0000 "
1077 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1078 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1079 #~ "# MX510 Optical Mouse\n"
1080 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc01d 0x0000 "
1081 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1082 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1083 #~ "# MX300 Optical Mouse\n"
1084 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc024 0x0000 "
1085 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1086 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1087 #~ "# MX500 Optical Mouse\n"
1088 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc025 0x0000 "
1089 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1090 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1091 #~ "# iFeel Mouse\n"
1092 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc031 0x0000 "
1093 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1094 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1095 #~ "# Mouse Receiver\n"
1096 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc501 0x0000 "
1097 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1098 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1099 #~ "# Dual Receiver\n"
1100 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc502 0x0000 "
1101 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1102 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1103 #~ "# Cordless Freedom Optical\n"
1104 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc504 0x0000 "
1105 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1106 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1107 #~ "# Cordless Elite Duo\n"
1108 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc505 0x0000 "
1109 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1110 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1111 #~ "# MX700 Optical Mouse\n"
1112 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc506 0x0000 "
1113 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1114 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1115 #~ "# Cordless Optical Trackman\n"
1116 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc508 0x0000 "
1117 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1118 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1119 #~ "# Cordless MX Duo Receiver\n"
1120 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc50b 0x0000 "
1121 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1122 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1123 #~ "# MX100 Laser Mouse\n"
1124 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc50e 0x0000 "
1125 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1126 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1127 #~ "# Receiver for Cordless Presenter\n"
1128 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc702 0x0000 "
1129 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1130 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1131 #~ "]]>"
1132 #~ msgstr ""
1133 #~ "<![CDATA[\n"
1134 #~ "# script match_flags idVendor idProduct bcdDevice_lo "
1135 #~ "bcdDevice_hi bDeviceClass bDeviceSubClass bDeviceProtocol bInterfaceClass "
1136 #~ "bInterfaceSubClass bInterfaceProtocol driver_info\n"
1137 #~ "# Wheel Mouse Optical\n"
1138 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc00e 0x0000 "
1139 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1140 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1141 #~ "# MouseMan Traveler\n"
1142 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc00f 0x0000 "
1143 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1144 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1145 #~ "# MouseMan Dual Optical\n"
1146 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc012 0x0000 "
1147 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1148 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1149 #~ "# MX310 Optical Mouse\n"
1150 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc01b 0x0000 "
1151 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1152 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1153 #~ "# MX510 Optical Mouse\n"
1154 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc01d 0x0000 "
1155 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1156 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1157 #~ "# MX300 Optical Mouse\n"
1158 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc024 0x0000 "
1159 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1160 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1161 #~ "# MX500 Optical Mouse\n"
1162 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc025 0x0000 "
1163 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1164 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1165 #~ "# iFeel Mouse\n"
1166 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc031 0x0000 "
1167 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1168 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1169 #~ "# Mouse Receiver\n"
1170 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc501 0x0000 "
1171 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1172 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1173 #~ "# Dual Receiver\n"
1174 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc502 0x0000 "
1175 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1176 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1177 #~ "# Cordless Freedom Optical\n"
1178 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc504 0x0000 "
1179 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1180 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1181 #~ "# Cordless Elite Duo\n"
1182 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc505 0x0000 "
1183 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1184 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1185 #~ "# MX700 Optical Mouse\n"
1186 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc506 0x0000 "
1187 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1188 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1189 #~ "# Cordless Optical Trackman\n"
1190 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc508 0x0000 "
1191 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1192 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1193 #~ "# Cordless MX Duo Receiver\n"
1194 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc50b 0x0000 "
1195 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1196 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1197 #~ "# MX100 Laser Mouse\n"
1198 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc50e 0x0000 "
1199 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1200 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1201 #~ "# Receiver for Cordless Presenter\n"
1202 #~ "consoleUserPerms 0x0003 0x046d 0xc702 0x0000 "
1203 #~ "0xffff 0x00 0x00 0x00 0x00 "
1204 #~ "0x00 0x00 0x00000000\n"
1205 #~ "]]>"
1206
1207 #~ msgid ""
1208 #~ "That should be all that is needed on &Linux; - just copy the files into "
1209 #~ "<filename>/etc/hotplug/usb/</filename>, and when the mouse is plugged in, "
1210 #~ "the ownership and permissions should be changed so that the user at the "
1211 #~ "console can access the mouse."
1212 #~ msgstr ""
1213 #~ "Det ska vara allt som behövs på &Linux;. Kopiera bara filerna till "
1214 #~ "<filename>/etc/hotplug/usb/</filename>, och när musen kopplas in ska "
1215 #~ "ägare och rättigheter ändras så att användaren vid konsolen ska kunna "
1216 #~ "komma åt musen."
1217
1218 #~ msgid "KControl"
1219 #~ msgstr "Kcontrol"
1220
1221 #~ msgid "Visual feedback on activation"
1222 #~ msgstr "Synligt gensvar vid aktivering"
1223
1224 #~ msgid ""
1225 #~ "When this option is checked, &kde; gives you visual feedback whenever you "
1226 #~ "click on something and activate it."
1227 #~ msgstr ""
1228 #~ "När det här alternativet är markerat, ger &kde; ett synligt gensvar när "
1229 #~ "du klickar på något och det aktiveras."

Properties

Name Value
svn:eol-style native
svn:keywords Author Date Id Revision
svn:mergeinfo
svn:mime-type text/x-gettext