Contents of /branches/stable/l10n-kf5/sv/docmessages/kmymoney/kmymoney_details-reports.po

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1657895 - (show annotations) (download)
Thu Aug 10 02:56:47 2023 UTC (3 months, 2 weeks ago) by scripty
File size: 46566 byte(s)
SVN_SILENT made messages (.po file)
1 # translation of kmymoney_details-reports.po to Swedish
2 #
3 # Stefan Asserhäll <stefan.asser[email protected]>, 2009, 2010, 2013, 2018, 2019, 2020, 2023.
4 msgid ""
5 msgstr ""
6 "Project-Id-Version: kmymoney_details-reports\n"
7 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n"
8 "POT-Creation-Date: 2023-01-27 02:50+0000\n"
9 "PO-Revision-Date: 2023-08-09 16:21+0200\n"
10 "Last-Translator: Stefan Asserhäll <[email protected]>\n"
11 "Language-Team: Swedish <[email protected]>\n"
12 "Language: sv\n"
13 "MIME-Version: 1.0\n"
14 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
15 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
16 "X-KDE-DocBook-SVN-URL: trunk/playground/office/doc/kmymoney/details-reports."
17 "docbook\n"
18 "X-KDE-DocBook-SVN-Changed-Revision: 969914\n"
19 "X-KDE-Associated-UI-Catalogs: \n"
20 "X-Generator: Lokalize 20.08.1\n"
21 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23 #. Tag: author
24 #: details-reports.docbook:5
25 #, no-c-format
26 msgid "&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;"
27 msgstr "&Ace.Jones; &Ace.Jones.mail;"
28
29 #. Tag: author
30 #: details-reports.docbook:6
31 #, no-c-format
32 msgid "&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;"
33 msgstr "&Jack.H.Ostroff; &Jack.H.Ostroff.mail;"
34
35 #. Tag: date
36 #: details-reports.docbook:8
37 #, no-c-format
38 msgid "2022-12-31"
39 msgstr "2022-12-31"
40
41 #. Tag: releaseinfo
42 #: details-reports.docbook:9
43 #, no-c-format
44 msgid "<releaseinfo>5.1</releaseinfo>"
45 msgstr "<releaseinfo>5.1</releaseinfo>"
46
47 #. Tag: title
48 #: details-reports.docbook:12
49 #, no-c-format
50 msgid "Reports"
51 msgstr "Rapporter"
52
53 #. Tag: title
54 #: details-reports.docbook:15
55 #, no-c-format
56 msgid "Known Issues"
57 msgstr "Kända problem"
58
59 #. Tag: para
60 #: details-reports.docbook:16
61 #, no-c-format
62 msgid ""
63 "Recent updates to this chapter bring it up to date as far as actually "
64 "selecting, configuring, viewing, exporting, and saving reports. However, "
65 "there are known issues with the content of some reports which will be "
66 "addressed in more detail in a future update, both of &kmymoney; itself as "
67 "well as this Handbook. These are listed below for your information, and to "
68 "avoid surprises and unnecessary bug reports."
69 msgstr ""
70 "De senaste uppdateringarna av kapitlet uppdaterar det när det gäller att "
71 "faktiskt välja, konfigurera, visa, exportera och spara rapporter. Det finns "
72 "dock kända problem med innehållet i vissa rapporter som kommer att behandlas "
73 "mer detaljerat i en framtida uppdatering, både av &kmymoney; själv samt "
74 "handboken. De listas nedan för information och för att undvika "
75 "överraskningar och onödiga felrapporter."
76
77 #. Tag: para
78 #: details-reports.docbook:27
79 #, no-c-format
80 msgid ""
81 "In some Investment Reports, questions have been raised regarding the methods "
82 "used in the calculations related to capital gains, especially unrealized "
83 "gains or losses (the difference in value of currently held securities "
84 "compared to their original purchase cost.) This is particularly true when "
85 "the period of the report does not extend prior to the purchase and after the "
86 "sale of any security."
87 msgstr ""
88 "I vissa investeringsrapporter har frågor väckts angående de metoder som "
89 "används i beräkningarna relaterade till kapitalvinster, särskilt "
90 "orealiserade vinster eller förluster (skillnaden i värde på för närvarande "
91 "ägda värdepapper jämfört med deras ursprungliga köpeskilling.) Detta gäller "
92 "särskilt när perioden i rapporten inte sträcker sig före köpet och efter "
93 "försäljningen av något värdepapper."
94
95 #. Tag: para
96 #: details-reports.docbook:38
97 #, no-c-format
98 msgid ""
99 "In reports involving a data pivot (where columns represent time periods) if "
100 "currency conversions are involved, the conversions may not be applied on the "
101 "same dates when transactions are not grouped by dates. This can lead to "
102 "different values in different reports, where the values might be expected to "
103 "be the same."
104 msgstr ""
105 "I rapporter som involverar en datapivå (där kolumner representerar "
106 "tidsperioder) om valutaomvandlingar är inblandade, kanske omvandlingarna "
107 "inte utförs för samma datum när transaktionerna inte är grupperade efter "
108 "datum. Detta kan leda till olika värden i olika rapporter, där värdena kan "
109 "förväntas vara desamma."
110
111 #. Tag: para
112 #: details-reports.docbook:48
113 #, no-c-format
114 msgid ""
115 "Specifying closed accounts for inclusion in reports does not always work as "
116 "expected. Due to interactions between different parts of the report "
117 "configuration and generation, it is not always possible to include data from "
118 "accounts which are now closed, but which were open during the specified time "
119 "frame of the report."
120 msgstr ""
121 "Att ange avslutade konton för inkludering i rapporter fungerar inte alltid "
122 "som förväntat. På grund av interaktioner mellan olika delar av "
123 "rapportkonfigurationen och genereringen är det inte alltid möjligt att "
124 "inkludera data från konton som nu är avslutade, men som fanns under den "
125 "angivna tidsramen för rapporten."
126
127 #. Tag: title
128 #: details-reports.docbook:60
129 #, no-c-format
130 msgid "Available Reports"
131 msgstr "Tillgängliga rapporter"
132
133 #. Tag: screeninfo
134 #: details-reports.docbook:64
135 #, no-c-format
136 msgid "<screeninfo>Reports View</screeninfo>"
137 msgstr "<screeninfo>Rapportvy</screeninfo>"
138
139 #. Tag: phrase
140 #: details-reports.docbook:70
141 #, no-c-format
142 msgid "<phrase>Reports View</phrase>"
143 msgstr "<phrase>Rapportvy</phrase>"
144
145 #. Tag: para
146 #: details-reports.docbook:76
147 #, no-c-format
148 msgid ""
149 "The Reports View lists all available reports, grouped under the following "
150 "headings."
151 msgstr ""
152 "Rapportvyn listar alla tillgängliga rapporter, grupperade under följande "
153 "rubriker:"
154
155 #. Tag: title
156 #: details-reports.docbook:82
157 #, no-c-format
158 msgid "Income and Expenses"
159 msgstr "Inkomster och utgifter"
160
161 #. Tag: para
162 #: details-reports.docbook:83
163 #, no-c-format
164 msgid ""
165 "These reports show your income and expenses for the current month or for "
166 "each month in the current year. Of course, the duration of the overall "
167 "report and the duration captured by each column can be configured to your "
168 "liking. Graphs and Pie Charts also may be produced."
169 msgstr ""
170 "Rapporterna visar inkomster eller utgifter, för innevarande månad eller för "
171 "varje månad under innevarande år. Naturligtvis kan hela rapportens längd, "
172 "och längden som återges av varje kolumn ställas in som du vill ha dem. "
173 "Grafer och cirkeldiagram kan också skapas."
174
175 #. Tag: title
176 #: details-reports.docbook:92
177 #, no-c-format
178 msgid "Net Worth"
179 msgstr "Nettotillgångar"
180
181 #. Tag: para
182 #: details-reports.docbook:93
183 #, no-c-format
184 msgid ""
185 "These reports describe your net worth, either at the current moment, every "
186 "month for the current year, or every year of your history. In addition, "
187 "there is a 7-day Cash Flow Forecast and a Net Worth Graph. There are also "
188 "reports to get the balances for all of your accounts at any given point in "
189 "time. As with the Income and Expenses Reports, time periods and groupings "
190 "can be configured as desired."
191 msgstr ""
192 "Rapporterna beskriver ditt nettovärde, antingen för närvarande, varje månad "
193 "för innevarande år eller varje år av din historik. Dessutom finns det en 7-"
194 "dagars kassaflödesprognos och ett nettovärdesdiagram. Det finns också "
195 "rapporter för att få saldon för alla dina konton vid en given tidpunkt. "
196 "Precis som med inkomst- och utgiftsrapporterna kan tidsperioder och "
197 "grupperingar ställas in efter önskemål."
198
199 #. Tag: title
200 #: details-reports.docbook:104
201 #, no-c-format
202 msgid "Transactions"
203 msgstr "Transaktioner"
204
205 #. Tag: para
206 #: details-reports.docbook:105
207 #, no-c-format
208 msgid ""
209 "These reports list individual transactions. This is the best way to print "
210 "your account register for a specific period of time. The transactions "
211 "included in a report can be grouped together according to your liking by "
212 "choosing the appropriate report, such as:"
213 msgstr ""
214 "Rapporterna listar enskilda transaktioner. Det är det bästa sättet att "
215 "skriva ut kontoregistreringar för en specifik tidsperiod. Transaktioner som "
216 "ingår i en rapport kan grupperas ihop som du vill genom att ange lämplig "
217 "rapport, såsom:"
218
219 #. Tag: para
220 #: details-reports.docbook:112
221 #, no-c-format
222 msgid "By Account"
223 msgstr "Per konto"
224
225 #. Tag: para
226 #: details-reports.docbook:113
227 #, no-c-format
228 msgid "By Category"
229 msgstr "Per kategori"
230
231 #. Tag: para
232 #: details-reports.docbook:114
233 #, no-c-format
234 msgid "By Month or Week"
235 msgstr "Per månad eller vecka"
236
237 #. Tag: para
238 #: details-reports.docbook:115
239 #, no-c-format
240 msgid "By Payee"
241 msgstr "Per betalare"
242
243 #. Tag: para
244 #: details-reports.docbook:117
245 #, no-c-format
246 msgid "You can also choose the time period for the report."
247 msgstr "Du kan också välja rapportens tidsperiod."
248
249 #. Tag: title
250 #: details-reports.docbook:123
251 #, no-c-format
252 msgid "Cash Flow"
253 msgstr "Kassaflöde"
254
255 #. Tag: para
256 #: details-reports.docbook:124
257 #, no-c-format
258 msgid ""
259 "The Cash Flow Report is similar to a Transaction Report, but it displays all "
260 "cash-flow related transactions."
261 msgstr ""
262 "Kassaflödesrapporten liknar en transaktionsrapport, men den visar alla "
263 "kassaflödesrelaterade transaktioner."
264
265 #. Tag: title
266 #: details-reports.docbook:131
267 #, no-c-format
268 msgid "Investments"
269 msgstr "Investeringar"
270
271 #. Tag: para
272 #: details-reports.docbook:132
273 #, no-c-format
274 msgid ""
275 "These reports help you keep track of your investments. They only include "
276 "investment accounts. There are a variety of presentation filters and styles, "
277 "as shown in this partial list."
278 msgstr ""
279 "Dessa rapporter hjälper till att hålla reda på investeringar. De omfattar "
280 "bara investeringskonton. Det finns en mängd olika presentationsfilter och "
281 "stilar, som visas i den här ofullständiga listan."
282
283 #. Tag: para
284 #: details-reports.docbook:138
285 #, no-c-format
286 msgid ""
287 "Investment Transactions: Similar to a Transactions Report, and includes the "
288 "share price and quantities."
289 msgstr ""
290 "Investeringstransaktioner. Liknar en transaktionsrapport, och omfattar "
291 "aktiekurser och kvantiteter."
292
293 #. Tag: para
294 #: details-reports.docbook:140
295 #, no-c-format
296 msgid ""
297 "Investment Holdings by Account: Shows the current shares, price, and value "
298 "for each account."
299 msgstr ""
300 "Investeringsinnehav per konto. Visar aktuella aktier, kurser och värde för "
301 "varje konto."
302
303 #. Tag: para
304 #: details-reports.docbook:142
305 #, no-c-format
306 msgid ""
307 "Investment Holdings by Type: Same as the previous report, but organizes the "
308 "accounts by type (Stock, Mutual Fund, &etc;)"
309 msgstr ""
310 "Investeringsinnehav per typ. Samma som föregående rapport, men organiserar "
311 "konton enligt typ (aktie, värdepappersfond, etc.)"
312
313 #. Tag: para
314 #: details-reports.docbook:144
315 #, no-c-format
316 msgid ""
317 "Investment Performance by Account: Shows the annualized performance over any "
318 "period of time. This performs a cash flow analysis of all money coming into "
319 "and going out of the account. As a result, this is a very accurate picture "
320 "of how well your investments are doing."
321 msgstr ""
322 "Investeringsavkastning per konto. Visar avkastningen på årsbasis över en "
323 "viss tidsperiod. En kassaflödesanalys utförs av alla insättningar till och "
324 "uttag från kontot. Som resultat, ger detta en mycket noggrann bild av hur "
325 "bra investeringarna klarar sig."
326
327 #. Tag: para
328 #: details-reports.docbook:149
329 #, no-c-format
330 msgid ""
331 "Investment Performance by Type: Same as the previous report, but organizes "
332 "the accounts by type (Stock, Mutual Fund, &etc;)"
333 msgstr ""
334 "Investeringsavkastning per typ. Samma som föregående rapport, men "
335 "organiserar konton enligt typ (aktie, värdepappersfond, etc.)"
336
337 #. Tag: para
338 #: details-reports.docbook:154
339 #, no-c-format
340 msgid "There are also graphs for Investment Prices and Investment Worth."
341 msgstr "Det finns också diagram för investeringskurs och investeringsvärde."
342
343 #. Tag: title
344 #: details-reports.docbook:160
345 #, no-c-format
346 msgid "Taxes"
347 msgstr "Skatter"
348
349 #. Tag: para
350 #: details-reports.docbook:161
351 #, no-c-format
352 msgid ""
353 "The Tax Reports are just like the Transactions Reports, but only Tax related "
354 "categories are included. This allows you to flag certain categories as being "
355 "tax-related, and then get one big report at the end of the year to see them "
356 "all in one place. They may be listed either by Category or by Payee, and for "
357 "the last fiscal year."
358 msgstr ""
359 "Skatterapporterna är precis som transaktionsrapporten, men bara "
360 "skatterelaterade kategorier ingår. Det låter dig markera vissa kategorier "
361 "som skatterelaterade, och därefter få en stor rapport i slutet på året för "
362 "att se alla på samma ställe. De kan antingen listas enligt kategori eller "
363 "betalare, och enligt det senaste räkenskapsåret."
364
365 #. Tag: title
366 #: details-reports.docbook:171
367 #, no-c-format
368 msgid "Budgeting"
369 msgstr "Budget"
370
371 #. Tag: para
372 #: details-reports.docbook:172
373 #, no-c-format
374 msgid ""
375 "These reports are similar to the Net Worth Reports, but they can display the "
376 "budget for a given year, and can compare it to the actual income and "
377 "expenses for the same period."
378 msgstr ""
379 "Budgetrapporterna liknar rapporter av nettotillgångar, men de kan visa "
380 "budgeten för ett givet år, eller till och med jämföra den med verkliga "
381 "inkomster och utgifter under samma period."
382
383 #. Tag: title
384 #: details-reports.docbook:180
385 #, no-c-format
386 msgid "Forecast"
387 msgstr "Prognos"
388
389 #. Tag: para
390 #: details-reports.docbook:181
391 #, no-c-format
392 msgid ""
393 "These reports are just like the Net Worth Reports, but they use the "
394 "information to display forecast information. You can display the information "
395 "at various levels and for the time frame of your choosing."
396 msgstr ""
397 "Rapporterna är precis som rapporterna över nettotillgångar, men de använder "
398 "informationen för att visa prognosinformation. Du kan visa informationen på "
399 "diverse nivåer, och under den tidsrymd du väljer."
400
401 #. Tag: title
402 #: details-reports.docbook:189
403 #, no-c-format
404 msgid "Information"
405 msgstr "Information"
406
407 #. Tag: para
408 #: details-reports.docbook:190
409 #, no-c-format
410 msgid ""
411 "These reports display non-transaction information about schedules, accounts, "
412 "and loans."
413 msgstr ""
414 "Dessa rapporter visar information som inte är transaktioner om scheman, "
415 "konton och lån"
416
417 #. Tag: title
418 #: details-reports.docbook:197
419 #, no-c-format
420 msgid "Charts"
421 msgstr "Diagram"
422
423 #. Tag: para
424 #: details-reports.docbook:198
425 #, no-c-format
426 msgid ""
427 "If <link linkend=\"details.reports.charts\">Charts</link> are enabled, this "
428 "section lists all the reports which are marked to display a graphical chart "
429 "as the default. They are also listed in one of the other sections, but they "
430 "are also aggregated here for your easy reference."
431 msgstr ""
432 "Om <link linkend=\"details.reports.charts\">Diagram</link> är aktiverat, "
433 "listar den här delen alla rapporter som är markerade att normalt visa ett "
434 "grafiskt diagram. De listas dessutom i en av de andra delarna, men är också "
435 "samlade här för enkel referens."
436
437 #. Tag: title
438 #: details-reports.docbook:207
439 #, no-c-format
440 msgid "Favorite Reports"
441 msgstr "Favoritrapporter"
442
443 #. Tag: para
444 #: details-reports.docbook:208
445 #, no-c-format
446 msgid ""
447 "This section lists all the reports you have marked as a favorite in the "
448 "report configuration dialog. They are still listed in one of the other "
449 "sections, but they are also aggregated here for your easy reference. "
450 "Favorite reports are also included on the financial summary page for even "
451 "easier reference."
452 msgstr ""
453 "Den här delen listar alla rapporter du har markerat som favoriter i "
454 "inställningsdialogrutan för rapporter. De listas dessutom i en av de andra "
455 "delarna, men är också samlade här för enkel referens. Favoritrapporter ingår "
456 "också på den ekonomiska sammanfattningssidan, för ännu enklare referens."
457
458 #. Tag: title
459 #: details-reports.docbook:218
460 #, no-c-format
461 msgid "Working With Reports"
462 msgstr "Arbeta med rapporter"
463
464 #. Tag: para
465 #: details-reports.docbook:220
466 #, no-c-format
467 msgid ""
468 "There are a number of actions you can take on each report. You can access "
469 "some of these by right-clicking the report name in the list of reports, and "
470 "selecting the action from the context menu. These include:"
471 msgstr ""
472 "Det finns ett antal åtgärder du kan vidta för varje rapport. Du kan komma åt "
473 "några av dem genom att högerklicka på rapportnamnet i listan över rapporter "
474 "och välja åtgärden från snabbmenyn. De inkluderar:"
475
476 #. Tag: para
477 #: details-reports.docbook:228
478 #, no-c-format
479 msgid ""
480 "Open: this runs the report and displays the results. This is the same action "
481 "as if you double clicked on the report name."
482 msgstr ""
483 "Öppna: Det producerar rapporten och visar resultaten. Det är samma åtgärd "
484 "som om du dubbelklickade på rapportens namn."
485
486 #. Tag: para
487 #: details-reports.docbook:235
488 #, no-c-format
489 msgid ""
490 "Print: this is the same as running the report and then selecting the "
491 "<menuchoice><guimenu>File</guimenu><guimenuitem>Print</guimenuitem></"
492 "menuchoice> menu item."
493 msgstr ""
494 "Skriv ut: Det är samma sak som att göra rapporten och sedan välja "
495 "menyalternativet <menuchoice><guimenu>Arkiv</guimenu><guimenuitem>Skriv ut</"
496 "guimenuitem></menuchoice>."
497
498 #. Tag: para
499 #: details-reports.docbook:243
500 #, no-c-format
501 msgid ""
502 "Configure: change the properties of this report. You can customize the "
503 "report to your liking and save it for future use. For more details, see the "
504 "next section."
505 msgstr ""
506 "Anpassa: Ändra rapportens egenskaper. Du kan anpassa rapporten enligt dina "
507 "önskemål och spara den för framtida användning. För mer information, se "
508 "nästa avsnitt."
509
510 #. Tag: para
511 #: details-reports.docbook:251
512 #, no-c-format
513 msgid ""
514 "New report: this creates a copy of the report and opens the configuration "
515 "dialog."
516 msgstr ""
517 "Ny rapport: Det skapar en kopia av rapporten och öppnar "
518 "inställningsdialogrutan."
519
520 #. Tag: para
521 #: details-reports.docbook:259
522 #, no-c-format
523 msgid ""
524 "Alternately, once you have run a report, there are buttons across the top of "
525 "the view to invoke each of these actions:"
526 msgstr ""
527 "Som ett alternativ, när väl en rapport har skapats, finns det knappar längst "
528 "upp i vyn för att utföra var och en av dessa åtgärder:"
529
530 #. Tag: para
531 #: details-reports.docbook:266
532 #, no-c-format
533 msgid ""
534 "Chart: This is only enabled if the report is capable of displaying a chart. "
535 "Clicking on it toggles between the report and the chart."
536 msgstr ""
537 "Diagram: Det är bara aktiverat om rapporten klarar av att visa ett diagram. "
538 "Genom att klicka på det byter man mellan rapporten och diagrammet."
539
540 #. Tag: para
541 #: details-reports.docbook:273
542 #, no-c-format
543 msgid "Configure: as described above."
544 msgstr "Anpassa: Som beskrivet ovan."
545
546 #. Tag: para
547 #: details-reports.docbook:279
548 #, no-c-format
549 msgid "New: as described above."
550 msgstr "Ny: Som beskrivet ovan."
551
552 #. Tag: para
553 #: details-reports.docbook:285
554 #, no-c-format
555 msgid ""
556 "Copy: this copies the report output to the clipboard to paste it in another "
557 "application, like a spreadsheet, for further analysis or manipulation."
558 msgstr ""
559 "Kopiera: Det kopierar rapportens utdata till klippbordet för att klistras in "
560 "i ett annat program, som ett kalkylprogram, för ytterligare analys eller "
561 "hantering."
562
563 #. Tag: para
564 #: details-reports.docbook:293
565 #, no-c-format
566 msgid "Export: the content of a report can be saved in &HTML; or CSV format."
567 msgstr ""
568 "Exportera: Innehållet i en rapport kan sparas som &HTML; eller med CSV-"
569 "format."
570
571 #. Tag: para
572 #: details-reports.docbook:299
573 #, no-c-format
574 msgid ""
575 "Delete: customized reports can be deleted. The default reports that ship "
576 "with &kmymoney; cannot be deleted."
577 msgstr ""
578 "Ta bort: Anpassade rapporter kan tas bort. Standardrapporterna som levereras "
579 "med &kmymoney; kan inte tas bort."
580
581 #. Tag: para
582 #: details-reports.docbook:306
583 #, no-c-format
584 msgid "Close: close the current report."
585 msgstr "Stäng: Stäng aktuell rapport."
586
587 #. Tag: title
588 #: details-reports.docbook:314
589 #, no-c-format
590 msgid "Configuring Reports"
591 msgstr "Anpassa rapporter"
592
593 #. Tag: title
594 #: details-reports.docbook:317
595 #, no-c-format
596 msgid "Working with custom reports"
597 msgstr "Arbeta med egna rapporter"
598
599 #. Tag: para
600 #: details-reports.docbook:318
601 #, no-c-format
602 msgid ""
603 "You can configure the default reports or create your own from them by "
604 "selecting 'New' and then configuring the new report. When you select "
605 "'Configure' you will be presented with the Report Configuration Dialog, with "
606 "the Report Tab selected. Initially, the new report is named the same as the "
607 "old report with <quote>(Customized)</quote> added to the end. You can change "
608 "the name to whatever you want. You can even name your custom reports the "
609 "same as a default report, or the same as another custom report. Also, you "
610 "can always use the Comment field to further distinguish reports."
611 msgstr ""
612 "Du kan anpassa standardrapporterna eller skapa dina egna från dem genom att "
613 "välja 'Ny' och därefter anpassa den nya rapporten När du väljer 'Anpassa' "
614 "visas rapportinställningsdialogrutan, med fliken Rapport vald. Från början "
615 "har den nya rapporten namn som den gamla rapporten med <quote>(Anpassad)</"
616 "quote> tillagt i slutet. Du kan ändra namnet till vad du vill. Du kan till "
617 "och med namnge dina anpassade rapporter till samma namn som en "
618 "standardrapport, eller samma som en annan anpassad rapport. Du kan dessutom "
619 "alltid använda kommentarfältet för att ytterligare skilja rapporter åt."
620
621 #. Tag: para
622 #: details-reports.docbook:329
623 #, no-c-format
624 msgid ""
625 "The Report Configuration dialog has a number of tabs across the top, with "
626 "subtabs below them. Each tab displays options for configuring different "
627 "aspects of the report."
628 msgstr ""
629 "Dialogrutan för rapportinställning har ett antal flikar längst upp, med "
630 "delflikar under dem. Varje flik visar alternativ för att ställa in olika "
631 "aspekter av rapporten."
632
633 #. Tag: title
634 #: details-reports.docbook:336
635 #, no-c-format
636 msgid "Budgets"
637 msgstr "Budgetar"
638
639 #. Tag: para
640 #: details-reports.docbook:337
641 #, no-c-format
642 msgid ""
643 "The configuration dialog for reports which display amounts over time may "
644 "include budget related settings. These are only enabled if you do have one "
645 "or more budgets defined, and include a drop-down to select one of those "
646 "budgets. If one is selected, the report will show the budgeted amount per "
647 "time period rather that the actual amounts from transaction in that period. "
648 "In addition, some reports may also give you the option of displaying both "
649 "the bugdeted and actual amounts, so you can compare them."
650 msgstr ""
651 "Inställningsdialogrutan för rapporter som visar belopp över tid kan "
652 "innehålla budgetrelaterade inställningar. De är bara aktiverade om du har en "
653 "eller flera budgetar definierade och inkluderar en kombinationsruta för att "
654 "välja en av budgetarna. Om en väljs visar rapporten det budgeterade beloppet "
655 "per tidsperiod snarare än de faktiska beloppen från transaktioner under den "
656 "perioden. Dessutom kan vissa rapporter också ge dig möjligheten att visa "
657 "både budgeterade och faktiska belopp, så att du kan jämföra dem."
658
659 #. Tag: title
660 #: details-reports.docbook:348
661 #, no-c-format
662 msgid "Report Tab"
663 msgstr "Rapportflik"
664
665 #. Tag: phrase
666 #: details-reports.docbook:356
667 #, no-c-format
668 msgid "Report Configuration -Report"
669 msgstr "Rapportinställning - Rapport"
670
671 #. Tag: para
672 #: details-reports.docbook:358
673 #, no-c-format
674 msgid ""
675 "Note that this screenshot shows the old names of the Criteria and Result "
676 "Tabs, which have been changed to Report and Filters. Different reports will "
677 "show different subsets of the subtabs, appropriate for configuring that "
678 "particular report. In addition, many of the subtabs have been moved from "
679 "from the Report Tab to the Filters Tab."
680 msgstr ""
681 "Observera att skärmbilden visar de gamla namnen på flikarna Kriterier och "
682 "Resultat, som har ändrats till Rapport och Filter. Olika rapporter visar "
683 "olika uppsättningar av delflikarna, lämpliga för att ställa in just den "
684 "rapporten. Dessutom har många av delflikarna flyttats från fliken Rapport "
685 "till fliken Filter."
686
687 #. Tag: title
688 #: details-reports.docbook:368
689 #, no-c-format
690 msgid "General Subtab"
691 msgstr "Delfliken Allmänt"
692
693 #. Tag: para
694 #: details-reports.docbook:369
695 #, no-c-format
696 msgid "Here you set the basic properties of this report."
697 msgstr "Här ställer du in rapportens grundegenskaper."
698
699 #. Tag: para
700 #: details-reports.docbook:373
701 #, no-c-format
702 msgid "Report Name: Choose a name for this report."
703 msgstr "Rapportnamn: Välj ett namn på rapporten."
704
705 #. Tag: para
706 #: details-reports.docbook:379
707 #, no-c-format
708 msgid ""
709 "Comment: Enter a comment to help you remember the details of this report, or "
710 "to distinguish reports with the same name."
711 msgstr ""
712 "Kommentar: Skriv in en kommentar som hjälper dig att komma ihåg den här "
713 "rapportens detaljinformation, eller för att skilja på rapporter med samma "
714 "namn."
715
716 #. Tag: para
717 #: details-reports.docbook:386
718 #, no-c-format
719 msgid ""
720 "Convert values to base currency: Select this option to convert all values in "
721 "the report to your base currency. Leave it unchecked to see values in their "
722 "original currency. If currencies are not converted, then subtotals will not "
723 "be shown."
724 msgstr ""
725 "Konvertera värden till basvaluta: Välj alternativet för att konvertera alla "
726 "värden i rapporten till basvalutan. Lämna det omarkerat för att se värden i "
727 "deras ursprungliga valuta. Om valutor inte konverteras, visas inte delsummor."
728
729 #. Tag: para
730 #: details-reports.docbook:395
731 #, no-c-format
732 msgid ""
733 "Mark as favorite report: Check this to cause this report to show up on the "
734 "home page and in the group of <guilabel>Favorite Reports</guilabel>."
735 msgstr ""
736 "Markera som favoritrapport: Markera för att göra att rapporten visas på "
737 "hemsidan och i gruppen <guilabel>Favoritrapporter</guilabel>."
738
739 #. Tag: para
740 #: details-reports.docbook:402
741 #, no-c-format
742 msgid ""
743 "Skip value if price is zero: This is only enabled for investments reports "
744 "which show prices instead of balances. Select this option to include prices "
745 "only if there is an actual price for the date. If not, 0 will be shown. In "
746 "the graph, the value will be skipped."
747 msgstr ""
748 "Hoppa över värde om kursen är noll: Det är endast aktiverat för "
749 "investeringsrapporter som visar kurser istället för saldon. Välj "
750 "alternativet om du bara vill inkludera kurser om det finns en faktisk kurs "
751 "för datumet. Om inte visas 0. I diagrammet hoppas värdet att över."
752
753 #. Tag: title
754 #: details-reports.docbook:414
755 #, no-c-format
756 msgid "Rows/Columns Subtab"
757 msgstr "Delflikar för rader och kolumner"
758
759 #. Tag: para
760 #: details-reports.docbook:415
761 #, no-c-format
762 msgid ""
763 "This is where you configure the selection and organization of the rows and "
764 "columns shown in the report. This tab presents different configuration "
765 "options depending on the type of report you have selected."
766 msgstr ""
767 "Här ställer du in urvalet och organisationen av de rader och kolumner som "
768 "visas i rapporten. Fliken visar olika inställningsalternativ beroende på "
769 "vilken typ av rapport du har valt."
770
771 #. Tag: phrase
772 #: details-reports.docbook:428
773 #, no-c-format
774 msgid "Report Configuration -Rows and Columns"
775 msgstr "Rapportinställning - Rader och kolumner"
776
777 #. Tag: para
778 #: details-reports.docbook:434
779 #, no-c-format
780 msgid "For Income and Expenses and for Net Worth reports:"
781 msgstr "För inkomst- och utgiftsrapporter, samt rapporter av nettotillgångar:"
782
783 #. Tag: para
784 #: details-reports.docbook:438
785 #, no-c-format
786 msgid "Budget: see discussion above"
787 msgstr "Budget: Se diskussionen ovan"
788
789 #. Tag: para
790 #: details-reports.docbook:444
791 #, no-c-format
792 msgid ""
793 "Show totals column: Check this to display a column showing the total for "
794 "each row."
795 msgstr ""
796 "Visa totalkolumn: Markera det för att se en kolumn som visar totalsumman för "
797 "varje rad."
798
799 #. Tag: para
800 #: details-reports.docbook:451
801 #, no-c-format
802 msgid ""
803 "Show totals row: Check this to display a row showing the total for each "
804 "column."
805 msgstr ""
806 "Visa totalrad: Markera det för att se en rad som visar totalsumman för varje "
807 "kolumn."
808
809 #. Tag: para
810 #: details-reports.docbook:458
811 #, no-c-format
812 msgid ""
813 "Rows: Choose what kind of accounts to display as the rows of this report"
814 msgstr ""
815 "Rader: Välj vilken sorts konton som ska visas som rader i den här rapporten"
816
817 #. Tag: para
818 #: details-reports.docbook:465
819 #, no-c-format
820 msgid ""
821 "Detail: Choose the level of detail required for this report. The following "
822 "levels of detail are available:"
823 msgstr ""
824 "Detaljinformation: Välj detaljnivån som krävs i den här rapporten. Följande "
825 "detaljnivåer är tillgängliga:"
826
827 #. Tag: para
828 #: details-reports.docbook:470
829 #, no-c-format
830 msgid "All: Show every category or account."
831 msgstr "Alla: Visa alla kategorier eller konton."
832
833 #. Tag: para
834 #: details-reports.docbook:476
835 #, no-c-format
836 msgid ""
837 "Top-Level: Show only the highest-level categories or accounts, and roll up "
838 "the sums of the subordinate categories or accounts into those values."
839 msgstr ""
840 "Toppnivå: Visa bara kategorierna eller kontona på högsta nivå, och inkludera "
841 "summorna av underliggande kategorier eller konton i dessa värden."
842
843 #. Tag: para
844 #: details-reports.docbook:484
845 #, no-c-format
846 msgid "Groups: Show only the totals of the categories or accounts."
847 msgstr "Grupper: Visa bara totalvärden för kategorierna eller kontona."
848
849 #. Tag: para
850 #: details-reports.docbook:490
851 #, no-c-format
852 msgid "Totals: Show only the grand totals row."
853 msgstr "Totalt: Visa bara raden med totalsummor."
854
855 #. Tag: para
856 #: details-reports.docbook:499
857 #, no-c-format
858 msgid ""
859 "Average days: Only enabled for relevant reports. Set how long of a time "
860 "period each column should encompass."
861 msgstr ""
862 "Dagar i medeltal: Bara aktiverat för relevanta rapporter. Välj hur lång "
863 "tidsperiod varje kolumn ska omfatta."
864
865 #. Tag: para
866 #: details-reports.docbook:506
867 #, no-c-format
868 msgid "Columns: Choose how large of a time period each column should encompass"
869 msgstr "Kolumner: Välj hur lång tidsperiod som varje kolumn ska omfatta"
870
871 #. Tag: para
872 #: details-reports.docbook:512
873 #, no-c-format
874 msgid ""
875 "Include scheduled transactions: Check this to include scheduled transactions "
876 "that have not yet been entered."
877 msgstr ""
878 "Inkludera schemalagda transaktioner: Markera för att inkludera schemalagda "
879 "transaktioner som inte ännu har matats in."
880
881 #. Tag: para
882 #: details-reports.docbook:519 details-reports.docbook:572
883 #, no-c-format
884 msgid ""
885 "Include transfers: Unless you check this, transfers are excluded from "
886 "transaction reports."
887 msgstr ""
888 "Inkludera överföringar: Om du inte markerar det, undantas överföringar från "
889 "transaktionsrapporter."
890
891 #. Tag: para
892 #: details-reports.docbook:526
893 #, no-c-format
894 msgid ""
895 "Include unused accounts/categories: Unless you check this, rows which would "
896 "have zero values are not displayed."
897 msgstr ""
898 "Inkludera oanvända konton och kategorier: Om du inte markerar det, visas "
899 "inte rader som skulle ha noll värden."
900
901 #. Tag: para
902 #: details-reports.docbook:535
903 #, no-c-format
904 msgid "For Transactions reports:"
905 msgstr "För transaktionsrapporter:"
906
907 #. Tag: para
908 #: details-reports.docbook:539
909 #, no-c-format
910 msgid "Organize by: Choose how to group the transactions in this report."
911 msgstr ""
912 "Organisera enligt: Välj hur transaktionerna grupperas i den här rapporten."
913
914 #. Tag: para
915 #: details-reports.docbook:545
916 #, no-c-format
917 msgid ""
918 "Show Columns: Choose which transaction details should be shown in the "
919 "report. The date and transaction amount are always shown."
920 msgstr ""
921 "Visa kolumner: Välj vilken transaktionsinformation som ska visas i "
922 "rapporten. Datum och transaktionsbelopp visas alltid."
923
924 #. Tag: para
925 #: details-reports.docbook:552
926 #, no-c-format
927 msgid ""
928 "Include only Tax categories: Only show categories which have been marked as "
929 "tax-related."
930 msgstr ""
931 "Inkludera bara skattekategorier: Visa bara kategorier som har markerats som "
932 "skatterelaterade."
933
934 #. Tag: para
935 #: details-reports.docbook:559
936 #, no-c-format
937 msgid ""
938 "Include only Investment accounts: Only show transactions from investment "
939 "accounts."
940 msgstr ""
941 "Inkludera bara investeringskonton: Visa bara transaktioner från "
942 "investeringskonton."
943
944 #. Tag: para
945 #: details-reports.docbook:566
946 #, no-c-format
947 msgid "Include only Loan accounts: Only show transactions from Loan accounts."
948 msgstr "Inkludera bara lånekonton: Visa bara transaktioner från lånekonton."
949
950 #. Tag: para
951 #: details-reports.docbook:579
952 #, no-c-format
953 msgid ""
954 "Hide Split Transaction Details: Do not display the detailed splits, just the "
955 "overall account details."
956 msgstr ""
957 "Dölj information om delade transaktioner: Visa inte detaljinformation om "
958 "delningar, bara den övergripande kontoinformationen."
959
960 #. Tag: para
961 #: details-reports.docbook:586
962 #, no-c-format
963 msgid ""
964 "Hide Transactions: Do not display the transactions, leaving only the totals "
965 "displayed."
966 msgstr ""
967 "Dölj transaktioner: Visa inte transaktionerna, lämna bara totalvärdena "
968 "visade."
969
970 #. Tag: para
971 #: details-reports.docbook:593
972 #, no-c-format
973 msgid "Hide Totals: Only display the transactions, not the totals."
974 msgstr "Dölj totalvärden: Visa bara transaktionerna, inte totalvärdena."
975
976 #. Tag: title
977 #: details-reports.docbook:602
978 #, no-c-format
979 msgid "Chart Subtab"
980 msgstr "Delflikarna för diagram"
981
982 #. Tag: para
983 #: details-reports.docbook:604
984 #, no-c-format
985 msgid ""
986 "This tab allows you to configure what the report looks like when it is "
987 "displayed as a chart. See the <link linkend=\"details.reports.charts"
988 "\">Graphs &amp; Charts</link> section for more explanation of the charting "
989 "functions."
990 msgstr ""
991 "Fliken låter dig anpassa hur rapporten ser ut när den visas som ett diagram. "
992 "Se avsnittet <link linkend=\"details.reports.charts\">Grafer och diagram</"
993 "link> för ytterligare förklaring av diagramfunktionerna."
994
995 #. Tag: para
996 #: details-reports.docbook:611
997 #, no-c-format
998 msgid "Chart Type: The visual format of chart desired."
999 msgstr "Diagramtyp: Önskat visuellt format för diagrammet."
1000
1001 #. Tag: para
1002 #: details-reports.docbook:617
1003 #, no-c-format
1004 msgid ""
1005 "Chart Palette: Select from several possible color palettes for the chart."
1006 msgstr "Diagrampalett: Välj bland flera möjliga färgpaletter för diagrammet."
1007
1008 #. Tag: para
1009 #: details-reports.docbook:624
1010 #, no-c-format
1011 msgid ""
1012 "Show grid lines: Whether to display horizontal and vertical grid lines on "
1013 "the chart for line, bar, and stacked bar charts; circular and saggital grid "
1014 "lines for pie and ring charts."
1015 msgstr ""
1016 "Visa rutnätslinjer: Om horisontella och vertikala rutnätslinjer ska ritas på "
1017 "diagrammet för linje-, stapel- och staplat diagram, samt cirkulära och "
1018 "sagittala rutnät för cirkel- och ringdiagram."
1019
1020 #. Tag: para
1021 #: details-reports.docbook:632
1022 #, no-c-format
1023 msgid ""
1024 "Draw values on chart: Whether to print the data values on the chart for "
1025 "chosen data points."
1026 msgstr ""
1027 "Rita värden på diagram: Om datavärden ska ritas på diagrammet för valda "
1028 "datapunkter."
1029
1030 #. Tag: para
1031 #: details-reports.docbook:639
1032 #, no-c-format
1033 msgid ""
1034 "Show chart by default: Whether this report should first be displayed as a "
1035 "chart when it's opened instead of as a tabular report."
1036 msgstr ""
1037 "Visa normalt diagram: Om rapporten först ska visas som ett diagram när den "
1038 "öppnas istället för en tabellrapport."
1039
1040 #. Tag: para
1041 #: details-reports.docbook:646
1042 #, no-c-format
1043 msgid ""
1044 "Logarithmic vertical axis: Only enabled when relevant - use a logarithmic "
1045 "instead of linear scale for the vertical axis."
1046 msgstr ""
1047 "Logaritmisk vertikal axel: Bara aktiverat när det är relevant, använd en "
1048 "logaritmisk istället för en linjär skala för den vertikala axeln."
1049
1050 #. Tag: para
1051 #: details-reports.docbook:653
1052 #, no-c-format
1053 msgid ""
1054 "Plot expenses downward: If not checked, then both income and expenses are "
1055 "plotted upwards."
1056 msgstr ""
1057 "Rita utgifter neråt: Om inte markerat, ritas både inkomster och utgifter "
1058 "uppåt."
1059
1060 #. Tag: para
1061 #: details-reports.docbook:660
1062 #, no-c-format
1063 msgid "Line width: The width of data lines on the chart."
1064 msgstr "Linjebredd: Bredden hos datalinjer på diagrammet."
1065
1066 #. Tag: title
1067 #: details-reports.docbook:668
1068 #, no-c-format
1069 msgid "Range Subtab"
1070 msgstr "Delflikarna för intervall"
1071
1072 #. Tag: title
1073 #: details-reports.docbook:669
1074 #, no-c-format
1075 msgid "Date range"
1076 msgstr "Datumintervall"
1077
1078 #. Tag: para
1079 #: details-reports.docbook:670
1080 #, no-c-format
1081 msgid ""
1082 "Use this section to specify the date range of transactions to be included in "
1083 "the report. The <guilabel>Range</guilabel> drop-down includes a large number "
1084 "of predefined ranges, but you can select <quote>User defined</quote> and "
1085 "manually set <guilabel>From</guilabel> and <guilabel>To</guilabel>. The "
1086 "<guilabel>Ticks</guilabel> drop-down specifies the placement of tick marks "
1087 "on the horizontal (time) axis of the chart."
1088 msgstr ""
1089 "Använd sektionen för att ange datumintervallet för transaktioner som ska "
1090 "inkluderas i rapporten. Kombinationsrutan <guilabel >Intervall</guilabel > "
1091 "innehåller ett stort antal fördefinierade intervall, men du kan välja <quote "
1092 ">Användardefinierad</quote > och manuellt ställa in <guilabel >Från</"
1093 "guilabel > och <guilabel >Till< /guilabel>. Kombinationsrutan <guilabel "
1094 ">Streck</guilabel > anger placeringen av streck på diagrammets horisontella "
1095 "(tids)axel."
1096
1097 #. Tag: title
1098 #: details-reports.docbook:680
1099 #, no-c-format
1100 msgid "Data range"
1101 msgstr "Dataintervall"
1102
1103 #. Tag: para
1104 #: details-reports.docbook:681
1105 #, no-c-format
1106 msgid ""
1107 "This specifies the tick marks and divisions on the vertical axis of the "
1108 "chart. It is generally best to leave the <guilabel>Range</guilabel> drop-"
1109 "down set to <quote>Automatic</quote>."
1110 msgstr ""
1111 "Anger strecken och indelningarna på diagrammets vertikala axel. Det är i "
1112 "allmänhet bäst att låta kombinationsrutan <guilabel >Räckvidd</guilabel> "
1113 "vara inställd på <quote >Automatisk</quote>."
1114
1115 #. Tag: title
1116 #: details-reports.docbook:691
1117 #, no-c-format
1118 msgid "Filters Tab"
1119 msgstr "Filterflik"
1120
1121 #. Tag: para
1122 #: details-reports.docbook:692
1123 #, no-c-format
1124 msgid ""
1125 "The subtabs here are the same as the tabs in the Search Transactions "
1126 "interface. Please refer to the <link linkend=\"details.search"
1127 "\">documentation</link> on that interface for details on their use."
1128 msgstr ""
1129 "Här är delflikarna samma som flikarna i gränssnittet för sökning av "
1130 "transaktioner. Se <link linkend=\"details.search\">dokumentationen</link> av "
1131 "det gränssnittet för detaljinformation om dem."
1132
1133 #. Tag: title
1134 #: details-reports.docbook:702
1135 #, no-c-format
1136 msgid "Graphs &amp; Charts"
1137 msgstr "Grafer och diagram"
1138
1139 #. Tag: title
1140 #: details-reports.docbook:705
1141 #, no-c-format
1142 msgid "Viewing as a Chart"
1143 msgstr "Visa som ett diagram"
1144
1145 #. Tag: para
1146 #: details-reports.docbook:707
1147 #, no-c-format
1148 msgid ""
1149 "Each report can be viewed in either textual form or graphical (chart) form. "
1150 "The same report configuration parameters are used in either case. You can "
1151 "easily jump back and forth between the textual and graphical forms by "
1152 "pressing the <guibutton>Chart</guibutton> or <guibutton>Report</guibutton> "
1153 "button along the top of the report."
1154 msgstr ""
1155 "Varje rapport kan antingen visas i textform eller grafisk (diagram) form. "
1156 "Samma inställningsparametrar av rapporten används i båda fallen. Du kan "
1157 "enkelt gå fram och tillbaka mellan textformen och den grafiska formen genom "
1158 "att klicka på knappen <guibutton>Diagram</guibutton> eller "
1159 "<guibutton>Rapport</guibutton> längst upp i rapporten."
1160
1161 #. Tag: para
1162 #: details-reports.docbook:715
1163 #, no-c-format
1164 msgid ""
1165 "You should take care to limit the amount of data you choose to display on a "
1166 "chart. If you are not careful, using the same configuration for both textual "
1167 "and graphical forms means it's possible to configure a chart to be visually "
1168 "cluttered, unappealing, and uninformative. &kmymoney; will not force you to "
1169 "keep your charts readable and useful!"
1170 msgstr ""
1171 "Försiktighet bör iakttas för att begränsa mängden data du visar i ett "
1172 "diagram. Om du inte är försiktig, och använder samma inställning för både "
1173 "text- och grafisk form, betyder det att det är möjligt att anpassa ett "
1174 "diagram så att det är visuellt rörigt, mindre attraktivt och inte "
1175 "informativt. &kmymoney; tvingar dig inte att hålla diagram läsbara och "
1176 "användbara."
1177
1178 #. Tag: title
1179 #: details-reports.docbook:725
1180 #, no-c-format
1181 msgid "Available Chart Types"
1182 msgstr "Tillgängliga diagramtyper"
1183
1184 #. Tag: title
1185 #: details-reports.docbook:728
1186 #, no-c-format
1187 msgid "Line Graph"
1188 msgstr "Linjediagram"
1189
1190 #. Tag: para
1191 #: details-reports.docbook:730
1192 #, no-c-format
1193 msgid ""
1194 "A line graph is one of the most simple forms of a chart. There is one line "
1195 "for each series. (Usually a series is a single account or category; see "
1196 "below for more details on that.) The time periods stretch out along the "
1197 "bottom axis, and the currency values are along the left."
1198 msgstr ""
1199 "Ett linjediagram är den enklaste formen av diagram. Det finns en linje för "
1200 "varje serie (oftast är en serie ett enstaka konto eller kategori, se nedan "
1201 "för mer information om det). Tidsperioden visas utsträckt längs den nedre "
1202 "axeln, och valutavärden visas längs vänster sida."
1203
1204 #. Tag: para
1205 #: details-reports.docbook:737
1206 #, no-c-format
1207 msgid ""
1208 "The detail level for each line is controlled in the <link linkend=\"details."
1209 "reports.config.rowscolumns\">Rows/Columns</link> Tab of chart configuration. "
1210 "If you choose the <quote>Top-Level</quote> detail level, there will be one "
1211 "line for each of the top-most accounts or categories, which shows the sum "
1212 "total of all underlying accounts or categories. If you choose <quote>Groups</"
1213 "quote>, it will instead show one line for each Income, Expense, Asset, or "
1214 "Liability depending on the other settings."
1215 msgstr ""
1216 "Detaljnivån för varje linje styrs av fliken <link linkend=\"details.reports."
1217 "config.rowscolumns\">Rader och kolumner</link> i diagraminställningen. Om du "
1218 "väljer detaljnivån <quote>Toppnivå</quote>, finns det en linje för var och "
1219 "ett av kontona eller kategorierna på toppnivå, som visar totalsumman av alla "
1220 "underliggande konton eller kategorier. Om du väljer <quote>Grupper</quote> "
1221 "visas istället en linje för vardera inkomst, utgift, tillgång eller skuld, "
1222 "beroende på övriga inställningar."
1223
1224 #. Tag: title
1225 #: details-reports.docbook:749
1226 #, no-c-format
1227 msgid "Bar Graph"
1228 msgstr "Stapeldiagram"
1229
1230 #. Tag: para
1231 #: details-reports.docbook:751
1232 #, no-c-format
1233 msgid ""
1234 "The bar graph works exactly the same as the line graph, except there is one "
1235 "bar for each series in each time slice."
1236 msgstr ""
1237 "Stapeldiagrammet fungerar på exakt samma sätt som linjediagrammet, utom att "
1238 "det finns en stapel för varje serie i varje tidsintervall."
1239
1240 #. Tag: title
1241 #: details-reports.docbook:758
1242 #, no-c-format
1243 msgid "Pie Chart"
1244 msgstr "Cirkeldiagram"
1245
1246 #. Tag: para
1247 #: details-reports.docbook:760
1248 #, no-c-format
1249 msgid ""
1250 "The pie chart is the most simple chart available. It shows data at only one "
1251 "time slice, as opposed to showing the values across time. This chart shows "
1252 "the values from only the totals column of whatever report is selected. If "
1253 "your report is configured to NOT convert values to the base currency, there "
1254 "will be no totals column, and therefore this report is not useful."
1255 msgstr ""
1256 "Cirkeldiagrammet är det enklaste tillgängliga diagrammet. Det visar bara "
1257 "data för en tidsperiod, i motsats till att visa värden över tiden. "
1258 "Diagrammet visar bara värdena från totalkolumnen i vilken rapport som än är "
1259 "vald. Om rapporten är inställd att INTE konvertera värden till basvalutan, "
1260 "finns det ingen totalkolumn, och därför är rapporten inte användbar."
1261
1262 #. Tag: title
1263 #: details-reports.docbook:770
1264 #, no-c-format
1265 msgid "Ring Chart"
1266 msgstr "Ringdiagram"
1267
1268 #. Tag: para
1269 #: details-reports.docbook:772
1270 #, no-c-format
1271 msgid ""
1272 "The ring chart is very similar to a pie chart, except there is one "
1273 "<quote>ring</quote> for each time slice in the report."
1274 msgstr ""
1275 "Ringdiagrammet är precis som ett cirkeldiagram, förutom att det finns en "
1276 "<quote>ring</quote> för varje tidsintervall i rapporten."
1277
1278 #~ msgid "2010-07-25"
1279 #~ msgstr "2010-07-25"
1280
1281 #~ msgid ""
1282 #~ "To access the report configuration dialog, bring up the report you wish "
1283 #~ "to configure, and press the <guibutton>Configure</guibutton> button at "
1284 #~ "the top of the report."
1285 #~ msgstr ""
1286 #~ "För att komma åt inställningsdialogrutan för rapporter, ta fram den "
1287 #~ "rapport du vill ställa in, och klicka på knappen <guibutton>Anpassa</"
1288 #~ "guibutton> längst upp i rapporten."
1289
1290 #~ msgid "New: Create a new customized report based on the selected report."
1291 #~ msgstr "Ny: Skapa en ny anpassad rapport, baserad på den valda rapporten."
1292
1293 #~ msgid "The following levels of detail are available:"
1294 #~ msgstr "Följande detaljnivåer är tillgängliga:"
1295
1296 #~ msgid ""
1297 #~ "Show grid lines: Whether to print horizontal and vertical grid lines on "
1298 #~ "the chart."
1299 #~ msgstr ""
1300 #~ "Visa rutnät: Om horisontella och vertikala rutnät ska ritas på diagrammet."
1301
1302 #~ msgid "<firstname>Ace</firstname> <surname>Jones</surname>"
1303 #~ msgstr "<firstname>Ace</firstname> <surname>Jones</surname>"
1304
1305 #~ msgid "[email protected]"
1306 #~ msgstr "[email protected]"
1307
1308 #~ msgid "Reports View"
1309 #~ msgstr "Rapportvyn"
1310
1311 #~ msgid ""
1312 #~ "They can be grouped together according to your liking by choosing the "
1313 #~ "appropriate report:"
1314 #~ msgstr ""
1315 #~ "De kan grupperas ihop enligt dina önskemål genom att välja lämplig "
1316 #~ "rapport:"
1317
1318 #~ msgid "Enabling Charts"
1319 #~ msgstr "Aktivera diagram"
1320
1321 #~ msgid ""
1322 #~ "Charts are an optional feature of &kappname;. To use them, the KDChart "
1323 #~ "libraries must be available. If you're compiling &kappname; from source: "
1324 #~ "first ensure that you have the KDChart libraries and headers; then "
1325 #~ "configure with --enable-charts. If you're installing from RPM's, the "
1326 #~ "dependencies should be managed by the RPM creator."
1327 #~ msgstr ""
1328 #~ "Diagram är en valfri funktion i &kappname;. För att använda dem, måste "
1329 #~ "KDChart-biblioteken vara tillgängliga. Om du kompilerar &kappname; från "
1330 #~ "källkod: Försäkra dig först om att du har KDChart-biblioteken och "
1331 #~ "deklarationsfilerna, konfigurerar därefter med --enable-charts. Om du "
1332 #~ "installerar från RPM-paket, ska skaparen av RPM-paketet hantera beroenden."